AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ"

Transkript

1 AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat jako právo fyzické nebo právnické osoby (věřitele) požadovat na druhé osobě (dlužníkovi) plnění vzniklé z určitého závazku. Věřitel má právo vymáhat v době splatnosti pohledávku, dlužník má povinnosti toto plnění uskutečnit, tj. uspokojit pohledávku. Pohledávka zaniká ve většině případů vyrovnáním závazku dlužníkem (uspokojením věřitele). Ve směrné účtové osnově jsou pohledávky evidovány ve třídě 3 zúčtovací vztahy, společně se závazky. Nerozlišuje se, zda jde o pohledávky krátkodobé nebo dlouhodobé. Toto rozlišení je nutné zajistit v rámci účtových skupin převážně formou analytických účtů. Výjimky ze zásady o účtování pohledávek ve třídě 3: - zálohy na pořízení dlouhodobého majetku => účtová skupina 04, 05 - dlouhodobé půjčky a úvěry => účtová skupina 06 - odložená daňová pohledávka => účtová třída 4 Druhy pohledávek - pohledávky z obchodních vztahů => účtová skupina 31 - pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva => účtová skupina 35 - jiné pohledávky => účtová skupina 37

2 Pohledávky z obchodních vztahů Jedná se zejména o pohledávky za odběrateli, poskytnuté zálohy dodavatelům a další pohledávky z obchodních vztahů (např. proúčtování reklamace). Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva Směrná účtová osnova vymezuje účtovou skupinu 35 k zachycení: a) pohledávek k podnikům, s nimiž je účetní jednotka majetkově propojena, patří mezi ně tedy pohledávky za ovládanými a řízenými osobami, za osobami, které na účetní jednotce uplatňují podstatný vliv; účet 351 pohledávky k podnikům ve skupině => představují především pohledávky z titulu krátkodobých půjček b) pohledávek ve vztahu ke společníkům, resp. budoucím společníkům - samostatně se účtuje a vykazuje pohledávka za upsaný základní kapitál; jedná se o pohledávku za upisovateli, společníky a členy družstva plynoucí z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené akcie; účet 353 pohledávky za upsaný základní kapitál; je nezbytné sledovat dobu splatnosti ve vazbě na základní dokumenty související se vznikem společnosti a obchodní právo - pro účtování o krátkodobých pohledávkách za společníky, komplementáři ve výši předepsané úhrady

3 ztráty; účet 354 pohledávky za společníky při úhradě ztráty - např. pro krátkodobé pohledávky z půjček společníkům a úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka; účet 355 ostatní pohledávky za společníky. c) pohledávek k účastníkům sdružení v případě, kdy nevzniká právnická osoba; účet 358 pohledávky k účastníkům sdružení. Jiné pohledávky a závazky Účtová skupina 37 je velmi různorodá. Pro některé zúčtovací vztahy nebude účetní jednotka vymezovat samostatný účet, zůstane u obecného názvu Jiné pohledávky (účet 378). Lze na ně zachytit např. pohledávku za náhradu škody či manka vůči odpovědné osobě (s výjimkou zaměstnance). Další využití skupiny 37 Např. zúčtovací vztahy související s prodejem podniku a s jeho pronájmem; účet 371 pohledávky z prodeje podniku. Nájem podniku Složitý obchodní případ, který se uskutečňuje v návaznosti na znění speciálně upravené smlouvy obchodním zákoníkem. Podstatou je, že při tomto obchodním případu se pronajímá sice podnik jako celek, avšak režimu nájmu podléhá pouze dlouhodobý majetek, zásoby přecházejí formou prodeje, cenné papíry podle

4 druhu smlouvy, která je podkladem jejich převodu (prodej, půjčka ), pohledávky a závazky se opět prodávají a přebírají. Zároveň při vracení podniku se doplácí nebo vrací rozdíl hodnoty proti původní hodnotě předávaného podniku k nájmu.; účet 374 pohledávky z pronájmu. Deriváty Deriváty lze vymezit jako penězi ocenitelná práva a závazky, jejichž hodnota se vztahuje k cenným papírům nebo je odvozena od cenných papírů, komodit, měn, jiných majetkových hodnot, úrokových měr, kursových indexů nebo jakýchkoli jiných faktorů stanovených pro tento účel a ke smlouvám nebo ze smluv o nich. Základní deriváty finanční nástroje (instrumenty) Opce Jednostranný právní úkon majitele opčního práva. Kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce koupit nebo finančně vypořádat a u prodejní opce právo prodat nebo finančně vypořádat stanovené finanční aktivum za předem určenou cenu k určitému datu nebo kdykoliv před splatností (pohledávka). Prodávající opce má u nákupní opce povinnost prodat nebo finančně vypořádat a u prodejní opce povinnost nakoupit nebo finančně vypořádat finanční aktivum za předem pevně určenou cenu (závazek). Futures Finanční termínované smlouvy obecně představují burzovní i mimoburzovní termínované obchody na

5 organizovaných trzích. Umožňují transakce, kdy dodání obchodovatelného zboží za předem dohodnutou cenu je odloženo do budoucna. Investiční instrument v případě, že z futures vyplývá právo na vypořádání v penězích. Devizové futures Instrument peněžního trhu účastníkům zajišťují měnové konverze v budoucnu za měnový kurz v současnosti předem dohodnutý. Finanční futures Jsou založené na indexech kurzů akcií. Jejich bázický instrument, tj. právě index kurzů akcií reálně neexistuje jako obchodovatelná hodnota. Nelze jej tedy vůbec prodat či koupit. Při vypršení termínu, na který byla smlouva futures uzavřena, tedy nedochází k dodání bazického instrumentu, ale pouze k vyrovnání rozdílu mezi hodnotami ve smlouvě futures dohodnutou a skutečně existující hodnotou akciového indexu. Operace s tímto druhem finančních futures mají ryze spekulativní charakter. Forvardy Na rozdíl od futures se vytvářejí jako individuální a případ od případu odlišně koncipované instrumenty. Jsou předmětem obchodu jen na neorganizovaných trzích. Swapy Obchodní operace, při kterých se strany zavazují k budoucí výměně určených cenných papírů nebo jiných aktiv ve stejné době

