VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM)"

Transkript

1 VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM)

2 EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM) Tato politika platí a vykládá se v souladu se smluvními ujednáními mezi VPA a jednotlivými pobočkami Amway v Evropě (dále v této Politice jen evropské pobočky Amway ). Tato politika platí od 1. května 2011 pro všechny evropské trhy, ve kterých pobočky Amway provozují Prodejní a marketingový plán Amway, s výjimkou Ukrajiny, Ruska a Velké Británie/Irska. Tato Politika nahrazuje všechny předchozí politiky. Doplňuje, nikoli však nahrazuje Obchodní zásady Amway a další oficiální Pravidla a smluvní ujednání mezi VPA a pobočkami Amway v souvislosti s danou problematikou. Definice Školicích a vzdělávacích materiálů ( ŠVM ) se bude vykládat v širším smyslu slova a bude zahrnovat např.: tištěné dokumenty, audio-vizuální a multimediální produkce, internetové produkty a služby, systémy hodnocení a oceňování organizované jinými subjekty než společností Amway, setkání a jiné akce nebo jiné materiály nebo vybavení používané k poskytování informací o výrobcích nebo službách Amway nebo k podpoře jejich prodeje, ale také kupóny, poukázky, lístky, vstupenky nebo běžné objednávky či předplatné týkající se výše uvedeného. Podle Prodejního a marketingového plánu Amway jsou všichni VPA v rámci svých smluvních závazků vůči Amway odpovědní za školení VPA, které sponzorují, a za jejich motivování k prodeji výrobků a služeb společnosti Amway. Někteří VPA mohou dospět k názoru, že tyto ŠVM pro ně mohou být při budování ziskového Podnikání Amway užitečné. V rámci úsilí o zajištění kvality ŠVM spojovaných se značkami a dobrou pověstí AMWAY a jejich vhodnosti pro Podnikání Amway, ochrany pověsti společnosti Amway a Prodejního a marketingového plánu Amway a s cílem zajistit řádnou propagaci ŠVM s ohledem na Podnikání Amway vytvořily evropské pobočky Amway postupy pro řízení kvality, které se týkají propagace a prodeje ŠVM ze strany VPA jiným VPA ( řízení kvality ). Standardy společnosti Amway ohledně řízení kvality jsou obecně popsány v Obchodních zásadách, v jiných oficiálních Pravidlech a v této Politice ŠVM společnosti Amway. Jejich cílem je: zajistit ochranu, proslulost a osobitost značek AMWAY; chránit spotřebitele i širokou veřejnost před podvody a záměnami; stanovit minimální standard kvality odpovídající kvalitě výrobků a služeb Amway; zajistit celistvost a ochranu Podnikání Amway a chránit jméno, renomé a dobrou pověst společnosti Amway. Každý VPA se rozhoduje o koupi ŠVM na základě toho, co považuje pro budování svého Podnikání Amway za důležité. Prodej a propagace ŠVM ze strany VPA jiným VPA musí být vždy přiměřená. Společnost Amway má za to, že propagace nebo prodej ŠVM ze strany VPA jiným VPA v množství nebo za ceny, které překračují rozumné hranice, jsou v rozporu s dobrou pověstí společnosti Amway, se zájmy VPA a základními principy Podnikání Amway. VPA nejsou oprávněni přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetích osob vyrábět, propagovat, prodávat ŠVM nebo mít zisk z prodeje ŠVM jiným VPA rozporu s touto Politikou a příslušnými zákony. Žádná politika nebo pravidlo nemůže pokrýt všechny možné scénáře, které by mohly vést ke zneužití ŠVM. Společnost Amway může případné zneužití ŠVM řešit případ od případu v souladu s částí 11 Obchodních zásad Amway. Společnost Amway si vyhrazuje právo kdykoli upravit, pozměnit nebo revidovat jakékoli z podmínek této Politiky školicích a vzdělávacích materiálů v souladu s částí 1.3. Obchodních zásad Amway. KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ ŘÍZENÍ KVALITY I. Všeobecná ustanovení pro ŠVM 1. Záruka úspěchu: VPA, kteří používají, propagují, prodávají nebo distribuují ŠVM nebo mají prospěch z jejich prodeje, nejsou oprávněni tvrdit nebo naznačovat, že používání jakýchkoli ŠVM je zárukou úspěchu. Všechny ŠVM vyžadují přinejmenším prohlášení o odmítnutí právní odpovědnosti, v němž bude uvedeno, že (1) používání a nákup jakýchkoli takových materiálů je dobrovolný, (2) používání takových materiálů není zárukou úspěchu a (3) materiály byly publikovány nezávisle na společnosti Amway. 2. Přijatelné výdaje, používání ŠVM a účast na akcích: Podle společnosti Amway je propagace výdajů na ŠVM, které nejsou přiměřené a úměrné osobním cílům jednotlivých VPA, prokázaným finančním a podnikatelským schopnostem a přiměřeným očekáváním zisku z Podnikání Amway, v rozporu se zájmem jednotlivých VPA, poškozuje pověst společnosti Amway a ohrožuje pohled veřejnosti na její podnikání a dlouhodobý růst a rozvoj. 2

