Průvodce nákladní přepravou Českých drah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce nákladní přepravou Českých drah"

Transkript

1

2 České dráhy, a. s. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 16. Omezení přepravy (ZAN) Přeprava ucelených vlaků a vozových skupin na jeden nákladní list září 2003

3 OBSAH Úvod... 3 Omezení přepravy a zastavení přepravy... 4 Zákazy nakládky... 4 Přeprava ucelených vlaků/vozových skupin na jeden nákladní list... 8 Příloha č. 1 Vzor zákazu nakládky Příloha č. 2 Vzor žádosti o povolení k přepravě s jedním nákladním listem v mezinárodní přepravě

4 Úvod Vážení obchodní partneři, tento Průvodce nákladní přepravou Českých drah ve své první části shrnuje poznatky z oblasti zákazů nakládky vydávaných jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní přepravě. Cílem této publikace je podat ucelený soubor informací o celé této problematice tak, abyste zde našli odpovědi na Vaše nejčastější dotazy týkající se omezení a zákazů přepravy. Druhá část Průvodce pojednává o vydávání Povolení k přepravě ucelených vlaků/ucelených vozových skupin s jedním nákladním listem. Tato problematika nebyla dosud v takovéto podobě publikována. I v tom spatřujeme jednu z příčin nesprávného podávání žádostí o vydání Povolení k přepravě ucelených vlaků/ucelených vozových skupin s jedním nákladním listem a následných problémů např. při pobytu vozů v pohraničních přechodových stanicích. Věříme, že tento průvodce přinese i Vám potřebné informace z výše popisovaných oblastí a společně s naší webovou prezentací i usnadní spolupráci s přepravním dozorem Českých drah. 3

5 Omezení přepravy a zastavení přepravy Zákazy nakládky A. Úvod V současnosti probíhá na síti Českých drah dokončování koridorů (tedy úprava vybraných tratí na vyšší rychlosti) a s tím související rekonstrukce železničních stanic. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč dochází k omezování nebo úplnému zákazu nakládání a vykládání vozových zásilek v těchto železničních stanicích. Vydání zákazu nakládky předchází velmi pečlivé posouzení a zhodnocení přepravní technologie v každé stanici zvlášť. Snahou Českých drah je omezit vydávání zákazů nakládky v co největší míře tak, aby zájmy našich zákazníků byly dotčeny co nejméně. V mnoha případech dochází k vydávání zákazu nakládky na žádost přepravce nebo vlečkaře, a to zejména z důvodů překročení nakládacích a vykládacích kapacit, přetížení vykládacích mechanismů, obsazení kolejí vlečky a podobně. V mezinárodní přepravě vydávají České dráhy zákazy nakládky na základě pokynů partnerských železnic. B. Právní úprava zákazů nakládky B1. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách stanoví v 23a a v 38 podmínky pro omezení a zastavení veřejné drážní dopravy. B2. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah stanoví v části první, v oddílu G podmínky pro vyhlášení omezení nebo zastavení přepravy ve smyslu platné legislativy takto: 1. Dopravce je povinen vyhlásit omezení nebo zastavení přepravy zboží nebo zákaz anebo omezení nakládky vozových zásilek na základě opatření vydaných drážním správním úřadem, správními úřady oprávněnými rozhodovat v oblasti veterinární, rostlinolékařské, hygienické služby, odpadového hospodářství nebo na základě mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. 2. Dopravce je oprávněn přechodně omezit nebo zastavit přepravu z důvodů: a) nesjízdnosti dráhy v důsledku živelné pohromy, stávky, nehody nebo rekonstrukce dráhy, b) nepředvídaného narušení provozuschopnosti dráhy, c) nahromadění přepravovaných věcí na vlečce, způsobené provozovatelem vlečky nebo jiným dopravcem. 4

