ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/ Prostějov Sídlo: Prostějov, Olomoucký kraj IČO školy: Právní forma: obec b/ Zřizovatel: Město Prostějov IČO se sídlem nám. T.G. Masaryka Prostějov c/ Ředitel školy: PaedDr. Jan Krchňavý, Šárka 4, Prostějov d/ Druhy a typy škol, které škola sdružuje: 1. Základní škola Prostějov, Sídliště svobody 2. Mateřská škola Prostějov, Sídliště svobody 3. Školní družina ZŠ Prostějov, Sídliště svobody 4. Školní jídelna ZŠ Prostějov, Sídliště svobody 5. Školní jídelna - výdejna, MŠ Prostějov, Sídliště svobody Odloučená pracoviště školy: (výdejny stravy v MŠ) 1. Moravská Raisova 6 3. Fanderlíkova Mánesova 15 1

2 Školní rok a = 2006/2007 b = 2007/2008 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků celkem ZŠ Počet ped. pracovníků ZŠ a b a b a b a b a b a b ,45 24,85 16,30 15, Bez MŠ S MŠ e) Datum zařazení do sítě : změna zařazení od ; změna v údajích vedených v rejstříku škol - název právnické osoby Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 f) Celková kapacita školy a jejich součástí : 1. ZŠ Prostějov,Sídl.svobody 690 žáků 2. MŠ Prostějov, Sídliště svobody 186 dětí 3. Školní družina ZŠ 180 žáků 4. Školní jídelna ZŠ,MŠ stravovaných 5. Školní jídelna - výdejna 250 stravovaných g/ Vzdělávací programy: viz II. část h/ Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Při ZŠ i MŠ působí odděleně Sdružení rodičů a přátel školy. Na ZŠ působí školská rada a školní sportovní klub pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů. Seznam kroužků školy viz. příloha č.2. i/ Další údaje týkající se záměrů školy Dlouhodobá koncepce školy je postavena na několika základních koncepčních záměrech 2

3 AKTUALIZACE KONCEPCE ŠKOLY ZŠ A MŠ JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV, SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLY NA OBDOBÍ Jazyková výuka - trvalé zkvalitňování jazykové výuky žáků - personální práci směřovat k získávání kvalifikovaných učitelů jazyků především Aj - podpora jazykové výuky - návaznost na MŠ - formou kroužků - zařazení konverzace v jazyce k prohlubování klíčových kompetencí - trvalá podpora dalšího odborného růstu učitelů jazyků podle koncepce DVPP, jazykové vzdělávání podporovat u všech učitelů a vedení školy - výhledově, podle požadavků rodičů zajistit výuku 3. svět. jazyka - zabezpečit širokou škálu počítačových programů pro výuku jazyků, zajišťovat moderní pomůcky - vybavit odbornou učebnu jazyků počítačovými stanovišti s napojením na INET a sesíťovat stanoviště Informatika - zajištění širokého spektra počítačových výukových programů,doplňování moderním softwarem a pomůckami - rozšíření výuky informatiky, zvýšení počtu kroužků (ŠD, I.st., volitelné a nepovinné předměty) - průběžná modernizace vybavení učebny informatiky - výměna zvukových karet a obnova monitorů ve druhé učebně informatiky podle aktuální potřeby - postupně rozšiřovat síť do všech kabinetů a vybraných učeben - zatraktivnit výuku o práci s digitální fotografií využít dovedností žáků k tvorbě a aktualizaci www stránek školy - doplnit programy pro dyslektiky a logopedii - vybudovat internetové pracoviště celodenně přístupné všem žákům podpora SRPŠ - zapojit do práce s počítači vychovatelky ŠD a učitelky MŠ - motivací učitelů a krátkodobými plány a úkoly zajistit maximální využívání informačních technologií ve všech předmětech - na základě projektu Prostějov Zdravé město zajistit počítačové kurzy pro rodiče žáků, případně obyvatele sídliště témata : základy práce s počítačem, základy internetu - zajistit širší využití programu Bakalář pro oblast evidence a statistiky; vyškolit tým pro práci s tímto programem 3

