DOMÁCNOST VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁS A DOMÁCNOST VÝŽIVA DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ (POM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCNOST VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁS A DOMÁCNOST VÝŽIVA DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ (POM)"

Transkript

1 VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁS A VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁS A VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁS A DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH VÝŽIVA OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ (POM)

2 EVROPSKÁ POLITIKA PODPŮRNÝCH OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ (POM) Tato politika platí a vykládá se v souladu se smluvními ujednáními mezi VPA a jednotlivými pobočkami Amway v Evropě (dále v této Politice jen evropské pobočky Amway ). Tato politika platí od 1. října 2013 pro všechny evropské trhy, ve kterých pobočky Amway provozují Prodejní a marketingový plán Amway, s výjimkou Ukrajiny, Ruska a Velké Británie/Irska. Tato Politika nahrazuje všechny předchozí politiky. Doplňuje, nikoli však nahrazuje Obchodní zásady Amway a další oficiální Pravidla a smluvní ujednání mezi VPA a pobočkami Amway v souvislosti s danou problematikou. Definice Podpůrných obchodních materiálů ( POM ) se bude vykládat v širším smyslu slova a bude zahrnovat např.: tištěné dokumenty, audio-vizuální a multimediální produkce, internetové produkty a služby jako web semináře, systémy hodnocení a oceňování organizované jinými subjekty než společností Amway, setkání a jiné akce nebo jiné materiály nebo vybavení používané k poskytování informací o výrobcích nebo službách Amway nebo k podpoře jejich prodeje, ale také kupóny, poukázky, lístky, vstupenky nebo běžné objednávky či předplatné týkající se výše uvedeného. Podle Prodejního a marketingového plánu Amway jsou všichni VPA v rámci svých smluvních závazků vůči Amway odpovědní za školení VPA, které sponzorují, a za jejich motivování k prodeji výrobků a služeb společnosti Amway. Někteří VPA mohou dospět k názoru, že tyto POM pro ně mohou být při budování ziskového Podnikání Amway užitečné. Společnost Amway má za to, že propagace nebo prodej POM ze strany VPA jiným VPA v množství nebo za ceny, které překračují rozumné hranice, jsou v rozporu s dobrou pověstí společnosti Amway, se zájmy VPA a základními principy Podnikání Amway. VPA nejsou oprávněni přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetích osob vyrábět, propagovat, prodávat POM nebo mít zisk z prodeje POM jiným VPA rozporu s touto Politikou a příslušnými zákony. Žádná politika nebo pravidlo nemůže pokrýt všechny možné scénáře, které by mohly vést ke zneužití POM. Společnost Amway může případné zneužití POM řešit případ od případu v souladu s částí 11 Obchodních zásad Amway. Společnost Amway si vyhrazuje právo kdykoli upravit, pozměnit nebo revidovat jakékoli z podmínek této Politiky podpůrných obchodních materiálů v souladu s částí 1.3. Obchodních zásad Amway. V rámci úsilí o zajištění kvality POM spojovaných se značkami a dobrou pověstí AMWAY a jejich vhodnosti pro Podnikání Amway, ochrany pověsti společnosti Amway a Prodejního a marketingového plánu Amway a s cílem zajistit řádnou propagaci POM s ohledem na Podnikání Amway vytvořily evropské pobočky Amway postupy pro řízení kvality, které se týkají propagace a prodeje POM ze strany VPA jiným VPA ( řízení kvality ). Standardy společnosti Amway ohledně řízení kvality jsou obecně popsány v Obchodních zásadách, v jiných oficiálních Pravidlech a v této Politice POM společnosti Amway. Jejich cílem je: zajistit ochranu, proslulost a osobitost značek AMWAY; chránit spotřebitele i širokou veřejnost před podvody a záměnami; stanovit minimální standard kvality odpovídající kvalitě výrobků a služeb Amway; zajistit celistvost a ochranu Podnikání Amway a chránit jméno, renomé a dobrou pověst společnosti Amway. Každý VPA se rozhoduje o koupi POM na základě toho, co považuje pro budování svého Podnikání Amway za důležité. Prodej a propagace POM ze strany VPA jiným VPA musí být vždy přiměřená. KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ ŘÍZENÍ KVALITY I. VšEOBECNÁ ustanovení pro POM 1. Záruka úspěchu: VPA, kteří používají, propagují, prodávají nebo distribuují POM nebo mají prospěch z jejich prodeje, nejsou oprávněni tvrdit nebo naznačovat, že používání jakýchkoli POM je zárukou úspěchu. Všechny POM vyžadují přinejmenším prohlášení o odmítnutí právní odpovědnosti, v němž bude uvedeno, že (1) používání a nákup jakýchkoli takových materiálů je dobrovolný, (2) používání takových materiálů není zárukou úspěchu a (3) materiály byly publikovány nezávisle na společnosti Amway. 2. Přijatelné výdaje, používání POM a účast na akcích a web seminářích: Podle společnosti Amway je propagace výdajů na POM, které nejsou přiměřené a úměrné osobním cílům jednotlivých VPA, prokázaným finančním a podnikatelským schopnostem a přiměřeným očekáváním zisku z Podnikání Amway, v rozporu se zájmem jednotlivých VPA, poškozuje pověst společnosti Amway a ohrožuje pohled veřejnosti na její podnikání a dlouhodobý růst a rozvoj. 2

