U s n e s e n í. t a k t o :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. t a k t o :"

Transkript

1 KSOS 36 INS 4962/2010 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka SUGAL spol. s r.o., se sídlem v Bílovci, Ostravská 314/3, PSČ , IČ: , zastoupeného Mgr. Ing. Vojtěchem Zacharem, advokátem se sídlem v Bílovci, Ostravská 314/3, PSČ , o řešení úpadku, o odvolání dlužníka, věřitele č. 121 SEZ energy invest s.r.o., se sídlem v Bílovci, Sokolovská 1086, PSČ , IČ: , věřitele č. 74 Vaex Varkens en Veehandel B.V., se sídlem Heitmorgen 19, 5375AL Reek, Nizozemí, IČ: , zastoupeného Ing. Bohdanou Pražskou, obecnou zmocněnkyní se sídlem v Praze 10, Nad Vodovodem 26, PSČ , věřitele č. 41 Pozemkového fondu České republiky, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11A, zastoupeného JUDr. Ing. Světlanou Semrádovou Zvolánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 18, PSČ , za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j. KSOS 36 INS 4962/2010-B-166 t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e, přičemž ve výroku I. ve správném znění tak, že se zamítá reorganizační plán dlužníka SUGAL spol. s r.o.

2 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 O d ů v o d n ě n í : Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl reorganizaci dlužníka SUGAL spol. s r.o., IČ: , Ostravská 314/3, Bílovec (výrok I.), dále na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.) a deklaroval, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.). V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne č.j. KSOS 36 INS 4962/2010-A-44 zjistil úpadek dlužníka. Usnesením ze dne pak bylo rozhodnuto o povolení reorganizace dlužníka. Hlasováním věřitelů na schůzi konané dne bylo rozhodnuto, že věřitelé nepřijali reorganizační plán předkládaný dlužníkem ze dne ve znění jeho doplnění ze dne Plán nebyl přijat skupinou nezajištěných věřitelů; pro reorganizační plán nehlasovala dále skupina tvořená zajištěným věřitelem DAV a.s., který se schůze věřitelů nezúčastnil. Dlužník následně navrhl, aby bylo rozhodnuto o přijetí reorganizačního plánu postupem podle ustanovení 348 odst. 2 insolvenčního zákona. Insolvenční soud uvedl, že jeho rozhodovací činnost při posouzení naplnění podmínek pro schválení reorganizačního plánu se neomezuje jen na rozhodování o nahrazení nesouhlasu skupiny věřitelů s reorganizačním plánem dle ustanovení 348 odst. 2 insolvenčního zákona, nýbrž i na vyhodnocení otázky naplnění všech podmínek dle ustanovení 348 odst. 1 insolvenčního zákona. V případě rozhodování věřitelů o předloženém reorganizačním plánu bylo na základě výsledků hlasování shledáno, že předložený reorganizační plán nemá podporu právě skupiny věřitelů, u níž je dána nejsilnější relevance vazby rozhodnutí o schválení či neschválení reorganizačního plánu co do srovnání nabízených podmínek dle reorganizačního plánu k případnému očekávanému výsledku řešení úpadku ve formě konkursu. Nahrazení nesouhlasu věřitelů dle ustanovení 348 rozhodnutím insolvenčního soudu je výjimkou z pravidla reorganizace, podle níž musí dlužník přesvědčit relevantní část svých věřitelů k tomu, aby mu tito přiznali benefit v podobě řešení úpadku formou zachovávající subjektivitu dlužníka. Tomuto cíli je dlužník povinen přizpůsobit i své chování tak, aby dosáhl maximálně možné transparentnosti ve zveřejňování informací týkajících se jeho samého, zejména jeho hospodaření. Zásadním předmětem posouzení pro účely rozhodnutí soudu bylo to, zda dlužník svým hospodařením v průběhu insolvenčního řízení dosáhl takového výsledku hospodaření, že dle ustanovení 348 odst. 1, písm. e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jím na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být dle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak a zda dle ustanovení 348 odst. 2 insolvenčního zákona lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána. Při posuzování těchto podmínek je nutno vycházet z toho, že je