4 Činnost ST atletiky - úzce spolupracovat s atletickým klubem, zřizovatelem, sponzory a dalšími partnery - technicky zdokonalovat sportoviště školy (vrhačský sektor,povrch hřiště na házenou, oplocení ),zajišťovat nové pomůcky pro výuku, efektivně a pravidelně využívat saunu a posilovnu - vytvářet finanční, personální a společenské podmínky pro činnost ST, podporovat ji v médiích - zajistit snowboardové vybavení pro lyžařské kurzy, obnovit vybavení pro běžecké lyžování ve spolupráci se SRPŠ udržet vysokou výkonnost žáků důslednou profesionální a sportovní přípravou - zpřísnit kontrolu účasti žáků na trénincích ve spolupráci s rodiči - při výběru do ST zvýraznit agitační činnost pro získávání žáků do ST - vyvolat jednání se zástupci jiných sportů o možnosti zřízení společné ST Spolupráce s MŠ - zajišťovat optimální přestup celých kolektivů z MŠ do 1. ročníku ZŠ - ve spolupráci s PPP vytipovávat vhodné zájemce pro zařazení do jazykového oddělení ( testové baterie, diagnostika žáků ) - úzce spolupracovat při výuce jazyků ( personální prolínání) zajišťovat činnost záj. kroužků v úzké součinnosti se ZŠ a rodiči - vybavit MŠ počítači ( jazykové oddělení, zajistit moderní výukové programy) - zajistit základní školení počítačové gramotnosti pro všechny učitelky MŠ (Word, Outlook, Internet). - pravidelně pořádat akce Den dětí a loučení s budoucími prvňáčky, zajistit sponzory pro dárky a ceny za soutěže - pravidelná spolupráce vyučujících rodinné výchovy s učitelkami MŠ, návštěvy žáků ze ZŠ v MŠ v rámci rodinné a občanské výchovy - spolupráce vybraných třídních kolektivů žáků II. stupně na pořádání akcí pro děti v MŠ v rámci programu Děti dětem - patronát žáků nejvyšších ročníků nad přicházejícími prvňáčky - připravit školu na možnost přiřazení dalších osmého oddělení MŠ - postupně vybavovat osmou třídu nábytkem a pomůckami Moderní vyučování - pracovat se žáky moderními a efektivními metodami na základě vzájemné úcty, důvěry a přirozené slušnosti a uvědomělé kázně - kvalitně připravit žáky na přijímací zkoušky na stř. školy a víceletá gymnázia, validním výstupem by měly být výstupní testy na konci 5. a 9. ročníku - technicky modernizovat školu, zakoupit další datavideoprojektory, modernizovat odborné učebny a postupně je vybavovat novými pomůckami 4

5 - zajistit interaktivní tabule na oba stupně školy - rozšířit INET do dalších odbor. učeben a většiny kabinetů, zpřístupnit ho žákům II. st. pro každodenní využívání - PK a MZ budou podporovat a hodnotit zavádění projektového vyučování a skupinových forem výuky, využívajících vzájemné interakce a tvůrčí komunikace žáků - zaměřit se na využívání nabídek fondů EU a vzdělávacích projektů využít pro rozšíření a zvládnutí klíčových kompetencí žáků ve volitelných a nepovinných předmětech - přeměnit školní knihovnu v informační centrum - metodicky se připravovat a ve vyučování uplatňovat prvky RVP pro ZV ve všech ročnících, získané zkušenosti implementovat do stávajícího ŠVP - pro zkvalitnění práce ve větší míře využívat vzájemných hospitací - prolínání aktuálních klíčových kompetencí veškerou vých. vzdělávací prací (komunikativnost, rozvoj schopnosti učit se, práce v týmu, analýza a řešení problémů, numerické aplikace, informační technologie apod.) Ostatní priority - výchovu ke zdravému způsobu života realizovat prostřednictvím projektu Zdravá škola - průběžně pokračovat v řešení základních prvků projektu environmentální výchovy a osvěty - na základě fungování Minimálního protidrogového programu a ve spolupráci se zřizovatelem, OHS, rodiči, Policií ČR, Městskou policií a dalšími partnery zásadně prosazovat na škole Program prevence asociál. jevů - trvale kvalitně zajišťovat mimotřídní a zájmovou činnost - pečovat o talentované žáky zpracovat školní systém soutěží, navazujících na regionální kola - trvale pečovat o integrované žáky, poskytovat jim odbornou péči, spolupracovat s rodiči, na problematiku orientovat DVPP - úzce spolupracovat s rodiči, obyvateli sídliště a dalšími partnery na estetizaci školy a jejího okolí - trvale sledovat a podporovat odborný růst a další vzdělávání pedagogických pracovníků; vytvořit v každém školním roce sociální program pro zaměstnance - ve spolupráci s rodiči se zaměřit na společné působení rodiny a školy zorganizovat společné akce (lyžařské zájezdy, cykloturistické akce a sportovní utkání) - aktivně se zapojit do projektu Civilní ochrana a řešení krizových situací - pravidelně vytvářet a inovovat hodnotící kritéria pro sebeevaluaci školy - zlepšovat estetický vzhled školy, areál školy vybavovat tak, aby byl funkčně využíván pro aktivní odpočinek žáků 5