6 3. Omezení nebo zastavení přepravy zveřejňuje dopravce ve stanici na místě obvyklém pro podávání informací veřejnosti dokumentem Zákaz nakládky (dále jen ZAN), ve kterém stanoví rozsah a dobu platnosti. Formu a obsah jednotlivých položek ZAN zveřejňuje dopravce v Přepravním a tarifním věstníku (PTV). 4. Omezení nebo zastavení přepravy vstupuje v platnost dobou oznámenou v ZAN. Neníli začátek doby jeho platnosti stanoven údajem dne a hodiny, ZAN vstupuje v platnost: a) dobou oznámenou v ZAN, je-li doba jeho platnosti stanovena údajem dne a hodiny, b) okamžikem včasného a prokazatelného seznámení přepravce nebo jejich uveřejněním vývěskou ve stanici. B3. Mezinárodní přeprava pro jednotnou úpravu oznamování omezení přepravy v mezinárodní přepravě byla uzavřena Dohoda o oznamování omezení přepravy v mezinárodní přepravě zboží ARM. Tato dohoda platí pro železnice, které aplikují Úmluvu o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a její přípojek B Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM), Jednotná doplňující ustanovení DCU. Tato Dohoda sleduje jednotnou úpravu oznamování omezení přepravy v mezinárodní přepravě zboží, když byla doprava zcela (nebo zčásti) zastavena nebo když určité zásilky byly dočasně vyloučeny z přepravy nebo připuštěny k přepravě pouze podmíněně. Aby bylo umožněno železnicím, kterých se omezení přepravy týká, toto opatření zveřejnit, musí jim být oznámeno nejméně 4 dny před datem platnosti omezení přepravy. Pozor! Tato lhůta však neplatí pro omezení přeprav v důsledku nepředvídaných okolností (např. omezení zapříčiněné přírodními živly, nehodou). C. Zákazy nakládky ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě C1. ZAN vydává Generální ředitelství Českých drah, Odbor nákladní dopravy a přepravy. ZAN může být vydán na základě: žádosti cizího železničního podniku, žádosti přepravce nebo vlečkaře, provozních potřeb Českých drah (např. výluková činnost). ZAN je vydáván pro: všechny železniční stanice na síti ČD, přechodové stanice, všechny železniční stanice na síti ČD a pohraniční přechodové stanice, všechny železniční stanice na síti ČD a pohraniční přechodové stanice a cizí železniční podniky. C2. Přepravci a dopravci na pronajatých tratích uplatňují požadavky na vydání ZAN vždy písemně (faxem) u O 21 ředitelství DOP prostřednictvím příslušného OPŘ. Po posouzení a splnění podmínek stanovených O 21 ředitelství DOP bude ZAN vyhlášen. 5

7 C3. Jednotná forma vyhlašovaných ZAN obsahuje: a) záhlaví, tj.: značku ZAN, pořadové číslo (každoročně počínaje č. 1), identifikační číslo, které označuje železnici určení zásilek, jíž se ZAN týká, a rok. Příklad: ZAN znamená, že jde o ZAN vydaný jako třicátý třetí v roce 2003 a týká se zásilek určených do Rakouska. b) textovou část rozdělenou do těchto odstavců (číslic) obsahujících: 1) Důvod zákazu nakládky (omezení přepravy). 2) Oblast (železnice, traťový úsek, stanice, popř. přepravce), do které se nakládka (přeprava) zakazuje. Stanice určení, popř. příjemce musí být označeny co nejpřesněji. 3) Oblast (železnice, popř. přepravce), ze které zákaz nakládky uplatňuje. 4) Druh zásilek (vozové, spěšniny). V tomto bodu se uvádí, vztahuje-li se ZAN i na přepravu prázdných soukromých vozů. 5) Zboží, kterého se omezení (ZAN) dotýká, 5.1) případné výjimky ze ZAN. 6) Doba platnosti zákazu (omezení). 7) Pokyny pro zacházení se zásilkami již podanými k přepravě (zásilky na cestě). 8) Poznámky (např. náhradní vykládací stanice). C4. Případné změny nebo doplnění ZAN v době jeho platnosti se vyhlašují číslovanými dodatky. C5. Vydání ZANu podléhá splnění podmínek stanovených dopravcem, mimo jiné i uhrazení ceny sjednané podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Výška poplatku za vydání ZANu je určena v Tarifu pro přepravu vozových zásilek (TVZ), v díle VII Poplatky doplňující. C6. Při podávání žádosti o vydání zákazu nakládky je potřebné u předvídaných akcí (výluk, oprav apod.) dodržet následující zásady: a) Jde-li o zásilky podávané k přepravě na síti cizí železnice, je nutné uplatnit písemný požadavek (poštou, faxem) nejpozději 6 dnů před požadovaným začátkem platnosti ZAN (např. má-li ZAN platit od 00:00 hod dne , je třeba požadavek uplatnit do 11 hodin dne ). b) Jde-li o zásilky nakládané na síti ČD, je nutné požadavek uplatnit písemně (poštou, faxem) do 11 hodin dne předcházejícího dnu začátku platnosti požadovaného ZAN (např. má-li ZAN platit od 18 hodin dne , požadavek je nutno uplatnit do 11 hodin dne ). c) Při určování počátku doby platnosti ZAN je nutno počítat s tím, že stanice určení (místo vykládky) musí být schopna přijmout ještě všechny zásilky, které do této doby budou podány k přepravě (jedná se o zásilky na cestě). 6

