Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 2"

Transkript

1 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 2

2

3 Témata pro prezentace skupin k POM logistika 1. Situace v nákladní železniční přepravě v České republice Z hlediska využívání v mezinárodním obchodě 2. Příklady využití kombinované (multimodální) přepravy v ČR pro mezinárodní obchod 3. Komoditní struktura přepravy v jednotlivých typech dopravy a struktura jejich využití pro mezinárodní obchod 4. Letecká nákladní přeprava indikátor světového obchodu 5. Hamburk významný světový přístav 6. Transsibiřská magistrála a její využití pro mezinárodní obchod 7. Nová mezinárodní pravidla pro námořní přepravu 8. Největší světové přístavy 9. Hlavní výhody a nevýhody silniční nákladní přepravy

4 10. Mezinárodní systém standardizace ISO a jeho význam pro mezinárodní obchod 11. Vývoj pojištění u EGAP 12. Říční doprava v Evropě, význam pro mezinárodní obchod 13. Produkty financování exportu u vybrané obchodní banky 14. Podmínky a postup získávání vývozních a dovozních licencí v EU a ČR Významné světové průplavy Říční doprava v Evropě, význam pro mezinárodní obchod Dopravní infrastruktura ČR a její napojení na dopravní infrastrukturu v Evropě. Moderní způsoby přepravy vzhledem k životnímu prostředí Úloha ČEB v proexportní politice státu Elektronizace celního řízení Úloha EGAP v proexportní politice státu Přehled aktuálních mezinárodních sankčních opatření v oblasti obchodu se zbožím

5 Železniční přeprava Unifikace dokumentů v železniční přepravě Mezinárodní organizace UIC (Union Internationale des Chemins de fer - mezinárodní železniční unie) Byla založena 17. října železničními společnostmi z 29 zemí, dnes 199 zemí. Mezi zakládající členy UIC patřily i Československé státní dráhy (ČSD).Dnes ČD i RegioJet. COTIF Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (od ) Předpis č. 8/1985 Sb.- Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě Od platí revidovaná Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění podle pozměňovacího protokolu podepsaného na Valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) v dubnu 1999 ve Vilniusu (tzv. COTIF 99) - 42 států, včetně ČR.

6 COTIF Strany této Úmluvy tvoří jako členské státy Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) Stanoví jednotné právní předpisy pro následující obory práva: - smlouvu o přepravě osob a zboží v přímé mezinárodní železniční přepravě, včetně doplňkových přeprav jinými dopravními prostředky, které jsou předmětem jediné smlouvy (V ČR Železniční přepravní řád) - smlouvu o používání vozů jako dopravních prostředků v mezinárodní železniční přepravě; - smlouvu o užívání infrastruktury v mezinárodní železniční přepravě; - přepravu nebezpečného zboží v mezinárodní železniční přepravě;

7 COTIF - odstraňování překážek při přechodu hranic v mezinárodní železniční přepravě se zřetelem ke zvláštním veřejným zájmům, pokud příčina těchto překážek tkví v oblasti odpovědnosti státu; - přispívá k interoperabilitě a k technické harmonizaci v oboru železniční dopravy prohlašováním technických norem za závazné a přijímáním jednotných technických předpisů; - stanoví jednotný postup pro technickou admisi železničního materiálu, který je určen k používání v mezinárodní dopravě; - dohlíží na náležité používání a provádění všech právních předpisů, které byly vytvořeny, a doporučení, která byla vyslovena v rámci Organizace; - s ohledem na právní, hospodářské a technické změny dále rozvíjí jednotné právní řády, pravidla a postupy

8 Přípojky (apendixy) COTIF A JPP CIV pro mezinárodní železniční přepravu cestujících B JPP CIM pro mezinárodní železniční přepravu C RID pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí D JPP CUV pro používání vozů v mezinárodní železniční doprav E JPP CUI pro používání infrastruktury v mezinárodní železniční dopravě F JPP APTU pro prohlášení technických norem za závazné a pro přijetí jednotných technických předpisů pro železniční materiál G JPP ATMF pro technickou homologaci železničního materiálu CIT Mezinárodní přepravní výbor - z hlediska přepravy vlastně výkonným orgánem Úmluvy COTIF Členy CIT jsou všechny železniční správy, automobilové a lodní společnosti smluvních států Úmluvy COTIF, tedy více než 350 železničních správ, včetně soukromých drah v jednotlivých zemích.