6 - prosazovat navýšení financí na opravy, údržbu a potřebné projekty - zajistit smysluplné naplňování volného času žáků kroužky a zájmová činnost - zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s vývojovými poruchami učení - zpřísnit hodnocení přestupků žáků a porušování kázně - důsledně a koncepčně bojovat proti projevům netolerance a proti asociálním jevům - trvale sledovat a podporovat odborný růst učitelů, pečovat o zdraví učitelů vytvářením podmínek pro aktivní odpočinek a relaxaci - úzce spolupracovat s rodiči, prohlubovat součinnost rodiny a školy, zapojit rodiče do školských aktivit, dát jim prostor pro spolurozhodování o koncepci a fungování školy - podporovat a efektivně zajišťovat DVPP, sledovat moderní trendy a začleňovat je do výchovně vzdělávacího procesu 6

7 2. KONCEPCE REKONSTRUKCÍ, OPRAV A ÚDRŽBY na období Celková charakteristika subjektu : ZŠ 21 tříd, 5 pavilonů, školní kuchyně, 513 žáků MŠ 7 oddělení, 5 pavilonů, školní kuchyně,182 dětí Návrhy pro zřizovatele: OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY REKONSTRUKCE a OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU - generální oprava střech ( chodba pav.d, pav. B, E) - energetický audit postupné plnění úkolů - dokončení rekonstrukce osvětlení v objektu - výměna schodišťových luxferových stěn pav.a,b.c - hygienické kabinky a teplá voda na WC - rekonstrukce cvičné kuchyně OPRAVY a ÚDRŽBA - výměna vodovodních ventilů a ventilů na stoupačkách vedení - nátěry dveří a pravidelné malby průběžně v celém objektu - postupná výměna podlahových krytin ve třídách a na chodbách - postupná obměna tabulí ve třídách - sadové úpravy v areálu školy ŠKOLNÍ KUCHYNĚ po generální rekonstrukci - postupná obnova dle opotřebení nejvyužívanějších strojů a zařízení OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY REKONSTRUKCE a OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU - generální oprava vodoinstalací a topných kanálů v celém objektu - dokončení - výměna rozdělovačů ve výměníkové stanici - rekonstrukce vytápění výměna radiátorů - výměna luxferové schodištní stěny - generální oprava dlažby vstupních chodeb pavilonů D,C,E - rekonstrukce výtahů na stravu - zajištění nuceného větrání určených prostor podle požadavků KHS OPRAVY a ÚDRŽBA - opravy plochých střech podle potřeby - výměna písku v 7 pískovištích každý rok - pravidelné malby a nátěry, důraz na nátěry oken - instalace mísících baterií - zahradní nábytek a nářadí 7

8 Návrhy pro KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE odbor školství mládeže a tělovýchovy a Městský úřad v Prostějově odbor školství a kultury - aktivně podporovat fungování tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy (ST atletiky) příspěvkem na pomůcky - zavedením účinného legislativního dokumentu iniciovat obnovení instrukce MŠMT ČR (byla zrušena ), která řešila vybavování sportovních tříd pomůckami odlišně od ostatních škol - při sestavování rozpočtu zohlednit činnost ST vzhledem k personálnímu zajištění a zvýšené potřebě vyučovacích hodin TV. - projekt MŠMT ČR Intenzifikace činnosti sportovních tříd prohloubit formou rozpočtových a dalších stimulů ze strany KÚ (finance směřují pouze k trenérům ST ) - vzhledem k velikosti subjektu, jeho stáří a potřebě níže uvedených financí a investic na opravy a rekonstrukce výrazně zvýšit příspěvek na provoz organizace 8

9 a) Prospěch žáků na škole Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání prospělo ročník počet žáků prospělo neprospělo s vyzn. šk. rok a b a b a b a b Celkem za 1.st nehodn. 0 1 nehodn Celkem za 2.st. b) Snížený stupeň z chování II.st. Stupeň Tento školní rok Minulý školní rok chování Počet Procento Počet Procento ,87 6 1, ,18 c) Celkový počet neomluvených hodin II.st. Tento školní rok Minulý školní rok d) Plnění učebních osnov a plánů zvolený vzděl. program a jeho čj. Minulý školní rok Název Číslo jednací V ročníku Základní škola 16847/96-2, 25018/ roč. Letošní školní rok Název Číslo jednací V ročníku Základní škola ŠVP pro základní vzdělávání 16847/96-2, 25018/ /7 2.,3.,4.,5.,7.,8.,9.roč. 1.,6.roč. 9

