ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/ Prostějov Sídlo: Prostějov, Olomoucký kraj IČO školy: Právní forma: obec b/ Zřizovatel: Město Prostějov IČO se sídlem nám. T.G. Masaryka Prostějov c/ Ředitel školy: PaedDr. Jan Krchňavý, Šárka 4, Prostějov d/ Druhy a typy škol, které škola sdružuje: 1. Základní škola Prostějov, Sídliště svobody 2. Mateřská škola Prostějov, Sídliště svobody 3. Školní družina ZŠ Prostějov, Sídliště svobody 4. Školní jídelna ZŠ Prostějov, Sídliště svobody 5. Školní jídelna - výdejna, MŠ Prostějov, Sídliště svobody Odloučená pracoviště školy: (výdejny stravy v MŠ) 1. Moravská Raisova 6 3. Fanderlíkova Mánesova 15 1

2 Školní rok a = 2006/2007 b = 2007/2008 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků celkem ZŠ Počet ped. pracovníků ZŠ a b a b a b a b a b a b ,45 24,85 16,30 15, Bez MŠ S MŠ e) Datum zařazení do sítě : změna zařazení od ; změna v údajích vedených v rejstříku škol - název právnické osoby Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 f) Celková kapacita školy a jejich součástí : 1. ZŠ Prostějov,Sídl.svobody 690 žáků 2. MŠ Prostějov, Sídliště svobody 186 dětí 3. Školní družina ZŠ 180 žáků 4. Školní jídelna ZŠ,MŠ stravovaných 5. Školní jídelna - výdejna 250 stravovaných g/ Vzdělávací programy: viz II. část h/ Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Při ZŠ i MŠ působí odděleně Sdružení rodičů a přátel školy. Na ZŠ působí školská rada a školní sportovní klub pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů. Seznam kroužků školy viz. příloha č.2. i/ Další údaje týkající se záměrů školy Dlouhodobá koncepce školy je postavena na několika základních koncepčních záměrech 2

3 AKTUALIZACE KONCEPCE ŠKOLY ZŠ A MŠ JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV, SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLY NA OBDOBÍ Jazyková výuka - trvalé zkvalitňování jazykové výuky žáků - personální práci směřovat k získávání kvalifikovaných učitelů jazyků především Aj - podpora jazykové výuky - návaznost na MŠ - formou kroužků - zařazení konverzace v jazyce k prohlubování klíčových kompetencí - trvalá podpora dalšího odborného růstu učitelů jazyků podle koncepce DVPP, jazykové vzdělávání podporovat u všech učitelů a vedení školy - výhledově, podle požadavků rodičů zajistit výuku 3. svět. jazyka - zabezpečit širokou škálu počítačových programů pro výuku jazyků, zajišťovat moderní pomůcky - vybavit odbornou učebnu jazyků počítačovými stanovišti s napojením na INET a sesíťovat stanoviště Informatika - zajištění širokého spektra počítačových výukových programů,doplňování moderním softwarem a pomůckami - rozšíření výuky informatiky, zvýšení počtu kroužků (ŠD, I.st., volitelné a nepovinné předměty) - průběžná modernizace vybavení učebny informatiky - výměna zvukových karet a obnova monitorů ve druhé učebně informatiky podle aktuální potřeby - postupně rozšiřovat síť do všech kabinetů a vybraných učeben - zatraktivnit výuku o práci s digitální fotografií využít dovedností žáků k tvorbě a aktualizaci www stránek školy - doplnit programy pro dyslektiky a logopedii - vybudovat internetové pracoviště celodenně přístupné všem žákům podpora SRPŠ - zapojit do práce s počítači vychovatelky ŠD a učitelky MŠ - motivací učitelů a krátkodobými plány a úkoly zajistit maximální využívání informačních technologií ve všech předmětech - na základě projektu Prostějov Zdravé město zajistit počítačové kurzy pro rodiče žáků, případně obyvatele sídliště témata : základy práce s počítačem, základy internetu - zajistit širší využití programu Bakalář pro oblast evidence a statistiky; vyškolit tým pro práci s tímto programem 3