9 Papírový nákladní list Nákladní list CIM sestává z pěti číslovaných listů: List Č. Označení Příjemce listu 1 Prvopis nákladního listu Příjemce 2 Karta Dopravce v místě určení 3 Návěští a odběrný list / Celní Celnice nebo dopravce v místě určení 4 Druhopis nákladního listu Odesílatel 5 Účetní list Dopravce při odjezdu Elektronický nákladní list Nákladní list včetně druhopisu nákladního listu může mít podobu elektronických záznamů dat, která jsou převoditelná do čitelných znaků písma. Postupy používané k pořízení a zpracování dat musí být funkčně rovnocenné, zejména z hlediska důkazní síly zhotoveného nákladního listu.

10 Přepravy do nástupnických států bývalého SSSR a zemí ležících za ním, tj. do ČLR, Korey, Mongolska, Vietnamu, Iránu, Afganistanu, jakož i do Estonska, Litvy a Lotyšska nebyly možné na jeden nákladní list vystavený v režimu CIM. Na hranicích s bývalými státy SNS, např. na hranici polské nebo slovenské, musí být proveden nový podej zásilky k přepravě na nákladní list SMGS, anebo v dovozu naopak (také překládky z vozů normálního rozchodu mm - na vozy širokého rozchodu mm) Záležitost nového podeje - zapříčiněna existencí dvou přepravních práv, a to Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), kterou se, společně s Jednotnými právními předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční nákladní přepravě (CIM), řídí západní" země a Dohody o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS), jež je platná v zemích SNS a některých dalších evropských a asijských. CIM/SMGS - nový nákladní list, který je syntézou nákladních listů CIM a SMGS, nabyl účinnosti 1. září 2006.

11 Železniční zásilky: - vozové (vozovou zásilkou se rozumí zásilka, k jejíž přepravě je třeba nejméně jeden samostatný vůz, podaná k přepravě s nákladním listem) - kusové (v paletizované nebo nepaletizované podobě) - spěšniny (ve spěšninových vozech na tratích u ČD zrušeny) a nahrazeny Čdkurýr) - kontejnerové - doprovázená kombinovaná přeprava

12 Silniční přeprava Unifikaci mezinárodně používaných dokumentů zajišťuje mezinárodní spolupráce silniční dopravců v rámci organizace IRU. IRU mezinárodní unie silničních dopravců založena v Ženevě V současnosti má přes 150 členů z 64 států. konfederace národních sdružení silničních nákladních i osobních dopravců. -základním posláním IRU je podpora rozvoje silniční dopravy v zájmu silničních dopravců a ekonomiky jako celku. Skládá se z: - Rada osobní dopravy včetně taxi - Rad nákladní dopravy, a to i včetně dopravy na vlastní účet. IRU má svoje zastoupení při EU v Bruselu a také pro spolupráci se Společenstvím nezávislých států v Moskvě. Nedílnou součástí je i IRU Academy - na zvýšení odborné úrovně dopravců a tím kvality dopravních služeb.

13 ÚMLUVA o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Nákladní list CMR -vystavuje ve třech původních vyhotoveních (originálech), která podepisuje odesílatel a dopravce. -První (červené) vyhotovení nákladního listu dostává odesílatel -Druhé (modré) je určeno pro příjemce a doprovází zásilku -Třetí (zelené) si nechává dopravce. -Eventuální další (černá) vyhotovení jsou určena pro celní orgány, zasilatele a podobně. Je-li třeba zásilku naložit na několik vozidel nebo jde-li o různé druhy nebo samostatné části zásilky, mají odesílatel nebo dopravce právo žádat o vystavení tolika nákladních listů, kolika vozidel má být použito anebo kolik druhů nebo samostatných částí zásilky se má nakládat.