3 2.1 Požadavky na propagaci ŠVM novým VPA: Následující požadavky se týkají všech ŠVM vyjma významných setkání. VPA nejsou oprávněni prodávat nebo propagovat prodej ŠVM novým VPA v nepřiměřeném množství. Ve vztahu k podnikání VPA považuje společnost Amway za nepřijatelné překročení následujících částek: Pro západní Evropu 50 EUR během prvních dvou týdnů po zahájení Podnikání Amway. Pro západní Evropu 85 EUR měsíčně během prvních tří měsíců po zahájení Podnikání Amway, přičemž celkové výdaje za první tří měsíce nepřekročí 255 EUR. Pro střední a východní Evropu 25 EUR během prvních dvou týdnů po zahájení Podnikání Amway. Pro střední a východní Evropu 50 EUR měsíčně během prvních tří měsíců po zahájení Podnikání Amway, přičemž celkové výdaje za první tří měsíce nepřekročí 150 EUR. Pro účely této politiky zahrnuje střední a východní Evropa Rumunsko, Polsko, Českou republiku, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko a Turecko. V prvních třech měsících se VPA nesmí účastnit předplatných programů ŠVM. Účast v programech trvalých objednávek, které mohou VPA ukončit dle svého uvážení, jsou přípustné. 3. Stvrzenka: VPA, kteří prodávají ŠVM, musejí kupujícímu VPA vystavit stvrzenku, na níž bude uvedeno: (a) prodejce, (b) popis prodávaného výrobku, (c) zakoupené množství a (d) zaplacená cena (včetně DPH) a (e) další zákonem vyžadované informace. f. Stahovatelné elektronické soubory: Kupující, kteří nejsou spokojeni se staženými elektronickými soubory, mají ve lhůtě 30 dnů nárok na stažení náhradního produktu stejné hodnoty. Organizátor akce/setkání musí v případě nejasností zajistit řešení případu a určit osobu zodpovědnou za vrácení peněz a kompenzaci. Při zpětném odkupu může být kupující požádán o předložení dokladu o koupi. 4.3 Revize politiky zpětného odkupu: Na žádost Amway předloží VPA svou politiku zpětného odkupu spolu s dokladem, že VPA tuto politiku realizoval a že ji praktikuje a sděluje v souladu s touto částí. 5. Povinnosti VPA: VPA jsou povinni zajistit, aby ŠVM, které propagují nebo prodávají, byly v souladu s příslušnými zákony, předpisy a řízením kvality Amway. Řízení kvality Amway nenahrazuje vlastní právní posouzení ze strany VPA. VPA, který vyrábí, propaguje, nabízí a prodává ŠVM nebo má zisk z jejich výroby, propagace, nabídky nebo prodeje, musí zajistit, aby tyto činnosti byly v souladu s příslušnými zákony a předpisy a aby před prováděním těchto činností získal veškerá povolení a oprávnění, která jsou nezbytná k provádění této činnosti, k výrobě, dovozu a distribuci takových ŠVM. Platinoví VPA nesou odpovědnost za vzdělávání a školení VPA ve svých skupinách v oblasti řízení kvality ŠVM a Sponzoři nesou odpovědnost za vzdělávání a školení svých bezprostředně osobně sponzorovaných VPA. Žádná osoba, které se tato politika týká, nebude podporovat další osobu při obcházení řízení kvality, ani jí v tom napomáhat. 