8 C7. ZAN platí až do doby uvedené v zákazu. V případě ZAN, jejichž platnost byla stanovena do odvolání, se ukončení platnosti oznamuje rušícím telegramem. D. Kde se informovat o Zákazech nakládky? D1. Seznam aktuálních zákazů nakládky nalezne zákazník na každé železniční stanici, která má oprávnění pro podej vozových zásilek. V případě nejasností mu naši zaměstnanci rádi poskytnou bližší informace. D2. Jednou ze služeb nabízených ČD, a. s., je i aktuální seznam zákazů nakládky na internetových stránkách Českých drah. Lze ho najít na stránce ČD Cargo na adrese: D3. Chce-li být zákazník informován o aktuálních změnách zákazů nakládky průběžně, nabízí České dráhy možnost uzavření Smlouvy o adresování zákazů nakládky. Předmětem této smlouvy je závazek Českých drah adresovat zákazníkovi vydávané zákazy nakládky, dodatky k nim, jako i rušící telegramy k zákazům nakládky. 7

9 Přeprava ucelených vlaků/vozových skupin na jeden nákladní list A. ÚVOD Přeprava ucelených vlaků nebo vozových skupin ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě s jedním nákladním listem přináší zákazníkovi nemalé výhody. Největší výhodou je to, že skupina vozů na jeden nákladní list je zařazena do stejného vlaku a nedochází k rozřazení vozů se stejným zbožím pro stejného příjemce do různých vlaků, například z důvodů doplnění zátěže do normy hmotnosti vlaku při odjezdu z pohraniční přechodové nebo seřaďovací stanice. Následně jsou i všechny úkony spojené s manipulací s přepravními listinami, a to i úkony správních úřadů (policie, celní úřady, rostlinolékařská a veterinární kontrola apod.) jednodušší a rychlejší. Ucelený vlak je zásilka stejného druhu zboží, podaná k přepravě odesílatelem jedním nákladním listem s určením pro jednoho příjemce, stejnou železniční stanici určení a o délce nebo hmotnosti, která odpovídá normě délky nebo hmotnosti pro pojížděné tratě (toto platí i pro vozové skupiny). B. Vnitrostátní přeprava ucelených vlaků/ucelených vozových skupin s jedním nákladním listem Ucelené vlaky se tvoří jako: PUV přímé ucelené vlaky z vozů naložených jedním odesílatelem v jedné odesílací stanici, určených do jedné stanice určení pro jednoho příjemce. RUV rozptylové ucelené vlaky z vozů naložených jedním odesílatelem v jedné odesílací stanici a určených do více stanic určení pro jednoho nebo více příjemců a přepravované uceleně do jedné rozptylové stanice. C. Mezinárodní přeprava ucelených vlaků/ucelených vozových skupin s jedním nákladním listem CIM C1. Při přepravě obyčejného zboží na jeden nákladní list musí zákazník požádat železnici odesílací o udělení souhlasu na tuto přepravu. Tato žádost musí obsahovat následující údaje: 1. Jméno a adresa odesílatele. 2. Jméno a adresa příjemce. 3. Stanice odesílací. 4. Stanice určení. 5. Směrovací cesta hraniční přechody. 6. Druh zboží. 7. Předpokládaná brutto hmotnost ucelených vlaků (vozových skupin). 8. Předpokládaný objem přeprav. 8

