Staráteseopacienta salzheimerovounemocí?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staráteseopacienta salzheimerovounemocí?"

Transkript

1 Staráteseopacienta salzheimerovounemocí? MUDr.TamaraTošnerová3.LFUKaFNKV,Praha10 Bc.KateřinaDuškováČ APS,Praha6 Aktualizovanévydání Otázkyaodpovědi zoblastisociálníproblematikypropečujícíostaršíhodlouhodobě nemocného anemocnéhopostiženéhopříznakydemence

2 Cílemnašehosnaženíbylovytvořitstručnéhoprůvodcespletí sociálníproblematiky,kterývycházíznejčastějikladenýchotázek, sekterýmisesetkávámejednakosobně uč eskéasociace pečovatelskéslužbyčivinternetovéporadně w.pecujici.cz avambulanciproporuchypaměti.

3 Mé ženě bylo letos 55 let, pracuje ve směnném provozu, v dělnické profesi. Během půl roku se jí výrazně zhoršil zrak a přestala si pamatovat věci, plete si je, při nákupu není schopna zapamatovat si ani tři věci, papírky ztrácí, začala mít potíže s oblékáním. Například nevnímá, že si bere na každou nohu jinou botu. Stav se zhoršuje, i když ten, kdo ji nezná, by nic nepoznal. Je v pracovní neschopnosti, již čtyři měsíce navštěvuje neurologa a také konzultujeme její stav s psychiatrem; do starobního důchodu by měla jít až za čtyři roky. Nevím, co máme dělat. 1 Máterodinéhopříslušníka,kterýmávážný,zhoršujícíse smyslovýnebofyzickýhandicap(patřísemrovněž problémy spohyblivostíainkontinence)čivážnouduševníchorobu napomezíneurologieapsychiatrie(včetně demence)? PokudVáš rodinýpříslušníknesplňujepodmínkynárokunastarobní důchod,můžesizažádatoinvalidnídůchodnapříslušnéokresní (Pražské)správě sociálníhozabezpečenípodletrvaléhobydliště. Dávka sociálního pojištění je poskytována při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, poklesla-li schopnost pojištěnce soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % částečná invalidita, nebo o 66 % plná invalidita, nebo je-li pojištěnec schopen práce jen za zcela mimořádných podmínek. Částečný nebo plný invalidní důchod se vyplácí v případě, že pojištěnec splnil potřebnou dobu pojištění, která činí pro osoby nad 28 let nejméně 5 let z posledních 10 let před vznikem invalidity. Zaměstnanci organizací, které provádějí nemocenské pojištění svých zaměstnanců, podávají žádost u svého zaměstnavatele, v ostatních případech se nárok uplatňuje u příslušné okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení dle trvalého bydliště občana. Žádost může občan podat v případě nepříznivého zdravotního stavu kdykoliv, nebo je řízení o nároku zahájeno po roce pobírání nemocenských dávek na podnět ošetřujícího lékaře. Invalidní důchod vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud během doby pobírání invalidního důchodu občan splní podmínky nároku na starobní důchod (především dosažení důchodového věku), je výhodné nechat si tento důchod vypočítat (opět u příslušné okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení), vyplácí se vždy ten výhodnější, ale nikoli oba.

4 2 Moje 78letá maminka je tělesně zcela zdravá, možná zdravější než my všichni doma, ale bohužel hlava jí neslouží. Nezvládne si uvařit, neví jak na to, nají se jen lžící, pak si to nepamatuje a vyžaduje jídlo znovu. Je potřeba dohlížet na užívání léků bere tablety na nezhoršování demence. Sama se neoblékne, je potřeba připravit jí oblečení, dohlédnout, aby si ho oblékla ve správném pořadí. Bloudí, sama nemůže nikam, potřebuje doprovod. Podobně je to s hygienou, tam navíc ještě klade odpor, nechce se mýt. Občas si plete den s nocí, je zmatená. Jsou dny, kdy nás nepoznává. Máme my nebo babička nárok na nějaký příspěvek? Máterodinéhopříslušníkazávisléhonapomocijinéfyzické osobyzdůvodudlouhodobě nepříznivéhozdravotníhostavu? Potřebujeošetřeníaobsluhujinouosoboupřiběžných deníchčinostech? Můžesipožádatopříspěveknapéči: O příspěvek na péči si žádá osoba s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle trvalého bydliště. Existují čtyři stupně závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby. Tyto stupně vyplývají z počtu nezvládnutých úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti. Úkon se považuje za zvládnutý pouze v případě, že je osoba schopna dlouhodobě, samostatně, spolehlivě a opakovaně rozpoznat potřebu úkonu, úkon fyzicky provádět obvyklým způsobem a kontrolovat správnost provádění úkonu. Podle stupně závislosti je odvozena měsíční výše příspěvku na péči. Ta činí u dospělé osoby: a) Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost nezvládnutí více než 12 úkonů), b) Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost nezvládnutí více než 18 úkonů), c) Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost nezvládnutí více než 24 úkonů), d) Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost nezvládnutí více než 30 úkonů). (1) Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: a) příprava stravy, b) podávání, porcování stravy,

