Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:"

Transkript

1 Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova k občanství vymezeného v RVP ZV. Integruje rovněž část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a vzdělávacího oboru Člověk a svět práce (tematický okruh Svět práce). Do vzdělávacího obsahu jsou začleněná průřezová témata RVP ZV: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova. Společně s Dějepisem a Českým jazykem je realizováno průřezové téma Mediální výchova. Výchova k občanství se vyučuje od šestého do devátého ročníku. Časová dotace jsou 2 hodiny týdně (třída se nedělí na skupiny). Součástí výuky jsou návštěvy státních a kulturních institucí, úřadů, jednoduché projekty a terénní práce. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: nabízí žákům k výběru společenskovědní témata, která žáci zpracovávají formou referátů, portfolií, posterů s využitím různých zdrojů informací, jejich zpracování konzultují s učitelem a prezentují před spolužáky.(kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence pracovní) prostřednictvím skupinové práce, hraní rolí, diskusí apod. vytváří příležitosti k tomu, aby žáci promýšleli a vyhodnocovali různé životní situace (kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní) navozuje situace, kdy žáci si žáci stanovují osobní cíle a strategie k jejich dosažení, svůj pokrok vhodným a přehledným způsobem zaznamenávají, případně navrhují další postup (kompetence sociální a personální) připravuje modelové situace, pomocí nichž seznamuje žáky s různými formami mezilidského styku (jednání na úřadech, soudní řízení, volby atd.) (kompetence komunikativní, kompetence občanské) 6. ROČNÍK popíše přínos školy, vzdělání řeší případné konflikty nenásilným způsobem sestaví a dodržuje pravidla soužití mezi rodinou, vrstevníky, ve škole zná způsoby pomoci lidem v nouzi rozezná a odsoudí netolerantní chování rozezná poškozování lidských práv všeobecně Deklarace lidských práv, práva dětí uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích objasní účel důležitých symbolů státu a způsoby jejich používání jednoduchým způsobem popíše, co si představuje pod pojmem demokracie vysvětlí, proč se státní moc dělí do tří složek vyjmenuje složky státní moci ČR a jejich orgány (jednoduše popíše jejich funkci) uvede, které instituce se podílejí na správě obce rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu (uvede, čím v minulosti i současnosti přispěly české země světu v kultuře, vědě, umění, politice, sportu; uvede příklad svátků a tradic ČR, popíše, jak je doma slaví; popíše přírodní a kulturní zajímavosti své obce) vlastními slovy vysvětlí, v čem spočívá hospodárnost sestaví vlastní rozpočet vyjmenuje zdroje příjmů a výdajů v rozpočtu osobním, rodinném navrhuje možnosti úspory v rodinném rozpočtu v modelové situaci poskytování pomoci raněnému dodržuje pravidla poskytování první pomoci popíše rodinu, dokáže její přínos, rozpočet domácnost hlavní příjmy a výdaje osobní rozpočet uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (parta, rodinné prostředí) 1

2 sestaví režim dne podle zásad zdravého životního stylu objasní vliv složení stravy a způsoby stravování na zdraví uvádí do souvislosti rizika spojená se zneužíváním návykových látek, uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití způsoby chování v krizových situacích (šikana) škola život ve škole, práva a povinnosti žáka, význam a činnost žákovské samosprávy, vzdělání = budoucnost denní režim vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit volný čas výživa a zdraví zásady zdravého stravování dětská krizová centra, linky důvěry miniúvod do lidských práv státní symboly, demokratické principy rozdělení státní moci, státní svátky, pojem vlast a vlastenectví naše vlast kulturní bohatství, tradice vztahy a pravidla soužití v rodině, funkce rodiny hospodaření s penězi a majetkem; rozpočet (rodinný) příjmy a výdaje znaky demokracie moc zákonodárná, výkonná a soudní obecní správa první pomoc rizikové chování (alkoholismus, tabakismus) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: O11 - hodnoty, postoje, praktická etika MkV: K3 etnický původ; K4 - multikulturalita 7. ROČNÍK respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, způsoby chování a myšlení lidí uvede příklady kulturních institucí - vysvětlí, co kulturní instituce nabízejí, uvede kulturní instituce ve své obci a okolí vysvětlí, co jsou to média, mediální sdělení - uvede příklad, jak nás média ovlivňují jedná podle pravidel slušného chování, dodržuje pravidla dialogu, naslouchá druhému, argumentuje, vysvětlí, uvede možnosti řešení konfliktu a nenásilně je užívá vysvětlí, v čem je rozdíl mezi hmotným a nehmotným majetkem, a doloží na příkladech uvede příklad osobního, rodinného, obecního, státního a podnikového majetku a příklady majetku soukromého a veřejného sestaví rozpočet domácnosti rozlišuje formy států podle toho, kdo vykonává moc, a podle toho, kdo stojí v jeho čele, a uvede jejich příklad na příkladech vysvětlí rozdíl mezi demokracií a autokracií objasní výhody života v demokratické společnosti uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu popíše fungování voleb do Parlamentu ČR vysvětlí důležitost voleb pro demokratickou společnost vyjmenuje příklady základních lidských práv uvede základní dokumenty týkající se lidských práv vysvětlí vztah mezi právy a povinnostmi hájí svá práva a respektuje práva druhých objasní důležitost ochrany lidských práv jednoduše vysvětlí, proč vznikla EU, zná členské státy uvede příklady, jaký má členství v EU vliv na běžné občany uvede příklad mezinárodních organizací a společenství a jednoduše vysvětlí jejich význam popíše mezin. spolupráci při zajišťování obrany a bezpečnosti státu, uvede př. zahraničních misí Armády ČR uvede příklad problémů vyplývajících z netolerance mezi lidmi, nedostatečné informovanosti o jiných kulturách nebo mylného pocitu nadřazenosti 2

