Staráteseopacienta salzheimerovounemocí?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staráteseopacienta salzheimerovounemocí?"

Transkript

1 Staráteseopacienta salzheimerovounemocí? MUDr.TamaraTošnerová3.LFUKaFNKV,Praha10 Bc.KateřinaDuškováČ APS,Praha6 Aktualizovanévydání Otázkyaodpovědi zoblastisociálníproblematikypropečujícíostaršíhodlouhodobě nemocného anemocnéhopostiženéhopříznakydemence

2 Cílemnašehosnaženíbylovytvořitstručnéhoprůvodcespletí sociálníproblematiky,kterývycházíznejčastějikladenýchotázek, sekterýmisesetkávámejednakosobně uč eskéasociace pečovatelskéslužbyčivinternetovéporadně w.pecujici.cz avambulanciproporuchypaměti.

3 Mé ženě bylo letos 55 let, pracuje ve směnném provozu, v dělnické profesi. Během půl roku se jí výrazně zhoršil zrak a přestala si pamatovat věci, plete si je, při nákupu není schopna zapamatovat si ani tři věci, papírky ztrácí, začala mít potíže s oblékáním. Například nevnímá, že si bere na každou nohu jinou botu. Stav se zhoršuje, i když ten, kdo ji nezná, by nic nepoznal. Je v pracovní neschopnosti, již čtyři měsíce navštěvuje neurologa a také konzultujeme její stav s psychiatrem; do starobního důchodu by měla jít až za čtyři roky. Nevím, co máme dělat. 1 Máterodinéhopříslušníka,kterýmávážný,zhoršujícíse smyslovýnebofyzickýhandicap(patřísemrovněž problémy spohyblivostíainkontinence)čivážnouduševníchorobu napomezíneurologieapsychiatrie(včetně demence)? PokudVáš rodinýpříslušníknesplňujepodmínkynárokunastarobní důchod,můžesizažádatoinvalidnídůchodnapříslušnéokresní (Pražské)správě sociálníhozabezpečenípodletrvaléhobydliště. Dávka sociálního pojištění je poskytována při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, poklesla-li schopnost pojištěnce soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % částečná invalidita, nebo o 66 % plná invalidita, nebo je-li pojištěnec schopen práce jen za zcela mimořádných podmínek. Částečný nebo plný invalidní důchod se vyplácí v případě, že pojištěnec splnil potřebnou dobu pojištění, která činí pro osoby nad 28 let nejméně 5 let z posledních 10 let před vznikem invalidity. Zaměstnanci organizací, které provádějí nemocenské pojištění svých zaměstnanců, podávají žádost u svého zaměstnavatele, v ostatních případech se nárok uplatňuje u příslušné okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení dle trvalého bydliště občana. Žádost může občan podat v případě nepříznivého zdravotního stavu kdykoliv, nebo je řízení o nároku zahájeno po roce pobírání nemocenských dávek na podnět ošetřujícího lékaře. Invalidní důchod vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud během doby pobírání invalidního důchodu občan splní podmínky nároku na starobní důchod (především dosažení důchodového věku), je výhodné nechat si tento důchod vypočítat (opět u příslušné okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení), vyplácí se vždy ten výhodnější, ale nikoli oba.

4 2 Moje 78letá maminka je tělesně zcela zdravá, možná zdravější než my všichni doma, ale bohužel hlava jí neslouží. Nezvládne si uvařit, neví jak na to, nají se jen lžící, pak si to nepamatuje a vyžaduje jídlo znovu. Je potřeba dohlížet na užívání léků bere tablety na nezhoršování demence. Sama se neoblékne, je potřeba připravit jí oblečení, dohlédnout, aby si ho oblékla ve správném pořadí. Bloudí, sama nemůže nikam, potřebuje doprovod. Podobně je to s hygienou, tam navíc ještě klade odpor, nechce se mýt. Občas si plete den s nocí, je zmatená. Jsou dny, kdy nás nepoznává. Máme my nebo babička nárok na nějaký příspěvek? Máterodinéhopříslušníkazávisléhonapomocijinéfyzické osobyzdůvodudlouhodobě nepříznivéhozdravotníhostavu? Potřebujeošetřeníaobsluhujinouosoboupřiběžných deníchčinostech? Můžesipožádatopříspěveknapéči: O příspěvek na péči si žádá osoba s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle trvalého bydliště. Existují čtyři stupně závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby. Tyto stupně vyplývají z počtu nezvládnutých úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti. Úkon se považuje za zvládnutý pouze v případě, že je osoba schopna dlouhodobě, samostatně, spolehlivě a opakovaně rozpoznat potřebu úkonu, úkon fyzicky provádět obvyklým způsobem a kontrolovat správnost provádění úkonu. Podle stupně závislosti je odvozena měsíční výše příspěvku na péči. Ta činí u dospělé osoby: a) Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost nezvládnutí více než 12 úkonů), b) Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost nezvládnutí více než 18 úkonů), c) Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost nezvládnutí více než 24 úkonů), d) Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost nezvládnutí více než 30 úkonů). (1) Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: a) příprava stravy, b) podávání, porcování stravy,