3 2.1 Požadavky na propagaci POM novým VPA: Následující požadavky se týkají všech POM vyjma významných setkání. VPA nejsou oprávněni prodávat nebo propagovat prodej POM novým VPA v nepřiměřeném množství. Ve vztahu k podnikání VPA považuje společnost Amway za nepřijatelné překročení následujících částek: Pro západní Evropu 50 EUR během prvních dvou týdnů po zahájení Podnikání Amway. Pro západní Evropu 85 EUR měsíčně během prvních tří měsíců po zahájení Podnikání Amway, přičemž celkové výdaje za první tří měsíce nepřekročí 255 EUR. Pro střední a východní Evropu 25 EUR během prvních dvou týdnů po zahájení Podnikání Amway. Pro střední a východní Evropu 50 EUR měsíčně během prvních tří měsíců po zahájení Podnikání Amway, přičemž celkové výdaje za první tří měsíce nepřekročí 150 EUR. Pro účely této Politiky zahrnuje střední a východní Evropa Rumunsko, Polsko, Českou republiku, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko a Turecko. V prvních třech měsících se VPA nesmí účastnit předplatných programů POM. Účast v programech trvalých objednávek, které mohou VPA ukončit dle svého uvážení, jsou přípustné. 3. Stvrzenka: VPA, kteří prodávají POM, musejí kupujícímu VPA vystavit stvrzenku, na níž bude uvedeno: (a) prodejce, (b) popis prodávaného výrobku, (c) zakoupené množství a (d) zaplacená cena (včetně DPH) a (e) další zákonem vyžadované informace. f. Stahovatelné elektronické soubory: Kupující, kteří nejsou spokojeni se staženými elektronickými soubory, mají ve lhůtě 30 dnů nárok na stažení náhradního produktu stejné hodnoty. Organizátor akce/setkání musí v případě nejasností zajistit řešení případu a určit osobu zodpovědnou za vrácení peněz a kompenzaci. Při zpětném odkupu může být kupující požádán o předložení dokladu o koupi. 4.3 Revize politiky zpětného odkupu: Na žádost Amway předloží VPA svou politiku zpětného odkupu spolu s dokladem, že VPA tuto politiku realizoval a že ji praktikuje a sděluje v souladu s touto částí. 5. Povinnosti VPA: VPA jsou povinni zajistit, aby POM, které propagují nebo prodávají, byly v souladu s příslušnými zákony, předpisy a řízením kvality Amway. Řízení kvality Amway nenahrazuje vlastní právní posouzení ze strany VPA. VPA, který vyrábí, propaguje, nabízí a prodává POM nebo má zisk z jejich výroby, propagace, nabídky nebo prodeje, musí zajistit, aby tyto činnosti byly v souladu s příslušnými zákony a předpisy a aby před prováděním těchto činností získal veškerá povolení a oprávnění, která jsou nezbytná k provádění této činnosti, k výrobě, dovozu a distribuci takových POM. Platinoví VPA nesou odpovědnost za vzdělávání a školení VPA ve svých skupinách v oblasti řízení kvality POM a Sponzoři nesou odpovědnost za vzdělávání a školení svých bezprostředně osobně sponzorovaných VPA. Žádná osoba, které se tato politika týká, nebude podporovat další osobu při obcházení řízení kvality, ani jí v tom napomáhat. 4. Podmínky zpětného odkupu/vracení POM pro konečné zákazníky: VPA, kteří se rozhodnou prodávat POM, jsou povinni před prodejem jasně sdělit konečnému zákazníkovi podmínky zpětného odkupu materiálů. Podmínky refundace musejí splňovat ustanovení všech platných zákonů a této Politiky POM. 4.1 Na POM se NEVZTAHUJE Záruka spokojenosti a podmínky zpětného odkupu společnosti Amway. 4.2 Podmínky zpětného odkupu pro konečné zákazníky nesmějí být v žádném případě méně příznivé než tyto: a. POM s výjimkou vstupenek musejí zahrnovat možnost zpětného odkupu za obchodně přiměřených podmínek po dobu až 30 dnů od prodeje POM za předpokladu, že příslušné materiály jsou v nepoužitém a/nebo neotevřeném stavu. b. Vstupenky zakoupené na určitou akci je možno do 4 týdnů před konáním příslušné akce vrátit a jejich cenu si nechat proplatit. c. Vstupenky na akci, která neproběhla lze vrátit kdykoli a v plné výši. d. Proplacená částka by měla pokrývat náklady týkající se vstupu na akci/setkání s vyloučením dalších výdajů (např. cestovné, strava, ubytování). e. Předplatné: Předplatitelé mají nárok na proplacení ceny celého nevyužitého měsíčního předplatného. 6. Propagace a úplata za POM: VPA nesmí propagovat, zaplatit jinému VPA nebo obdržet úplatu nebo jinou výhodu v souvislosti s prodejem nebo propagací POM, které nejsou v souladu s Obchodními zásadami Amway, Evropskou politikou POM, Evropskými normami pro revizi POM a Obchodní politikou Amway a dalšími opatřeními ke kontrole kvality, kterou může Amway případně zavést. VPA se nesmí angažovat v žádném systému propagace POM, úplaty nebo odměňování za POM, které nejsou v souladu s příslušným právním řádem nebo které mohou poškodit nebo ohrozit pověst a dobré jméno firmy spojené s obchodním názvem Amway a duševním vlastnictvím Amway. VPA, který se angažuje, přímo nebo nepřímo, v prodeji nebo propagaci POM nesmí uvádět nebo naznačovat, že tato činnost souvisí s obchodní činností Amway (nebo naopak) nebo uvádět nebo naznačovat, že příjem a jiné výhody vyplývající z takové činnosti byly dosaženy prostřednictvím obchodní činnosti Amway nebo Prodejního a marketingového plánu Amway. 7. Spolupráce a ověřování: Na žádost Amway předloží VPA relevantní dokumenty, které jsou dle společnosti Amway zapotřebí k ověření souladu s touto Politikou včetně informací o prodejcích, vydavatelích, výrobcích nebo distributorech, kteří nejsou VPA a se kterými se VPA sdružuje za účelem tvorby nebo propagace POM. 3

