C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice)"

Transkript

1 Podrobný prospekt (včetně smluvních podmínek) leden 2011 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice) HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh strana 1 z 54

2 Prospekt Tento prospekt vydaný investiční společností HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh (dále jen HANSAINVEST nebo společnost ) poskytuje zájemci o investování informace o investičním fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible, který splňuje podmínky příslušné evropské směrnice (dále jen standardní fond ). Obsahuje informace o oprávněných společnostech a uvádí podrobnosti, které by měl investor při nákupu podílů výše uvedeného fondu znát. Forma a rozsah tohoto prospektu vyhovují požadavkům německého zákona o investování (InvG) na prodej investičních podílů ve Spolkové republice Německo. Nákup a prodej investičních podílů se uskutečňuje na základě aktuálně platného podrobného prospektu a Všeobecných smluvních podmínek ve spojení se Zvláštními smluvními podmínkami. Není dovoleno poskytovat informace, vysvětlení nebo prohlášení, která se od tohoto prospektu odchylují. Každý nákup a prodej podílů realizovaný na základě informací, vysvětlení nebo prohlášení, která nejsou součástí tohoto prospektu, se děje výhradně na riziko kupujícího. Přílohu tohoto prodejního prospektu tvoří vždy aktuální výroční zpráva. Byla-li výroční zpráva vypracována k rozhodnému dni staršímu než osm měsíců, musí zájemce před uzavřením smlouvy obdržet také pololetní zprávu. Tento prospekt a informace v něm obsažené odrážejí stav platný před jeho dokončením. Dojde-li k zásadním změnám, podléhá tento prospekt aktualizacím. Aktualizace změn týkajících se vlastního kapitálu, složení dozorčí rady a vrcholného managementu může být součástí výroční zprávy. Základem smluvního vztahu i předsmluvních vztahů mezi investiční společností a investorem je německé právo. Neexistuje-li pro investora v Německu obecná soudní příslušnost, je podle 23 odst. 2 Všeobecných smluvních podmínek místně příslušným soudem v případě sporů vyplývajících ze smluvního vztahu soud v místě sídla investiční společnosti. Podle 123 německého investičního zákona (dále jen InvG ) se veškeré prodejní podklady sepisují v německém jazyce. Pro veškerou komunikaci se svými investory používá investiční společnost německý jazyk. V případě sporů vyplývajících z aplikace předpisů občanského zákoníku platných od 8. prosince 2004, týkajících se smluv o prodeji zprostředkovaných služeb, se mohou účastníci obracet na smírčí orgán Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank na adrese Postfach , Frankfurt/Main, tel.: +49 (69) nebo , fax: +49 (69) Právo obracet se na soud tím zůstává nedotčeno. Protože jsou zde shrnuty jak údaje, které musí prodejní prospekt obsahovat, tak také smluvní podmínky schválené Spolkovým úřadem pro dohled nad finančními službami ( Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ), nelze vyloučit duplicitní formulace. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh Hamburg, 20. ledna 2011 strana 2 z 54

3 Obsah Základní informace... 6 Přehled zúčastněných společností, orgánů a osob... 7 Investiční společnost... 7 Společníci... 7 Depozitář... 7 Příjem plateb... 7 Dozorčí rada... 7 Jednatelé... 8 Portfolio manažer a iniciátor fondu:... 8 Distributor:... 8 Auditor... 8 Správcovská společnost... 9 Depozitář... 9 Fond Označení, vznik, doba trvání Investiční cíle, investiční zásady a investiční omezení Investiční cíl Investiční zásady Podrobnosti k jednotlivým investičním nástrojům Cenné papíry Nástroje peněžního trhu Investiční omezení pro cenné papíry a nástroje peněžního trhu Zůstatky na bankovních účtech Investiční podíly Deriváty Deriváty kvalifikovaný postup Termínové kontrakty Opční obchody Swapy Swapce (swaptions) Swapy úvěrového selhání (credit default swaps) Finanční nástroje inkorporované v cenných papírech Mimoburzovní derivátové obchody (OTC deriváty) Půjčky cenných papírů Repo obchody Čerpání úvěrů Ocenění Obecná pravidla oceňování majetku Aktiva obchodovaná na burze / organizovaném trhu Aktiva nekotovaná na burze nebo neobchodovaná na organizovaných trzích nebo aktiva bez obchodovatelného kurzu Zvláštní pravidla oceňování jednotlivých druhů aktiv Nekotované dluhopisy a dluhové certifikáty Nástroje peněžního trhu Deriváty Opční práva a termínové kontrakty Prostředky na bankovních účtech, termínovaných vkladech, investiční podíly, půjčky, repo obchody a swapy Aktiva denominovaná v cizí měně Kombinovaná aktiva Vývoj hodnoty Upozornění na rizika Obecně Investiční spektrum Tržní riziko Riziko plynoucí z povahy země nebo riziko transferu Riziko vypořádání Riziko likvidity Kreditní riziko strana 3 z 54

4 Rozvíjející se trhy (emerging markets) Měnové riziko Riziko úschovy Riziko koncentrace Riziko výkonnosti Politické riziko / riziko regulace Inflační riziko Právní a daňové riziko Změna investiční politiky Změna smluvních podmínek; zrušení nebo sloučení fondu Riziko pozastavení zpětného odkupu Riziko klíčových osob Rizika v souvislosti investičními objekty Rizika spojená s nabýváním akcií Rizika spojená s nabýváním úročených cenných papírů (úrokové riziko) Rizika v souvislosti s obchodováním s deriváty Zvláštní odvětvová rizika Rizika v souvislosti s nabýváním investičních podílů Zvýšená volatilita Profil typického investora Podíly Prodej a zpětný odkup podílů Vydávání podílů Zpětný odkup podílů Zúčtování při vydávání a zpětném odkupu podílů Formy investic Úschova u HANSAINVEST Úschova u peněžních ústavů Pozastavení zpětného odkupu podílů Burzy a trhy Emisní a odkupní ceny a náklady Emisní a odkupní cena Pozastavení výpočtu emisní / odkupní ceny Emisní příplatek Odkupní poplatek Zveřejňování emisních a odkupních cen Náklady na vydávání a zpětný odkup podílů Správní a jiné náklady Zvláštnosti při nabývání investičních podílů Podfondy Podílové třídy Identifikační údaje Pravidla pro stanovení a použití výnosů Metoda vyrovnání výnosů Hospodářský rok a výplaty výnosů Konec hospodářského roku fondu; frekvence výplat výnosů Systém výplat Úhrada prostředků z výplat výnosů Zrušení a převod fondu Podmínky pro zrušení fondu Postup při zrušení fondu Převod všech aktiv fondu Postup při převodu fondu Stručné informace o daňových předpisech Stručné informace o daňových předpisech s významným dopadem pro investory Podíly v soukromém majetku (daňoví rezidenti v Německu) Zisky z prodeje cenných papírů, zisky z termínových obchodů a zisky z prémiových obchodů Úroky, obdobné výnosy a zahraniční dividendy Dividendy v Německu Záporné daňové výnosy Úhrady z majetkové podstaty fondu Zisky z prodeje na úrovni investorů strana 4 z 54