5 c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu, d) mytí těla, e) koupání nebo sprchování, f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení, g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, j) stání, schopnost vydržet stát, k) přemisťování předmětů denní potřeby, l) chůze po rovině, m) chůze po schodech nahoru a dolů, n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení, o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, p) orientace v přirozeném prostředí, q) provedení si jednoduchého ošetření, r) dodržování léčebného režimu. 3 (2) Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: a) komunikace slovní, písemná, neverbální, b) orientace osobou, časem i v cizím prostředí, c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, d) obstarávání osobních záležitostí, e) uspořádání času, plánování života, f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla, i) mytí nádobí, j) běžný úklid v domácnosti, k) péče o prádlo, l) přepírání drobného prádla, m) péče o lůžko, n) obsluha běžných domácích spotřebičů, o) manipulace s kohouty a vypínači, p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. Pokud osoba (příjemce příspěvku) nemůže příspěvek přijímat, nebo nevyužívá příspěvek k zajištění potřebné pomoci, může obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanovit zvláštního příjemce příspěvku.

6 4 Příspěvek na péči lze využít pouze za účelem zajištění pomoci jiné fyzické osoby. Může se jednat o osobu blízkou nebo o poskytovatele sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Příspěvek nelze použít na úhradu za léky či nájemné nebo stravu. Způsob zajištění pomoci uvádí příjemce příspěvku již v žádosti, nebo je povinen tuto skutečnost oznámit úřadu nejpozději do 8 kalendářních dnů od přiznání příspěvku, nebo od změny způsobu zajištění pomoci. Pomoc může zajišťovat blízká osoba, která s touto skutečností musí vyjádřit písemný souhlas na předepsaném formuláři úřadu, poskytovatel sociální služby, nebo je možné a často velmi vhodné využít kombinaci obou způsobů zajištění pomoci. Příjemce příspěvku nahlásí úřadu jak osobní údaje blízké osoby, tak informace o poskytovateli sociálních služeb. Úřad obce s rozšířenou působností provádí pravidelné kontroly využívání příspěvku na péči v domácnosti příjemce příspěvku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností kontroluje, zda příspěvek byl využit na zajištění pomoci a zda osobě, které byl příspěvek přiznán, je poskytována pomoc odpovídající stanovenému stupni závislosti. Pokud příjemce uvádí, že pomoc zajišťuje poskytovatel sociální služby, je nutné předložit písemnou smlouvu. Vzhledem k tomu, že jsem se ocitla mezi nezaměstnanými a je mi už přes padesát, uvažovala jsem o tom, že bych se starala o svého otce postiženého demencí, neboť matka už situaci nezvládá a sama má postižené velké klouby, takže velmi obtížně chodí. Bydlí na vesnici v domku blízko mě, takže s docházkou by neměl být problém. Mohla bych si požádat o příspěvek na péči? Přivydělávám si vázáním suchých květin, nevadilo by to? Pečujetecelodeně,osobně ařádně oblízkouosobu,kteráje příjemcempříspěvkunapéčivestupniiaž IV? Úřad, který vyplácí příspěvek na péči, vydá na vyžádání příjemce na péči potvrzení, že péči zajišťuje blízká osoba. Potvrzení obsahuje osobní údaje blízké osoby a slouží jako doklad pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Pečující osoba má na základě tohoto potvrzení hrazeno zdravotní pojištění státem a doba pečování se mu započítává jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění. Toto potvrzení získá vždy maximálně jedna pečující osoba.

