VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM)"

Transkript

1 VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM)

2 EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM) Tato politika platí a vykládá se v souladu se smluvními ujednáními mezi VPA a jednotlivými pobočkami Amway v Evropě (dále v této Politice jen evropské pobočky Amway ). Tato politika platí od 1. května 2011 pro všechny evropské trhy, ve kterých pobočky Amway provozují Prodejní a marketingový plán Amway, s výjimkou Ukrajiny, Ruska a Velké Británie/Irska. Tato Politika nahrazuje všechny předchozí politiky. Doplňuje, nikoli však nahrazuje Obchodní zásady Amway a další oficiální Pravidla a smluvní ujednání mezi VPA a pobočkami Amway v souvislosti s danou problematikou. Definice Školicích a vzdělávacích materiálů ( ŠVM ) se bude vykládat v širším smyslu slova a bude zahrnovat např.: tištěné dokumenty, audio-vizuální a multimediální produkce, internetové produkty a služby, systémy hodnocení a oceňování organizované jinými subjekty než společností Amway, setkání a jiné akce nebo jiné materiály nebo vybavení používané k poskytování informací o výrobcích nebo službách Amway nebo k podpoře jejich prodeje, ale také kupóny, poukázky, lístky, vstupenky nebo běžné objednávky či předplatné týkající se výše uvedeného. Podle Prodejního a marketingového plánu Amway jsou všichni VPA v rámci svých smluvních závazků vůči Amway odpovědní za školení VPA, které sponzorují, a za jejich motivování k prodeji výrobků a služeb společnosti Amway. Někteří VPA mohou dospět k názoru, že tyto ŠVM pro ně mohou být při budování ziskového Podnikání Amway užitečné. V rámci úsilí o zajištění kvality ŠVM spojovaných se značkami a dobrou pověstí AMWAY a jejich vhodnosti pro Podnikání Amway, ochrany pověsti společnosti Amway a Prodejního a marketingového plánu Amway a s cílem zajistit řádnou propagaci ŠVM s ohledem na Podnikání Amway vytvořily evropské pobočky Amway postupy pro řízení kvality, které se týkají propagace a prodeje ŠVM ze strany VPA jiným VPA ( řízení kvality ). Standardy společnosti Amway ohledně řízení kvality jsou obecně popsány v Obchodních zásadách, v jiných oficiálních Pravidlech a v této Politice ŠVM společnosti Amway. Jejich cílem je: zajistit ochranu, proslulost a osobitost značek AMWAY; chránit spotřebitele i širokou veřejnost před podvody a záměnami; stanovit minimální standard kvality odpovídající kvalitě výrobků a služeb Amway; zajistit celistvost a ochranu Podnikání Amway a chránit jméno, renomé a dobrou pověst společnosti Amway. Každý VPA se rozhoduje o koupi ŠVM na základě toho, co považuje pro budování svého Podnikání Amway za důležité. Prodej a propagace ŠVM ze strany VPA jiným VPA musí být vždy přiměřená. Společnost Amway má za to, že propagace nebo prodej ŠVM ze strany VPA jiným VPA v množství nebo za ceny, které překračují rozumné hranice, jsou v rozporu s dobrou pověstí společnosti Amway, se zájmy VPA a základními principy Podnikání Amway. VPA nejsou oprávněni přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetích osob vyrábět, propagovat, prodávat ŠVM nebo mít zisk z prodeje ŠVM jiným VPA rozporu s touto Politikou a příslušnými zákony. Žádná politika nebo pravidlo nemůže pokrýt všechny možné scénáře, které by mohly vést ke zneužití ŠVM. Společnost Amway může případné zneužití ŠVM řešit případ od případu v souladu s částí 11 Obchodních zásad Amway. Společnost Amway si vyhrazuje právo kdykoli upravit, pozměnit nebo revidovat jakékoli z podmínek této Politiky školicích a vzdělávacích materiálů v souladu s částí 1.3. Obchodních zásad Amway. KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ ŘÍZENÍ KVALITY I. Všeobecná ustanovení pro ŠVM 1. Záruka úspěchu: VPA, kteří používají, propagují, prodávají nebo distribuují ŠVM nebo mají prospěch z jejich prodeje, nejsou oprávněni tvrdit nebo naznačovat, že používání jakýchkoli ŠVM je zárukou úspěchu. Všechny ŠVM vyžadují přinejmenším prohlášení o odmítnutí právní odpovědnosti, v němž bude uvedeno, že (1) používání a nákup jakýchkoli takových materiálů je dobrovolný, (2) používání takových materiálů není zárukou úspěchu a (3) materiály byly publikovány nezávisle na společnosti Amway. 2. Přijatelné výdaje, používání ŠVM a účast na akcích: Podle společnosti Amway je propagace výdajů na ŠVM, které nejsou přiměřené a úměrné osobním cílům jednotlivých VPA, prokázaným finančním a podnikatelským schopnostem a přiměřeným očekáváním zisku z Podnikání Amway, v rozporu se zájmem jednotlivých VPA, poškozuje pověst společnosti Amway a ohrožuje pohled veřejnosti na její podnikání a dlouhodobý růst a rozvoj. 2

