U s n e s e n í. t a k t o :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. t a k t o :"

Transkript

1 KSOS 36 INS 4962/2010 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka SUGAL spol. s r.o., se sídlem v Bílovci, Ostravská 314/3, PSČ , IČ: , zastoupeného Mgr. Ing. Vojtěchem Zacharem, advokátem se sídlem v Bílovci, Ostravská 314/3, PSČ , o řešení úpadku, o odvolání dlužníka, věřitele č. 121 SEZ energy invest s.r.o., se sídlem v Bílovci, Sokolovská 1086, PSČ , IČ: , věřitele č. 74 Vaex Varkens en Veehandel B.V., se sídlem Heitmorgen 19, 5375AL Reek, Nizozemí, IČ: , zastoupeného Ing. Bohdanou Pražskou, obecnou zmocněnkyní se sídlem v Praze 10, Nad Vodovodem 26, PSČ , věřitele č. 41 Pozemkového fondu České republiky, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11A, zastoupeného JUDr. Ing. Světlanou Semrádovou Zvolánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 18, PSČ , za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j. KSOS 36 INS 4962/2010-B-166 t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e, přičemž ve výroku I. ve správném znění tak, že se zamítá reorganizační plán dlužníka SUGAL spol. s r.o.

2 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 O d ů v o d n ě n í : Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl reorganizaci dlužníka SUGAL spol. s r.o., IČ: , Ostravská 314/3, Bílovec (výrok I.), dále na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.) a deklaroval, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.). V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne č.j. KSOS 36 INS 4962/2010-A-44 zjistil úpadek dlužníka. Usnesením ze dne pak bylo rozhodnuto o povolení reorganizace dlužníka. Hlasováním věřitelů na schůzi konané dne bylo rozhodnuto, že věřitelé nepřijali reorganizační plán předkládaný dlužníkem ze dne ve znění jeho doplnění ze dne Plán nebyl přijat skupinou nezajištěných věřitelů; pro reorganizační plán nehlasovala dále skupina tvořená zajištěným věřitelem DAV a.s., který se schůze věřitelů nezúčastnil. Dlužník následně navrhl, aby bylo rozhodnuto o přijetí reorganizačního plánu postupem podle ustanovení 348 odst. 2 insolvenčního zákona. Insolvenční soud uvedl, že jeho rozhodovací činnost při posouzení naplnění podmínek pro schválení reorganizačního plánu se neomezuje jen na rozhodování o nahrazení nesouhlasu skupiny věřitelů s reorganizačním plánem dle ustanovení 348 odst. 2 insolvenčního zákona, nýbrž i na vyhodnocení otázky naplnění všech podmínek dle ustanovení 348 odst. 1 insolvenčního zákona. V případě rozhodování věřitelů o předloženém reorganizačním plánu bylo na základě výsledků hlasování shledáno, že předložený reorganizační plán nemá podporu právě skupiny věřitelů, u níž je dána nejsilnější relevance vazby rozhodnutí o schválení či neschválení reorganizačního plánu co do srovnání nabízených podmínek dle reorganizačního plánu k případnému očekávanému výsledku řešení úpadku ve formě konkursu. Nahrazení nesouhlasu věřitelů dle ustanovení 348 rozhodnutím insolvenčního soudu je výjimkou z pravidla reorganizace, podle níž musí dlužník přesvědčit relevantní část svých věřitelů k tomu, aby mu tito přiznali benefit v podobě řešení úpadku formou zachovávající subjektivitu dlužníka. Tomuto cíli je dlužník povinen přizpůsobit i své chování tak, aby dosáhl maximálně možné transparentnosti ve zveřejňování informací týkajících se jeho samého, zejména jeho hospodaření. Zásadním předmětem posouzení pro účely rozhodnutí soudu bylo to, zda dlužník svým hospodařením v průběhu insolvenčního řízení dosáhl takového výsledku hospodaření, že dle ustanovení 348 odst. 1, písm. e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jím na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být dle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak a zda dle ustanovení 348 odst. 2 insolvenčního zákona lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána. Při posuzování těchto podmínek je nutno vycházet z toho, že je