4 Činnost ST atletiky - úzce spolupracovat s atletickým klubem, zřizovatelem, sponzory a dalšími partnery - technicky zdokonalovat sportoviště školy (vrhačský sektor,povrch hřiště na házenou, oplocení ),zajišťovat nové pomůcky pro výuku, efektivně a pravidelně využívat saunu a posilovnu - vytvářet finanční, personální a společenské podmínky pro činnost ST, podporovat ji v médiích - zajistit snowboardové vybavení pro lyžařské kurzy, obnovit vybavení pro běžecké lyžování ve spolupráci se SRPŠ udržet vysokou výkonnost žáků důslednou profesionální a sportovní přípravou - zpřísnit kontrolu účasti žáků na trénincích ve spolupráci s rodiči - při výběru do ST zvýraznit agitační činnost pro získávání žáků do ST - vyvolat jednání se zástupci jiných sportů o možnosti zřízení společné ST Spolupráce s MŠ - zajišťovat optimální přestup celých kolektivů z MŠ do 1. ročníku ZŠ - ve spolupráci s PPP vytipovávat vhodné zájemce pro zařazení do jazykového oddělení ( testové baterie, diagnostika žáků ) - úzce spolupracovat při výuce jazyků ( personální prolínání) zajišťovat činnost záj. kroužků v úzké součinnosti se ZŠ a rodiči - vybavit MŠ počítači ( jazykové oddělení, zajistit moderní výukové programy) - zajistit základní školení počítačové gramotnosti pro všechny učitelky MŠ (Word, Outlook, Internet). - pravidelně pořádat akce Den dětí a loučení s budoucími prvňáčky, zajistit sponzory pro dárky a ceny za soutěže - pravidelná spolupráce vyučujících rodinné výchovy s učitelkami MŠ, návštěvy žáků ze ZŠ v MŠ v rámci rodinné a občanské výchovy - spolupráce vybraných třídních kolektivů žáků II. stupně na pořádání akcí pro děti v MŠ v rámci programu Děti dětem - patronát žáků nejvyšších ročníků nad přicházejícími prvňáčky - připravit školu na možnost přiřazení dalších osmého oddělení MŠ - postupně vybavovat osmou třídu nábytkem a pomůckami Moderní vyučování - pracovat se žáky moderními a efektivními metodami na základě vzájemné úcty, důvěry a přirozené slušnosti a uvědomělé kázně - kvalitně připravit žáky na přijímací zkoušky na stř. školy a víceletá gymnázia, validním výstupem by měly být výstupní testy na konci 5. a 9. ročníku - technicky modernizovat školu, zakoupit další datavideoprojektory, modernizovat odborné učebny a postupně je vybavovat novými pomůckami 4

5 - zajistit interaktivní tabule na oba stupně školy - rozšířit INET do dalších odbor. učeben a většiny kabinetů, zpřístupnit ho žákům II. st. pro každodenní využívání - PK a MZ budou podporovat a hodnotit zavádění projektového vyučování a skupinových forem výuky, využívajících vzájemné interakce a tvůrčí komunikace žáků - zaměřit se na využívání nabídek fondů EU a vzdělávacích projektů využít pro rozšíření a zvládnutí klíčových kompetencí žáků ve volitelných a nepovinných předmětech - přeměnit školní knihovnu v informační centrum - metodicky se připravovat a ve vyučování uplatňovat prvky RVP pro ZV ve všech ročnících, získané zkušenosti implementovat do stávajícího ŠVP - pro zkvalitnění práce ve větší míře využívat vzájemných hospitací - prolínání aktuálních klíčových kompetencí veškerou vých. vzdělávací prací (komunikativnost, rozvoj schopnosti učit se, práce v týmu, analýza a řešení problémů, numerické aplikace, informační technologie apod.) Ostatní priority - výchovu ke zdravému způsobu života realizovat prostřednictvím projektu Zdravá škola - průběžně pokračovat v řešení základních prvků projektu environmentální výchovy a osvěty - na základě fungování Minimálního protidrogového programu a ve spolupráci se zřizovatelem, OHS, rodiči, Policií ČR, Městskou policií a dalšími partnery zásadně prosazovat na škole Program prevence asociál. jevů - trvale kvalitně zajišťovat mimotřídní a zájmovou činnost - pečovat o talentované žáky zpracovat školní systém soutěží, navazujících na regionální kola - trvale pečovat o integrované žáky, poskytovat jim odbornou péči, spolupracovat s rodiči, na problematiku orientovat DVPP - úzce spolupracovat s rodiči, obyvateli sídliště a dalšími partnery na estetizaci školy a jejího okolí - trvale sledovat a podporovat odborný růst a další vzdělávání pedagogických pracovníků; vytvořit v každém školním roce sociální program pro zaměstnance - ve spolupráci s rodiči se zaměřit na společné působení rodiny a školy zorganizovat společné akce (lyžařské zájezdy, cykloturistické akce a sportovní utkání) - aktivně se zapojit do projektu Civilní ochrana a řešení krizových situací - pravidelně vytvářet a inovovat hodnotící kritéria pro sebeevaluaci školy - zlepšovat estetický vzhled školy, areál školy vybavovat tak, aby byl funkčně využíván pro aktivní odpočinek žáků 5

