Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015"

Transkript

1 Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Johnová Patricie 4.B 2014/2015

2 Osnova: 1. Zámořské objevy 2. Vzestup Španělska a pokles Itálie 3. Humanismus a renesance 4. Situace v Německu 5. Španělsko a Nizozemsko 6. Anglie 7. Francie 8. Polsko-litevská říše 9. Situace v Rusku 10. Třicetiletá válka 11. Kultura pozdního feudalismu

3 Zámořské objevy Příčiny: honba za zlatem ztížení obchodů s Východem kvůli Osmanským Turkům Předpoklady: dokonalejší plachetnice, kompasy s větrnou růžicí, pomůcky k určení polohy lodi (mapa světa Toscanelli)

4 Toscanelli - mapa světa

5 Kudy: přímá cesta na Z či obeplutím Afriky Plavby: Portugalci jižním směrem - odkrývali Z pobřeží odtud slonovina, vzácná dřeva, kaučuk, koření, černí otroci, zlato Bartoloměj Dias mys Dobré naděje Vasco de Gama z V pobřeží přes Indický oceán na Z pobřeží Indie v Kalikatu odtud zlato, drahokamy, barviva, vzácná dřeva, koření (pepř)

6 - 2. polovina 16. stol. pokles hospodářské úrovně, kolonie ovládnuty Nizozemci, Angličany Španělé na západ Kryštof Kolumbus ostrůvky v Bahamském souostroví, dále Kuba, Haiti (přesvědčen, že doplul do Indie ostrovy nazvány Západní Indie, domorodci Indiáni ) Vasco de Balboa překročil Panamskou šíji, spatřil Tichý oceán (domněnka o Americe jistotou název Amerika podle Ameriga Vespucciho)

7 směry plaveb

8 Obyvatelstvo Ameriky: rudé domorodé žije v kmenech značné vývojové rozdíly pevnina od Kanady do Patagonie lovci a kočovníci žijí v rodovém zřízení Střední Amerika, Z pobřeží Jižní Ameriky kmenové svazy Říše Aztéků a Inků Aztékové méně vyspělý lid - náhorní planina ve Střední Americe, střediskem říše Mexiko - pěstování kukuřice (hlavní zemědělská plodina) - chov psů a krocanů - výroba zbraní (z mědi, cínu, bronzu, pazourku) - budování zcela odlišných staveb

9 - vynalezli vlastní písmo a kalendář s přestupným rokem o 366 dnech Inkové území dnešního Ekvádoru, Peru a Bolívie - pěstování kukuřice, brambor - chov lam (sloužila k tahu) dobytí říší Aztéků a Inků 1519 Hernando Cortez Aztécká říše dvouleté boje dobyto hlavní město opanována celá země (zisk zlata a stříbra) F. Pizarro vyloupil a zpustošil říši Inků

10 Důsledky zámořských objevů: až do konce 16. stol. další země podníceny k plavbám (Angličané, Francouzi, Nizozemci) směr na SZ či SV objeveno postupně pobřeží Severní Ameriky (Labrador, Kanada, Baffinova země), Grónsko, cesta Bílým mořem do Ruska a Špicberky Fernão de Magalhães 1. cesta kolem světa (cesta na Z proplutí průlivem oddělující Jižní Ameriku od Ohňové země přes Tichý oceán, Filipíny a Moluky kolem Afriky návrat do Španělska) důkaz o kulatosti země vliv zámořských objevů na evropský obchod, výrobu, peněžnictví, nepřímý vliv na politický a kulturní vývoj větší části Evropy

11 Magalhãesova cesta

12 Kryštof Kolumbus Vasco de Gama Vasco de Balboa

13 Hernando Cortez Fernão de Magalhães

14 vyvíjeny podmínky pro celonárodní trhy, vytvářeny předpoklady pro vznik světového obchodu přesun obchodních středisek ze Středomoří na Atlantské pobřeží Antverpy 1. pol. 16. stol. hospodářským a obchodním střediskem - neomezená obchodní svoboda pro cizince - světový význam po Antverpách Amsterdam, později růst obchodního významu Londýnu a francouzských přístavů hlavní cestou mezinárodního obchodu moře (levnější a rychlejší doprava) cenová revoluce 16. stol.

