Staráteseopacienta salzheimerovounemocí?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staráteseopacienta salzheimerovounemocí?"

Transkript

1 Staráteseopacienta salzheimerovounemocí? MUDr.TamaraTošnerová3.LFUKaFNKV,Praha10 Bc.KateřinaDuškováČ APS,Praha6 Aktualizovanévydání Otázkyaodpovědi zoblastisociálníproblematikypropečujícíostaršíhodlouhodobě nemocného anemocnéhopostiženéhopříznakydemence

2 Cílemnašehosnaženíbylovytvořitstručnéhoprůvodcespletí sociálníproblematiky,kterývycházíznejčastějikladenýchotázek, sekterýmisesetkávámejednakosobně uč eskéasociace pečovatelskéslužbyčivinternetovéporadně w.pecujici.cz avambulanciproporuchypaměti.

3 Mé ženě bylo letos 55 let, pracuje ve směnném provozu, v dělnické profesi. Během půl roku se jí výrazně zhoršil zrak a přestala si pamatovat věci, plete si je, při nákupu není schopna zapamatovat si ani tři věci, papírky ztrácí, začala mít potíže s oblékáním. Například nevnímá, že si bere na každou nohu jinou botu. Stav se zhoršuje, i když ten, kdo ji nezná, by nic nepoznal. Je v pracovní neschopnosti, již čtyři měsíce navštěvuje neurologa a také konzultujeme její stav s psychiatrem; do starobního důchodu by měla jít až za čtyři roky. Nevím, co máme dělat. 1 Máterodinéhopříslušníka,kterýmávážný,zhoršujícíse smyslovýnebofyzickýhandicap(patřísemrovněž problémy spohyblivostíainkontinence)čivážnouduševníchorobu napomezíneurologieapsychiatrie(včetně demence)? PokudVáš rodinýpříslušníknesplňujepodmínkynárokunastarobní důchod,můžesizažádatoinvalidnídůchodnapříslušnéokresní (Pražské)správě sociálníhozabezpečenípodletrvaléhobydliště. Dávka sociálního pojištění je poskytována při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, poklesla-li schopnost pojištěnce soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % částečná invalidita, nebo o 66 % plná invalidita, nebo je-li pojištěnec schopen práce jen za zcela mimořádných podmínek. Částečný nebo plný invalidní důchod se vyplácí v případě, že pojištěnec splnil potřebnou dobu pojištění, která činí pro osoby nad 28 let nejméně 5 let z posledních 10 let před vznikem invalidity. Zaměstnanci organizací, které provádějí nemocenské pojištění svých zaměstnanců, podávají žádost u svého zaměstnavatele, v ostatních případech se nárok uplatňuje u příslušné okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení dle trvalého bydliště občana. Žádost může občan podat v případě nepříznivého zdravotního stavu kdykoliv, nebo je řízení o nároku zahájeno po roce pobírání nemocenských dávek na podnět ošetřujícího lékaře. Invalidní důchod vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud během doby pobírání invalidního důchodu občan splní podmínky nároku na starobní důchod (především dosažení důchodového věku), je výhodné nechat si tento důchod vypočítat (opět u příslušné okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení), vyplácí se vždy ten výhodnější, ale nikoli oba.