4. Podmínky zpětného odkupu/vracení ŠVM pro konečné zákazníky: VPA, kteří se rozhodnou prodávat ŠVM, jsou povinni před prodejem jasně sdělit konečnému zákazníkovi podmínky zpětného odkupu materiálů. Podmínky refundace musejí splňovat ustanovení všech platných zákonů a této Politiky ŠVM. 4.1 Na ŠVM se NEVZTAHUJE Záruka spokojenosti a podmínky zpětného odkupu společnosti Amway. 4.2 Podmínky zpětného odkupu pro konečné zákazníky nesmějí být v žádném případě méně příznivé než tyto: a. ŠVM s výjimkou vstupenek musejí zahrnovat možnost zpětného odkupu za obchodně přiměřených podmínek po dobu až 30 dnů od prodeje ŠVM za předpokladu, že příslušné materiály jsou v nepoužitém a/nebo neotevřeném stavu. b. Vstupenky zakoupené na určitou akci je možno do 4 týdnů před konáním příslušné akce vrátit a jejich cenu si nechat proplatit. c. Vstupenky na akci, která neproběhla lze vrátit kdykoli a v plné výši. d. Proplacená částka by měla pokrývat náklady týkající se vstupu na akci/setkání s vyloučením dalších výdajů (např. cestovné, strava, ubytování). e. Předplatné: Předplatitelé mají nárok na proplacení ceny celého nevyužitého měsíčního předplatného. 6. Propagace a úplata za ŠVM: VPA nesmí propagovat, zaplatit jinému VPA nebo obdržet úplatu nebo jinou výhodu v souvislosti s prodejem nebo propagací ŠVM, které nejsou v souladu s Obchodními zásadami Amway, Evropskou politikou ŠVM, Evropskými normami pro revizi ŠVM a Obchodní politikou Amway a dalšími opatřeními ke kontrole kvality, kterou může Amway případně zavést. VPA se nesmí angažovat v žádném systému propagace ŠVM, úplaty nebo odměňování za ŠVM, které nejsou v souladu s příslušným právním řádem nebo které mohou poškodit nebo ohrozit pověst a dobré jméno firmy spojené s obchodním názvem Amway a duševním vlastnictvím Amway. VPA, který se angažuje, přímo nebo nepřímo, v prodeji nebo propagaci ŠVM nesmí uvádět nebo naznačovat, že tato činnost souvisí s obchodní činností Amway (nebo naopak) nebo uvádět nebo naznačovat, že příjem a jiné výhody vyplývající z takové činnosti byly dosaženy prostřednictvím obchodní činnosti Amway nebo Prodejního a marketingového plánu Amway. 7. Spolupráce a ověřování: Na žádost Amway předloží VPA relevantní dokumenty, které jsou dle společnosti Amway zapotřebí k ověření souladu s touto Politikou včetně informací o prodejcích, vydavatelích, výrobcích nebo distributorech, kteří nejsou VPA a se kterými se VPA sdružuje za účelem tvorby nebo propagace ŠVM. 3