15 - pokles hodnoty peněz a vzestup cen výrobků i potravin (výroba nestačila poptávce) - plusem pro obchodníky, lichváře, výrobce - mínusem pro námezdné dělníky, tovaryše, městskou a venkovskou chudinu třídní rozpory

16 Vzestup Španělska, pokles Itálie: díky důsledkům zámořských objevů (i vzestup Portugalska) Králem Karel V. (Španělsko ohromné rozměry, nejmocnější armáda 16. stol.) příliv drahých kovů obohacená šlechta, růst moci krále města poškozována zvýšené daně, vyděračství rychtářů, okleštění samosprávy nespokojenost povstání komunerů (městských obcí) poraženo král vládl absolutisticky touha získat Itálii - stejně tak jako u Francouzů 1494 bitva mezi

17 Španělskem a Francií o Apeninský poloostrov Španělsko ovládlo Milán, Neapolsko, Sicílii a Sardinii pokles Itálie Armada španělské válečné loďstvo podobizna Karla V.

18 Humanismus a renesance nový proticírkevní světový názor, pokrokový myšlenkový směr zámořské objevy omezenost a nesprávnost hlásání církve potřeba nového svět. názoru počátky v Itálii (14. stol. literární díla) proti nauce o bohu věřili v sílu člověka, jeho právo na život nový názor člověka s jeho lidským (humanus) věděním humanismus renesance (znovuzrození) návrat k antice vliv na literaturu (Villon, Rabelais, Chaucer), architekturu, sochařství (Donatello, Michelangelo), výtvarné umění (Leonardo da Vinci, Buonarroti), rozvoj vědy

19 Donatello socha Davida Botticelli obraz Primavera

20 L. da Vinci freska Poslední večeře L. da Vinci- Mona Lisa

21 Situace v Německu: politicky roztříštěno žádné předpoklady pro hospodářské sjednocení zemědělství živí většinu obyvatelstva - pěstování především obilí (nejrychlejší zisk peněz pro rolníky na poddanské platy) - export obilí do Z Evropy průmysl zřizovány manufaktury - Porýní, Podunají zpracování kovů, soukenictví, výroba barchetu, hedvábí - Sasko plátenictví - vedoucí postavení Německa v hornictví a hutnictví

22 - střediska dolování Harz, Krušnohoří, Vestfálsko - ročně více železa, stříbra a zlata než v celé Evropě dohromady (počátek 16. stol.) velké obchodní a bankovní domy jihoněmecká města (Norimberk ) hospodářský vývoj nerovnoměrný žádné vlastní vojsko na obranu říše Německo politicky i vojensky bezmocné ve městech - společenské rozdíly města ovládnuli patricijové a bohatí cechovní mistři řemeslníci, chudí měšťané, dělníci pokusy o svrhnutí nadvlády bohatých vznik tajných spolků, stávky, povstání

23 vykořisťování Německa Římem - papežství - potřeba více peněz desátky, poplatky za církevní úkony (křty, mše ), odpustky odpor proti církvi u všech vrstev společnosti - do čela odboje proti církvi Martin Luther Luther veřejné hlásání svých názorů, vystoupil proti prodávání odpustků široký ohlas, obliba - v boji o reformaci (nápravu církve) každá třída jiné cíle říšská knížata - zmocnit se církevní půdy - měšťanstvo zrušení církevních poplatků, sjednocení Německa pod ústřed-

24 Martin Luther

25 ní vládou - městská chudina přebudování společenského řádu obava vládnoucí vrstvy Luther na stranu feudálů, nechtěl lidové hnutí - venkovská a městská chudina mluvčím Tomáš Müntzer (Lutherův žák) tajný spolek rolníků a chudiny příprava k boji selská válka obrana proti útisku

26 - konflikt trvající od konce 15. stol. - vyvrcholení v letech začátek v J Německu vzbouření rolníků - 3 střediska selské v. JZ Německo, střední Německo, alpské země - požadavky povstalců nejednotné (např. zrušení nevolnictví, možnost dědit majetek rodičů, zavedení jednotné míry a váhy ) povstání poraženo - důsledky války cca lidí mrtvých, tisíce vesnic

27 vypáleno, zesílené vykořisťování poddaných, zvýšená robota, omezení osobních práv (možnost stěhovat se ) německou reformací - selská v. nijak zvlášť neotřásla neměcky císař Karel V. reformace oslabovala moc nemohl proti ní vystoupit (boje s Francií o Itálii) 1547 bitva u Mühberka Karel V. za pomoci bratra (Ferdinand I.) poražení protestantů obava z císařovi moci sjednocení protestantských a katolických knížat přinucení Karla V. k ústupkům sněm v Augšpurku (1555) náboženský mír mezi protestanty a katolíky Cuius regio, eius religio čí země, toho víra