7 Bydlíme v dvougeneračním domku v Praze, zdálo by se to být ideálním bydlením pro všechny, ale bohužel, jak už to chodí, moje žena po celou dobu manželství nevycházela s mou matkou. Matka nyní potřebuje pomoc, je závislá na péči další osoby, trpí středně těžkou demencí. Ale těžko mohu chtít po své ženě, aby vařila a zajišťovala pro ni pravidelnou stravu. Matka není schopna si sama uvařit, naopak bylo by pro nás všechny i ohřívaní nebezpečné, máme plyn. Já mám turnusovou práci, jak lze situaci vyřešit? 5 Nemůžetezajistitcelodenípéčiorodiného příslušníkasami? Můžeteseobrátitnaposkytovateleteréníchsociálníchslužeb vevašemregionu. Jedná se o služby poskytované v domácnosti klienta (pečovatelská služba, popř. osobní asistence) za úhradu. Maximální výše úhrad za úkony pečovatelské služby či osobní asistence jsou určeny vyhláškou a v současné době činí 85 Kč za hodinu péče. Tyto služby poskytují organizace zřízené obcemi, církevní organizace, občanská sdružení atd. Kontakty na poskytovatele sociálních služeb ve vašem regionu získáte v Registru poskytovatelů na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Všichni poskytovatelé uvedení v Registru splňují podmínky pro registraci, které obsahují mj. naplňování Standardů kvality sociálních služeb. Poskytování služeb je tedy pro klienta bezpečné a služby poskytují pracovníci s odbornou způsobilostí, která vyplývá ze zákona o sociálních službách. Nejčastěji využívané úkony pečovatelské služby jsou: pomoc při osobní hygieně, koupel, dohled, doprovod, donáška jídla, pomoc při jeho podávání, nákupy, pochůzky, práce spojené s udržováním domácnosti.

8 6 Naše 70letá babička bydlí vedle nás a léčí se s cukrovkou. Ta se postupně zhoršovala, z tablet přešla na inzulín, naučila se manipulovat s injekční stříkačkou a natáhnout určené jednotky. Řešila vše sama, až jsme ji jednou našli v bezvědomí a okamžitě převezli do nemocnice. Tam zjistili, že babička má kromě cukrovky ještě poruchu kognitivních funkcí, rozvíjí se u ní demence a není schopna si dále inzulín píchat sama. Ošetřující lékař v nemocnici na interním oddělení doporučil službu Home care, která by se o aplikaci inzulínu postarala. Zatím na dva týdny. Co bude dál? Pečujeteosobu,ukteréjepotřebaprovádět takézdravotníúkony? Obraťtesenapraktickéholékaře,kterýVámůžepředepsat domácízdravotnípéči. Na základě indikace praktického lékaře mohou zdravotní sestry provádět odborné zdravotní úkony přímo v domácnosti pacienta. Domácí zdravotní péči zabezpečují organizace zřízené obcí, církevní organizace, agentury domácí péče. Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou pacienta. Nejčastější výkony domácí zdravotní péče: aplikace léků, převazy, odběr biologického materiálu, ošetřovatelská rehabilitace, měření tělesných funkcí.

9 Starám se o svou maminku, která chodí o berlích, což není tak velký problém, ale kvůli těžší zapomnětlivosti netrefí domů a nelze ji dnes samostatně nikam pustit. Dříve měla naučenou cestu do kostela a domů, jezdila tramvají. To dnes už nelze, jede na opačnou stranu, bez doprovodu nemůže nikam. Berle zapomíná v tramvaji. Můžeme o něco požádat? 7 Pečujeteorodinéhopříslušníkastěžkýmtělesným, smyslovýmnebomentálnímpostižením,kterépodstatně omezujejehopohybovouneborientačníschopnost? Můžesizažádatopřiznánímimořádnýchvýhod. Podle druhu a stupně postižení jsou občanům přiznávány mimořádné výhody až III. stupně (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb.). Mimořádné výhody lze přiznat také osobě, která nemá poruchu funkce nosného ústrojí nebo funkce horních či dolních končetin, pokud její jiné postižení podstatně omezuje pohybovou nebo orientační schopnost. Zažádat si může na sociálním odboru obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště. Žádost obsahuje vyjádření praktického lékaře. Na základě posouzení posudkového lékaře jsou uděleny mimořádné výhody a žadatel získá k prokazování přiznaných výhod průkaz mimořádných výhod TP (I. stupeň), ZTP (II. stupeň), ZTP/P (III. stupeň). Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP): a) nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky, b) nárok na přednost při osobním projednávání úředních záležitostí, vyžaduje-li toto čekání, zejména stání; za osobní projednávání se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placení služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP): a) výhody I. stupně, b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), c) 75% sleva jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 62% sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

