Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ R. Frimla Jazykové kurzy v zahraničí pro žáky a stínování pro pedagogy,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ R. Frimla Jazykové kurzy v zahraničí pro žáky a stínování pro pedagogy,"

Transkript

1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ R. Frimla Jazykové kurzy v zahraničí pro žáky a stínování pro pedagogy, kterou se vymezují údaje v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na služby, v souladu s ustanovením 6 a 12 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen zákon. Tato zakázka je realizována rovněž v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK. Tuto zakázku zadavatel předkládá jako příjemce dotace z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato zakázka je součástí projektu Moderní metody vzdělávání, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/ Zadavatel: Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816, zastoupená: Mgr. Jitka Libřická, ředitelka Předmět zakázky, popis plnění: Předmětem zakázky je kompletní zajištění jazykových kurzů v zahraničí pro žáky a zajištění stínování pro pedagogy. Vzhledem k povaze zakázky, tj. k požadavku zajištění kurzů a stínování, připouští zadavatel dělení zakázky na dvě části. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí dle vlastního uvážení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Předpokládaná hodnota celé zakázky činí ,-Kč včetně DPH, z toho DPH činí ,-Kč, cena bez DPH ,-Kč Zakázka je dělena na tyto části: 1) Jazykový kurz pro žáky a jejich doprovod v zahraničí 2) Stínování pro pedagogy Specifikace jednotlivých částí včetně jejich předpokládaných hodnot. Ad1) Jazykový kurz pro žáky a jejich doprovod v zahraničí Jedná se o zajištění krátkodobého kurzu - 9denní pro 22 žáků a 3 učitele do Irska, Severní Irsko. Předpokládaná cena za celý jazykový kurz pro 22 žáků a 3 učitele činí maximálně ,-Kč včetně DPH, z toho DPH činí z toho 21% DPH ,-Kč, hodnota bez DPH činí ,-Kč. Jazykový kurz proběhne v termínu , v případě potřeby zadavatele je možno sjednat termín jazykového kurzu v termínu Součástí ceny je: doprava z Trutnova zájezdovým autokarem splňujícím veškeré podmínky pro vjezd do evropských zemí, plná zájezdová výbava, sedadla opatřena bezp. pásy, volně přístupná toaleta, nabídka teplých i studených nápojů během cesty. 2x přeprava přes kanál La Manche (trajekt zpět eurotunel), trajekt Pembroke-Rosslare a Belfast-Liverpool, včetně všech poplatků, cla, DPH v jednotlivých státech, diety řidičů, přepravní poplatky apod. 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku) v Dublinu. Kurzovné - jazykové kurzy spočívají ve výuce anglického jazyka 9 dopoledních lekcí (3 dny x 3 lekce, 1 lekce = 45 min), rozřazení žáků dle úrovně znalostí Aj a odpovídající věku účastníků