5 c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu, d) mytí těla, e) koupání nebo sprchování, f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení, g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, j) stání, schopnost vydržet stát, k) přemisťování předmětů denní potřeby, l) chůze po rovině, m) chůze po schodech nahoru a dolů, n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení, o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, p) orientace v přirozeném prostředí, q) provedení si jednoduchého ošetření, r) dodržování léčebného režimu. 3 (2) Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: a) komunikace slovní, písemná, neverbální, b) orientace osobou, časem i v cizím prostředí, c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, d) obstarávání osobních záležitostí, e) uspořádání času, plánování života, f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla, i) mytí nádobí, j) běžný úklid v domácnosti, k) péče o prádlo, l) přepírání drobného prádla, m) péče o lůžko, n) obsluha běžných domácích spotřebičů, o) manipulace s kohouty a vypínači, p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. Pokud osoba (příjemce příspěvku) nemůže příspěvek přijímat, nebo nevyužívá příspěvek k zajištění potřebné pomoci, může obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanovit zvláštního příjemce příspěvku.

6 4 Příspěvek na péči lze využít pouze za účelem zajištění pomoci jiné fyzické osoby. Může se jednat o osobu blízkou nebo o poskytovatele sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Příspěvek nelze použít na úhradu za léky či nájemné nebo stravu. Způsob zajištění pomoci uvádí příjemce příspěvku již v žádosti, nebo je povinen tuto skutečnost oznámit úřadu nejpozději do 8 kalendářních dnů od přiznání příspěvku, nebo od změny způsobu zajištění pomoci. Pomoc může zajišťovat blízká osoba, která s touto skutečností musí vyjádřit písemný souhlas na předepsaném formuláři úřadu, poskytovatel sociální služby, nebo je možné a často velmi vhodné využít kombinaci obou způsobů zajištění pomoci. Příjemce příspěvku nahlásí úřadu jak osobní údaje blízké osoby, tak informace o poskytovateli sociálních služeb. Úřad obce s rozšířenou působností provádí pravidelné kontroly využívání příspěvku na péči v domácnosti příjemce příspěvku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností kontroluje, zda příspěvek byl využit na zajištění pomoci a zda osobě, které byl příspěvek přiznán, je poskytována pomoc odpovídající stanovenému stupni závislosti. Pokud příjemce uvádí, že pomoc zajišťuje poskytovatel sociální služby, je nutné předložit písemnou smlouvu. Vzhledem k tomu, že jsem se ocitla mezi nezaměstnanými a je mi už přes padesát, uvažovala jsem o tom, že bych se starala o svého otce postiženého demencí, neboť matka už situaci nezvládá a sama má postižené velké klouby, takže velmi obtížně chodí. Bydlí na vesnici v domku blízko mě, takže s docházkou by neměl být problém. Mohla bych si požádat o příspěvek na péči? Přivydělávám si vázáním suchých květin, nevadilo by to? Pečujetecelodeně,osobně ařádně oblízkouosobu,kteráje příjemcempříspěvkunapéčivestupniiaž IV? Úřad, který vyplácí příspěvek na péči, vydá na vyžádání příjemce na péči potvrzení, že péči zajišťuje blízká osoba. Potvrzení obsahuje osobní údaje blízké osoby a slouží jako doklad pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Pečující osoba má na základě tohoto potvrzení hrazeno zdravotní pojištění státem a doba pečování se mu započítává jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění. Toto potvrzení získá vždy maximálně jedna pečující osoba.

