Průvodce nákladní přepravou Českých drah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce nákladní přepravou Českých drah"

Transkript

1

2 České dráhy, a. s. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 16. Omezení přepravy (ZAN) Přeprava ucelených vlaků a vozových skupin na jeden nákladní list září 2003

3 OBSAH Úvod... 3 Omezení přepravy a zastavení přepravy... 4 Zákazy nakládky... 4 Přeprava ucelených vlaků/vozových skupin na jeden nákladní list... 8 Příloha č. 1 Vzor zákazu nakládky Příloha č. 2 Vzor žádosti o povolení k přepravě s jedním nákladním listem v mezinárodní přepravě

4 Úvod Vážení obchodní partneři, tento Průvodce nákladní přepravou Českých drah ve své první části shrnuje poznatky z oblasti zákazů nakládky vydávaných jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní přepravě. Cílem této publikace je podat ucelený soubor informací o celé této problematice tak, abyste zde našli odpovědi na Vaše nejčastější dotazy týkající se omezení a zákazů přepravy. Druhá část Průvodce pojednává o vydávání Povolení k přepravě ucelených vlaků/ucelených vozových skupin s jedním nákladním listem. Tato problematika nebyla dosud v takovéto podobě publikována. I v tom spatřujeme jednu z příčin nesprávného podávání žádostí o vydání Povolení k přepravě ucelených vlaků/ucelených vozových skupin s jedním nákladním listem a následných problémů např. při pobytu vozů v pohraničních přechodových stanicích. Věříme, že tento průvodce přinese i Vám potřebné informace z výše popisovaných oblastí a společně s naší webovou prezentací i usnadní spolupráci s přepravním dozorem Českých drah. 3

5 Omezení přepravy a zastavení přepravy Zákazy nakládky A. Úvod V současnosti probíhá na síti Českých drah dokončování koridorů (tedy úprava vybraných tratí na vyšší rychlosti) a s tím související rekonstrukce železničních stanic. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč dochází k omezování nebo úplnému zákazu nakládání a vykládání vozových zásilek v těchto železničních stanicích. Vydání zákazu nakládky předchází velmi pečlivé posouzení a zhodnocení přepravní technologie v každé stanici zvlášť. Snahou Českých drah je omezit vydávání zákazů nakládky v co největší míře tak, aby zájmy našich zákazníků byly dotčeny co nejméně. V mnoha případech dochází k vydávání zákazu nakládky na žádost přepravce nebo vlečkaře, a to zejména z důvodů překročení nakládacích a vykládacích kapacit, přetížení vykládacích mechanismů, obsazení kolejí vlečky a podobně. V mezinárodní přepravě vydávají České dráhy zákazy nakládky na základě pokynů partnerských železnic. B. Právní úprava zákazů nakládky B1. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách stanoví v 23a a v 38 podmínky pro omezení a zastavení veřejné drážní dopravy. B2. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah stanoví v části první, v oddílu G podmínky pro vyhlášení omezení nebo zastavení přepravy ve smyslu platné legislativy takto: 1. Dopravce je povinen vyhlásit omezení nebo zastavení přepravy zboží nebo zákaz anebo omezení nakládky vozových zásilek na základě opatření vydaných drážním správním úřadem, správními úřady oprávněnými rozhodovat v oblasti veterinární, rostlinolékařské, hygienické služby, odpadového hospodářství nebo na základě mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. 2. Dopravce je oprávněn přechodně omezit nebo zastavit přepravu z důvodů: a) nesjízdnosti dráhy v důsledku živelné pohromy, stávky, nehody nebo rekonstrukce dráhy, b) nepředvídaného narušení provozuschopnosti dráhy, c) nahromadění přepravovaných věcí na vlečce, způsobené provozovatelem vlečky nebo jiným dopravcem. 4