3 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 na dlužníkovi, aby vyvrátil pochybnosti o tom, že výše popsané podmínky nejsou naplněny. Z vyjádření dlužníka došlého soudu insolvenční soud zjistil, že dlužník eviduje k neuhrazené pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň ve výši Kč a hotovost v celkové výši Kč. Hospodaření dlužníka pro sezonní rok 2012 je financováno úvěrově s očekávaným úvěrovým zatížením ve výši 28,6 miliónů korun. Dlužník opakovaně deklaruje, že nelze situaci vyřešit otevřením nového účtu, neboť by došlo k jeho okamžité blokaci. S přihlédnutím ke všem zjištěným skutečnostem se insolvenční soud ztotožnil se stanoviskem krajského státního zastupitelství v tom, že za současného stavu nelze s jistotou konstatovat, jaké kroky od počátku reorganizace dlužník podnikl k odblokování finančních prostředků a z jakého důvodu o těchto svých provozních problémech dlouhou dobu mlčel. Jisté je to, že pohledávku za podstatou vůči finančnímu úřadu není schopen uhradit a to ani z jiných dostupných prostředků. Rovněž tak insolvenční soud postrádá vysvětlení dlužníka ke skutečnosti, proč neřešil otázku kumulování na účtu obstavených prostředků přesahující výši jeho závazku na nějž poukázal věřitel Restrukturalizace a refinancování s.r.o. v podání ze dne Dlužník pro vyřešení situace nevyvinul dostatečnou aktivitu, situaci dlouhodobě neřešil, o ní samé informoval opožděně. Jeho argumentace obsahuje nevysvětlené mezery, zejména ve vztahu ke zřizování a používání jiných účtů, zcela pak je ze strany dlužníka opomíjen dopad existence rozsáhlých pohledávek za majetkovou podstatou na reorganizační plán. V důsledku nepřehledné situace v otázce rozsahu splatných pohledávek za majetkovou podstatou a postavených jim na roveň má insolvenční soud zato, že jsou dány důvodné pochybnosti o tom, zda schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka. Není patrno, jaká je reálná struktura pohledávek za majetkovou podstatou. Dlužník o svých problémech s platbou pohledávek za majetkovou podstatou informoval opožděně, vždy až v reakci na podání věřitelů. Opakovaly se i výhrady vůči nehrazení odvodů za zaměstnance dlužníka. Dochází k řešení závazků prolongací jejich splatnosti. Vzniká tak důvodná pochybnost o skutečném stavu hospodaření dlužníka. Pochybnosti o stavu hospodaření dlužníka jsou podporovány i problematickým chováním dlužníka při předkládání účetnictví. Insolvenční soud vyhodnotil, že v hospodaření dlužníka dochází ke vzniku neuhrazených pohledávek za majetkovou podstatou, přičemž ze strany dlužníka nejsou dostatečným způsobem včas a věrohodně osvětleny důvody pro které k tomu dochází, ani není jasně deklarováno řešení. Na základě toho insolvenční soud dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro nahrazení nesouhlasu skupiny věřitelů s navrženým reorganizačním plánem. Shledal, že nejsou naplněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu uvedené v ustanovení 348 odst. 1, písm. c) a e) insolvenčního zákona a předložený reorganizační plán dle ustanovení 351 odst. 1 insolvenčního zákona zamítl. V souladu s ustanovením 363 odst. 1, písm. c) insolvenční soud pak rozhodl o přeměně reorganizace v konkurs. Proti tomuto usnesení podali včasná odvolání dlužník a věřitelé č. 121, č. 74 a č. 41.

4 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 Dlužník ve svém odvolání namítal, že soud na schůzi věřitelů dne rozhodl na základě návrhu minoritního věřitele o vytvoření samostatné skupiny věřitelů do níž začlenil nezajištěné věřitele, kteří projevili zájem účastnit se se svými zdroji na realizaci reorganizačního plánu. Tvrdí, že takový návrh nebyl podán ani jedním z dotčených věřitelů, ani předkladatelem reorganizačního plánu, ale jedním z minoritních věřitelů, postupujících ve shodě v záměru zmaření reorganizace a dosažení konkursu na jeho majetek. Dotčeným věřitelem je pak z logického výkladu komentáře k 337 insolvenčního zákona ten věřitel, který navrhuje změnu svého postavení bez ohledu na to, zda k lepšímu či horšímu. Připouští, že insolvenční soud je oprávněn testovat, zda skupiny věřitelů dle reorganizačního plánu odpovídají zásadě shodného hospodářského zájmu a shodného právního postavení; výsledkem tohoto testu pak může být neschválení reorganizačního plánu, nikoliv jeho svévolná úprava. Namítá, že soud překročil svou pravomoc a porušil práva dlužníka a věřitelů vyčleněných do samostatné skupiny, na spravedlivý proces, v důsledku čehož došlo k tomu, že reorganizační plán nebyl schválen skupinou nezajištěných věřitelů. Nesouhlasí ani se závěrem soudu prvního stupně, že z jeho strany nejsou dostatečně osvětleny důvody vzniku zapodstatových pohledávek a není jasně deklarován způsob jejich řešení. Vytýká soudu prvního stupně, že ke svému závěru dospěl aniž by uvedl konkrétní údaje z dlužníkova účetnictví či z předložených výkazů cash flow. Tvrdí, že přes různá omezení související s insolvenčním řízením hospodařil s kladným hospodářským výsledkem. Soud sám na jednání schůze věřitelů konstatoval, že si je vědom specifiky podnikání v zemědělské prvovýrobě, v níž po zastavení všech nerentabilních provozů je primárním nositelem tržeb rostlinná výroba. Při zachování provozu podniku tak jsou vždy generovány zapodstatové pohledávky s tím, že jsou z výnosu prodeje obilovin, řepky, cukrové řepy a kukuřice uhrazeny. Tvrdí, že z jeho hospodaření v roce 2011 jasně vyplynulo, že byly veškeré zapodstatové pohledávky takto uhrazeny. Nadto má na svých účtech deponovanou částku Kč, která rovněž může sloužit k uspokojení těchto pohledávek. Nesouhlasí ani se závěrem soudu prvního stupně, že jsou dány pochybnosti o stavu jeho hospodaření, které mají být založeny na problematickém chování při předkládání jeho účetnictví. Namítá, že závěry soudu jsou vyvolány na jedné straně neoprávněným zásahem soudu do reorganizačního plánu vytvořením nové, reorganizačním plánem nepředpokládané skupiny věřitelů a na straně druhé z pocitu soudu, které však nemají oporu v žádném z předložených důkazů. Tvrdí, že z důkazů, které měl soud k dispozici jasně vyplývá schopnost dlužníka reorganizační plán realizovat. O tomto závěru svědčí účetní závěrka včetně všech příloh a výrok auditora. Navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že reorganizační plán schválí, případně věc zrušil a vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Věřitel č. 121 SEZ energy invest s.r.o. ve svém odvolání namítal nesprávné rozdělení věřitelů do skupin, když z jeho pohledu jedna skupina nezajištěných věřitelů vytvořená přímo na schůzi věřitelů byla vybrána více méně namátkově a takové rozdělení je nespravedlivé; navíc soud ohledně tohoto svého postupu ve