7 Bydlíme v dvougeneračním domku v Praze, zdálo by se to být ideálním bydlením pro všechny, ale bohužel, jak už to chodí, moje žena po celou dobu manželství nevycházela s mou matkou. Matka nyní potřebuje pomoc, je závislá na péči další osoby, trpí středně těžkou demencí. Ale těžko mohu chtít po své ženě, aby vařila a zajišťovala pro ni pravidelnou stravu. Matka není schopna si sama uvařit, naopak bylo by pro nás všechny i ohřívaní nebezpečné, máme plyn. Já mám turnusovou práci, jak lze situaci vyřešit? 5 Nemůžetezajistitcelodenípéčiorodiného příslušníkasami? Můžeteseobrátitnaposkytovateleteréníchsociálníchslužeb vevašemregionu. Jedná se o služby poskytované v domácnosti klienta (pečovatelská služba, popř. osobní asistence) za úhradu. Maximální výše úhrad za úkony pečovatelské služby či osobní asistence jsou určeny vyhláškou a v současné době činí 85 Kč za hodinu péče. Tyto služby poskytují organizace zřízené obcemi, církevní organizace, občanská sdružení atd. Kontakty na poskytovatele sociálních služeb ve vašem regionu získáte v Registru poskytovatelů na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Všichni poskytovatelé uvedení v Registru splňují podmínky pro registraci, které obsahují mj. naplňování Standardů kvality sociálních služeb. Poskytování služeb je tedy pro klienta bezpečné a služby poskytují pracovníci s odbornou způsobilostí, která vyplývá ze zákona o sociálních službách. Nejčastěji využívané úkony pečovatelské služby jsou: pomoc při osobní hygieně, koupel, dohled, doprovod, donáška jídla, pomoc při jeho podávání, nákupy, pochůzky, práce spojené s udržováním domácnosti.

8 6 Naše 70letá babička bydlí vedle nás a léčí se s cukrovkou. Ta se postupně zhoršovala, z tablet přešla na inzulín, naučila se manipulovat s injekční stříkačkou a natáhnout určené jednotky. Řešila vše sama, až jsme ji jednou našli v bezvědomí a okamžitě převezli do nemocnice. Tam zjistili, že babička má kromě cukrovky ještě poruchu kognitivních funkcí, rozvíjí se u ní demence a není schopna si dále inzulín píchat sama. Ošetřující lékař v nemocnici na interním oddělení doporučil službu Home care, která by se o aplikaci inzulínu postarala. Zatím na dva týdny. Co bude dál? Pečujeteosobu,ukteréjepotřebaprovádět takézdravotníúkony? Obraťtesenapraktickéholékaře,kterýVámůžepředepsat domácízdravotnípéči. Na základě indikace praktického lékaře mohou zdravotní sestry provádět odborné zdravotní úkony přímo v domácnosti pacienta. Domácí zdravotní péči zabezpečují organizace zřízené obcí, církevní organizace, agentury domácí péče. Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou pacienta. Nejčastější výkony domácí zdravotní péče: aplikace léků, převazy, odběr biologického materiálu, ošetřovatelská rehabilitace, měření tělesných funkcí.

9 Starám se o svou maminku, která chodí o berlích, což není tak velký problém, ale kvůli těžší zapomnětlivosti netrefí domů a nelze ji dnes samostatně nikam pustit. Dříve měla naučenou cestu do kostela a domů, jezdila tramvají. To dnes už nelze, jede na opačnou stranu, bez doprovodu nemůže nikam. Berle zapomíná v tramvaji. Můžeme o něco požádat? 7 Pečujeteorodinéhopříslušníkastěžkýmtělesným, smyslovýmnebomentálnímpostižením,kterépodstatně omezujejehopohybovouneborientačníschopnost? Můžesizažádatopřiznánímimořádnýchvýhod. Podle druhu a stupně postižení jsou občanům přiznávány mimořádné výhody až III. stupně (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb.). Mimořádné výhody lze přiznat také osobě, která nemá poruchu funkce nosného ústrojí nebo funkce horních či dolních končetin, pokud její jiné postižení podstatně omezuje pohybovou nebo orientační schopnost. Zažádat si může na sociálním odboru obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště. Žádost obsahuje vyjádření praktického lékaře. Na základě posouzení posudkového lékaře jsou uděleny mimořádné výhody a žadatel získá k prokazování přiznaných výhod průkaz mimořádných výhod TP (I. stupeň), ZTP (II. stupeň), ZTP/P (III. stupeň). Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP): a) nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky, b) nárok na přednost při osobním projednávání úředních záležitostí, vyžaduje-li toto čekání, zejména stání; za osobní projednávání se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placení služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP): a) výhody I. stupně, b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), c) 75% sleva jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 62% sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

