Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2004

2 Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 1 STATUTÁRNÍ ORGÁN:... 1 Představenstvo:... 1 Dozorčí rada:... 1 ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE ČINNOST A VÝVOJ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY... 3 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK Základní údaje o hospodaření za rok 2004 v tis. Kč:... 4 Lidské zdroje... 4 Činnost představenstva v roce NOVĚ POŘÍZENÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK V ROCE OSTATNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 5 PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI... 8 OSTATNÍ OSOBY PROPOJENÉ S METROPOLNET, A. S TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM (ODBĚRATEL)... 9 MATEŘSKÁ ŠKOLA KYTIČKA (ODBĚRATEL)... 9 ZÁVĚR Seznam uzavřených smluv s mateřskou společností Seznam uzavřených smluv s ostatními propojenými osobami VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ROZVAHA...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU... U 16 ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

3 Základní údaje o společnosti ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Metropolnet, a. s. Sídlo: Hradiště 96/6-8, Ústí nad Labem Právní forma: akciová společnost Datum vzniku společnosti: Datum zahájení činnosti: Údaj o zápise v OR: Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383 IČ: Rozhodující předmět činnosti: Poskytování hardware a poradenství v oblasti hardware a software Základní jmění společnosti: 32 mil. Kč Organizační struktura: jedna organizační jednotka Statutární orgán: Představenstvo: Období: Předseda představenstva: Ing. Jiří Brodský Místopředseda představenstva: Ing. Ladislav Hruška Člen představenstva: Mgr. Jan Tvrdík Člen představenstva: Petr Beran Člen představenstva: Roman Brichta Období: Předseda představenstva: Ing. Milan Zemaník Místopředseda představenstva: Mgr. Jan Kubata Člen představenstva: Ing. arch. Zdeněk Šťastný Období: Předseda představenstva: Jiří Knápek Místopředseda představenstva: Ing. Viktor Houska Člen představenstva: Ing. arch. Zdeněk Šťastný Dozorčí rada: Období: Předseda dozorčí rady: Ing. Josef Maier Místopředseda dozorčí rady: Ing. Miloslav Pelc Jan Řeřicha Období: Předseda dozorčí rady: Mgr. Petr Gandalovič Petr Beran Jan Řeřicha Michal Polesný Ing. Miloslav Pelc Strana 1 / 23

4 Období: Předseda dozorčí rady: Mgr. Petr Gandalovič Petr Beran Jan Řeřicha Michal Polesný Ing. Miloslav Pelc MUDr. Jiří Madar Období: Předseda dozorčí rady: Mgr. Petr Gandalovič Místopředseda dozorčí rady: Petr Beran Ing. Miloslav Pelc Jan Řeřicha Michal Polesný MUDr. Jiří Madar Strana 2 / 23

5 Činnost společnosti v roce 2004 Nejvýznamnější události v roce 2004 jsou : - uzavření smlouvy na implementaci informačního systému pro město Ústí nad Labem - vložení metropolitní sítě do základního jmění společnosti - uzavření smlouvy se společností Microsoft tzv. Enterprise Agreement. Implementace informačního systému je nejvýznamnější vlastní investicí v historii společnosti. Stejně tak vlastní implementaci můžeme považovat za nejvýznamnější realizovaný projekt. Vlastnictví informačního systému společností dává široký prostor pro možné další nasazení systému v dalších organizacích řízených městem. Vklad metropolitní sítě do majetku společnosti byl zcela zásadním krokem pro možnosti jejího širšího komerčního využití. V průběhu roku byl dokončen projekt rozšíření v oblasti průmyslové zóny Předlice. Širšímu komerčnímu využití v roce 2004 brání především málo rozvinuté poslední míle. Za významné z pohledu možného dalšího směru rozvoje metropolitní sítě považujeme úspěšně podaný projekt v rámci dotační EU programu SROP opatření 2.2. Hodnota dotace činí necelých 500 tis. Kč, ale významný je především způsob, kterým je možné zajistit další rozvoj metropolitní sítě. Uzavření smlouvy se společností Microsoft dává společnosti možnost poskytovat v rámci komplexních služeb i licence pro produkty Microsoft v oblasti osobních počítačů. Nepřímo tato smlouva potvrdila orientaci společnosti na prostředí produktů Microsoft. Společnost spravuje více než 500 pracovních bodů (osobní počítače, síťové tiskárny, aktivní síťové prvky). Počet osobních počítačů, které jsou dodávány jako součást služby je cca 300. V rámci posledního čtvrtletí provedla společnost některé organizační změny s cílem posílit komerční aktivity. Za negativní skutečnost, která ovlivňovala chod společnosti v rámci celého roku, je šetření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže týkající se Provozní smlouvy mezi městem Ústím nad Labem a společností Metropolnet, a. s. Přes odvolání města mu byla udělena pokuta související s výše zmíněnou smlouvou. Ekonomicko-právní rozbor, který si společnost v závěru roku nechala vypracovat, doporučil uzavření nové smlouvy, která bude v souladu se zákonem 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Činnost a vývoj po datu účetní závěrky Nejvýznamnější událostí v tomto období je uzavření nové Provozní smlouvy s městem Ústí nad Labem. Smlouva byla uzavřena na základě výzvy jednomu zájemci dle 27 zákona 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Strana 3 / 23

