Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2004

2 Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 1 STATUTÁRNÍ ORGÁN:... 1 Představenstvo:... 1 Dozorčí rada:... 1 ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE ČINNOST A VÝVOJ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY... 3 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK Základní údaje o hospodaření za rok 2004 v tis. Kč:... 4 Lidské zdroje... 4 Činnost představenstva v roce NOVĚ POŘÍZENÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK V ROCE OSTATNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 5 PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI... 8 OSTATNÍ OSOBY PROPOJENÉ S METROPOLNET, A. S TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM (ODBĚRATEL)... 9 MATEŘSKÁ ŠKOLA KYTIČKA (ODBĚRATEL)... 9 ZÁVĚR Seznam uzavřených smluv s mateřskou společností Seznam uzavřených smluv s ostatními propojenými osobami VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ROZVAHA...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU... U 16 ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

3 Základní údaje o společnosti ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Metropolnet, a. s. Sídlo: Hradiště 96/6-8, Ústí nad Labem Právní forma: akciová společnost Datum vzniku společnosti: Datum zahájení činnosti: Údaj o zápise v OR: Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383 IČ: Rozhodující předmět činnosti: Poskytování hardware a poradenství v oblasti hardware a software Základní jmění společnosti: 32 mil. Kč Organizační struktura: jedna organizační jednotka Statutární orgán: Představenstvo: Období: Předseda představenstva: Ing. Jiří Brodský Místopředseda představenstva: Ing. Ladislav Hruška Člen představenstva: Mgr. Jan Tvrdík Člen představenstva: Petr Beran Člen představenstva: Roman Brichta Období: Předseda představenstva: Ing. Milan Zemaník Místopředseda představenstva: Mgr. Jan Kubata Člen představenstva: Ing. arch. Zdeněk Šťastný Období: Předseda představenstva: Jiří Knápek Místopředseda představenstva: Ing. Viktor Houska Člen představenstva: Ing. arch. Zdeněk Šťastný Dozorčí rada: Období: Předseda dozorčí rady: Ing. Josef Maier Místopředseda dozorčí rady: Ing. Miloslav Pelc Jan Řeřicha Období: Předseda dozorčí rady: Mgr. Petr Gandalovič Petr Beran Jan Řeřicha Michal Polesný Ing. Miloslav Pelc Strana 1 / 23

4 Období: Předseda dozorčí rady: Mgr. Petr Gandalovič Petr Beran Jan Řeřicha Michal Polesný Ing. Miloslav Pelc MUDr. Jiří Madar Období: Předseda dozorčí rady: Mgr. Petr Gandalovič Místopředseda dozorčí rady: Petr Beran Ing. Miloslav Pelc Jan Řeřicha Michal Polesný MUDr. Jiří Madar Strana 2 / 23

5 Činnost společnosti v roce 2004 Nejvýznamnější události v roce 2004 jsou : - uzavření smlouvy na implementaci informačního systému pro město Ústí nad Labem - vložení metropolitní sítě do základního jmění společnosti - uzavření smlouvy se společností Microsoft tzv. Enterprise Agreement. Implementace informačního systému je nejvýznamnější vlastní investicí v historii společnosti. Stejně tak vlastní implementaci můžeme považovat za nejvýznamnější realizovaný projekt. Vlastnictví informačního systému společností dává široký prostor pro možné další nasazení systému v dalších organizacích řízených městem. Vklad metropolitní sítě do majetku společnosti byl zcela zásadním krokem pro možnosti jejího širšího komerčního využití. V průběhu roku byl dokončen projekt rozšíření v oblasti průmyslové zóny Předlice. Širšímu komerčnímu využití v roce 2004 brání především málo rozvinuté poslední míle. Za významné z pohledu možného dalšího směru rozvoje metropolitní sítě považujeme úspěšně podaný projekt v rámci dotační EU programu SROP opatření 2.2. Hodnota dotace činí necelých 500 tis. Kč, ale významný je především způsob, kterým je možné zajistit další rozvoj metropolitní sítě. Uzavření smlouvy se společností Microsoft dává společnosti možnost poskytovat v rámci komplexních služeb i licence pro produkty Microsoft v oblasti osobních počítačů. Nepřímo tato smlouva potvrdila orientaci společnosti na prostředí produktů Microsoft. Společnost spravuje více než 500 pracovních bodů (osobní počítače, síťové tiskárny, aktivní síťové prvky). Počet osobních počítačů, které jsou dodávány jako součást služby je cca 300. V rámci posledního čtvrtletí provedla společnost některé organizační změny s cílem posílit komerční aktivity. Za negativní skutečnost, která ovlivňovala chod společnosti v rámci celého roku, je šetření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže týkající se Provozní smlouvy mezi městem Ústím nad Labem a společností Metropolnet, a. s. Přes odvolání města mu byla udělena pokuta související s výše zmíněnou smlouvou. Ekonomicko-právní rozbor, který si společnost v závěru roku nechala vypracovat, doporučil uzavření nové smlouvy, která bude v souladu se zákonem 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Činnost a vývoj po datu účetní závěrky Nejvýznamnější událostí v tomto období je uzavření nové Provozní smlouvy s městem Ústí nad Labem. Smlouva byla uzavřena na základě výzvy jednomu zájemci dle 27 zákona 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Strana 3 / 23