3 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 na dlužníkovi, aby vyvrátil pochybnosti o tom, že výše popsané podmínky nejsou naplněny. Z vyjádření dlužníka došlého soudu insolvenční soud zjistil, že dlužník eviduje k neuhrazené pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň ve výši Kč a hotovost v celkové výši Kč. Hospodaření dlužníka pro sezonní rok 2012 je financováno úvěrově s očekávaným úvěrovým zatížením ve výši 28,6 miliónů korun. Dlužník opakovaně deklaruje, že nelze situaci vyřešit otevřením nového účtu, neboť by došlo k jeho okamžité blokaci. S přihlédnutím ke všem zjištěným skutečnostem se insolvenční soud ztotožnil se stanoviskem krajského státního zastupitelství v tom, že za současného stavu nelze s jistotou konstatovat, jaké kroky od počátku reorganizace dlužník podnikl k odblokování finančních prostředků a z jakého důvodu o těchto svých provozních problémech dlouhou dobu mlčel. Jisté je to, že pohledávku za podstatou vůči finančnímu úřadu není schopen uhradit a to ani z jiných dostupných prostředků. Rovněž tak insolvenční soud postrádá vysvětlení dlužníka ke skutečnosti, proč neřešil otázku kumulování na účtu obstavených prostředků přesahující výši jeho závazku na nějž poukázal věřitel Restrukturalizace a refinancování s.r.o. v podání ze dne Dlužník pro vyřešení situace nevyvinul dostatečnou aktivitu, situaci dlouhodobě neřešil, o ní samé informoval opožděně. Jeho argumentace obsahuje nevysvětlené mezery, zejména ve vztahu ke zřizování a používání jiných účtů, zcela pak je ze strany dlužníka opomíjen dopad existence rozsáhlých pohledávek za majetkovou podstatou na reorganizační plán. V důsledku nepřehledné situace v otázce rozsahu splatných pohledávek za majetkovou podstatou a postavených jim na roveň má insolvenční soud zato, že jsou dány důvodné pochybnosti o tom, zda schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka. Není patrno, jaká je reálná struktura pohledávek za majetkovou podstatou. Dlužník o svých problémech s platbou pohledávek za majetkovou podstatou informoval opožděně, vždy až v reakci na podání věřitelů. Opakovaly se i výhrady vůči nehrazení odvodů za zaměstnance dlužníka. Dochází k řešení závazků prolongací jejich splatnosti. Vzniká tak důvodná pochybnost o skutečném stavu hospodaření dlužníka. Pochybnosti o stavu hospodaření dlužníka jsou podporovány i problematickým chováním dlužníka při předkládání účetnictví. Insolvenční soud vyhodnotil, že v hospodaření dlužníka dochází ke vzniku neuhrazených pohledávek za majetkovou podstatou, přičemž ze strany dlužníka nejsou dostatečným způsobem včas a věrohodně osvětleny důvody pro které k tomu dochází, ani není jasně deklarováno řešení. Na základě toho insolvenční soud dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro nahrazení nesouhlasu skupiny věřitelů s navrženým reorganizačním plánem. Shledal, že nejsou naplněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu uvedené v ustanovení 348 odst. 1, písm. c) a e) insolvenčního zákona a předložený reorganizační plán dle ustanovení 351 odst. 1 insolvenčního zákona zamítl. V souladu s ustanovením 363 odst. 1, písm. c) insolvenční soud pak rozhodl o přeměně reorganizace v konkurs. Proti tomuto usnesení podali včasná odvolání dlužník a věřitelé č. 121, č. 74 a č. 41.