5 Podíly v provozním majetku firem (daňoví rezidenti v Německu) Zisky z prodeje cenných papírů, zisky z termínových obchodů a zisky z prémiových obchodů Úroky a obdobné výnosy Německé a zahraniční dividendy Záporné daňové výnosy Úhrady z majetkové podstaty fondu Zisky z prodeje na úrovni investorů Daňoví nerezidenti v Německu Solidární příspěvek Církevní daň Zahraniční srážková daň Vyrovnání výnosů Nezávislá zjištění, externí audit Zdanění průběžného zisku Důsledky slučování fondů Transparentní, semitransparentní a netransparentní zdanění Směrnice EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových sazeb a příslušná prováděcí vyhláška Outsourcing Výroční a pololetní zprávy a auditor fondu Hospodářský rok, výkaznictví Audit fondu Výplaty podílníkům, distribuce zpráv a jiné informace Další fondy pod správou HANSAINVEST Omezení prodeje Všeobecné smluvní podmínky Zvláštní smluvní podmínky Příloha: Charakteristika podílových tříd Doplňující informace pro investory v Rakousku strana 5 z 54

6 Základní informace Investiční fond C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible je investičním fondem splňujícím podmínky příslušné evropské směrnice (dále jen standardní fond ) ve smyslu německého zákona o investování (InvG). Je spravován investiční společností HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh (dále také nazývanou jen HANSAINVEST nebo společnost ). Správa fondu spočívá především v tom, že finanční prostředky uložené investory u společnosti jsou s ohledem na zásadu rozložení rizik investovány do jednotlivých aktiv odděleně od majetku společnosti. Majetek fondu není součástí konkurzní podstaty investiční společnosti. Do jakých aktiv smí společnost finanční prostředky investovat a jakými pravidly se přitom musí řídit, vyplývá z investičního zákona a ze smluvních podmínek, které upravují právní vztah mezi investory a společností. Smluvní podmínky zahrnují všeobecnou část a zvláštní část ( Všeobecné smluvní podmínky a Zvláštní smluvní podmínky ). Použití smluvních podmínek pro fond zásadně podléhá schvalovací povinnosti ze strany Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (BaFin). Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze ustanovení ve Zvláštních smluvních podmínkách, jehož předmětem jsou odměny a úhrady nákladů, které mohou být účtovány k tíži fondu. U tohoto fondu je to 6 Zvláštních smluvních podmínek (podrobnosti o odměnách a úhradách nákladů viz kapitoly Emisní a odkupní ceny a náklady a Správní a jiné náklady ). Podrobný a zjednodušený prospekt, smluvní podmínky i aktuální výroční a pololetní zprávy jsou bezplatně k dispozici u společnosti a na internetové adrese Další informace o investičních omezeních při řízení rizik tohoto fondu, metody řízení rizik a aktuální vývoj rizik a výnosnosti nejdůležitějších kategorií aktiv jsou v písemné formě k dispozici u společnosti. Smluvní podmínky jsou součástí tohoto prospektu. Společnost může smluvní podmínky měnit. Změny smluvních podmínek, s výjimkou úpravy odměn a úhrad nákladů, podléhají schválení BaFin. Změny investičních zásad fondu vyžadují navíc schválení dozorčí radou společnosti. Plánované změny jsou oznamovány v elektronickém Spolkovém věstníku ( Bundesanzeiger ) a kromě toho také v hospodářském tisku či jiném deníku vycházejícím v dostatečném nákladu nebo na internetových stránkách Změny vstupují v platnost nejdříve v den následujícím po jejich oznámení. Změny týkající se úpravy odměn a úhrad nákladů vstupují v platnost nejdříve 6 měsíců po jejich oznámení, pokud se souhlasem BaFin není stanoven dřívější termín. Změny dosavadních investičních zásad fondu vstupují v platnost nejdříve 6 měsíců po jejich oznámení a jsou přípustné jen za předpokladu, že společnost investorům nabídne možnost bezplatné výměny jejich podílů za podíly jiného fondu se srovnatelnými investičními zásadami, pokud investiční společnost takové fondy spravuje. strana 6 z 54

7 Přehled zúčastněných společností, orgánů a osob Investiční společnost HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Adresa sídla: Kapstadtring Hamburg Obchodní rejstřík B , Okresní soud Hamburg Telefon: +49 (40) Telefax: +49 (40) Internet: Upsaný a splacený kapitál: ,00 EUR Ručící část vlastního kapitálu: ,63 EUR (stav: ) Společníci SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depozitář CACEIS Bank Deutschland GmbH Upsaný a splacený kapitál: ,00 EUR Ručící část vlastního kapitálu: ,14 EUR (stav: ) Příjem plateb Bayerische Hypo- und Vereinsbank, München Kód banky (BLZ): Číslo účtu: Dozorčí rada Ulrich Leitermann (předseda), člen představenstva SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (současně předseda dozorčí rady SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (místopředseda představenstva) člen představenstva SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (současně člen dozorčí rady SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub předseda představenstva Aramea Asset Management AG, Hamburg (současně místopředseda správní rady HANSAINVEST LUX S.A.) strana 7 z 54

8 Thomas Janta ředitel NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange mluvčí představenstva NATIONAL-BANK AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer hlavní společník STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Jednatelé Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (současně předseda správní rady HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (současně člen správní rady HANSAINVEST LUX S.A. a člen vedení SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH a SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Portfolio manažer a iniciátor fondu: ARTS Asset Management GmbH Stubenring 2 A-1010 Wien Rakousko Internet: Obchodní rejstřík, FN d Obchodní soud Vídeň Jednatelé: Gerd Alexander Schütz, Mgr. Thomas Rieß, Mgr. Leo Willert Distributor: C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring Wien Rakousko Internet: Obchodní rejstřík, FN x Obchodní soud Vídeň Představenstvo: Mgr. Christian Jost, Mgr. Thomas Rieß, Dr. Heinrich Wohlfart Auditor PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft New-York-Ring Hamburg strana 8 z 54