6 3. Omezení nebo zastavení přepravy zveřejňuje dopravce ve stanici na místě obvyklém pro podávání informací veřejnosti dokumentem Zákaz nakládky (dále jen ZAN), ve kterém stanoví rozsah a dobu platnosti. Formu a obsah jednotlivých položek ZAN zveřejňuje dopravce v Přepravním a tarifním věstníku (PTV). 4. Omezení nebo zastavení přepravy vstupuje v platnost dobou oznámenou v ZAN. Neníli začátek doby jeho platnosti stanoven údajem dne a hodiny, ZAN vstupuje v platnost: a) dobou oznámenou v ZAN, je-li doba jeho platnosti stanovena údajem dne a hodiny, b) okamžikem včasného a prokazatelného seznámení přepravce nebo jejich uveřejněním vývěskou ve stanici. B3. Mezinárodní přeprava pro jednotnou úpravu oznamování omezení přepravy v mezinárodní přepravě byla uzavřena Dohoda o oznamování omezení přepravy v mezinárodní přepravě zboží ARM. Tato dohoda platí pro železnice, které aplikují Úmluvu o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a její přípojek B Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM), Jednotná doplňující ustanovení DCU. Tato Dohoda sleduje jednotnou úpravu oznamování omezení přepravy v mezinárodní přepravě zboží, když byla doprava zcela (nebo zčásti) zastavena nebo když určité zásilky byly dočasně vyloučeny z přepravy nebo připuštěny k přepravě pouze podmíněně. Aby bylo umožněno železnicím, kterých se omezení přepravy týká, toto opatření zveřejnit, musí jim být oznámeno nejméně 4 dny před datem platnosti omezení přepravy. Pozor! Tato lhůta však neplatí pro omezení přeprav v důsledku nepředvídaných okolností (např. omezení zapříčiněné přírodními živly, nehodou). C. Zákazy nakládky ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě C1. ZAN vydává Generální ředitelství Českých drah, Odbor nákladní dopravy a přepravy. ZAN může být vydán na základě: žádosti cizího železničního podniku, žádosti přepravce nebo vlečkaře, provozních potřeb Českých drah (např. výluková činnost). ZAN je vydáván pro: všechny železniční stanice na síti ČD, přechodové stanice, všechny železniční stanice na síti ČD a pohraniční přechodové stanice, všechny železniční stanice na síti ČD a pohraniční přechodové stanice a cizí železniční podniky. C2. Přepravci a dopravci na pronajatých tratích uplatňují požadavky na vydání ZAN vždy písemně (faxem) u O 21 ředitelství DOP prostřednictvím příslušného OPŘ. Po posouzení a splnění podmínek stanovených O 21 ředitelství DOP bude ZAN vyhlášen. 5

7 C3. Jednotná forma vyhlašovaných ZAN obsahuje: a) záhlaví, tj.: značku ZAN, pořadové číslo (každoročně počínaje č. 1), identifikační číslo, které označuje železnici určení zásilek, jíž se ZAN týká, a rok. Příklad: ZAN znamená, že jde o ZAN vydaný jako třicátý třetí v roce 2003 a týká se zásilek určených do Rakouska. b) textovou část rozdělenou do těchto odstavců (číslic) obsahujících: 1) Důvod zákazu nakládky (omezení přepravy). 2) Oblast (železnice, traťový úsek, stanice, popř. přepravce), do které se nakládka (přeprava) zakazuje. Stanice určení, popř. příjemce musí být označeny co nejpřesněji. 3) Oblast (železnice, popř. přepravce), ze které zákaz nakládky uplatňuje. 4) Druh zásilek (vozové, spěšniny). V tomto bodu se uvádí, vztahuje-li se ZAN i na přepravu prázdných soukromých vozů. 5) Zboží, kterého se omezení (ZAN) dotýká, 5.1) případné výjimky ze ZAN. 6) Doba platnosti zákazu (omezení). 7) Pokyny pro zacházení se zásilkami již podanými k přepravě (zásilky na cestě). 8) Poznámky (např. náhradní vykládací stanice). C4. Případné změny nebo doplnění ZAN v době jeho platnosti se vyhlašují číslovanými dodatky. C5. Vydání ZANu podléhá splnění podmínek stanovených dopravcem, mimo jiné i uhrazení ceny sjednané podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Výška poplatku za vydání ZANu je určena v Tarifu pro přepravu vozových zásilek (TVZ), v díle VII Poplatky doplňující. C6. Při podávání žádosti o vydání zákazu nakládky je potřebné u předvídaných akcí (výluk, oprav apod.) dodržet následující zásady: a) Jde-li o zásilky podávané k přepravě na síti cizí železnice, je nutné uplatnit písemný požadavek (poštou, faxem) nejpozději 6 dnů před požadovaným začátkem platnosti ZAN (např. má-li ZAN platit od 00:00 hod dne , je třeba požadavek uplatnit do 11 hodin dne ). b) Jde-li o zásilky nakládané na síti ČD, je nutné požadavek uplatnit písemně (poštou, faxem) do 11 hodin dne předcházejícího dnu začátku platnosti požadovaného ZAN (např. má-li ZAN platit od 18 hodin dne , požadavek je nutno uplatnit do 11 hodin dne ). c) Při určování počátku doby platnosti ZAN je nutno počítat s tím, že stanice určení (místo vykládky) musí být schopna přijmout ještě všechny zásilky, které do této doby budou podány k přepravě (jedná se o zásilky na cestě). 6