28 švýcarská reformace boje proti Habsburkům vzniklo švýcarské spříseženstvo - start curyšský farář Zwingli (proti odpustkům), 1531 padl - nový popud z Ženevy francouzský reformátor Jan Kalvín kalvinismus (bojovná ideologie buržoazie, mířená proti feudalismu) - kalvinisti příslušníci kalvinismu - důsledky zabavení církevní půdy, oslabení feudalismu, ztráta vlády katolické církve nad velkou částí Evropy katolická protireformace hlavním bojovníkem - řád Tovaryšstvo Ježí-

29 Jan Kalvín

30 šovo (jezuité) - jejich zásluhou překonány snahy o nápravu církve té vrácena mnohá území znak jezuitů

31 Španělsko a Nizozemsko: Španělsko 16. stol. úpadek pokles politického významu (malá produktivita zbožní výroby) - hospodářství zatěžováno ctižádostivou politikou krále Filipa II. - schodkové hospodářství mohla krýt pouze nejbohatší španělská država Nizozemsko to odpor proti španělskému vykořisťování 1. buržoazní revoluce - conquistador = dobyvatel nizozemské provincie od konce 15. stol. rozvoj kapitalistického výrobního způsobu

32 El Escorial Filip II.

33 nizozemská revoluce

34 - J x S hospodářské a společenské rozdíly - J města demokratická povstání řemeslníků a dělníků ( ) potlačeno Nizozemsko na 2 části (díky Španělsku) 1. část J provincie (uznána španělská nadvláda) 2. část S provincie vznik Utrechtské unie - gézové - protišpanělská opozice - Utrechtská unie vznik samostatného státu (1581, v čele Vilém Oranžský) boje

35 Utrechtská unie španělské državy (cca 1580)

36 se Španělskem až do nizozemská revoluce 1. vítězná buržo- azní rev. ustaven 1. buržoazní stát s Filip II. republikánskou formou vlády - revoluce vítězství pouze v S provinciích - Filip II. nesmířen se ztrátou S prov. chtěl dobýt vojensky provincie ubráněny (spojencem Anglie) příměří mezi Nizozemskem a Španělskem na 12 let

37 vzpoura Nizozemska

38 Anglie: přelom 15. a 16. stol. patří k ní Irsko, Skotsko ne poměrně málo zalidněná 16. stol. zvýšen vývoz sukna (80 %) nedostatek tkalcovských mistrů předstupeň manufaktur zvýšená výrobnost rozvoj obchodu nové námořní cesty (15. stol. objeven Labrador) zisky vývoz afrických Černochů do Z Indie, obchod se španělskými koloniemi, jejich vylupování, přepadávání portugalských a španělských lodí, sukno

39 rozvoj průmyslové výroby a obchodu založení londýnské burzy podmínky pro rozvoj kapitalistického způsobu výroby Anglie zemí prvotní akumulace kapitálu hospodářské změny jiné složení společnosti panovníkem Jindřich VIII. ( ) zlepšení stavu královské pokladny, zabaven majetek církve - reformace anglikánská církev král hlavou církve buržoazie znepokojení reformací chce očistu církve puritáni (přívrženci očištění)

40 Jindřich VIII.

41 za královny Alžběty I. ( ) alžbětinská Anglie úspěchy anglické absolutní monarchie podpora obchodu a výroby, rozvoj námořní plavby pomoc Nizozemcům (v boji proti Španělsku a francouzským kalvinistům) španělští vyslanci, jezuité příprava spiknutí proti Alžbětě španělská válečná výprava proti Anglii výprava zničena (1588)

42 portrét Alžběty I.