5 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 svém rozhodnutí nepodal žádné vysvětlení ani žádné odůvodnění, což dle jeho názoru činí rozhodnutí nepřezkoumatelným. Má zato, že z rozhodnutí soudu nevyplývají žádné přesvědčivé argumenty o tom, že dlužník nebude schopen po nabytí účinnosti reorganizačního plánu uhradit pohledávky za majetkovou podstatou. Domnívá se, že pokud zde existuje určitá pravděpodobnost, že dlužník tyto pohledávky bude schopen uhradit, což pramení již z faktu, že má na svých účtech bez mála Kč, potom tento důvod pro neschválení reorganizačního plánu neobstojí. Je toho názoru, že u subjektu nacházejícího se v insolvenčním řízení jsou problémy s cash flow úvěrováním apod. nepochybně pravidlem a jde jen o to, jaký je rozsah těchto problémů. Věřitel je přesvědčen, že v daném případě rozsah těchto problémů nepředstavuje důvod pro zamítnutí celého reorganizačního plánu, který byl poměrně pracně a nákladně připravován v součinnosti s investory, připravenými podílet se na jeho realizaci významnými investicemi, které v případě konkursního řízení nelze očekávat. Navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že schválí reorganizační plán, případně aby napadené soudní rozhodnutí zrušil. Věřitel č. 74 Vaex Varkens en Veehandel B.V. ve svém odvolání namítal, že pokud soud neměl jednoznačně podložené, že by další provoz podniku dlužníka vedl k úpadku, potom měl dát šanci reorganizaci podniku dlužníka jako zákonodárcem preferovanému způsobu řešení úpadku (při splnění zákonných kritérií), protože řešení úpadku formou konkursu je řešením ultimativním, nevratným a v případě nesprávného rozhodnutí i značně poškozujícím. Vytýká soudu, že se upnul k několika dílčím aspektům fungování dlužníka, které by byly řešitelné a prověřitelné již na počátku plnění reorganizačního plánu konkrétně se jedná o zapodstatové pohledávky. Dle odvolatele značným úspěchem a příslibem do budoucna byla již sama skutečnost, že se podařilo provozovat podnik dlužníka s uspokojivými hospodářskými výsledky až do současnosti. Tvrdí, že v rámci běžícího podniku se struktura a výše zapodstatových pohledávek neustále mění. Pokud soud postavil své usnesení na předpokladu, že reorganizační plán není realizovatelný, protože se dlužníkovi nedaří uspokojit zapodstatové pohledávky v souladu s reorganizačním plánem a dikcí zákona, potom tento předpoklad musel být bezpečně prokázán či alespoň osvědčen, a to konkrétními údaji vyplývajícími z účetnictví dlužníka. S žádnými takovými údaji ovšem insolvenční soud v usnesení neoperuje a své úvahy formuje pouze v obecné rovině. Poukazuje na to, že pohledávky jsou generovány v důsledku trvajícího provozu podniku dlužníka, jsou hrazeny průběžně, přitom potíže s jejich hrazením souvisejí s protiprávním zablokováním účtu dlužníka. Tvrdí, že reorganizační plán jasně deklaruje jejich úhradu ve lhůtách splatnosti, přičemž sám dlužník deklaroval, že s některými věřiteli bylo dohodnuto prodloužení doby splatnosti s ohledem na cyklický charakter provozu podniku dlužníka. Prodloužení doby splatnosti zapodstatové pohledávky akceptované věřitelem není nikomu na újmu, proto nemůže být důvodem pro neschválení reorganizačního plánu. Namítá, že insolvenční soud nemohl zřídit samostatnou skupinu věřitelů a do takové skupiny věřitelů zařadit vybrané věřitele. Tvrdí, že svým způsobem tak soud sám změnil reorganizační plán, což mu nepřísluší, protože toto náleží pouze předkladateli reorganizačního plánu. Má zato, že by mělo být bráno do úvahy, že pro schválení