8 C7. ZAN platí až do doby uvedené v zákazu. V případě ZAN, jejichž platnost byla stanovena do odvolání, se ukončení platnosti oznamuje rušícím telegramem. D. Kde se informovat o Zákazech nakládky? D1. Seznam aktuálních zákazů nakládky nalezne zákazník na každé železniční stanici, která má oprávnění pro podej vozových zásilek. V případě nejasností mu naši zaměstnanci rádi poskytnou bližší informace. D2. Jednou ze služeb nabízených ČD, a. s., je i aktuální seznam zákazů nakládky na internetových stránkách Českých drah. Lze ho najít na stránce ČD Cargo na adrese: D3. Chce-li být zákazník informován o aktuálních změnách zákazů nakládky průběžně, nabízí České dráhy možnost uzavření Smlouvy o adresování zákazů nakládky. Předmětem této smlouvy je závazek Českých drah adresovat zákazníkovi vydávané zákazy nakládky, dodatky k nim, jako i rušící telegramy k zákazům nakládky. 7

9 Přeprava ucelených vlaků/vozových skupin na jeden nákladní list A. ÚVOD Přeprava ucelených vlaků nebo vozových skupin ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě s jedním nákladním listem přináší zákazníkovi nemalé výhody. Největší výhodou je to, že skupina vozů na jeden nákladní list je zařazena do stejného vlaku a nedochází k rozřazení vozů se stejným zbožím pro stejného příjemce do různých vlaků, například z důvodů doplnění zátěže do normy hmotnosti vlaku při odjezdu z pohraniční přechodové nebo seřaďovací stanice. Následně jsou i všechny úkony spojené s manipulací s přepravními listinami, a to i úkony správních úřadů (policie, celní úřady, rostlinolékařská a veterinární kontrola apod.) jednodušší a rychlejší. Ucelený vlak je zásilka stejného druhu zboží, podaná k přepravě odesílatelem jedním nákladním listem s určením pro jednoho příjemce, stejnou železniční stanici určení a o délce nebo hmotnosti, která odpovídá normě délky nebo hmotnosti pro pojížděné tratě (toto platí i pro vozové skupiny). B. Vnitrostátní přeprava ucelených vlaků/ucelených vozových skupin s jedním nákladním listem Ucelené vlaky se tvoří jako: PUV přímé ucelené vlaky z vozů naložených jedním odesílatelem v jedné odesílací stanici, určených do jedné stanice určení pro jednoho příjemce. RUV rozptylové ucelené vlaky z vozů naložených jedním odesílatelem v jedné odesílací stanici a určených do více stanic určení pro jednoho nebo více příjemců a přepravované uceleně do jedné rozptylové stanice. C. Mezinárodní přeprava ucelených vlaků/ucelených vozových skupin s jedním nákladním listem CIM C1. Při přepravě obyčejného zboží na jeden nákladní list musí zákazník požádat železnici odesílací o udělení souhlasu na tuto přepravu. Tato žádost musí obsahovat následující údaje: 1. Jméno a adresa odesílatele. 2. Jméno a adresa příjemce. 3. Stanice odesílací. 4. Stanice určení. 5. Směrovací cesta hraniční přechody. 6. Druh zboží. 7. Předpokládaná brutto hmotnost ucelených vlaků (vozových skupin). 8. Předpokládaný objem přeprav. 8