4 II. Zvláštní ustanovení pro ŠVM (nevztahují se na schůzky/akce) 1. Nutnost schválení V zájmu zajištění kvality ŠVM používaných v souvislosti se společností Amway, Podnikatelskou příležitostí Amway a výrobky a službami Amway musejí být všechny ŠVM před jejich propagací, užíváním, prodejem či distribucí posouzeny a schváleny společností Amway. Žádné ŠVM se nesmějí prodávat potenciálním zájemcům. 1.1 Schválení ze strany společnosti Amway bude mít vždy písemnou podobu. Takové schválení představuje omezenou, nevýlučnou a nepřenosnou licenci k užití jakéhokoli firemního duševního vlastnictví společnosti Amway, případně k propagaci těchto ŠVM v souvislosti s názvem a značkami společnosti Amway. Společnost Amway je oprávněna toto schválení odvolat pouze ze závažných důvodů, např. tehdy, když se již nepoužívá tvrzení o daném výrobku. Amway bude informovat žadatele (VPA nebo organizaci) a vysvětlí důvody takového rozhodnutí. Není-li výslovně a písemně stanoveno jinak, jakékoli schválení a licence se vztahuje pouze na stát, v němž sídlí a působí pobočka společnosti Amway, která ŠVM schválila. 1.2 Schválený obsah: VPA, který má přímý nebo nepřímý zisk z propagace, užívání, prodeje nebo distribuce ŠVM musí zajistit, že na viditelném místě ve ŠVM bude umístěno označení uvádějící, že obsah ŠVM byl posouzen a schválen, spolu s jedinečným schvalovacím číslem poskytnutým společností Amway (na místě a formou, kterou je Amway oprávněna blíže určit). 1.3 Kontrola a autorizace ŠVM ze strany společnosti Amway je podmíněna splněním požadavků Obchodních zásad, Evropské politiky školicích a vzdělávacích materiálů, Evropských norem pro revizi ŠVM a Obchodní politiky Amway a dalších opatření ke kontrole kvality, která může Amway případně zavést. 1.4 VPA jsou odpovědní za dodržování veškerých zákonů, pokud jde o obsah, výrobu, distribuci a propagaci ŠVM, které prodávají, používají či propagují nebo ze kterých mají zisk, a rovněž za dodržování veškerých právních předpisů, pokud jde o prodej a další užití ŠVM. 2. Předkládání materiálů a omezení týkající se schvalování 2.1 Společnost Amway je oprávněna dle svého vlastního uvážení rozhodnout o omezení počtu schválených ŠVM v kterékoli ze svých poboček. 2.2 ŠVM mohou k posouzení a schválení běžně předkládat pouze oprávnění VPA, kteří dosáhli Ředitelské diamantové a vyšší úrovně. Společnost Amway však může dle svého uvážení rozhodnout, kdo je oprávněn překládat ŠVM k posouzení a schválení. 2.3 Předkládání soupisu ŠVM: VPA musí na požádání poskytnout společnosti Amway seznam všech ŠVM, z jejichž užívání hodlá profitovat a které hodlá propagovat, používat, prodávat či distribuovat. Společnost Amway ve své žádosti specifikuje informace, které je třeba poskytnout. III. Zvláštní ustanovení pro schůzky/akce 1.1 Plán schůzek a účast zástupců společnosti Amway: Společnost Amway může kdykoli požádat o kopii plánu obchodních schůzek VPA vztahujících se k Podnikání Amway a zástupce společnosti Amway se může kterékoli z uvedených schůzek zúčastnit. 1.2 Pořizování záznamů akcí: VPA může pořizovat nahrávky prezentací přednášených na akcích zaměstnanci společnosti Amway za předpokladu, že tak činí pro vlastní potřebu. Pokud se VPA rozhodne nahrávky distribuovat, musejí být posouzeny a schváleny společností Amway Pořizování nahrávek cizích řečníků na akcích společnosti Amway: Pokud společnost Amway nestanoví jinak, může VPA pořizovat nahrávky prezentací přednášených na akcích Amway řečníky, kteří nejsou zaměstnanci společnosti Amway, za předpokladu, že tak činí pro vlastní potřebu. Šíření zmíněných nahrávek je přísně zakázáno Pořizování nahrávek řečníků na akcích VPA: Distribuce nahrávek prezentací přednášených na akcích VPA si vyžaduje posouzení, schválení a souhlas od osoby, z jejíhož vystoupení je nahrávka pořizována. 1.3 Další požadavky na organizování významných setkání: Jakákoli pravidelně plánovaná akce pro VPA na podporu Podnikání Amway, která se koná jednou za čtvrt roku nebo méně častěji a která trvá minimálně dva dny, je považována za významné setkání. Některá jednodenní setkání lze považovat za významná, pokud se na ně vztahuje požadavek schvalovacího procesu Schvalování: Všechna významná setkání podléhají schválení společností Amway v souladu s požadavky schvalovacího procesu, které budou sděleny vedoucím VPA Propojení se značkami Amway: Všechna významná setkání musejí odrážet propojení se značkami společnosti Amway a pořádající skupinou. Takové propojení musí být zjevné z obsahu přednášených projevů, vystavených výrobků, informačních nápisů a různých jiných médií Významné setkání je definováno jako: jakékoli oficiální/slavnostní setkání pro VPA takové, jehož účelem je podpora Amway podnikání uskutečňující se pravidelně čtvrtletně nebo méně často trvající dva a více dní Jakékoli setkání, na kterém vstupné převyšuje částku 100 euro (bez DPH), je také považováno za významné. 1.4 Akce, které nesplňují tento požadavek (vyjma případu, který byl přezkoumán a schválen společností Amway v souladu se stanovenými postupy), jsou v rozporu s touto Politikou. Jakýkoli Platinový nebo vyšší VPA, který organizuje nebo propaguje významné setkání v rozporu s touto Politikou, nebo na něm vystupuje, může tímto tuto politiku porušovat. 4