43 Francie: koncem 15. stol. feudální monarchie začátek 16. stol. nejlidnatější stát v Evropě (cca 15 mil. obyvatel) 9/10 obyvatelstva živeno zemědělstvím přelom 16. a 17. stol. vznik manufaktur (výroba hedvábí, gobelínů, zrcadel ) války o území a o uvolnění tlaku od Habsburků ze Španělska, Itálie, Německa a Nizozemska král František I. spoje proti Habsburkům s německými protestanty a tureckým sultánem

44 zisk 3 lotrinských biskupství zápas o moc ve státě náboženské války 16. stol. rozšíření kalvinismu francouzští kalvinisté = hugenoti hugenoti vedeni Bourbony znak francouzské větve rodu Bourbonů

45 náboženství ve Francii

46 katolický rod Guizů útok na hugenoty vyvrcholení Bartolomějská noc termín označující masakr hugenotů roku 1572 J a JZ Francie hugenotská šlechta - samostatný stát s vojskem, správou, soudy - pomoc od Anglie a Německa S a V Francie katolická šlechta - podpora od Španělska králem Jindřich IV. ( ) vůdce hugenotů nantský edikt (1598) rovnoprávnost hugenotů s katolíky posíleno politické postavení Francie v Evropě po vraždě Jindřicha IV. zmatky v zemi

47 Bartolomějská noc

48 polovina 20. let 17. stol. převrat králem Ludvík XIII. král vedení státních záležitostí kardinálu Richelieuovi po Richelieuově smrti (1642) vládl kardinál Mazarin vysoká šlechta chce vliv na řízení státu boj ( fronda princů ) Mazarin koupě vysoké šlechty konec feudálních povstání (1653) Kardinál Mazarin

49 Ludvík IV. Kardinál Richelieu

50 Polsko-litevská říše: 2. územně největší stát (po Moskevské Rusi) bez přirozených hranic otevřena Tatarům, Turkům a moskevské říši zahraniční obchody právo bezcelného dovozu a vývozu zvyšování roboty zhoršování postavení rolníků (chlopů) útěky na JV znevolňování obyvatelstva úpadek měst 16. stol. jediný všemohoucí stav šlechta šlechtický státa 1569 přeměna personální unie polsko-litevské v jednotný stát (společný král, sněm ) Polský stát

51 1572 vymření Jagellonců livonská válka ( ) proti moskevskému velkoknížectví (zásah Švédska, Dánska) Moskva ustoupila, Estonsko zabráno Švédskem, Polsko zabralo Livonsko a vévodství polocké znak Jagellonců

52 králem Zikmund III. také králem švédským mezi oběma státy - personální unie ve Švédsku sesazen (kvůli katolictví) boje mezi Švédskem a polskolitevskou říší Polsko-litevská ř. mnohonárodnostní stát (Poláci, Ukrajinci, Tataři ) pravoslavní x katolíci 16. stol. Zikmund III. Proti katolíkům utlačováni rolníci na JV obce kozáků pokles postavení Polsko-litevské ř. (náboženské rozpory, války )

53 Zikmund III.

54 Situace v Rusku: rozsáhlá říše, zpožděný hospodářský i kulturní vývoj stát feudální monarchie Ivan IV. ( ) 1. ruský panovník korunovaný na cara reforma v soudnictví vojenství jízdní pluky, pěchota se střelnými zbraněmi, dělostřelectvo 17. stol. podmaněné Z Sibiře J hranice nezabezpečená proti Tatarům budována obrana kozáci (výpravy proti Tatarům) 16. stol. zvětšení území, žádný přístup k moři

55 Tataři

56 1565 nová správněvojenská reforma rozdělení území na opričninu (podléhá carské moci) a zemštinu (staré správní zřízení) převrat v pozemkové držbě bezohledné násilí cara přejmenován na Ivana Hrozného 1572 zrušena opričnina samoděržaví (forma absolutistické monarchistické vlády) zhoršující se postavení poddaných (růst poddanských dávek, daní) rozvoj obchodu pokrok vzdělanosti v církevním a dvorském prostředí podpora literární činnosti, budování staveb v národním slohu carem Boris Godunov ( ) odpor lidu hromadný útěk rolníků střední části země - pustly

57 3 roky trvající neúroda hladomor polsko-litevská říše dobyvačné záměry proti ruské říši po smrti Godunova nový car (podvodník) květen 1606 povstání moskevského obyvatelstva car zabit u moci bojaři (nejvyšší feudální vrstva) carem Vasil Šujský ( ) třídní rozpory povstání největší z Ukrajiny (vedeno kozákem Ivanem Bolotnikovem) tažení Bolotnikova na Moskvu poraženo (1607) Šujský svržen, Poláci vpuštění do Moskvy, nový car Vladislav proti Polákům lidové hnutí na obranu nezávislosti podzim 1612 osvobozena Moskva nový car