4 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 Dlužník ve svém odvolání namítal, že soud na schůzi věřitelů dne rozhodl na základě návrhu minoritního věřitele o vytvoření samostatné skupiny věřitelů do níž začlenil nezajištěné věřitele, kteří projevili zájem účastnit se se svými zdroji na realizaci reorganizačního plánu. Tvrdí, že takový návrh nebyl podán ani jedním z dotčených věřitelů, ani předkladatelem reorganizačního plánu, ale jedním z minoritních věřitelů, postupujících ve shodě v záměru zmaření reorganizace a dosažení konkursu na jeho majetek. Dotčeným věřitelem je pak z logického výkladu komentáře k 337 insolvenčního zákona ten věřitel, který navrhuje změnu svého postavení bez ohledu na to, zda k lepšímu či horšímu. Připouští, že insolvenční soud je oprávněn testovat, zda skupiny věřitelů dle reorganizačního plánu odpovídají zásadě shodného hospodářského zájmu a shodného právního postavení; výsledkem tohoto testu pak může být neschválení reorganizačního plánu, nikoliv jeho svévolná úprava. Namítá, že soud překročil svou pravomoc a porušil práva dlužníka a věřitelů vyčleněných do samostatné skupiny, na spravedlivý proces, v důsledku čehož došlo k tomu, že reorganizační plán nebyl schválen skupinou nezajištěných věřitelů. Nesouhlasí ani se závěrem soudu prvního stupně, že z jeho strany nejsou dostatečně osvětleny důvody vzniku zapodstatových pohledávek a není jasně deklarován způsob jejich řešení. Vytýká soudu prvního stupně, že ke svému závěru dospěl aniž by uvedl konkrétní údaje z dlužníkova účetnictví či z předložených výkazů cash flow. Tvrdí, že přes různá omezení související s insolvenčním řízením hospodařil s kladným hospodářským výsledkem. Soud sám na jednání schůze věřitelů konstatoval, že si je vědom specifiky podnikání v zemědělské prvovýrobě, v níž po zastavení všech nerentabilních provozů je primárním nositelem tržeb rostlinná výroba. Při zachování provozu podniku tak jsou vždy generovány zapodstatové pohledávky s tím, že jsou z výnosu prodeje obilovin, řepky, cukrové řepy a kukuřice uhrazeny. Tvrdí, že z jeho hospodaření v roce 2011 jasně vyplynulo, že byly veškeré zapodstatové pohledávky takto uhrazeny. Nadto má na svých účtech deponovanou částku Kč, která rovněž může sloužit k uspokojení těchto pohledávek. Nesouhlasí ani se závěrem soudu prvního stupně, že jsou dány pochybnosti o stavu jeho hospodaření, které mají být založeny na problematickém chování při předkládání jeho účetnictví. Namítá, že závěry soudu jsou vyvolány na jedné straně neoprávněným zásahem soudu do reorganizačního plánu vytvořením nové, reorganizačním plánem nepředpokládané skupiny věřitelů a na straně druhé z pocitu soudu, které však nemají oporu v žádném z předložených důkazů. Tvrdí, že z důkazů, které měl soud k dispozici jasně vyplývá schopnost dlužníka reorganizační plán realizovat. O tomto závěru svědčí účetní závěrka včetně všech příloh a výrok auditora. Navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že reorganizační plán schválí, případně věc zrušil a vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Věřitel č. 121 SEZ energy invest s.r.o. ve svém odvolání namítal nesprávné rozdělení věřitelů do skupin, když z jeho pohledu jedna skupina nezajištěných věřitelů vytvořená přímo na schůzi věřitelů byla vybrána více méně namátkově a takové rozdělení je nespravedlivé; navíc soud ohledně tohoto svého postupu ve

5 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 svém rozhodnutí nepodal žádné vysvětlení ani žádné odůvodnění, což dle jeho názoru činí rozhodnutí nepřezkoumatelným. Má zato, že z rozhodnutí soudu nevyplývají žádné přesvědčivé argumenty o tom, že dlužník nebude schopen po nabytí účinnosti reorganizačního plánu uhradit pohledávky za majetkovou podstatou. Domnívá se, že pokud zde existuje určitá pravděpodobnost, že dlužník tyto pohledávky bude schopen uhradit, což pramení již z faktu, že má na svých účtech bez mála Kč, potom tento důvod pro neschválení reorganizačního plánu neobstojí. Je toho názoru, že u subjektu nacházejícího se v insolvenčním řízení jsou problémy s cash flow úvěrováním apod. nepochybně pravidlem a jde jen o to, jaký je rozsah těchto problémů. Věřitel je přesvědčen, že v daném případě rozsah těchto problémů nepředstavuje důvod pro zamítnutí celého reorganizačního plánu, který byl poměrně pracně a nákladně připravován v součinnosti s investory, připravenými podílet se na jeho realizaci významnými investicemi, které v případě konkursního řízení nelze očekávat. Navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že schválí reorganizační plán, případně aby napadené soudní rozhodnutí zrušil. Věřitel č. 74 Vaex Varkens en Veehandel B.V. ve svém odvolání namítal, že pokud soud neměl jednoznačně podložené, že by další provoz podniku dlužníka vedl k úpadku, potom měl dát šanci reorganizaci podniku dlužníka jako zákonodárcem preferovanému způsobu řešení úpadku (při splnění zákonných kritérií), protože řešení úpadku formou konkursu je řešením ultimativním, nevratným a v případě nesprávného rozhodnutí i značně poškozujícím. Vytýká soudu, že se upnul k několika dílčím aspektům fungování dlužníka, které by byly řešitelné a prověřitelné již na počátku plnění reorganizačního plánu konkrétně se jedná o zapodstatové pohledávky. Dle odvolatele značným úspěchem a příslibem do budoucna byla již sama skutečnost, že se podařilo provozovat podnik dlužníka s uspokojivými hospodářskými výsledky až do současnosti. Tvrdí, že v rámci běžícího podniku se struktura a výše zapodstatových pohledávek neustále mění. Pokud soud postavil své usnesení na předpokladu, že reorganizační plán není realizovatelný, protože se dlužníkovi nedaří uspokojit zapodstatové pohledávky v souladu s reorganizačním plánem a dikcí zákona, potom tento předpoklad musel být bezpečně prokázán či alespoň osvědčen, a to konkrétními údaji vyplývajícími z účetnictví dlužníka. S žádnými takovými údaji ovšem insolvenční soud v usnesení neoperuje a své úvahy formuje pouze v obecné rovině. Poukazuje na to, že pohledávky jsou generovány v důsledku trvajícího provozu podniku dlužníka, jsou hrazeny průběžně, přitom potíže s jejich hrazením souvisejí s protiprávním zablokováním účtu dlužníka. Tvrdí, že reorganizační plán jasně deklaruje jejich úhradu ve lhůtách splatnosti, přičemž sám dlužník deklaroval, že s některými věřiteli bylo dohodnuto prodloužení doby splatnosti s ohledem na cyklický charakter provozu podniku dlužníka. Prodloužení doby splatnosti zapodstatové pohledávky akceptované věřitelem není nikomu na újmu, proto nemůže být důvodem pro neschválení reorganizačního plánu. Namítá, že insolvenční soud nemohl zřídit samostatnou skupinu věřitelů a do takové skupiny věřitelů zařadit vybrané věřitele. Tvrdí, že svým způsobem tak soud sám změnil reorganizační plán, což mu nepřísluší, protože toto náleží pouze předkladateli reorganizačního plánu. Má zato, že by mělo být bráno do úvahy, že pro schválení