6 Další významnou skutečností, je schválení záměru na zajištění investičních úvěrů v roce Plánovaná výše investic je 9 mil. Kč na investice související s rozšiřováním městského informačního systému a 4,5 mil. Kč na rozvoj metropolitní sítě. Úvěr ve výši 4,5 mil. Kč je vázán na schválení dotací EU programu SROP opatření 2.2. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2004 Hospodaření společnosti za rok 2004 skončilo ziskem ve výši ,- Kč po zdanění Základní údaje o hospodaření za rok 2004 v tis. Kč: Výkony: Výkonová spotřeba: Přidaná hodnota: Výsledek hospodaření před zdaněním: Aktiva celkem: Dlouhodobý nehmotný majetek netto: Dlouhodobý hmotný majetek netto: Finanční majetek Pasiva celkem: Základní kapitál: Výsledek hospodaření minulých let: Výsledek hospodaření 2003: Cizí zdroje: Lidské zdroje V průběhu roku 2004 se zvýšil počet zaměstnanců společnosti z 12 na 15. Nově byla vytvořena místa: - Pracoviště technické podpory, které bylo zřízeno jako společensky účelné pracovní místo. Činnost zajišťuje zaměstnanec společnosti se změněnou pracovní schopností. - Poradce výkonného ředitele, jako dočasné místo pro zajištění některých klíčových projektů. - BID manager, pro koordinace obchodní činnosti především v oblasti výběrových řízení. Činnost představenstva v roce 2004 V roce 2004 se představenstvo sešlo celkem na 14 jednáních. Představenstvo se v roce 2004 zabývalo dokončením jednání o implementaci informačního systému a dohledem nad implementací informačního systému a jednáním o důsledcích rozhodnutí UOHS. V průběhu roku byl postupně realizován přechod společnosti na tzv. německý model řízení. Strana 4 / 23

7 Nově pořízený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek v roce 2004 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: tis. Kč z toho drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek: 748 tis. Kč Ostatní údaje o společnosti - Společnost nevlastní žádné nemovitosti. - Během účetního období nebyly vedeny žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení se společností. - Členové statutárních orgánů přijali v účetním období roku 2004 odměny v celkové výši 393 tis. Kč. Strana 5 / 23

8 Cíle a metody řízení rizik Vzhledem k výraznému nárůstu majetku v roce 2004 jsou posuzována rizika a ztráty, které mohou vzniknout, jejich významnost a možné dopady na chod společnosti. Cílem je přijmout adekvátní opatření pro danou skupinu rizik. Z tohoto pohledu byl majetek rozdělen do 3 základních technologických rizik skupin. Skupina majetku Dopady rizika Opatření Pasivní infrastruktura metropolitní optické sítě Aktivní infrastruktura metropolitní sítě SW prostředky Finanční ztráty plynou z nefunkčností části sítě, které v řádu dnů převýší náklady na opravy. Refundantní infrastruktura sítě zajistí její funkčnost jako celku i při ztrátě jednoho z center. Provoz sítě s jedním centrem je možný pouze krátkodobě. Vysokým rizikem je vysoká pořizovací cena technologií. Převážnou část majetku tvoří licence k programovému vybavení. Z tohoto pohledu se tedy jedná především o smluvní vztah. Rizika jsou v dané oblasti především obchodně-právní a jejich dopady jsou dlouhodobé (několik let). Vzhledem k výběru strategických partnerů jsou vyhodnocena jako nevýznamná. Největší riziko v této oblasti plyne z možnosti ztráty dat a možné ztráty některých individuálních nastavení (10-20% hodnoty majetku.) Byla uzavřena smlouva se společností SITEL zajišťující opravy sítě v garantovaných časech (různých pro různé části sítě s ohledem na příjmy těchto částí). Je uzavřena servisní smlouva zajišťující servis při technických závadách zařízení. V závěru roku bylo vypsáno poptávkové řízení s cílem zajistit optimální zajištění majetku pojistnou smlouvou pro ostatní rizika. Současná politika zálohování byla vyhodnocena jako dostatečná. V dlouhodobém plánu bude společnost rozpracovávat problematiku vybudování záložního datového centra. Strana 6 / 23