3 2.1 Požadavky na propagaci ŠVM novým VPA: Následující požadavky se týkají všech ŠVM vyjma významných setkání. VPA nejsou oprávněni prodávat nebo propagovat prodej ŠVM novým VPA v nepřiměřeném množství. Ve vztahu k podnikání VPA považuje společnost Amway za nepřijatelné překročení následujících částek: Pro západní Evropu 50 EUR během prvních dvou týdnů po zahájení Podnikání Amway. Pro západní Evropu 85 EUR měsíčně během prvních tří měsíců po zahájení Podnikání Amway, přičemž celkové výdaje za první tří měsíce nepřekročí 255 EUR. Pro střední a východní Evropu 25 EUR během prvních dvou týdnů po zahájení Podnikání Amway. Pro střední a východní Evropu 50 EUR měsíčně během prvních tří měsíců po zahájení Podnikání Amway, přičemž celkové výdaje za první tří měsíce nepřekročí 150 EUR. Pro účely této politiky zahrnuje střední a východní Evropa Rumunsko, Polsko, Českou republiku, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko a Turecko. V prvních třech měsících se VPA nesmí účastnit předplatných programů ŠVM. Účast v programech trvalých objednávek, které mohou VPA ukončit dle svého uvážení, jsou přípustné. 3. Stvrzenka: VPA, kteří prodávají ŠVM, musejí kupujícímu VPA vystavit stvrzenku, na níž bude uvedeno: (a) prodejce, (b) popis prodávaného výrobku, (c) zakoupené množství a (d) zaplacená cena (včetně DPH) a (e) další zákonem vyžadované informace. f. Stahovatelné elektronické soubory: Kupující, kteří nejsou spokojeni se staženými elektronickými soubory, mají ve lhůtě 30 dnů nárok na stažení náhradního produktu stejné hodnoty. Organizátor akce/setkání musí v případě nejasností zajistit řešení případu a určit osobu zodpovědnou za vrácení peněz a kompenzaci. Při zpětném odkupu může být kupující požádán o předložení dokladu o koupi. 4.3 Revize politiky zpětného odkupu: Na žádost Amway předloží VPA svou politiku zpětného odkupu spolu s dokladem, že VPA tuto politiku realizoval a že ji praktikuje a sděluje v souladu s touto částí. 5. Povinnosti VPA: VPA jsou povinni zajistit, aby ŠVM, které propagují nebo prodávají, byly v souladu s příslušnými zákony, předpisy a řízením kvality Amway. Řízení kvality Amway nenahrazuje vlastní právní posouzení ze strany VPA. VPA, který vyrábí, propaguje, nabízí a prodává ŠVM nebo má zisk z jejich výroby, propagace, nabídky nebo prodeje, musí zajistit, aby tyto činnosti byly v souladu s příslušnými zákony a předpisy a aby před prováděním těchto činností získal veškerá povolení a oprávnění, která jsou nezbytná k provádění této činnosti, k výrobě, dovozu a distribuci takových ŠVM. Platinoví VPA nesou odpovědnost za vzdělávání a školení VPA ve svých skupinách v oblasti řízení kvality ŠVM a Sponzoři nesou odpovědnost za vzdělávání a školení svých bezprostředně osobně sponzorovaných VPA. Žádná osoba, které se tato politika týká, nebude podporovat další osobu při obcházení řízení kvality, ani jí v tom napomáhat. 