4 2 Moje 78letá maminka je tělesně zcela zdravá, možná zdravější než my všichni doma, ale bohužel hlava jí neslouží. Nezvládne si uvařit, neví jak na to, nají se jen lžící, pak si to nepamatuje a vyžaduje jídlo znovu. Je potřeba dohlížet na užívání léků bere tablety na nezhoršování demence. Sama se neoblékne, je potřeba připravit jí oblečení, dohlédnout, aby si ho oblékla ve správném pořadí. Bloudí, sama nemůže nikam, potřebuje doprovod. Podobně je to s hygienou, tam navíc ještě klade odpor, nechce se mýt. Občas si plete den s nocí, je zmatená. Jsou dny, kdy nás nepoznává. Máme my nebo babička nárok na nějaký příspěvek? Máterodinéhopříslušníkazávisléhonapomocijinéfyzické osobyzdůvodudlouhodobě nepříznivéhozdravotníhostavu? Potřebujeošetřeníaobsluhujinouosoboupřiběžných deníchčinostech? Můžesipožádatopříspěveknapéči: O příspěvek na péči si žádá osoba s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle trvalého bydliště. Existují čtyři stupně závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby. Tyto stupně vyplývají z počtu nezvládnutých úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti. Úkon se považuje za zvládnutý pouze v případě, že je osoba schopna dlouhodobě, samostatně, spolehlivě a opakovaně rozpoznat potřebu úkonu, úkon fyzicky provádět obvyklým způsobem a kontrolovat správnost provádění úkonu. Podle stupně závislosti je odvozena měsíční výše příspěvku na péči. Ta činí u dospělé osoby: a) Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost nezvládnutí více než 12 úkonů), b) Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost nezvládnutí více než 18 úkonů), c) Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost nezvládnutí více než 24 úkonů), d) Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost nezvládnutí více než 30 úkonů). (1) Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: a) příprava stravy, b) podávání, porcování stravy,

5 c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu, d) mytí těla, e) koupání nebo sprchování, f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení, g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, j) stání, schopnost vydržet stát, k) přemisťování předmětů denní potřeby, l) chůze po rovině, m) chůze po schodech nahoru a dolů, n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení, o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, p) orientace v přirozeném prostředí, q) provedení si jednoduchého ošetření, r) dodržování léčebného režimu. 3 (2) Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: a) komunikace slovní, písemná, neverbální, b) orientace osobou, časem i v cizím prostředí, c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, d) obstarávání osobních záležitostí, e) uspořádání času, plánování života, f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla, i) mytí nádobí, j) běžný úklid v domácnosti, k) péče o prádlo, l) přepírání drobného prádla, m) péče o lůžko, n) obsluha běžných domácích spotřebičů, o) manipulace s kohouty a vypínači, p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. Pokud osoba (příjemce příspěvku) nemůže příspěvek přijímat, nebo nevyužívá příspěvek k zajištění potřebné pomoci, může obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanovit zvláštního příjemce příspěvku.

6 4 Příspěvek na péči lze využít pouze za účelem zajištění pomoci jiné fyzické osoby. Může se jednat o osobu blízkou nebo o poskytovatele sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Příspěvek nelze použít na úhradu za léky či nájemné nebo stravu. Způsob zajištění pomoci uvádí příjemce příspěvku již v žádosti, nebo je povinen tuto skutečnost oznámit úřadu nejpozději do 8 kalendářních dnů od přiznání příspěvku, nebo od změny způsobu zajištění pomoci. Pomoc může zajišťovat blízká osoba, která s touto skutečností musí vyjádřit písemný souhlas na předepsaném formuláři úřadu, poskytovatel sociální služby, nebo je možné a často velmi vhodné využít kombinaci obou způsobů zajištění pomoci. Příjemce příspěvku nahlásí úřadu jak osobní údaje blízké osoby, tak informace o poskytovateli sociálních služeb. Úřad obce s rozšířenou působností provádí pravidelné kontroly využívání příspěvku na péči v domácnosti příjemce příspěvku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností kontroluje, zda příspěvek byl využit na zajištění pomoci a zda osobě, které byl příspěvek přiznán, je poskytována pomoc odpovídající stanovenému stupni závislosti. Pokud příjemce uvádí, že pomoc zajišťuje poskytovatel sociální služby, je nutné předložit písemnou smlouvu. Vzhledem k tomu, že jsem se ocitla mezi nezaměstnanými a je mi už přes padesát, uvažovala jsem o tom, že bych se starala o svého otce postiženého demencí, neboť matka už situaci nezvládá a sama má postižené velké klouby, takže velmi obtížně chodí. Bydlí na vesnici v domku blízko mě, takže s docházkou by neměl být problém. Mohla bych si požádat o příspěvek na péči? Přivydělávám si vázáním suchých květin, nevadilo by to? Pečujetecelodeně,osobně ařádně oblízkouosobu,kteráje příjemcempříspěvkunapéčivestupniiaž IV? Úřad, který vyplácí příspěvek na péči, vydá na vyžádání příjemce na péči potvrzení, že péči zajišťuje blízká osoba. Potvrzení obsahuje osobní údaje blízké osoby a slouží jako doklad pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Pečující osoba má na základě tohoto potvrzení hrazeno zdravotní pojištění státem a doba pečování se mu započítává jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění. Toto potvrzení získá vždy maximálně jedna pečující osoba.

