ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 5 (124) ZDARMA Janovská petice zabrala. Aspoň se to na první pohled zdá. Předseda vlády Bohuslav Sobotka, kterému byla adresována, se k jejímu obsahu postavil čelem a do problematického Janova vyslal k seznámení se s konkrétní situací hned dva ministry práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou Tominovou a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Oba mají premiéra informovat o tom, co zjistili a jaká opatření ve svých resortech přijmou k řešení situace. Nechme se překvapit, co se bude dít dál. Foto: Petr PROKEŠ Svítá naděje? Krušnohor se v předchozích týdnech stal středem zájmu nejen novinářů (což až tak nepřekvapuje), ale i politiků (v jejich případě lze o překvapení hovořit). Jejich zájem vzbudila janovská petice. Popsala stav v sídlišti, které je již několik let sociálně vyloučenou lokalitou, a upozornila na skutečnost, že napětí zde stoupá, mezilidské vztahy jsou na bodě nula a hrozí výbuch nespokojenosti s nynějším stavem, který může vyvrcholit malou válkou, jakou jsme mohli sledovat ve zpravodajství v roce Těžko říci, zda to byla zmínka o malé válce nebo upřímný zájem premiéra o objektivní popsání stavu v Janově, ale stalo se to, že dva ministři vstali od svých pracovních stolů a v průběhu několika málo dnů od odevzdání petice na Úřadu vlády v Praze se objevili v Litvínově. Oba na místě potvrdili, že přijeli kvůli ní, přesněji na pokyn předsedy vlády, jenž se o její obsah zajímal. Něco takového se dosud nestalo. Za období mnoha let, kdy se ve spolupráci se Svazem českých a moravských bytových družstev snažíme probojovat do nedokonalé české legislativy potřebné změny a nastolit stav toho, že nepřizpůsobiví se budou bát slušných lidí (a ne naopak), nepamatujeme tak rychlou reakci na podněty našich družstevníků a vlastníků bytů. Že by opravdu začala svítat naděje na příchod lepších časů a politici přestali ignorovat běžné občany? PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Libecajtová Lucie Místop edseda Provozní ú tárna pro SV provozni.uctarna Ryba František reditel Zv inová Lucie lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kastnerová Stanislava Ing. Klíma Petr Fakturace fakturace Ing. Koranda Ji í Švecová Petra Ing. Pa ourek Ivo Gerthnerová Dana Šev ík Arnošt Pousková Blanka Pokladna pokladna KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) andová Martina P edseda predseda.kk Evidence zálohových plateb topna.sezona Mertlík Ji í Andrtová Irena lenové kontrolni.komise Personalista personalistika Vajshajtl Stanislav Hájková Dagmar Mgr. N me ková Zde ka Evidence majetku - inventury evidence.majetku Ing. Goldbergerová Jana Šebková Martina erník Vladimír Mzdy mzdy Bucha Petr Koukalová Hana Petrilová Jana EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) ÚSEK EDITELE (Ú ) Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci editel družstva reditel Petrovická Zuzana Ryba František lenská evidence clenska.evidence Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele Kindermannová Romana Domínová Leona Sojková Milena Fax Kordíková Daniela Vnit ní kontrolor vnitrni.kontrolor Adámková Pavlína Erlitzová Alena Evidence nájemného evidence.najemneho Informace informace Kubíková Lenka Charvátová Lenka Reichlová Iveta Podatelna podatelna Ko átková Alena Hokrová Monika Pecková Kate ina Sekretá ka sekretariat Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek.vedouci Karochová Daniela Matoliaková Iva Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Evidence pohledávek evidence.pohledavek Mgr. Prokeš Petr Zvárová Mária Studentová Iveta EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Vítková Nikol Vedoucí hlavni.ekonom Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Ing. Kurková Kate ina Pátková Lenka Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Kultscherová Miroslava Šev íková Alena Fax Správce sít sprava.site TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Gerthner Daniel Vedoucí technicky.usek.vedouci Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Ing. apková Irena Fax Stavební technik Vegnerová Hana Bertlová