4. Podmínky zpětného odkupu/vracení ŠVM pro konečné zákazníky: VPA, kteří se rozhodnou prodávat ŠVM, jsou povinni před prodejem jasně sdělit konečnému zákazníkovi podmínky zpětného odkupu materiálů. Podmínky refundace musejí splňovat ustanovení všech platných zákonů a této Politiky ŠVM. 4.1 Na ŠVM se NEVZTAHUJE Záruka spokojenosti a podmínky zpětného odkupu společnosti Amway. 4.2 Podmínky zpětného odkupu pro konečné zákazníky nesmějí být v žádném případě méně příznivé než tyto: a. ŠVM s výjimkou vstupenek musejí zahrnovat možnost zpětného odkupu za obchodně přiměřených podmínek po dobu až 30 dnů od prodeje ŠVM za předpokladu, že příslušné materiály jsou v nepoužitém a/nebo neotevřeném stavu. b. Vstupenky zakoupené na určitou akci je možno do 4 týdnů před konáním příslušné akce vrátit a jejich cenu si nechat proplatit. c. Vstupenky na akci, která neproběhla lze vrátit kdykoli a v plné výši. d. Proplacená částka by měla pokrývat náklady týkající se vstupu na akci/setkání s vyloučením dalších výdajů (např. cestovné, strava, ubytování). e. Předplatné: Předplatitelé mají nárok na proplacení ceny celého nevyužitého měsíčního předplatného. 6. Propagace a úplata za ŠVM: VPA nesmí propagovat, zaplatit jinému VPA nebo obdržet úplatu nebo jinou výhodu v souvislosti s prodejem nebo propagací ŠVM, které nejsou v souladu s Obchodními zásadami Amway, Evropskou politikou ŠVM, Evropskými normami pro revizi ŠVM a Obchodní politikou Amway a dalšími opatřeními ke kontrole kvality, kterou může Amway případně zavést. VPA se nesmí angažovat v žádném systému propagace ŠVM, úplaty nebo odměňování za ŠVM, které nejsou v souladu s příslušným právním řádem nebo které mohou poškodit nebo ohrozit pověst a dobré jméno firmy spojené s obchodním názvem Amway a duševním vlastnictvím Amway. VPA, který se angažuje, přímo nebo nepřímo, v prodeji nebo propagaci ŠVM nesmí uvádět nebo naznačovat, že tato činnost souvisí s obchodní činností Amway (nebo naopak) nebo uvádět nebo naznačovat, že příjem a jiné výhody vyplývající z takové činnosti byly dosaženy prostřednictvím obchodní činnosti Amway nebo Prodejního a marketingového plánu Amway. 7. Spolupráce a ověřování: Na žádost Amway předloží VPA relevantní dokumenty, které jsou dle společnosti Amway zapotřebí k ověření souladu s touto Politikou včetně informací o prodejcích, vydavatelích, výrobcích nebo distributorech, kteří nejsou VPA a se kterými se VPA sdružuje za účelem tvorby nebo propagace ŠVM. 3