10 8 Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P): a) výhody I. a II. stupně, b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě, c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce. Dále může být držitelům průkazu ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP a ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci. Přehled sociálních dávek pro občany těžce zdravotně postižené a občany s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí: Jedná se sociální dávky poskytované podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. O tyto sociální dávky si můžete zažádat nebo se o nich informovat na sociálním odboru úřadu obce podle trvalého bydliště. Pro vznik nároku na tyto dávky je nutné splnění různých kritérií. Existují tyto typy jednorázových dávek: - jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek (k odstranění, zmírnění nebo překonání následků postižení, pokud je nehradí zdravotní pojišťovna nebo je hradí jen částečně), - příspěvek na úpravu bytu, - příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, - příspěvek na provoz motorového vozidla, - příspěvek na individuální dopravu. Existují tyto typy opakujících se dávek: - příspěvek na zvýšené životní náklady (např. příspěvek občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační či jiné pomůcky) uvažuje se o zrušení - příspěvek na úhradu užívání bezbariérového bytu a garáže, - příspěvek nevidomým občanům.

11 Můj muž trpí těžší formou demence, která je spojena v jeho případě s inkontinencí, už obtížně chodí, polehává. Pro mě by byla velkým pomocníkem postel, která by byla polohovací, byla by především výhodou i pro mě, pro osobu pečující, šlo by si ji případně půjčit? 9 Pečujeteosobu,kterápotřebujekompenzačnípomůcky? Obraťtesenaodborníka. Ergoterapeut nebo fyzioterapeut (popř. pracovník prodejny se zdravotnickými potřebami) Vám doporučí nejvhodnější pomůcky. Je dobře obeznámen s tím, jak pomůcku získat, zná tiskopisy, ví, jak se vyplňují. Na internetových stránkách firem se zdravotnickými pomůckami lze najít katalogy kompenzačních pomůcek, kde se mj. dozvíte, zda je pomůcka hrazena zdravotní pojišťovnou, jaký lékař (praktický, odborný) Vám ji může předepsat a další podrobnosti. V případě, že zdravotní pojišťovna nehradí pomůcku v plné výši (nebo vůbec), může úřad na pořízení pomůcky v určitých případech přispět. Záleží na druhu postižení a výši příjmu žadatele. Obraťte se na sociální odbor v místě trvalého bydliště. Řada organizací pro zdravotně postižené disponuje půjčovnami, také prodejny zdravotnických potřeb mohou mít půjčovnu. Moje matka v důsledku své choroby středně těžká demence není schopna se už pomalu podepsat. Je velmi sugestibilní a hned všemu uvěří, což je u ní zcela nový prvek, nikdy taková nebyla. Velmi ochotně jezdí na zájezdy, což je velmi dobře kvůli společenským kontaktům, ale berou ji s sebou zcela nevhodní jedinci, propagující firemní produkty. Zděsil jsem se, když jsem zjistil, že koupila deky z ovčího rouna za nehorázně vysokou cenu. Mohu se nějak bránit, aby se situace neopakovala? Pečujeteorodinéhopříslušníkatrpícíhozávažnou duševníchorobou? Zvažtenásledujícídoporučení. Při péči o rodinného příslušníka trpícího duševní poruchou, která není jen přechodná dle 10 občanského zákoníku (například postiženého těžší demencí jakéhokoliv původu, včetně demence způsobené alkoholismem), může být problémem jeho hospodaření s majetkem a financemi. Podle občanského soudního řádu ( 80) lze