6 - prosazovat navýšení financí na opravy, údržbu a potřebné projekty - zajistit smysluplné naplňování volného času žáků kroužky a zájmová činnost - zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s vývojovými poruchami učení - zpřísnit hodnocení přestupků žáků a porušování kázně - důsledně a koncepčně bojovat proti projevům netolerance a proti asociálním jevům - trvale sledovat a podporovat odborný růst učitelů, pečovat o zdraví učitelů vytvářením podmínek pro aktivní odpočinek a relaxaci - úzce spolupracovat s rodiči, prohlubovat součinnost rodiny a školy, zapojit rodiče do školských aktivit, dát jim prostor pro spolurozhodování o koncepci a fungování školy - podporovat a efektivně zajišťovat DVPP, sledovat moderní trendy a začleňovat je do výchovně vzdělávacího procesu 6

7 2. KONCEPCE REKONSTRUKCÍ, OPRAV A ÚDRŽBY na období Celková charakteristika subjektu : ZŠ 21 tříd, 5 pavilonů, školní kuchyně, 513 žáků MŠ 7 oddělení, 5 pavilonů, školní kuchyně,182 dětí Návrhy pro zřizovatele: OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY REKONSTRUKCE a OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU - generální oprava střech ( chodba pav.d, pav. B, E) - energetický audit postupné plnění úkolů - dokončení rekonstrukce osvětlení v objektu - výměna schodišťových luxferových stěn pav.a,b.c - hygienické kabinky a teplá voda na WC - rekonstrukce cvičné kuchyně OPRAVY a ÚDRŽBA - výměna vodovodních ventilů a ventilů na stoupačkách vedení - nátěry dveří a pravidelné malby průběžně v celém objektu - postupná výměna podlahových krytin ve třídách a na chodbách - postupná obměna tabulí ve třídách - sadové úpravy v areálu školy ŠKOLNÍ KUCHYNĚ po generální rekonstrukci - postupná obnova dle opotřebení nejvyužívanějších strojů a zařízení OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY REKONSTRUKCE a OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU - generální oprava vodoinstalací a topných kanálů v celém objektu - dokončení - výměna rozdělovačů ve výměníkové stanici - rekonstrukce vytápění výměna radiátorů - výměna luxferové schodištní stěny - generální oprava dlažby vstupních chodeb pavilonů D,C,E - rekonstrukce výtahů na stravu - zajištění nuceného větrání určených prostor podle požadavků KHS OPRAVY a ÚDRŽBA - opravy plochých střech podle potřeby - výměna písku v 7 pískovištích každý rok - pravidelné malby a nátěry, důraz na nátěry oken - instalace mísících baterií - zahradní nábytek a nářadí 7

8 Návrhy pro KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE odbor školství mládeže a tělovýchovy a Městský úřad v Prostějově odbor školství a kultury - aktivně podporovat fungování tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy (ST atletiky) příspěvkem na pomůcky - zavedením účinného legislativního dokumentu iniciovat obnovení instrukce MŠMT ČR (byla zrušena ), která řešila vybavování sportovních tříd pomůckami odlišně od ostatních škol - při sestavování rozpočtu zohlednit činnost ST vzhledem k personálnímu zajištění a zvýšené potřebě vyučovacích hodin TV. - projekt MŠMT ČR Intenzifikace činnosti sportovních tříd prohloubit formou rozpočtových a dalších stimulů ze strany KÚ (finance směřují pouze k trenérům ST ) - vzhledem k velikosti subjektu, jeho stáří a potřebě níže uvedených financí a investic na opravy a rekonstrukce výrazně zvýšit příspěvek na provoz organizace 8

9 a) Prospěch žáků na škole Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání prospělo ročník počet žáků prospělo neprospělo s vyzn. šk. rok a b a b a b a b Celkem za 1.st nehodn. 0 1 nehodn Celkem za 2.st. b) Snížený stupeň z chování II.st. Stupeň Tento školní rok Minulý školní rok chování Počet Procento Počet Procento ,87 6 1, ,18 c) Celkový počet neomluvených hodin II.st. Tento školní rok Minulý školní rok d) Plnění učebních osnov a plánů zvolený vzděl. program a jeho čj. Minulý školní rok Název Číslo jednací V ročníku Základní škola 16847/96-2, 25018/ roč. Letošní školní rok Název Číslo jednací V ročníku Základní škola ŠVP pro základní vzdělávání 16847/96-2, 25018/ /7 2.,3.,4.,5.,7.,8.,9.roč. 1.,6.roč. 9

