VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM)"

Transkript

1 VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM)

2 EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM) Tato politika platí a vykládá se v souladu se smluvními ujednáními mezi VPA a jednotlivými pobočkami Amway v Evropě (dále v této Politice jen evropské pobočky Amway ). Tato politika platí od 1. května 2011 pro všechny evropské trhy, ve kterých pobočky Amway provozují Prodejní a marketingový plán Amway, s výjimkou Ukrajiny, Ruska a Velké Británie/Irska. Tato Politika nahrazuje všechny předchozí politiky. Doplňuje, nikoli však nahrazuje Obchodní zásady Amway a další oficiální Pravidla a smluvní ujednání mezi VPA a pobočkami Amway v souvislosti s danou problematikou. Definice Školicích a vzdělávacích materiálů ( ŠVM ) se bude vykládat v širším smyslu slova a bude zahrnovat např.: tištěné dokumenty, audio-vizuální a multimediální produkce, internetové produkty a služby, systémy hodnocení a oceňování organizované jinými subjekty než společností Amway, setkání a jiné akce nebo jiné materiály nebo vybavení používané k poskytování informací o výrobcích nebo službách Amway nebo k podpoře jejich prodeje, ale také kupóny, poukázky, lístky, vstupenky nebo běžné objednávky či předplatné týkající se výše uvedeného. Podle Prodejního a marketingového plánu Amway jsou všichni VPA v rámci svých smluvních závazků vůči Amway odpovědní za školení VPA, které sponzorují, a za jejich motivování k prodeji výrobků a služeb společnosti Amway. Někteří VPA mohou dospět k názoru, že tyto ŠVM pro ně mohou být při budování ziskového Podnikání Amway užitečné. V rámci úsilí o zajištění kvality ŠVM spojovaných se značkami a dobrou pověstí AMWAY a jejich vhodnosti pro Podnikání Amway, ochrany pověsti společnosti Amway a Prodejního a marketingového plánu Amway a s cílem zajistit řádnou propagaci ŠVM s ohledem na Podnikání Amway vytvořily evropské pobočky Amway postupy pro řízení kvality, které se týkají propagace a prodeje ŠVM ze strany VPA jiným VPA ( řízení kvality ). Standardy společnosti Amway ohledně řízení kvality jsou obecně popsány v Obchodních zásadách, v jiných oficiálních Pravidlech a v této Politice ŠVM společnosti Amway. Jejich cílem je: zajistit ochranu, proslulost a osobitost značek AMWAY; chránit spotřebitele i širokou veřejnost před podvody a záměnami; stanovit minimální standard kvality odpovídající kvalitě výrobků a služeb Amway; zajistit celistvost a ochranu Podnikání Amway a chránit jméno, renomé a dobrou pověst společnosti Amway. Každý VPA se rozhoduje o koupi ŠVM na základě toho, co považuje pro budování svého Podnikání Amway za důležité. Prodej a propagace ŠVM ze strany VPA jiným VPA musí být vždy přiměřená. Společnost Amway má za to, že propagace nebo prodej ŠVM ze strany VPA jiným VPA v množství nebo za ceny, které překračují rozumné hranice, jsou v rozporu s dobrou pověstí společnosti Amway, se zájmy VPA a základními principy Podnikání Amway. VPA nejsou oprávněni přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetích osob vyrábět, propagovat, prodávat ŠVM nebo mít zisk z prodeje ŠVM jiným VPA rozporu s touto Politikou a příslušnými zákony. Žádná politika nebo pravidlo nemůže pokrýt všechny možné scénáře, které by mohly vést ke zneužití ŠVM. Společnost Amway může případné zneužití ŠVM řešit případ od případu v souladu s částí 11 Obchodních zásad Amway. Společnost Amway si vyhrazuje právo kdykoli upravit, pozměnit nebo revidovat jakékoli z podmínek této Politiky školicích a vzdělávacích materiálů v souladu s částí 1.3. Obchodních zásad Amway. KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ ŘÍZENÍ KVALITY I. Všeobecná ustanovení pro ŠVM 1. Záruka úspěchu: VPA, kteří používají, propagují, prodávají nebo distribuují ŠVM nebo mají prospěch z jejich prodeje, nejsou oprávněni tvrdit nebo naznačovat, že používání jakýchkoli ŠVM je zárukou úspěchu. Všechny ŠVM vyžadují přinejmenším prohlášení o odmítnutí právní odpovědnosti, v němž bude uvedeno, že (1) používání a nákup jakýchkoli takových materiálů je dobrovolný, (2) používání takových materiálů není zárukou úspěchu a (3) materiály byly publikovány nezávisle na společnosti Amway. 2. Přijatelné výdaje, používání ŠVM a účast na akcích: Podle společnosti Amway je propagace výdajů na ŠVM, které nejsou přiměřené a úměrné osobním cílům jednotlivých VPA, prokázaným finančním a podnikatelským schopnostem a přiměřeným očekáváním zisku z Podnikání Amway, v rozporu se zájmem jednotlivých VPA, poškozuje pověst společnosti Amway a ohrožuje pohled veřejnosti na její podnikání a dlouhodobý růst a rozvoj. 2