10 Žádost se podává písemně poštou nebo faxem na adrese: České dráhy, a. s., Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Fax: nebo Žádost lze zaslat také em. V nejbližší době bude umožněno podání žádosti on-line na web stránkách nákladní přepravy. UPOZORNĚNÍ: O souhlas žádá zákazník vždy železnici odesílací, není možné žádat o souhlas železnici určení. To znamená, že bude-li zákazník zabezpečovat přepravu z Rakouska do České republiky, musí o výše uvedený souhlas požádat zákazník v Rakousku u Rakouských drah ÖBB a nikoliv zákazník u ČD. C2. Zákazník je povinen při vyplňování nákladního listu CIM ve sloupci 54 nákladního listu CIM vždy bezpodmínečně uvést číslo souhlasu každé železnice, po jejichž tratích se zboží na jeden nákladní list bude přepravovat. Stanice odesílací překontroluje, zda byl takový souhlas skutečně vydán. C3. Všechny souhlasy jsou vydávány s platností na 1 kalendářní rok. D. Podej zásilek s jedním nákladním listem bez předchozího projednání Snahou Českých drah i partnerských železnic je vycházet zákazníkům vstříc i v oblasti přeprav s jedním nákladním listem. Z toho důvodu uzavřely České dráhy dohody se železnicemi DB, PKP, ŽSR a MÁV o možnosti podeje ucelených vlaků (respektive vozových skupin) s jedním nákladním listem bez předchozího projednání. Zákazníci tak mohou podávat zásilky na jeden nákladní list k přepravě zjednodušeně ve smyslu níže uvedených pokynů. D1. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přípojek B umožňuje v článku 12 1 DCU 2b) podávání zásilek s jedním nákladním listem za podmínky dodržení ujednání mezi železnicemi. Z důvodu zjednodušení odbavování těchto zásilek byly dohodnuty podmínky mezi železnicemi České, Slovenské, Polské, Maďarské a Německé republiky. D2. Ucelené vlaky/vozové skupiny (vozová skupina = 2 vozy a více) mohou být bez předchozího projednání přepravovány s jedním nákladním listem, pokud jsou dodrženy parametry vlaku určené pro jednotlivé pohraniční přechody (viz tabulky). D3. Dohoda platí do odvolání, ale nevztahuje se na přepravu nebezpečných věcí podle přílohy 1 k CIM (RID). Přeprava nebezpečných věcí musí být vždy předem projednána. 9