10 e/ Údaje o zařazení žáků Ve školním roce 2007/2008 bylo zařazeno 26 žáků do 6.ročníku sportovní třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy (ST atletiky ) f / Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami viz. zprávy výchovných poradců přílohy č. 4 a 5 g/ Péče o talenty a zaostávající žáky Talentovaní žáci se zúčastňují výběru do sportovních tříd atletiky.v posledních letech čerpáme především z řad žáků naší školy, protože zájem o studium ve sportovních třídách je velmi omezen nechutí škol pouštět žáky na jinou školu. Péče o talentované žáky se dále odvíjela v práci řady zájmových kroužků různého zaměření. Nejtalentovanější žáci byli zapojeni do soutěží a olympiád. Na tyto akce se připravovali pod vedením učitelů jednotlivých předmětů. Zaostávající žáci měli možnost pracovat v doučovacích kroužcích. Byla též organizována příprava žáků na přijímací zkoušky. Problematika související s péčí o žáky z hlediska prevence sociálně patologických jevů je součástí přílohy č. 3. Přehled kroužků viz. příloha č. 2 10

11 Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 1. Inspekce České školní inspekce, termín: Předmět inspekce v ZŠ: zhodnocení podmínek školy k realizaci výchovy ke zdraví a zhodnocení personálního řízení a a personálních podmínek pro oblast výchovy ke zdraví. Inspekční zjištění v ZŠ: - podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví včetně oblasti environmentální výchovy byly na úrovni příkladů dobré praxe - personální řízení a personální podmínky ve vztahu k podpoře rozvoje osobnosti žáka byly vynikající, na úrovni příkladů dobré praxe Předmět inspekce v MŠ: - hodnocení kvality vedení školy v podpoře vzdělávání dětí při výchově ke zdraví v MŠ - hodnocení podmínek vzdělávání v oblasti podpory výchovy ke zdraví dětí v MŠ - hodnocení průběhu vzdělávání dětí v oblasti podpory výchovy ke zdraví v MŠ Inspekční zjištění v MŠ - personální řízení ve výše uvedené oblasti je vynikající, může sloužit jako příklad dobré praxe - podmínky DVU a jeho aplikace do praxe jsou vynikající, materiální podmínky a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví jsou standardní, oblasti partnerství škola věnuje příkladnou pozornost - ve sledovaných činnostech bylo vzdělávání standardní až vynikající, příkladné především ve třídě s Aj 2. Kontrola pracovnicí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ( ) kontrola prostor MŠ výdejna MŠ Moravská Předmět kontroly: dodržování zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Závěr kontroly: - na sanitárním zařízení a v úklidové komoře není zajištěno nucené větrání (v kompetenci výše uvedené MŠ) 11

12 3. Kontrola pracovnicí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ( ) kontrola výdejny stravy MŠ součásti ZŠ a MŠ Prostějov Sídliště svobody 24/79 Předmět kontroly: dodržování zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Závěr kontroly: - u umývadel pro personál není zajištěno pákové ovládání - v úklidové komoře a WC pro personál na pavilonu Ba D není nucené větrání - poškozený nátěr dveří a zárubní - poškozený nábytek sloužící k uskladnění nádobí Na základě písemné zprávy k protokolu budou nedostatky postupně odstraněny. 4. Kontrola pracovnicí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ( ) kontrola školní jídelny ZŠ Závěr kontroly: - poškozený nátěr dveří Na základě písemné zprávy k protokolu byly nedostatky odstraněny. 5. Kontrola pracovnicí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ( ) kontrola ZŠ a ŠD kontrola MŠ Závěr kontroly: - doplnění provozního řádu v ZŠ doplněno okamžitě - doplnění provozního řádu v MŠ - drobné opravy omítek, nátěrů, podlah, oken, radiátorů v MŠ - odvětrání WC a úklidových komor pav.b,e,d Na základě písemné zprávy k protokolu budou nedostatky postupně odstraněny. 12