3 2.1 Požadavky na propagaci ŠVM novým VPA: Následující požadavky se týkají všech ŠVM vyjma významných setkání. VPA nejsou oprávněni prodávat nebo propagovat prodej ŠVM novým VPA v nepřiměřeném množství. Ve vztahu k podnikání VPA považuje společnost Amway za nepřijatelné překročení následujících částek: Pro západní Evropu 50 EUR během prvních dvou týdnů po zahájení Podnikání Amway. Pro západní Evropu 85 EUR měsíčně během prvních tří měsíců po zahájení Podnikání Amway, přičemž celkové výdaje za první tří měsíce nepřekročí 255 EUR. Pro střední a východní Evropu 25 EUR během prvních dvou týdnů po zahájení Podnikání Amway. Pro střední a východní Evropu 50 EUR měsíčně během prvních tří měsíců po zahájení Podnikání Amway, přičemž celkové výdaje za první tří měsíce nepřekročí 150 EUR. Pro účely této politiky zahrnuje střední a východní Evropa Rumunsko, Polsko, Českou republiku, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko a Turecko. V prvních třech měsících se VPA nesmí účastnit předplatných programů ŠVM. Účast v programech trvalých objednávek, které mohou VPA ukončit dle svého uvážení, jsou přípustné. 3. Stvrzenka: VPA, kteří prodávají ŠVM, musejí kupujícímu VPA vystavit stvrzenku, na níž bude uvedeno: (a) prodejce, (b) popis prodávaného výrobku, (c) zakoupené množství a (d) zaplacená cena (včetně DPH) a (e) další zákonem vyžadované informace. f. Stahovatelné elektronické soubory: Kupující, kteří nejsou spokojeni se staženými elektronickými soubory, mají ve lhůtě 30 dnů nárok na stažení náhradního produktu stejné hodnoty. Organizátor akce/setkání musí v případě nejasností zajistit řešení případu a určit osobu zodpovědnou za vrácení peněz a kompenzaci. Při zpětném odkupu může být kupující požádán o předložení dokladu o koupi. 4.3 Revize politiky zpětného odkupu: Na žádost Amway předloží VPA svou politiku zpětného odkupu spolu s dokladem, že VPA tuto politiku realizoval a že ji praktikuje a sděluje v souladu s touto částí. 5. Povinnosti VPA: VPA jsou povinni zajistit, aby ŠVM, které propagují nebo prodávají, byly v souladu s příslušnými zákony, předpisy a řízením kvality Amway. Řízení kvality Amway nenahrazuje vlastní právní posouzení ze strany VPA. VPA, který vyrábí, propaguje, nabízí a prodává ŠVM nebo má zisk z jejich výroby, propagace, nabídky nebo prodeje, musí zajistit, aby tyto činnosti byly v souladu s příslušnými zákony a předpisy a aby před prováděním těchto činností získal veškerá povolení a oprávnění, která jsou nezbytná k provádění této činnosti, k výrobě, dovozu a distribuci takových ŠVM. Platinoví VPA nesou odpovědnost za vzdělávání a školení VPA ve svých skupinách v oblasti řízení kvality ŠVM a Sponzoři nesou odpovědnost za vzdělávání a školení svých bezprostředně osobně sponzorovaných VPA. Žádná osoba, které se tato politika týká, nebude podporovat další osobu při obcházení řízení kvality, ani jí v tom napomáhat. 