9 Strana 7 / 23

10 Zpráva představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) ( 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku) Tato zpráva je zpracována za účetní období od do Společnost Metropolnet, a. s., Hradiště 96, Ústí nad Labem, IČ: je stoprocentně vlastněná Městem Ústí nad Labem. Je osobou ovládanou a Město Ústí nad Labem je osobou ovládající. Ovládací smlouva podle 190b Obchodního zákoníku uzavřena nebyla. Osoba přímo ovládající Metropolnet, a. s. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Město Ústí nad Labem stoprocentní vlastník společnosti Metropolnet, a. s. Seznam smluv uzavřených v r s ovládající osobou je uveden v příloze č. 1 této zprávy. V r byl Metropolnet, a. s. ve vztahu k Městu Ústí nad Labem: Dodavatelem služeb zajišťující činnosti v oblasti informačních technologií. Výše celkových poskytnutých služeb Městu Ústí nad Labem společností Metropolnet, a. s. na základě Smlouvy o zajištění činnosti v oblasti informačních technologií a Dodatku ke smlouvě č. 1 za účetní období 2004 činila částku tis. Kč bez DPH. Dodavatelem služeb poskytnutých nad rámec plnění Smlouvy o zajištění činnosti v oblasti informačních technologií. Celková výše těchto služeb poskytnutých v roce 2004 činila 889 tis. Kč (bez DPH). Dále byl fakturován pronájem HW pro Informační centrum ve výši 121 tis. Kč a dodávka SW Share Point Portal ve výši 193 tis. Kč. Odběratelem služeb souvisejících s poskytnutím nájmu nebytových prostor. V roce 2004 činila částka za vyúčtované nájemné kanceláří, garážového stání, energií a služeb spojených s nájmem, za přefakturaci telefonů a ostatních služeb částku 136 tis. Kč. Jiné než toto plnění a protiplnění nebylo mezi Metropolnet, a. s. a Městem Ústí nad Labem poskytováno. Společnosti Metropolnet, a. s. jako ovládané osobě nevznikla ve vztahu k Městu Ústí nad Labem žádná újma. Ve všech popisovaných případech byly sjednány vztahy na smluvním základě bez jakéhokoliv zvýhodnění nebo znevýhodnění jedné či druhé smluvní strany. Strana 8 / 23

11 Jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo na popud ovládající osoby: - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu funkce valné hromady Metropolnet, a. s. schválení účetní závěrky za rok navýšení základního kapitálu o 30 mil. Kč nepeněžním vklad (hodnota nepeněžního vkladu činila tis. Kč) - rozhodnutí o změně členů statutárních orgánů. Osoby nepřímo ovládající Metropolnet, a. s. Nejsou. Osoby ovládané společností Metropolnet, a. s. Metropolnet, a. s. přímo či nepřímo neovládá žádné právnické osoby. OSTATNÍ OSOBY PROPOJENÉ S METROPOLNET, A. S. Plnění poskytnutá organizacím, jejichž zřizovatelem je Město Ústí nad Labem: Technické služby Města Ústí nad Labem (odběratel) Připojení k metropolitní síti v celkové hodnotě Kč 497 tis. bez DPH. Měsíční poplatky v celkové hodnotě Kč 15 tis. bez DPH. Strukturovaná kabeláž v celkové hodnotě 97 tis. bez DPH Mateřská škola Kytička (odběratel) Připojení internetu smluvní cena Kč 31 tis. bez DPH. Plnění přijatá od organizací, jejichž zřizovatelem je Město Ústí nad Labem Nebylo. Strana 9 / 23

12 ZÁVĚR Zpracování Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami bylo zajištěno statutárním orgánem Metropolnet, a. s. z dostupných dokumentů a podkladů. Zpráva bude předložena k přezkoumání dozorčí radě, která své vydá ke zprávě své stanovisko. Zpráva o vztazích bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem příslušného obchodního soudu. Zpráva o vztazích bude součástí výroční zprávy za rok V Ústí nad Labem předseda představenstva... člen představenstva... Strana 10 / 23