13 Část IV. Údaje o pracovnících školy a/ Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků. Aprobovanost výuky na celé škole Tento školní rok : 75hodin na II.st. neaprobovaných z 636 hodin na celé škole odučených Minulý školní rok : 15,02% neaprobovaně Neaprobovaně se vyučovalo 75hodin/II.st., což je 11,38 % hodin (učíme 636hodin na celé škole) Aj 30, dějepis 16, rodinná výchova 8,pracovní činnosti 13, občanská výchova 2, výtvarná výchova 6 b/ Údaje o pracovnících školy 1. Pedagogičtí pracovníci Učitelé ZŠ 34 Vychovatelé ZŠ 5 Učitelky MŠ 13 Celkem Správní zaměstnanci Ekonomka 1 Referentka a mzdová účetní 1 Školník 1 Ved. ŠJ ZŠ a MŠ 1 Uklízečky ZŠ 7 Pracovnice ŠJ ZŠ 8 Celkem 19 Uklízečky MŠ 6 Pracovnice ŠJ MŠ 5 Výdej stravy (odlouč. pracoviště) 9 Celkem 20 Celkem pracovníků školy 91 13

14 c) Absolventi jejich počet, kteří nastoupili na školu Tento školní rok Minulý školní rok 1 0 d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Nastoupili Odešli na konci šk.roku Na jinou školu Tento školní rok Václavíková Šrámková Ficová Odešli do důchodu nebo MD Minulý školní rok Na jinou školu Kytnarová Gamba Rotreklová 0 Mimo školství Himmerová Milarová Červenková e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důchodový věk 0 0 Nekvalifik

15 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno Jurčíková Lenka Farkašová Judita Zástěrová Eliška Zástěrová Eliška Podušková Yvette Doleželová Monika Hanáková Vlasta Komárková Jarmila Krchňavý Jan Kytarová Eva Matoušková Eva Němcová Jitka Sedláčková Iveta Slupská Lenka Šrámková Emílie Název školení, kurzu Schola servis jaz.kurz pro středně pokročilé Schola servis Aj eleiimentary Schola servis Aj eleiimentary Schola servis Aj eleiimentary Konference EVV Sluňákov Exkurze Toulavý autobus EVV Konference EVV Sluňákov Exkurze Toulavý autobus EVV Výuka chemie v základním vzdělávání dnes a zítra Motivace žáka ve výuce fyziky Environmentální fyzika Školení fyzika Martin centrum popularizace fyziky Fyzika a zbytek školy-interakt.tabule Fyzika učitelé učitelům Kompetentní vedení školy zvládnutí manažerských dovedností Předkládání evropských projektů Schola servis AJ II elementary Seminář o šikaně Seminář Barvy života Seminář Barvy života Seminář Keramika Seminář Evropská unie Seminář Nj gramatika Seminář Nj moderní metody Motivace žáka ve výuce fyziky Environmentální fyzika Školení fyzika Martin centrum popularizace fyziky Fyzika a zbytek školy-interakt.tabule Fyzika učitelé učitelům Absolvent kurzu Učíme fyziku moderně Seminář Barvy života 15

16 Část V. Výkon státní správy Ředitel školy rozhodl v 13 případech o odkladu školní docházky. Ředitel školy rozhodl ve 16 případech o přestupu žáka základní školy a v 1 případě o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině. Ke školnímu stravování bylo zapsáno 441 žáků (ŠJ ZŠ), Do MŠ bylo zapsáno Do ŠD bylo zapsáno Do 1. roč. ZŠ bylo zapsáno 52 dětí 147 žáků 72 žáků 16

17 a)výsledky žáků v soutěžích Část VI. Další údaje o škole I. stupeň SOUTĚŽE 2007/2008 Název a zaměření Vybíjená hoši 4.-5.ročník Vybíjená dívky 4.-5.ročník Vybíjená hoši ročník Přehazovaná hoši 4.-5.ročník Přehazovaná dívky ročník McDonald s Cup kopaná ročník Kinderiáda 2.-5.ročník Přehazovaná hoši 4.-5.ročník Přehazovaná dívky 4.-5.ročník Atletický trojboj 2.-5.ročník Hodnocení 2.místo okrskové kolo 2.místo okrskové kolo 5.místo okresní kolo 1.místo okrskové kolo 1.místo okrskové kolo 2.místo 8.místo 5.místo okresní kolo 5.místo okresní kolo 2.místo okresní kolo II.stupeň OKRESNÍ A OBLASTNÍ KOLA: Název a zaměření Stolní tenis ml. hoši Konverzační soutěž Nj- Šternberk Stolní tenis st.dívky Stolní tenis ml.dívky Stolní tenis st.hoši Konverzační soutěž Nj Finále Šternberk Atletika Krnov Vánoční trojboj Atletika Třinec Vánoční laťka Hodnocení Krajča, Fiala, Fejfer (7.A): 5.místo Hanáková 7.B 4.místo Bureš 9.B 11.místo Tuček 9.A 28.místo Zbořilová, Muchová, Kolečkářová (9.A) 3.místo Sestry Hrdé, Krulová (6.A) 3.místo Ovečka, Ostravický, Neuschel (9.A) 8.místo Hanáková 2.místo St. žáci Bílek, Dragoun, Čech, Ovečka 3.místo ml. žákyně Trundová, Pavlová, Hanáčková, Koníčková 9.místo 7A,8.A, 9.A 4.místo 17