6 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 reorganizačního plánu se vyjádřili všichni zajištění věřitelé, kromě jednoho, který se schůze nezúčastnil a též naprostá většina nezajištěných věřitelů. Navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu změnil tak, že schválí reorganizační plán, případně aby usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Věřitel č. 41 ve svém odvolání namítal, že dle dlužníkem předloženého reorganizačního plánu měla být společnost DAV a.s., která se hlasování nezúčastnila, jejíž zajištěná pohledávka tvoří částku ve výši ,11 Kč, uspokojena v celé výši. Nahrazení nesouhlasu věřitelské skupiny, kterou společnost DAV a.s. tvoří, by nebylo v rozporu s testem spravedlnosti. Je toho názoru, že pokud by insolvenční soud nahradil nesouhlas se schválením reorganizačního plánu skupiny nezajištěných věřitelů, opět by nedošlo k rozporu se zákonem, respektive s testem spravedlnosti. Tvrdí, že je s podivem, že nezajištění věřitelé odmítají obdržet vyšší uspokojení a preferují řešení úpadku dlužníka formou konkursu, i když jsou si vědomi toho, že míra jejich uspokojení bude nižší. Vzhledem ke skutečnosti, že jedním z nezajištěných věřitelů, který hlasoval proti přijetí reorganizačního plánu, je i finanční úřad, tedy státní orgán nakládající s veřejnými financemi, má odvolatel za to, že volba řešení úpadku formou konkursu je v jeho případě značně nelogická a proti zásadám nakládání s veřejnými financemi. Poukazuje na to, že dlužník po celou dobu trvání insolvenčního řízení, to je již téměř dva roky, funguje a má vůli dostát reorganizačnímu plánu a své věřitele rovnoměrně a spravedlivě uspokojit. Je přesvědčen, že pokud by byl reorganizační plán schválen, tak by jeho uskutečněním nedošlo k dalšímu úpadku nebo k likvidaci. Tvrdí, že má zájem na zachování zemědělské výroby, protože obecně špatné postavení zemědělců a celkový stav zemědělství v České republice je všeobecně znám. Reorganizační plán předpokládá provedení reorganizace odštěpením rozhodujících částí majetkové podstaty a uspokojení věřitelů z výtěžku zpeněžení těchto odštěpených společností. Navrhuje, aby usnesení soudu prvního stupně bylo změněno tak, že návrhu dlužníka na řešení úpadku reorganizací bude vyhověno. Podle ustanovení 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Odvolací soud po zjištění, že odvolání byla podána včas a osobami oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ustanovení 212 a 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání nejsou důvodná. Podle ustanovení 348 odst. 1 IZ Insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý

7 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. Podle ustanovení 348 odst. 2 IZ insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána. Podle ustanovení 351 odst. 1 a odst. 2 IZ nejsou-li splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, insolvenční soud jej zamítne. Proti rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního plánu mohou podat odvolání dlužník, předkladatel tohoto plánu a věřitelé, kteří hlasovali pro jeho přijetí. Podle ustanovení 363 odst. 1, písm. c) IZ insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurs, jestliže insolvenční soud neschválil reorganizační plán a oprávněným osobám uplynula lhůta k jeho předložení. Podle ustanovení 363 odst. 2 IZ o přeměně reorganizace v konkurs v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) rozhodne insolvenční soud bez jednání. Své rozhodnutí doručí zvlášť dlužníku, navrhovateli reorganizace, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru; tyto osoby mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání. V případě neúplného věřitelského koncensu, tedy kdy nejméně jedna věřitelská skupina plán nepřijala a současně nejméně jedna věřitelská skupina, mimo věřitele podle 335, reorganizační plán přijala, insolvenční soud přezkoumá jak splnění podmínek podle odst. 1, písm. a), b), d) a e) 348 odst. 1 IZ, tak splnění podmínek podle odst IZ, to je zda reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, a je-li ve vztahu ke každé takové skupině reorganizační plán spravedlivý a též podmínku jeho uskutečnitelnosti.