6 Další významnou skutečností, je schválení záměru na zajištění investičních úvěrů v roce Plánovaná výše investic je 9 mil. Kč na investice související s rozšiřováním městského informačního systému a 4,5 mil. Kč na rozvoj metropolitní sítě. Úvěr ve výši 4,5 mil. Kč je vázán na schválení dotací EU programu SROP opatření 2.2. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2004 Hospodaření společnosti za rok 2004 skončilo ziskem ve výši ,- Kč po zdanění Základní údaje o hospodaření za rok 2004 v tis. Kč: Výkony: Výkonová spotřeba: Přidaná hodnota: Výsledek hospodaření před zdaněním: Aktiva celkem: Dlouhodobý nehmotný majetek netto: Dlouhodobý hmotný majetek netto: Finanční majetek Pasiva celkem: Základní kapitál: Výsledek hospodaření minulých let: Výsledek hospodaření 2003: Cizí zdroje: Lidské zdroje V průběhu roku 2004 se zvýšil počet zaměstnanců společnosti z 12 na 15. Nově byla vytvořena místa: - Pracoviště technické podpory, které bylo zřízeno jako společensky účelné pracovní místo. Činnost zajišťuje zaměstnanec společnosti se změněnou pracovní schopností. - Poradce výkonného ředitele, jako dočasné místo pro zajištění některých klíčových projektů. - BID manager, pro koordinace obchodní činnosti především v oblasti výběrových řízení. Činnost představenstva v roce 2004 V roce 2004 se představenstvo sešlo celkem na 14 jednáních. Představenstvo se v roce 2004 zabývalo dokončením jednání o implementaci informačního systému a dohledem nad implementací informačního systému a jednáním o důsledcích rozhodnutí UOHS. V průběhu roku byl postupně realizován přechod společnosti na tzv. německý model řízení. Strana 4 / 23

7 Nově pořízený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek v roce 2004 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: tis. Kč z toho drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek: 748 tis. Kč Ostatní údaje o společnosti - Společnost nevlastní žádné nemovitosti. - Během účetního období nebyly vedeny žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení se společností. - Členové statutárních orgánů přijali v účetním období roku 2004 odměny v celkové výši 393 tis. Kč. Strana 5 / 23

8 Cíle a metody řízení rizik Vzhledem k výraznému nárůstu majetku v roce 2004 jsou posuzována rizika a ztráty, které mohou vzniknout, jejich významnost a možné dopady na chod společnosti. Cílem je přijmout adekvátní opatření pro danou skupinu rizik. Z tohoto pohledu byl majetek rozdělen do 3 základních technologických rizik skupin. Skupina majetku Dopady rizika Opatření Pasivní infrastruktura metropolitní optické sítě Aktivní infrastruktura metropolitní sítě SW prostředky Finanční ztráty plynou z nefunkčností části sítě, které v řádu dnů převýší náklady na opravy. Refundantní infrastruktura sítě zajistí její funkčnost jako celku i při ztrátě jednoho z center. Provoz sítě s jedním centrem je možný pouze krátkodobě. Vysokým rizikem je vysoká pořizovací cena technologií. Převážnou část majetku tvoří licence k programovému vybavení. Z tohoto pohledu se tedy jedná především o smluvní vztah. Rizika jsou v dané oblasti především obchodně-právní a jejich dopady jsou dlouhodobé (několik let). Vzhledem k výběru strategických partnerů jsou vyhodnocena jako nevýznamná. Největší riziko v této oblasti plyne z možnosti ztráty dat a možné ztráty některých individuálních nastavení (10-20% hodnoty majetku.) Byla uzavřena smlouva se společností SITEL zajišťující opravy sítě v garantovaných časech (různých pro různé části sítě s ohledem na příjmy těchto částí). Je uzavřena servisní smlouva zajišťující servis při technických závadách zařízení. V závěru roku bylo vypsáno poptávkové řízení s cílem zajistit optimální zajištění majetku pojistnou smlouvou pro ostatní rizika. Současná politika zálohování byla vyhodnocena jako dostatečná. V dlouhodobém plánu bude společnost rozpracovávat problematiku vybudování záložního datového centra. Strana 6 / 23