4. Podmínky zpětného odkupu/vracení ŠVM pro konečné zákazníky: VPA, kteří se rozhodnou prodávat ŠVM, jsou povinni před prodejem jasně sdělit konečnému zákazníkovi podmínky zpětného odkupu materiálů. Podmínky refundace musejí splňovat ustanovení všech platných zákonů a této Politiky ŠVM. 4.1 Na ŠVM se NEVZTAHUJE Záruka spokojenosti a podmínky zpětného odkupu společnosti Amway. 4.2 Podmínky zpětného odkupu pro konečné zákazníky nesmějí být v žádném případě méně příznivé než tyto: a. ŠVM s výjimkou vstupenek musejí zahrnovat možnost zpětného odkupu za obchodně přiměřených podmínek po dobu až 30 dnů od prodeje ŠVM za předpokladu, že příslušné materiály jsou v nepoužitém a/nebo neotevřeném stavu. b. Vstupenky zakoupené na určitou akci je možno do 4 týdnů před konáním příslušné akce vrátit a jejich cenu si nechat proplatit. c. Vstupenky na akci, která neproběhla lze vrátit kdykoli a v plné výši. d. Proplacená částka by měla pokrývat náklady týkající se vstupu na akci/setkání s vyloučením dalších výdajů (např. cestovné, strava, ubytování). e. Předplatné: Předplatitelé mají nárok na proplacení ceny celého nevyužitého měsíčního předplatného. 6. Propagace a úplata za ŠVM: VPA nesmí propagovat, zaplatit jinému VPA nebo obdržet úplatu nebo jinou výhodu v souvislosti s prodejem nebo propagací ŠVM, které nejsou v souladu s Obchodními zásadami Amway, Evropskou politikou ŠVM, Evropskými normami pro revizi ŠVM a Obchodní politikou Amway a dalšími opatřeními ke kontrole kvality, kterou může Amway případně zavést. VPA se nesmí angažovat v žádném systému propagace ŠVM, úplaty nebo odměňování za ŠVM, které nejsou v souladu s příslušným právním řádem nebo které mohou poškodit nebo ohrozit pověst a dobré jméno firmy spojené s obchodním názvem Amway a duševním vlastnictvím Amway. VPA, který se angažuje, přímo nebo nepřímo, v prodeji nebo propagaci ŠVM nesmí uvádět nebo naznačovat, že tato činnost souvisí s obchodní činností Amway (nebo naopak) nebo uvádět nebo naznačovat, že příjem a jiné výhody vyplývající z takové činnosti byly dosaženy prostřednictvím obchodní činnosti Amway nebo Prodejního a marketingového plánu Amway. 7. Spolupráce a ověřování: Na žádost Amway předloží VPA relevantní dokumenty, které jsou dle společnosti Amway zapotřebí k ověření souladu s touto Politikou včetně informací o prodejcích, vydavatelích, výrobcích nebo distributorech, kteří nejsou VPA a se kterými se VPA sdružuje za účelem tvorby nebo propagace ŠVM. 3

