USNESENÍ. t a k t o :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. t a k t o :"

Transkript

1 č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen , bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, Kosova Hora, IČ: , k návrhu věřitele: Komerční banka, a.s., IČ: , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969/33, zastoupen: JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem Praha 1, Revoluční 15, o insolvenčním návrhu t a k t o : I. Z j i š ť u j e s e úpadek dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen , bytem a místem podnikání Kosova Hora 20, Kosova Hora, IČ: , II. Na majetek dlužníka: s e p r o h l a š u j e nepatrný konkurz. III. Insolvenčním správcem se u s t a n o v u j e : Ing. Pavel TLUSTÝ, se sídlem Sládkova 449/22, Děčín I, (pobočka Areál VGP-budova D1, F.V.Veselého 2635/15, Praha 9, IV. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. V. Soud vyzývá věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do ; k později podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, který je uveřejněn na webových stránkách ministerstva spravedlnosti Přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo zdejšímu soudu. VI. Soud vyzývá věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, nestane-li se tak, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo. VII. Soud vyzývá osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci. VIII. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby mu nejméně 7 dní přede dnem konání první schůze věřitelů předložil zprávu o jeho dosavadní činnosti včetně informace o velikosti zjištěné majetkové podstaty. IX. Soud nařizuje přezkumné jednání a svolává schůzi věřitelů na den: v 11:40 hodin do jednací síně č. 13, budova A, první patro, Krajského soudu v Praze, Nám. Kinských 5, Praha 5.

2 pokračování 2 Předmětem jednání schůze věřitelů, která bude následovat bezprostředně po přezkumném jednání, bude: a. Zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti včetně informace o velikosti zjištěné majetkové podstaty b. Rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na přezkumném jednání popřena, byla zjištěna podmíněně nebo nebyla dosud přezkoumána c. Volba věřitelského orgánu d. Usnesení věřitelů o případném odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce a o ustanovení nového insolvenčního správce ( 29 odst. 1 IZ) X. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby soudu předložil zpracovaný seznam přihlášených pohledávek tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem přezkumného jednání. XI. V případě, že soud bude považovat za nezbytné zveřejnit svá rozhodnutí v hromadných sdělovacích prostředcích, bude jím Obchodní věstník. XII. Věřitelům, kteří přihlásí své pohledávky do insolvenčního řízení, se ukládá, aby soudu do 1 týdne od podání přihlášky sdělili, zda souhlasí se svojí volbou za člena věřitelského výboru. XIII. Navrhovateli se ukládá zaplatit soudní poplatek z podaného návrhu ve výši 2.000,-- Kč, do tří dnů ode dne doručení tohoto usnesení na účet Krajského soudu v Praze, a to: a) na účet soudu číslo: /0710 konstantní symbol: 0379 variabilní symbol: nebo b) hotově do pokladny soudu. O d ů v o d n ě n í Podáním doručeným zdejšímu soudu dne se navrhovatel Komerční banka a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, domáhal zjištění úpadku dlužníka Martina Křemenáka, nar , bytem a místem podnikání Kosova Hora 20, IČ: a rozhodnutí o způsobu jeho řešení. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne ve 14:15 hodin zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení. Ve svém návrhu, který má veškeré náležitosti stanovené pro insolvenční návrh ustanovením 103 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), a je opatřen ověřeným podpisem, navrhovatel uvedl, že uzavřel s dlužníkem dne smlouvu o úvěru reg.č ve znění dodatků, Sazebníků a OSP, na základě, které poskytl dlužníku úvěr v částce 2, ,-- Kč. Dlužník se zavázal věřiteli poskytnutý úvěr vrátit nejpozději do v pravidelných měsíčních splátkách po ,-- Kč, resp ,-- Kč počínaje dnem Dlužník své povinnosti ze smlouvy neplnil, úvěr řádně nesplácel, poslední zaplacená splátky byla ke dni Ke dni eviduje navrhovatel vůči dlužníku dluh (včetně jistiny, úroků