11 D4. Podmínky týkající se přikládání doplňkových listů (výkazu vozů) musí být vždy dodrženy viz PIM 33, příloha 7a PIM správné vyplnění výkazu vozů přepravovaných s jedním nákladním listem a příloha 7b PIM příslušný počet vozových výkazů u ucelených vlaků nebo vozových skupin, které jsou požadovány od odesílatele pro každou zemi zúčastněnou na přepravě (navíc kromě šesti výtisků, přikládaných k nákladnímu listu v každém případě). D5. Tabulky hmotnostních a délkových limitů jednotlivých PPS: Pohraniční přechody brutto hmotnost / délka brutto hmotnost / délka v přepravě v přepravě Česká republika Německo Německo Česká republika z ČD na DB z DB na ČD Schirnding/Cheb 1300 t / 450 m 1800 t / 450 m Furth im Wald/Domažlice 1400 t / 530 m 1650 t / 450 m Bad Brambach/Vojtanov 1200 t / 550 m 1800 t / 500 m Bad Schandau/Děčín 2000 t / 600 m 2000 t / 600 m v přepravě v přepravě Česká republika Slovensko Slovensko Česká republika z ČD na ŽSR ze ŽSR na ČD Lanžhot/Kúty 1950 t / 600 m 1950 t / 600 m Horní Lideč/Lúky pod Makytou 2200 t / 600 m 2200 t / 550 m Mosty u Jablunkova/Čadca 2500 t / 600 m 2500 t / 600 m v přepravě v přepravě Česká republika Polsko Polsko Česká republika z ČD na PKP z PKP na ČD Český Těšín/Marklowice 2200 t / 560 m 2200 t / 560 m Petrovice u Karviné / Zebrzydowice 2100 t / 650 m 2400 t / 650 m Bohumín/Chalupki 2200 t / 600 m 2200 t / 650 m Mikulovice/Glucholazy 900 t / 300 m 900 t / 400 m Lichkov/Miedzylesie 1600 t / 600 m 1600 t / 600 m Meziměstí/Mieroszow 1050 t / 550 m 1800 t / 550 m Frýdlant v Čechách/Zawidow 1600 t / 525 m 1200 t / 525 m v přepravě v přepravě Česká republika Maďarsko Maďarsko Česká republika ze ŽSR na MÁV z MÁV na ŽSR Rusovce/Rajka 1350 t / 600 m 1350 t / 600 m Štúrovo/Szob 2000 t / 600 m 2000 t / 600 m Komárno/Komárom 1350 t / 500 m 1350 t / 500 m Fiľakovo/Somoskoujfalu 1200 t / 600 m 1200 t / 600 m Lenartovce/Banreve 2000 t / 600 m 2000 t / 600 m Čaňa/Hidasnemeti 2000 t / 600 m 2000 t / 600 m Slovenské Nové Město / Satoraljaujhely 2000 t / 600 m 2000 t / 600 m 10

12 D6. Uvedené hmotnostní limity platí i pro tranzitní přepravu z Polska na Slovensko s průvozem přes ČR a naopak, a z Německa na Slovensko s průvozem přes ČR a naopak, z Německa do Maďarska s průvozem přes ČR, SR a naopak. Upozornění: Výše uvedené limity mají pouze informativní charakter a může dojít k jejich změně. Aktuální limity jsou uveřejňovány v přepravním a tarifním věstníku. D7. Požaduje-li odesílatel přepravy zboží v ucelených vlacích/vozových skupinách s jedním nákladním listem do jiných než zde uvedených zemí, musí být tato výjimka projednána se všemi zúčastněnými železnicemi. O projednání výjimky požádá odesílatel Odbor nákladní dopravy a přepravy DOP (dle kapitoly C1 tohoto průvodce). 11

13 12

14 Dálnopisná zpráva Číslo: 1182 dne hodin 13:37 Příloha č. 1 Vzor zákazu nakládky Adresa ZAN Na žádost železnice FS číslo 653 ze dne zákaz č. 417/2003 Důvod zákazu nakládky omezení přepravy. 2. Itálie stanice RIVA TRIGOSO (kód CIM ) Oblast (železnice, traťový úsek, stanice, popř. přepravce), do které se nakládka (přeprava) zakazuje. Stanice určení, popř. příjemce musí být označeny co nejpřesněji. 3. Ze všech stanic v České republice a příjem od sousedních železnic Oblast (železnice, popř. přepravce), ze které zákaz nakládky uplatňuje. 4. Vozové zásilky a ucelené vlaky, včetně prázdných soukromých vozů Druh zásilek (vozové, spěšniny). V tomto bodu se uvádí, vztahuje-li se ZAN i na přepravu prázdných soukromých vozů. 5. Zboží všeho druhu Zboží, kterého se omezení (ZAN) dotýká 6. S okamžitou platností Do odvolání Doba platnosti zákazu (omezení). 7. Zásilky na cestě budou zadrženy a dány k dispozici podle článku 33 CIM. Pokyny pro zacházení se zásilkami již podanými k přepravě (zásilky na cestě). Ředitel odboru nákladní dopravy a přepravy 13