9 Strana 7 / 23

10 Zpráva představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) ( 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku) Tato zpráva je zpracována za účetní období od do Společnost Metropolnet, a. s., Hradiště 96, Ústí nad Labem, IČ: je stoprocentně vlastněná Městem Ústí nad Labem. Je osobou ovládanou a Město Ústí nad Labem je osobou ovládající. Ovládací smlouva podle 190b Obchodního zákoníku uzavřena nebyla. Osoba přímo ovládající Metropolnet, a. s. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Město Ústí nad Labem stoprocentní vlastník společnosti Metropolnet, a. s. Seznam smluv uzavřených v r s ovládající osobou je uveden v příloze č. 1 této zprávy. V r byl Metropolnet, a. s. ve vztahu k Městu Ústí nad Labem: Dodavatelem služeb zajišťující činnosti v oblasti informačních technologií. Výše celkových poskytnutých služeb Městu Ústí nad Labem společností Metropolnet, a. s. na základě Smlouvy o zajištění činnosti v oblasti informačních technologií a Dodatku ke smlouvě č. 1 za účetní období 2004 činila částku tis. Kč bez DPH. Dodavatelem služeb poskytnutých nad rámec plnění Smlouvy o zajištění činnosti v oblasti informačních technologií. Celková výše těchto služeb poskytnutých v roce 2004 činila 889 tis. Kč (bez DPH). Dále byl fakturován pronájem HW pro Informační centrum ve výši 121 tis. Kč a dodávka SW Share Point Portal ve výši 193 tis. Kč. Odběratelem služeb souvisejících s poskytnutím nájmu nebytových prostor. V roce 2004 činila částka za vyúčtované nájemné kanceláří, garážového stání, energií a služeb spojených s nájmem, za přefakturaci telefonů a ostatních služeb částku 136 tis. Kč. Jiné než toto plnění a protiplnění nebylo mezi Metropolnet, a. s. a Městem Ústí nad Labem poskytováno. Společnosti Metropolnet, a. s. jako ovládané osobě nevznikla ve vztahu k Městu Ústí nad Labem žádná újma. Ve všech popisovaných případech byly sjednány vztahy na smluvním základě bez jakéhokoliv zvýhodnění nebo znevýhodnění jedné či druhé smluvní strany. Strana 8 / 23

11 Jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo na popud ovládající osoby: - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu funkce valné hromady Metropolnet, a. s. schválení účetní závěrky za rok navýšení základního kapitálu o 30 mil. Kč nepeněžním vklad (hodnota nepeněžního vkladu činila tis. Kč) - rozhodnutí o změně členů statutárních orgánů. Osoby nepřímo ovládající Metropolnet, a. s. Nejsou. Osoby ovládané společností Metropolnet, a. s. Metropolnet, a. s. přímo či nepřímo neovládá žádné právnické osoby. OSTATNÍ OSOBY PROPOJENÉ S METROPOLNET, A. S. Plnění poskytnutá organizacím, jejichž zřizovatelem je Město Ústí nad Labem: Technické služby Města Ústí nad Labem (odběratel) Připojení k metropolitní síti v celkové hodnotě Kč 497 tis. bez DPH. Měsíční poplatky v celkové hodnotě Kč 15 tis. bez DPH. Strukturovaná kabeláž v celkové hodnotě 97 tis. bez DPH Mateřská škola Kytička (odběratel) Připojení internetu smluvní cena Kč 31 tis. bez DPH. Plnění přijatá od organizací, jejichž zřizovatelem je Město Ústí nad Labem Nebylo. Strana 9 / 23

12 ZÁVĚR Zpracování Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami bylo zajištěno statutárním orgánem Metropolnet, a. s. z dostupných dokumentů a podkladů. Zpráva bude předložena k přezkoumání dozorčí radě, která své vydá ke zprávě své stanovisko. Zpráva o vztazích bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem příslušného obchodního soudu. Zpráva o vztazích bude součástí výroční zprávy za rok V Ústí nad Labem předseda představenstva... člen představenstva... Strana 10 / 23