9 Správcovská společnost Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible je spravován společností HANSAINVEST. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh se sídlem v Hamburku byla založena Hamburg je hlavním sídlem společnosti. Společnost je kapitálovou investiční společností ve smyslu investičního zákona a má právní formu společnosti s ručením omezeným (spol. s r.o.). První povolení pro správu investičních fondů jí bylo uděleno dne Po novele investičního zákona z může společnost od spravovat standardní fondy, nemovitostní fondy, smíšené fondy, jiné fondy, penzijní fondy, speciální fondy, fondy fondů s dalšími riziky a investiční akciové společnosti pod cizí správou. Údaje o složení vedení společnosti, dozorčí rady a o společnících, dále o upsaném, splaceném a ručícím vlastním kapitálu společnosti HANSAINVEST resp. depozitáře naleznete v přehledu v úvodu tohoto prospektu. Depozitář InvG předepisuje oddělení správy od úschovy majetku fondu. Úschovou aktiv fondu, což jsou převážně cenné papíry a likvidní prostředky, pověřila investiční společnost jiný peněžní ústav jako depozitář. Depozitář musí mít platnou registraci pro nakládání s vklady a úschovami podle 1 odst. 1 věty 2 č. 1 a 5 úvěrového zákona (KWG). Depozitář uchovává aktiva investorů na vázaných účtech cenných papírů resp. na vázaných účtech, pokud nejsou bankovní vklady uloženy na vázaných účtech jiných peněžních ústavů. Jeho povinností je především zajistit, aby prodej, zpětný odkup a stanovení hodnoty podílů odpovídaly ustanovením InvG a smluvním podmínkám. Dále musí dbát na to, aby protihodnota z obchodů prováděných na společný účet investorů přecházela do jeho úschovy v rámci obvyklých lhůt a aby s výnosy fondu bylo nakládáno v souladu s ustanoveními InvG a smluvních podmínek. Depozitář je kromě toho povinen kontrolovat, zda uložení prostředků na vázaných účtech jiného peněžního ústavu odpovídá InvG a smluvním podmínkám. Pokud tomu tak je, je povinen udělit souhlas k uložení prostředků. Hodnotu fondu a hodnotu podílů stanoví společnost pod dohledem depozitáře. Funkci depozitáře převzala pro tento fond společnost CACEIS Bank Deutschland GmbH se sídlem v Mnichově (dále jen depozitář ). Její obchodní adresa je: Lilienthalallee D München Depozitář je peněžním ústavem podle německého práva. Jeho hlavní činností úschova ve smyslu zákona o úschově depozit, obchod s finančními nástroji, výkon funkce depozitáře podle investičního zákona a clearingové služby pro zákazníky. Depozitář a / nebo HANSAINVEST mohou výkon depozitáře kdykoliv ke konci čtvrtletí písemně vypovědět; výpovědní lhůta přitom činí šest měsíců. Právní účinek výpovědi nastane, když banka splňující zákonné podmínky, převezme v souladu se smluvními podmínkami funkci a povinnosti depozitáře. Dosavadní depozitář pak v zájmu ochrany zájmů investorů plní svoji funkci a své povinnosti podle InvG a smluvních podmínek ještě tak dlouho, dokud není ustanoven nový depozitář. Změna depozitáře podléhá schválení BaFin. strana 9 z 54

10 Fond Označení, vznik, doba trvání HANSAINVEST vytváří z peněžních prostředků u ní uložených na vlastní jméno a na společný účet investorů fond zvláštního majetku, který vede v souladu se zásadou rozložení rizik odděleně od svého vlastního majetku. V tomto případě se jedná o standardní investiční fond, který byl založen 8. listopadu 2010 na dobu neurčitou. Investoři se podílejí na majetku fondu poměrnou částí podle počtu svých podílů jako spoluvlastníci. Práva vkladatelů (investorů) jsou při zřízení fondu vtělena výhradně do globálních listin. Podílové listy znějí na majitele a jsou do nich vtělena práva majitelů vůči HANSAINVEST. Globální listiny jsou uloženy u střediska cenných papírů. Investor nemá nárok na vydání jednotlivých podílů. Získání podílů je možné jen u depozitáře. Společnost může vytvářet různé podílové třídy, s nimiž jsou spojena rozdílná práva ve vztahu k použití zisku, emisnímu příplatku, odkupnímu poplatku, měně podílu včetně použití měnových zajišťovacích obchodů, odměně za správu, minimální investované částce nebo kombinaci těchto možností. Při založení fondu byla vytvořena jen jedna podílová třída s nárokem na výplatou výnosů (třída A). K 13. prosinci 2010 má být pro fond navíc vytvořena jedna podílová třída s reinvesticí výnosů (třída T). Měna každé z uvedených podílových tříd fondu je EUR. Fond není podfondem struktury typu umbrella, tedy žádného zastřešujícího fondu (fondu fondů). Z hlediska právního obsahu je rozhodující znění investičního zákona InvG a aktuální smluvní podmínky fondu. strana 10 z 54

11 Investiční cíle, investiční zásady a investiční omezení Investiční cíl Investičním cílem fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible je dosahování přiměřených výnosů a co nejvyšší dlouhodobý růst hodnoty fondu nezávislý na vývoji srovnávacího indexu. Přitom vedení fondu využívá technický obchodní program zaměřený na střednědobé sledování vývojového trendu vyvinutého společností ARTS Asset Management GmbH. Fondy, které systémově vykazují pozitivní vývojový trend, mají v portfoliu fondu nejsilnější váhu. Z tohoto důvodu může být portfolio fondu zaměřeno na menší počet sektorů. C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible proto není tak široce diverzifikován jako většina klasicky řízených globálních fondů fondů. Investiční strategie se kromě toho také nekoncentruje na benchmark, ale snahy se upínají především k dosahování absolutního růstu hodnoty napříč různými fázemi trhu. Hlavní těžiště aktivit vedení fondu by mělo spočívat v kombinaci jeho střednědobého zaměření sledujícího vývojové trendy a permanentní reakci skladby portfolia na momentální vývoj na jednotlivých trzích. Nebudou vyvíjeny snahy o anticipaci trendů, nýbrž investice se uskuteční až poté, kdy se příslušný pozitivní trend na konkrétním trhu fakticky prosadí. Investiční politika fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible sleduje princip total return. Přitom vedení fondu využívá technický obchodní program se zaměřením na sledování vývojového trendu vyvinutého společností ARTS Asset Management. Hlavní úsilí je směrováno na produkci absolutního přírůstku hodnoty ve všech fázích trhu. Majetek fondu může být kompletně investován do akcií, a to jak prostřednictvím fondů, tak ETF, derivátů či jednotlivých akcií. V době nepříznivého vývoje na burze může být podíl akcií zredukován až na nulu. V takovém případě jsou pak peněžní prostředky z velké části směrovány do defenzivnějších tříd aktiv, jako je dluhopisový nebo peněžní trh. Deriváty lze využívat k podpoře minimalizace rizik (zajištění) nebo také k navýšení investičního stupně o více než 100 %. C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible reprezentuje vysoce aktivní styl řízení. K dosahování investičních cílů může vedení fondu využívat v rámci aktuálního zákonného rámce všech dostupných instrumentů. Do fondu mohou být nabývány nabývat akcie a srovnatelné cenné papíry, úročené cenné papíry, prostředky na bankovních účtech, nástroje peněžního trhu, podíly na jiném investičním majetku, deriváty jak k investičním, tak zajišťovacím účelům a další investiční nástroje. Maximální objem investic do jednotlivých majetkových tříd ve vztahu k hodnotě fondu je uveden v následujícím přehledu: akcie a ekvivalentní cenné papíry max. 100 % ostatní cenné papíry (včetně certifikátů) max. 100 % prostředky na bankovních účtech a nástroje peněžního trhu max. 100 % akciové fondy max. 100 % dluhopisové fondy max. 100 % fondy peněžního trhu max. 100 % Potenciální výše tržního rizika je nejvýše 200 %. Měnou fondu je euro. Investiční zásady Společnost může do fondu nabývat následující druhy aktiv: 1. akcie a ekvivalentní cenné papíry, 2. jiné cenné papíry, především dluhopisy, 3. nástroje peněžního trhu, 4. prostředky na bankovních účtech, 5. investiční podíly, 6. deriváty, 7. jiné investiční nástroje. strana 11 z 54