18 Barvy podzimu Vánoční utkání v atletice žactva Okr.kolo konver.soutěže v Nj Okr.kolo dějepis.olympiády Okr.kolo konver.soutěže v Aj Mladý recitátor okr.kolo Olympiáda v Čj Kvapilová 9.A 4.místo ml. žáci 1.místo st. žákyně 1.místo st. žáci 2.místo ml. žákyně 3.místo 1.místo Zuzana Hanáková 7.roč 3.místo Jan Bureš 9.roč 4. místo Marek Tuček 9.roč 12. místo A.Crhonková 9.roč. 24. místo H.Sadílek 9.roč 1. místo Mia Rajčin 7.roč Josef Burget9.roč čestné uznání 4. místo Dominika Janošíková Malá kopaná okrsek Halová atletika Coca- cola kopaná Nestlebasket.dívky Košíková okres Aerobik maraton Basket. Florbal Nestlebasket Volejbal smíšených družstev BiO přírodopis MO 9.roč. Minikopaná Pohár rozhlasu Pohár rozhlasu ST Ringo 2.místo 8.-9.tř. žáci 1.místo 6.-7.tř. žákyně 5.místo 6.-7.tř. žáci 5.místo 6.-9.tř. Postup do kraj.kola 1.místo 6.-7.tř. žákyně postup do kraj.kola 4.místo 8.-9.tř.hoši Účast 6.-9.tř. žákyně 4.místo tř. žákyně 5.-8.místo 8.tř. žáci 3.místo 6.-7.tř. žáci 6.-9.tř. 11.místo Hruščáková Postup Kubica 2.místo 6.-7.tř. žáci 8.místo ml. žáci 4.místo ml. žákyně 5.místo st. žákyně 8.místo st. žáci 6.místo ml. žáci 2.místo st.žáci i žákyně 4.místo ml.žáci 4.místo st.žákyně 3.místo ml.žákyně 7.místo st.žákyně 5.místo st.žáci 6.místo ml.žáci 18

19 b) Přehled akcí na I. a II. stupni během školního roku AKCE ŠKOLNÍ ROK I.stupeň ZÁŘÍ Den bez aut 1.ročníky,2.B Divadelní představení Jak Honza přešel na červenou všichni Výchovný koncert ZUŠ Večerníčky všichni Besedy v Městské knihovně 2AB,3B Děti pojďte si hrát zábavné odpoledne na CMG 4.A,B Exkurze Gala 3.b Hvězdárna podzimní program 5.B ŘÍJEN Vycházka cesta do pravěku 4.A,B Výstava ovoce a zeleniny Duha 3.-5.ročník Planetárium Brno 3.A,B Cvičení v přírodě všichni Besedy v Městské knihovně - 2.A,B,3.B,4.A Muzeum výstava hodin 2.A,B Strašidelné odpoledne s rodiči a sourozenci 3.B Beseda Domovní znamení 4.A,B Hvězdárna podzimní program -1.A,B LISTOPAD Divadelní představení Princezna na hrášku všichni Besedy v Městské knihově 3.A,4.B,2.A,B Sběr starého papíru všichni Podzimní vycházka s ekologickým zaměřením 4.A,B Beseda Andersenovy pohádky 2.A,B Hvězdárna 5.A,B Spaní ve škole 5.A Babiččina zahrádka výukový program IRIS 3.B PROSINEC Besedy v Městské knihovně 3.B,1.B,2.A,B Vánoční dny ve Špalíčku 4.A,B Besedy s městskou policií 3.A,B Muzeum zpívání a výroba svíček - 5.B Zámek Náměšť na Hané vánoční dílny 4.A,B Výstava betlémů a zpívání vánočních písní a koled 3.A,B Výroba vánočních dekorací dílna s rodiči 1.B Vánoční zpívání koncert pěveckého kroužku všichni Dopoledne her a soutěží ročník Besedy s městskou policií ročníky 19

