Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o."

Transkript

1 Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Sídlo: Okružní 988, Orlová-Lutyně Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci zakázky: Ing. Zbyšek Ciompa Tel , IČ / DIČ: / CZ Kontaktní osoba: Ing. Lucie Stuchlíková Tel Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Lhůta pro podání nabídek: :00 Místo pro podávání nabídek: Hasičská 930/53, Ostrava-Hrabůvka Místo plnění zakázky: Dle dohody se zadavatelem Doba trvání zakázky: Červenec 2010 Duben 2012

2 Předmět zakázky Cílem této zakázky je zvýšit kvalifikaci a adaptabilitu zaměstnanců společnosti, což povede ke zkvalitnění služeb, k vyšší pracovní výkonnosti, zlepšení konkurenceschopnosti firmy a také k posílení udržení pracovních míst. Školení bude probíhat formou firemních kurzů moderní a efektivní formou spočívající v interaktivitě, používání zpětných vazeb, řešení témat a úkolů samostatně, nebo v týmech, natrénování modelových situací, audio + videotréninky. Počet osob je pouze předpokládaný a může se v průběhu realizace změnit. Školení v manažerských dovednostech Efektivní komunikace jednodenní 2 skupiny po 11 lidech Asertivní jednání jednodenní 2 skupiny po 11 lidech Týmová spolupráce, rovné jednodenní 2 skupiny po 11 lidech příležitosti, enviromentální problematika Týmové vazby dvoudenní 2 skupiny po 11 lidech Školení v obchodních dovednostech Vyjednávání a argumentace jednodenní 2 skupiny po 11 lidech Základy obchodního zákoníku jednodenní 2 skupiny po 11 lidech Tipy a triky pro obchodníky jednodenní 2 skupiny po 11 lidech Prezentační dovednosti jednodenní 2 skupiny po 11 lidech Komunikace a řeč těla jednodenní 2 skupiny po 11 lidech Budování vztahu s klientem dvoudenní 2 skupiny po 11 lidech Jak získat a udržet zákazníka dvoudenní 2 skupiny po 11 lidech Školení v IT dovednostech pro technické pracovníky Instalace a konfigurace Vista Dvoudenní uzavřený firemní kurz 1 skupina po 8 lidech Řešení problémů Vista Třídenní uzavřený firemní kurz 1 skupina po 8 lidech Word rozdílový kurz jednodenní 2 osoby Excel rozdílový kurz jednodenní 2 osoby Power Point rozdílový kurz jednodenní 2 osoby Vybrané partie Java SE I. jednodenní 2 osoby Vybrané partie Java SE II. jednodenní 2 osoby Databázové aplikace JDBC jednodenní 4 osoby technologie SharePoint dvoudenní 1 osoba Java dvoudenní 3 osoby Aplikace v Javě dvoudenní 4 osoby XML a Java dvoudenní 4 osoby MS Project třídenní 4 osoby Klient/server aplikace Java SE třídenní 4 osoby Administrace Linuxu pětidenní 2 osoby Obchodní angličtina Jazykové dovednosti pro TOP management 1,5 roku*42 týdnů/rok, 4 osoby 3hod/týden, 126 hodin

3 Jako doplněk k prezenčním kurzům uchazeč doloží nabídku na podpůrné virtuální prostředí, které bude účastníkům přístupné online. Požadavky na prokázání kvalifikace Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3., vydané ŘO OP LZZ dne Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a na zadávací řízení se neaplikují ustanovení výše uvedeného zákona. Uchazeč musí v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto kvalifikační požadavky: 1) Uchazeč předloží oprávnění k podnikání v oblasti vzdělávacích služeb, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů. Budou předloženy originály nebo ověřené kopie. 2) Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč doložením čestného prohlášení, že: a) uchazeč není v likvidaci, b) proti uchazeči v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, c) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, d) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce, e) uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popř. bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. 3) Specifické požadavky : a) Uchazeč prokáže, že disponuje kvalifikovanými lektory pro zabezpečované oblasti vzdělávání. Lektoři musí vykazovat lektorské a trenérské předpoklady, praktické znalosti, zkušenosti a reference (doložte životopisy min. 10 kvalifikovaných lektorů) b) Uchazeč doloží minimálně 10 referenčních dopisů na obdobné zakázky, které nesmí být starší než 3 roky. Realizované zakázky musí být v minimální výši Kč bez DPH a alespoň 5 dopisy podloží schopnost řešit obdobné zakázky v rámci projektů spolufinancovaných z ESF. c) Uchazeč předloží doklad o akreditaci společnosti (např. akreditace MV nebo MŠMT ČR). Za referenční dopis je považován písemný doklad od klienta na poskytnutou službu. Doklady mohou být předloženy v kopiích. Zadavatele má právo ověřit si pravost a relevantnost těchto referencí u projektů realizovaných v rámci ESF je třeba uvést registrační číslo projektu.