12 Podrobnosti k jednotlivým investičním nástrojům Cenné papíry Pro fond mohou být nabývány tyto cenné papíry: akcie a ekvivalentní cenné papíry, obligace, obligace na jméno, dluhové certifikáty (německá forma dluhopisů neobchodovaných na burze) za předpokladu, že po nabytí do majetku fondu mohu být nejméně dvakrát postoupeny, ostatní dluhové a jiné obchodovatelné cenné papíry, pokud se nejedná o nástroje peněžního trhu a deriváty. Společnost může na účet fondu nabývat cenné papíry německých a zahraničních emitentů, jestliže 1. jsou přijaty k obchodování na burze v některé členské zemi Evropské unie nebo v jiném smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jsou v těchto zemích přijaty k obchodování na jiném organizovaném trhu nebo jsou do něho zapojeny, 2. jsou přijaty k obchodování na některé z burz schválených Spolkovým úřadem pro dohled nad finančními službami nebo na některém z organizovaných trhů schváleném tímto úřadem nebo jsou do něho zapojeny 1. Cenné papíry z nových emisí mohou být nabývány v případě, že jejich emisní podmínky obsahují povinnost požádat o přijetí k obchodování na burze nebo na organizovaném trhu uvedených v bodu 1 nebo 2 a k přijetí nebo zapojení dojde nejpozději před uplynutím jednoho roku po vydání. K nabytí výše uvedených cenných papírů smí dojít jen tehdy, jsou-li navíc splněny podmínky 47 odst. 1 věty 2 InvG. Kromě toho smějí být nabývány cenné papíry také ve formě akcií, které náleží fondu při zvýšení kapitálu společnosti z vlastních prostředků, nebo při uplatnění práv úpisu, která jsou součástí majetku fondu. Za cenné papíry se rovněž považují práva úpisu, jestliže se cenné papíry, z nichž se práva úpisu odvozují, mohou nacházet v majetku fondu. Rovněž mohou být nabývány cenné papíry, jedná-li se o podíly uzavřených fondů splňujících kritéria dle 47 odst. 1 věty 1 č. 7 InvG, nebo jedná-li se o finanční nástroje splňující kritéria dle 47 odst. 1 věty 1 č. 8 InvG. Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu jsou takové nástroje, které se obvykle obchodují na peněžním trhu, a dále úročené cenné papíry, jejichž splatnost resp. zbývající doba splatnosti činí v okamžiku nabytí do fondu maximálně 397 dnů. Je-li jejich splatnost delší než 397 dnů, musí být jejich úročení pravidelně, nejméně jednou za 397 dnů, upravováno podle podmínek na trhu. Nástroji peněžního trhu jsou rovněž takové instrumenty, jejichž rizikový profil odpovídá rizikovému profilu nástrojů peněžního trhu. Do majetku fondu mohou být nabývány nástroje peněžního trhu, 1. pokud jsou přijaty k obchodování na burze v některé členské zemi Evropské unie nebo v jiném smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jsou v těchto zemích přijaty k obchodování na jiném organizovaném trhu nebo jsou do něho zapojeny, 2. pokud jsou přijaty k obchodování na některé z burz schválených Spolkovým úřadem pro dohled nad finančními službami nebo na některém z organizovaných trhů schváleném tímto úřadem nebo jsou do něho zapojeny 2, 3. pokud jsou vydány nebo garantovány Evropským společenstvím, státem, spolkovým fondem, spolkovou zemí, jiným členským státem Evropské unie nebo jiným orgánem státní správy nebo samosprávy (centrálním, regionálním, lokálním) nebo centrální bankou členského státu Evropské unie, Evropskou centrální bankou nebo Evropskou investiční bankou, třetí zemí nebo, pokud se jedná o federaci, členskou zemí této federace, nebo mezinárodní institucí veřejnoprávního charakteru, jejímž členem je alespoň jeden členský stát Evropské unie, 4. vydané společností, jejíž cenné papíry jsou obchodovány na trzích uvedených v bodech 1 a 2, 5. vydané nebo garantované peněžním ústavem, který podle práva Evropských společenství podléhá předepsaným kritériím dohledu, nebo peněžním ústavem, který podléhá předpisům o dohledu, jež jsou podle názoru Úřadu pro dohled nad finančními službami rovnocenné s příslušnými předpisy podle práva Evropských společenství, a který tyto předpisy dodržuje, 1 2 Seznam burz je zveřejněn na internetových stránkách úřadu Seznam burz je zveřejněn na internetových stránkách úřadu strana 12 z 54

13 6. vydané jinými emitenty, kdy se v případě takových emitentů jedná o a. společností, jejíž vlastní kapitál činí alespoň 10 miliónů EUR a který sestavuje a zveřejňuje roční účetní závěrku podle ustanovení Čtvrté směrnice 78/660/EHS Rady ze dne 25. července 1978 o roční účetní závěrce společností určitých právních forem, naposledy změněné článkem 49 směrnice 2006/43/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006, b. právní subjekt odpovědný v rámci koncernu zahrnujícího jednu nebo více společností kotovaných na burze cenných papírů za financování celé skupiny, nebo c. právní subjekt, jehož činností je umisťování závazků prostřednictvím cenných papírů při využívání bankou poskytnuté úvěrové linky (sekuritizace). Pro sekuritizaci a bankou poskytovanou úvěrovou linku platí článek 7 směrnice 2007/16/ES. Všechny výše uvedené nástroje peněžního trhu mohou být nabývány jen v případě, že splňují podmínky článku 4 odst. 1 a 2 Směrnice 2007/16/ES. Pro nástroje peněžního trhu ve smyslu odstavce 1 č. 1 a 2 platí navíc článek 4 odst. 3 Směrnice 2007/16/ES. Pro nástroje peněžního trhu uvedené výše pod č. 3 až 6 musí být zajištěna dostatečná ochrana vkladů a investorů, např. formou hodnocení investičního stupně (rating investment grade) a kromě toho musí být splněna kritéria článku 5 Směrnice 2007/16/ES. Rating investment grade se označuje hodnocením BBB resp. Baa nebo lepším v rámci posuzování bonity daného subjektu ratingovou agenturou. Pro nabývání nástrojů peněžního trhu vydaných orgánem oblastní nebo místní správy nebo samosprávy členského státu Evropské unie nebo mezinárodní institucí veřejně-právního charakteru ve smyslu č. 3, avšak negarantovaných tímto členským státem nebo, pokud se jedná o federaci, členským státem této federace, a pro nabývání nástrojů peněžního trhu podle č. 4 a 6 platí článek 5 odst. 2 Směrnice 2007/16/ES; pro nabývání všech ostatních nástrojů peněžního trhu podle č. 3 s výjimkou těch, které vydává nebo garantuje Evropská centrální banka nebo centrální banka členského státu Evropské unie, platí článek 5 odstavec 4 Směrnice 2007/16/ES. Pro nabývání nástrojů peněžního trhu podle č. 5 platí článek 5 odst. 3; pokud se jedná o nástroje peněžního trhu vydané nebo garantované peněžním ústavem, který podléhá předpisům o dohledu, jež jsou podle názoru Úřadu pro dohled nad finančními službami rovnocenné s příslušnými předpisy podle práva Evropských společenství, platí článek 6 Směrnice 2007/16/ES. Investiční omezení pro cenné papíry a nástroje peněžního trhu Společnost smí investovat až 100 % hodnoty fondu do akcií a ekvivalentních cenných papírů. Do ostatních cenných papírů (např. úročených cenných papírů, dluhopisů, certifikátů) smí společnost investovat rovněž až 100 % hodnoty fondu. Do nástrojů peněžního trhu a vkladů na bankovních účtech smí společnost celkově investovat až 100 % hodnoty majetku fondu. Společnost může investovat do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu téhož emitenta nejvýše 10 procent hodnoty majetku fondu. Přitom celková hodnota cenných papírů a nástrojů peněžního trhu těchto emitentů (dlužníků) nesmí překročit 40 procent hodnoty majetku fondu. Kromě toho může být pouze 5 procent hodnoty majetku fondu investováno do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu téhož emitenta. Do obligací, dluhových certifikátů a nástrojů peněžního trhu zvláštních veřejných emitentů ve smyslu 60 odst. 2 věty 1 InvG smí společnost investovat vždy maximálně 35 % hodnoty majetku fondu. Do krytých dluhopisů smí společnost investovat až 25 procent hodnoty majetku fondu. Pokud činí investice do těchto krytých dluhopisů více než 5 procent hodnoty majetku fondu, nesmí jejich celková hodnota překročit 80 procent hodnoty majetku fondu. Společnost může investovat maximálně 20 procent hodnoty majetku fondu do kombinace následujících aktiv: cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané jedním a tímtéž subjektem, prostředky na bankovních účtech u tohoto subjektu, zápočty z rizika kontrahenta při obchodování tohoto subjektu s deriváty, které nejsou přijaty k obchodování na burze nebo jiném organizovaném trhu. U zvláštních veřejných emitentů ve smyslu 60 odst. 2 věty 1 InvG nesmí kombinace aktiv uvedených ve větě 1 překročit 35 procent hodnoty majetku fondu. Jednotlivé dílčí horní limity zůstávají v obou případech nedotčeny. strana 13 z 54