8 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 V přezkoumávané věci insolvenční soud napadeným usnesením zamítl reorganizaci (správně reorganizační plán) dlužníka a současně rozhodl o přeměně povolené reorganizace v konkurs dle 363 odst. 1, písm. c) IZ. Dlužník a věřitelé č. 121 a 74 ve svých odvoláních namítali nesprávný postup insolvenčního soudu na schůzi věřitelů dne spočívající v tom, že insolvenční soud rozhodl o změně zařazení jednotlivých věřitelů do skupin vytvořených reorganizačním plánem. Podle ustanovení 337 IZ pro potřeby určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek a hlasování věřitelů o přijetí reorganizačního plánu se věřitelé dlužníka při reorganizaci rozdělují do skupin, a to tak, aby v každé skupině byli věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin obsahuje reorganizační plán, v němž se vždy uvede, podle jakých kritérií k rozdělení věřitelů došlo (odstavec 1). Odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin posoudí insolvenční soud při schvalování reorganizačního plánu (odstavec 5). Na základě návrhu dotčeného věřitele nebo předkladatele reorganizačního plánu může insolvenční soud rozhodnout o zařazení věřitele do jiné skupiny; učiní tak před schválením reorganizačního plánu. Proti jeho rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné (odstavec 6). V přezkoumávané věci z reorganizačního plánu dlužníka vyplývá, že v souladu se shora citovaným zákonným ustanovením dlužník rozdělil věřitele do čtyř skupin skupina 1 každý zajištěný věřitel, skupina 2 všichni nezajištění věřitelé, skupina 3 věřitelé dle 335 IZ a skupina 4 věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. Podáním ze dne přihlášený věřitel Lignolet, s.r.o., který dle reorganizačního plánu je zařazen ve skupině nezajištěných věřitelů navrhl insolvenčnímu soudu, aby v souladu s ustanovením 337 odst. 6 IZ zařadil věřitele GIGANT, spol. s r.o., HON a.s., KA Contracting ČR s.r.o. a PŠVP BIO s.r.o. do nové skupiny nezajištěných věřitelů, případně do nových skupin nezajištěných věřitelů s odůvodněním, že tito věřitelé se budou přímo podílet na provedení reorganizačního plánu a zároveň jsou nadále ve smluvním vztahu k dlužníku, přičemž v případě posledně jmenovaného věřitele se jedná o osobu přímo propojenou s dlužníkem. Z protokolu o schůzi věřitelů konané dne vyplývá, že insolvenční soud tento návrh akceptoval, když uzavřel, že označení věřitelé GIGANT, spol. s r.o., HON a.s., KA Contracting ČR s.r.o. a PŠVP BIO s.r.o. jsou věřiteli participujícími přímo formou aktivní spolupráce s dlužníkem na jeho aktuálním hospodaření a současně na případném plnění navrženého reorganizačního plánu ve smyslu převzetí činnosti dlužníka v rozsahu dle reorganizačního plánu. Z toho důvodu, konstatoval soud prvního stupně, jsou jejich zájmy odlišné od zájmů ostatních nezajištěných věřitelů, protože uvedení věřitelé mají přímý zájem na realizaci reorganizačního plánu na rozdíl od věřitelů ostatních, u nichž se primárně zjišťuje podstatný zájem na