13 Příloha č. 1 Seznam uzavřených smluv mezi propojenými osobami Seznam uzavřených smluv s mateřskou společností Typ smlouvy Dodavatel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění inominátní Metropolnet, a.s. bez čísla zajištění činností v oblasti informačních technologií doba neurčitá inominátní Metropolnet, a.s. Dodatek č stanovení ceny pro rok Typ smlouvy Dodavatel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění inominátní Město Ústí bez čísla smlouvy o nájmu doba neurčitá nad Labem včetně dod.1-3 Seznam uzavřených smluv s ostatními propojenými osobami Typ smlouvy Odběratel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění inominátní Technické služby bez čísla připojení k metrop.sítí 2004 Strana 11 / 23

14 Strana 12 / 23

15 Strana 13 / 23

16 Strana 14 / 23

17 Strana 15 / 23

18 Strana 16 / 23

19 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI METROPOLNET, A. S. (1) Obecné údaje Název: Metropolnet, a.s. Sídlo: Ústí nad Labem, Hradiště č.p. 96, PSČ Právní forma: akciová společnost Datum vzniku společnosti: Datum zahájení činnosti: Údaj o zápise v OR: IČ: Rozvahový den: Předmět činnosti: Organizační struktura podniku: společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí zprostředkování obchodu jedna organizační jednotka Společníci s větším než 20 % podílem na základním kapitálu: Město Ústí nad Labem 100 % vlastník, ovládací smlouva ani smlouva o převodu zisku nebyla uzavřena Uzavřené ovládací smlouvy: nebyly Změny a dodatky v obchodním rejstříku v r změna sídla společnosti ke dni změny statutárních orgánů ke dnům a rozhodnutí jediného akcionáře o navýšení základního kapitálu nepeněžním vkladem o 30 mil. Kč zápis o splacení základního kapitálu ke dni Statutární orgány k Představenstvo Jiří Knápek předseda Ing. Viktor Houska místopředseda představenstva Ing.arch. Zdeněk Šťastný - člen Dozorčí rada Mgr. Petr Gandalovič předseda Petr Beran - místopředseda Jan Řeřicha člen Ing. Miloslav Pelc člen Michal Polesný člen MUDr. Jiří Madar člen Strana 17 / 23

20 (2) Podíly na základním kapitálu v jiných společnostech Společnost nemá podíl na základním kapitálu v žádné jiné společnosti. (3) Počet zaměstnanců Prům.přep.počet zaměstnanců během účetního období: 11,5 z toho členů řídících orgánů: 3 Výše osobních nákladů vynaložená na zaměstnance: tis. Kč z toho na řídící pracovníky: tis. Kč Odměny členům statutárních orgánů: 393tis. Kč Výše sjednaných penzijních závazků bývalých členů stat.org.: - (4) Výše ostatních plnění členům statutárních orgánů Nepeněžní a jiná plnění členům statutárních orgánů: - Poskytnuté úvěry a půjčky členům stat.orgánů: - (5) Informace o metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Uplatňování obecných účetních zásad vycházelo ze zákona o účetnictví a ostatních platných předpisů. Při účtování o zásobách byla používána metoda A účtování zásob. Nakupované zásoby byly oceňovány pořizovacími cenami, včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením. Za zásoby se považuje i drobný hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 2000,-- Kč. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen nakupovaných zásob zejména přeprava, eventuálně další související náklady. Vedlejší pořizovací náklady jsou evidovány v nepatrné výši zásoby jsou nakupovány v tuzemsku a přeprava je již zahrnuta v ceně pořízení. V účetním období 2004 nenastaly změny ve způsobech oceňování. V účetním období byly tvořeny daňové opravné položky k pohledávkám po splatnosti ve výši Kč 104 tis. V účetním období byly účetní odpisy účtovány měsíčně s ohledem na dobu životnosti jednotlivého majetku. V účetním období nebylo účtováno v cizích měnách. (6) Doplňující informace k rozvaze Položka Software - obsahuje software od pořizovací hodnoty Kč 2000,-- v r byl pořízen informační systém Navision a další softwarové produkty Strana 18 / 23