14 Součet investic do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu jednoho emitenta, které se započítávají do výše uvedených limitů, může být redukován využitím derivátů působících protichůdně vůči vývoji na trhu odvozených od cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu téhož emitenta. To znamená, že na účet fondu mohou být cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu téhož emitenta nabývány nebo u jednoho a téhož subjektu uloženy i v hodnotě překračující uvedené limity, pokud se tím riziko emitenta s využitím zajišťovacích obchodů opět sníží. Společnost smí celkově investovat až 10 % hodnoty majetku fondu do 1. cenných papírů, které nejsou přijaty k obchodování na burze nebo na jiném organizovaném trhu, nebo do něho nejsou zapojeny, jinak však splňují kritéria 52 odst. 1 č 1 InvG, 2. nástrojů peněžního trhu emitentů, kteří nevyhovují požadavkům 48, pokud nástroje peněžního trhu splňují podmínky 52 odst. 1 č. 2 InvG, 3. akcií z nových emisí, jejichž plánované přijetí k obchodování se dosud neuskutečnilo, 4. dluhových certifikátů, které mohou být po nabytí do majetku fondu minimálně dvakrát postoupeny a byly poskytnuty: a) státu, spolkovému fondu, spolkové zemi, Evropským společenstvím nebo státu, který je členem organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, b) jinému německému samosprávnímu orgánu nebo regionální vládě nebo orgánu místní správy jiného členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jejichž riziková váha podle článku 44 směrnice 2000/12/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu odpovídá nule, c) jiným sdružením nebo institucím veřejného práva se sídlem v Německu nebo v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, d) společnostem, které vydaly cenné papíry, jež jsou přijaty k obchodování na organizovaném trhu ve smyslu 2 odst. 5 zákona o obchodování s cennými papíry nebo na jiném organizovaném trhu splňujícím základní požadavky na regulované trhy ve smyslu směrnic uvedených v 52 odst. 1 č. 4 d) InvG, nebo e) jiným dlužníkům, pokud některý ze subjektů uvedených pod písm. a) až c) převzal záruku za splacení úroků a jistiny. Cenné papíry a nástroje peněžního trhu přijaté v rámci repo operací se započítávají do příslušných limitů. Zůstatky na bankovních účtech Do nástrojů peněžního trhu a vkladů na bankovních účtech smí společnost celkově investovat až 100 % příslušné hodnoty majetku fondu. Doba splatnosti prostředků na bankovních účtech smí činit nejvýše dvanáct měsíců. Tyto prostředky musí být uloženy na vázaných účtech finančních institucí se sídlem v některém z členských států Evropské unie nebo Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Podle ustanovení Všeobecných smluvních podmínek mohou být drženy rovněž u peněžního ústavu se sídlem ve třetím státě. Do tohoto investičního limitu se započítávají nástroje peněžního trhu. Prostředky na bankovních účtech mohou znít také na cizí měnu. Společnost smí do vkladů na bankovních účtech u jednoho peněžního ústavu investovat až 20 % hodnoty majetku fondu. Přitom se započítávají částky, které společnost uhradila jako věřitel v rámci repo operací. Investiční podíly Společnost smí investovat až 100 % hodnoty majetku fondu do podílů v jiných fondech, které podle jejich smluvních podmínek nebo statutu investují převážně do akcií nebo ekvivalentních cenných papírů (akciové fondy). Tyto jiné fondy mohou podle svých smluvních podmínek investovat maximálně 10 procent do podílů jiných fondů. Nabývány mohou být podíly v německých standardních i nestandardních fondech, podíly v investičních akciových společnostech a se směrnicemi konformní investiční podíly ES a jiné zahraniční investiční podíly. U těchto podílů musí být kdykoliv zajištěna možnost zpětného odkupu. Podíly v jiných německých fondech a investičních akciových společnostech jakož i zahraniční investiční podíly, které nejsou investiční podíly ES, může společnost do fondu nabývat, pokud splňují ustanovení 50 odst. 1 věty 2 InvG. strana 14 z 54