7 Bydlíme v dvougeneračním domku v Praze, zdálo by se to být ideálním bydlením pro všechny, ale bohužel, jak už to chodí, moje žena po celou dobu manželství nevycházela s mou matkou. Matka nyní potřebuje pomoc, je závislá na péči další osoby, trpí středně těžkou demencí. Ale těžko mohu chtít po své ženě, aby vařila a zajišťovala pro ni pravidelnou stravu. Matka není schopna si sama uvařit, naopak bylo by pro nás všechny i ohřívaní nebezpečné, máme plyn. Já mám turnusovou práci, jak lze situaci vyřešit? 5 Nemůžetezajistitcelodenípéčiorodiného příslušníkasami? Můžeteseobrátitnaposkytovateleteréníchsociálníchslužeb vevašemregionu. Jedná se o služby poskytované v domácnosti klienta (pečovatelská služba, popř. osobní asistence) za úhradu. Maximální výše úhrad za úkony pečovatelské služby či osobní asistence jsou určeny vyhláškou a v současné době činí 85 Kč za hodinu péče. Tyto služby poskytují organizace zřízené obcemi, církevní organizace, občanská sdružení atd. Kontakty na poskytovatele sociálních služeb ve vašem regionu získáte v Registru poskytovatelů na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Všichni poskytovatelé uvedení v Registru splňují podmínky pro registraci, které obsahují mj. naplňování Standardů kvality sociálních služeb. Poskytování služeb je tedy pro klienta bezpečné a služby poskytují pracovníci s odbornou způsobilostí, která vyplývá ze zákona o sociálních službách. Nejčastěji využívané úkony pečovatelské služby jsou: pomoc při osobní hygieně, koupel, dohled, doprovod, donáška jídla, pomoc při jeho podávání, nákupy, pochůzky, práce spojené s udržováním domácnosti.

8 6 Naše 70letá babička bydlí vedle nás a léčí se s cukrovkou. Ta se postupně zhoršovala, z tablet přešla na inzulín, naučila se manipulovat s injekční stříkačkou a natáhnout určené jednotky. Řešila vše sama, až jsme ji jednou našli v bezvědomí a okamžitě převezli do nemocnice. Tam zjistili, že babička má kromě cukrovky ještě poruchu kognitivních funkcí, rozvíjí se u ní demence a není schopna si dále inzulín píchat sama. Ošetřující lékař v nemocnici na interním oddělení doporučil službu Home care, která by se o aplikaci inzulínu postarala. Zatím na dva týdny. Co bude dál? Pečujeteosobu,ukteréjepotřebaprovádět takézdravotníúkony? Obraťtesenapraktickéholékaře,kterýVámůžepředepsat domácízdravotnípéči. Na základě indikace praktického lékaře mohou zdravotní sestry provádět odborné zdravotní úkony přímo v domácnosti pacienta. Domácí zdravotní péči zabezpečují organizace zřízené obcí, církevní organizace, agentury domácí péče. Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou pacienta. Nejčastější výkony domácí zdravotní péče: aplikace léků, převazy, odběr biologického materiálu, ošetřovatelská rehabilitace, měření tělesných funkcí.