4 II. ZVLÁšTNÍ ustanovení pro POM (NEVZTAHUjí se na SCHŮZKY/AKCE) 1. Nutnost schválení V zájmu zajištění kvality POM používaných v souvislosti se společností Amway, Podnikatelskou příležitostí Amway a výrobky a službami Amway musejí být všechny POM před jejich propagací, užíváním, prodejem či distribucí posouzeny a schváleny společností Amway. Žádné POM se nesmějí prodávat potenciálním zájemcům. 1.1 Schválení ze strany společnosti Amway bude mít vždy písemnou podobu. Takové schválení představuje omezenou, nevýlučnou a nepřenosnou licenci k užití jakéhokoli firemního duševního vlastnictví společnosti Amway, případně k propagaci těchto POM v souvislosti s názvem a značkami společnosti Amway. Společnost Amway je oprávněna toto schválení odvolat pouze ze závažných důvodů, např. tehdy, když se již nepoužívá tvrzení o daném výrobku. Amway bude informovat žadatele (VPA nebo organizaci) a vysvětlí důvody takového rozhodnutí. Není-li výslovně a písemně stanoveno jinak, jakékoli schválení a licence se vztahuje pouze na stát, v němž sídlí a působí pobočka společnosti Amway, která POM schválila. 1.2 Schválený obsah: VPA, který má přímý nebo nepřímý zisk z propagace, užívání, prodeje nebo distribuce POM musí zajistit, že na viditelném místě ve POM bude umístěno označení uvádějící, že obsah POM byl posouzen a schválen, spolu s jedinečným schvalovacím číslem poskytnutým společností Amway (na místě a formou, kterou je Amway oprávněna blíže určit). 1.3 Kontrola a autorizace POM ze strany společnosti Amway je podmíněna splněním požadavků Obchodních zásad, Evropské politiky podpůrných obchodních materiálů, Evropských norem pro revizi POM a Obchodní politiky Amway a dalších opatření ke kontrole kvality, která může Amway případně zavést. 1.4 VPA jsou odpovědní za dodržování veškerých zákonů, pokud jde o obsah, výrobu, distribuci a propagaci POM, které prodávají, používají či propagují nebo ze kterých mají zisk, a rovněž za dodržování veškerých právních předpisů, pokud jde o prodej a další užití POM. 2. Předkládání materiálů a omezení týkající se schvalování 2.1 Společnost Amway je oprávněna dle svého vlastního uvážení rozhodnout o omezení počtu schválených POM v kterékoli ze svých poboček. 2.2 POM mohou k posouzení a schválení běžně předkládat pouze oprávnění VPA, kteří dosáhli Ředitelské diamantové a vyšší úrovně. Společnost Amway však může dle svého uvážení rozhodnout, kdo je oprávněn překládat POM k posouzení a schválení. 2.3 Předkládání soupisu POM: VPA musí na požádání poskytnout společnosti Amway seznam všech POM, z jejichž užívání hodlá profitovat a které hodlá propagovat, používat, prodávat či distribuovat. Společnost Amway ve své žádosti specifikuje informace, které je třeba poskytnout. III. ZVLÁšTNÍ ustanovení pro schůzky/akce 1.1 Plán schůzek a účast zástupců společnosti Amway: Společnost Amway může kdykoli požádat o kopii plánu obchodních schůzek VPA vztahujících se k Podnikání Amway a zástupce společnosti Amway se může kterékoli z uvedených schůzek zúčastnit. 1.2 Pořizování záznamů akcí: VPA může pořizovat nahrávky prezentací přednášených na akcích zaměstnanci společnosti Amway za předpokladu, že tak činí pro vlastní potřebu. Pokud se VPA rozhodne nahrávky distribuovat, musejí být posouzeny a schváleny společností Amway Pořizování nahrávek cizích řečníků na akcích společnosti Amway: Pokud společnost Amway nestanoví jinak, může VPA pořizovat nahrávky prezentací přednášených na akcích Amway řečníky, kteří nejsou zaměstnanci společnosti Amway, za předpokladu, že tak činí pro vlastní potřebu. Šíření zmíněných nahrávek je přísně zakázáno Pořizování nahrávek řečníků na akcích VPA: Distribuce nahrávek prezentací přednášených na akcích VPA si vyžaduje posouzení, schválení a souhlas od osoby, z jejíhož vystoupení je nahrávka pořizována. 1.3 Další požadavky na organizování významných setkání: Jakákoli pravidelně plánovaná akce pro VPA na podporu Podnikání Amway, která se koná jednou za čtvrt roku nebo méně častěji a která trvá minimálně dva dny, je považována za významné setkání. Některá jednodenní setkání lze považovat za významná, pokud se na ně vztahuje požadavek schvalovacího procesu Schvalování: Všechna významná setkání podléhají schválení společností Amway v souladu s požadavky schvalovacího procesu, které budou sděleny vedoucím VPA Propojení se značkami Amway: Všechna významná setkání musejí odrážet propojení se značkami společnosti Amway a pořádající skupinou. Takové propojení musí být zjevné z obsahu přednášených projevů, vystavených výrobků, informačních nápisů a různých jiných médií Významné setkání je definováno jako: jakékoli oficiální/slavnostní setkání pro VPA takové, jehož účelem je podpora Amway podnikání uskutečňující se pravidelně čtvrtletně nebo méně často trvající dva a více dní Jakékoli setkání, na kterém vstupné převyšuje částku 100 euro (bez DPH), je také považováno za významné. 1.4 Akce, které nesplňují tento požadavek (vyjma případu, který byl přezkoumán a schválen společností Amway v souladu se stanovenými postupy), jsou v rozporu s touto Politikou. Jakýkoli Platinový nebo vyšší VPA, který organizuje nebo propaguje významné setkání v rozporu s touto Politikou, nebo na něm vystupuje, může tímto tuto politiku porušovat. 4