10 8 Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P): a) výhody I. a II. stupně, b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě, c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce. Dále může být držitelům průkazu ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP a ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci. Přehled sociálních dávek pro občany těžce zdravotně postižené a občany s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí: Jedná se sociální dávky poskytované podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. O tyto sociální dávky si můžete zažádat nebo se o nich informovat na sociálním odboru úřadu obce podle trvalého bydliště. Pro vznik nároku na tyto dávky je nutné splnění různých kritérií. Existují tyto typy jednorázových dávek: - jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek (k odstranění, zmírnění nebo překonání následků postižení, pokud je nehradí zdravotní pojišťovna nebo je hradí jen částečně), - příspěvek na úpravu bytu, - příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, - příspěvek na provoz motorového vozidla, - příspěvek na individuální dopravu. Existují tyto typy opakujících se dávek: - příspěvek na zvýšené životní náklady (např. příspěvek občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační či jiné pomůcky) uvažuje se o zrušení - příspěvek na úhradu užívání bezbariérového bytu a garáže, - příspěvek nevidomým občanům.

11 Můj muž trpí těžší formou demence, která je spojena v jeho případě s inkontinencí, už obtížně chodí, polehává. Pro mě by byla velkým pomocníkem postel, která by byla polohovací, byla by především výhodou i pro mě, pro osobu pečující, šlo by si ji případně půjčit? 9 Pečujeteosobu,kterápotřebujekompenzačnípomůcky? Obraťtesenaodborníka. Ergoterapeut nebo fyzioterapeut (popř. pracovník prodejny se zdravotnickými potřebami) Vám doporučí nejvhodnější pomůcky. Je dobře obeznámen s tím, jak pomůcku získat, zná tiskopisy, ví, jak se vyplňují. Na internetových stránkách firem se zdravotnickými pomůckami lze najít katalogy kompenzačních pomůcek, kde se mj. dozvíte, zda je pomůcka hrazena zdravotní pojišťovnou, jaký lékař (praktický, odborný) Vám ji může předepsat a další podrobnosti. V případě, že zdravotní pojišťovna nehradí pomůcku v plné výši (nebo vůbec), může úřad na pořízení pomůcky v určitých případech přispět. Záleží na druhu postižení a výši příjmu žadatele. Obraťte se na sociální odbor v místě trvalého bydliště. Řada organizací pro zdravotně postižené disponuje půjčovnami, také prodejny zdravotnických potřeb mohou mít půjčovnu. Moje matka v důsledku své choroby středně těžká demence není schopna se už pomalu podepsat. Je velmi sugestibilní a hned všemu uvěří, což je u ní zcela nový prvek, nikdy taková nebyla. Velmi ochotně jezdí na zájezdy, což je velmi dobře kvůli společenským kontaktům, ale berou ji s sebou zcela nevhodní jedinci, propagující firemní produkty. Zděsil jsem se, když jsem zjistil, že koupila deky z ovčího rouna za nehorázně vysokou cenu. Mohu se nějak bránit, aby se situace neopakovala? Pečujeteorodinéhopříslušníkatrpícíhozávažnou duševníchorobou? Zvažtenásledujícídoporučení. Při péči o rodinného příslušníka trpícího duševní poruchou, která není jen přechodná dle 10 občanského zákoníku (například postiženého těžší demencí jakéhokoliv původu, včetně demence způsobené alkoholismem), může být problémem jeho hospodaření s majetkem a financemi. Podle občanského soudního řádu ( 80) lze