4 II. Zvláštní ustanovení pro ŠVM (nevztahují se na schůzky/akce) 1. Nutnost schválení V zájmu zajištění kvality ŠVM používaných v souvislosti se společností Amway, Podnikatelskou příležitostí Amway a výrobky a službami Amway musejí být všechny ŠVM před jejich propagací, užíváním, prodejem či distribucí posouzeny a schváleny společností Amway. Žádné ŠVM se nesmějí prodávat potenciálním zájemcům. 1.1 Schválení ze strany společnosti Amway bude mít vždy písemnou podobu. Takové schválení představuje omezenou, nevýlučnou a nepřenosnou licenci k užití jakéhokoli firemního duševního vlastnictví společnosti Amway, případně k propagaci těchto ŠVM v souvislosti s názvem a značkami společnosti Amway. Společnost Amway je oprávněna toto schválení odvolat pouze ze závažných důvodů, např. tehdy, když se již nepoužívá tvrzení o daném výrobku. Amway bude informovat žadatele (VPA nebo organizaci) a vysvětlí důvody takového rozhodnutí. Není-li výslovně a písemně stanoveno jinak, jakékoli schválení a licence se vztahuje pouze na stát, v němž sídlí a působí pobočka společnosti Amway, která ŠVM schválila. 1.2 Schválený obsah: VPA, který má přímý nebo nepřímý zisk z propagace, užívání, prodeje nebo distribuce ŠVM musí zajistit, že na viditelném místě ve ŠVM bude umístěno označení uvádějící, že obsah ŠVM byl posouzen a schválen, spolu s jedinečným schvalovacím číslem poskytnutým společností Amway (na místě a formou, kterou je Amway oprávněna blíže určit). 1.3 Kontrola a autorizace ŠVM ze strany společnosti Amway je podmíněna splněním požadavků Obchodních zásad, Evropské politiky školicích a vzdělávacích materiálů, Evropských norem pro revizi ŠVM a Obchodní politiky Amway a dalších opatření ke kontrole kvality, která může Amway případně zavést. 1.4 VPA jsou odpovědní za dodržování veškerých zákonů, pokud jde o obsah, výrobu, distribuci a propagaci ŠVM, které prodávají, používají či propagují nebo ze kterých mají zisk, a rovněž za dodržování veškerých právních předpisů, pokud jde o prodej a další užití ŠVM. 2. Předkládání materiálů a omezení týkající se schvalování 2.1 Společnost Amway je oprávněna dle svého vlastního uvážení rozhodnout o omezení počtu schválených ŠVM v kterékoli ze svých poboček. 2.2 ŠVM mohou k posouzení a schválení běžně předkládat pouze oprávnění VPA, kteří dosáhli Ředitelské diamantové a vyšší úrovně. Společnost Amway však může dle svého uvážení rozhodnout, kdo je oprávněn překládat ŠVM k posouzení a schválení. 2.3 Předkládání soupisu ŠVM: VPA musí na požádání poskytnout společnosti Amway seznam všech ŠVM, z jejichž užívání hodlá profitovat a které hodlá propagovat, používat, prodávat či distribuovat. Společnost Amway ve své žádosti specifikuje informace, které je třeba poskytnout. III. Zvláštní ustanovení pro schůzky/akce 1.1 Plán schůzek a účast zástupců společnosti Amway: Společnost Amway může kdykoli požádat o kopii plánu obchodních schůzek VPA vztahujících se k Podnikání Amway a zástupce společnosti Amway se může kterékoli z uvedených schůzek zúčastnit. 1.2 Pořizování záznamů akcí: VPA může pořizovat nahrávky prezentací přednášených na akcích zaměstnanci společnosti Amway za předpokladu, že tak činí pro vlastní potřebu. Pokud se VPA rozhodne nahrávky distribuovat, musejí být posouzeny a schváleny společností Amway Pořizování nahrávek cizích řečníků na akcích společnosti Amway: Pokud společnost Amway nestanoví jinak, může VPA pořizovat nahrávky prezentací přednášených na akcích Amway řečníky, kteří nejsou zaměstnanci společnosti Amway, za předpokladu, že tak činí pro vlastní potřebu. Šíření zmíněných nahrávek je přísně zakázáno Pořizování nahrávek řečníků na akcích VPA: Distribuce nahrávek prezentací přednášených na akcích VPA si vyžaduje posouzení, schválení a souhlas od osoby, z jejíhož vystoupení je nahrávka pořizována. 1.3 Další požadavky na organizování významných setkání: Jakákoli pravidelně plánovaná akce pro VPA na podporu Podnikání Amway, která se koná jednou za čtvrt roku nebo méně častěji a která trvá minimálně dva dny, je považována za významné setkání. Některá jednodenní setkání lze považovat za významná, pokud se na ně vztahuje požadavek schvalovacího procesu Schvalování: Všechna významná setkání podléhají schválení společností Amway v souladu s požadavky schvalovacího procesu, které budou sděleny vedoucím VPA Propojení se značkami Amway: Všechna významná setkání musejí odrážet propojení se značkami společnosti Amway a pořádající skupinou. Takové propojení musí být zjevné z obsahu přednášených projevů, vystavených výrobků, informačních nápisů a různých jiných médií Významné setkání je definováno jako: jakékoli oficiální/slavnostní setkání pro VPA takové, jehož účelem je podpora Amway podnikání uskutečňující se pravidelně čtvrtletně nebo méně často trvající dva a více dní Jakékoli setkání, na kterém vstupné převyšuje částku 100 euro (bez DPH), je také považováno za významné. 1.4 Akce, které nesplňují tento požadavek (vyjma případu, který byl přezkoumán a schválen společností Amway v souladu se stanovenými postupy), jsou v rozporu s touto Politikou. Jakýkoli Platinový nebo vyšší VPA, který organizuje nebo propaguje významné setkání v rozporu s touto Politikou, nebo na něm vystupuje, může tímto tuto politiku porušovat. 4