10 Žádost se podává písemně poštou nebo faxem na adrese: České dráhy, a. s., Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Fax: nebo Žádost lze zaslat také em. V nejbližší době bude umožněno podání žádosti on-line na web stránkách nákladní přepravy. UPOZORNĚNÍ: O souhlas žádá zákazník vždy železnici odesílací, není možné žádat o souhlas železnici určení. To znamená, že bude-li zákazník zabezpečovat přepravu z Rakouska do České republiky, musí o výše uvedený souhlas požádat zákazník v Rakousku u Rakouských drah ÖBB a nikoliv zákazník u ČD. C2. Zákazník je povinen při vyplňování nákladního listu CIM ve sloupci 54 nákladního listu CIM vždy bezpodmínečně uvést číslo souhlasu každé železnice, po jejichž tratích se zboží na jeden nákladní list bude přepravovat. Stanice odesílací překontroluje, zda byl takový souhlas skutečně vydán. C3. Všechny souhlasy jsou vydávány s platností na 1 kalendářní rok. D. Podej zásilek s jedním nákladním listem bez předchozího projednání Snahou Českých drah i partnerských železnic je vycházet zákazníkům vstříc i v oblasti přeprav s jedním nákladním listem. Z toho důvodu uzavřely České dráhy dohody se železnicemi DB, PKP, ŽSR a MÁV o možnosti podeje ucelených vlaků (respektive vozových skupin) s jedním nákladním listem bez předchozího projednání. Zákazníci tak mohou podávat zásilky na jeden nákladní list k přepravě zjednodušeně ve smyslu níže uvedených pokynů. D1. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přípojek B umožňuje v článku 12 1 DCU 2b) podávání zásilek s jedním nákladním listem za podmínky dodržení ujednání mezi železnicemi. Z důvodu zjednodušení odbavování těchto zásilek byly dohodnuty podmínky mezi železnicemi České, Slovenské, Polské, Maďarské a Německé republiky. D2. Ucelené vlaky/vozové skupiny (vozová skupina = 2 vozy a více) mohou být bez předchozího projednání přepravovány s jedním nákladním listem, pokud jsou dodrženy parametry vlaku určené pro jednotlivé pohraniční přechody (viz tabulky). D3. Dohoda platí do odvolání, ale nevztahuje se na přepravu nebezpečných věcí podle přílohy 1 k CIM (RID). Přeprava nebezpečných věcí musí být vždy předem projednána. 9

11 D4. Podmínky týkající se přikládání doplňkových listů (výkazu vozů) musí být vždy dodrženy viz PIM 33, příloha 7a PIM správné vyplnění výkazu vozů přepravovaných s jedním nákladním listem a příloha 7b PIM příslušný počet vozových výkazů u ucelených vlaků nebo vozových skupin, které jsou požadovány od odesílatele pro každou zemi zúčastněnou na přepravě (navíc kromě šesti výtisků, přikládaných k nákladnímu listu v každém případě). D5. Tabulky hmotnostních a délkových limitů jednotlivých PPS: Pohraniční přechody brutto hmotnost / délka brutto hmotnost / délka v přepravě v přepravě Česká republika Německo Německo Česká republika z ČD na DB z DB na ČD Schirnding/Cheb 1300 t / 450 m 1800 t / 450 m Furth im Wald/Domažlice 1400 t / 530 m 1650 t / 450 m Bad Brambach/Vojtanov 1200 t / 550 m 1800 t / 500 m Bad Schandau/Děčín 2000 t / 600 m 2000 t / 600 m v přepravě v přepravě Česká republika Slovensko Slovensko Česká republika z ČD na ŽSR ze ŽSR na ČD Lanžhot/Kúty 1950 t / 600 m 1950 t / 600 m Horní Lideč/Lúky pod Makytou 2200 t / 600 m 2200 t / 550 m Mosty u Jablunkova/Čadca 2500 t / 600 m 2500 t / 600 m v přepravě v přepravě Česká republika Polsko Polsko Česká republika z ČD na PKP z PKP na ČD Český Těšín/Marklowice 2200 t / 560 m 2200 t / 560 m Petrovice u Karviné / Zebrzydowice 2100 t / 650 m 2400 t / 650 m Bohumín/Chalupki 2200 t / 600 m 2200 t / 650 m Mikulovice/Glucholazy 900 t / 300 m 900 t / 400 m Lichkov/Miedzylesie 1600 t / 600 m 1600 t / 600 m Meziměstí/Mieroszow 1050 t / 550 m 1800 t / 550 m Frýdlant v Čechách/Zawidow 1600 t / 525 m 1200 t / 525 m v přepravě v přepravě Česká republika Maďarsko Maďarsko Česká republika ze ŽSR na MÁV z MÁV na ŽSR Rusovce/Rajka 1350 t / 600 m 1350 t / 600 m Štúrovo/Szob 2000 t / 600 m 2000 t / 600 m Komárno/Komárom 1350 t / 500 m 1350 t / 500 m Fiľakovo/Somoskoujfalu 1200 t / 600 m 1200 t / 600 m Lenartovce/Banreve 2000 t / 600 m 2000 t / 600 m Čaňa/Hidasnemeti 2000 t / 600 m 2000 t / 600 m Slovenské Nové Město / Satoraljaujhely 2000 t / 600 m 2000 t / 600 m 10