10 e/ Údaje o zařazení žáků Ve školním roce 2007/2008 bylo zařazeno 26 žáků do 6.ročníku sportovní třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy (ST atletiky ) f / Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami viz. zprávy výchovných poradců přílohy č. 4 a 5 g/ Péče o talenty a zaostávající žáky Talentovaní žáci se zúčastňují výběru do sportovních tříd atletiky.v posledních letech čerpáme především z řad žáků naší školy, protože zájem o studium ve sportovních třídách je velmi omezen nechutí škol pouštět žáky na jinou školu. Péče o talentované žáky se dále odvíjela v práci řady zájmových kroužků různého zaměření. Nejtalentovanější žáci byli zapojeni do soutěží a olympiád. Na tyto akce se připravovali pod vedením učitelů jednotlivých předmětů. Zaostávající žáci měli možnost pracovat v doučovacích kroužcích. Byla též organizována příprava žáků na přijímací zkoušky. Problematika související s péčí o žáky z hlediska prevence sociálně patologických jevů je součástí přílohy č. 3. Přehled kroužků viz. příloha č. 2 10

11 Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 1. Inspekce České školní inspekce, termín: Předmět inspekce v ZŠ: zhodnocení podmínek školy k realizaci výchovy ke zdraví a zhodnocení personálního řízení a a personálních podmínek pro oblast výchovy ke zdraví. Inspekční zjištění v ZŠ: - podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví včetně oblasti environmentální výchovy byly na úrovni příkladů dobré praxe - personální řízení a personální podmínky ve vztahu k podpoře rozvoje osobnosti žáka byly vynikající, na úrovni příkladů dobré praxe Předmět inspekce v MŠ: - hodnocení kvality vedení školy v podpoře vzdělávání dětí při výchově ke zdraví v MŠ - hodnocení podmínek vzdělávání v oblasti podpory výchovy ke zdraví dětí v MŠ - hodnocení průběhu vzdělávání dětí v oblasti podpory výchovy ke zdraví v MŠ Inspekční zjištění v MŠ - personální řízení ve výše uvedené oblasti je vynikající, může sloužit jako příklad dobré praxe - podmínky DVU a jeho aplikace do praxe jsou vynikající, materiální podmínky a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví jsou standardní, oblasti partnerství škola věnuje příkladnou pozornost - ve sledovaných činnostech bylo vzdělávání standardní až vynikající, příkladné především ve třídě s Aj 2. Kontrola pracovnicí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ( ) kontrola prostor MŠ výdejna MŠ Moravská Předmět kontroly: dodržování zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Závěr kontroly: - na sanitárním zařízení a v úklidové komoře není zajištěno nucené větrání (v kompetenci výše uvedené MŠ) 11

12 3. Kontrola pracovnicí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ( ) kontrola výdejny stravy MŠ součásti ZŠ a MŠ Prostějov Sídliště svobody 24/79 Předmět kontroly: dodržování zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Závěr kontroly: - u umývadel pro personál není zajištěno pákové ovládání - v úklidové komoře a WC pro personál na pavilonu Ba D není nucené větrání - poškozený nátěr dveří a zárubní - poškozený nábytek sloužící k uskladnění nádobí Na základě písemné zprávy k protokolu budou nedostatky postupně odstraněny. 4. Kontrola pracovnicí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ( ) kontrola školní jídelny ZŠ Závěr kontroly: - poškozený nátěr dveří Na základě písemné zprávy k protokolu byly nedostatky odstraněny. 5. Kontrola pracovnicí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ( ) kontrola ZŠ a ŠD kontrola MŠ Závěr kontroly: - doplnění provozního řádu v ZŠ doplněno okamžitě - doplnění provozního řádu v MŠ - drobné opravy omítek, nátěrů, podlah, oken, radiátorů v MŠ - odvětrání WC a úklidových komor pav.b,e,d Na základě písemné zprávy k protokolu budou nedostatky postupně odstraněny. 12