5 1.5 Specifické požadavky pro webové semináře a další on-line setkání: Pokud akce, případně prezentace probíhají prostřednictvím internetových technologií, např. se jedná o webové semináře, je nutné držet se níže uvedených požadavků: veškerý použitý obsah je v souladu s Obchodními zásadami a veškerými oficiálními Politikami a Pravidly Amway, především se standardy pro obsah prezentací, které stanovuje tato Politika. veškeré materiály a použitý obsah je určený pro trh, na kterém účastníci dané akce působí. od účastníků je možné požadovat jen přiměřenou výši vstupného. VPA a ostatní řečníci, kteří se účastní setkání, mítinků a webových seminářů na evropských trzích, musí tak učinit způsobem, který se shoduje s literou a duchem platných právních předpisů, ustanovení, pravidel, politik a zásad příslušné pobočky Amway, především co se týká standardů obsahu prezentací, nezávisle na tom, zda je dotyčný registrovaný jako VPA na příslušném trhu. IV. STANDARDY pro obsah prezentací Tyto standardy popisují kritéria, která se používají při procesu schvalování POM a která mohou VPA použít jako vodítko při přípravě projevů přednášených na setkáních / akcích VPA nebo před výrobou tištěných a audiovizuálních materiálů na podporu Podnikání Amway. VPA organizující schůzky / akce jsou povinni poskytnout všem VPA vystupujícím na takových schůzkách / akcích kopii těchto standardů pro obsah prezentací. Všichni VPA vystupující na těchto akcích jsou povinni tyto standardy vždy dodržovat. Část 1. PŘIjATELNOST 1. Duchovní/náboženská sdělení Vystupující nejsou oprávněni: využívat svého vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci náboženského, případně osobního společenského přesvědčení, prosazovat myšlenku, že úspěch závisí na zastávání určitého přesvědčení, doporučovat určité náboženské nebo duchovní spisy nebo postupy, pořádat bohoslužby. 2. Politická sdělení Vystupující nejsou oprávněni: využívat svého vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci politického přesvědčení (vyjma těch, které mohou přímo ovlivnit Podnikání Amway nebo provozování nezávislého podnikání), odkazovat na konkrétní politické názory, strany, kandidáty nebo volené zástupce. 3. Podnikání založené na rovnosti příležitostí Vystupující jsou oprávněni propagovat Podnikání Amway jako podnikání založené na rovnosti příležitostí je to podnikání pro každého. Podnikáním pro každého se míní akceptování všech lidí bez ohledu na jejich osobní přesvědčení, politickou orientaci, národnost a etnický nebo rasový původ. 4. Morální/společenská sdělení Pozitivní projevy týkající se takových hodnot, jakým jsou důvěryhodnost, poctivost, bezúhonnost, zodpovědnost, pracovní nasazení, rodina, individuální iniciativa atd. jsou povoleny. Znevažující projevy týkající se osobního životního stylu, etnického původu nebo role mužů, popř. žen nejsou povoleny. Využívání vystoupení na pódiu jako platformy pro propagaci osobního společenského přesvědčení nebo společenských a kulturních názorů není povoleno. Část 2. PŘESNOST Prezentace Podnikání Amway má rozhodující dopad na pověst a důvěryhodnost vystupujícího VPA, Sponzora / sponzorské linie (LOS), společnosti Amway a podnikání jako celku. Obecným pravidlem je slibovat méně, aby vlastní podnikání předčilo očekávání. Cílem je, aby potenciální zájemci a VPA měli v souvislosti s podnikáním realistická očekávání, chápali, jak se dosahuje příjmů, a měli jednoznačnou představu o tom, kolik času a úsilí k dosažení takových příjmů jako VPA potřebují. 1. Role Amway Podnikání Amway je třeba prezentovat jako příležitost k zajištění příjmu maloobchodním prodejem výrobků a sponzorováním dalších osob, které dělají totéž. Jedná se o podnikání, jehož součástí jsou výrobky a výrobková školení, distribuce, odměňování, služby zákazníkům a Prodejní a marketingový plán. Vystupující nesmí zkreslovat vztah mezi VPA a společností Amway například tvrzením nebo naznačováním, že Amway je pouhým dodavatelem, nebo že VPA představuje obchodní příležitost, jejíž součástí je i Amway, nebo že VPA je distributorem prostřednictvím stránek elektronického obchodování, nebo že VPA jen na smluvním základě využívá administrativní podporu společnosti Amway atd. 2. Role VPA Vystupující není oprávněn ve vztahu k potenciálním zájemcům a jiným VPA propagovat používání nepravdivých, zavádějících, nepřesných nebo klamných prohlášení. Vystupující jsou povinni propagovat takové jednání, v jehož rámci se VPA co možná nejdříve představí jako VPA. Je nezbytné stanovit záměr kontaktu a to prodej výrobků Amway, popř. představení podnikání potenciálním zájemcům. Pozvání na představení Prodejního a marketingového plánu nesmí být žádným způsobem zastíráno. 3. Role podpůrného systému VPA musí chápat, že účast v organizaci VPA je dobrovolná a sama o sobě není zárukou úspěchu. Je přípustné uvádět 5