Zde ka technik1 Kordíková Monika Vlasáková Zuzana technik2 Blahoutová Eva Vilhelmová Monika technik3 Vydra Radovan technik4 ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Šebek Zden k technik5 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Losos Martin technik6 Jánská Hana Šebková Hedvika technik7 Investi ní referent Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Renka Adam investicni.referent1 P ibyl František Zámecký Jan investicni.referent3 Energetik energetik R ži ková Simona investicni.referent4 Ing. Korol Valerij Referentka inzenyrska.cinnost.referent Referentka technicky.usek.referent Kolmanová Lucie Rybová Kate ina Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Dispe ink dispecink pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Hilbertová Lenka "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat ". ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Bydlící mohou po revitalizaci domů uzpůsobit vytápění str. 6 Přetažením střešního pláště vyřešíte problém se zatékáním vody..... str. 8 Začíná éra dveří bez zasklívacích lišt str. 11 Vedoucí úseků správy Krušnohoru děkují koldomákům za spolupráci....str. 12 Rada bytových družstev zasedala na hipodromu str tisíc pro tříletého Šimona s rakovinou str. 17 Vláda má splněno, udělala si čárku reagoval rozzlobený občan..... str. 24 Kanoistika je druh sportu, kterým chceme začít, ostatní přibydou.... str. 26 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Nastoupil květen lásky čas. Čísi hlas by nás podle klasika měl kamsi zvát, ale (bohužel) žijeme v hektické době 21. století plné stresů, denních honiček, špatných mezilidských vztahů a tak nakonec nedojde ani na tu lásku. Jsou přece důležitější věci. Navíc si připomínáme 70 let od chvíle, kdy ustalo harašení zbraněmi použitými ve druhé světové válce, a lidé se přestali bát vzhlížet k obloze, z níž se k jejich hlavám předtím rychle blížily tisíce pum shozených z bombardovacích letadel. Vyhasly plameny v kremačních pecích koncentráků a lidem se najednou chtělo začít znovu žít. Je dobře, že se podařilo připomenout toto výročí velkou akcí také na Mostecku bitvou u jezera Most mezi fašouny a rudoarmějci. Dnešní lidé odvyklí v našich zeměpisných podmínkách válečné vřavě si tak na vlastní kůži mohli aspoň trochu osahat pocit ohrožení vlastní osoby. Třeba to bude dobré k tomu, že si začnou více vážit sami sebe i těch kolem sebe a stanou se méně agresivními, protože je znovu začne bavit žít, jako ty šťastné před sedmdesáti léty. Stejné chuti mohou podlehnout i ti, kteří bydlí v revitalizovaných panelácích. Techem jim totiž radí, aby si přizpůsobili vytápění novým podmínkám v objektu a výrazně tak ušetřili na nákladech za vytápění. Budou mile překvapeni. Jejich peněženky nabobtnají a oni si tak budou moci perspektivně užít lepší dovolenou nebo nakoupit dražší dárky k Vánocům. Pokud zrovna nejste příznivci vody, zvláště té, která na vás kape ze stropu, pak se poohlédněte po zlepšováku zvaném přetažení střešního pláště. Jednoduché a účinné. Střešní okap je mimo budovu, takže i pokud by se ucpal, voda z něj poteče úplně jinudy, ne vaším stropem. Ušetříte tak peníze za zničený nábytek, koberce atd. V Mostě touto kúrou postupně procházejí starší domy a jistě ke spokojenosti bydlících. Oblaka sarančat mohla připomínat někomu pracovníky ze správy Krušnohoru, kteří se v hojném množství vyrojili na chodbách Koldomu. Neměli však v úmyslu škodit. Poctivě chodili po jednotlivých partajích a zjišťovali potřebné údaje k zahájení rekonstrukce technického zázemí bytů. Dotazníková akce dopadla podle vedoucích pracovníků dobře, a tak si koldomáci prý zaslouží poděkování. A jestliže bude hezky a vyrazíte na Matyldu, obhlédněte si, jak vzniká nový areál. Bude v něm vyvíjet činnost spolek, který se jmenuje Vodní sporty Most. Něco pro vás, že? Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Škodlivá voda Voda je sice životadárnou tekutinou, ale tam, kde nemá být, není vítána. Na stranách 8 9 tohoto vydání zpravodaje se dozvíte více o škodlivém vlivu vody na kvalitu bydlení. Na tomto místě se ale zmíníme o jiném případu. Ve SV 101 (blok 200) na ulici Josefa Skupy si nechali nainstalovat na terasu sondu, aby zjistila rozsah zatékání vody pod zateplením. Podle zjištěných výsledků se vlastníci rozhodnou o dalším postupu. Proti plísni V domě by mělo být všechno v pořádku i na místech běžně nepřístupných. Dobře to vědí vlastníci ze SV 105 (blok 226) v ulici Petra Jilemnického v Mostě. Nechali si natřít stěny interiéru strojoven. Práce zahrnovala úklid, použit byl známý přípravek SAVO s dezinfekčními účinky, potom bylo vybíleno. To vše bylo podniknuto v rámci boje proti výskytu plísně. Potkani a chodník Potkani jsou sice inteligentní zvířata, nicméně lidi je nemají rádi, protože roznášejí nemoci. Obyvatelé domů se jich bojí. Vlastníci bytů ze SV 261 (blok 527) v Lipové ulici v Zahradní čtvrti si proto objednali zásah deratizátorů. Potkani podnikají nájezdy do domu z okolních pozemků statutárního města Mostu. Navíc se bude řešit i propadlý chodník, rovněž na pozemku města. Hliník láká Pojistnou událost nahlásilo SV 285 (blok A2) v Kopistské ulici litvínovského sídliště Janov. Došlo k poškození vstupních hliníkových dveří. Zdá se, že zloděje hliník stále láká. Střešní krytina V domě SV 297 (čp. 1661) na Podkrušnohorské ulici v Litvínově byla vyměněna střešní krytina. Eternitové šablony byly demontovány a namísto nich namontována lehká střešní konstrukce. Výměna dveří Výměna vstupních dveří proběhla ve SV 296 (čp. 300) v Horské ulici v Litvínově. Připravili: (ič, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Dneska si nemohu odpustit kritiku do vlastních řad. Mohou za to řeči, které se dostaly k mým uším v souvislosti s podepisováním tzv. mostecké petice. Ta navazuje na tu mediálně známou janovskou a upozorňuje na negativní jevy v soužití s cikánskou menšinou v Mostě. Pravda, text může někdo považovat za drsnější, ale popisuje to, co se děje kolem nás. A to drsné opravdu je. Petice upozorňuje na chování většiny z té menšiny. Snad všichni dobře víme, že 80 procent cikánů se chová tak, jak se chová o snaze přizpůsobit se českému národu, na jehož území žijí, snad ani nelze hovořit. Jak jsem se dozvěděl, někteří družstevníci a vlastníci bytů se zdráhali petici podepsat, protože je prý rasistická vadí jim užívání slov cikán, cikánský. Kritikům vzkazuji: Obě slova jsou v souladu s Pravidly českého pravopisu a není tedy důvod je neužívat. A že je těch slov v mostecké petici poněkud víc? To proto, že výskyt negativních jevů spojených s chováním této menšiny je hodně četný. A kromě toho, kdo dočetl petici do konce, dobře ví, že se týká nepřizpůsobivých přivandrovalců, ne slušných cikánů žijících v Mostě řadu let. A nyní něco radostnějšího. Stavební bytové družstvo Děčín se připojilo k letošní petici občanů sídliště Janov v Litvínově a Mostecké výzvě, která vznikla před sedmi roky. Vedení děčínského družstva odeslalo dopis příslušného znění premiéru Bohuslavu Sobotkovi. Celé znění najdete níže. Reakcí na obsah janovské výzvy byla návštěva ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tominové a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera v Litvínově. Z tohoto pohledu je možné považovat janovskou petici za úspěšnou. Vyvolala zájem předsedy vlády, ten zaúkoloval své dva ministry, ti mu mají podat podrobnou informaci o aktuální situaci v Janově a návrhy na řešení neutěšené situace. Nechme se tedy překvapit tím, co se bude dít dál. Kéž by aspoň něco i to by byl po letech mlčení vlády a ministerstev úspěch. A nyní znění dopisu ze SBD Děčín. Vážený pane premiére, na posledním jednání představenstva Stavebního bytového družstva Děčín, které vlastní nebo spravuje více než bytů, což reprezentuje zhruba 10 tisíc bydlících, bylo jednomyslně přijato usnesení č. 35/ 15, kterým se naše bytové družstvo jednoznačně staví na podporu petice obyvatel sídliště Janov v Litvínově a tzv. Mostecké výzvy, na kterou petice svým obsahem navazuje. Mnohé z problémů z janovské petice i Mostecké výzvy se ve stále větším měřítku dotýkají nejen našich členů, ale i ostatních obyvatel statutárního města Děčína. Rovněž my při každodenní práci pociťujeme častou beznaděj spojenou s absencí účinných zákonných prostředků