12 D6. Uvedené hmotnostní limity platí i pro tranzitní přepravu z Polska na Slovensko s průvozem přes ČR a naopak, a z Německa na Slovensko s průvozem přes ČR a naopak, z Německa do Maďarska s průvozem přes ČR, SR a naopak. Upozornění: Výše uvedené limity mají pouze informativní charakter a může dojít k jejich změně. Aktuální limity jsou uveřejňovány v přepravním a tarifním věstníku. D7. Požaduje-li odesílatel přepravy zboží v ucelených vlacích/vozových skupinách s jedním nákladním listem do jiných než zde uvedených zemí, musí být tato výjimka projednána se všemi zúčastněnými železnicemi. O projednání výjimky požádá odesílatel Odbor nákladní dopravy a přepravy DOP (dle kapitoly C1 tohoto průvodce). 11

13 12

14 Dálnopisná zpráva Číslo: 1182 dne hodin 13:37 Příloha č. 1 Vzor zákazu nakládky Adresa ZAN Na žádost železnice FS číslo 653 ze dne zákaz č. 417/2003 Důvod zákazu nakládky omezení přepravy. 2. Itálie stanice RIVA TRIGOSO (kód CIM ) Oblast (železnice, traťový úsek, stanice, popř. přepravce), do které se nakládka (přeprava) zakazuje. Stanice určení, popř. příjemce musí být označeny co nejpřesněji. 3. Ze všech stanic v České republice a příjem od sousedních železnic Oblast (železnice, popř. přepravce), ze které zákaz nakládky uplatňuje. 4. Vozové zásilky a ucelené vlaky, včetně prázdných soukromých vozů Druh zásilek (vozové, spěšniny). V tomto bodu se uvádí, vztahuje-li se ZAN i na přepravu prázdných soukromých vozů. 5. Zboží všeho druhu Zboží, kterého se omezení (ZAN) dotýká 6. S okamžitou platností Do odvolání Doba platnosti zákazu (omezení). 7. Zásilky na cestě budou zadrženy a dány k dispozici podle článku 33 CIM. Pokyny pro zacházení se zásilkami již podanými k přepravě (zásilky na cestě). Ředitel odboru nákladní dopravy a přepravy 13

15 14

16 Příloha č. 2 Vzor žádosti o povolení k přepravě s jedním nákladním listem v mezinárodní přepravě Žadatel České dráhy, a. s. Divize obchodně provozní Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábř. Ludvíka Svobody 1222/ Praha 1 Věc: Žádost o povolení k přepravě s jedním nákladním listem v mezinárodní přepravě Odesílatel: Stanice odesílací: Příjemce: Stanice určení: Směrovací cesta: Druh zboží: Max. brutto hmotnost: Max. délka vlaku: Platnost: Podpis 15

17 16

18 V řadě publikací Průvodce ČD Cargo již vyšlo: 1. Nabídka služeb (duben 2000) 2. Smluvní přepravní podmínky (červenec 2000) 3. Nálepky k označení nebezpečného zboží (červenec 2000) 4. Železniční vozy pro kombinovanou dopravu (červenec 2000) 5. Podmínky pro přepravu velkých kontejnerů a výměnných nástaveb po železnici (duben 2001) 6. Kombinovaná doprava OSŽD (březen 2001) 7. Informace o změnách RID (květen 2001) 8. Železniční nákladní vozy cizích železničních podniků (březen 2002) 9. Uložení a zajištění nákladu v železničních nákladních vozech (březen 2002) 10. Kombinovaná doprava 11. Mezinárodní přeprava (duben 2002) 12. Kombinovaná doprava OSŽD (květen 2002) 13. Reklamace škod z železniční nákladní přepravy (květen 2002) 14. Železniční nákladní vozy ČD (leden 2003) 15. Změny v přepravě nebezpečných věcí RID v roce 2003 (březen 2003) 16. Omezení přepravy (ZAN), Přeprava ucelených vlaků (září 2003) Připravuje se: Nápisy a značky na železničních nákladních vozech Slovník pojmů z železniční nákladní přepravy a spedice Nakládání dřeva Všechny publikace lze získat v elektronické podobě na nebo na (Příručky ČD). Pro České dráhy, a. s., Odbor nákladní dopravy a přepravy, zpracoval a vydal JERID, spol. s r. o., Kosmonautů 6a, POB 116, Olomouc tel.: , Sestavil: Ing. Vladimír Peléšek Fotografie na titulní straně: Ing. Jiří Vorel