6 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 reorganizačního plánu se vyjádřili všichni zajištění věřitelé, kromě jednoho, který se schůze nezúčastnil a též naprostá většina nezajištěných věřitelů. Navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu změnil tak, že schválí reorganizační plán, případně aby usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Věřitel č. 41 ve svém odvolání namítal, že dle dlužníkem předloženého reorganizačního plánu měla být společnost DAV a.s., která se hlasování nezúčastnila, jejíž zajištěná pohledávka tvoří částku ve výši ,11 Kč, uspokojena v celé výši. Nahrazení nesouhlasu věřitelské skupiny, kterou společnost DAV a.s. tvoří, by nebylo v rozporu s testem spravedlnosti. Je toho názoru, že pokud by insolvenční soud nahradil nesouhlas se schválením reorganizačního plánu skupiny nezajištěných věřitelů, opět by nedošlo k rozporu se zákonem, respektive s testem spravedlnosti. Tvrdí, že je s podivem, že nezajištění věřitelé odmítají obdržet vyšší uspokojení a preferují řešení úpadku dlužníka formou konkursu, i když jsou si vědomi toho, že míra jejich uspokojení bude nižší. Vzhledem ke skutečnosti, že jedním z nezajištěných věřitelů, který hlasoval proti přijetí reorganizačního plánu, je i finanční úřad, tedy státní orgán nakládající s veřejnými financemi, má odvolatel za to, že volba řešení úpadku formou konkursu je v jeho případě značně nelogická a proti zásadám nakládání s veřejnými financemi. Poukazuje na to, že dlužník po celou dobu trvání insolvenčního řízení, to je již téměř dva roky, funguje a má vůli dostát reorganizačnímu plánu a své věřitele rovnoměrně a spravedlivě uspokojit. Je přesvědčen, že pokud by byl reorganizační plán schválen, tak by jeho uskutečněním nedošlo k dalšímu úpadku nebo k likvidaci. Tvrdí, že má zájem na zachování zemědělské výroby, protože obecně špatné postavení zemědělců a celkový stav zemědělství v České republice je všeobecně znám. Reorganizační plán předpokládá provedení reorganizace odštěpením rozhodujících částí majetkové podstaty a uspokojení věřitelů z výtěžku zpeněžení těchto odštěpených společností. Navrhuje, aby usnesení soudu prvního stupně bylo změněno tak, že návrhu dlužníka na řešení úpadku reorganizací bude vyhověno. Podle ustanovení 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Odvolací soud po zjištění, že odvolání byla podána včas a osobami oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ustanovení 212 a 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání nejsou důvodná. Podle ustanovení 348 odst. 1 IZ Insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý

7 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. Podle ustanovení 348 odst. 2 IZ insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána. Podle ustanovení 351 odst. 1 a odst. 2 IZ nejsou-li splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, insolvenční soud jej zamítne. Proti rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního plánu mohou podat odvolání dlužník, předkladatel tohoto plánu a věřitelé, kteří hlasovali pro jeho přijetí. Podle ustanovení 363 odst. 1, písm. c) IZ insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurs, jestliže insolvenční soud neschválil reorganizační plán a oprávněným osobám uplynula lhůta k jeho předložení. Podle ustanovení 363 odst. 2 IZ o přeměně reorganizace v konkurs v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) rozhodne insolvenční soud bez jednání. Své rozhodnutí doručí zvlášť dlužníku, navrhovateli reorganizace, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru; tyto osoby mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání. V případě neúplného věřitelského koncensu, tedy kdy nejméně jedna věřitelská skupina plán nepřijala a současně nejméně jedna věřitelská skupina, mimo věřitele podle 335, reorganizační plán přijala, insolvenční soud přezkoumá jak splnění podmínek podle odst. 1, písm. a), b), d) a e) 348 odst. 1 IZ, tak splnění podmínek podle odst IZ, to je zda reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, a je-li ve vztahu ke každé takové skupině reorganizační plán spravedlivý a též podmínku jeho uskutečnitelnosti.

8 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 V přezkoumávané věci insolvenční soud napadeným usnesením zamítl reorganizaci (správně reorganizační plán) dlužníka a současně rozhodl o přeměně povolené reorganizace v konkurs dle 363 odst. 1, písm. c) IZ. Dlužník a věřitelé č. 121 a 74 ve svých odvoláních namítali nesprávný postup insolvenčního soudu na schůzi věřitelů dne spočívající v tom, že insolvenční soud rozhodl o změně zařazení jednotlivých věřitelů do skupin vytvořených reorganizačním plánem. Podle ustanovení 337 IZ pro potřeby určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek a hlasování věřitelů o přijetí reorganizačního plánu se věřitelé dlužníka při reorganizaci rozdělují do skupin, a to tak, aby v každé skupině byli věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin obsahuje reorganizační plán, v němž se vždy uvede, podle jakých kritérií k rozdělení věřitelů došlo (odstavec 1). Odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin posoudí insolvenční soud při schvalování reorganizačního plánu (odstavec 5). Na základě návrhu dotčeného věřitele nebo předkladatele reorganizačního plánu může insolvenční soud rozhodnout o zařazení věřitele do jiné skupiny; učiní tak před schválením reorganizačního plánu. Proti jeho rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné (odstavec 6). V přezkoumávané věci z reorganizačního plánu dlužníka vyplývá, že v souladu se shora citovaným zákonným ustanovením dlužník rozdělil věřitele do čtyř skupin skupina 1 každý zajištěný věřitel, skupina 2 všichni nezajištění věřitelé, skupina 3 věřitelé dle 335 IZ a skupina 4 věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. Podáním ze dne přihlášený věřitel Lignolet, s.r.o., který dle reorganizačního plánu je zařazen ve skupině nezajištěných věřitelů navrhl insolvenčnímu soudu, aby v souladu s ustanovením 337 odst. 6 IZ zařadil věřitele GIGANT, spol. s r.o., HON a.s., KA Contracting ČR s.r.o. a PŠVP BIO s.r.o. do nové skupiny nezajištěných věřitelů, případně do nových skupin nezajištěných věřitelů s odůvodněním, že tito věřitelé se budou přímo podílet na provedení reorganizačního plánu a zároveň jsou nadále ve smluvním vztahu k dlužníku, přičemž v případě posledně jmenovaného věřitele se jedná o osobu přímo propojenou s dlužníkem. Z protokolu o schůzi věřitelů konané dne vyplývá, že insolvenční soud tento návrh akceptoval, když uzavřel, že označení věřitelé GIGANT, spol. s r.o., HON a.s., KA Contracting ČR s.r.o. a PŠVP BIO s.r.o. jsou věřiteli participujícími přímo formou aktivní spolupráce s dlužníkem na jeho aktuálním hospodaření a současně na případném plnění navrženého reorganizačního plánu ve smyslu převzetí činnosti dlužníka v rozsahu dle reorganizačního plánu. Z toho důvodu, konstatoval soud prvního stupně, jsou jejich zájmy odlišné od zájmů ostatních nezajištěných věřitelů, protože uvedení věřitelé mají přímý zájem na realizaci reorganizačního plánu na rozdíl od věřitelů ostatních, u nichž se primárně zjišťuje podstatný zájem na