15 14

16 Příloha č. 2 Vzor žádosti o povolení k přepravě s jedním nákladním listem v mezinárodní přepravě Žadatel České dráhy, a. s. Divize obchodně provozní Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábř. Ludvíka Svobody 1222/ Praha 1 Věc: Žádost o povolení k přepravě s jedním nákladním listem v mezinárodní přepravě Odesílatel: Stanice odesílací: Příjemce: Stanice určení: Směrovací cesta: Druh zboží: Max. brutto hmotnost: Max. délka vlaku: Platnost: Podpis 15

17 16

18 V řadě publikací Průvodce ČD Cargo již vyšlo: 1. Nabídka služeb (duben 2000) 2. Smluvní přepravní podmínky (červenec 2000) 3. Nálepky k označení nebezpečného zboží (červenec 2000) 4. Železniční vozy pro kombinovanou dopravu (červenec 2000) 5. Podmínky pro přepravu velkých kontejnerů a výměnných nástaveb po železnici (duben 2001) 6. Kombinovaná doprava OSŽD (březen 2001) 7. Informace o změnách RID (květen 2001) 8. Železniční nákladní vozy cizích železničních podniků (březen 2002) 9. Uložení a zajištění nákladu v železničních nákladních vozech (březen 2002) 10. Kombinovaná doprava 11. Mezinárodní přeprava (duben 2002) 12. Kombinovaná doprava OSŽD (květen 2002) 13. Reklamace škod z železniční nákladní přepravy (květen 2002) 14. Železniční nákladní vozy ČD (leden 2003) 15. Změny v přepravě nebezpečných věcí RID v roce 2003 (březen 2003) 16. Omezení přepravy (ZAN), Přeprava ucelených vlaků (září 2003) Připravuje se: Nápisy a značky na železničních nákladních vozech Slovník pojmů z železniční nákladní přepravy a spedice Nakládání dřeva Všechny publikace lze získat v elektronické podobě na nebo na (Příručky ČD). Pro České dráhy, a. s., Odbor nákladní dopravy a přepravy, zpracoval a vydal JERID, spol. s r. o., Kosmonautů 6a, POB 116, Olomouc tel.: , Sestavil: Ing. Vladimír Peléšek Fotografie na titulní straně: Ing. Jiří Vorel

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 7. května 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 7. května 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. 7. května 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Číslo 47-48/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20.

Číslo 47-48/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 47-48/2013, ročník LXIX 20. listopadu 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a. s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD CARGO, a.s. TR 1 TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. Označení TVZ; 1154.00 Účinnost od 01. 01. 2012 Schválil jméno Představenstvo společnosti ČD Cargo, a.s. funkce

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD CARGO, a.s. TR 1 TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. Označení TVZ Účinnost od 01.01.2011 Schválil jméno Představenstvo společnosti ČD Cargo, a.s. funkce svým usnesením

Více

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. ČD CARGO, a.s. TR 1 TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. Typ dokumentu Veřejný dokument Označení TVZ; 1154.00 Nahrazuje na rok 2013 Změna č. 0 Účinnost od 01. 01. 2014 Datum vydání 18. 12.

Více

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3.

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. 3. července 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY VOZOVÝCH ZÁSILEK

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY VOZOVÝCH ZÁSILEK ZVLÁŠTNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA (S Č N T) Železniční nákladní tarif číslo 7777.00 Účinnost od 1. ledna 2010 SČNT

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2, Pavel Mazač 3 Anotace: Příspěvek se zabývá popisem kritických míst v technologickém

Více

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. a nařízení vlády č. 457/2013 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2014, ročník LXX 22. ledna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

ZVLÁŠTNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK

ZVLÁŠTNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ZVLÁŠTNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA (SČNT) Železniční nákladní tarif číslo 7777.00 Účinnost od 1. ledna 2013 SČNT / účinný