5 IV. Standardy pro obsah prezentací Tyto standardy popisují kritéria, která se používají při procesu schvalování ŠVM a která mohou VPA použít jako vodítko při přípravě projevů přednášených na setkáních / akcích VPA nebo před výrobou tištěných a audiovizuálních materiálů na podporu Podnikání Amway. VPA organizující schůzky / akce jsou povinni poskytnout všem VPA vystupujícím na takových schůzkách / akcích kopii těchto standardů pro obsah prezentací. Všichni VPA vystupující na těchto akcích jsou povinni tyto standardy vždy dodržovat. Část 1. Přijatelnost 1. Duchovní/náboženská sdělení Vystupující nejsou oprávněni: využívat svého vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci náboženského, případně osobního společenského přesvědčení, prosazovat myšlenku, že úspěch závisí na zastávání určitého přesvědčení, doporučovat určité náboženské nebo duchovní spisy nebo postupy, pořádat bohoslužby. 2. Politická sdělení Vystupující nejsou oprávněni: využívat svého vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci politického přesvědčení (vyjma těch, které mohou přímo ovlivnit Podnikání Amway nebo provozování nezávislého podnikání), odkazovat na konkrétní politické názory, strany, kandidáty nebo volené zástupce. 3. Podnikání založené na rovnosti příležitostí Vystupující jsou oprávněni propagovat Podnikání Amway jako podnikání založené na rovnosti příležitostí je to podnikání pro každého. Podnikáním pro každého se míní akceptování všech lidí bez ohledu na jejich osobní přesvědčení, politickou orientaci, národnost a etnický nebo rasový původ. Obecným pravidlem je slibovat méně, aby vlastní podnikání předčilo očekávání. Cílem je, aby potenciální zájemci a VPA měli v souvislosti s podnikáním realistická očekávání, chápali, jak se dosahuje příjmů, a měli jednoznačnou představu o tom, kolik času a úsilí k dosažení takových příjmů jako VPA potřebují. 1. Role Amway Podnikání Amway je třeba prezentovat jako příležitost k zajištění příjmu maloobchodním prodejem výrobků a sponzorováním dalších osob, které dělají totéž. Jedná se o podnikání, jehož součástí jsou výrobky a výrobková školení, distribuce, odměňování, služby zákazníkům a Prodejní a marketingový plán. Vystupující nesmí zkreslovat vztah mezi VPA a společností Amway například tvrzením nebo naznačováním, že Amway je pouhým dodavatelem, nebo že VPA představuje obchodní příležitost, jejíž součástí je i Amway, nebo že VPA je distributorem prostřednictvím stránek elektronického obchodování, nebo že VPA jen na smluvním základě využívá administrativní podporu společnosti Amway atd. 2. Role VPA Vystupující není oprávněn ve vztahu k potenciálním zájemcům a jiným VPA propagovat používání nepravdivých, zavádějících, nepřesných nebo klamných prohlášení. Vystupující jsou povinni propagovat takové jednání, v jehož rámci se VPA co možná nejdříve představí jako VPA. Je nezbytné stanovit záměr kontaktu a to prodej výrobků Amway, popř. představení podnikání potenciálním zájemcům. Pozvání na představení Prodejního a marketingového plánu nesmí být žádným způsobem zastíráno. 3. Role podpůrného systému VPA musí chápat, že účast v organizaci VPA je dobrovolná a sama o sobě není zárukou úspěchu. Je přípustné uvádět příklady toho, jak systém přispívá k růstu ziskového podnikání. Primárním obchodním vztahem VPA je vztah ke společnosti Amway, nikoliv k podpůrnému systému nebo k podpůrné organizaci. Naznačování čehokoli jiného je v rozporu s Obchodními zásadami. 4. Morální/společenská sdělení Pozitivní projevy týkající se takových hodnot, jakým jsou důvěryhodnost, poctivost, bezúhonnost, zodpovědnost, pracovní nasazení, rodina, individuální iniciativa atd. jsou povoleny. Znevažující projevy týkající se osobního životního stylu, etnického původu nebo role mužů, popř. žen nejsou povoleny. Využívání vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci osobního společenského přesvědčení nebo společenských a kulturních názorů není povoleno. Část 2. Přesnost Prezentace Podnikání Amway má rozhodující dopad na pověst a důvěryhodnost vystupujícího VPA, Sponzora / sponzorské linie (LOS), společnosti Amway a podnikání jako celku. 4. Role Školicích a vzdělávacích materiálů Společnost Amway je přesvědčena o tom, že používání ŠVM a účast na setkáních může být efektivním nástrojem budování podnikání VPA. Společnost Amway je však přesvědčena, že ŠVM mají větší než jen motivační význam. Společnost Amway je přesvědčena, že používání nástrojů a vzdělávacích programů vytvořených úspěšnými organizacemi a jejich vedoucími představiteli může mít na Podnikání Amway smysluplný a měřitelný dopad. Rozhodnutí o nákupu ŠVM, popř. účasti na akcích, je však v konečném důsledku zcela dobrovolné. Je naprosto volitelné a jako takové by mělo být prezentováno. Možnost získání podpory od Sponzora nebo Platinového VPA ve vzestupné linii nemůže být podmiňována zakoupením ŠVM. 5