6 příklady toho, jak systém přispívá k růstu ziskového podnikání. Primárním obchodním vztahem VPA je vztah ke společnosti Amway, nikoliv k podpůrnému systému nebo k podpůrné organizaci. Naznačování čehokoli jiného je v rozporu s Obchodními zásadami. 4. Role podpůrných obchodních materiálů Společnost Amway je přesvědčena o tom, že používání POM a účast na setkáních může být efektivním nástrojem budování podnikání VPA. Společnost Amway je však přesvědčena, že POM mají větší než jen motivační význam. Společnost Amway je přesvědčena, že používání nástrojů a vzdělávacích programů vytvořených úspěšnými organizacemi a jejich vedoucími představiteli může mít na Podnikání Amway smysluplný a měřitelný dopad. Rozhodnutí o nákupu POM, popř. účasti na akcích, je však v konečném důsledku zcela dobrovolné. Je naprosto volitelné a jako takové by mělo být prezentováno. Možnost získání podpory od Sponzora nebo Platinového VPA ve vzestupné linii nemůže být podmiňována zakoupením POM. Připomínáme, že VPA mohou propagovat pouze takové POM, které jsou pro použití na trhu schválené společností Amway. 5. Otevřená a přesná prezentace Prodejního a marketingového plánu Prodejní a marketingový plán by neměl být prezentován jako něco jiného, než čím ve skutečnosti je: obchodní a odměňovací rámec pro Podnikání Amway. Potenciální zájemci tomu musí dobře porozumět, stejně jako tomu, že uzavírají smlouvu se společností Amway, která zahrnuje práva a povinnosti související se statusem VPA. Plán by neměl být představován jako příležitost k rychlému zbohatnutí. VPA nesmí garantovat jakoukoli úroveň úspěšnosti a zkreslovat dobu a úsilí nezbytné k vybudování Podnikání Amway. 6. Osobní spotřeba Vyrovnané podnikání zahrnuje registrace, maloobchodní prodej a osobní spotřebu. Naznačovat, že úspěšné podnikání může být vybudováno pouze na základě osobní spotřeby je zakázáno Obchodními zásadami. To, že máte zákazníky, je nezbytnou součástí Prodejního a marketingového plánu, a důvod, proč Podnikání Amway není nelegální pyramidové podnikání. Potenciální zájemci a VPA musejí chápat, jak existence zákaznické základny pomáhá budovat ziskové podnikání. 7. Program sebezdokonalování Prezentace podnikání primárně jako programu sebezdokonalování, spíše než podnikání pro dosažení zisku, je nesprávná prezentace podnikání. Prezentace podnikání například jako způsobu jak se zlepšit, jak zachránit manželství nebo zlepšit rodinné vztahy naznačuje, že primární činností v podnikání je něco jiného než dosahování zisku. Aspekt sebezdokonalování představuje v podnikání nehmotnou výhodu a v tomto kontextu by měl být i představován. 8. Pouhé sponzorování Podnikání Amway se buduje na rovnováze mezi maloobchodním prodejem produktů a sponzorováním dalších osob, které dělají totéž. Prodejní a marketingový plán Amway neodměňuje VPA za pouhé sponzorování. Odměny je dosaženo na základě prodeje produktů zákazníkům. Naznačovat, že VPA může být úspěšný a získávat platby za pouhý nábor a sponzorování dalších osob je nepřesnou prezentací podnikatelské příležitosti. 9. Prezentace výdělků Přímé nebo nepřímé prezentace výdělků musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící. Sdělení pro potenciální zájemce a VPA mohou odrážet pouze příjem dostupný nebo získaný prostřednictvím Prodejního a marketingového plánu Amway a nesmí zahrnovat žádné další zdroje příjmů. VPA je oprávněn používat pouze informace o výdělcích, popř. odměnách ze své osobní zkušenosti za předpokladu, že zároveň uvádějí aktuální průměrné zisky, výdělky a údaje o tržbách a procentuálních podílech, které zveřejňuje společnost Amway. Je oprávněn zveřejňovat pouze aktuální finanční údaje o společnosti Amway, které společnost Amway publikuje. Používání termínů jako finanční zabezpečení/jistota, bohatý, majetný a milionář může být přehnané a naznačovat úroveň výdělků, která není běžná, a v určitých kontextech může být nepřijatelné. Mezi přijatelné termíny patří: dosažení vašich finančních cílů, finanční flexibilita nebo finanční růst. Používání termínů trvalý příjem, pasivní příjem, honorář nebo tantiémy prezentuje povahu výdělků na základě Prodejního a marketingového plánu nepřesným způsobem. Tyto výrazy naznačují, že výdělky je možné získávat donekonečna bez dalšího úsilí. Obchodní zásady vyžadují plnění určitých povinností. Přijatelné termíny jsou pokračující a plynulý. 10. Garance výsledků Amway nabízí příležitost, nikoli záruku. Výrazy, které naznačují garantování úspěchu, představují nabízené podnikání nepřesným způsobem. Používání výrazu bezrizikový nebo dalších termínů, které naznačují garanci výsledků, je třeba se vyhnout. Každý VPA si určuje množství času a úsilí, které věnuje budování Podnikání Amway. Neexistují záruky, že kdokoli dosáhne určité úrovně v určitém čase, protože výsledky jsou individuální a značně se liší. 11. Povinnosti sponzorů Každý VPA je povinen osobně poskytnout školení a motivaci dalším VPA, které sponzoruje. 6