13 Příloha č. 1 Seznam uzavřených smluv mezi propojenými osobami Seznam uzavřených smluv s mateřskou společností Typ smlouvy Dodavatel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění inominátní Metropolnet, a.s. bez čísla zajištění činností v oblasti informačních technologií doba neurčitá inominátní Metropolnet, a.s. Dodatek č stanovení ceny pro rok Typ smlouvy Dodavatel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění inominátní Město Ústí bez čísla smlouvy o nájmu doba neurčitá nad Labem včetně dod.1-3 Seznam uzavřených smluv s ostatními propojenými osobami Typ smlouvy Odběratel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění inominátní Technické služby bez čísla připojení k metrop.sítí 2004 Strana 11 / 23

14 Strana 12 / 23

15 Strana 13 / 23

16 Strana 14 / 23

17 Strana 15 / 23

18 Strana 16 / 23

19 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI METROPOLNET, A. S. (1) Obecné údaje Název: Metropolnet, a.s. Sídlo: Ústí nad Labem, Hradiště č.p. 96, PSČ Právní forma: akciová společnost Datum vzniku společnosti: Datum zahájení činnosti: Údaj o zápise v OR: IČ: Rozvahový den: Předmět činnosti: Organizační struktura podniku: společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí zprostředkování obchodu jedna organizační jednotka Společníci s větším než 20 % podílem na základním kapitálu: Město Ústí nad Labem 100 % vlastník, ovládací smlouva ani smlouva o převodu zisku nebyla uzavřena Uzavřené ovládací smlouvy: nebyly Změny a dodatky v obchodním rejstříku v r změna sídla společnosti ke dni změny statutárních orgánů ke dnům a rozhodnutí jediného akcionáře o navýšení základního kapitálu nepeněžním vkladem o 30 mil. Kč zápis o splacení základního kapitálu ke dni Statutární orgány k Představenstvo Jiří Knápek předseda Ing. Viktor Houska místopředseda představenstva Ing.arch. Zdeněk Šťastný - člen Dozorčí rada Mgr. Petr Gandalovič předseda Petr Beran - místopředseda Jan Řeřicha člen Ing. Miloslav Pelc člen Michal Polesný člen MUDr. Jiří Madar člen Strana 17 / 23

20 (2) Podíly na základním kapitálu v jiných společnostech Společnost nemá podíl na základním kapitálu v žádné jiné společnosti. (3) Počet zaměstnanců Prům.přep.počet zaměstnanců během účetního období: 11,5 z toho členů řídících orgánů: 3 Výše osobních nákladů vynaložená na zaměstnance: tis. Kč z toho na řídící pracovníky: tis. Kč Odměny členům statutárních orgánů: 393tis. Kč Výše sjednaných penzijních závazků bývalých členů stat.org.: - (4) Výše ostatních plnění členům statutárních orgánů Nepeněžní a jiná plnění členům statutárních orgánů: - Poskytnuté úvěry a půjčky členům stat.orgánů: - (5) Informace o metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Uplatňování obecných účetních zásad vycházelo ze zákona o účetnictví a ostatních platných předpisů. Při účtování o zásobách byla používána metoda A účtování zásob. Nakupované zásoby byly oceňovány pořizovacími cenami, včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením. Za zásoby se považuje i drobný hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 2000,-- Kč. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen nakupovaných zásob zejména přeprava, eventuálně další související náklady. Vedlejší pořizovací náklady jsou evidovány v nepatrné výši zásoby jsou nakupovány v tuzemsku a přeprava je již zahrnuta v ceně pořízení. V účetním období 2004 nenastaly změny ve způsobech oceňování. V účetním období byly tvořeny daňové opravné položky k pohledávkám po splatnosti ve výši Kč 104 tis. V účetním období byly účetní odpisy účtovány měsíčně s ohledem na dobu životnosti jednotlivého majetku. V účetním období nebylo účtováno v cizích měnách. (6) Doplňující informace k rozvaze Položka Software - obsahuje software od pořizovací hodnoty Kč 2000,-- v r byl pořízen informační systém Navision a další softwarové produkty Strana 18 / 23