12 10 v takovém případě podat návrh na zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům a stanovení opatrovníka. Návrh (podnět) může podat zdravotnické zařízení, státní orgán, jednotlivec, rodinný příslušník. Podá-li návrh rodina, je doporučeno, aby soudu předložila lékařské vysvědčení o duševním stavu vyšetřovaného, neboť soud je může vyžadovat. Posouzení stavu pacienta se mimo jiné děje na základě soudně znaleckého posudku vyžádaného soudem. Duševní poruchy, jež postihují jen některé složky osobnosti a jednání nemocného, mohou vést k omezení způsobilosti k právním úkonům. Omezení se týkají jen oblasti majetkoprávní a pracovně právní (nakládání s penězi či uzavírání smluv a dohod) a jsou taxativně vyjmenována a vyznačena v občanském průkaze. Vážné duševní choroby s postižením ve všech složkách osobnosti vedou ke zbavení způsobilosti k právním úkonům. Všechny právní úkony za osobu zbavenou této způsobilosti činí soudem ustanovený opatrovník. Pokud opatrovnictví navrhovaný rodinný příslušník odmítne nebo nikdo takový není, je stanoven opatrovník veřejný, jímž bývá orgán místní správy (např. obec) dle místa trvalého bydliště nemocného. Rozdíl mezi omezením a zbavením způsobilosti k právním úkonům ukážeme na příkladě při zbavení způsobilosti k právním úkonům může opatrovník rozhodovat umístění svého svěřence do ústavu sociální péče, což při omezení způsobilosti k právním úkonům není možné. Duševní poruchy vedoucí ke zbavení způsobilosti k právním úkonům: Dlouhodobé duševní poruchy: - schizofrenie, - trvalé poruchy a bludy, - schizoafektivní poruchy v těžších formách, - pokročilé demence, - duševní poruchy a poruchy chování ve stadiu pokročilé závislosti, nebo se současnou přítomností demence, - středně těžká až hluboká mentální retardace. Duševní poruchy vedoucí k omezení způsobilosti k právním úkonům: - lehké mentální retardace, - závislost na alkoholu či drogách, - paranoida v případech, kdy psychóza a zejména kverulační aktivity v pracovně právní oblasti ztěžují možnost obživy vlastní či obživy rodiny. V praxi by omezení (v případě mírnější poruchy) nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům (v případě těžšího postižení) vždy mělo vést k ochraně nemocného před jeho zneužitím, okradením, přepisem majetku atd.

13 Celý rok se staráme o našeho postiženého otce, ale domníváme se, že bychom měli mít možnost trávit dovolenou sami, bez povinnosti péče. Jakou máme možnost? 1 Pečujeteorodinéhopříslušníkapotřebujetesiodpočinout, nebonemátemožnostonějpečovatvdobě Vašídovolené? Můžetevyužítzv.odlehčovacíslužby krátkodobéumístění vzařízeníchktomurčených. Ta poskytují krátkodobé respitní (odlehčovací) pobyty. Jedná se o sociální službu, která je občanům poskytována většinou nejdéle po dobu 3 měsíců. Služba je poskytována za úhradu, která se řídí vyhláškou. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Informace o těchto zařízeních ve Vašem regionu se dozvíte v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

14 DŮ LEŽITÉKONTAKTY 12 Důležitékontaktyzhlediskasociálně zdravotnickýchinformací: (Doporučujeme však obrátit se na pracoviště v místě vašeho bydliště, znalost místních poměrů je velmi podstatná a přístupy mohou být odlišné.) Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, Praha 2, tel.: , URL: Konzultační dny pro veřejnost, kde budou zodpovězeny dotazy k sociální problematice, se konají každou středu od h do h v přízemí budovy MPSV ČR. Tato služba je poskytována bezplatně. Česká správa sociálního zabezpečení Adresa: Česká správa sociálního zabezpečení Praha, Křížová 25, Praha 5, tel.: URL: Česká správa sociálního zabezpečení jako orgán státní správy vykonává působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby. Vydává měsíčník České správy sociálního zabezpečení. Veřejný ochránce práv Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, tel.: URL: Poslání veřejného ochránce práv je ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud je takové jednání v rozporu s právem, nebo neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, nebo jsou-li tyto orgány nečinné. Česká alzheimerovská společnost Adresa: Česká alzheimerovská společnost, Šimůnkova 1600, Praha 8, tel.: URL: Vykonává poradenský servis pro pacienty s Alzheimerovou nemocí a jejich pečovatele a dále poskytuje nformační servis o službách pro seniory. Česká asociace pečovatelské služby Adresa: Česká asociace pečovatelské služby, Bendova 1121/6, Praha 6 - Řepy, tel.: URL: Asociace poskytovatelů pečovatelské služby poskytuje kontakty a poradenství v oblasti terénních sociálních služeb.