5 IV. Standardy pro obsah prezentací Tyto standardy popisují kritéria, která se používají při procesu schvalování ŠVM a která mohou VPA použít jako vodítko při přípravě projevů přednášených na setkáních / akcích VPA nebo před výrobou tištěných a audiovizuálních materiálů na podporu Podnikání Amway. VPA organizující schůzky / akce jsou povinni poskytnout všem VPA vystupujícím na takových schůzkách / akcích kopii těchto standardů pro obsah prezentací. Všichni VPA vystupující na těchto akcích jsou povinni tyto standardy vždy dodržovat. Část 1. Přijatelnost 1. Duchovní/náboženská sdělení Vystupující nejsou oprávněni: využívat svého vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci náboženského, případně osobního společenského přesvědčení, prosazovat myšlenku, že úspěch závisí na zastávání určitého přesvědčení, doporučovat určité náboženské nebo duchovní spisy nebo postupy, pořádat bohoslužby. 2. Politická sdělení Vystupující nejsou oprávněni: využívat svého vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci politického přesvědčení (vyjma těch, které mohou přímo ovlivnit Podnikání Amway nebo provozování nezávislého podnikání), odkazovat na konkrétní politické názory, strany, kandidáty nebo volené zástupce. 3. Podnikání založené na rovnosti příležitostí Vystupující jsou oprávněni propagovat Podnikání Amway jako podnikání založené na rovnosti příležitostí je to podnikání pro každého. Podnikáním pro každého se míní akceptování všech lidí bez ohledu na jejich osobní přesvědčení, politickou orientaci, národnost a etnický nebo rasový původ. Obecným pravidlem je slibovat méně, aby vlastní podnikání předčilo očekávání. Cílem je, aby potenciální zájemci a VPA měli v souvislosti s podnikáním realistická očekávání, chápali, jak se dosahuje příjmů, a měli jednoznačnou představu o tom, kolik času a úsilí k dosažení takových příjmů jako VPA potřebují. 1. Role Amway Podnikání Amway je třeba prezentovat jako příležitost k zajištění příjmu maloobchodním prodejem výrobků a sponzorováním dalších osob, které dělají totéž. Jedná se o podnikání, jehož součástí jsou výrobky a výrobková školení, distribuce, odměňování, služby zákazníkům a Prodejní a marketingový plán. Vystupující nesmí zkreslovat vztah mezi VPA a společností Amway například tvrzením nebo naznačováním, že Amway je pouhým dodavatelem, nebo že VPA představuje obchodní příležitost, jejíž součástí je i Amway, nebo že VPA je distributorem prostřednictvím stránek elektronického obchodování, nebo že VPA jen na smluvním základě využívá administrativní podporu společnosti Amway atd. 2. Role VPA Vystupující není oprávněn ve vztahu k potenciálním zájemcům a jiným VPA propagovat používání nepravdivých, zavádějících, nepřesných nebo klamných prohlášení. Vystupující jsou povinni propagovat takové jednání, v jehož rámci se VPA co možná nejdříve představí jako VPA. Je nezbytné stanovit záměr kontaktu a to prodej výrobků Amway, popř. představení podnikání potenciálním zájemcům. Pozvání na představení Prodejního a marketingového plánu nesmí být žádným způsobem zastíráno. 3. Role podpůrného systému VPA musí chápat, že účast v organizaci VPA je dobrovolná a sama o sobě není zárukou úspěchu. Je přípustné uvádět příklady toho, jak systém přispívá k růstu ziskového podnikání. Primárním obchodním vztahem VPA je vztah ke společnosti Amway, nikoliv k podpůrnému systému nebo k podpůrné organizaci. Naznačování čehokoli jiného je v rozporu s Obchodními zásadami. 4. Morální/společenská sdělení Pozitivní projevy týkající se takových hodnot, jakým jsou důvěryhodnost, poctivost, bezúhonnost, zodpovědnost, pracovní nasazení, rodina, individuální iniciativa atd. jsou povoleny. Znevažující projevy týkající se osobního životního stylu, etnického původu nebo role mužů, popř. žen nejsou povoleny. Využívání vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci osobního společenského přesvědčení nebo společenských a kulturních názorů není povoleno. Část 2. Přesnost Prezentace Podnikání Amway má rozhodující dopad na pověst a důvěryhodnost vystupujícího VPA, Sponzora / sponzorské linie (LOS), společnosti Amway a podnikání jako celku. 4. Role Školicích a vzdělávacích materiálů Společnost Amway je přesvědčena o tom, že používání ŠVM a účast na setkáních může být efektivním nástrojem budování podnikání VPA. Společnost Amway je však přesvědčena, že ŠVM mají větší než jen motivační význam. Společnost Amway je přesvědčena, že používání nástrojů a vzdělávacích programů vytvořených úspěšnými organizacemi a jejich vedoucími představiteli může mít na Podnikání Amway smysluplný a měřitelný dopad. Rozhodnutí o nákupu ŠVM, popř. účasti na akcích, je však v konečném důsledku zcela dobrovolné. Je naprosto volitelné a jako takové by mělo být prezentováno. Možnost získání podpory od Sponzora nebo Platinového VPA ve vzestupné linii nemůže být podmiňována zakoupením ŠVM. 5