21 Položka Stavby - optická síť, nabyta vkladem od jediného akcionáře, dále bylo v průběhu účetního období provedeno technické zhodnocení - dostavba Samostatné movité věci a soubory - z převážné části výpočetní technika Jiný dlouhodobý majetek - neodepisovaný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - převážně nedokončené technické zhodnocení optické sítě Pohledávky z obchodních vztahů - pohledávky za odběrateli z běžné činnosti Náklady příštích období - především čas. rozlišení nákladů na implementaci informačního systému, které byly vynaloženy v r a budou se postupně rozpouštět do náklady během 4 let - náklady na poplatky za užívání software hrazené v r na měsíce 1-4/ položka časového rozlišení 1. zvýšených leasingových splátek Odložený daňový závazek - jediný titul pro výpočet odloženého daňového závazku byl rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy dlouhodobého majetku Závazky z obchodních vztahů - především závazky z titulu implementace informačního systému, závazky vzniklé v souvislosti s rozšířením optické sítě Průmyslová zóna Stát daňové závazky a dotace - závazek ke státu z titulu DPH, daně z příjmu za r. 2004, daně ze závislé činnosti Výdaje příštích období - náklady účtované do r. 2004, ke kterým došly faktury v následujícím účetním období Výnosy příštích období - částky přijaté v r. 2004, výnosy patří do následujících účetních období Doplňující informace k výkazu zisků a ztrát Tržby za prodej vlastních výkonů a služeb - převážně tržby za služby poskytnuté mateřské organizace - z menší části za služby v oblasti IT poskytnuté jiným odběratelům Služby - běžné služby související s provozem společnosti - náklady na implementaci a školení informačního systému Navision - subdodávky pro Město - leasingové splátky - poplatky za užití softwaru Změna stavu opravných položek a rezerv - tvorba opravných položek k nepromlčeným pohledávkám Ostatní provozní náklady - dary a ostatní náklady Daň splatná - položka je tvořena daní z příjmů za r a doměrky daní za minulá období ve výši 501,--.Kč Daň odložená - odložená daň z titulu rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy dlouhodobého majetku Strana 19 / 23

22 Ostatní informace (stav k rozvahovému dni) Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení: 0 Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění: 0 Výše nedoplatků evidovaných u místně přísl.finančních org.: 0 Výše pohledávek určených k obchodování: 0 (7) Informace týkající se majetku a závazků Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů: 5 tis. Pohledávky po lhůtě splatnosti dnů: 146 tis. Pohledávky po lhůtě splatnosti dnů: - Pohledávky po lhůtě splatnosti dnů: 521 tis. Závazky po lhůtě splatnosti do 30 dnů: 162 tis. Závazky po lhůtě splatnosti dnů: 0 Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dnů: 0 Pohledávky, které k rozvahovému dni mají lhůtu splatnosti delší než 5 let: 0 Závazky, které k rozvahovému dni mají lhůtu splatnosti delší než 5 let: 0 Pronájem majetku: v omezeném rozsahu pronájem prostředků výpočetní techniky jako součást služeb outsourcing Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: Cizí majetek uvedený v rozvaze: není není Majetek neuvedený v rozvaze: dlouhodobý drobný majetek v ocenění do 2 000,-- Kč Celková hodnota závazků, které nejsou vykázány v rozvaze: tis. (závazky z uzavřených leasingových smluv splatné v letech ) Dále společnost bude na základě smlouvy uzavřené v r hradit poplatky za užívání software ve výši cca 2,9 miliónů ročně (v letech 2005 a 2006). Významné události po rozvahovém dni V únoru 2005 byla společnosti oznámena Statutárním městem Ústí nad Labem skutečnost, že Město Ústí nad Labem hodlá zadat společnosti veřejnou zakázku na služby, spočívající v počítačovém zpracování dat a ve službách s tím spojených formou jednacího řízení bez uveřejnění. (8) Společnost sestavuje výkaz zisků a ztrát v druhovém členění. Strana 20 / 23

23 (9) Základní kapitál byl v průběhu účetního období navýšen úpisem akcií v počtu 300 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie činí ,-- Kč. Základní kapitál k : 320 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,-- Kč v zaknihované podobě (10) Všechny výnosy byly dosaženy v tuzemsku. Společnost nevynaložila žádné výdaje na výzkum a vývoj. (11) Změny vlastního kapitálu během účetního období jsou popsány ve Výkazu změn vlastního kapitálu. V Ústí nad Labem předseda představenstva... člen představenstva... Strana 21 / 23

24 Zpráva o ověření účetní závěrky k 31. prosince 2004 společnosti Metropolnet, a. s. Strana 22 / 23

25 Strana 23 / 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2008 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2009 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2-3 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha k účetní závěrce za období od do

Příloha k účetní závěrce za období od do DKM Moravia a.s. Masarykovo nám. 142/10 664 64 Dolní Kounice IČ: 25544543 Příloha k účetní závěrce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Společnost DKM Moravia a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2010 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2015 Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Příloha tvořící součást účetní závěrky 2015 1. Popis účetní jednotky Příloha k účetní závěrce za

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 31.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni

Příloha k účetní závěrce ke dni Collegium Marianum Týnská škola s.r.o. Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2013 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská škola s.r.o.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2012 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více