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a. s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. ČD CARGO, a.s. TR 1 TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. Typ dokumentu Veřejný dokument Označení TVZ; 1154.00 Nahrazuje na rok 2013 Změna č. 0 Účinnost od 01. 01. 2014 Datum vydání 18. 12.

Více

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. a nařízení vlády č. 457/2013 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny,

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny, č. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu Změna: 295/2000 Sb. Vláda nařizuje k provedení 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5 ERIC 5 V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5 Nové moduly CCIM / Nákladní list CIM pro kombinovanou přepravu (2.58.00) Nový modul v jazykových

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění

Více

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. 11. září 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 16. 6. 2008 stran: 6

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 16. 6. 2008 stran: 6 ERIC 7 V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 16. 6. 2008 stran: 6 Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vás oslovili s malou anketou týkající se

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ]

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ] Sazby daně 6 pohonných hmot. Evropské emisní standardy, známé jako emisní limity EURO, jsou souborem nařízení a požadavků, které pro výrobce v automobilovém průmyslu stanovují povolené limity pro složení

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu na tratích Jindřichohradeckých místních drah, a. s. Účinnost od 1. 1. 2007 Schválil: Bc. Jan Hruška provozní ředitel Vypracoval: Zdeněk Konečný,

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

ERIC 11. Přehled úprav v modulech

ERIC 11. Přehled úprav v modulech ERIC 11 Věstník pro uživatele programů a mod u lů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 5. 12. 2011 stran: 6 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o speciální vánoční akci v podobě

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Základní ceny Hmotnost do Cena bez DPH

Více

PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK

PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Č e s k é d r á h y D i v i z e o b c h o d n ě p r o v o z n í ČD KN 1 PŘEDPIS PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele DOP dne 10. 5. 2001 čj.: 56 670/2001-O21 Účinnost od

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Průvodce nákladní přepravou Českých drah

Průvodce nákladní přepravou Českých drah České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Průvodce nákladní přepravou Českých drah 11. Mezinárodní přeprava duben 2002 České dráhy, státní organizace Divize obchodně

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 1. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: ADR,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Nedostatky v přepravních dokladech ADR.

Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Přepravní doklad je jeden z dokladů, který je vyžadován dohodou ADR jako povinný. Znamená to, že dopravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být tímto přepravním

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ 31 Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2015 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného Tarifní pásmo km

Více

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 6. 12. 2010 stran: 8

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 6. 12. 2010 stran: 8 ERIC 11 V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 6. 12. 2010 stran: 8 Vážení zákazníci, přejeme Vám klidné svátky vánoční a úspěšný vstup do nového roku 2011!

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Všeobecné podmínky Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu železnice-silnice (UIRR) platné od 1. července 1999.

Všeobecné podmínky Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu železnice-silnice (UIRR) platné od 1. července 1999. Všeobecné podmínky Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu železnice-silnice (UIRR) platné od 1. července 1999 Preambule Tyto Všeobecné podmínky UIRR upravují vztahy mezi společností pro

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 2

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 2 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 2 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i8r6v-bpxiw Témata pro prezentace skupin k POM logistika 1. Situace v nákladní

Více

Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů VSP

Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů VSP Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů VSP Vydání z 1.července 2006 Záznam o změnách Změna Číslo Účinnost od opravil dne podpis PRACOVNÍ PŘEKLAD zpracováno podle originálů CONTRAT UNIFORME D UTILISATION

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Ceník služby Balík Na poštu

Ceník služby Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Průvodce službami Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Modletice 135 251 01 Říčany, Praha - východ, info@dpd.cz

Více