9 Starám se o svou maminku, která chodí o berlích, což není tak velký problém, ale kvůli těžší zapomnětlivosti netrefí domů a nelze ji dnes samostatně nikam pustit. Dříve měla naučenou cestu do kostela a domů, jezdila tramvají. To dnes už nelze, jede na opačnou stranu, bez doprovodu nemůže nikam. Berle zapomíná v tramvaji. Můžeme o něco požádat? 7 Pečujeteorodinéhopříslušníkastěžkýmtělesným, smyslovýmnebomentálnímpostižením,kterépodstatně omezujejehopohybovouneborientačníschopnost? Můžesizažádatopřiznánímimořádnýchvýhod. Podle druhu a stupně postižení jsou občanům přiznávány mimořádné výhody až III. stupně (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb.). Mimořádné výhody lze přiznat také osobě, která nemá poruchu funkce nosného ústrojí nebo funkce horních či dolních končetin, pokud její jiné postižení podstatně omezuje pohybovou nebo orientační schopnost. Zažádat si může na sociálním odboru obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště. Žádost obsahuje vyjádření praktického lékaře. Na základě posouzení posudkového lékaře jsou uděleny mimořádné výhody a žadatel získá k prokazování přiznaných výhod průkaz mimořádných výhod TP (I. stupeň), ZTP (II. stupeň), ZTP/P (III. stupeň). Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP): a) nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky, b) nárok na přednost při osobním projednávání úředních záležitostí, vyžaduje-li toto čekání, zejména stání; za osobní projednávání se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placení služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP): a) výhody I. stupně, b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), c) 75% sleva jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 62% sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

10 8 Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P): a) výhody I. a II. stupně, b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě, c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce. Dále může být držitelům průkazu ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP a ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci. Přehled sociálních dávek pro občany těžce zdravotně postižené a občany s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí: Jedná se sociální dávky poskytované podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. O tyto sociální dávky si můžete zažádat nebo se o nich informovat na sociálním odboru úřadu obce podle trvalého bydliště. Pro vznik nároku na tyto dávky je nutné splnění různých kritérií. Existují tyto typy jednorázových dávek: - jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek (k odstranění, zmírnění nebo překonání následků postižení, pokud je nehradí zdravotní pojišťovna nebo je hradí jen částečně), - příspěvek na úpravu bytu, - příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, - příspěvek na provoz motorového vozidla, - příspěvek na individuální dopravu. Existují tyto typy opakujících se dávek: - příspěvek na zvýšené životní náklady (např. příspěvek občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační či jiné pomůcky) uvažuje se o zrušení - příspěvek na úhradu užívání bezbariérového bytu a garáže, - příspěvek nevidomým občanům.

11 Můj muž trpí těžší formou demence, která je spojena v jeho případě s inkontinencí, už obtížně chodí, polehává. Pro mě by byla velkým pomocníkem postel, která by byla polohovací, byla by především výhodou i pro mě, pro osobu pečující, šlo by si ji případně půjčit? 9 Pečujeteosobu,kterápotřebujekompenzačnípomůcky? Obraťtesenaodborníka. Ergoterapeut nebo fyzioterapeut (popř. pracovník prodejny se zdravotnickými potřebami) Vám doporučí nejvhodnější pomůcky. Je dobře obeznámen s tím, jak pomůcku získat, zná tiskopisy, ví, jak se vyplňují. Na internetových stránkách firem se zdravotnickými pomůckami lze najít katalogy kompenzačních pomůcek, kde se mj. dozvíte, zda je pomůcka hrazena zdravotní pojišťovnou, jaký lékař (praktický, odborný) Vám ji může předepsat a další podrobnosti. V případě, že zdravotní pojišťovna nehradí pomůcku v plné výši (nebo vůbec), může úřad na pořízení pomůcky v určitých případech přispět. Záleží na druhu postižení a výši příjmu žadatele. Obraťte se na sociální odbor v místě trvalého bydliště. Řada organizací pro zdravotně postižené disponuje půjčovnami, také prodejny zdravotnických potřeb mohou mít půjčovnu. Moje matka v důsledku své choroby středně těžká demence není schopna se už pomalu podepsat. Je velmi sugestibilní a hned všemu uvěří, což je u ní zcela nový prvek, nikdy taková nebyla. Velmi ochotně jezdí na zájezdy, což je velmi dobře kvůli společenským kontaktům, ale berou ji s sebou zcela nevhodní jedinci, propagující firemní produkty. Zděsil jsem se, když jsem zjistil, že koupila deky z ovčího rouna za nehorázně vysokou cenu. Mohu se nějak bránit, aby se situace neopakovala? Pečujeteorodinéhopříslušníkatrpícíhozávažnou duševníchorobou? Zvažtenásledujícídoporučení. Při péči o rodinného příslušníka trpícího duševní poruchou, která není jen přechodná dle 10 občanského zákoníku (například postiženého těžší demencí jakéhokoliv původu, včetně demence způsobené alkoholismem), může být problémem jeho hospodaření s majetkem a financemi. Podle občanského soudního řádu ( 80) lze