6 Připomínáme, že VPA mohou propagovat pouze takové ŠVM, které jsou pro použití na trhu schválené společností Amway. 5. Otevřená a přesná prezentace Prodejního a marketingového plánu Prodejní a marketingový plán by neměl být prezentován jako něco jiného, než čím ve skutečnosti je: obchodní a odměňovací rámec pro Podnikání Amway. Potenciální zájemci tomu musí dobře porozumět, stejně jako tomu, že uzavírají smlouvu se společností Amway, která zahrnuje práva a povinnosti související se statusem VPA. Plán by neměl být představován jako příležitost k rychlému zbohatnutí. VPA nesmí garantovat jakoukoli úroveň úspěšnosti a zkreslovat dobu a úsilí nezbytné k vybudování Podnikání Amway. 6. Osobní spotřeba Vyrovnané podnikání zahrnuje registrace, maloobchodní prodej a osobní spotřebu. Naznačovat, že úspěšné podnikání může být vybudováno pouze na základě osobní spotřeby je zakázáno Obchodními zásadami. To, že máte zákazníky, je nezbytnou součástí Prodejního a marketingového plánu, a důvod, proč Podnikání Amway není nelegální pyramidové podnikání. Potenciální zájemci a VPA musejí chápat, jak existence zákaznické základny pomáhá budovat ziskové podnikání. 7. Program sebezdokonalování Prezentace podnikání primárně jako programu sebezdokonalování, spíše než podnikání pro dosažení zisku, je nesprávná prezentace podnikání. Prezentace podnikání například jako způsobu jak se zlepšit, jak zachránit manželství nebo zlepšit rodinné vztahy naznačuje, že primární činností v podnikání je něco jiného než dosahování zisku. Aspekt sebezdokonalování představuje v podnikání nehmotnou výhodu a v tomto kontextu by měl být i představován. 8. Pouhé sponzorování Podnikání Amway se buduje na rovnováze mezi maloobchodním prodejem produktů a sponzorováním dalších osob, které dělají totéž. Prodejní a marketingový plán Amway neodměňuje VPA za pouhé sponzorování. Odměny je dosaženo na základě prodeje produktů zákazníkům. Naznačovat, že VPA může být úspěšný a získávat platby za pouhý nábor a sponzorování dalších osob je nepřesnou prezentací podnikatelské příležitosti. 9. Prezentace výdělků Přímé nebo nepřímé prezentace výdělků musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící. Sdělení pro potenciální zájemce a VPA mohou odrážet pouze příjem dostupný nebo získaný prostřednictvím Prodejního a marketingového plánu Amway a nesmí zahrnovat žádné další zdroje příjmů. VPA je oprávněn používat pouze informace o výdělcích, popř. odměnách ze své osobní zkušenosti za předpokladu, že zároveň uvádějí aktuální průměrné zisky, výdělky a údaje o tržbách a procentuálních podílech, které zveřejňuje společnost Amway. Je oprávněn zveřejňovat pouze aktuální finanční údaje o společnosti Amway, které společnost Amway publikuje. Používání termínů jako finanční zabezpečení/jistota, bohatý, majetný a milionář může být přehnané a naznačovat úroveň výdělků, která není běžná, a v určitých kontextech může být nepřijatelné. Mezi přijatelné termíny patří: dosažení vašich finančních cílů, finanční flexibilita nebo finanční růst. Používání termínů trvalý příjem, pasivní příjem, honorář nebo tantiémy prezentuje povahu výdělků na základě Prodejního a marketingového plánu nepřesným způsobem. Tyto výrazy naznačují, že výdělky je možné získávat donekonečna bez dalšího úsilí. Obchodní zásady vyžadují plnění určitých povinností. Přijatelné termíny jsou pokračující a plynulý. 10. Garance výsledků Amway nabízí příležitost, nikoli záruku. Výrazy, které naznačují garantování úspěchu, představují nabízené podnikání nepřesným způsobem. Používání výrazu bezrizikový nebo dalších termínů, které naznačují garanci výsledků, je třeba se vyhnout. Každý VPA si určuje množství času a úsilí, které věnuje budování Podnikání Amway. Neexistují záruky, že kdokoli dosáhne určité úrovně v určitém čase, protože výsledky jsou individuální a značně se liší. 11. Povinnosti sponzorů Každý VPA je povinen osobně poskytnout školení a motivaci dalším VPA, které sponzoruje. 12. Důchod, pozůstalost Podnikání Amway nenabízí důchod v tradičním slova smyslu, neboť pro udržení výdělků vyžaduje kvalifikaci. Příjem z něj bude plynout, jen pokud bude aktivně provozováno. Jedním z atributů Prodejního a marketingového plánu Amway je možnost vybudovat a založit výkonné podnikání a poté jej předat dědicům nebo příjemcům. Prohlášení o odchodu do důchodu jako například již nikdy nebudete muset pracovat, pořád na dovolené, stále na cestách nebo že VPA jsou osvobozeni od práce naznačují, že poté, co vybudujete Podnikání Amway na určité úrovni, již není třeba pracovat, a proto není možné je používat. Používání termínů trvalý příjem, pasivní příjem, honorář nebo tantiémy je také nepřijatelné, neboť prezentuje povahu výdělků na základě Prodejního a marketingového plánu nepřesným způsobem. 13. Vztah nezávislého dodavatele VPA vlastní svá podnikání a pracují jako nezávislí dodavatelé. Každý VPA má smluvní vztah se společností Amway a 6