4 II. Zvláštní ustanovení pro ŠVM (nevztahují se na schůzky/akce) 1. Nutnost schválení V zájmu zajištění kvality ŠVM používaných v souvislosti se společností Amway, Podnikatelskou příležitostí Amway a výrobky a službami Amway musejí být všechny ŠVM před jejich propagací, užíváním, prodejem či distribucí posouzeny a schváleny společností Amway. Žádné ŠVM se nesmějí prodávat potenciálním zájemcům. 1.1 Schválení ze strany společnosti Amway bude mít vždy písemnou podobu. Takové schválení představuje omezenou, nevýlučnou a nepřenosnou licenci k užití jakéhokoli firemního duševního vlastnictví společnosti Amway, případně k propagaci těchto ŠVM v souvislosti s názvem a značkami společnosti Amway. Společnost Amway je oprávněna toto schválení odvolat pouze ze závažných důvodů, např. tehdy, když se již nepoužívá tvrzení o daném výrobku. Amway bude informovat žadatele (VPA nebo organizaci) a vysvětlí důvody takového rozhodnutí. Není-li výslovně a písemně stanoveno jinak, jakékoli schválení a licence se vztahuje pouze na stát, v němž sídlí a působí pobočka společnosti Amway, která ŠVM schválila. 1.2 Schválený obsah: VPA, který má přímý nebo nepřímý zisk z propagace, užívání, prodeje nebo distribuce ŠVM musí zajistit, že na viditelném místě ve ŠVM bude umístěno označení uvádějící, že obsah ŠVM byl posouzen a schválen, spolu s jedinečným schvalovacím číslem poskytnutým společností Amway (na místě a formou, kterou je Amway oprávněna blíže určit). 1.3 Kontrola a autorizace ŠVM ze strany společnosti Amway je podmíněna splněním požadavků Obchodních zásad, Evropské politiky školicích a vzdělávacích materiálů, Evropských norem pro revizi ŠVM a Obchodní politiky Amway a dalších opatření ke kontrole kvality, která může Amway případně zavést. 1.4 VPA jsou odpovědní za dodržování veškerých zákonů, pokud jde o obsah, výrobu, distribuci a propagaci ŠVM, které prodávají, používají či propagují nebo ze kterých mají zisk, a rovněž za dodržování veškerých právních předpisů, pokud jde o prodej a další užití ŠVM. 2. Předkládání materiálů a omezení týkající se schvalování 2.1 Společnost Amway je oprávněna dle svého vlastního uvážení rozhodnout o omezení počtu schválených ŠVM v kterékoli ze svých poboček. 2.2 ŠVM mohou k posouzení a schválení běžně předkládat pouze oprávnění VPA, kteří dosáhli Ředitelské diamantové a vyšší úrovně. Společnost Amway však může dle svého uvážení rozhodnout, kdo je oprávněn překládat ŠVM k posouzení a schválení. 2.3 Předkládání soupisu ŠVM: VPA musí na požádání poskytnout společnosti Amway seznam všech ŠVM, z jejichž užívání hodlá profitovat a které hodlá propagovat, používat, prodávat či distribuovat. Společnost Amway ve své žádosti specifikuje informace, které je třeba poskytnout. III. Zvláštní ustanovení pro schůzky/akce 1.1 Plán schůzek a účast zástupců společnosti Amway: Společnost Amway může kdykoli požádat o kopii plánu obchodních schůzek VPA vztahujících se k Podnikání Amway a zástupce společnosti Amway se může kterékoli z uvedených schůzek zúčastnit. 1.2 Pořizování záznamů akcí: VPA může pořizovat nahrávky prezentací přednášených na akcích zaměstnanci společnosti Amway za předpokladu, že tak činí pro vlastní potřebu. Pokud se VPA rozhodne nahrávky distribuovat, musejí být posouzeny a schváleny společností Amway Pořizování nahrávek cizích řečníků na akcích společnosti Amway: Pokud společnost Amway nestanoví jinak, může VPA pořizovat nahrávky prezentací přednášených na akcích Amway řečníky, kteří nejsou zaměstnanci společnosti Amway, za předpokladu, že tak činí pro vlastní potřebu. Šíření zmíněných nahrávek je přísně zakázáno Pořizování nahrávek řečníků na akcích VPA: Distribuce nahrávek prezentací přednášených na akcích VPA si vyžaduje posouzení, schválení a souhlas od osoby, z jejíhož vystoupení je nahrávka pořizována. 1.3 Další požadavky na organizování významných setkání: Jakákoli pravidelně plánovaná akce pro VPA na podporu Podnikání Amway, která se koná jednou za čtvrt roku nebo méně častěji a která trvá minimálně dva dny, je považována za významné setkání. Některá jednodenní setkání lze považovat za významná, pokud se na ně vztahuje požadavek schvalovacího procesu Schvalování: Všechna významná setkání podléhají schválení společností Amway v souladu s požadavky schvalovacího procesu, které budou sděleny vedoucím VPA Propojení se značkami Amway: Všechna významná setkání musejí odrážet propojení se značkami společnosti Amway a pořádající skupinou. Takové propojení musí být zjevné z obsahu přednášených projevů, vystavených výrobků, informačních nápisů a různých jiných médií Významné setkání je definováno jako: jakékoli oficiální/slavnostní setkání pro VPA takové, jehož účelem je podpora Amway podnikání uskutečňující se pravidelně čtvrtletně nebo méně často trvající dva a více dní Jakékoli setkání, na kterém vstupné převyšuje částku 100 euro (bez DPH), je také považováno za významné. 1.4 Akce, které nesplňují tento požadavek (vyjma případu, který byl přezkoumán a schválen společností Amway v souladu se stanovenými postupy), jsou v rozporu s touto Politikou. Jakýkoli Platinový nebo vyšší VPA, který organizuje nebo propaguje významné setkání v rozporu s touto Politikou, nebo na něm vystupuje, může tímto tuto politiku porušovat. 4