12 10 v takovém případě podat návrh na zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům a stanovení opatrovníka. Návrh (podnět) může podat zdravotnické zařízení, státní orgán, jednotlivec, rodinný příslušník. Podá-li návrh rodina, je doporučeno, aby soudu předložila lékařské vysvědčení o duševním stavu vyšetřovaného, neboť soud je může vyžadovat. Posouzení stavu pacienta se mimo jiné děje na základě soudně znaleckého posudku vyžádaného soudem. Duševní poruchy, jež postihují jen některé složky osobnosti a jednání nemocného, mohou vést k omezení způsobilosti k právním úkonům. Omezení se týkají jen oblasti majetkoprávní a pracovně právní (nakládání s penězi či uzavírání smluv a dohod) a jsou taxativně vyjmenována a vyznačena v občanském průkaze. Vážné duševní choroby s postižením ve všech složkách osobnosti vedou ke zbavení způsobilosti k právním úkonům. Všechny právní úkony za osobu zbavenou této způsobilosti činí soudem ustanovený opatrovník. Pokud opatrovnictví navrhovaný rodinný příslušník odmítne nebo nikdo takový není, je stanoven opatrovník veřejný, jímž bývá orgán místní správy (např. obec) dle místa trvalého bydliště nemocného. Rozdíl mezi omezením a zbavením způsobilosti k právním úkonům ukážeme na příkladě při zbavení způsobilosti k právním úkonům může opatrovník rozhodovat umístění svého svěřence do ústavu sociální péče, což při omezení způsobilosti k právním úkonům není možné. Duševní poruchy vedoucí ke zbavení způsobilosti k právním úkonům: Dlouhodobé duševní poruchy: - schizofrenie, - trvalé poruchy a bludy, - schizoafektivní poruchy v těžších formách, - pokročilé demence, - duševní poruchy a poruchy chování ve stadiu pokročilé závislosti, nebo se současnou přítomností demence, - středně těžká až hluboká mentální retardace. Duševní poruchy vedoucí k omezení způsobilosti k právním úkonům: - lehké mentální retardace, - závislost na alkoholu či drogách, - paranoida v případech, kdy psychóza a zejména kverulační aktivity v pracovně právní oblasti ztěžují možnost obživy vlastní či obživy rodiny. V praxi by omezení (v případě mírnější poruchy) nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům (v případě těžšího postižení) vždy mělo vést k ochraně nemocného před jeho zneužitím, okradením, přepisem majetku atd.

13 Celý rok se staráme o našeho postiženého otce, ale domníváme se, že bychom měli mít možnost trávit dovolenou sami, bez povinnosti péče. Jakou máme možnost? 1 Pečujeteorodinéhopříslušníkapotřebujetesiodpočinout, nebonemátemožnostonějpečovatvdobě Vašídovolené? Můžetevyužítzv.odlehčovacíslužby krátkodobéumístění vzařízeníchktomurčených. Ta poskytují krátkodobé respitní (odlehčovací) pobyty. Jedná se o sociální službu, která je občanům poskytována většinou nejdéle po dobu 3 měsíců. Služba je poskytována za úhradu, která se řídí vyhláškou. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Informace o těchto zařízeních ve Vašem regionu se dozvíte v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