9 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 maximálním uspokojení přihlášené pohledávky. Insolvenční soud rozhodl, že pro účely hlasování na schůzi věřitelů budou jmenovaní věřitelé věřiteli samostatné skupiny. Jak vyplývá ze shora citovaného ustanovení 337 odst. 6 IZ proti rozhodnutí soudu o zařazení věřitele do jiné skupiny není odvolání přípustné. Odvolací soud není tudíž oprávněn přezkoumávat usnesení, které insolvenční soud vyhlásil na schůzi věřitelů a kterým rozhodl, že pro účely hlasování na schůzi věřitelů čtyři věřitelé ze skupiny nezajištěných věřitelů vytvoří samostatnou skupinu. Nad rámec však považuje odvolací soud za nutné uvést, že nesdílí odvolací námitky, že postup insolvenčního soudu na schůzi věřitelů byl svévolný a že insolvenční soud sám změnil reorganizační plán. O vytvoření skupiny věřitelů zainteresovaných na spolupráci s dlužníkem, pokud jde o jeho hospodaření či případné plnění navrženého reorganizačního plánu, nerozhodl soud sám z vlastní iniciativity, nýbrž na návrh věřitele, kterého lze označit jako dotčeného věřitele, protože jako věřitele zařazeného ve skupině nezajištěných věřitelů se navrhovaná změna přímo dotýká jeho skupiny věřitelů v reorganizačním plánu. V této souvislosti je zcela nerozhodné, že se jednalo o návrh minoritního věřitele, když ve smyslu ustanovení 5 písm. b) IZ jednou ze zásad insolvenčního řízení je to, že věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti. Odvolací soud nesouhlasí ani s námitkami, že ustanovení 337 odst. 6 IZ nedává soudu pravomoc zřídit samostatnou skupinu věřitelů. Přiznává-li zákon soudu oprávnění zkoumat odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin, pak podle přesvědčení odvolacího soudu může insolvenční soud na návrh oprávněné osoby rozhodnout nejenom o přeřazení věřitele do jiné skupiny, nýbrž také o vytvoření cílené skupiny věřitelů. K námitkám odvolatelů, že v důsledku vytvoření cílené skupiny věřitelů na schůzi věřitelů nebyl reorganizační plán přijat všemi skupinami věřitelů, nutno uvést, že i kdyby ve smyslu ustanovení 348 odst. 1, písm. c) IZ byl reorganizační plán přijat všemi skupinami věřitelů, neznamenalo by to automatické schválení reorganizačního plánu soudem. Z ustanovení 348 odst. 1 IZ vyplývá, že insolvenční soud schválí reorganizační plán tehdy, jsou-li kumulativně splněny všechny podmínky dle ustanovení 348 odst. 1 IZ pod písm. a), b), c), d) a e). Z obsahu odůvodnění napadeného usnesení přitom vyplývá, že soud neschválil reorganizační plán z důvodu nesplnění podmínky nejenom podle ustanovení 348 odst. 1, písm. c) IZ, ale též z důvodu nesplnění podmínky podle ustanovení 348 odst. 1, písm. e) IZ, to je, že v hospodaření dlužníka dochází ke vzniku neuhrazených pohledávek za majetkovou podstatou s tím, že ze strany dlužníka nejsou dostatečným způsobem, včas a věrohodně osvětleny důvody, pro které k tomu dochází a není jasně deklarováno řešení. Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že existence neuhrazených splatných pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň je zásadní překážkou realizace reorganizace dlužníka. Sám