6 Připomínáme, že VPA mohou propagovat pouze takové ŠVM, které jsou pro použití na trhu schválené společností Amway. 5. Otevřená a přesná prezentace Prodejního a marketingového plánu Prodejní a marketingový plán by neměl být prezentován jako něco jiného, než čím ve skutečnosti je: obchodní a odměňovací rámec pro Podnikání Amway. Potenciální zájemci tomu musí dobře porozumět, stejně jako tomu, že uzavírají smlouvu se společností Amway, která zahrnuje práva a povinnosti související se statusem VPA. Plán by neměl být představován jako příležitost k rychlému zbohatnutí. VPA nesmí garantovat jakoukoli úroveň úspěšnosti a zkreslovat dobu a úsilí nezbytné k vybudování Podnikání Amway. 6. Osobní spotřeba Vyrovnané podnikání zahrnuje registrace, maloobchodní prodej a osobní spotřebu. Naznačovat, že úspěšné podnikání může být vybudováno pouze na základě osobní spotřeby je zakázáno Obchodními zásadami. To, že máte zákazníky, je nezbytnou součástí Prodejního a marketingového plánu, a důvod, proč Podnikání Amway není nelegální pyramidové podnikání. Potenciální zájemci a VPA musejí chápat, jak existence zákaznické základny pomáhá budovat ziskové podnikání. 7. Program sebezdokonalování Prezentace podnikání primárně jako programu sebezdokonalování, spíše než podnikání pro dosažení zisku, je nesprávná prezentace podnikání. Prezentace podnikání například jako způsobu jak se zlepšit, jak zachránit manželství nebo zlepšit rodinné vztahy naznačuje, že primární činností v podnikání je něco jiného než dosahování zisku. Aspekt sebezdokonalování představuje v podnikání nehmotnou výhodu a v tomto kontextu by měl být i představován. 8. Pouhé sponzorování Podnikání Amway se buduje na rovnováze mezi maloobchodním prodejem produktů a sponzorováním dalších osob, které dělají totéž. Prodejní a marketingový plán Amway neodměňuje VPA za pouhé sponzorování. Odměny je dosaženo na základě prodeje produktů zákazníkům. Naznačovat, že VPA může být úspěšný a získávat platby za pouhý nábor a sponzorování dalších osob je nepřesnou prezentací podnikatelské příležitosti. 9. Prezentace výdělků Přímé nebo nepřímé prezentace výdělků musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící. Sdělení pro potenciální zájemce a VPA mohou odrážet pouze příjem dostupný nebo získaný prostřednictvím Prodejního a marketingového plánu Amway a nesmí zahrnovat žádné další zdroje příjmů. VPA je oprávněn používat pouze informace o výdělcích, popř. odměnách ze své osobní zkušenosti za předpokladu, že zároveň uvádějí aktuální průměrné zisky, výdělky a údaje o tržbách a procentuálních podílech, které zveřejňuje společnost Amway. Je oprávněn zveřejňovat pouze aktuální finanční údaje o společnosti Amway, které společnost Amway publikuje. Používání termínů jako finanční zabezpečení/jistota, bohatý, majetný a milionář může být přehnané a naznačovat úroveň výdělků, která není běžná, a v určitých kontextech může být nepřijatelné. Mezi přijatelné termíny patří: dosažení vašich finančních cílů, finanční flexibilita nebo finanční růst. Používání termínů trvalý příjem, pasivní příjem, honorář nebo tantiémy prezentuje povahu výdělků na základě Prodejního a marketingového plánu nepřesným způsobem. Tyto výrazy naznačují, že výdělky je možné získávat donekonečna bez dalšího úsilí. Obchodní zásady vyžadují plnění určitých povinností. Přijatelné termíny jsou pokračující a plynulý. 10. Garance výsledků Amway nabízí příležitost, nikoli záruku. Výrazy, které naznačují garantování úspěchu, představují nabízené podnikání nepřesným způsobem. Používání výrazu bezrizikový nebo dalších termínů, které naznačují garanci výsledků, je třeba se vyhnout. Každý VPA si určuje množství času a úsilí, které věnuje budování Podnikání Amway. Neexistují záruky, že kdokoli dosáhne určité úrovně v určitém čase, protože výsledky jsou individuální a značně se liší. 11. Povinnosti sponzorů Každý VPA je povinen osobně poskytnout školení a motivaci dalším VPA, které sponzoruje. 12. Důchod, pozůstalost Podnikání Amway nenabízí důchod v tradičním slova smyslu, neboť pro udržení výdělků vyžaduje kvalifikaci. Příjem z něj bude plynout, jen pokud bude aktivně provozováno. Jedním z atributů Prodejního a marketingového plánu Amway je možnost vybudovat a založit výkonné podnikání a poté jej předat dědicům nebo příjemcům. Prohlášení o odchodu do důchodu jako například již nikdy nebudete muset pracovat, pořád na dovolené, stále na cestách nebo že VPA jsou osvobozeni od práce naznačují, že poté, co vybudujete Podnikání Amway na určité úrovni, již není třeba pracovat, a proto není možné je používat. Používání termínů trvalý příjem, pasivní příjem, honorář nebo tantiémy je také nepřijatelné, neboť prezentuje povahu výdělků na základě Prodejního a marketingového plánu nepřesným způsobem. 13. Vztah nezávislého dodavatele VPA vlastní svá podnikání a pracují jako nezávislí dodavatelé. Každý VPA má smluvní vztah se společností Amway a 6