5 IV. Standardy pro obsah prezentací Tyto standardy popisují kritéria, která se používají při procesu schvalování ŠVM a která mohou VPA použít jako vodítko při přípravě projevů přednášených na setkáních / akcích VPA nebo před výrobou tištěných a audiovizuálních materiálů na podporu Podnikání Amway. VPA organizující schůzky / akce jsou povinni poskytnout všem VPA vystupujícím na takových schůzkách / akcích kopii těchto standardů pro obsah prezentací. Všichni VPA vystupující na těchto akcích jsou povinni tyto standardy vždy dodržovat. Část 1. Přijatelnost 1. Duchovní/náboženská sdělení Vystupující nejsou oprávněni: využívat svého vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci náboženského, případně osobního společenského přesvědčení, prosazovat myšlenku, že úspěch závisí na zastávání určitého přesvědčení, doporučovat určité náboženské nebo duchovní spisy nebo postupy, pořádat bohoslužby. 2. Politická sdělení Vystupující nejsou oprávněni: využívat svého vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci politického přesvědčení (vyjma těch, které mohou přímo ovlivnit Podnikání Amway nebo provozování nezávislého podnikání), odkazovat na konkrétní politické názory, strany, kandidáty nebo volené zástupce. 3. Podnikání založené na rovnosti příležitostí Vystupující jsou oprávněni propagovat Podnikání Amway jako podnikání založené na rovnosti příležitostí je to podnikání pro každého. Podnikáním pro každého se míní akceptování všech lidí bez ohledu na jejich osobní přesvědčení, politickou orientaci, národnost a etnický nebo rasový původ. Obecným pravidlem je slibovat méně, aby vlastní podnikání předčilo očekávání. Cílem je, aby potenciální zájemci a VPA měli v souvislosti s podnikáním realistická očekávání, chápali, jak se dosahuje příjmů, a měli jednoznačnou představu o tom, kolik času a úsilí k dosažení takových příjmů jako VPA potřebují. 1. Role Amway Podnikání Amway je třeba prezentovat jako příležitost k zajištění příjmu maloobchodním prodejem výrobků a sponzorováním dalších osob, které dělají totéž. Jedná se o podnikání, jehož součástí jsou výrobky a výrobková školení, distribuce, odměňování, služby zákazníkům a Prodejní a marketingový plán. Vystupující nesmí zkreslovat vztah mezi VPA a společností Amway například tvrzením nebo naznačováním, že Amway je pouhým dodavatelem, nebo že VPA představuje obchodní příležitost, jejíž součástí je i Amway, nebo že VPA je distributorem prostřednictvím stránek elektronického obchodování, nebo že VPA jen na smluvním základě využívá administrativní podporu společnosti Amway atd. 2. Role VPA Vystupující není oprávněn ve vztahu k potenciálním zájemcům a jiným VPA propagovat používání nepravdivých, zavádějících, nepřesných nebo klamných prohlášení. Vystupující jsou povinni propagovat takové jednání, v jehož rámci se VPA co možná nejdříve představí jako VPA. Je nezbytné stanovit záměr kontaktu a to prodej výrobků Amway, popř. představení podnikání potenciálním zájemcům. Pozvání na představení Prodejního a marketingového plánu nesmí být žádným způsobem zastíráno. 3. Role podpůrného systému VPA musí chápat, že účast v organizaci VPA je dobrovolná a sama o sobě není zárukou úspěchu. Je přípustné uvádět příklady toho, jak systém přispívá k růstu ziskového podnikání. Primárním obchodním vztahem VPA je vztah ke společnosti Amway, nikoliv k podpůrnému systému nebo k podpůrné organizaci. Naznačování čehokoli jiného je v rozporu s Obchodními zásadami. 4. Morální/společenská sdělení Pozitivní projevy týkající se takových hodnot, jakým jsou důvěryhodnost, poctivost, bezúhonnost, zodpovědnost, pracovní nasazení, rodina, individuální iniciativa atd. jsou povoleny. Znevažující projevy týkající se osobního životního stylu, etnického původu nebo role mužů, popř. žen nejsou povoleny. Využívání vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci osobního společenského přesvědčení nebo společenských a kulturních názorů není povoleno. Část 2. Přesnost Prezentace Podnikání Amway má rozhodující dopad na pověst a důvěryhodnost vystupujícího VPA, Sponzora / sponzorské linie (LOS), společnosti Amway a podnikání jako celku. 4. Role Školicích a vzdělávacích materiálů Společnost Amway je přesvědčena o tom, že používání ŠVM a účast na setkáních může být efektivním nástrojem budování podnikání VPA. Společnost Amway je však přesvědčena, že ŠVM mají větší než jen motivační význam. Společnost Amway je přesvědčena, že používání nástrojů a vzdělávacích programů vytvořených úspěšnými organizacemi a jejich vedoucími představiteli může mít na Podnikání Amway smysluplný a měřitelný dopad. Rozhodnutí o nákupu ŠVM, popř. účasti na akcích, je však v konečném důsledku zcela dobrovolné. Je naprosto volitelné a jako takové by mělo být prezentováno. Možnost získání podpory od Sponzora nebo Platinového VPA ve vzestupné linii nemůže být podmiňována zakoupením ŠVM. 5