9 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 maximálním uspokojení přihlášené pohledávky. Insolvenční soud rozhodl, že pro účely hlasování na schůzi věřitelů budou jmenovaní věřitelé věřiteli samostatné skupiny. Jak vyplývá ze shora citovaného ustanovení 337 odst. 6 IZ proti rozhodnutí soudu o zařazení věřitele do jiné skupiny není odvolání přípustné. Odvolací soud není tudíž oprávněn přezkoumávat usnesení, které insolvenční soud vyhlásil na schůzi věřitelů a kterým rozhodl, že pro účely hlasování na schůzi věřitelů čtyři věřitelé ze skupiny nezajištěných věřitelů vytvoří samostatnou skupinu. Nad rámec však považuje odvolací soud za nutné uvést, že nesdílí odvolací námitky, že postup insolvenčního soudu na schůzi věřitelů byl svévolný a že insolvenční soud sám změnil reorganizační plán. O vytvoření skupiny věřitelů zainteresovaných na spolupráci s dlužníkem, pokud jde o jeho hospodaření či případné plnění navrženého reorganizačního plánu, nerozhodl soud sám z vlastní iniciativity, nýbrž na návrh věřitele, kterého lze označit jako dotčeného věřitele, protože jako věřitele zařazeného ve skupině nezajištěných věřitelů se navrhovaná změna přímo dotýká jeho skupiny věřitelů v reorganizačním plánu. V této souvislosti je zcela nerozhodné, že se jednalo o návrh minoritního věřitele, když ve smyslu ustanovení 5 písm. b) IZ jednou ze zásad insolvenčního řízení je to, že věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti. Odvolací soud nesouhlasí ani s námitkami, že ustanovení 337 odst. 6 IZ nedává soudu pravomoc zřídit samostatnou skupinu věřitelů. Přiznává-li zákon soudu oprávnění zkoumat odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin, pak podle přesvědčení odvolacího soudu může insolvenční soud na návrh oprávněné osoby rozhodnout nejenom o přeřazení věřitele do jiné skupiny, nýbrž také o vytvoření cílené skupiny věřitelů. K námitkám odvolatelů, že v důsledku vytvoření cílené skupiny věřitelů na schůzi věřitelů nebyl reorganizační plán přijat všemi skupinami věřitelů, nutno uvést, že i kdyby ve smyslu ustanovení 348 odst. 1, písm. c) IZ byl reorganizační plán přijat všemi skupinami věřitelů, neznamenalo by to automatické schválení reorganizačního plánu soudem. Z ustanovení 348 odst. 1 IZ vyplývá, že insolvenční soud schválí reorganizační plán tehdy, jsou-li kumulativně splněny všechny podmínky dle ustanovení 348 odst. 1 IZ pod písm. a), b), c), d) a e). Z obsahu odůvodnění napadeného usnesení přitom vyplývá, že soud neschválil reorganizační plán z důvodu nesplnění podmínky nejenom podle ustanovení 348 odst. 1, písm. c) IZ, ale též z důvodu nesplnění podmínky podle ustanovení 348 odst. 1, písm. e) IZ, to je, že v hospodaření dlužníka dochází ke vzniku neuhrazených pohledávek za majetkovou podstatou s tím, že ze strany dlužníka nejsou dostatečným způsobem, včas a věrohodně osvětleny důvody, pro které k tomu dochází a není jasně deklarováno řešení. Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že existence neuhrazených splatných pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň je zásadní překážkou realizace reorganizace dlužníka. Sám

10 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 dlužník v reorganizačním plánu ohledně pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek majetkové podstatě na roveň postavených uvedl, že tyto pohledávky byly uhrazeny, nebo budou uhrazeny ihned (nejpozději ve lhůtách splatnosti) po nabytí účinnosti tohoto reorganizačního plánu z disponibilních zdrojů společnosti. Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, zejména pak pohledávky z běžného obchodního styku a pracovněprávní pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku dlužníka související s odštěpnou částí podniku společnosti účinnosti reorganizačního plánu nezanikají a přechází po účinnosti reorganizačního plánu na odštěpené společnosti. Je nezpochybnitelným faktem, že v rámci běžícího podniku se struktura a výše zapodstatových pohledávek neustále mění. Schopnost dlužníka platit pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené nepochybně souvisí se schopností dlužníka pokračovat v provozu podniku. Z obsahu spisu vyplývá, že po povolení reorganizace měl dlužník problémy s placením pohledávek za podstatou, na což upozorňovali jednotliví věřitelé, ať už se jedná o věřitele Josefa Chylu či věřitele Finanční úřad v Novém Jičíně. Pokud jde o věřitele Finanční úřad v Novém Jičíně, tak ten několikrát upozorňoval na to, že ze strany dlužníka nejsou ve lhůtách splatnosti placeny jeho pohledávky za majetkovou podstatou. Jedná se o podání věřitele z (č.l. B-98) ve které věřitel sděluje, že není zaplacena splátka daně z nemovitosti za rok 2011, splatná ke dni v částce Kč, dále zde věřitel sděluje, že dlužník je v prodlení s úhradou splátky daně z nemovitosti za rok 2011 splatné ke dni v částce Kč a dále že dlužník je v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty za měsíc prosinec roku 2011, splatné ke dni v částce Kč. Dále se jedná o podání věřitele z (č.l. B-102) ve které věřitel sděluje, že dlužník je v prodlení s úhradou daně silniční za rok 2011, splatné ke dni v částce Kč. Posledním podáním tohoto věřitele je pak podání z ve kterém věřitel sděluje, že dlužník je v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty za měsíc březen roku 2012, splatné ke dni v částce Kč. To, že pohledávky za majetkovou podstatou finančního úřadu nebyly zaplaceny, nakonec připustil i sám dlužník ve svém vyjádření ze dne , ve kterém uvedl, že ke dni eviduje závazky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené v celkové výši Kč, z toho závazky vůči finančnímu úřadu v celkové výši Kč. K odvolacím námitkám, že sám dlužník deklaroval, že s některými věřiteli bylo dohodnuto prodloužení doby splatnosti, nutno uvést, že prodloužení doby splatnosti akceptoval věřitel JATKA- KURKA s.r.o. v dohodě o uznání a úhradě závazku ze dne ; nikoliv však Finanční úřad v Novém Jičíně, ten pouze předložil insolvenčnímu soudu písemný návrh dlužníka ze dne na řešení pohledávek za majetkovou podstatou, aniž by však výslovně uvedl, že na tomto návrhu se s dlužníkem dohodl. Bránil-li se dlužník tím, že své závazky nemůže platit z důvodu obstavených finančních prostředků na svých účtech, tak k tomu soud prvního stupně správně uvedl, že dlužník k otázce svých obstavených finančních prostředků žádné relevantní vysvětlení soudu a ani svým věřitelům neposkytl, neuvedl ani, zda po povolení reorganizace učinil nějaké kroky k odblokování svých finančních prostředků. Pokud