7 osobně odpovídá za jeho řízení. VPA není zaměstnancem, zprostředkovatelem nebo právním zástupcem společnosti Amway ani jiného VPA. 14. Fakta a údaje Vše, co se používá k propagaci podnikání nebo výrobků Amway, včetně prohlášení, statistických údajů, přímých citací a dalších informací, musí být vždy správné a doložené. Poskytování nepodložených informací může být zavádějící a může poškozovat důvěryhodnost společnosti Amway, prezentujícího VPA, podnikání a organizací VPA. Prohlášení, která nejsou podložená, nesmějí být nikdy v podpůrných materiálech použita. Odkazy na rodiny DeVos a Van Andel mohou být použity pouze v souvislosti s vlastnictvím Amway Corporation a skupinou společností Alticor, včetně společnosti Amway. Odkazy na jakékoli soukromé projekty, podnikání a dobročinnost rodin DeVos a Van Andel musejí být vždy přesné a musejí být zřetelně odlišeny od společnosti Amway a skupiny společností Alticor. Grafy, obrazové materiály, citace a odkazy na statistické údaje musejí být doloženy zdrojem a datem. Musí se rovněž jednat o aktuální údaje (ne starší než 3 roky). Pokud také odkazujete na materiál z díla chráněného autorskými právy a používáte podstatnou část tohoto díla nebo část, která představuje jeho podstatnou součást, je třeba před schválením ze strany společnosti Amway získat písemné povolení nebo souhlas k použití tohoto materiálu od majitele autorských práv. Materiály třetích stran, jako jsou články nebo knihy, používané pro podporu nebo propagaci podnikatelského modelu Amway, podnikatelské příležitosti nebo produktů mohou být definovány státními orgány jako reklama. Tyto materiály musí být před použitím posouzeny a schváleny. 15. Další podnikatelské příležitosti Po Vystupující nejsou oprávněni propagovat jinou podnikatelskou příležitost než Podnikání Amway, ani se nesmí jednat o snahu získat při vystoupení na pódiu účastníky k účasti na jakýchkoli budoucích akcích, jejichž cílem je představit jinou podnikatelskou příležitost. Vystupující nejsou oprávněni nahrazovat skupinovou nebo organizační identitu nesouvisející s Amway za Podnikání Amway. V. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ Společnost Amway prošetří okolnosti nebo stížnosti týkající se možného porušování této Politiky v souladu s částmi 11 a 12 Obchhodních zásad Amway. 7