12 10 v takovém případě podat návrh na zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům a stanovení opatrovníka. Návrh (podnět) může podat zdravotnické zařízení, státní orgán, jednotlivec, rodinný příslušník. Podá-li návrh rodina, je doporučeno, aby soudu předložila lékařské vysvědčení o duševním stavu vyšetřovaného, neboť soud je může vyžadovat. Posouzení stavu pacienta se mimo jiné děje na základě soudně znaleckého posudku vyžádaného soudem. Duševní poruchy, jež postihují jen některé složky osobnosti a jednání nemocného, mohou vést k omezení způsobilosti k právním úkonům. Omezení se týkají jen oblasti majetkoprávní a pracovně právní (nakládání s penězi či uzavírání smluv a dohod) a jsou taxativně vyjmenována a vyznačena v občanském průkaze. Vážné duševní choroby s postižením ve všech složkách osobnosti vedou ke zbavení způsobilosti k právním úkonům. Všechny právní úkony za osobu zbavenou této způsobilosti činí soudem ustanovený opatrovník. Pokud opatrovnictví navrhovaný rodinný příslušník odmítne nebo nikdo takový není, je stanoven opatrovník veřejný, jímž bývá orgán místní správy (např. obec) dle místa trvalého bydliště nemocného. Rozdíl mezi omezením a zbavením způsobilosti k právním úkonům ukážeme na příkladě při zbavení způsobilosti k právním úkonům může opatrovník rozhodovat umístění svého svěřence do ústavu sociální péče, což při omezení způsobilosti k právním úkonům není možné. Duševní poruchy vedoucí ke zbavení způsobilosti k právním úkonům: Dlouhodobé duševní poruchy: - schizofrenie, - trvalé poruchy a bludy, - schizoafektivní poruchy v těžších formách, - pokročilé demence, - duševní poruchy a poruchy chování ve stadiu pokročilé závislosti, nebo se současnou přítomností demence, - středně těžká až hluboká mentální retardace. Duševní poruchy vedoucí k omezení způsobilosti k právním úkonům: - lehké mentální retardace, - závislost na alkoholu či drogách, - paranoida v případech, kdy psychóza a zejména kverulační aktivity v pracovně právní oblasti ztěžují možnost obživy vlastní či obživy rodiny. V praxi by omezení (v případě mírnější poruchy) nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům (v případě těžšího postižení) vždy mělo vést k ochraně nemocného před jeho zneužitím, okradením, přepisem majetku atd.

13 Celý rok se staráme o našeho postiženého otce, ale domníváme se, že bychom měli mít možnost trávit dovolenou sami, bez povinnosti péče. Jakou máme možnost? 1 Pečujeteorodinéhopříslušníkapotřebujetesiodpočinout, nebonemátemožnostonějpečovatvdobě Vašídovolené? Můžetevyužítzv.odlehčovacíslužby krátkodobéumístění vzařízeníchktomurčených. Ta poskytují krátkodobé respitní (odlehčovací) pobyty. Jedná se o sociální službu, která je občanům poskytována většinou nejdéle po dobu 3 měsíců. Služba je poskytována za úhradu, která se řídí vyhláškou. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Informace o těchto zařízeních ve Vašem regionu se dozvíte v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

14 DŮ LEŽITÉKONTAKTY 12 Důležitékontaktyzhlediskasociálně zdravotnickýchinformací: (Doporučujeme však obrátit se na pracoviště v místě vašeho bydliště, znalost místních poměrů je velmi podstatná a přístupy mohou být odlišné.) Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, Praha 2, tel.: , URL: Konzultační dny pro veřejnost, kde budou zodpovězeny dotazy k sociální problematice, se konají každou středu od h do h v přízemí budovy MPSV ČR. Tato služba je poskytována bezplatně. Česká správa sociálního zabezpečení Adresa: Česká správa sociálního zabezpečení Praha, Křížová 25, Praha 5, tel.: URL: Česká správa sociálního zabezpečení jako orgán státní správy vykonává působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby. Vydává měsíčník České správy sociálního zabezpečení. Veřejný ochránce práv Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, tel.: URL: Poslání veřejného ochránce práv je ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud je takové jednání v rozporu s právem, nebo neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, nebo jsou-li tyto orgány nečinné. Česká alzheimerovská společnost Adresa: Česká alzheimerovská společnost, Šimůnkova 1600, Praha 8, tel.: URL: Vykonává poradenský servis pro pacienty s Alzheimerovou nemocí a jejich pečovatele a dále poskytuje nformační servis o službách pro seniory. Česká asociace pečovatelské služby Adresa: Česká asociace pečovatelské služby, Bendova 1121/6, Praha 6 - Řepy, tel.: URL: Asociace poskytovatelů pečovatelské služby poskytuje kontakty a poradenství v oblasti terénních sociálních služeb.