7 12. Důchod, pozůstalost Podnikání Amway nenabízí důchod v tradičním slova smyslu, neboť pro udržení výdělků vyžaduje kvalifikaci. Příjem z něj bude plynout, jen pokud bude aktivně provozováno. Jedním z atributů Prodejního a marketingového plánu Amway je možnost vybudovat a založit výkonné podnikání a poté jej předat dědicům nebo příjemcům. Prohlášení o odchodu do důchodu jako například již nikdy nebudete muset pracovat, pořád na dovolené, stále na cestách nebo že VPA jsou osvobozeni od práce naznačují, že poté, co vybudujete Podnikání Amway na určité úrovni, již není třeba pracovat, a proto není možné je používat. Používání termínů trvalý příjem, pasivní příjem, honorář nebo tantiémy je také nepřijatelné, neboť prezentuje povahu výdělků na základě Prodejního a marketingového plánu nepřesným způsobem. 15. Další podnikatelské příležitosti Po Vystupující nejsou oprávněni propagovat jinou podnikatelskou příležitost než Podnikání Amway, ani se nesmí jednat o snahu získat při vystoupení na pódiu účastníky k účasti na jakýchkoli budoucích akcích, jejichž cílem je představit jinou podnikatelskou příležitost. Vystupující nejsou oprávněni nahrazovat skupinovou nebo organizační identitu nesouvisející s Amway za Podnikání Amway. V. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ Společnost Amway prošetří okolnosti nebo stížnosti týkající se možného porušování této Politiky v souladu s částmi 11 a 12 Obchhodních zásad Amway. 13. Vztah nezávislého dodavatele VPA vlastní svá podnikání a pracují jako nezávislí dodavatelé. Každý VPA má smluvní vztah se společností Amway a osobně odpovídá za jeho řízení. VPA není zaměstnancem, zprostředkovatelem nebo právním zástupcem společnosti Amway ani jiného VPA. 14. Fakta a údaje Vše, co se používá k propagaci podnikání nebo výrobků Amway, včetně prohlášení, statistických údajů, přímých citací a dalších informací, musí být vždy správné a doložené. Poskytování nepodložených informací může být zavádějící a může poškozovat důvěryhodnost společnosti Amway, prezentujícího VPA, podnikání a organizací VPA. Prohlášení, která nejsou podložená, nesmějí být nikdy v podpůrných materiálech použita. Odkazy na rodiny DeVos a Van Andel mohou být použity pouze v souvislosti s vlastnictvím Amway Corporation a skupinou společností Alticor, včetně společnosti Amway. Odkazy na jakékoli soukromé projekty, podnikání a dobročinnost rodin DeVos a Van Andel musejí být vždy přesné a musejí být zřetelně odlišeny od společnosti Amway a skupiny společností Alticor. Grafy, obrazové materiály, citace a odkazy na statistické údaje musejí být doloženy zdrojem a datem. Musí se rovněž jednat o aktuální údaje (ne starší než 3 roky). Pokud také odkazujete na materiál z díla chráněného autorskými právy a používáte podstatnou část tohoto díla nebo část, která představuje jeho podstatnou součást, je třeba před schválením ze strany společnosti Amway získat písemné povolení nebo souhlas k použití tohoto materiálu od majitele autorských práv. Materiály třetích stran, jako jsou články nebo knihy, používané pro podporu nebo propagaci podnikatelského modelu Amway, podnikatelské příležitosti nebo produktů mohou být definovány státními orgány jako reklama. Tyto materiály musí být před použitím posouzeny a schváleny. 7