13 Část IV. Údaje o pracovnících školy a/ Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků. Aprobovanost výuky na celé škole Tento školní rok : 75hodin na II.st. neaprobovaných z 636 hodin na celé škole odučených Minulý školní rok : 15,02% neaprobovaně Neaprobovaně se vyučovalo 75hodin/II.st., což je 11,38 % hodin (učíme 636hodin na celé škole) Aj 30, dějepis 16, rodinná výchova 8,pracovní činnosti 13, občanská výchova 2, výtvarná výchova 6 b/ Údaje o pracovnících školy 1. Pedagogičtí pracovníci Učitelé ZŠ 34 Vychovatelé ZŠ 5 Učitelky MŠ 13 Celkem Správní zaměstnanci Ekonomka 1 Referentka a mzdová účetní 1 Školník 1 Ved. ŠJ ZŠ a MŠ 1 Uklízečky ZŠ 7 Pracovnice ŠJ ZŠ 8 Celkem 19 Uklízečky MŠ 6 Pracovnice ŠJ MŠ 5 Výdej stravy (odlouč. pracoviště) 9 Celkem 20 Celkem pracovníků školy 91 13

14 c) Absolventi jejich počet, kteří nastoupili na školu Tento školní rok Minulý školní rok 1 0 d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Nastoupili Odešli na konci šk.roku Na jinou školu Tento školní rok Václavíková Šrámková Ficová Odešli do důchodu nebo MD Minulý školní rok Na jinou školu Kytnarová Gamba Rotreklová 0 Mimo školství Himmerová Milarová Červenková e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důchodový věk 0 0 Nekvalifik

15 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno Jurčíková Lenka Farkašová Judita Zástěrová Eliška Zástěrová Eliška Podušková Yvette Doleželová Monika Hanáková Vlasta Komárková Jarmila Krchňavý Jan Kytarová Eva Matoušková Eva Němcová Jitka Sedláčková Iveta Slupská Lenka Šrámková Emílie Název školení, kurzu Schola servis jaz.kurz pro středně pokročilé Schola servis Aj eleiimentary Schola servis Aj eleiimentary Schola servis Aj eleiimentary Konference EVV Sluňákov Exkurze Toulavý autobus EVV Konference EVV Sluňákov Exkurze Toulavý autobus EVV Výuka chemie v základním vzdělávání dnes a zítra Motivace žáka ve výuce fyziky Environmentální fyzika Školení fyzika Martin centrum popularizace fyziky Fyzika a zbytek školy-interakt.tabule Fyzika učitelé učitelům Kompetentní vedení školy zvládnutí manažerských dovedností Předkládání evropských projektů Schola servis AJ II elementary Seminář o šikaně Seminář Barvy života Seminář Barvy života Seminář Keramika Seminář Evropská unie Seminář Nj gramatika Seminář Nj moderní metody Motivace žáka ve výuce fyziky Environmentální fyzika Školení fyzika Martin centrum popularizace fyziky Fyzika a zbytek školy-interakt.tabule Fyzika učitelé učitelům Absolvent kurzu Učíme fyziku moderně Seminář Barvy života 15

16 Část V. Výkon státní správy Ředitel školy rozhodl v 13 případech o odkladu školní docházky. Ředitel školy rozhodl ve 16 případech o přestupu žáka základní školy a v 1 případě o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině. Ke školnímu stravování bylo zapsáno 441 žáků (ŠJ ZŠ), Do MŠ bylo zapsáno Do ŠD bylo zapsáno Do 1. roč. ZŠ bylo zapsáno 52 dětí 147 žáků 72 žáků 16

17 a)výsledky žáků v soutěžích Část VI. Další údaje o škole I. stupeň SOUTĚŽE 2007/2008 Název a zaměření Vybíjená hoši 4.-5.ročník Vybíjená dívky 4.-5.ročník Vybíjená hoši ročník Přehazovaná hoši 4.-5.ročník Přehazovaná dívky ročník McDonald s Cup kopaná ročník Kinderiáda 2.-5.ročník Přehazovaná hoši 4.-5.ročník Přehazovaná dívky 4.-5.ročník Atletický trojboj 2.-5.ročník Hodnocení 2.místo okrskové kolo 2.místo okrskové kolo 5.místo okresní kolo 1.místo okrskové kolo 1.místo okrskové kolo 2.místo 8.místo 5.místo okresní kolo 5.místo okresní kolo 2.místo okresní kolo II.stupeň OKRESNÍ A OBLASTNÍ KOLA: Název a zaměření Stolní tenis ml. hoši Konverzační soutěž Nj- Šternberk Stolní tenis st.dívky Stolní tenis ml.dívky Stolní tenis st.hoši Konverzační soutěž Nj Finále Šternberk Atletika Krnov Vánoční trojboj Atletika Třinec Vánoční laťka Hodnocení Krajča, Fiala, Fejfer (7.A): 5.místo Hanáková 7.B 4.místo Bureš 9.B 11.místo Tuček 9.A 28.místo Zbořilová, Muchová, Kolečkářová (9.A) 3.místo Sestry Hrdé, Krulová (6.A) 3.místo Ovečka, Ostravický, Neuschel (9.A) 8.místo Hanáková 2.místo St. žáci Bílek, Dragoun, Čech, Ovečka 3.místo ml. žákyně Trundová, Pavlová, Hanáčková, Koníčková 9.místo 7A,8.A, 9.A 4.místo 17