15 DŮ LEŽITÉKONTAKTY Ambulance pro poruchy paměti Adresa: Ambulance pro poruchy paměti, Vinohradská nemocnice, Šrobárova 50, Praha 10, tel.: URL: Ambulance nabízí diagnosticko-poradenskou pomoc pro postižené s poruchami paměti a poruchami chování a jejich rodinné příslušníky. 13 Registr poskytovatelů sociálních služeb URL: Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením URL: Centra služeb pro zdravotně postižené Adresa: Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, Wuchterlova 11, Praha 6, tel.: , URL: Help Katalog poskytovatelů zdravotnických služeb Adresa: Lékařské informační centrum, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2, tel.: URL: Zde najdete odkazy na široké spektrum zdravotních a částečně i sociálních služeb v ČR. Helpnet Adresa: Jaroslav Winter, BMI sdružení, tel.: URL: Jedná se o internetový portál se zaměřením na problematiku lidí se zdravotním postižením, v širším smyslu osob se specifickými potřebami (zrakově, sluchově, tělesně postižení, vnitřní nemoci, mentálně postižení, duševní nemoci), sloužící jako informační, komunikační a vzdělávací médium pro tuto oblast. Liga za práva vozíčkářů Adresa: Liga za práva vozíčkářů, Kounicova 42, Brno, tel./fax: URL: K dispozici PARAGRAFÍK Poradna pro život s postižením, tel.: ŽIVOT 90 Adresa: Život 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1 URL: Život 90 je informační a poradenské centrum, poskytuje krizovou pomoc Senior telefon

16 Vašepoznámky

17 Vašepoznámky

18 Vašepoznámky

19 Příručkavzniklazapodpory: Ambulanceproporuchypaměti Diagnosticko-poradenskápomocpropostižené poruchamipamětiaporuchamichováníajejich rodinépříslušníky Vinohradskánemocnice Š robárova50,1034praha10 Tel.: URL:htp:/w.pecujici.cz

20 Podrobnějšíinformacesezaměřenímnajednotlivénemoci,lzenajít usvépomocnýchskupin,kteréjereprezentují, pomáhajípodobně postiženýmijejichrodinýmpříslušníkům, případně nawebovýchstránkáchfarmaceutickýchfirem, kterémajíiedukačníprogramy. Děkujemefirmě Pfizerzapodporuvedukaci ivsociálníoblasti. ARI

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Příspěvek na péči Je určen osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 533/0 Návrh poslanců Jany Hnykové, Marka Černocha, Miroslavy Strnadlové, Radky Maxové, Víta Kaňkovského, Hany Aulické Jírovcové, Adolfa

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně Z obsahového hlediska je nejvýznamnější ustanovení odst. 2, z něhož vyplývá 7 kritérií, která si lze představit jako následující dvourozměrnou tabulku. Rozpoznání potřeby Provedení fyzicky obvyklým způsobem

Více

ANIMA OPAVA, FELICITAS PARDUBICE, ONDŘEJ-PRAHA, SANITY ZLÍN, ŠELA KOLÍN, SYMPATHEA

ANIMA OPAVA, FELICITAS PARDUBICE, ONDŘEJ-PRAHA, SANITY ZLÍN, ŠELA KOLÍN, SYMPATHEA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) OSPDN ČR www.spdn-cr.org Sdružuje regionální občanská sdružení rodičů a příbuzných osob s duševní poruchou AMICUS-BRNO, ANIMA OPAVA, FELICITAS PARDUBICE,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Doručovací razítko: Datum přijetí žádosti: Název zařízení: Centrin CZ s.r.o. poskytovatel sociálních služeb Požadovaná sociální služba: Domov pro seniory Domov se

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ Zdravotní stav KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ Na základě Usnesení Rady Středočeského kraje č. 088-30/2009/RK ze dne 17. 8. 2009 a Metodického pokynu Středočeského kraje

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR. OSPDN ČR

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR.  OSPDN ČR OSPDN ČR OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR OSPDN ČR www.spdn-cr.org - postup jak získat příspěvek na péči(dále jen příspěvek) pro DN podle zák. o sociálních službách č.108/2006 Sb.,(dále Zákon

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Aktuální k 10/2014 Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P)