15 Do podílů jediného investičního fondu je dovoleno investovat maximálně 20 procent hodnoty majetku fondu. Do nestandardních fondů (tzn. nesplňujících podmínky evropských směrnic) lze investovat maximálně 30 procent hodnoty majetku fondu. Společnost nemůže na účet fondu nabývat více než 25 procent podílů vydaných jiným investičním fondem. Investiční podíly přijaté v rámci repo operací se započítávají do investičních limitů. Deriváty Společnost může v rámci obhospodařování fondu používat deriváty a finanční nástroje s derivátovou složkou. V závislosti na druhu a objemu použitých derivátů a finančních nástrojů s derivátovou složkou může společnost pro stanovení potenciálu tržního rizika podle 51 odst. 2 InvG pro obchodování s deriváty použít buď jednoduchý nebo kvalifikovaný výpočet ve smyslu vyhlášky o derivátech (DerivateV). K výpočtu, do jaké míry je dosažena hranice tržního rizika při využívání derivátů a finančních nástrojů s derivátovou složkou, používá společnost kvalifikovaný postup ve smyslu DerivateV. Společnost se při obchodování s deriváty nesmí za žádných okolností odchýlit od investičních zásad a investičních omezení uvedených ve Všeobecných i Zvláštních smluvních podmínkách nebo v prospektu. Při využívání derivátů a finančních nástrojů s derivátovou složkou musí společnost dodržovat vyhlášku o řízení a měření rizik ve fondech (DerivateV) vydanou podle 51 odst. 3 InvG. Deriváty kvalifikovaný postup Společnost smí za předpokladu dodržování vlastního systému řízení rizika investovat do veškerých derivátů nebo finančních nástrojů s derivátovou složkou ve smyslu článku 10 odst. 1 směrnice 2007/16/ES odvozených od podkladových aktiv, jejichž nabývání pro fond je povoleno, nebo od finančních indexů ve smyslu článku 9 odst. 1 směrnice 2007/16/ES, úrokových sazeb, směnných kurzů nebo měn. Patří sem především opce, finanční termínové kontrakty, swapy a jejich kombinace. Není však dovoleno nabývat deriváty nebo finanční nástroje s derivátovou složkou, jejichž podkladová aktiva jsou jinými investičními nástroji ve smyslu 52 č. 1, 2 a 4 InvG. Přitom potenciální započitatelná částka tržního rizika fondu nesmí v žádném okamžiku překročit dvojnásobek hodnoty potenciální částky tržního rizika příslušného referenčního fondu podle 9 Nařízení o derivátech (DerivateV). Společnost může obchodovat deriváty k zajištění, účelnému řízení portfolia a dosažení dodatečných výnosů, tzn. i ke spekulativním účelům. Použitím derivátů může být potenciál tržního rizika fondu zdvojnásoben. Tržním rizikem se rozumí riziko, které vzniká takovým vývojem tržních cen, které jsou pro fond nepříznivé. Při stanovení potenciálu tržního rizika při použití derivátů podle kvalifikovaného postupu ve smyslu vyhlášky DerivateV využívá společnost metodu řízení rizik spojených s obchodováním derivátů takovým způsobem, aby bylo možné kdykoliv kontrolovat a měřit riziko spojené s investiční pozicí a příslušný podíl na celkovém rizikovém profilu investičního portfolia. Potenciální výše tržního rizika nesmí překročit hodnotu 200 %. Termínové kontrakty Společnost může v rámci investičních zásad uzavírat na účet fondu termínové kontrakty na cenné papíry, nástroje peněžního trhu a nakupovat a prodávat podíly na investičním majetku a deriváty. Termínové kontrakty jsou smlouvy bezpodmínečně zavazující obě smluvní strany koupit resp. prodat v určitý okamžik (datum splatnosti) nebo v průběhu určitého období určité množství určitého pokladového aktiva za předem sjednanou cenu. Opční obchody Společnost se může v rámci investičních zásad účastnit opčních obchodů na účet fondu. Podstata opčních obchodů spočívá v tom, že je třetí osobě za odměnu (opční prémii) poskytnuto právo požadovat v průběhu určitého období nebo na jeho konci za předem sjednanou cenu (základní cenu) dodání nebo odběr aktiv nebo platbu rozdílové částky, nebo získat odpovídající opční práva. strana 15 z 54

16 Swapy Společnost může v rámci investičních zásad uzavírat na účet fondu následující swapové obchody: úrokové swapy měnové swapy akciové swapy swapy úvěrového selhání (credit default swaps). Swapy jsou směnné obchody, při nichž si smluvní strany vyměňují finanční toky nebo rizika vázaná na podkladová aktiva. Swapce (swaptions) Swapce jsou opce na swapy. Swapce je právo, nikoliv však povinnost, vstoupit v určitý okamžik nebo do stanovené doby do swapu, jehož podmínky jsou přesně specifikovány. Swapy úvěrového selhání (credit default swaps) Swapy úvěrového selhání (CDS) jsou úvěrové deriváty, které umožňují převádět potenciální úvěrové riziko na protistranu. Za to, že protistrana převezme riziko úvěrového selhání, jí strana, která riziko prodává, zaplatí prémii. V ostatním platí adekvátně výklad týkající se swapů. Finanční nástroje inkorporované v cenných papírech Společnost může nabývat výše uvedené finanční instrumenty i tehdy, jsou-li vtěleny do cenných papírů. Přitom mohou být obchody, jejichž předmětem jsou finanční nástroje, obsaženy v cenných papírech jen částečně (např. opční obligace). Výše uvedená konstatování o příležitostech a rizicích platí pro takové sekuritizované finanční instrumenty přiměřeně, avšak s tím, že riziko ztráty je u sekuritizovaných finančních instrumentů omezeno na hodnotu cenného papíru. Mimoburzovní derivátové obchody (OTC deriváty) Společnost může obchodovat jak s deriváty přijatými k obchodování na burze nebo zapojenými v jiném organizovaném trhu, tak také může provádět mimoburzovní obchody tzv. over-the-counter obchody (OTC). Derivátové obchody, které nejsou přijaty k obchodování na burze nebo na jiném organizovaném trhu, může společnost provádět pouze s vhodnými peněžními ústavy a institucemi poskytujícími finanční služby na základě standardizovaných rámcových smluv. U mimoburzovně obchodovaných derivátů je riziko platební neschopnosti kontrahenta omezeno na 5 procent hodnoty majetku fondu. Pokud je smluvním partnerem peněžní ústav se sídlem v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru nebo třetím státě se srovnatelnou úrovní dohledu, může riziko platební neschopnosti kontrahenta činit až 10 procent hodnoty majetku fondu. Mimoburzovní derivátové obchody uzavírané s centrálním zúčtovacím střediskem burzy nebo jiného organizovaného trhu jako smluvním partnerem se nezapočítávají do rizikových investičních limitů kontrahenta, pokud deriváty podléhají dennímu oceňování tržními kurzy s denním vyrovnáváním marže. Půjčky cenných papírů Aktiva v majetku fondu mohou být formou půjčky převáděna za tržní cenu na třetí osoby. Pokud jsou aktiva převáděna na dobu neurčitou, má společnost kdykoliv možnost výpovědi. Přitom musí být sjednáno, že po uplynutí splatnosti půjčky budou na fond zpět převedena aktiva téhož druhu, kvality a množství. Nutnou podmínkou pro převod aktiv formou půjčky je, že bude fondu poskytnuto dostatečné zajištění. Formou takového zajištění může být postoupení či zástava majetku popř. převedení nebo zastavení cenných papírů. Výnosy ze zajištění připadnou fondu. Příjemce půjčky je kromě toho povinen zaplatit úroky ze zapůjčených cenných papírů v den splatnosti depozitáři na účet fondu. Jsou-li cenné papíry půjčeny na dobu určitou, je půjčka omezena do výše 15 procent hodnoty majetku fondu. Všechny cenné papíry půjčené jednomu příjemci půjčky nesmějí přesáhnout 10 procent hodnoty majetku fondu. Společnost smí poskytovat půjčky cenných papírů i ve vztahu k nástrojům peněžního trhu a investičním podílům. strana 16 z 54