58 soupis obyvatelstva poznatky o platební způsobilosti vyšší státní příjmy vydání nových zákonů (1649) název Usnesení (Uloženije) posílená ústřední moc stále větší upevňování samoděržaví hospodářská obnova, zakládání manufaktur 17. stol. opětné sjednocení s Ukrajinou 1648 Ukrajina národně osvobozenecký boj ukrajineského a běloruského lidu 1654 Ukrajina samosprávou částí ruské říše Polsko x Rusko válka 1667 příměří nespokojenost ruského lidu povstání Štěpána Razina ( )

59 poraženo další rozšiřování území (objeven Beringův průliv) území ruského carství: 16. století - tmavě zelená 17. století zelená 18. století - světle zelená

60 Třicetiletá valka ( ): Příčiny: hospodářské a společenské rozdíly mezi státy kapitalistický výrobní způsob (Anglie, Francie, Z Evropa ) x stará výrobní a obchodní střediska začal se vytvářet evropský trh ovlivňování vývoje feudálních států pokusy o rozšíření území vznik nepřátelských spojenectví (koalice) hospodářské zájmy států se směšovali, křížily složité politické poměry náboženské rozpory

61 české země protihabsburské, protikatolické - rostoucí odpor proti habsburskému centralismu české stavovské povstání 1609 úspěch v zápase proti Habsburkům - čeští nekatoličtí stavové sjezd do Prahy pražská defenestrace (23. května 1618) zvolena vláda 30 direktorů zahájen odboj proti vládě - zápasem 2 feudálních skupin o moc ve státě

62 pražská defenestrace

63 Česká válka ( ): očekávání zahraniční pomoci selhalo zklamání ve královi Fridrichu Falckém zimní král Nizozemci peněžní podpora spojencem sedmihradský vévoda Gabriel Bethlen habsburkové silnější 8. listopadu 1620 bitva na Bílé hoře porážka Čechů

64 Bílá hora

65 Válka dánská ( ): 1625 Nizozemci protihabsburskou koalici (členy Anglie, Dánsko ) vedení války dánský král dánské sbory x Ferdinand II. S pomocí Albrechta z Valdštejna protihasburské armády poraženy, přinucení k míru (1629) plány Albrechta ovládnout Baltské a Severní moře odpor v Ně i jiných evropských zemí

66 Švédská válka ( ): 1630 švédská vojska vylodění na severoněmeckém pobřeží peněžitá podpora Švédska od Francie a Nizozemska a pomoc moskevské Rusi převaha švédského vojska Ferdinand II. velení Albrechtovi Albrecht chce český trůn tajná jednání se Švédy, Sasy, Francouzi a českými emigranty odkládání boje nedůvěra Ferdinanda II. vražda Albrechta (v Chlebu, 1634) obrat ve válce převaha německých vojsk mír

67 vražda Albrechta

68 Válka francouzsko-švédská ( ): francouzské armády boje v Německu, Čechách, Neapolsku, Uhrách téměř po celé Evropě od 1643 únava obou stran 1648 mír Důsledky: konec války Vestfálským mírem pozměněné hranice států Francie a Švédsko největší mocnosti v Evropě

69 Švédsko všechny říční obchodní cesty v S Německu Francie rozšířené území Nizozemsko a Švýcarsko samostatné státy Německo a Itálie politicky roztříštěné střední Evropa hospodářský i kulturní rozvrat pokles zemědělství, řemeslné výroby, obchod ochromen úpadek měst zvyšování roboty, utužování nevolnictví

70 Víry v Evropě (1648)

71 Kultura pozdního feudalismu: země s kapitalistickým výrobním způsobem buržoazní kultura x zaostalejší země kultura barokní baroko 16. stol. V Itálii - vycházelo z renesance vliv na architekturu, sochařství (L. Bernini Vidění sv. Terezy ), malířství (Tizian, El Greco, Jan Kupecký ), literaturu (Shakaspeare, Cervantes), hudbu (Palestrina, Monteverdi), vědu (M. Koperník, J. Kepler, G. Galilei, T. More)

72 L. Bernini- Vidění sv. Terezy William Shakespeare

73 divadlo v Sheakespearově době Galileo Galilei

74 Pojmy neobsažené v textu: evangelikalismus - konzervativní větev protestantismu, vyznačující se důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry inkvizice - byla právní instituce katolické církve, která se měla vypořádávat s kacířstvím či označení pro samotné vyšetřování v otázkách víry a mravů, které vykonávala příslušná církevní autorita (biskup) karavela - obchodní nebo válečná plachetnice, od 15. stol. užívána Portugalskem a Španělskem k výzkumným plavbám magnáti historický příslušník vysoké šlechty, v Uhrách a v Polsku také nejvyšší hodnostář a úředník