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Číslo 11/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 13. června 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 11/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 13. června 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2014, ročník LXX. 13. června 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro železniční nákladní přepravu vozových zásilek Rakousko Česko

Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro železniční nákladní přepravu vozových zásilek Rakousko Česko Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro železniční nákladní přepravu vozových zásilek Rakousko Česko ÖCWT Železniční nákladní tarif 7500.00 Platí od 1. ledna 2012 2 ÖCWT 7500.00 Změny

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 19/2015 2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...2 043/19/2015

Více

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny,

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny, č. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu Změna: 295/2000 Sb. Vláda nařizuje k provedení 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Příloha I Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě lze uplatnit: z důvodu na straně železnice, z důvodu na straně cestujícího. Právo z přepravní

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

České dráhy, a.s. - Nemšová. Vlárský průsmyk

České dráhy, a.s. - Nemšová. Vlárský průsmyk M Í S T N Í P Ř Í P O J O V Á S M L O U V A pro železniční ní hraniční ní přechod Vlárský průsmyk - Nemšová uzavřená mezi organizacemi České dráhy, a.s. Sídlo : Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110

Více

ERIC 11. Přehled úprav v modulech

ERIC 11. Přehled úprav v modulech ERIC 11 Věstník pro uživatele programů a mod u lů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 5. 12. 2011 stran: 6 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o speciální vánoční akci v podobě

Více

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. 11. září 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a 636 00 Brno Ing. Libor Krejčí Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor plánování kapacit VLAKY pro přepravu pošty GVD 2011/12 Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 27.10. 2011 (č.j. 1235/ 2010- ŘTOD - 14/1) Vlaky pro přepravu pošty Účinnost

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 8/2015 4. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

Vojenská doprava. Organizace nakládky a zajištění pozemní vojenské techniky na železničních vozech

Vojenská doprava. Organizace nakládky a zajištění pozemní vojenské techniky na železničních vozech Vojenská doprava Organizace nakládky a zajištění pozemní vojenské Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky

Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky Typ interní normy Označení Nahrazuje B JOPP - Příloha č.1 ke smlouvě o obchodních a přepravních podmínkách na vlečce Změna č. 0001 Účinnost od 01.07.2013

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

ERIC. Nový modul. Věs tník pro uživatele prog ramů a modulů ERIC. Z Obsahu. Informace o pohraničních stanicích (UIC ENEE) (2.57.

ERIC. Nový modul. Věs tník pro uživatele prog ramů a modulů ERIC. Z Obsahu. Informace o pohraničních stanicích (UIC ENEE) (2.57. ERIC Věs tník pro uživatele prog ramů a modulů ERIC 4 Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 6. 5. 2013 stran: 5 Nový modul Informace o pohraničních stanicích (UIC ENEE) (2.57.00) V programu ERIC Desktop

Více

12. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

12. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 22/2015 12. listopadu 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 049/22/2015

Více

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 15. 9. 2008 stran: 6

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 15. 9. 2008 stran: 6 ERIC 10 V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 15. 9. 2008 stran: 6 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás touto cestou srdečně pozvali k návštěvě naší

Více

Informace k vydání Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů V S P

Informace k vydání Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů V S P Informace k vydání Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů V S P VŠEOBECNĚ Počínaje dnem 1.července 2006 vstupuje do platnosti revidovaná Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodl. o m e z e n í p r o v o z o v á n í d r á h y

R O Z H O D N U T Í. rozhodl. o m e z e n í p r o v o z o v á n í d r á h y 1 *crdux006sr75* CRDUX006SR75 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Sp. Zn.: OU-OPR0033/13 V Praze dne: 13.02.2014 Č. j.: DUCR-7896/14/Kj Telefon: +420 972241841 Oprávněná úřední osoba:ing.