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pořadové č.: Datum přijetí: Způsob přijetí: Podal: Přijal/vyřizuje: Razítko: -mailem ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Žadatel:..... jméno a příjmení rodné

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Razítko/den přijetí žádosti: Žadatel:..... jméno příjmení (popř. rodné příjmení) titul Státní příslušnost:.. Rodinný stav:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Doručovací razítko: Datum přijetí žádosti: Název zařízení: Centrin CZ s.r.o. poskytovatel sociálních služeb Požadovaná sociální služba: Domov pro seniory Domov se

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Tel: 371 593 121, Fax: 371 593 113, Email: dks@dkszinkovy.cz Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel DOTAZNÍK, který je prvním krokem k tomu, abyste se stal

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba 1. Jméno a příjmení žadatele:... 2. Bydliště:.. 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:... Bydliště: Telefon:. 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETANIA Komorní Lhotka Domov pro seniory

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETANIA Komorní Lhotka Domov pro seniory Žádost o přijetí do zařízení Slezské diakonie BETANIA, Komorní Lhotka, domov pro seniory Komorní Lhotka č. 151, PSČ 739 53 Hnojník Tel. 558 694 267, e-mail: betania@slezskadiakonie.cz Datum podání žádosti.

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice

ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice V období: ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01, Sušice

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Schéma systému sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální péče Nemocenské

Více

Q CARE LEONARDO DA VINCI

Q CARE LEONARDO DA VINCI Dávky sociální péče Příspěvek na péči Od 1.1.2007 vstupuje v platnost nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základním cílem zákona je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETEZDA Komorní Lhotka Domov pro osoby se zdravotním postižením

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETEZDA Komorní Lhotka Domov pro osoby se zdravotním postižením Žádost o přijetí do zařízení Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka, Komorní Lhotka č. 68, PSČ 739 53 Hnojník Tel. 558 694 239, e-mail: betezda@slezskadiakonie.cz Datum podání žádosti. 1. ŽADATEL....

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk: Místo

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a?

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a? D I AK O N I E C Í R K V E B R AT R S K É K Ř E S Ť A N S K Á S O C I Á L N Í P O M O C Koněvova 24, 130 00 Praha 3, IČO: 45250855 Ž Á D O S T O P Ř I J E T Í d o C h r á n ě n é h o b y d l e n í n a

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt,

Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace Datum podání žádosti: Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace Přijal/a ke zpracování: Domov pro seniory Koutkova ANO NE Domov se zvláštním

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby

ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby Ústav sociální péče Brdy, z.ú. Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5, IČO: 04251806 Provozovna Domov Čenkov, Čenkov 169, 262 23 Jince www.domovcenkov.cz ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby Jméno a příjmení

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice. Žádost o poskytnutí služby sociální péče

Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice. Žádost o poskytnutí služby sociální péče Baculus, občanské sdružení Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE Žádost o poskytnutí služby sociální péče Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení)

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. e-mail: sekretariat@agentura-oasa.cz, www.agentura-oasa.cz (Žádost o zavedení pečovatelské služby) Žádost podána dne: Žádost o poskytnutí sociální služby

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2013/81441-112 Ve věci informací o příspěvku na péči Dotaz: (ze dne 20. 12. 2013) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žádám MPSV ČR jako povinný subjekt podle

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Záznam z jednání se zájemcem o službu

Záznam z jednání se zájemcem o službu Záznam z jednání se zájemcem o službu Žádost o zavedení pečovatelské služby Shromažďování a zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění,

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5.

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích 1. Příjmení a jméno... 2. Datum narození...rodné číslo... 3. Rodinný stav... číslo OP... 4. Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Příjmení

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Běžná denní hygiena Péče o ústa Ranní hygiena Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Večerní hygiena Vysmrkání se Použití intimspreje Vyčištění zubů Péče o zubní náhrady očištění Nasazení náhrady Oholení

Více

Žádost o poskytování sociálních služeb v Domově U Anežky

Žádost o poskytování sociálních služeb v Domově U Anežky DOMOV U ANEŽKY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Den podání žádosti: STŘEDISKO LUŠTĚNICE Žadatel Jméno: Žádost o poskytování sociálních služeb v Domově U Anežky Příjmení: Rodné číslo: Rodné příjmení: Zdravotní

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově

Více