18 Barvy podzimu Vánoční utkání v atletice žactva Okr.kolo konver.soutěže v Nj Okr.kolo dějepis.olympiády Okr.kolo konver.soutěže v Aj Mladý recitátor okr.kolo Olympiáda v Čj Kvapilová 9.A 4.místo ml. žáci 1.místo st. žákyně 1.místo st. žáci 2.místo ml. žákyně 3.místo 1.místo Zuzana Hanáková 7.roč 3.místo Jan Bureš 9.roč 4. místo Marek Tuček 9.roč 12. místo A.Crhonková 9.roč. 24. místo H.Sadílek 9.roč 1. místo Mia Rajčin 7.roč Josef Burget9.roč čestné uznání 4. místo Dominika Janošíková Malá kopaná okrsek Halová atletika Coca- cola kopaná Nestlebasket.dívky Košíková okres Aerobik maraton Basket. Florbal Nestlebasket Volejbal smíšených družstev BiO přírodopis MO 9.roč. Minikopaná Pohár rozhlasu Pohár rozhlasu ST Ringo 2.místo 8.-9.tř. žáci 1.místo 6.-7.tř. žákyně 5.místo 6.-7.tř. žáci 5.místo 6.-9.tř. Postup do kraj.kola 1.místo 6.-7.tř. žákyně postup do kraj.kola 4.místo 8.-9.tř.hoši Účast 6.-9.tř. žákyně 4.místo tř. žákyně 5.-8.místo 8.tř. žáci 3.místo 6.-7.tř. žáci 6.-9.tř. 11.místo Hruščáková Postup Kubica 2.místo 6.-7.tř. žáci 8.místo ml. žáci 4.místo ml. žákyně 5.místo st. žákyně 8.místo st. žáci 6.místo ml. žáci 2.místo st.žáci i žákyně 4.místo ml.žáci 4.místo st.žákyně 3.místo ml.žákyně 7.místo st.žákyně 5.místo st.žáci 6.místo ml.žáci 18

19 b) Přehled akcí na I. a II. stupni během školního roku AKCE ŠKOLNÍ ROK I.stupeň ZÁŘÍ Den bez aut 1.ročníky,2.B Divadelní představení Jak Honza přešel na červenou všichni Výchovný koncert ZUŠ Večerníčky všichni Besedy v Městské knihovně 2AB,3B Děti pojďte si hrát zábavné odpoledne na CMG 4.A,B Exkurze Gala 3.b Hvězdárna podzimní program 5.B ŘÍJEN Vycházka cesta do pravěku 4.A,B Výstava ovoce a zeleniny Duha 3.-5.ročník Planetárium Brno 3.A,B Cvičení v přírodě všichni Besedy v Městské knihovně - 2.A,B,3.B,4.A Muzeum výstava hodin 2.A,B Strašidelné odpoledne s rodiči a sourozenci 3.B Beseda Domovní znamení 4.A,B Hvězdárna podzimní program -1.A,B LISTOPAD Divadelní představení Princezna na hrášku všichni Besedy v Městské knihově 3.A,4.B,2.A,B Sběr starého papíru všichni Podzimní vycházka s ekologickým zaměřením 4.A,B Beseda Andersenovy pohádky 2.A,B Hvězdárna 5.A,B Spaní ve škole 5.A Babiččina zahrádka výukový program IRIS 3.B PROSINEC Besedy v Městské knihovně 3.B,1.B,2.A,B Vánoční dny ve Špalíčku 4.A,B Besedy s městskou policií 3.A,B Muzeum zpívání a výroba svíček - 5.B Zámek Náměšť na Hané vánoční dílny 4.A,B Výstava betlémů a zpívání vánočních písní a koled 3.A,B Výroba vánočních dekorací dílna s rodiči 1.B Vánoční zpívání koncert pěveckého kroužku všichni Dopoledne her a soutěží ročník Besedy s městskou policií ročníky 19