10 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 dlužník v reorganizačním plánu ohledně pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek majetkové podstatě na roveň postavených uvedl, že tyto pohledávky byly uhrazeny, nebo budou uhrazeny ihned (nejpozději ve lhůtách splatnosti) po nabytí účinnosti tohoto reorganizačního plánu z disponibilních zdrojů společnosti. Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, zejména pak pohledávky z běžného obchodního styku a pracovněprávní pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku dlužníka související s odštěpnou částí podniku společnosti účinnosti reorganizačního plánu nezanikají a přechází po účinnosti reorganizačního plánu na odštěpené společnosti. Je nezpochybnitelným faktem, že v rámci běžícího podniku se struktura a výše zapodstatových pohledávek neustále mění. Schopnost dlužníka platit pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené nepochybně souvisí se schopností dlužníka pokračovat v provozu podniku. Z obsahu spisu vyplývá, že po povolení reorganizace měl dlužník problémy s placením pohledávek za podstatou, na což upozorňovali jednotliví věřitelé, ať už se jedná o věřitele Josefa Chylu či věřitele Finanční úřad v Novém Jičíně. Pokud jde o věřitele Finanční úřad v Novém Jičíně, tak ten několikrát upozorňoval na to, že ze strany dlužníka nejsou ve lhůtách splatnosti placeny jeho pohledávky za majetkovou podstatou. Jedná se o podání věřitele z (č.l. B-98) ve které věřitel sděluje, že není zaplacena splátka daně z nemovitosti za rok 2011, splatná ke dni v částce Kč, dále zde věřitel sděluje, že dlužník je v prodlení s úhradou splátky daně z nemovitosti za rok 2011 splatné ke dni v částce Kč a dále že dlužník je v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty za měsíc prosinec roku 2011, splatné ke dni v částce Kč. Dále se jedná o podání věřitele z (č.l. B-102) ve které věřitel sděluje, že dlužník je v prodlení s úhradou daně silniční za rok 2011, splatné ke dni v částce Kč. Posledním podáním tohoto věřitele je pak podání z ve kterém věřitel sděluje, že dlužník je v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty za měsíc březen roku 2012, splatné ke dni v částce Kč. To, že pohledávky za majetkovou podstatou finančního úřadu nebyly zaplaceny, nakonec připustil i sám dlužník ve svém vyjádření ze dne , ve kterém uvedl, že ke dni eviduje závazky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené v celkové výši Kč, z toho závazky vůči finančnímu úřadu v celkové výši Kč. K odvolacím námitkám, že sám dlužník deklaroval, že s některými věřiteli bylo dohodnuto prodloužení doby splatnosti, nutno uvést, že prodloužení doby splatnosti akceptoval věřitel JATKA- KURKA s.r.o. v dohodě o uznání a úhradě závazku ze dne ; nikoliv však Finanční úřad v Novém Jičíně, ten pouze předložil insolvenčnímu soudu písemný návrh dlužníka ze dne na řešení pohledávek za majetkovou podstatou, aniž by však výslovně uvedl, že na tomto návrhu se s dlužníkem dohodl. Bránil-li se dlužník tím, že své závazky nemůže platit z důvodu obstavených finančních prostředků na svých účtech, tak k tomu soud prvního stupně správně uvedl, že dlužník k otázce svých obstavených finančních prostředků žádné relevantní vysvětlení soudu a ani svým věřitelům neposkytl, neuvedl ani, zda po povolení reorganizace učinil nějaké kroky k odblokování svých finančních prostředků. Pokud

11 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 dlužník tvrdil ještě na schůzi věřitelů dne , že průběh insolvenčního řízení zablokoval jeho účty bez možnosti otevřít účet nový, čímž byla zapříčiněna komplikace ve vztahu k plnění závazků vůči věřitelům s pohledávkou za majetkovou podstatou, pak nutno konstatovat, že toto jeho tvrzení je v rozporu se skutečnostmi vyplývajícími ze zpráv věřitelů, kdy Finanční úřad v Novém Jičíně ve své zprávě ze dne sděluje insolvenčnímu soudu, že v oznámení ze dne mu dlužník uvedl, že používá k bezhotovostnímu styku výhradně bankovní účet vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 a poprosil o směřování veškerých úhrad na tento účet a věřitel Lignolet, s.r.o. pak ve své zprávě z informoval insolvenční soud o tom, že statutární orgán dlužníka založil dne nový bankovní účet na pobočce České spořitelny, a.s. v Bílovci. Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že takové chování dlužníka zcela jistě nepřispívá k jeho transparentnosti a důvěryhodnosti. K námitce dlužníka, že insolvenční soud neuvedl žádný z účetních údajů na základě kterých formuloval své závěry nutno uvést, že ve svých zjištěních soud vycházel z údajů, které poskytl sám dlužník, a to ve své zprávě ze dne , ve které uvedl, že ke dni disponuje hotovostí v celkové výš Kč s tím, že hospodaření dlužníka pro sezónní rok 2012 je financováno úvěrově s očekávaným úvěrovým zatížením ve výši 28,6 miliónů korun. Tyto údaje poskytnuté samotným dlužníkem byly zcela nepochybně důvodem pro závěr soudu prvního stupně, že dlužník své závazky za podstatou vůči finančnímu úřadu není schopen uhradit. K námitce odvolatele věřitele č. 74, že insolvenční soud sám měl činit zjištění, měl-li za to, že některé skutečnosti je třeba objasnit, odvolací soud uvádí, že podle jeho přesvědčení odpovědnost za splnění podmínek vymezených insolvenčním zákonem pro způsob řešení úpadku reorganizací nese v případech, kdy dlužník podal návrh na povolení reorganizace a sestavuje-li reorganizační plán, výlučně dlužník, a jde toliko k jeho tíži, není-li reorganizační plán věřiteli schválen, respektive nesplňuje-li ani podmínky za nichž může být schválen insolvenčním soudem. Odvolací soud, stejně tak jako soud prvního stupně, postrádá ze strany dlužníka jasnou deklaraci způsobu řešení zapodstatových pohledávek. Neztotožňuje se s názorem dlužníka, že všechny jeho zapodstatové pohledávky za rok 2011 byly uhrazeny, protože toto jeho tvrzení je v rozporu s podanými vyjádřeními Finančního úřadu v Novém Jičíně. Dlužník netvrdí, kdy a z jakých finančních prostředků splatné pohledávky finančního úřadu zaplatil. Poukazovali-li někteří odvolatelé věřitelé na to, že závazky vůči finančnímu úřadu mohou být uspokojeny z prostředků deponovaných na obstavených účtech dlužníka, tak k tomu nutno říci, že ani v tomto směru se dlužník ve svém odvolání zcela jednoznačně nevyjádřil, když pouze zcela obecně uvedl, že má na svých účtech deponovanou částku Kč, která rovněž může sloužit k uspokojení zapodstatových pohledávek; v této souvislosti nutno také poukázat na to, že ani z reorganizačního plánu nevyplývá, že by zapodstatové pohledávky měly být hrazeny z prostředků zablokovaných na účtech dlužníka.