17 Investiční společnost nesmí poskytovat na účet fondu peněžní půjčky třetím osobám. Repo obchody Společnost může na účet příslušného fondu uzavírat s peněžními ústavy a institucemi poskytujícími finanční služby repo obchody s maximální dobou splatnosti dvanácti měsíců. Repo obchody smějí být prováděny pouze formou repo obchodů s povinným zpětným odkupem. Při nich se věřitel vůči dlužníkovi zavazuje, že na něj zastupitelné cenné papíry v určitém okamžiku nebo v dlužníkem stanovenou dobu převede zpět. Společnost smí provádět repo operace i s využitím nástrojů peněžního trhu a investičních podílů. Čerpání úvěrů Přijímání krátkodobých úvěrů na společný účet investorů je možné do výše 10 procent hodnoty majetku fondu, jestliže jsou podmínky pro čerpání úvěru na trhu obvyklé a depozitář s přijetím úvěru souhlasí. Ocenění Obecná pravidla oceňování majetku Aktiva obchodovaná na burze / organizovaném trhu Aktiva kotována na burze nebo přijatá k obchodování na jiném organizovaném trhu nebo do něj zahrnutá a práva úpisu pro fond se oceňují posledním známým kurzem obchodního dne zaručujícím spolehlivé ocenění, pokud Zvláštní pravidla oceňování uvedená níže nestanoví jinak. Aktiva nekotovaná na burze nebo neobchodovaná na organizovaných trzích nebo aktiva bez obchodovatelného kurzu Aktiva, která nejsou kotovaná na burzách ani přijatá k obchodování na jiném organizovaném trhu nebo do něj zahrnutá, nebo pro která neexistuje obchodovatelný kurz, jsou oceňována aktuální tržní hodnotou, která je na základě pečlivého posouzení dle vhodných oceňovacích modelů s ohledem na aktuální situaci na trhu přiměřená, pokud Zvláštní pravidla oceňování uvedená níže nestanoví jinak. Zvláštní pravidla oceňování jednotlivých druhů aktiv Nekotované dluhopisy a dluhové certifikáty Pro oceňování dluhových cenných papírů, které nejsou kotovány na burze nebo na jiném organizovaném trhu, nebo do něj zahrnuty (např. nekotované dluhopisy, krátkodobé cenné papíry (commercial papers) a vkladové certifikáty), a dluhových certifikátů se použijí ceny sjednané pro srovnatelné dluhopisy a dluhové certifikáty a případně kurzové hodnoty dluhopisů srovnatelných emitentů s odpovídající splatností a úročením, s uplatněním případné srážky za účelem eliminace snížené obchodovatelnosti. Nástroje peněžního trhu U nástrojů finančního trhu v majetku fondu se započítávají výnosy z úroků, úrokových ekvivalentů a náklady (např. odměna za správu, odměna depozitáři, náklady na audit, náklady zveřejňování apod.) až do dne předcházejícího datu valuty včetně. Deriváty Opční práva a termínové kontrakty Opční práva a závazky z opčních práv v majetku fondu poskytnutých třetím osobám, které jsou kotovány na burze nebo přijaty k obchodování na jiném organizovaném trhu, se oceňují příslušným posledním známým obchodovatelným kurzem zaručujícím spolehlivé ocenění. Podkladová aktiva u prémiových obchodů se oceňují aktuálním kurzem. Závazky z prémiových obchodů (v cenných papírech nebo penězích) se oceňují aktuálním termínovým kurzem. strana 17 z 54

18 U opčních práv, která nejsou přijata k obchodování na burze ani zahrnuta do organizovaného trhu, je základem tržní hodnota, která je při pečlivém posouzení celkové situace přiměřená. Pohledávky a závazky z termínových kontraktů prodaných na účet fondu, které jsou kotovány na burze nebo přijaty k obchodování na jiném organizovaném trhu, se oceňují příslušným posledním známým obchodovatelným kurzem zaručujícím spolehlivé ocenění. Zálohy uhrazené k tíži fondu se započítávají do hodnoty fondu včetně oceňovacích zisků a ztrát zjištěných v burzovní den. Termínové kontrakty, které nejsou přijaty k obchodování na burze ani zahrnuty do organizovaného trhu, se oceňují tržní hodnotou, která je při pečlivém posouzení celkové situace přiměřená. Pohledávky a závazky z devizových termínových obchodů uzavřených na účet fondu se oceňují posledním známým termínovým kurzem příslušného devizového termínového obchodu. Opční práva na finanční termínové kontrakty, opce na indexy cenných papírů, devizy, devizové termínové kontrakty, které jsou přijaty k obchodování na burze nebo na jiném organizovaném trhu, se oceňují příslušnými posledními známými kurzy konkrétních burz. Opční práva, která nejsou přijata k obchodování na burze ani zahrnuta do organizovaného trhu, se oceňují tržní hodnotou, která je při pečlivém posouzení celkové situace přiměřená. Prostředky na bankovních účtech, termínovaných vkladech, investiční podíly, půjčky, repo obchody a swapy Prostředky na bankovních účtech a některá ostatní aktiva (např. dividendové a úrokové pohledávky) se zásadně oceňují svojí nominální hodnotou navýšenou o přijaté úroky. Termínové vklady se oceňují tržní hodnotou, pokud je lze kdykoliv vypovědět a jejich vyplacení při výpovědi se neuskuteční za nominální hodnotu plus úroky. Investiční podíly se zásadně oceňují poslední známou odkupní cenou nebo posledním známým kurzem zaručujícím spolehlivé ohodnocení. Jestliže tyto hodnoty nejsou k dispozici, oceňují se investiční podíly aktuální tržní cenou, která je na základě pečlivého posouzení dle vhodných oceňovacích modelů s ohledem na aktuální situaci na trhu přiměřená. Nároky na vrácení plynoucí z půjček cenných papírů se oceňují příslušnou kurzovou hodnotou aktiv poskytnutých jako půjčka. Jsou-li cenné papíry na účet fondu svěřeny v rámci repo obchodů (repo operace s cennými papíry), musí být i nadále do ocenění zahrnuty. Kromě toho musí být částka přijatá v rámci repo operace na účet fondu vykázána jako součást likvidních prostředků (prostředky na bankovních účtech). Navíc je při ocenění třeba vykázat závazek z repo operací ve výši povinné splátky očištěné od úroků. Jsou-li cenné papíry na účet fondu v rámci repo obchodů přijaty, pak se do ocenění nezahrnují. Na základě platby uskutečněné fondem je třeba při ocenění vykázat pohledávku za dlužníkem ve výši nároku na vrácení částky očištěné o úroky. Swapy se oceňují tržní hodnotou, která je při pečlivém posouzení celkové situace přiměřená. Aktiva denominovaná v cizí měně Aktiva denominovaná v cizí měně se přepočítávají v každý burzovní den na eura kurzem příslušné měny, jehož základem jsou devizové kurzy společnosti Reuters AG platné v hodin. Kombinovaná aktiva Aktiva složená z různých komponent (kombinovaná aktiva) se oceňují vždy poměrně podle výše popsaných pravidel. strana 18 z 54