3 klade důraz na péči o zdraví (zná běžné, přenosné, civilizační nemoci) a prevenci dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních chorob dokáže pojmenovat druhy postižení, zná způsoby pomoci uvádí do souvislosti rizika spojená se zneužíváním návykových látek, uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy (závislost, legislativa) projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, poskytne v případě potřeby adekvátní první pomoc přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování, popíše změny v dospívání kulturní a náboženské odlišnosti (náboženství, sekty) kulturní instituce prostředky masové komunikace komunikace, řešení konfliktů majetek, vlastnictví rozpočet domácnosti formy států znaky demokracie státní správa a samospráva volební systém základní lidská práva a svobody listina základních práv a svobod Evropská unie, mezinárodní spolupráce (OSN, NATO) menšiny předsudky a stereotypy poruchy příjmu potravy přenosné i nepřenosné choroby, prevence lidé s handicapem způsoby pomoci rizikové chování (drogy, doping) osobní bezpečí první pomoc sexuální výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: O7 mezilidské vztahy VDO: D3 - formy participace občanů v politickém životě; D4 - principy demokracie, způsoby rozhodování MkV: K5 etnický původ VMEGS: G3 - Jsme Evropané 8. ROČNÍK respektuje ostatní národy, jejich kulturu, zvláštnosti, tradice a přijímá jejich projevy bez posměšků, vysvětlí, proč je rasismus porušováním lidských práv uvede příklady spolupráce mezi lidmi popíše, jak se projevuje spolupráce v ekonomické oblasti (dělba práce, výroba), vysvětlí, v čem je spolupráce důležitá rozpozná rozdíly mezi prožíváním, jednáním a vlastnostmi svými a jiných lidí vysvětlí, proč by se měl člověk snažit poznat sám sebe, a uvede příklady situací, ve kterých je důležité znát svou osobnost snaží se o vlastní sebepoznání stanovuje si cíle s ohledem na svou osobnost (zájmy atd.) a plánuje kroky k jejich dosažení uvede příklad kladných a záporných charakterových vlastností a jejich projevů, určí své kladné a záporné vlastnosti navrhne možnosti usměrnění svých záporných vlastností a stanoví si reálný plán, vhodně koriguje své chování a jednání oceňuje kladné vlastnosti druhých a ve vhodných situacích umí taktně upozornit na jejich nedostatky uvede možnosti a prostředky osobního sebepoznání snaží se o sebepoznání - pomocí testů, psychologických cvičení, sebereflexe navrhuje prostředky k rozvoji osobních předností a překonání nedostatků popíše rozdíl mezi zdravým sebevědomím a sebevědomím nízkým a přehnaným uvede, co by mohlo přispět ke zdravému sebevědomí rozlišuje služby a statky a uvede jejich příklad vysvětlí, čím se zabývá výroba, obchod a služby popíše cestu jednoduchého výrobku od výrobce ke spotřebiteli jednoduše popíše chování kupujících a prodávajících 3