15 DŮ LEŽITÉKONTAKTY Ambulance pro poruchy paměti Adresa: Ambulance pro poruchy paměti, Vinohradská nemocnice, Šrobárova 50, Praha 10, tel.: URL: Ambulance nabízí diagnosticko-poradenskou pomoc pro postižené s poruchami paměti a poruchami chování a jejich rodinné příslušníky. 13 Registr poskytovatelů sociálních služeb URL: Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením URL: Centra služeb pro zdravotně postižené Adresa: Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, Wuchterlova 11, Praha 6, tel.: , URL: Help Katalog poskytovatelů zdravotnických služeb Adresa: Lékařské informační centrum, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2, tel.: URL: Zde najdete odkazy na široké spektrum zdravotních a částečně i sociálních služeb v ČR. Helpnet Adresa: Jaroslav Winter, BMI sdružení, tel.: URL: Jedná se o internetový portál se zaměřením na problematiku lidí se zdravotním postižením, v širším smyslu osob se specifickými potřebami (zrakově, sluchově, tělesně postižení, vnitřní nemoci, mentálně postižení, duševní nemoci), sloužící jako informační, komunikační a vzdělávací médium pro tuto oblast. Liga za práva vozíčkářů Adresa: Liga za práva vozíčkářů, Kounicova 42, Brno, tel./fax: URL: K dispozici PARAGRAFÍK Poradna pro život s postižením, tel.: ŽIVOT 90 Adresa: Život 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1 URL: Život 90 je informační a poradenské centrum, poskytuje krizovou pomoc Senior telefon

16 Vašepoznámky

17 Vašepoznámky

18 Vašepoznámky

19 Příručkavzniklazapodpory: Ambulanceproporuchypaměti Diagnosticko-poradenskápomocpropostižené poruchamipamětiaporuchamichováníajejich rodinépříslušníky Vinohradskánemocnice Š robárova50,1034praha10 Tel.: URL:htp:/w.pecujici.cz

20 Podrobnějšíinformacesezaměřenímnajednotlivénemoci,lzenajít usvépomocnýchskupin,kteréjereprezentují, pomáhajípodobně postiženýmijejichrodinýmpříslušníkům, případně nawebovýchstránkáchfarmaceutickýchfirem, kterémajíiedukačníprogramy. Děkujemefirmě Pfizerzapodporuvedukaci ivsociálníoblasti. ARI

Sociálníaspekty péčeonemocného salzheimerovouchorobou

Sociálníaspekty péčeonemocného salzheimerovouchorobou Sociálníaspekty péčeonemocného salzheimerovouchorobou NOVÁ EDICE KateřinaDušková MartinaHasalíková Autoři: Bc. Kateřina Dušková Česká asociace pečovatelské služby, Praha 6 PhDr. Martina Hasalíková Poradna

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám Sociální práce Vedoucí práce: Bc. et

Více

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K 46. ČÍSLU BULLETINU DOTEKY 2 Milí čtenáři Doteků, den 14. březen 2006 se stal jak pro Vás uživatele, tak pro nás poskytovatele sociálních služeb

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Co dělat se zákonem o sociálních

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Zákon č. 108/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE)

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií JANA KRÁČMAROVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika sociální práce STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

ZPRAVODAJ DUBEN - 2010

ZPRAVODAJ DUBEN - 2010 ZPRAVODAJ DUBEN - 2010 a k t u á l n ě... ROLNIČKA NABÍRÁ NOVÉ ŽÁKY 12.3.2010, Mladá fronta DNES Rolnička nabírá nové žáky praktické školy Středisko Rolnička nabízí pro žáky s těžším stupněm zdravotního

Více

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti Obsah čísla... str. 1 Poskytované služby a kontakty... str. 2 Ceník pomůcek... str. 3 Pomůcky k prodeji... str. 5 Internetová poradna... str. 6 Osobní asistence... str. 7 Posuzování

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Obsah. 1. Úvod. 2. Počáteční fáze pomoci. 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program. - Pozornost. - Paměť. - Prostorová orientace.

Obsah. 1. Úvod. 2. Počáteční fáze pomoci. 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program. - Pozornost. - Paměť. - Prostorová orientace. Obsah 1. Úvod 2. Počáteční fáze pomoci 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program - Pozornost - Paměť - Prostorová orientace - Řeč - Myšlení 4. Péče o základní životní potřeby 5. Informace k uplatnění

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více