11 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 dlužník tvrdil ještě na schůzi věřitelů dne , že průběh insolvenčního řízení zablokoval jeho účty bez možnosti otevřít účet nový, čímž byla zapříčiněna komplikace ve vztahu k plnění závazků vůči věřitelům s pohledávkou za majetkovou podstatou, pak nutno konstatovat, že toto jeho tvrzení je v rozporu se skutečnostmi vyplývajícími ze zpráv věřitelů, kdy Finanční úřad v Novém Jičíně ve své zprávě ze dne sděluje insolvenčnímu soudu, že v oznámení ze dne mu dlužník uvedl, že používá k bezhotovostnímu styku výhradně bankovní účet vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 a poprosil o směřování veškerých úhrad na tento účet a věřitel Lignolet, s.r.o. pak ve své zprávě z informoval insolvenční soud o tom, že statutární orgán dlužníka založil dne nový bankovní účet na pobočce České spořitelny, a.s. v Bílovci. Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že takové chování dlužníka zcela jistě nepřispívá k jeho transparentnosti a důvěryhodnosti. K námitce dlužníka, že insolvenční soud neuvedl žádný z účetních údajů na základě kterých formuloval své závěry nutno uvést, že ve svých zjištěních soud vycházel z údajů, které poskytl sám dlužník, a to ve své zprávě ze dne , ve které uvedl, že ke dni disponuje hotovostí v celkové výš Kč s tím, že hospodaření dlužníka pro sezónní rok 2012 je financováno úvěrově s očekávaným úvěrovým zatížením ve výši 28,6 miliónů korun. Tyto údaje poskytnuté samotným dlužníkem byly zcela nepochybně důvodem pro závěr soudu prvního stupně, že dlužník své závazky za podstatou vůči finančnímu úřadu není schopen uhradit. K námitce odvolatele věřitele č. 74, že insolvenční soud sám měl činit zjištění, měl-li za to, že některé skutečnosti je třeba objasnit, odvolací soud uvádí, že podle jeho přesvědčení odpovědnost za splnění podmínek vymezených insolvenčním zákonem pro způsob řešení úpadku reorganizací nese v případech, kdy dlužník podal návrh na povolení reorganizace a sestavuje-li reorganizační plán, výlučně dlužník, a jde toliko k jeho tíži, není-li reorganizační plán věřiteli schválen, respektive nesplňuje-li ani podmínky za nichž může být schválen insolvenčním soudem. Odvolací soud, stejně tak jako soud prvního stupně, postrádá ze strany dlužníka jasnou deklaraci způsobu řešení zapodstatových pohledávek. Neztotožňuje se s názorem dlužníka, že všechny jeho zapodstatové pohledávky za rok 2011 byly uhrazeny, protože toto jeho tvrzení je v rozporu s podanými vyjádřeními Finančního úřadu v Novém Jičíně. Dlužník netvrdí, kdy a z jakých finančních prostředků splatné pohledávky finančního úřadu zaplatil. Poukazovali-li někteří odvolatelé věřitelé na to, že závazky vůči finančnímu úřadu mohou být uspokojeny z prostředků deponovaných na obstavených účtech dlužníka, tak k tomu nutno říci, že ani v tomto směru se dlužník ve svém odvolání zcela jednoznačně nevyjádřil, když pouze zcela obecně uvedl, že má na svých účtech deponovanou částku Kč, která rovněž může sloužit k uspokojení zapodstatových pohledávek; v této souvislosti nutno také poukázat na to, že ani z reorganizačního plánu nevyplývá, že by zapodstatové pohledávky měly být hrazeny z prostředků zablokovaných na účtech dlužníka.