4 na příkladu vysvětlí, jak funguje trh vyjmenuje složky státní moci ČR a jejich orgány- popíše jejich funkci objasní, v čem spočívá přínos dělení státní moci popíše fungování voleb do Parlamentu ČR vysvětlí důležitost voleb pro demokratickou společnost objasní rozdíl mezi pravicí a levicí a uvede jejich základní znaky vyjmenuje příklady základních lidských práv, uvede základní dokumenty týkající se lidských práv vysvětlí vztah mezi právy a povinnostmi hájí svá práva a respektuje práva druhých, objasní důležitost ochrany lidských práv vysvětlí rozdíl mezi vztahy upravenými právními a mravními normami objasní, které druhy vztahů potřebují zvláštní ochranu na jednoduchých příkladech popíše závazky a pohledávky vyplývající ze smluvních vztahů provádí jednoduché právní úkony odpovídající věku uvede příklad práv zákazníka a spotřebitele a přiměřeně je uplatňuje v běžném životě uvede příklad postihů za porušování právních norem vyjmenuje orgány právní ochrany a jejich funkce vysvětlí smysl vzniku Evropské unie, zná orgány EU (funkce, fungování) uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (rodinné prostředí, vrstevnická komunita dává do souvislosti složení stravy a způsoby stravování s rozbojem civilizačních nemocí uplatňuje zdravé stravovací návyky, pravidla zdravého životního stylu (prevence) vysvětlí příčiny vzniku závislosti a negativní vliv působení drog na lidský organizmus objasní mechanizmus vzniku závislostí na návykových látkách vysvětlí základní pojmy, na konkrétních příkladech zdůvodní zápory způsobů chování ohrožujících zdraví nebo život vlastní a ostatních objasní mechanismus vzniku domácího násilí, zná možnosti prevence a pomoci obětem rozumí a správně užívá pojmy z oblasti sexuality, přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování VÝSTUPY okruh Svět práce posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání právní minimum základní práva a svobody dělba práce vnitřní svět člověka podobnost a odlišnost lidí prožívání, chování, vlastnosti, schopnosti psychické procesy a stavy, osobní vlastnosti a rozvoj, vůle, charakter sebepoznání a seberegulace, sebevědomí zboží statky a služby dělba práce výroba, obchod a služby principy tržního hospodářství - fungování trhu, nabídka a poptávka, tvorba ceny moc zákonodárná, výkonná a soudní volební systém, Politické strany základní lidská práva a svobody, Listina základních práv a svobod Ústava ČR právní vztah, občanskoprávní vztahy, smluvní vztahy právo a morálka právní normy orgány právní ochrany Evropská unie vztahy - partnerské vztahy, manželství, rodičovství, láska civilizační choroby, stres, zdravý životní styl auto-destruktivní závislosti konflikt - násilí a zneužívání, domácí násilí, kriminalita mládeže sexuální dospívání a reprodukční zdraví, odlišnosti, rodičovství, nemoci přenosné krví a sexuálním kontaktem volba profesní orientace 4

5 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: O1 - rozvoj schopností poznání; O2 - sebepoznání a sebepojetí; O9 kooperace a kompetice 9. ROČNÍK rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu; objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů; rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování objasní význam právní úpravy důležitých vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství) provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy (osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci) vysvětlí, jakou funkci plní banky a které služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroky, uvede druhy pojištění, způsoby nakládání s volnými penězi rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory uvede některé globální problémy současnosti, popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva, objasní souvislosti globálních a lokálních problémů uvede příklady mezinárodního terorismu uvědomuje se shody a rozdíly funkční a dysfunkční rodiny, posoudí příčiny krize v rodině, vyhodnotí současnou ekonomickou zatíženost rodiny vysvětlí na příkladech souvislosti mezi fyzickým, duševním a sociálním zdravím, posoudí vztah mezi uspokojováním potřeb člověka a hodnotou zdraví uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulativnímu vlivu médií posoudí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek, analyzuje společenská rizika užívání drog a navrhne jejich možnou prevenci dokáže rozpoznat varovné signály patologického hráčství, závislosti na PC pochopí bio-psycho-sociální aspekty těhotenství, porodu a péče o dítě VÝSTUPY okruh Svět práce má přehled o nabídkách vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnání, zná místní možnosti a příležitosti, zamýšlí se nad různými cestami k dosažení cíle. orientuje se v množství informací o studijních a učebních oborech, o trhu práce, má představu o existujících pracovních příležitostech i reálných možnostech uplatnění absolventů škol na trhu práce prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce právní řád ČR státní správa a samospráva orgány, instituce a jejich úkoly EU význam, výhody právo v každodenním životě vztahy a závazky, styk s úřady (pracovní poměr, rodina a zákony, právní ochrany) protiprávní jednání (přestupek, trestní čin, korupční jednání) rozpočet státu, význam daní banky a jejich služby, produkty finančního trhu globalizace sebepoznání a sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity psychohygiena manipulativní reklama auto-destruktivní závislosti sexuální výchova trh práce, zaměstnání v regionu, IPS, ÚP 5

6 možnosti vzdělání PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: O4 psychohygiena; O10 řešení problémů a rozhodovací dovednosti 6

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více