14 DŮ LEŽITÉKONTAKTY 12 Důležitékontaktyzhlediskasociálně zdravotnickýchinformací: (Doporučujeme však obrátit se na pracoviště v místě vašeho bydliště, znalost místních poměrů je velmi podstatná a přístupy mohou být odlišné.) Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, Praha 2, tel.: , URL: Konzultační dny pro veřejnost, kde budou zodpovězeny dotazy k sociální problematice, se konají každou středu od h do h v přízemí budovy MPSV ČR. Tato služba je poskytována bezplatně. Česká správa sociálního zabezpečení Adresa: Česká správa sociálního zabezpečení Praha, Křížová 25, Praha 5, tel.: URL: Česká správa sociálního zabezpečení jako orgán státní správy vykonává působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby. Vydává měsíčník České správy sociálního zabezpečení. Veřejný ochránce práv Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, tel.: URL: Poslání veřejného ochránce práv je ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud je takové jednání v rozporu s právem, nebo neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, nebo jsou-li tyto orgány nečinné. Česká alzheimerovská společnost Adresa: Česká alzheimerovská společnost, Šimůnkova 1600, Praha 8, tel.: URL: Vykonává poradenský servis pro pacienty s Alzheimerovou nemocí a jejich pečovatele a dále poskytuje nformační servis o službách pro seniory. Česká asociace pečovatelské služby Adresa: Česká asociace pečovatelské služby, Bendova 1121/6, Praha 6 - Řepy, tel.: URL: Asociace poskytovatelů pečovatelské služby poskytuje kontakty a poradenství v oblasti terénních sociálních služeb.

15 DŮ LEŽITÉKONTAKTY Ambulance pro poruchy paměti Adresa: Ambulance pro poruchy paměti, Vinohradská nemocnice, Šrobárova 50, Praha 10, tel.: URL: Ambulance nabízí diagnosticko-poradenskou pomoc pro postižené s poruchami paměti a poruchami chování a jejich rodinné příslušníky. 13 Registr poskytovatelů sociálních služeb URL: Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením URL: Centra služeb pro zdravotně postižené Adresa: Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, Wuchterlova 11, Praha 6, tel.: , URL: Help Katalog poskytovatelů zdravotnických služeb Adresa: Lékařské informační centrum, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2, tel.: URL: Zde najdete odkazy na široké spektrum zdravotních a částečně i sociálních služeb v ČR. Helpnet Adresa: Jaroslav Winter, BMI sdružení, tel.: URL: Jedná se o internetový portál se zaměřením na problematiku lidí se zdravotním postižením, v širším smyslu osob se specifickými potřebami (zrakově, sluchově, tělesně postižení, vnitřní nemoci, mentálně postižení, duševní nemoci), sloužící jako informační, komunikační a vzdělávací médium pro tuto oblast. Liga za práva vozíčkářů Adresa: Liga za práva vozíčkářů, Kounicova 42, Brno, tel./fax: URL: K dispozici PARAGRAFÍK Poradna pro život s postižením, tel.: ŽIVOT 90 Adresa: Život 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1 URL: Život 90 je informační a poradenské centrum, poskytuje krizovou pomoc Senior telefon

16 Vašepoznámky

17 Vašepoznámky

18 Vašepoznámky

19 Příručkavzniklazapodpory: Ambulanceproporuchypaměti Diagnosticko-poradenskápomocpropostižené poruchamipamětiaporuchamichováníajejich rodinépříslušníky Vinohradskánemocnice Š robárova50,1034praha10 Tel.: URL:htp:/w.pecujici.cz

20 Podrobnějšíinformacesezaměřenímnajednotlivénemoci,lzenajít usvépomocnýchskupin,kteréjereprezentují, pomáhajípodobně postiženýmijejichrodinýmpříslušníkům, případně nawebovýchstránkáchfarmaceutickýchfirem, kterémajíiedukačníprogramy. Děkujemefirmě Pfizerzapodporuvedukaci ivsociálníoblasti. ARI

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně Z obsahového hlediska je nejvýznamnější ustanovení odst. 2, z něhož vyplývá 7 kritérií, která si lze představit jako následující dvourozměrnou tabulku. Rozpoznání potřeby Provedení fyzicky obvyklým způsobem