3 pokračování 3 z úvěru, úroků z porosení a poplatků) v celkové částce 3, ,-- Kč. Navrhovatel ve svém návrhu uvedl dalších 6 věřitelů dlužníka, a to INDECO CZ, s.r.o. s pohledávkou ,50 Kč, VZP ČR s pohledávkou ,-- Kč, ČEZ Prodej, s.r.o. s pohledávkou v částce ,-- Kč, OSSZ Příbram s pohledávkou v částce ,-- Kč a s pohledávkou v částce ,-- Kč, Bohemia Plast Kladno, spol s r.o. s pohledávkou v částce ,-- Kč a Bohemia Faktoring, s.r.o. s pohledávkou v částce ,-- Kč. Dle názoru navrhovatele se dlužník nachází v úpadku ve smyslu ust. 3 odst. 1 IZ, neboť je zřejmé, že má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen nadále plnit. Navrhovatel předložil soudu listiny dokládající existenci a dobu splatnosti předmětných pohledávek. Dlužník na výzvu soudu k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu, která mu byla doručena dne nereagoval. Do insolvenčního řízení do dnešního dne přihlásil svou pohledávku věřitel č. 1) Komerční banka, a.s. v celkové výši 3, ,-- Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne , reg.č , zajištěné zástavní smlouvou k nemovitosti ze dne , reg.č a ze dne reg-č Věřitel č. 2) Hlavní město Praha ve výši 1.000,-- Kč z titulu pokuty vaměřené dle BPN B serie SB/2008, Věřitel č.3) JUDr. Milan Makarius v celkové výši 2.800,-- Kč náklady soudního exekutora dle příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne , č.j. 156 Ex 48/ Věřitel č. 4) Obec Kosova Hora v částce 4.420,-- Kč dle usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne , sp.zn.22 EXE 752/2010 a Věřitel č. 5) Jiří Kříž v celkové výši ,99 Kč dle EPR Okresního soudu v Příbrami, č.j. 107 EC 3/ , zajištěná nemovitostmi dlužníka dle exekučního příkazu ze dne , č.j. 104 Ex 120/ Účelem insolvenčního řízení je řešení dlužníkova úpadku tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů ( 1 odst. 1 písm. a) IZ). Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů, vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit ( 3 odst. 1 IZ). Podle ust. 3 odst. 2 písm. a), b), c), d) se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat ( 3 odst. 3 IZ). Náležitosti insolvenčního návrhu jsou uvedeny v ust. 97 odst. 2 a 103 IZ. V daném případě podal navrhovatel insolvenční návrh, k němuž doložil své splatné a neuhrazené pohledávky za dlužníkem. Dlužník se k podanému insolvenenčímu návrhu nevyjádřil. Na základě předložených listin a skutečnosti, že se dlužník k návrhu nevyjádřil má soud za prokázanou existenci více věřitelů se splatnými pohledávkami za dlužníkem.

4 pokračování 4 Dlužník je fyzickou osobou podnikatelem, na základě živnostenského oprávnění. Podle ust. 314 odst.1 IZ jde o nepatrný konkurz, jestliže: a) dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem, nebo b) celkový obrat dlužníka podle zvláštního předpisu ( zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví) za poslední účetní období předcházející prohlášení konkurzu nepřesahuje 2, ,-- Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů. Podle odst.2 výše citovaného ustanovení může rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurz, insolvenční soud vydat i bez návrhu a spojit je s prohlášením konkurzu nebo je vydat kdykoli v průběhu insolventního řízení po prohlášení konkurzu. Soud dospěl k závěru, že dlužník je v úpadku, a to ve formě insolvence. V daném případě podal navrhovatel insolvenční návrh, k němuž doložil svou splatnou pohledávku za dlužníkem. Z návrhu, sdělení dlužníka a z listinných důkazů má soud prokázánu existenci více věřitelů se splatnými pohledávkami za dlužníkem. S ohledem na výše uvedené postupoval soud v souladu s ust. 136 IZ a rozhodl o úpadku dlužníka. Soud spojil s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkurzu podle ust. 148 odst.1 IZ, a to konkurzu nepatrného podle ust. 314 IZ. Dlužník nepodal ve stanovené lhůtě návrh na povolení oddlužení ( ust. 390 odst.1 IZ). Opatřením předsedkyně zdejšího soudu ze dne 12.června 2012 byl insolvenčním správcem pro toto řízení ustanoven Ing. Pavel Tlustý, sídlem Děčín I, Sládkova 449/22. O uložení poplatkové povinnosti navrhovateli za podaný návrh bylo rozhodnuto podle ust. 4 odst.1 písm.c) za použití položky 4 bod1.písm.c) zákona o soudních poplatcích. P o u č e n í: Proti výroku I., II., III. a XIII. tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Odvolání proti výroku I. může podat pouze dlužník. Odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v insolvenčním zákoně. V odvolání proti výroku III. lze namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý ( 26 IZ). Proti ostatním výrokům tohoto usnesení n e n í odvolání přípustné ( 141 odst. 1 IZ). Účast insolvenčního správce a dlužníka při přezkumném jednání a schůzi věřitelů je nezbytná ( 190 odst. 2 IZ). Dlužník je i nadále povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku nebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení ( 111 odst. 1 IZ). Dlužník má povinnost poskytnout insolvenčnímu správci všestrannou součinnost a dbát jeho pokynů ( 210 odst. 1 IZ).