7 osobně odpovídá za jeho řízení. VPA není zaměstnancem, zprostředkovatelem nebo právním zástupcem společnosti Amway ani jiného VPA. 14. Fakta a údaje Vše, co se používá k propagaci podnikání nebo výrobků Amway, včetně prohlášení, statistických údajů, přímých citací a dalších informací, musí být vždy správné a doložené. Poskytování nepodložených informací může být zavádějící a může poškozovat důvěryhodnost společnosti Amway, prezentujícího VPA, podnikání a organizací VPA. Prohlášení, která nejsou podložená, nesmějí být nikdy v podpůrných materiálech použita. Odkazy na rodiny DeVos a Van Andel mohou být použity pouze v souvislosti s vlastnictvím Amway Corporation a skupinou společností Alticor, včetně společnosti Amway. Odkazy na jakékoli soukromé projekty, podnikání a dobročinnost rodin DeVos a Van Andel musejí být vždy přesné a musejí být zřetelně odlišeny od společnosti Amway a skupiny společností Alticor. Grafy, obrazové materiály, citace a odkazy na statistické údaje musejí být doloženy zdrojem a datem. Musí se rovněž jednat o aktuální údaje (ne starší než 3 roky). Pokud také odkazujete na materiál z díla chráněného autorskými právy a používáte podstatnou část tohoto díla nebo část, která představuje jeho podstatnou součást, je třeba před schválením ze strany společnosti Amway získat písemné povolení nebo souhlas k použití tohoto materiálu od majitele autorských práv. Materiály třetích stran, jako jsou články nebo knihy, používané pro podporu nebo propagaci podnikatelského modelu Amway, podnikatelské příležitosti nebo produktů mohou být definovány státními orgány jako reklama. Tyto materiály musí být před použitím posouzeny a schváleny. 15. Další podnikatelské příležitosti Po Vystupující nejsou oprávněni propagovat jinou podnikatelskou příležitost než Podnikání Amway, ani se nesmí jednat o snahu získat při vystoupení na pódiu účastníky k účasti na jakýchkoli budoucích akcích, jejichž cílem je představit jinou podnikatelskou příležitost. Vystupující nejsou oprávněni nahrazovat skupinovou nebo organizační identitu nesouvisející s Amway za Podnikání Amway. V. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ Společnost Amway prošetří okolnosti nebo stížnosti týkající se možného porušování této Politiky v souladu s částmi 11 a 12 Obchhodních zásad Amway. 7