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Doručovací razítko: Datum přijetí žádosti: Název zařízení: Centrin CZ s.r.o. poskytovatel sociálních služeb Požadovaná sociální služba: Domov pro seniory Domov se

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Razítko/den přijetí žádosti: Žadatel:..... jméno příjmení (popř. rodné příjmení) titul Státní příslušnost:.. Rodinný stav:

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ Zdravotní stav KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ Na základě Usnesení Rady Středočeského kraje č. 088-30/2009/RK ze dne 17. 8. 2009 a Metodického pokynu Středočeského kraje

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K 46. ČÍSLU BULLETINU DOTEKY 2 Milí čtenáři Doteků, den 14. březen 2006 se stal jak pro Vás uživatele, tak pro nás poskytovatele sociálních služeb

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba 1. Jméno a příjmení žadatele:... 2. Bydliště:.. 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:... Bydliště: Telefon:. 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Tel: 371 593 121, Fax: 371 593 113, Email: dks@dkszinkovy.cz Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel DOTAZNÍK, který je prvním krokem k tomu, abyste se stal

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice

ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice V období: ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01, Sušice

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba zahrnuje Vysvětlivky. Běžná denní hygiena. Česání a mytí vlasů. Mytí těla a koupání

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba zahrnuje Vysvětlivky. Běžná denní hygiena. Česání a mytí vlasů. Mytí těla a koupání Domovy pro seniory 1 Běžná denní hygiena Péče o ústa Ranní hygiena Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Večerní hygiena Vysmrkání se Použití intimspreje Vyčištění zubů Péče o zubní náhrady očištění Nasazení

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 20 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s.

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (*) Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení) Narozen:... (den, měsíc, rok) (místo) Státní příslušnost: Rodné číslo:

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Sociálníaspekty péčeonemocného salzheimerovouchorobou

Sociálníaspekty péčeonemocného salzheimerovouchorobou Sociálníaspekty péčeonemocného salzheimerovouchorobou NOVÁ EDICE KateřinaDušková MartinaHasalíková Autoři: Bc. Kateřina Dušková Česká asociace pečovatelské služby, Praha 6 PhDr. Martina Hasalíková Poradna

Více

Sociálníaspekty péčeonemocného salzheimerovouchorobou

Sociálníaspekty péčeonemocného salzheimerovouchorobou Sociálníaspekty péčeonemocného salzheimerovouchorobou NOVÁ EDICE KateřinaDušková MartinaHasalíková Autoři: Bc. Kateřina Dušková Česká asociace pečovatelské služby, Praha 6 PhDr. Martina Hasalíková Poradna

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Otisk podacího razítka: ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Žádost podána dne: Tel.: +420 731 152 926 socialni.pracovnice@vilavancurova.cz www.vilavancurova.cz

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Informace. Průkazky a další výhody

Informace. Průkazky a další výhody Informace Průkazky a další výhody Průkazky TP, ZTP a ZTP/P Zákon č. 329/2011 Sb. Tyto průkazky jsou určeny lidem se zdravotním postižením. Průkazku může získat člověk, který má více jak 1 rok a má tělesné,

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na své 46.

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče,

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče, SOCIÁLNÍ MINIMUM Vážení rodiče, Rádi bychom uvedly stručný přehled dávek a výhod, který by Vám mohl pomoci orientovat se, případně lépe zvládnout situaci, která vznikla onemocněním Vašeho dítěte. Jedná

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vydáno s finanční podporou státního rozpočtu ČR, prostřednictvím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jan Michalík NRZP ČR, Praha 2009 4. doplněné

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V A 1 Ubytování Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace Poskytnutí bezpečného místa k životu a bezpečných profesionálních vztahů Vlastní lůžko (chodit spát na stejné lůžko) Možnost

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 204 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních 1 Postup jak získat příspěvek na péči pro duševně nemocného (dále DN) podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále Zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,(dále Vyhláška) s platností od 1.1.2012 Odkaz

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) www.spdn-cr.org OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) www.spdn-cr.org OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) OSPDN ČR www.spdn-cr.org Prezentace OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více