14

15 ČESMAD BOHEMIA - je členem Mezinárodní unie silniční dopravy IRU se sídlem v Ženevě, prostřednictvím které má možnost se vyjadřovat a ovlivňovat legislativu EU. V současné době sdružuje cca podnikatelských subjektů s téměř vozidly. - na podkladě smluvních vztahů s IRU a Ministerstvem financí ČR - GŘC vykonává funkci záručního sdružení podle Celní úmluvy TIR. - vystavuje karnet TIR, který zjednodušuje celní řízení při tranzitní přepravě. Přepravu nebezpečného zboží (zbraně, výbušniny, chemikálie, apod. lze provádět podle pravidel Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

16 ATP - Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy Bilaterální dohody - zahraniční vstupní povolení (jednorázová, trvalá)

17 Letecká nákladní doprava Ve světovém civilním letectví je vrcholným orgánem organizace ICAO - International Civil Aviation Organization, která byla založena v roce 1945, má sídlo v Montrealu a je přidruženým členem OSN. V roce 1923 byla založena asociace leteckých dopravců, známá pod zkratkou IATA - International Air Traposrt Assotiation, která má sídlo v Ženevě. S ohledem na rozdílné podmínky provozu v různých světadílech, organizace IATA vytvořila tři dopravní konferenční oblasti: 1. Severní, Střední a Jižní Amerika s přilehlými ostrovy 2. Evropa a Afrika s přilehlými ostrovy a 3. Asie, Austrálie s přilehlými ostrovy.

18 Letecká nákladní doprava U letecké přepravy se dělí zásilky na expresní a standardní (ekonomické). Časové rozmezí při mezikontinentálních letech se nejčastěji pohybuje v intervalu 1-7 dní z letiště na letiště. Letecké přepravy zboží se realizují prostřednictvím specializovaných, tzv. cargo letadel, která mají veškerý prostor vyhrazen pro zboží. Velké množství zásilek je dnes přepravováno v nákladovém prostoru letadel pro pasažéry. Tato varianta je sice ekonomická, ale letadla pro osobní přepravu mají omezené rozměry vstupních otvorů pro nakládku zboží. Díky tomu takto nelze přepravovat zásilky libovolných rozměrů.

19 Základní zdroj informací představuje pro letecké dopravce soubor předpisů a postupů, který je znám pod zkratkou TACT - The Air Cargo Tariff. Tento dokument je vydáván dvakrát ročně jako praktický manuál pro letecké dopravce. Přeprava nebezpečných nákladů je upravena předpisem IATA DGR - IATA Dangerous Goods Regulations, který rozeznává deset základních skupin. Povinností odesílatele je vyplnit formulář: Prohlášení odesílatele o nebezpečném zboží, jímž přejímá odesílatel veškerou odpovědnost za správnou deklaraci zboží, jeho předepsané zabalení a řádné zevní označení předepsanými výstražnými štítky. Přeprava nebezpečného nákladu musí být předem s leteckým dopravcem projednána a je na něm, zda náklad převezme, popř.v jakém množství.

20 Přepravní smlouva v letecké dopravě Základní podmínky přepravní smlouvy v mezinárodní letecké dopravě zboží byl stanoveny Úmluvou o sjednocení některých pravidel týkajících se mezinárodní letecké dopravy podepsanou ve Varšavě v roce 1929, upravenou v Haagu Přepravní smlouvu mezi odesílatelem a dopravcem tvoří letecký nákladní list - AIR WAYBILL - zkr. AWB, který je dokladem o převzetí zboží k letecké dopravě a doprovází zásilku až do jejího vydání v místě určení. Je smlouvou mezi odesílatelem a dopravcem, který letecký nákladní list vystavuje a na něhož po jeho podpisu zúčastněnými stranami přechází odpovědnost, jejíž limit je mezinárodní úmluvou stanoven. Nákladní list se vyhotovuje ve 14 exemplářích. Z toho jsou tři originály, z nichž modrý je určen pro odesílatele (shipper), zelený pro vystavujícího dopravce, růžový doprovází zásilku a při jejím doručení je předán příjemci. Jedenáct kopií je v praxi využíváno rozdílně podle potřeby a úvahy dopravce.