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: 1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země mého bydliště.

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla stanoví podmínky propagace Pětileté záruky (dále jen Propagace ). Tato Propagace nemá žádné znaky soutěžní hry a nebude za

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu Vysoká škola finanční a správní Praha 2010 Presentuje: Jan Stránský Amway manager pro vnější vztahy Česká asociace

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

Zásady chování v přímém prodeji Asociace osobního prodeje České republiky Etický kodex

Zásady chování v přímém prodeji Asociace osobního prodeje České republiky Etický kodex Zásady chování v přímém prodeji Asociace osobního prodeje České republiky Etický kodex ÚVOD Tyto zásady obsahují ustanovení týkající se vzájemného styku mezi: 1. členskými společnostmi Asociace osobního

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád Mr. Leather ČR 2015 Soutěžní řád 1. Pořadatel a místo soutěže a) Pořadatelem soutěže je spolek Leathers.CZ se sídlem Štúrova 1156/26, Praha 4, 142 00, zastoupený předsedou Ottou Tesařem, (dále jen pořadatel).

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData.

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData. 1. SMLUVNÍ STRANY MonkeyData s.r.o. Hladnovská 1255, Ostrava, 71000 IČ: 2731452 (dále jen "Poskytovatel") Účastník Účastníkem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede registraci

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY Nákup do ruky. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽBY Nákup do ruky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY Nákup do ruky. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽBY Nákup do ruky OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY Nákup do ruky I. Služba popis, podmínky, omezení II. Změny Obchodních podmínek III. Dostupnost Služby IV. Odpovědnost V. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním VI. Závěrečná

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 1. OBJEDNÁVKY: 4. DODÁVKY A VLASTNICKÉ NÁROKY: 2. CENY:

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 1. OBJEDNÁVKY: 4. DODÁVKY A VLASTNICKÉ NÁROKY: 2. CENY: SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE Těmto smluvním podmínkám (dále jen smlouva ) podléhá prodej produktů a služeb (dále jen produkty ) ze strany společnosti Avnet, Inc. a jejích oddělení, poboček nebo spolupracujících

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner )

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP

ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Rozsah úpravy 1.1. Cílem Etického kodexu členů Klubu FM GROUP (dále jen Kodex ) je stanovení etických standardů chování členů Klubu FM GROUP,

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH.

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Pořadatelem a organizátorem (dále jen organizátor ) běžecké

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26233177

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26233177 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26233177 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PODPORA VZNIKU NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST Článek I Obecně prospěšný cíl programu 1) Obecně prospěšným cílem programu Podpora vzniku nových pracovních míst je napomáhat

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více