4 Požadavky na zpracování nabídky a) Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce. b) Nabídka musí být vyhotovena v 1 originále a jedné kopii. Nabídky budou výrazně označeny nápisy ORIGINÁL A KOPIE. c) Uchazeč v nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. d) Jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány a očíslovány vzestupnou řadou. e) Nabídka bude vhodným způsobem zajištěna proti neoprávněné manipulaci f) Nabídka bude doručena v zapečetěné obálce, která bude označena adresou zadavatele, adresou uchazeče, názvem zakázky, registračním číslem projektu a výrazným nápisem Výběrové řízení NEOTEVÍRAT. g) Pokud dodavatel využije služeb subdodavatele musí v nabídce uvést identifikační údaje tohoto subdodavatele a konkrétní specifikaci služeb, které v rámci zakázky bude poskytovat. Podávání nabídek Nabídka bude doručena osobně, nebo poštou. Nabídka bude doručena nejpozději v den vypršení lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty, uchazeč bude vyrozuměn o pozdním doručení nabídky. Předpokládaná cena zakázky ,- Kč bez DPH Tato cena je stanovena jako maximální přípustná. Cena musí být uvedena v CZK. Uchazeč uvede cenovou kalkulaci, ze které musí být zřejmá cena za jednotlivé školící dny, celková cena v rámci jednotlivých částí a cena celkem za celou realizaci zakázky. Hodnotící kritéria Byla stanovena tato hodnotící kritéria: Nabídková cena s váhou 25% - bude hodnocena nabídková cena bez DPH dle následujícího vzorce: tzn. nejnižší cena (hodnota) 100 x x váha vyjádřená v procentu cena (hodnota) hodnocené nabídky Metodika výukového procesu 40% - bude hodnocena propracovanost popisu používaných metod vzdělávání pro maximální efektivitu vzdělávacího procesu, osnovy kurzů, jejich rozsah, komplexnost a vzájemná provázanost jednotlivých témat, metodika průběžných analýz a poskytování zpětné vazby.

5 Komplexnost nabízených služeb 35% - bude hodnoceno celkové zajištění služby realizace zakázky po technické, organizační a procesní stránce. Budou hodnoceny ukázkové studijní materiály, jejich přehlednost, logická struktura, propojení na praxi, kvalita zpracování jak po obsahové, tak po vizuální stránce. Nečíselná kritéria budou hodnocena způsobem, že nabídky se seřadí dle jejich kvality v rámci daného kritéria a následně budou přiděleny body dle pořadí a celkového počtu nabídek. Pokud se budou hodnotit 3 nabídky, nejlepší nabídka získá plný počet bodů, druhá nejlepší o třetinu nižší počet bodů, třetí o dvě třetiny nižší. Další požadavky zadavatele Platební podmínky - Platby za poskytnuté služby budou realizovány bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem. - Fakturovací období je 30 kalendářních dnů. - Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. Pokud faktura nebude splňovat všechny náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji zpět k doplnění a úpravě, aniž se dostane do prodlení splatnosti Návrh smlouvy Nabídka bude obsahovat písemný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně obchodních podmínek. Závěrečná ustanovení Práva zadavatele - Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat změny a doplnění předloženého návrhu smlouvy, případně smlouvu neuzavřít. - Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce. - Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. - Nabídky, které nebudou splňovat zadávací podmínky této zadávací dokumentace, budou z výběrového řízení vyřazeny. - Zadavatel si vyhrazuje opční právo. Povinnosti dodavatele - Náklady na vyhotovení nabídky a účast ve výběrovém řízení nese dodavatel sám. - Dodavatel musí respektovat pravidla OP LZZ a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly. - Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Dotazy Dotazy je možno klást v elektronické podobě na ovou adresu kontaktní osoby. Zadavatel je povinen na tyto dotazy odpovědět. Odpovědi včetně znění dotazů budou vyvěšovány na webových stránkách

6 V Ostravě dne Podpis statutárního zástupce:...

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1 IČ: 60448571

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Vzdělávací aktivity ASBS ZADAVATEL Název zadavatele: Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Sídlo zadavatele: Roháčova 188/37, 13000 Praha

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více