DOMÁCNOST VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁS A DOMÁCNOST VÝŽIVA DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ (POM)

DOMÁCNOST VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁS A DOMÁCNOST VÝŽIVA DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ (POM) VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁS A VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁS A VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁS A DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH VÝŽIVA OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ (POM) EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE Verze z 11/02/2011 Výklad pojmů RIPE: Regionální registr odpovídající za správu IP adres na evropském kontinentu a v části Asie. OVH.CZ: Společnosti OVH.CZ, s.r.o., se

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: 1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země mého bydliště.

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu Vysoká škola finanční a správní Praha 2010 Presentuje: Jan Stránský Amway manager pro vnější vztahy Česká asociace

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 Definice NÁSTUPNÍ FÁZE Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto grantovou dohodu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

VNITROEVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO ROZVOJ KARIÉRY

VNITROEVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO ROZVOJ KARIÉRY PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VNITROEVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO ROZVOJ KARIÉRY III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto grantovou dohodu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI:

OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI: Výklad povinností příjemce v období udržitelnosti grantových projektů realizovaných v globálních grantech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Libereckém kraji S ohledem na dotazy vztahující

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR Aktualizováno: 1-07-2011 I. Všeobecné informace 1, Tato pravidla stanoví všeobecné zásady zařazení organizací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - DS/DPS D/4/2013 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti při distribuci důchodového

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

EUTR. (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek

EUTR. (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek EUTR (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010 Dne 3. března 2013 vešlo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadávací dokumentace pro

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

BURDA Praha spol. s. r. o. Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha 3 Tel. +420 221 589 411 Fax. +420 296 521 368

BURDA Praha spol. s. r. o. Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha 3 Tel. +420 221 589 411 Fax. +420 296 521 368 Obchodní podmínky společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. platné pro spolupráci v rámci projektu Dny Marianne 2016 pro subjekty s provozovnami umístěnými na území České a Slovenské republiky 1. Obecná ustanovení

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Pravidla soutěže První facebooková povídka

Pravidla soutěže První facebooková povídka Pravidla soutěže První facebooková povídka Pravidla ve zkratce Soutěž probíhá 4. 4. 5. 5. 2014 na stránce Magnesia www.fb.com/magnesiacs. V tomto období najdete na stránce Magnesie každé úterý a pátek

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Program DČOV Častolovice

Program DČOV Častolovice Program DČOV Častolovice Podmínky poskytování příspěvku na vybudování zařízení pro čištění odpadních vod v domácnostech v Častolovicích u České Lípy z rozpočtu města Česká Lípa I. Poskytovatel příspěvku

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Artsell. Všeobecné obchodní podmínky

Artsell. Všeobecné obchodní podmínky Artsell Všeobecné obchodní podmínky Ver March 8, 2018 1 Artsell je internetová platforma, sloužící k prezentování a k zprostředkování prodeje uměleckých děl vytvořených nebo spravovaných registrovanými

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla stanoví podmínky propagace Pětileté záruky (dále jen Propagace ). Tato Propagace nemá žádné znaky soutěžní hry a nebude za

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace v 1. pilíři

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST VAŠE PODNIKÁNÍ K RÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY DOMÁCNOST VÝŽIVA

VÝŽIVA DOMÁCNOST VAŠE PODNIKÁNÍ K RÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY DOMÁCNOST VÝŽIVA VÝŽIVA DOMÁCNOST K RÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST K RÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST K RÁSA OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY VÝŽIVA Obsah Část 1: Úvod 2 Část 2: Slovníček použité terminologie 3

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků

Metodika pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA. (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH

ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA. (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavce Úvod. 1-4 Skutečnosti neovlivňující výrok auditora...... 5-10 Skutečnosti ovlivňující

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti:

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Odmítnutí právní odpovednosti za webovou stránku Omezení rucení Toto je oficiální webová stránka Prem International s.r.o. Tím, že ji uživatel/návštevník použije

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Mgr. Zuzana

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Program napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů tvorbou špičkového

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více