21 Položka Stavby - optická síť, nabyta vkladem od jediného akcionáře, dále bylo v průběhu účetního období provedeno technické zhodnocení - dostavba Samostatné movité věci a soubory - z převážné části výpočetní technika Jiný dlouhodobý majetek - neodepisovaný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - převážně nedokončené technické zhodnocení optické sítě Pohledávky z obchodních vztahů - pohledávky za odběrateli z běžné činnosti Náklady příštích období - především čas. rozlišení nákladů na implementaci informačního systému, které byly vynaloženy v r a budou se postupně rozpouštět do náklady během 4 let - náklady na poplatky za užívání software hrazené v r na měsíce 1-4/ položka časového rozlišení 1. zvýšených leasingových splátek Odložený daňový závazek - jediný titul pro výpočet odloženého daňového závazku byl rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy dlouhodobého majetku Závazky z obchodních vztahů - především závazky z titulu implementace informačního systému, závazky vzniklé v souvislosti s rozšířením optické sítě Průmyslová zóna Stát daňové závazky a dotace - závazek ke státu z titulu DPH, daně z příjmu za r. 2004, daně ze závislé činnosti Výdaje příštích období - náklady účtované do r. 2004, ke kterým došly faktury v následujícím účetním období Výnosy příštích období - částky přijaté v r. 2004, výnosy patří do následujících účetních období Doplňující informace k výkazu zisků a ztrát Tržby za prodej vlastních výkonů a služeb - převážně tržby za služby poskytnuté mateřské organizace - z menší části za služby v oblasti IT poskytnuté jiným odběratelům Služby - běžné služby související s provozem společnosti - náklady na implementaci a školení informačního systému Navision - subdodávky pro Město - leasingové splátky - poplatky za užití softwaru Změna stavu opravných položek a rezerv - tvorba opravných položek k nepromlčeným pohledávkám Ostatní provozní náklady - dary a ostatní náklady Daň splatná - položka je tvořena daní z příjmů za r a doměrky daní za minulá období ve výši 501,--.Kč Daň odložená - odložená daň z titulu rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy dlouhodobého majetku Strana 19 / 23

22 Ostatní informace (stav k rozvahovému dni) Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení: 0 Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění: 0 Výše nedoplatků evidovaných u místně přísl.finančních org.: 0 Výše pohledávek určených k obchodování: 0 (7) Informace týkající se majetku a závazků Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů: 5 tis. Pohledávky po lhůtě splatnosti dnů: 146 tis. Pohledávky po lhůtě splatnosti dnů: - Pohledávky po lhůtě splatnosti dnů: 521 tis. Závazky po lhůtě splatnosti do 30 dnů: 162 tis. Závazky po lhůtě splatnosti dnů: 0 Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dnů: 0 Pohledávky, které k rozvahovému dni mají lhůtu splatnosti delší než 5 let: 0 Závazky, které k rozvahovému dni mají lhůtu splatnosti delší než 5 let: 0 Pronájem majetku: v omezeném rozsahu pronájem prostředků výpočetní techniky jako součást služeb outsourcing Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: Cizí majetek uvedený v rozvaze: není není Majetek neuvedený v rozvaze: dlouhodobý drobný majetek v ocenění do 2 000,-- Kč Celková hodnota závazků, které nejsou vykázány v rozvaze: tis. (závazky z uzavřených leasingových smluv splatné v letech ) Dále společnost bude na základě smlouvy uzavřené v r hradit poplatky za užívání software ve výši cca 2,9 miliónů ročně (v letech 2005 a 2006). Významné události po rozvahovém dni V únoru 2005 byla společnosti oznámena Statutárním městem Ústí nad Labem skutečnost, že Město Ústí nad Labem hodlá zadat společnosti veřejnou zakázku na služby, spočívající v počítačovém zpracování dat a ve službách s tím spojených formou jednacího řízení bez uveřejnění. (8) Společnost sestavuje výkaz zisků a ztrát v druhovém členění. Strana 20 / 23

23 (9) Základní kapitál byl v průběhu účetního období navýšen úpisem akcií v počtu 300 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie činí ,-- Kč. Základní kapitál k : 320 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,-- Kč v zaknihované podobě (10) Všechny výnosy byly dosaženy v tuzemsku. Společnost nevynaložila žádné výdaje na výzkum a vývoj. (11) Změny vlastního kapitálu během účetního období jsou popsány ve Výkazu změn vlastního kapitálu. V Ústí nad Labem předseda představenstva... člen představenstva... Strana 21 / 23

24 Zpráva o ověření účetní závěrky k 31. prosince 2004 společnosti Metropolnet, a. s. Strana 22 / 23

25 Strana 23 / 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2012 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za fiskální období 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za fiskální období 2013 Výroční zpráva za fiskální období 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti 5 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV Prostějov, 19. 3. 2014 předkládá: Ing. Vladimír Průša jednatel DSP, s.r.o. Domovní správa

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014 Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora www.operatoropencard.cz 2016 2015 Úspora nákladů Hlavní cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. 1 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE.... 3 2. MINULÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ POSTAVENÍ ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚČETNÍ

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Účetní závěrka za rok 2007

Účetní závěrka za rok 2007 Účetní závěrka za rok 2007 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IAS/IFRS Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4 www.602.cz 1 2 3 4 5 6 7 Údaje o společnosti Název společnosti DIČ Sídlo

Více