20 LEDEN Besedy v městské knihovně 3.A,B,4.B,5.B Bruslení na zimním stadionu -.A,B Filmové představení Ještěři 5.A Školní kolo matematické olympiády ročník Ukázka výcviku psů všichni Filmové představení Maharal všichni ÚNOR Besedy v Městské knihovně 3.A,B,4A,B Realizace projektu Naše město2.a Beseda ilustrátor Jiří Trnka - 2.A,B Beseda s hasiči 1.A,B Hvězdárna - úvodní lekce 1. ročníky BŘEZEN Tvořivé dílny ve Špalíčku velikonoční ozdoby 4.B,5.B Koncert posádkové hudby Olomouc ročníky Školní kolo recitační soutěže ročník Besedy se včelařem 5.A Hvězdárna. Malované počasí a mláďata na jaře 1.A,B,C Divadelní představení Tetiny na jaře ročníky Exkurze v HZS 1.A Matematická soutěž Cvrček ročníky DUBEN Recitační soutěž školní kolo 1. 2.ročníky Filmové představení - Most do země Terabithia - všichni Výtvarná soutěž Jaro všichni Ukázky z činnosti HZS ročníky Besedy v Městské knihovně ročníky Spaní ve škole 5.A Slet čarodějnic - všichni Květen Den otevřených dveří 2.B Koncert žáků ZUŠ - Děti dětem ročníky Den Země tema Voda všichni Bambiriáda velodrom všichni Den dětí s TK Plus - 3,.-5. ročníky Sběrová akce - všichni Divadelní představení Pipi Kocourkov ročníky Návštěva botanické zahrady 5.A,B ČERVEN Divadelní představení Dobrodružství hastrmana Tatrmana všichni Atletická soutěž žáků ročníků Prostějovský vodníček plavecká soutěž 2. ročníky Výcvik na DDH 4. ročníky Cyklistická vyjížďka s rodiči 5.A Sportovní dopoledne s radiem Apollo 3.A,4.A,B Cvičení v přírodě se zdravotnickou tematikou - všichni 20

21 Školní družina ZÁŘÍ Dětské dopravní hřiště 2.AB Hvězdárna všechna oddělení ŘÍJEN Hvězdárna všechna oddělení LISTOPAD Hvězdárna všechna oddělení PROSINEC Hvězdárna všechna oddělení Vánoční besídky 1AB,2.A LEDEN Hvězdárna všechna oddělení ÚNOR Hvězdárna všechna oddělení Velký zimní karneval všechna oddělení BŘEZEN Hvězdárna všechna oddělení Diskotéka s programem DUBEN Hvězdárna všechna oddělení Malování na chodníku Děti dětem vědomostní soutěž 2.AB KVĚTEN Dětské dopravní hřistě všechna oddělení Legrační olympiáda Zábavná show s autogramiádou A.Dudka vybraní žáci ČERVEN Odpoledne u koni v JK Cavalo Finále atletické všestrannosti V průběhu celého školního roku navštěvovaly děti přihlášení do školní družiny cyklus filmů - BIJÁSEK 21

22 Přehled školních výletů 1. stupeň Třída Termín Místo pobytu 1.A 28.května ZOO Lešná 1.B 28.května ZOO Lešná 1.C 28.května ZOO Lešná 2.A 12.června Náměšť na Hané 2.B 12.června Náměšť na Hané 3.A 30.květen Macocha 3.B 30.květen Macocha 4.A 12.červen Radhošť 4.B 12.červen Radhošť 5.A 23.květen Drahany 5.B 22.květen Brno - Veveří II.stupeň ZÁŘÍ Ozdravný pobyt 8.C Malá Morávka Den bez aut 9.A Den jazyků Projekt OUO Zdravá výživa 8.C Zlatá přilba (družstva 6.tříd) ŘÍJEN Soustředění 6.A Barvy života přednáška pro žáky 6.tříd (sebepoznání) Návštěva Flóry Olomouc 8.A Divadlo Mystery of Dance 2.st. Kino Piráti z Karibiku Koncert Hudba, která změnila svět 2.st. Divadlo Dumping Drums 2.st. Branný den Zásady I.pomoci Beseda a film Kuba, agentura Pohoda LISTOPAD Burza škol -9.třídy Besedy na Úřadu práce 9.třídy Co umí voda eko program Iris pro 8.třídy Benefiční koncert -8.B + Komárková Člověk mezi odpady eko program Iris pro 6.třídy Projektový týden Jan Železný PROSINEC Návštěva Jana Železného spojená s besedou Planetárium Brno 6.tř. Div.představení Kytice 6.tř. Film. Maharal II.st. Besedy s policií 6.tř., 9.tř. 22