2 kurzu s maximálním počtem 15 účastníků ve skupině. Jazykový kurz není určen pro učitele vykonávající pedagogický doprovod. Každý účastník zahraničního kurzu obdrží jednak výukové materiály a dále osvědčení o absolvování zahraničního jazykového kurzu. Osvědčení musí obsahovat název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce, jméno a příjmení účastníka, název vzdělávacího programu, datum zahájení a datum ukončení programu, počet hodin, místo konání a způsob zakončení programu, místo a datum vystavení osvědčení, razítko a podpis statutárního orgánu vzdělávací instituce. cestovní pojištění všech účastníků 22 žáků a 3 učitelů - zahrnující pojištění léčebných výloh do výše min. 3 mil. Kč, pojištění ztráty osobních věcí a zavazadel, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění stornopoplatků zákonné pojištění pro případ úpadku CK proti úpadku, příp. jiné pojištění uchazeče odpolední program pro žáky a učitele výlety, zajištění dopravy, vstupy pro 3 učitele (všechno v ceně), vstupné pro žáky není součástí zakázky 1x ubytování v hotelu F1 na cestě po celou dobu programu služby zkušeného průvodce, včetně informačních materiálů ubytování v prověřených rodinách po 2-4 žácích a ubytování učitelů odděleně od žáků pravidelný svoz a odvoz dětí a učitelů rodinami z/na určené místo program dle přiložené nabídky- min. celodenní prohlídka Londýna, návštěva Madame Tussaudś Museum, kompletní prohlídka Dublinu, vč. Katedrály sv. Patrika, Dublinia, Trinity College lihovar Jameson atd., návštěva národního parku Wicklow Mountains, návštěva prehistorické oblasti Brú na Boinne, včetně chodbových hrobek, dle možností návštěv přímořských letovisek, návštěva Obrova chodníku, kompletní prohlídka Belfastu a Liverpoolu ( katedrála Paddy ś Wighwam a starých doků, Stadion FC Liverpool) Ad2) Stínování pro pedagogy Jedná se o zajištění krátkodobé stáže v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi pro 11 pedagogů v Holandsku Utrecht. Předpokládaná cena za celou stáž pro 11 učitelů činí maximálně ,-Kč včetně DPH, z toho DPH činí ,-Kč, cena bez DPH činí ,-Kč. Pro 1 osobu činí ,- Kč vč. DPH. Stáž musí proběhnout v termínu: od nejpozději do Samotná stáž tedy od do Součástí ceny je: letenky Praha V. Havla - Amsterdam a zpět bez přestupů, včetně zavazadel, pojištění a odbavení zavazadel transfer z letiště na místo ubytování a zpět, kontaktní osoba - delegát ubytování v hotelu s polopenzí, minimálně tříhvězdičkový hotel v dosahu centra a vlakového nádraží (pěšky) ve městě Utrecht ubytování v jednolůžkových / dvoulůžkových pokojích sdílený s dalším účastníkem pobytu zajištění metodického průvodce, který se bude orientovat v místním vzdělávacím systému a bude metodicky vést účastníky, bude schopen v dané škole pomáhat s překladem mezi učiteli zajištění překladatele (čeština holandština) na 2 diskusní setkání s pedagogy navštívené školy příprava materiálů a metodických pokynů pro vlastní aktivity během stáže Návštěva min. dvou škol, ve kterých bude možno stínovat věkové skupiny žáků odpovídajících našemu 1. a 2. stupni ZŠ v předmětech cizí jazyk, matematika, přírodovědné a technické předměty Smluvní záležitosti s účastníky a se zahraničními partnery Místní doprava v místě pobytu potřebná pro uskutečnění společných projektových aktivit Stránka 2 z 5

3 cestovní pojištění všech účastníků - zahrnující pojištění léčebných výloh do výše min. 3 mil. Kč, pojištění ztráty osobních věcí a zavazadel, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění stornopoplatků zákonné pojištění pro případ úpadku CK proti úpadku, příp. jiné pojištění uchazeče Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota zakázky nepřesahuje 2 mil. Kč bez DPH, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ( 12 odst. 3 zákona) a není postupováno dle zákona. Uchazeči budou nejpozději do 20 dnů od uvedeného data vyrozuměni o výsledku výběrového řízení. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídkovou cenu uvede uchazeč jako cenu bez DPH, vyčíslí DPH a uvede cenu za služby vč. DPH, na krycím listu nabídky (celkovou cenu plnění) a v příloze smlouvy na danou část zakázky, na kterou uchazeč podává nabídku. Doba a místo plnění zakázky Přesná specifikace je uvedena v návrhu smlouvy o zajištění služby. Požadavky na obsah nabídky: Nabídka musí obsahovat: 1) Krycí list nabídky - dle vzoru č. 1, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 1) 2) Čestné prohlášení - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů s tím, že čestné prohlášení bude podepsáno osobou, která je oprávněna za uchazeče jednat. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. 3) Doklady prokazující profesní předpoklady - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky - Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží výpis z živnostenského rejstříku, popř. živnostenské oprávnění) - Ověřená kopie pojištění CK na pojištění záruky pro případ úpadku CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Uchazeč předloží požadované doklady v prosté kopii. 4) Doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který podává nabídku na část č. 1, je povinen předložit: Prohlášení o uskutečnění minimálně 2 významných obdobných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za významnou obdobnou službu se považuje služba odpovídající předmětu plnění, tj. zajištění jazykového kurzu, jejíž cena činí minimálně ,- Kč bez DPH. Součástí prohlášení bude u každé uvedené služby, popis předmětu služby, cena bez DPH, doba realizace, jméno a příjmení, telefonní číslo a ová adresa na pověřenou osobu subjektu, pro který byla činěna. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který podává nabídku na část č. 2, je povinen předložit: Stránka 3 z 5