12 pokračování KSOS 36 INS 4962/2010 Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že nejsou splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, když vedle podmínky dle ustanovení 348 odst. 1, písm. c) IZ, není ani naplněna podmínka dle ustanovení 348 odst. 1, písm. e) IZ. Z toho důvodu podle názoru odvolacího soudu, pak není nutno se zabývat tím, zda jsou splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu dle ustanovení 348 odst. 2 IZ. Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení ve výroku I. jako věcně správné potvrdil ( 219 o.s.ř.) ve správném znění odpovídajícím dikci ustanovení 351 odst. 1 IZ tak, že se zamítá reorganizační plán; jako věcně správné pak odvolací soud též potvrdil usnesení ve výroku II., kterým bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka včetně souvisejícího výroku III. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolatelům, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a státnímu zastupitelství se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí. V Olomouci dne 12. listopadu 2012 Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

U s n e s e n í. t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. z r u š u j e a ve výroku II. O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. z r u š u j e a ve výroku II. O d ů v o d n ě n í : KSOS 25 INS 36997/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení 3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10 Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - 13.11.2014 Revizní novela zákon

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í :

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í : Rsp 212/12 RN ze dne 15.5.2012 Klíčová slova: věcná legitimace, insolvenční správce, insolvenční řízení, smluvní pokuta, reorganizační plán, uspokojování pohledávek Dotčená ustanovení: zákon č. 182/2006

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 10 U s n e s e n í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : A42 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Krkonošská slévárna, s. r. o., IČ 25290576, Sokolská 1263/24, 702 00 Ostrava, Moravská

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 8/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 81 INS 13307/2014-A-16 KSUL 81 INS 13307/2014-B-1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele - věřitele Českomoravská

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 8 INS 22558/2011-A13

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 8 INS 22558/2011-A13 Číslo jednací: -A13 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : Peter Spratek, r.č.: 581009/6347, IČO: 10627103, Mlýnská 1095/22, 746 01

Více

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE Tomáš Krabec Roman Čibera Motivace pro výzkum Role znalce v insolvenčním řízení v ČR - v české literatuře prozatím minimálně adresované téma - zákon

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Ministerstvo dopravy rozhodlo podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu

Ministerstvo dopravy rozhodlo podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, jako věcně příslušný odvolací

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

U s n e s e n í. t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že insolvenční návrh věřitele se n e o d m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že insolvenční návrh věřitele se n e o d m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 38 INS 11100/2010 2 VSOL 518/2010 A -24 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Č.d. MSPH 95 INS 32034/2014-A-32 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Modlitbovou v právní věci dlužníka manželů Eduarda Dvorského, nar. 23.3.1976, trvale bytem ve Zloníně,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na přerušení insolvenčního řízení se zamítá.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na přerušení insolvenčního řízení se zamítá. -A-17 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka České strany

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Výzva k podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním dle 29 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Realizace energetických úspor na

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Správce konkurzní podstaty úpadce ELMA THERM spol. s r.o. Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž, IČ: 47902485, zaps. v OR u KS v Brně odd. C,

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 666/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 611 ze dne 16.09.2013 Smlouva o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3, průběžného auditu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0052H22* UOHSX0052H22 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S173/2013/VZ-9147/2013/512/PDr Brno 17. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 26/2008-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 44/2010-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 *UOHSX003QO6F* UOHSX003QO6F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20.12.2010 (doručeného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud Krajský soud v Brně Spis. značka I KSBR INS / Dlužník 0 Fyzická osoba 02 Právnická osoba Státní příslušnost II Osobní údaje Příjmení: Čech Jméno: Petr Titul za jm.: Mgr.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16 Číslo jednací: A16 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Mizer, r.č. 570418/7456, bytem Bílov 48, PSČ 743 01, o insolvenčním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 14/2010-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

č. j. 7 Afs 47/2007-78

č. j. 7 Afs 47/2007-78 č. j. 7 Afs 47/2007-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA ŘEŠENÍ ÚPADKU REORGANIZACÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA ŘEŠENÍ ÚPADKU REORGANIZACÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA ŘEŠENÍ ÚPADKU REORGANIZACÍ A POHLED VĚŘITELŮ A DLUŽNÍKA NA TUTO FORMU ŘEŠENÍ, NÁZOR NA UPLATNĚNÍ TÉTO FORMY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ EKONOMIKY Zpracovala: Ing. Ludmila Štěpková Studánka dne 28.9.2009

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 1/2008-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí:

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí: Exekutorský úřad Praha 9 Exekutorský úřad Praha 9 S o u d n í e x e k u t o r J U D r. M i l a n S u c h á n e k tel.: 266 032 031, tel. fax.: 266 032 032, e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, ID DS: qjzg82q

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Č.j.: KSPA 56 INS 20459/2013-A-21 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci dlužnice: Stavospol Moravská Třebová s.r.o.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 65/2013-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více