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM)

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM) VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH A VÝŽIVA VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ (ŠVM) EVROPSKÁ POLITIKA ŠKOLICÍCH

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY JEDNOTLIVÝCH ÚČETNÍCH VÝKAZŮ A SPECIFICKÝCH PRVKŮ, (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Podmínky užití internetových stránek

Podmínky užití internetových stránek Podmínky užití internetových stránek Právní vztah a obecná upozornění 1.1. Účinnost. Tyto podmínky užití internetových stránek jsou účinné od 1. 4. 2015. 1.2. Internetové stránky. Pro účely tohoto dokumentu

Více

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení.

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení. Smluvní podmínky One.com v.09 Následující podmínky platí u One.com od 1. září 2015. 1. Předplatné: Předplatné webového prostoru One.com umožňuje přístup k poštovním serverům One.com. Každé předplatné může

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Den nezávislosti 2016

Den nezávislosti 2016 Oficiální pravidla video soutěže Den nezávislosti 2016 Život, svoboda a právo na štěstí: Co pro vás znamená americký Den nezávislosti? Sponzoři soutěže 1 Soutěž Den nezávislosti 2016 sponzoruje Velvyslanectví

Více

ZPROSTŘEDKOVATELE. Dodržováním kodexu chování nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy ani pravidla, kterými se řídí jednotlivá povolání.

ZPROSTŘEDKOVATELE. Dodržováním kodexu chování nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy ani pravidla, kterými se řídí jednotlivá povolání. CS CS CS EVROPSKÝ KODEX CHOVÁNÍ PRO ZPROSTŘEDKOVATELE Tento kodex chování stanovuje řadu zásad, ke kterým se jednotliví zprostředkovatelé mohou dobrovolně a na svou vlastní zodpovědnost zavázat. Mohou

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

BURDA Praha spol. s. r. o. Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha 3 Tel. +420 221 589 411 Fax. +420 296 521 368

BURDA Praha spol. s. r. o. Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha 3 Tel. +420 221 589 411 Fax. +420 296 521 368 Obchodní podmínky společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. platné pro spolupráci v rámci projektu Dny Marianne 2016 pro subjekty s provozovnami umístěnými na území České a Slovenské republiky 1. Obecná ustanovení

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 49-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner ) s

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Tento dokument včetně příloh a projektové dokumentace (dále jen PD) tvoří zároveň kompletní zadávací dokumentaci. Název zakázky: 113D31300-7707 Dorozumívací

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém serveru Zbavsetoho.cz dostupném na internetové adrese

Více

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Přeložila Nina Fibigerová Tento Kodex profesionálního jednání budiž přeložen do jazyků všech členských asociací

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST PRO PRAVIDELNÝ PRODEJ NA TRŽIŠTI NA ZELNÉM TRHU V ROCE 2016

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST PRO PRAVIDELNÝ PRODEJ NA TRŽIŠTI NA ZELNÉM TRHU V ROCE 2016 Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2016/0004735/VOJM Spisová značka: 1530/MCBS/2015/0139127/3 Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel. 542 526 341 ID datové schránky: qykbwe7 VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz

Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz umístěného na internetové adrese http://partner.root.cz/prihlaseni/ (dále jen provizní systém ) Poskytovatelem provizního systému je: Společnost: Internet Info,

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2016

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2016 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508 bankovní spojení: 4939621/0100 tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 info@kaveeska.cz

Více

Věc 0319/05. Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

Věc 0319/05. Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo Věc 0319/05 Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo Žaloba pro nesplnění povinnosti - Články 28 ES a 30 ES - Směrnice 2001/83/ES - Česnekový přípravek ve formě tobolek - Přípravek