6 FRA forward úrokové míry Forward úrokové míry představují smlouvu, v níž se dvě strany dohodly vyměnit si navzájem částky úroků, a to jedna částka úroků se počítá podle určené pevné úrokové míry a druhá částka podle budoucí spotové úrokové míry k určenému datu. Spoty Spotové obchody označované také jako promptní obchody (operace) jsou obchody na kapitálových trzích, při nichž dochází k okamžitému nákupu či prodeji cenných papírů. Z pohledu účetnictví tedy deriváty představují finanční nástroj smlouvu, podle které vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zpravidla finanční závazek jiné účetní jednotky. Základní znaky charakterizující derivát: - změna reálné hodnoty ve vazbě na změnu úrokové míry, kursu cenného papíru, ceny komodity, měnového kursu, cenového indexu, úvěrového hodnocení nebo úvěrového indexu, aj.. - minimální či nulová počáteční investice - vypořádání v budoucnosti doba od sjednání obchodu do jeho vypořádání má být delší než u spotové operace (tj. delší než 7 dní) členění derivátů dle podstaty: a) opce b) pevné termínové operace

7 Okamžik vzniku termínového obchodu je zachycen na příslušných podrozvahových účtech, proto není o nich účtováno v okamžiku vzniku na rozvahových účtech. Teprve změny reálné hodnoty se jako pohledávky nebo závazky zaúčtují na vrub nebo ve prospěch účtu účtové skupiny 37, v účtovém rozvrhu používáme účet 373 pohledávky a závazky z pevných termínových operací. Členění derivátů dle obchodovatelnosti a) deriváty zajišťovací jejich změny v reálné hodnotě nebo očekávané peněžní toky zcela nebo zčásti kompenzují změny v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky. Zajišťovací deriváty musí splňovat podmínky, které je blíže charakterizují, a to zejména ve vztahu k identifikaci, vymezení rizika a stanovení efektivnosti. b) deriváty k obchodování ty se dále posuzují podle trhu, na němž je s deriváty obchodováno, což může být veřejný trh nebo neveřejný trh. Oceňování derivátů K okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. v průběhu účetního období, se deriváty oceňují pořizovacími cenami. K rozvahovému dni se derivát může ocenit reálnou hodnotou, pokud se tak účetní jednotka rozhodne a lze-li ji stanovit. Při účtování o změnách reálné hodnoty se postupuje dvěma způsoby: - výsledkový přístup změny reálné hodnoty (ve vazbě na finanční náklady/výnosy) budou mít deriváty obchodované. Účetní jednotky mají v současnosti

8 v podstatě možnost využít práva volby a účtovat o všech derivátech jako o derivátech k obchodování, tj. zachytit změnu reálné hodnoty výsledkově. - kapitálový přístup změny reálné hodnoty (ve vazbě na účtovou skupinu 41) se předpokládá u zajišťovacích derivátů. Opravná položka k pohledávkám Účtová skupina 39 vyhrazena pro opravné položky k zúčtovacím vztahům a také pro vnitřní zúčtování. Pokud se jedná o opravné položky v rámci zúčtovacích vztahů, lze vytvořit opravné položky pouze k pohledávkám a nikoliv k závazkům. Zákonné opravné položky k pohledávkám tvorba dle zákona o rezervách. Pohledávky odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Standard IAS 37 rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva Obsahuje definici podmíněných aktiv podmíněné aktivum je pravděpodobné aktivum, které vzniklo v důsledku minulé události, a jehož existence bude potvrzena pouze tím, že v budoucnu dojde nebo nedojde k jedné nebo více událostem, které nejsou plně pod kontrolou podniku. Standard ukládá podniku zveřejnit v účetní závěrce informace o podmíněných aktivech: - stručný popis a podstatu potenciálních aktiv

9 - odhad možného finančního přínosu tam, kde je to z praktického hlediska možné uvést.

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Analýza nedobytných pohledávek v účetním subjektu

Analýza nedobytných pohledávek v účetním subjektu JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza nedobytných

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39. Finanční nástroje: účtování a oceňování

IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39. Finanční nástroje: účtování a oceňování IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování [Novelizace standardu - v poslední větě odstavce 11 se "v účetních výkazech" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci", v

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví

Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví Diplomová práce Autor: Libuše Krátká Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová

Více

Účetnictví finančních institucí

Účetnictví finančních institucí Účetnictví finančních institucí Předmět v učebním plánu 2. ročník, 3. semestr, týdně 1 přednášky a 1 cvičení Ukončení : zápočet Podmínky pro získání zápočtu: 1) aktivní účast na cvičeních (70%) 2) 2 průběžné

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny")

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro pojišťovny) FZ04/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny") Ministerstvo financí podle

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Finanční zpravodaj 11-12/3/2003

Finanční zpravodaj 11-12/3/2003 Strana 446 Finanční zpravodaj 11-12/3/2003 51 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů 2015 OBSAH: 1. PRODUKTY ČSOB AM... 2 2. ÚČETNÍ SOUVISLOSTI... 3 2.1. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ ČLENĚNÍ

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 306 Finanční zpravodaj 12/2/2004 64 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro pojiš ovny

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více