6 Připomínáme, že VPA mohou propagovat pouze takové ŠVM, které jsou pro použití na trhu schválené společností Amway. 5. Otevřená a přesná prezentace Prodejního a marketingového plánu Prodejní a marketingový plán by neměl být prezentován jako něco jiného, než čím ve skutečnosti je: obchodní a odměňovací rámec pro Podnikání Amway. Potenciální zájemci tomu musí dobře porozumět, stejně jako tomu, že uzavírají smlouvu se společností Amway, která zahrnuje práva a povinnosti související se statusem VPA. Plán by neměl být představován jako příležitost k rychlému zbohatnutí. VPA nesmí garantovat jakoukoli úroveň úspěšnosti a zkreslovat dobu a úsilí nezbytné k vybudování Podnikání Amway. 6. Osobní spotřeba Vyrovnané podnikání zahrnuje registrace, maloobchodní prodej a osobní spotřebu. Naznačovat, že úspěšné podnikání může být vybudováno pouze na základě osobní spotřeby je zakázáno Obchodními zásadami. To, že máte zákazníky, je nezbytnou součástí Prodejního a marketingového plánu, a důvod, proč Podnikání Amway není nelegální pyramidové podnikání. Potenciální zájemci a VPA musejí chápat, jak existence zákaznické základny pomáhá budovat ziskové podnikání. 7. Program sebezdokonalování Prezentace podnikání primárně jako programu sebezdokonalování, spíše než podnikání pro dosažení zisku, je nesprávná prezentace podnikání. Prezentace podnikání například jako způsobu jak se zlepšit, jak zachránit manželství nebo zlepšit rodinné vztahy naznačuje, že primární činností v podnikání je něco jiného než dosahování zisku. Aspekt sebezdokonalování představuje v podnikání nehmotnou výhodu a v tomto kontextu by měl být i představován. 8. Pouhé sponzorování Podnikání Amway se buduje na rovnováze mezi maloobchodním prodejem produktů a sponzorováním dalších osob, které dělají totéž. Prodejní a marketingový plán Amway neodměňuje VPA za pouhé sponzorování. Odměny je dosaženo na základě prodeje produktů zákazníkům. Naznačovat, že VPA může být úspěšný a získávat platby za pouhý nábor a sponzorování dalších osob je nepřesnou prezentací podnikatelské příležitosti. 9. Prezentace výdělků Přímé nebo nepřímé prezentace výdělků musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící. Sdělení pro potenciální zájemce a VPA mohou odrážet pouze příjem dostupný nebo získaný prostřednictvím Prodejního a marketingového plánu Amway a nesmí zahrnovat žádné další zdroje příjmů. VPA je oprávněn používat pouze informace o výdělcích, popř. odměnách ze své osobní zkušenosti za předpokladu, že zároveň uvádějí aktuální průměrné zisky, výdělky a údaje o tržbách a procentuálních podílech, které zveřejňuje společnost Amway. Je oprávněn zveřejňovat pouze aktuální finanční údaje o společnosti Amway, které společnost Amway publikuje. Používání termínů jako finanční zabezpečení/jistota, bohatý, majetný a milionář může být přehnané a naznačovat úroveň výdělků, která není běžná, a v určitých kontextech může být nepřijatelné. Mezi přijatelné termíny patří: dosažení vašich finančních cílů, finanční flexibilita nebo finanční růst. Používání termínů trvalý příjem, pasivní příjem, honorář nebo tantiémy prezentuje povahu výdělků na základě Prodejního a marketingového plánu nepřesným způsobem. Tyto výrazy naznačují, že výdělky je možné získávat donekonečna bez dalšího úsilí. Obchodní zásady vyžadují plnění určitých povinností. Přijatelné termíny jsou pokračující a plynulý. 10. Garance výsledků Amway nabízí příležitost, nikoli záruku. Výrazy, které naznačují garantování úspěchu, představují nabízené podnikání nepřesným způsobem. Používání výrazu bezrizikový nebo dalších termínů, které naznačují garanci výsledků, je třeba se vyhnout. Každý VPA si určuje množství času a úsilí, které věnuje budování Podnikání Amway. Neexistují záruky, že kdokoli dosáhne určité úrovně v určitém čase, protože výsledky jsou individuální a značně se liší. 11. Povinnosti sponzorů Každý VPA je povinen osobně poskytnout školení a motivaci dalším VPA, které sponzoruje. 12. Důchod, pozůstalost Podnikání Amway nenabízí důchod v tradičním slova smyslu, neboť pro udržení výdělků vyžaduje kvalifikaci. Příjem z něj bude plynout, jen pokud bude aktivně provozováno. Jedním z atributů Prodejního a marketingového plánu Amway je možnost vybudovat a založit výkonné podnikání a poté jej předat dědicům nebo příjemcům. Prohlášení o odchodu do důchodu jako například již nikdy nebudete muset pracovat, pořád na dovolené, stále na cestách nebo že VPA jsou osvobozeni od práce naznačují, že poté, co vybudujete Podnikání Amway na určité úrovni, již není třeba pracovat, a proto není možné je používat. Používání termínů trvalý příjem, pasivní příjem, honorář nebo tantiémy je také nepřijatelné, neboť prezentuje povahu výdělků na základě Prodejního a marketingového plánu nepřesným způsobem. 13. Vztah nezávislého dodavatele VPA vlastní svá podnikání a pracují jako nezávislí dodavatelé. Každý VPA má smluvní vztah se společností Amway a 6