75 predestinace - předurčení k nějaké konkrétní budoucnosti, teologické učení o tom, že jsou předem určeni bohem ti, kteří budou spaseni protireformace - termín obecně používaný pro reakci římskokatolické církve na protestanskou reformaci sejm dolní komora polského Národního shromáždění (parlamentu), zasedá v ní 460 poslanců tridentský koncil koncil uznaný katolickou církví, svolám papežem Pavlem III. (roku 1545), řešil otázku protestantství a katolické reformace

76 Osobnosti: Francis Drake anglický mořeplavec, viceadmirál, politik, obchodník s otroky a spolubudovatel alžbětinského věku Ignác z Loyoly - svatý Ignác, původně španělský šlechtic a voják, s podporou papeže založil r řád Tovaryšstva Ježíšova Jaroslav Bořita z Martinic - někdy i jako Jaroslav II., královský místodržící v Čechách Romanovci - panovnická dynastie vládnoucí v Rusku v letech , první car z rodu - Michail Fjodorovič Ulrich Zwingli - švýcarský humanistický teolog, 1. představitel švýcarské reformace, položil základy pro vznik reformované církve

77 Vasovci - dynastie švédských ( ) a polských králů ( ) Vévoda z Alby - španělský vévoda, kterého poslal král Filip II. Habsburský, aby nastolil násilím pořádek v Nizozemí Vilém Slavata - český šlechtic z rodu Slavatů, podporoval katolickou církev Walter Raleigh anglický spisovatel, básník, voják, dvořan a cestovatel, v době vlády Alžběty I. byl na základě královského patentu zapojen do kolonizace Virginie v Americe

78 Území a lokality: Budín - v 10. stol. se zde usadili Maďaři a Budín se stal jedním z jejich opěrných bodů Cuzco - město na jihu Peru v Andách, centrem Incké říše Flandry (Vlámsko) - ve starověku osídleny Kelty, později součástí Římské říše a nakonec je osídlili Frankové, od 12. do 15. stol. patřily k bohatým a hospodářsky nejvýznamnějším regionům v Evropě Hispaniola - starší označení pro ostrov Haiti, objeven Kryštofem Kolumbusem Horní Falc - území v Německu západně od Smrčin

79 Jamestown - nejstarší stálá anglická osada na severoamerickém území v JV Virgínii na ostrově Jamestown, založena r Londýnskou společností (z popudu Waltera Raleigha) Potosí - město v JZ Bolívii, r zde byla založena španělská osada Prešpurk název Bratislavy do roku 1919 Rýnská Falc - historické území po obou březích řeky Rýn, po falcké válce, během třicetileté války byl Fridrich Falcký zbaven svých držav Horní a Dolní Falc San Salvador hl. město Salvadoru, 2. největším městem ve Střední Americe, bylo založeno 1. dubna 1525 Sedmihradsko - též Transylvánie, historické území v dnešním Rumunsku, od poloviny 15. stol. bylo toto území dějištěm bojů s Turky

80 Španělské Nizozemí - J část historického Nizozemska, která po nizozemské buržoazní revoluci zůstala nadále španělská Tenochtitlán - bývalé hl. město říše Aztéků, zničeno v roce 1521 Cortesem Teotihuacan - archeologická lokalita ve středním Mexiku Wartburg hrad v německé spolkové zemi Durynsko, v letech 1521 až 1522 se zde ukrýval reformátor Martin Luther Wittenberg - město v něm. spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, od 1502 je univerzitním městem, po příchodu M. Luthera se stalo kolébkou reformace a evangelické teologie

81 Bitvy: bitva u Breitenfeldu , 30letá válka Švédsko + Sasko + Braniborsko x Rak. říši bitva u Jankova 1645, jednou z nejkrvavějších bitev 30leté v., švédskýá x císařská vojska bitva u Lützenu 1632, císařská vojska (Albrecht z Valdštejna) x švédská a saská vojska (Gustava II. Adolfa)