20 LEDEN Besedy v městské knihovně 3.A,B,4.B,5.B Bruslení na zimním stadionu -.A,B Filmové představení Ještěři 5.A Školní kolo matematické olympiády ročník Ukázka výcviku psů všichni Filmové představení Maharal všichni ÚNOR Besedy v Městské knihovně 3.A,B,4A,B Realizace projektu Naše město2.a Beseda ilustrátor Jiří Trnka - 2.A,B Beseda s hasiči 1.A,B Hvězdárna - úvodní lekce 1. ročníky BŘEZEN Tvořivé dílny ve Špalíčku velikonoční ozdoby 4.B,5.B Koncert posádkové hudby Olomouc ročníky Školní kolo recitační soutěže ročník Besedy se včelařem 5.A Hvězdárna. Malované počasí a mláďata na jaře 1.A,B,C Divadelní představení Tetiny na jaře ročníky Exkurze v HZS 1.A Matematická soutěž Cvrček ročníky DUBEN Recitační soutěž školní kolo 1. 2.ročníky Filmové představení - Most do země Terabithia - všichni Výtvarná soutěž Jaro všichni Ukázky z činnosti HZS ročníky Besedy v Městské knihovně ročníky Spaní ve škole 5.A Slet čarodějnic - všichni Květen Den otevřených dveří 2.B Koncert žáků ZUŠ - Děti dětem ročníky Den Země tema Voda všichni Bambiriáda velodrom všichni Den dětí s TK Plus - 3,.-5. ročníky Sběrová akce - všichni Divadelní představení Pipi Kocourkov ročníky Návštěva botanické zahrady 5.A,B ČERVEN Divadelní představení Dobrodružství hastrmana Tatrmana všichni Atletická soutěž žáků ročníků Prostějovský vodníček plavecká soutěž 2. ročníky Výcvik na DDH 4. ročníky Cyklistická vyjížďka s rodiči 5.A Sportovní dopoledne s radiem Apollo 3.A,4.A,B Cvičení v přírodě se zdravotnickou tematikou - všichni 20

21 Školní družina ZÁŘÍ Dětské dopravní hřiště 2.AB Hvězdárna všechna oddělení ŘÍJEN Hvězdárna všechna oddělení LISTOPAD Hvězdárna všechna oddělení PROSINEC Hvězdárna všechna oddělení Vánoční besídky 1AB,2.A LEDEN Hvězdárna všechna oddělení ÚNOR Hvězdárna všechna oddělení Velký zimní karneval všechna oddělení BŘEZEN Hvězdárna všechna oddělení Diskotéka s programem DUBEN Hvězdárna všechna oddělení Malování na chodníku Děti dětem vědomostní soutěž 2.AB KVĚTEN Dětské dopravní hřistě všechna oddělení Legrační olympiáda Zábavná show s autogramiádou A.Dudka vybraní žáci ČERVEN Odpoledne u koni v JK Cavalo Finále atletické všestrannosti V průběhu celého školního roku navštěvovaly děti přihlášení do školní družiny cyklus filmů - BIJÁSEK 21

22 Přehled školních výletů 1. stupeň Třída Termín Místo pobytu 1.A 28.května ZOO Lešná 1.B 28.května ZOO Lešná 1.C 28.května ZOO Lešná 2.A 12.června Náměšť na Hané 2.B 12.června Náměšť na Hané 3.A 30.květen Macocha 3.B 30.květen Macocha 4.A 12.červen Radhošť 4.B 12.červen Radhošť 5.A 23.květen Drahany 5.B 22.květen Brno - Veveří II.stupeň ZÁŘÍ Ozdravný pobyt 8.C Malá Morávka Den bez aut 9.A Den jazyků Projekt OUO Zdravá výživa 8.C Zlatá přilba (družstva 6.tříd) ŘÍJEN Soustředění 6.A Barvy života přednáška pro žáky 6.tříd (sebepoznání) Návštěva Flóry Olomouc 8.A Divadlo Mystery of Dance 2.st. Kino Piráti z Karibiku Koncert Hudba, která změnila svět 2.st. Divadlo Dumping Drums 2.st. Branný den Zásady I.pomoci Beseda a film Kuba, agentura Pohoda LISTOPAD Burza škol -9.třídy Besedy na Úřadu práce 9.třídy Co umí voda eko program Iris pro 8.třídy Benefiční koncert -8.B + Komárková Člověk mezi odpady eko program Iris pro 6.třídy Projektový týden Jan Železný PROSINEC Návštěva Jana Železného spojená s besedou Planetárium Brno 6.tř. Div.představení Kytice 6.tř. Film. Maharal II.st. Besedy s policií 6.tř., 9.tř. 22