7 osobně odpovídá za jeho řízení. VPA není zaměstnancem, zprostředkovatelem nebo právním zástupcem společnosti Amway ani jiného VPA. 14. Fakta a údaje Vše, co se používá k propagaci podnikání nebo výrobků Amway, včetně prohlášení, statistických údajů, přímých citací a dalších informací, musí být vždy správné a doložené. Poskytování nepodložených informací může být zavádějící a může poškozovat důvěryhodnost společnosti Amway, prezentujícího VPA, podnikání a organizací VPA. Prohlášení, která nejsou podložená, nesmějí být nikdy v podpůrných materiálech použita. Odkazy na rodiny DeVos a Van Andel mohou být použity pouze v souvislosti s vlastnictvím Amway Corporation a skupinou společností Alticor, včetně společnosti Amway. Odkazy na jakékoli soukromé projekty, podnikání a dobročinnost rodin DeVos a Van Andel musejí být vždy přesné a musejí být zřetelně odlišeny od společnosti Amway a skupiny společností Alticor. Grafy, obrazové materiály, citace a odkazy na statistické údaje musejí být doloženy zdrojem a datem. Musí se rovněž jednat o aktuální údaje (ne starší než 3 roky). Pokud také odkazujete na materiál z díla chráněného autorskými právy a používáte podstatnou část tohoto díla nebo část, která představuje jeho podstatnou součást, je třeba před schválením ze strany společnosti Amway získat písemné povolení nebo souhlas k použití tohoto materiálu od majitele autorských práv. Materiály třetích stran, jako jsou články nebo knihy, používané pro podporu nebo propagaci podnikatelského modelu Amway, podnikatelské příležitosti nebo produktů mohou být definovány státními orgány jako reklama. Tyto materiály musí být před použitím posouzeny a schváleny. 15. Další podnikatelské příležitosti Po Vystupující nejsou oprávněni propagovat jinou podnikatelskou příležitost než Podnikání Amway, ani se nesmí jednat o snahu získat při vystoupení na pódiu účastníky k účasti na jakýchkoli budoucích akcích, jejichž cílem je představit jinou podnikatelskou příležitost. Vystupující nejsou oprávněni nahrazovat skupinovou nebo organizační identitu nesouvisející s Amway za Podnikání Amway. V. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ Společnost Amway prošetří okolnosti nebo stížnosti týkající se možného porušování této Politiky v souladu s částmi 11 a 12 Obchhodních zásad Amway. 7