82 Smlouvy a listiny: Augšpurský mír mír. dohody přijaté císařem Karlem V. a říšskými knížaty, kt. bylo ukončeno první období náboženských válek v Německu Augšpurská konfese - základní výklad luterství, předložený na říšském sněmu Karlu V., šlo o 1. oficiální reformační vyznání Edikt nantský , v němž fr. král Jindřich IV. zaručoval fr. protestantům (hugenotům) stejná práva, jakých požívali katolíci Helvétská konfese - reformace ve Švýcarsku, kterou zahájil Ulrich Zwingli Lutherovy body = 95 tezí M.Luthera, byly to latinsky psané podklady k teologické disputaci

83 Smlouvy a listiny: smlouva v Tordesillas - rozdělila nově objevené mimoevropské země (především J Ameriku) na sféru vlivu Portugalska a Španělska

84 Zdroje: učebnice SVĚTOVÉ DĚJINY google obrázky

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Úvod: Evropa a svět polovina 15. polovina 17. stol. obsah zámořské objevy, vzestup Španělska, pokles Itálie, Humanismus,

Více

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ 1. NÁBOŽENSKÉ VÁLKY VE FRANCII A POČÁTKY ABSOLUTISMU Náboženské války ve Francii v 16. stol. boje o vliv na Apeninském poloostrově; 1558 významný zisk přístavu Calais

Více

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků Nástup Habsburků 23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manţelka - sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského) byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry DĚJINY ČESKÉ chronologický přehled Panovníci a hlavy státu Územní, národnostní a státoprávní poměry Jiné významné události zhruba od 4. stol. př. n. 1. České země zhruba od 4. stol. př. n. 1. osídleny

Více

10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století

10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století 10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století Způsob vlády označovaný jako konstituční monarchie, který se dotvořil ve Velké Británii na přelomu 17. a 18. století, byl v tehdejší Evropě ojedinělý. V ostatních

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

REFORMACE. Postavení církve: Hlavní reformátoři a jejich myšlenky: Martin Luther (1483-1546)

REFORMACE. Postavení církve: Hlavní reformátoři a jejich myšlenky: Martin Luther (1483-1546) REFORMACE Reformace (reforma církve) probíhala zejména v 16. století. K pochopení tohoto procesu se však musíme vrátit i k dřívějším událostem. ÚLOHA 1: Jaké události, vynálezy, objevy a vývoj v 15. století

Více

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století 6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století Rusko Základy ruského státu položil moskevský kníže Ivan III. (1462 1505). K vlastnímu panství připojil Jaroslavské a Rostovské knížectví, a podstatně tak

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě

D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě Období 14. 15. století se nazývá pozdní středověk. Jako svébytná epocha se projevuje především

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

Dějiny lidstva. Obsah. Pomocné vědy historické. Historie Hradce Králové. Pravěk. Starověk

Dějiny lidstva. Obsah. Pomocné vědy historické. Historie Hradce Králové. Pravěk. Starověk Dějiny lidstva Obsah Pomocné vědy historické Úvod do studia dějepisu Paleografie Epigrafika Diplomatika (Abeceda k diplomatice) Chronologie Heraldika (Vývoj státního znaku) Sfragistika Metrologie Numismatika

Více

otázka č. 1 - Periodizace dějin na území českých zemí od 9. stol. do roku 1848... 5

otázka č. 1 - Periodizace dějin na území českých zemí od 9. stol. do roku 1848... 5 ČPD OTÁZKY KE ZKOUŠCE Než mě nařknete z toho, že Vás nutím číst 130 stran čítající elaborát, vězte, že nezanedbatelnou část zabírají ukázky jednotlivých zákonů či dokumentů, o kterých je v textu zmínka.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce Lucie Zlámalová 4/2011 Obsah OBSAH... 1 I. ÚVOD... 2 II. OBDOBÍ PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM A PRÁVA ČLOVĚKA... 3 ARCHAICKÉ

Více

3. Evropané objevují svět

3. Evropané objevují svět 3. Evropané objevují svět Již první roky 15. století přinesly počátek epochy velkých objevných plaveb, které během několika desetiletí úplně změnily mapu světa a představu člověka o něm. Důvody a předpoklady

Více

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR

DĚJINY SVĚTA OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ WALTER DEMEL VYŠEHRAD EDITOR DĚJINY SVĚTA GLOBÁLNÍ DĚJINY OD POČÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 4 OBJEVY A NOVÉ STRUKTURY 1200 AŽ 1800 EDITOR WALTER DEMEL VYŠEHRAD Motiv na obálce: Rytina z knihy Atlas Coelesti s seu Harmonia Macrocosmica Andrease

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více