19 Vývoj hodnoty V případě fondu se v okamžiku dokončení tohoto prospektu jedná o nově založený investiční fond. Proto v tomto prospektu nelze k dosavadnímu vývoji jeho hodnoty činit žádné závěry. Upozornění na rizika Obecně Aktiva, do nichž investiční společnost na účet fondu investuje, obsahují vedle možnosti zvýšení hodnoty také rizika. Tak mohou vzniknout ztráty tím, že tržní hodnota aktiv oproti jejich pořizovací ceně klesne. Prodá-li investor podíly fondu v okamžiku, kdy jsou kurzy aktiv v majetku fondu nižší než v době, kdy své podíly v investičním fondu nabyl, nižší, nezíská zpět celou částku, kterou do nákupu podílů fondu investoval. I když každý fond usiluje o neustálý růst hodnoty, nelze tento vývoj zaručit. Riziko investora je však omezeno investovanou částkou. Povinnost doplatku přesahující výši finančních prostředků vložených investorem neexistuje. Investiční spektrum Při respektování investičních zásad a omezení předepsaných investičním zákonem a smluvními podmínkami, které fondu poskytují velmi široký rámec, může těžiště reálné investiční politiky spočívat také v nabývání aktiv např. jen několika málo odvětví, trhů nebo regionů / zemí. Toto soustředění na malý počet investičních specifických sektorů v sobě může skrývat na jedné straně výrazné příležitosti, na druhé straně však také odpovídající rizika (např. tržní omezení, značná kolísavost v rámci určitých hospodářských cyklů). O obsahu investiční politiky informují zpětně výroční zprávy za uplynulý fiskální rok. Tržní riziko Vývoj kurzů nebo tržní hodnoty finančních produktů závisí především na vývoji kapitálových trhů, který je zase ovlivňován celkovým stavem světové ekonomiky a rámcovými hospodářskými a politickými podmínkami panujícími v jednotlivých zemích. Obecný vývoj kurzů zvláště na burze může být ovlivněn také iracionálními faktory, jako jsou nálady, názory a nepotvrzené zvěsti. Riziko plynoucí z povahy země nebo riziko transferu Risiko transferu znamená, že zahraniční dlužník i přes svou platební schopnost vzhledem k chybějící převoditelnosti nebo možnosti převodu v zemi svého sídla nemůže provést platby včas nebo vůbec. Proto může dojít k situaci, kdy se neprovedou platby, na něž má fond nárok, nebo mohou být uskutečněny v měně, která vzhledem k devizovým omezením není směnitelná. Riziko vypořádání Především u investic do nekotovaných cenných papírů existuje riziko, že vypořádání nebude vypořádacím systémem provedeno podle očekávání z důvodu opožděné nebo v rozporu se smlouvou provedené platby nebo dodávky. Riziko likvidity Fond může nabývat i aktiva, která nejsou kotována na oficiálním burzovním trhu nebo obchodována na jiném organizovaném trhu. Nabytí takových aktiv je spojeno s nebezpečím, že může dojít k problémům zejména při dalším prodeji aktiv třetím osobám. Kreditní riziko Nedostojí-li emitent nebo protistrana svým závazkům, může dojít ke ztrátám na majetku fondu. Kreditní riziko popisuje konkrétní situace na straně emitenta, které kromě obecných trendů vývoje na kapitálových trzích ovlivňují i kurz cenného papíru. Ani při pečlivém výběru cenných papírů tak nelze vyloučit, že nedojde ke ztrátám v důsledku propadu hodnoty majetku jednotlivých emitentů. Riziko kontrahenta zahrnuje riziko smluvní strany, že vlastní poptávka bude uspokojena jen částečně nebo nebude uspokojena vůbec. Týká se to všech smluv uzavíraných na účet fondu. strana 19 z 54

20 Rozvíjející se trhy (emerging markets) Fond může investovat i do tzv. rozvíjejících se trhů (emerging markets). Za rozvíjející se trhy jsou považovány všechny země, které Mezinárodní měnový fond, Světová banka nebo Mezinárodní finanční korporace (IFC) v okamžiku investice nehodnotí jako rozvinuté průmyslové země. Investice do těchto trhů může být velmi riziková, neboť aktiva obchodovaná na burzách těchto zemí mohou být např. v důsledku malých tržních objemů, problémů při převodech, nedostatečné regulace, potenciálně vyššího kreditního rizika a dalších rizikových faktorů vystavena výrazným cenovým výkyvům. Měnové riziko Je-li majetek fondu investován v jiné měně než v měně fondu, plynou do fondu výnosy, splátky a tržby z takových investic v příslušné měně. Jestliže hodnota této měny vůči měně fondu klesne, pak klesne hodnota fondu. Riziko úschovy S úschovou aktiv zejména v zahraničí je spojeno riziko ztráty, které může být způsobeno platební neschopností, porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo protiprávního chování schovatele nebo jím pověřených schovatelů. Riziko koncentrace Další rizika mohou vznikat tím, že je investice koncentrována do určitých aktiv nebo trhů. V tom případě je fond silně závislý na vývoji těchto aktiv nebo trhů. Riziko výkonnosti Pozitivní vývoj hodnoty nelze bez garance poskytnuté třetí stranou zaručit. Kromě toho se může hodnota aktiv, do nichž podílový fond investuje, vyvíjet odlišně, než se předpokládalo v okamžiku jejich nabytí. Politické riziko / riziko regulace Fond může investovat v zahraničí. S tím je spojeno riziko nepříznivého mezinárodního politického vývoje, vládních politických změn, daňových otázek a jiných právních úprav. Inflační riziko Inflace v sobě skrývá riziko znehodnocení všech aktiv. Právní a daňové riziko Právní a daňový režim fondu se může neočekávaným a neovlivnitelným způsobem měnit. Změna chybně stanoveného vyměřovacího základu za minulá účetní období (např. v důsledku externí daňové kontroly) může v případě opravy zásadně nevýhodné pro investora znamenat, že investor musí nést daňovou zátěž z této opravy za minulá účetní období, byť třebas v daném okamžiku do fondu neinvestoval. Na druhé straně může pro investora nastat případ, že mu daňově výhodná oprava za aktuální a minulá účetní období, kdy se na fondu podílel, nepřinese prospěch vrácením nebo prodejem podílů před provedením příslušné opravy. Kromě toho může oprava daňových údajů vést k tomu, že výnosy podléhající dani, resp. daňové výhody budou zdaněny v jiném než příslušném zdaňovacím období, což může mít pro investora negativní dopad. Změna investiční politiky Změnou investiční politiky v rámci investičního spektra schváleného pro fond se může riziko spojené s fondem obsahově změnit. Změna smluvních podmínek; zrušení nebo sloučení fondu Společnost si ve smluvních podmínkách fondu vyhrazuje právo smluvní podmínky měnit (viz také Základní informace ). Smluvní podmínky jí dále umožňují fond zcela zrušit nebo jej sloučit s jiným jí spravovaným fondem. Pro investor tak vzniká riziko, že nebude dodržena jím předpokládaná doba trvání investice. strana 20 z 54

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Částka 95 Sbírka zákonů č. 243 / 2013 Strana 2509 243 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Vláda nařizuje podle 215 odst. 2 a

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více