4 Prohlášení o uskutečnění minimálně 2 významných obdobných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za významnou obdobnou službu se považuje služba odpovídající předmětu plnění, tj. zajištění stínování pedagogů (shadowing), jejíž cena činí minimálně ,- Kč bez DPH. Součástí prohlášení bude u každé uvedené služby, popis předmětu služby, cena bez DPH, doba realizace, jméno a příjmení, telefonní číslo a ová adresa na pověřenou osobu subjektu, pro který byla činěna. 5) Smlouva o poskytnutí služeb - Návrh smlouvy o poskytnutí služeb v zadavatelem požadovaném znění (dle vzoru č. 3 - zadávací dokumentace) s doplněnými údaji, tj. údaji o osobě uchazeče, vlastnoručním podpisem uchazeče nebo osoby, jednající za uchazeče a uvedením zadavatelem požadovaných údajů o této osobě. Přílohou ke smlouvě na danou část musí být vždy přiložena podrobná nabídka uchazeče o poskytnutých službách na dané části zakázky - Návrh Smlouvy se předkládá v jednom vyhotovení vždy na danou část, na kterou uchazeč podává nabídku. Uchazeč nesmí v zadavatelem požadované smlouvě nic měnit, upravovat a doplňovat mimo údajů uvedených výše. Požadavky na zpracování nabídky: Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v českém jazyce. Smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Požadavky na doručení nabídky uchazeče: Uchazeč je povinen doručit nabídku ve lhůtě do do 13:00 hod. Nabídku lze doručit poštou s tím, že obálka s nabídkou bude označena Nabídka na plnění veřejné zakázky ZŠ R.Frimla Jazykové kurzy v zahraničí pro žáky a stínování pro pedagogy a údaji identifikujícími osobu uchazeče, který nabídku podává a vložena do krycí obálky. Stejně musí být označena obálka s nabídkou, kterou uchazeč doručí osobně na podatelnu v sídle zadavatele mezi 9 12 h v pracovní den. Zadavatel požaduje, aby uchazeč obálku s nabídkou zajistil vhodným způsobem proti otevření (přelepkami, popř. přetisky razítek). Nabídky budou otevírány ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek. Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena včetně DPH vždy na dané části. Prohlídka místa plnění: nekoná se Obchodní a platební podmínky: Jsou vymezeny v přiložené smlouvě. Smlouva se předkládá v jednom vyhotovení na danou část zakázky. Uchazeč nesmí v zadavatelem požadované Smlouvě nic měnit, upravovat a doplňovat mimo údajů uvedených výše. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení během zadávacího řízení. Dodatečné informace Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně zadavateli na adresu sídla zadavatele nebo na ovou adresu: (telefonické dotazy nebudou akceptovány). Práva zadavatele Stránka 4 z 5

5 - zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění textu této výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách - zadavatel si vyhrazuje právo na eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky, nejpozději však do uzavření smlouvy - zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy - zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením - předložené nabídky zadavatel nevrací Příloha: 1) Krycí list nabídky 2) Čestné prohlášení 3) Smlouva o poskytnutí služeb V Trutnově dne Mgr. Jitka Libřická, ředitelka Stránka 5 z 5

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu:

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace specifikace předmětu veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele/ Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Předmětem zakázky jsou služby: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A) Zajištění stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro žáky a pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro žáky a pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro žáky a pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou mysl

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn)

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn) Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednavatel: Základní škola, Trutnov,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více