21 Výše leteckého přepravného - určena především tarifní strukturou, která je dosti složitá a v praxi jen do určité míry uplatňovaná. V současné době jsou ve stále větším rozsahu nabízeny jak se strany leteckých dopravců, tak i zasílatelů možnosti přepravy nákladů za sjednaných mimotarifních podmínek, čímž se vytvářejí podstatně lepší předpoklady pro využívání tohoto dopravního odvětví než jaké by byly dány prostým uplatňováním tarifů. - v tomto směru lze doporučit přepravcům v okamžiku, kdy stojí před rozhodnutím volby dopravní cesty a dopravního prostředku, aby konzultovali odborníky. Realizace multimodální přepravy, při níž dochází ke vhodné kombinaci jednotlivých dopravních odvětví s dopravou leteckou, potvrzují význam zapojování kvalifikovaných odborníků. Tarify, které určují výši leteckého dopravného se děli do tří základních skupin: tarify všeobecné, tarify třídové s přirážkami a se slevami, tarify komoditní. LETECKÉ PŘEPRAVNÉ

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Legislativa v oblasti letecké dopravy Lenka Broulíková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Legislativa v oblasti letecké dopravy Lenka Broulíková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Legislativa v oblasti letecké dopravy Lenka Broulíková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ÚPRAVA MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ Zpracoval: Vedoucí práce: Adam Joza JUDr. Ing. Bohumil Poláček,

Více

Revize Úmluvy TIR EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE PŘÍRUČKA PRO TIR. včetně. Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR

Revize Úmluvy TIR EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE PŘÍRUČKA PRO TIR. včetně. Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR Revize Úmluvy TIR EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE Ženeva PŘÍRUČKA PRO TIR včetně Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Celní úmluva TIR, 1975) POZNÁMKA Použitý způsob vyjadřování

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Téma: Mezinárodní námořní kontejnerová přeprava se zaměřením na relaci Asie Evropa

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Téma: Mezinárodní námořní kontejnerová přeprava se zaměřením na relaci Asie Evropa Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ 110 00 Vyšší odborné studium Vzdělávací program: 37-41-N/04 Dopravní logistika a obchod ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18

MATURITNÍ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ 110 00 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Zasilatelství MATURITNÍ PRÁCE Téma:

Více

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015 Semestrální práce Management obchodu s oděvy Téma: Zahraniční obchod Vypracoval: Miriama Remetová Natálie Zipserová Školní rok: 2014/2015 Ročník: 3 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vývoz a dovoz zboží a služeb... 4

Více

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě Ondřej Hanáček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce, na téma Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboţí

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2015 Vážení zákazníci, partneři, přátelé, těší nás, že vám můžeme touto cestou předložit nabídku našich a seminářů, které jsme připravili pro rok 2015. Ctíme úsloví Ševče, drž se

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Letecká doprava Autoři: Jiří Pruša a kolektiv Gaudeamus srpen 2002 Obsah 1. ÚVOD...7 1.1 HISTORIE LETECKÉ DOPRAVY...7 1.2 ORGANIZACE LETECKÉ

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav Křivda Vydání: první, 2007

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

DODATEK U PŘEDPIS L 13

DODATEK U PŘEDPIS L 13 DODATEK U PŘEDPIS L 13 ČR: DODATEK U STÁTNÍ PROGRAM PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY (1. Vydání) Schváleno ředitelem odboru civilního letectví pod č.j. 265/2011-220-SP/1 dne 19. dubna 2011 DU - 1 Změna

Více

Smlouvy o přepravě věci

Smlouvy o přepravě věci Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouvy o přepravě věci Bakalářská práce Autor: Anna Juráňová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Michal Mědílek Praha Duben,

Více

LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE

LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE Téma 10 LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE 1. Spediční činnosti Patří k těžišti logistiky Zasílatelé mají široké možnosti při logistickém řízení. V současné době představuje spedice neboli

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65

69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 EVROPSKO STŘEDOMOŘSKÁ LETECKÁ DOHODA O LETECKÉ DOPRAVĚ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Č.j. S 49018/2013-O12 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vydává Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 ve znění rozhodnutí

Více