12 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že nejsou splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, když vedle podmínky dle ustanovení 348 odst. 1, písm. c) IZ, není ani naplněna podmínka dle ustanovení 348 odst. 1, písm. e) IZ. Z toho důvodu podle názoru odvolacího soudu, pak není nutno se zabývat tím, zda jsou splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu dle ustanovení 348 odst. 2 IZ. Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení ve výroku I. jako věcně správné potvrdil ( 219 o.s.ř.) ve správném znění odpovídajícím dikci ustanovení 351 odst. 1 IZ tak, že se zamítá reorganizační plán; jako věcně správné pak odvolací soud též potvrdil usnesení ve výroku II., kterým bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka včetně souvisejícího výroku III. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolatelům, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a státnímu zastupitelství se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí. V Olomouci dne 12. listopadu 2012 Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Dagmar Kuricové,

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

U s n e s e n í. t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. z r u š u j e a ve výroku II. O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. z r u š u j e a ve výroku II. O d ů v o d n ě n í : KSOS 25 INS 36997/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka KCO s.r.o., se sídlem Zlín

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 44 INS 28294/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Michaely

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 39 INS 24724/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSOS 36 INS 37686/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

Více

U s n e s e n í. na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. KSBR 45 INS 13410/2014-A-4,

U s n e s e n í. na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. KSBR 45 INS 13410/2014-A-4, U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Pavla Jančeka,

Více

U s n e s e n í KSBR 31 INS 20874/ VSOL 1047/ A - 15

U s n e s e n í KSBR 31 INS 20874/ VSOL 1047/ A - 15 KSBR 31 INS 20874/2014 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 32 INS 23960/2014-A-7 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Martinek, r. č.: 810720/4171, bytem K. Světlé 490, 760

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 3 UL 21/2014 KSBR 38 INS 34673/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Ladislava Bognára a JUDr. Ivo Lajdy ve věci

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

U s n e s e n í. návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. KSBR 47 INS 31496/2013-A-7,

U s n e s e n í. návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. KSBR 47 INS 31496/2013-A-7, KSBR 47 INS 31496/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 32 INS 22515/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

Více

U s n e s e n í. t a k t o : II. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku IV.

U s n e s e n í. t a k t o : II. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku IV. KSOS 38 INS 2609/2009 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

Více

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl asistentem soudce JUDr. Michalem Tomášem v insolvenční věci dlužníka: Libor Fiala, nar.

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 37 INS 19481/2016 A11 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka: VÍTKOVICE ENVI a.s., IČO 045 28 131, Ruská 1142/30,

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení 3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10 Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/ Číslo jednací: - 110 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Dlouhé a soudkyň JUDr. Ivany Muchové a JUDr. Pavly Havlíkové ve věci oprávněného: Finanční

Více

MĚSTO HODONÍN PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: S004P0194J5L NÁVRH USNESENÍ: Bod číslo: projednání: konané dne: Odpis nedobytné pohledávky

MĚSTO HODONÍN PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: S004P0194J5L NÁVRH USNESENÍ: Bod číslo: projednání: konané dne: Odpis nedobytné pohledávky MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J5L Bod číslo: 21 projednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Odpis nedobytné pohledávky Důvod projednávání: usnesení

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 22 INS 9569/2013-A-18 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka : Petr Bora, IČ: 15404404, rč. 641128/1492,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 46 INS 27990/2013-A-26 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatelů dlužníků: Alena Pretschová, nar. 7.4. 1967, a Hynek

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSUL 85 INS 34502/2014-A-8 KSUL 85 INS 34502/2014-B-1 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Věry Rabiškové,

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Číslo jednací: KSOS 34 INS 19414/2014 A24 USNESENÍ

Číslo jednací: KSOS 34 INS 19414/2014 A24 USNESENÍ Číslo jednací: KSOS 34 INS 19414/2014 A24 USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl justiční čekatelkou Mgr. Hanou Václavíkovou v insolvenční věci dlužníka: SLUG a.s., IČ 25685171, Novinářská 1113/3, 709

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

USNESENÍ. takto: I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: ARTEKO Jeseník, s.r.o., v likvidaci, IČ , se sídlem Jesenická 493, Česká Ves,

USNESENÍ. takto: I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: ARTEKO Jeseník, s.r.o., v likvidaci, IČ , se sídlem Jesenická 493, Česká Ves, USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: ARTEKO Jeseník, s.r.o., v likvidaci, IČ 26793652, se sídlem Jesenická 493, 790 81 Česká Ves,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: CALIBRA TANK s.r.o., se sídlem Luka nad

Více

I. Zjišťuje se ú p a d e k dlužníka - Josef Beneš, rč: /0014, IČO , Sadová 240, Pacov.

I. Zjišťuje se ú p a d e k dlužníka - Josef Beneš, rč: /0014, IČO , Sadová 240, Pacov. KSCB 27 INS 10742/2016-A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníka - Josef Beneš, rč: 890227/0014, IČO 04076478, Sadová

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Číslo jednací: KSOS 8 INS 644/2010-B9 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Nohavicovou v insolvenční věci dlužnice : Lada Zedníková, rč: 795125/4850, 793 16 Zátor

Více

USNESENÍ KSPL 54 INS 1573/2014 A-8

USNESENÍ KSPL 54 INS 1573/2014 A-8 KSPL 54 INS 1573/2014 A-8 USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Milan Tureček, r.č: 620721/0185, U Sokolovny 556, 335 01, Nepomuk, o insolvenčním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 95/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

U s n e s e n í. t a k t o: O d ů v o d n ě n í:

U s n e s e n í. t a k t o: O d ů v o d n ě n í: KSBR 24 INS 15122/2014 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka

Více

č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í

č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v insolvenční věci navrhovatele: Petr David, nar. 22. 5. 1955,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 8/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění:

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: USNESENÍ č.j.: KSPH 72 INS 25864/2015-A-57 Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří Havelka, nar. 14.