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5 ERIC 5 V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5 Nové moduly CCIM / Nákladní list CIM pro kombinovanou přepravu (2.58.00) Nový modul v jazykových

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek Česko/Slovensko/Maďarsko - Slovinsko/Chorvatsko

Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek Česko/Slovensko/Maďarsko - Slovinsko/Chorvatsko Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek Česko/Slovensko/Maďarsko Slovinsko/Chorvatsko (Železniční nákladní tarif CSUSKWT 8352.00) Novelizované vydání od 1.ledna

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 16. 6. 2008 stran: 6

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 16. 6. 2008 stran: 6 ERIC 7 V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 16. 6. 2008 stran: 6 Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vás oslovili s malou anketou týkající se

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. prosince 2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. Energetický regulační

Více

Příznivé ceny pro Vás. Potřebujete další informace nebo specifické služby? Slevový program České pošty přímo pro Vás

Příznivé ceny pro Vás. Potřebujete další informace nebo specifické služby? Slevový program České pošty přímo pro Vás Příznivé ceny pro Vás Cenová politika České pošty vychází vstříc potřebám všech zákazníků. Každý se může na přesvědčit, že ceny České pošty jsou skutečně bezkonkurenční. Více informací podají i obchodní

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 10. 5. 2010 stran: 5

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 10. 5. 2010 stran: 5 ERIC 4 V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 10. 5. 2010 stran: 5 Vážení obchodní přátelé, v předpisu Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 6 STRATEGIE ZASÍLATELSKÉ FIRMY A CENOVÁ POLITIKA. KALKULACE NÁKLADŮ A TVORBA CEN. KALKULAČNÍ PODKLADY, FAKTURACE, TVORBA CENY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

4. září 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

4. září 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 17/2015 4. září 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 1 042/17/2015

Více

Postup při nákupu, způsoby platby a dodání

Postup při nákupu, způsoby platby a dodání Postup při nákupu, způsoby platby a dodání Registrace Pokud nakupujete v našem obchodě poprvé, je vhodné, abyste se zaregistrovali (zřídili svůj účet); pokud jste u nás již nakupovali, stačí zadat jméno

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Číslo 1/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2015 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2015 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2015 22. ledna 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci přepravní a

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty ČESKÉ DRÁHY a. s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61 005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 Vlaky pro přepravu pošty

Více

s vyznačením změn posledních dvou zákonů

s vyznačením změn posledních dvou zákonů Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

President republiky Dohodu ratifikoval dne 29. května 1963 a ratifikační listiny byly vyměněny ve Varšavě dne 22. září 1964.

President republiky Dohodu ratifikoval dne 29. května 1963 a ratifikační listiny byly vyměněny ve Varšavě dne 22. září 1964. 201/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 6. listopadu 1964 o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

Zvláštní přepravní podmínky, ceny. a platební podmínky. pro přepravu vozových zásilek POLSKO / SLOVENSKO / ČESKO / MAĎARSKO RUMUNSKO

Zvláštní přepravní podmínky, ceny. a platební podmínky. pro přepravu vozových zásilek POLSKO / SLOVENSKO / ČESKO / MAĎARSKO RUMUNSKO Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek POLSKO / SLOVENSKO / ČESKO / MAĎARSKO RUMUNSKO (Železniční nákladní tarif PSCURT) č. 9199.00 - přeprava PKP CARGO S.A.

Více

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 14/2015 24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu na tratích Jindřichohradeckých místních drah, a. s. Účinnost od 1. 1. 2007 Schválil: Bc. Jan Hruška provozní ředitel Vypracoval: Zdeněk Konečný,

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Základní ceny Hmotnost do Cena bez DPH

Více

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké předpisy platí pro mezinárodní silniční a železniční přepravu. O postupném sjednocování požadavků obou předpisů (ADR a RID). Jakou

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

Oznámení na profilu kupujícího

Oznámení na profilu kupujícího Oznámení na profilu kupujícího Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2013 Verze v03.3

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka, Rámcová smlouva o poskytování služeb č. Společnost FIREMET s.r.o., se sídlem Děčín, Papírnická 604/3, PSČ 405 36, IČ: 273 78 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více