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ platné od 1.1.2014 1. VÝKLAD 1.1 Definice. Pro účely těchto Podmínek se následujícími pojmy rozumí: Pracovní den: den (kromě soboty, neděle nebo státního

Více

Teampartner Registrace

Teampartner Registrace Teampartner Registrace Tímto se ucházím o možnost stát se Teampartnerem společnosti. Důkladně jsem se seznámil/a s Pravidly Teampartnera, které jsou součástí této smlouvy na straně 2 a také s Marketingovým

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Dobrovolný svazek obcí Ligary Hodějice 41 684 01 Slavkov u Brno IČ: 72022418 Jednající: Jiří Ziegler, předseda svazku Zástupce zadavatele: Zastoupený: Sídlem: U Hřiště

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Text zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu Heureka.cz pro obchodníky (dále jen Obchodní podmínky )

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour, kterými se řídí poskytování služeb cestovního ruchu cestovní agenturou MauMau s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

12. Legislativa v ochraně dřeva - předpisy a normy

12. Legislativa v ochraně dřeva - předpisy a normy 12. Legislativa v ochraně dřeva - předpisy a normy Ochrana dřeva chemickými prostředky, jak proti biotickým škůdcům, tak i nátěrových hmot je v ČR upravena a řízena: obecně právními předpisy (zákony a

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Veškeré informace o Státním fondu kinematografie jsou k dispozici na adrese www.fondkinematografie.cz.

Veškeré informace o Státním fondu kinematografie jsou k dispozici na adrese www.fondkinematografie.cz. Průvodce žadatele Legislativa Vyhlášení výzvy se řídí následujícími právními předpisy: Zákonem o audiovizi http://fondkinematografie.cz/assets/media/files/zakon-o-audiovizi.pdf Statutem Fondu http://fondkinematografie.cz/assets/media/files/statut-statniho-fondu-kinematografie.pdf

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o.

Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o. Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o. Provozovatelem internetového obchodu Supernoty.cz je společnost Super Noty, s.r.o. Sídlo společnosti: Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výběrové řízení dodavatele služeb spojených se zajištěním ubytování,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku.

Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku. Obsah ÚVOD 4 1. Proč potřebujeme tohoto průvodce? 4 2. Pravidla ve zkratce 4 ČÁST I: VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ 6 1. Kterému systému sociálního zabezpečení podléhají zaměstnanci, kteří jsou dočasně vysláni do

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 81/2005 Sb., č.

Více

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Bulletin BBH Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Působnost nového režimu... 2 3. Politicky exponované

Více

Podmínky výběrového řízení a výzva k podání nabídky (dále jen zadávací dokumentace nebo Výzva )

Podmínky výběrového řízení a výzva k podání nabídky (dále jen zadávací dokumentace nebo Výzva ) Podmínky výběrového řízení a výzva k podání nabídky (dále jen zadávací dokumentace nebo Výzva ) 1 Údaje o zakázce a zadavateli Zakázka: Zajišťování provozu tepelných zdrojů a rozvodných zařízení Zadavatel:

Více

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice (dále jen školní řád) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský

Více

1.1 Pro účely těchto Obchodních podmínek se pod dále uvedenými pojmy rozumí následující:

1.1 Pro účely těchto Obchodních podmínek se pod dále uvedenými pojmy rozumí následující: Obchodní podmínky společnosti BURDA Media 2000 s. r. o. platné pro spolupráci v rámci projektu Dny Marianne 2014 pro subjekty s provozovnami umístěnými na území České republiky 1. Obecná ustanovení 1.1

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 Podmínky služby Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 I. PŘIJETÍ PODMÍNEK Děkujeme, že používáte službu Partytime (dále též jen Služba ) provozovanou společností Noble Software s.r.o. Tyto podmínky

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh.

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. I. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Vibrostation funguje. Můj příběh. o možnost vyhrát jeden z 100 kusů poukázek na 7 x cvičení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Telmedicin CZ s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 043 01 668, vedená u Městského soudu v Praze

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Důvodová zpráva Změna Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města Hlava čtvrtá pozemky ( 17, 18, 19 a 22) a Příloha č.

Důvodová zpráva Změna Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města Hlava čtvrtá pozemky ( 17, 18, 19 a 22) a Příloha č. Důvodová zpráva Na základě požadavků členů zastupitelstva na sjednocení a upřesnění pravidel pro jednání výborů a definování jejich působnosti, byly ve spolupráci s tajemníky výborů navrženy statuty jednotlivých

Více

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů OBSAH: I. ÚVOD II. ÚČETNÍ VÝPOČET OBRATU II.1 Obrat jako odraz činnosti II.1.1 Pojem obratu II.1.2

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O PODPORU NA PRODUKTY A DOPROVODNÁ OPATŘENÍ OBSAH: 1. Základní informace o projektu Ovoce a zelenina do škol 1.1 Legislativa 1.2 Základní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jinjang.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje E-shop: www.jinjang.cz Provozovatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č.

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Datum: 21.dubna 2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE Výzva k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více