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

Zásady a postupy společnosti SevenPoint2

Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 Obsah Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 1. Úvod 1.1 Závazek TEMP 1.2 Zásady a postupy začleněné do členské smlouvy 1.3 Změny 1.4 Názvy nejsou samostatnými podmínkami 1.5 Odlučitelnost zásad a ustanovení

Více

PROGRAM ROZVOJE PODNIKÁNÍ SMECA TÉMA ŠKOLENÍ: Ochrana spotřebitele. UEAPME, 2001 Luc Hendrickx

PROGRAM ROZVOJE PODNIKÁNÍ SMECA TÉMA ŠKOLENÍ: Ochrana spotřebitele. UEAPME, 2001 Luc Hendrickx PROGRAM ROZVOJE PODNIKÁNÍ SMECA TÉMA ŠKOLENÍ: Ochrana spotřebitele UEAPME, 2001 Luc Hendrickx 2 OBSAH I. Základní informace...3 II. Acquis communautaire...7 1. Klamavá reklama...7 2. Smlouvy sjednávané

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL PROJEKT NOVÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI STARLIFE Hostivice Palouky pozemek o rozloze 10.000 m 2 školící centrum pro 125 reprezentantů 75 parkovacích

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce II.1. Definice...2 Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU...3 ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY...3 II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce...3

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz PRÁVO A REKLAMA praktický průvodce reklamními paragrafy JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz OBSAH: ALKOHOL AUTOMOBILY BANKOVKY A MINCE BIOCIDY CENOVÉ ÚDAJE DĚTI A REKLAMA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ UBYTOVACÍHO

Více

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií Tento prospekt byl vyhotoven pro účely (i) přijetí všech 29 260 000 existujících kmenových akcií (dále jen,,existující akcie ) společnosti Zentiva N.V., veřejné akciové společnosti založené podle právního

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které

Více