23 LEDEN LVVZ 6.A + Esterka + Šrámková LVVZ 7.B+ Rullová. Doleželová, Zástěrová LVVZ 7.A + Esterka, Slupská Testování Cermat 9.tř. ÚNOR LVVZ 8A+9A + Ovečka, Šrámková, Doleželová Beseda a film Kuba, agentura Pohoda BŘEZEN Beseda s hasiči 6.roč. Paralympiáda DUBEN Psychotesty pro žáky 7.-9.roč (21žáků) Besedy Právní povědomí s Mgr. Živěnou pro 9.roč. Eko akce Tonda Obal na cestách pro 6.+7.roč. Den Země Úklid okolí školy Akce Děti dětem 6.roč pro I.st Pálení čarodějnic KVĚTEN Cvičení v přírodě s tématikou Zdravověda a orientace v přírodě Koncert Cesta kolem světa Zlatá jehla 8.roč. Toulavý autobus eko akce Bambiriáda Dukovany 9.roč. Hry a ukázky na letišti k MDD ČERVEN Besedy na hvězdárně 9.roč Školní výlety Zájezd do Vídně Cvičení v přírodě s tématikou I.pomoci Sportovní den 23

24 c) Spolupráce zaměstnanců školy při dalších aktivitách mimo rámec školy Jméno Krchňavý Jan Doleželová Monika Komárková Jarmila Matoušková Eva Sedláčková Iveta Název Člen komise pro výchovu a vzdělávání MÚ Pv Členka poroty BiO okr.kolo Rada rodičů RG Členka poroty AJ okr.kolo Členka komise MěÚ Prevence kriminality Metodik Nj Vedoucí poroty okr.kola NJ Lektor Nj Schola servis d) Spolupráce s dalšími subjekty Příkladná byla spolupráce se sponzory z řad rodičů a firem. Spolupráce se SRPŠ byla soustředěna na zajišťování finančně náročných pomůcek /lyžařská vybavení apod./, ceny pro žáky, kteří dobře reprezentovali školu, občerstvení na MDD, ceny a odměny žákům, kteří se účastnili soutěží a akcí pořádaných školou a zajišťování podobných akcí. Kvalitní spolupráce probíhala mezi školou, Městskou policií Prostějov a HZS se sídlem v Prostějově. Na škole proběhla řada besed a přednášek směřujících k ochraně zdraví žáků, k uvědomělému jednání a chování žáků a bezpečné cestě žáků do školy a ze školy domů. Učitelé hojně využívali služeb dalších institucí a organizací pro začlenění nových forem výuky žáků. Řada akcí probíhala ve spolupráci se Svazem ochránců přírody, Lidovou hvězdárnou, Městskou knihovnou, Městským divadlem, Kulturním klubem Duha, Sportcentrem, Muzeem Prostějovska, TK Plus a dalšími subjekty. 24

25 e) Poskytování informací podle zákona č.106/1999sb Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za školní rok 2007/2008 Podle 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je ZŠ a MŠ J.Železného Prostějov, Sídliště svobody jako povinnému subjektu uloženo vydání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací, která má obsahovat: a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Ad a) 0/0 Ad b) 0/0 Ad c) 0/0 Ad e) 0/0 Ad f) 0/0 Vysvětlivky: 1. číselné údaje výše označují: první číslo značí žádost podanou písemně, druhé žádost podanou elektronicky (0/0) 2. V tomto výčtu jsou uvedeny pouze žádosti podle zákona 106/1999 Sb.; informace z běžné činnosti školy, informace zveřejněné na internetových stránkách a informace zveřejněné v místě obvyklým způsobem započítány nejsou. V Prostějově PaedDr. Jan Krchňavý ředitel školy 25

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 Jazyková výuka - trvalé zkvalitňování jazykové výuky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2008/2009. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24

Výroční zpráva školy. za školní rok 2008/2009. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních

Více

2008-2009. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2008-2009. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2008-2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2009

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 2013/ 2 0 1 4

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 2013/ 2 0 1 4 Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013/ 2 0 1 4 Zprávu předkládá: Mgr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Škola dobrých základů 1

Škola dobrých základů 1 kolektiv pedagogických pracovníků školy Grafické zpracování: M. Hanáková. Neprošlo jazykovou korekcí. 1 O B S A H 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

za školní rok 2008/2009

za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova 4 za školní rok 2008/2009 Počet stran :29 Počet příloh : - 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail, www

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007 2008

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007 2008 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007 2008 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více