5 pokračování 5 Věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele za podmínek 200 a násl. IZ, a to pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Přihlášený věřitel, který popřel pohledávku, je povinen složit do 15 dnů po skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce u insolvenčního soudu jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve výši Kč. Nebylo-li v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce ještě rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, neskončí tato lhůta dříve než uplynutím 10 dnů od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. V Praze dne 18. června 2012 Za správnost vyhotovení: K. Ondráková JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : č.j. KSUL 46 INS 589/2008 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav Potrok, nar. 2.4.1969, Kundratická 4596/168,

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 9465/12-145 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á. MSPH 79 INS 23983/2012-A-23 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Dřevošrot, a.s., IČO 276 02 231, se sídlem v Praze 5, Žitavského 496,

Více

č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 U S N E S E N Í

č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 U S N E S E N Í U S N E S E N Í č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 - Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Vlastimil

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : Jednací číslo: KSBR 27 INS 6965/2011-A-50 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou ve věci dlužníka: DELETE, s.r.o., Pod Sídlištěm 1, 636 00 Brno, IČO: 253 30 730,

Více

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

Usnesení. usnesení o nařízení elektronické dražby (elektronická dražební vyhláška)

Usnesení. usnesení o nařízení elektronické dražby (elektronická dražební vyhláška) Usnesení Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková, se sídlem Exekutorského úřadu ve Vyškově, Nádražní 7, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Vyškově č.j. 10 Nc 2236/2008-6 ze

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 7461/11-90 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-039 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 101 EX 5518/13-275 13.1.2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 101 EX 5518/13-275 13.1.2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 16615/12-69 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy).

Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy). EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 29.05.2015 Vyhotovil:

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 1230/10-445 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

číslo soudního exekutora: 147, IČ: 43 91 46 24, DIČ: CZ 7305080244 Usnesení

číslo soudního exekutora: 147, IČ: 43 91 46 24, DIČ: CZ 7305080244 Usnesení Exekutorský úřad Praha 5, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5 S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. Tel.: 251 551 860, GSM : 604 873 829, e-mail: podatelna@eupraha5.cz, www.eupraha5.cz číslo

Více

USNESENÍ. t a k t o: Číslo jednací: 131 EX 2574/14-59

USNESENÍ. t a k t o: Číslo jednací: 131 EX 2574/14-59 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to:

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to: Číslo jednací: 156 EX 3067/14-27 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 260575/1, Mgr. Jan Moravec U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Úvodní ustanovení Pro povinné pojištění záruky pro případ

Více

jsem rozhodl takto: I. Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II. se koná dne 21.05.2015,

jsem rozhodl takto: I. Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II. se koná dne 21.05.2015, EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 10.04.2015 Vyhotovil:

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 330.000,- Kč.

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 330.000,- Kč. Číslo jednací: 156 EX 2811/14-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1170932121 101 EX 02437/12-101 25.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1170932121 101 EX 02437/12-101 25.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více