23 LEDEN LVVZ 6.A + Esterka + Šrámková LVVZ 7.B+ Rullová. Doleželová, Zástěrová LVVZ 7.A + Esterka, Slupská Testování Cermat 9.tř. ÚNOR LVVZ 8A+9A + Ovečka, Šrámková, Doleželová Beseda a film Kuba, agentura Pohoda BŘEZEN Beseda s hasiči 6.roč. Paralympiáda DUBEN Psychotesty pro žáky 7.-9.roč (21žáků) Besedy Právní povědomí s Mgr. Živěnou pro 9.roč. Eko akce Tonda Obal na cestách pro 6.+7.roč. Den Země Úklid okolí školy Akce Děti dětem 6.roč pro I.st Pálení čarodějnic KVĚTEN Cvičení v přírodě s tématikou Zdravověda a orientace v přírodě Koncert Cesta kolem světa Zlatá jehla 8.roč. Toulavý autobus eko akce Bambiriáda Dukovany 9.roč. Hry a ukázky na letišti k MDD ČERVEN Besedy na hvězdárně 9.roč Školní výlety Zájezd do Vídně Cvičení v přírodě s tématikou I.pomoci Sportovní den 23

24 c) Spolupráce zaměstnanců školy při dalších aktivitách mimo rámec školy Jméno Krchňavý Jan Doleželová Monika Komárková Jarmila Matoušková Eva Sedláčková Iveta Název Člen komise pro výchovu a vzdělávání MÚ Pv Členka poroty BiO okr.kolo Rada rodičů RG Členka poroty AJ okr.kolo Členka komise MěÚ Prevence kriminality Metodik Nj Vedoucí poroty okr.kola NJ Lektor Nj Schola servis d) Spolupráce s dalšími subjekty Příkladná byla spolupráce se sponzory z řad rodičů a firem. Spolupráce se SRPŠ byla soustředěna na zajišťování finančně náročných pomůcek /lyžařská vybavení apod./, ceny pro žáky, kteří dobře reprezentovali školu, občerstvení na MDD, ceny a odměny žákům, kteří se účastnili soutěží a akcí pořádaných školou a zajišťování podobných akcí. Kvalitní spolupráce probíhala mezi školou, Městskou policií Prostějov a HZS se sídlem v Prostějově. Na škole proběhla řada besed a přednášek směřujících k ochraně zdraví žáků, k uvědomělému jednání a chování žáků a bezpečné cestě žáků do školy a ze školy domů. Učitelé hojně využívali služeb dalších institucí a organizací pro začlenění nových forem výuky žáků. Řada akcí probíhala ve spolupráci se Svazem ochránců přírody, Lidovou hvězdárnou, Městskou knihovnou, Městským divadlem, Kulturním klubem Duha, Sportcentrem, Muzeem Prostějovska, TK Plus a dalšími subjekty. 24

25 e) Poskytování informací podle zákona č.106/1999sb Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za školní rok 2007/2008 Podle 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je ZŠ a MŠ J.Železného Prostějov, Sídliště svobody jako povinnému subjektu uloženo vydání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací, která má obsahovat: a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Ad a) 0/0 Ad b) 0/0 Ad c) 0/0 Ad e) 0/0 Ad f) 0/0 Vysvětlivky: 1. číselné údaje výše označují: první číslo značí žádost podanou písemně, druhé žádost podanou elektronicky (0/0) 2. V tomto výčtu jsou uvedeny pouze žádosti podle zákona 106/1999 Sb.; informace z běžné činnosti školy, informace zveřejněné na internetových stránkách a informace zveřejněné v místě obvyklým způsobem započítány nejsou. V Prostějově PaedDr. Jan Krchňavý ředitel školy 25

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 Jazyková výuka - trvalé zkvalitňování jazykové výuky

Více

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2013

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 AKTUALIZACE KONCEPCE ŠKOLY - 2009-2013 Projednáno na PR dne: 31.8. 2009 Základní vizí školy je motivace žáků pro celoživotní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012 Charakteristika školy a hlavní cíle MPP ZŠ Pňovice je úplná základní škola. Na 1. stupni je 51 žáků. Spojeny do jedné třídy jsou 1. a 2.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více