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSPH 68 INS 22534/2016-A-10 U s n e s e n í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Ladislava V á n i, nar. 12.11.1980, trvale bytem 250 02 Brandýs

Více

Nejvyššího soudu. ze dne , sp. zn. 29 Cdo 4498/2007

Nejvyššího soudu. ze dne , sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 Případná neplatnost ujednání o úrocích ve smlouvě o úvěru nezpůsobuje sama o sobě (vzhledem k povaze takové smlouvy a k jejímu obsahu)

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 10 U s n e s e n í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 53/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. V Praze dne 7. 12. 2015 č.j. HIU-758/2015 ROZHODNUTÍ Jako příslušný orgán ve smyslu ust. 16 odst. 3 ve spojení s ust. 20 odst. 5

Více

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - 13.11.2014 Revizní novela zákon

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 31 INS 28792/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

Více

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í :

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í : Rsp 212/12 RN ze dne 15.5.2012 Klíčová slova: věcná legitimace, insolvenční správce, insolvenční řízení, smluvní pokuta, reorganizační plán, uspokojování pohledávek Dotčená ustanovení: zákon č. 182/2006

Více

ROZHODNUTÍ. NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008

ROZHODNUTÍ. NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008 NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008 ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud České republiky v kárném senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. A. D., JUDr. P. G., JUDr. K. H. a JUDr. K. P. projednal

Více

USNESENÍ. o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na povolení oddlužení. takto:

USNESENÍ. o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na povolení oddlužení. takto: č.j.: KSPH 72 INS 23557/2016-A-9 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Karel Fleischmann, nar. 30.7.1976, IČ 86646630, bytem Nad Potokem 188,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: KSPH 55 INS 189/2009-A-22 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Lubošem Dörflem v insolvenční věci dlužníka: Miloš Kočí, nar. 17.02.1967, bytem U stadionu 377, 273 03 Stochov, o

Více

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I 217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014 *UOHSX006I6F5* UOHSX006I6F5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3. 10. 2014,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 76/2016-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 19/2005-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 25 INS 8368/2016-B4 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka č. 1: Marie ŠPINKOVÁ, r. č.: 555720/1914, bytem Václavovická

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 24 INS 6434/2014-A-12

Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 24 INS 6434/2014-A-12 Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: PROTOKOL O JEDNÁNÍ ve věci dlužníka: EK STAVBY s.r.o., se sídlem Brno, Ponava, Tábor 531/50a, PSČ 602 00, identifikační číslo 29229146, o insolvenčním

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.zn.: KUOK/6698/2012/OSR/336 Olomouc dne 3. dubna 2012 Čj.: KUOK/29708/2012 Oprávněná úřední osoba pro

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : A42 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Krkonošská slévárna, s. r. o., IČ 25290576, Sokolská 1263/24, 702 00 Ostrava, Moravská

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 49/2004-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

Čj. R 41/2002 V Brně dne

Čj. R 41/2002 V Brně dne Čj. R 41/2002 V Brně dne 9. 9. 2002 V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 6. 2002 čj. S 1/02-1388/02-V0I o nepřiznání postavení účastníka řízení podle

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Z jišťuje se úpadek dlužníka: DAVOS s. r. o., IČO , se sídlem Mezi školami 2471, Praha 5 Stodůlky.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Z jišťuje se úpadek dlužníka: DAVOS s. r. o., IČO , se sídlem Mezi školami 2471, Praha 5 Stodůlky. MSPH 79 INS 16540/2014-A-17 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: DAVOS s. r. o., IČO 624 18 921, se sídlem Mezi školami 2471, 155 00 Praha

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VYHLÁŠKA U S N E S E N Í

VYHLÁŠKA U S N E S E N Í KSPL 27 INS 31314/2013 A - 18 VYHLÁŠKA Pavel Kotlín Nar. 10. 6. 1973 Dolní náměstí 1 330 33 Město Touškov Náhradní doručení ve smyslu ust. 80 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Zásilku obsahující usnesení

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

Č.j.: 2R 7/00-Ju V Brně dne

Č.j.: 2R 7/00-Ju V Brně dne Č.j.: 2R 7/00-Ju V Brně dne 4.4.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 4.1.2000 podaném společností BM servis a.s., se sídlem Krátká 775, 735 81 Bohumín, zast. místopředsedou představenstva a výkonným

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 31/2005-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 64/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16 Číslo jednací: A16 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Mizer, r.č. 570418/7456, bytem Bílov 48, PSČ 743 01, o insolvenčním

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Číslo jednací : KSOL 16 INS 8951/2014-B4 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka Mária Soblahovská, datum nar.:

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 81 INS 13307/2014-A-16 KSUL 81 INS 13307/2014-B-1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele - věřitele Českomoravská

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více