na obranu a ochranu bydlících obyvatel před všemi důsledky soužití s nepřizpůsobivými spoluobčany převážně romské národnosti. V praxi jsme svědky toho, že naprosto selhávají veškeré snahy o integraci nepřizpůsobivých i všechny koncepce a strategie Agentury pro sociální začleňování. Vážený pane premiére, protože jsme přesvědčeni, že jediným možným řešením této situace je soubor legislativních opatření v oblasti bytového spoluvlastnictví, státní sociální podpory a souvisejících oblastí, obracíme se na Vás s naléhavou prosbou o prosazení účinného řešení z pozice Vašeho úřadu, které by všem lidem bez rozdílu přineslo kýžený klid k bydlení i životu. Předem děkujeme za Váš čas a pochopení. Dopis za SBD Děčín podepsali předseda představenstva Ing. Ivo Jeřábek a ředitel družstva Ing. Jiří Chára. Podle informací, které máme v Mostě k dispozici, se k janovské petici a Mostecké výzvě hodlají připojit další bytová družstva ze severních Čech. I ta chtějí dopisem oslovit přímo předsedu vlády. Taková podpora zvenčí velice potěší. Měli by si z ní vzít příklad ti, o kterých jsem psal na začátku. František RYBA ředitel družstva Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Premiér bude znovu osloven, tentokrát mosteckou peticí Bydlící v mosteckých domech, jež jsou v majetku SBD Krušnohor či v jeho správě, podepisují petici, jejímž prostřednictvím se obracejí na premiéra Bohuslava Sobotku. Petice v úvodu připomíná dvě velké rány, které Most zažil likvidaci starého města v 70. letech a útlum těžby uhlí od 90. let a s ním spojenou nezaměstnanost a rostoucí sociální bídu. Sociální bídu je znát i v takové oblasti jako je péče o domy. Rekonstrukce domu stojí v přepočtu na bytovou jednotku přes 300 tisíc korun. Splácet úvěr na rekonstrukci je pro lidi potácející se na hraně chudoby opravdovou výzvou. Jaké je ale rozčarování těchto lidí, když denně sledují, jak cikáni demolují opravené domy a vchody, píše se v petici. Tento negativní vývoj snižuje zároveň cenu bytů, některé se stávají i neprodejnými. Text upozorňuje také na skutečnost, že se slušní občané bojí večer vycházet ven, jejich obavy vzbuzuje existence band nepřizpůsobivých, toulajících se městem. Staří lidé jsou častováni nadávkami tak hrubými, že je doslova traumatizují, popisuje petice. Ta navazuje na předchozí iniciativu bydlících v Litvínově- -Janově a vyjadřuje nespokojenost s přístupem vlády. Namísto opravdového řešení necháte opět mluvit pány Šimáčky a Dienstbiery a předkládáte jakési nesmyslné strategie, které povedou jenom k větším výdajům určeným cikánům, ale nám slušné většině vůbec nepomůžete. Uvědomujete si, že jsme to my, kdo pracují, platí daně a tím drží tento stát při životě? To chceme opravdu tolik, když chceme žít jenom slušně mezi slušnými lidmi? ptají se premiéra petenti. Ti ho vyzývají k tomu, aby vláda připravila legislativu, jež umožní vyčlenit ze slušné společnosti nepřizpůsobivé jedince. Petr PROKEŠ PRÁVNÍ PORADNA Proč jsou pozvánky posílány doporučeně? Proč jsou zasílány písemné pozvánky na shromáždění vlastníků bytů doporučeně? Není to zbytečné plýtvání penězi za poštovné? Není to zároveň plýtvání časem bydlících, kteří si musejí zásilku vyzvednout na poště, když se nepodaří doručení při pochůzce doručovatelky? M. H., Most Pokud se týká svolávání shromáždění vlastníků jednotek k zasedání, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neurčuje podrobnosti o tom, jakým způsobem tak má být činěno. V ustanovení 1207 občanského zákoníku je pouze stanoveno, že shromáždění se má konat nejméně jedenkrát do roka a k pozvánce mají být připojeny podklady týkající se pořadu jednání nebo má být každému vlastníku jednotky umožněno se s nimi seznámit. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon konkrétní způsob a náležitosti pozvánek a jejich doručování nestanoví, bude na společenství, aby tento způsob upravilo ve svých stanovách. K tomu podotýkám, že dosud neuplynula lhůta, ve které má společenství vlastníků povinnost přizpůsobit stanovy zákonu č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, takže pokud společenství své stanovy dosud neupravilo a vycházelo ze vzorových stanov vydaných nařízením vlády č. 371/2004 Sb., zřejmě bude náležitostí písemné pozvánky její doručení všem členům. Vzorové stanovy v tomto ohledu mimo jiné určovaly, že shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se doručí všem členům společenství, a současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství a dále že písemná pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 15 dní přede dnem konání shromáždění. Záleží tedy na úpravě, kterou společenství přijalo ve svých stanovách, ale lze předpokládat, že většina společenství vycházela ze vzorových stanov a požadavkem na pozvánku pak je písemná forma, doručení všem vlastníkům a lhůta nejméně 15 dní předem. V takovém případě nelze postupu, kdy jsou pozvánky na shromáždění vlastníků rozesílány formou doporučených dopisů, nic vytknout. Je nutné mít na paměti, že v případě sporu o neplatnost usnesení, které shromáždění přijalo, by bylo zřejmě nutné prokazovat doručení pozvánky všem členům nejméně 15 dní před konáním shromáždění, což by v případě obyčejné zásilky bylo velice problematické. Mám tedy za to, že při výše popsané úpravě doručování pozvánek nelze formu doporučeného dopisu, i přes zvýšené náklady s tím spojené, považovat za plýtvání penězi a časem. Mgr. Věra VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Lodžie se sklem Zájem bydlících o zasklívání lodžií pokračuje. Důkaz o tom mohou poskytnout například vlastníci ze SV 203 (blok 316A) z ulice Zdeňka Fibicha v mostecké čtvrti Výstavba. Ti si lodžie nechají zasklít a ještě k tomu jim budou do oken nainstalovány venkovní žaluzie. Sanace suterénů Mít dům hezký a funkční je přáním všech družstevních samospráv a společenství vlastníků. Proto se do objektů hodně investuje. Jednou z rozsáhlejších prací je v tomto období sanace suterénů ve SV 637 (blok 525) v Javorové ulici v Zahradní čtvrti. Jde o známou hokejku, v níž je 500 bytových jednotek. Po skončení prací zhruba tisícovka obyvatel jistě ocení nově upravené prostory ve spodní části domu. Výměna dveří Nebytové prostory jsou nedílnou součástí domů. Výbory samospráv a společenství vlastníků se proto starají i o ně. V těchto prostorách jsou zpravidla umístěny prodejny. Ve SV 150 (blok 90-91) na třídě Budovatelů v Mostě došlo na výměnu jednoho kusů dveří. To se bude do prodejny hned lépe vstupovat. Nové parkoviště Málo místa na parkování hlavní problém motorizovaných vlastníků bytů ze SV 112 (blok 42) v ulici Antonína Dvořáka v mostecké Podžatecké čtvrti. Vznesli požadavek na vybudování parkoviště a zanedlouho se budou radovat z nových čtrnácti míst pro své čtyřkolé miláčky. Ještě chybí doinstalovat zábradlí a potom bude kolaudace, potvrdila měsíčníku Krušnohor technička družstva Hedvika Šebková. Během několika málo týdnů budou mít vlastníci tedy o starost méně. Odcizené oplechování Ruce nenechavců mají pořád napilno. Přesvědčili se o tom vlastníci ze SV 160 (blok 8) v ulici Slovenského národního povstání v Mostě. Ti nahlásili pojistnou událost odcizené oplechování soklu. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Bydlící mohou po revitalizaci domu uzpůsobit Stavební bytové družstvo Krušnohor má zrekonstruovanou většinu objektů (zateplení, výměna oken, zateplení střech, poměrové měření), ale následnou revitalizaci vytápění provedenou na míru pro tyto objekty byste spočítali na několika prstech svých rukou. Nyní již víme, že je vhodné v souvislosti s revitalizací domů řešit také následné kroky. Dodavatel tepla by měl přizpůsobit vytápění modernizovanému objektu a tím zamezit plýtvání tepelnou energií i vašimi penězi. DVA DŮVODY Praxe je však bohužel značně odlišná. Většina dodavatelů tepla tuto novou potřebu nereflektuje, neboť v jejich zájmu je teplo vyrábět, dodávat a prodávat a to pochopitelně v nejvyšší možné míře. Kromě ryze ekonomických důvodů však existují i technické důvody pro nadbytečnou dodávku tepelné energie; některé objekty jsou často značně přetápěny jen z důvodu, aby dodavatel tepla uspokojil nároky na dodávku tepelné energie pro vzdálenější odběratele, kteří navíc nemají své objekty revitalizovány. Potom se parametry dodávky tepla řídí těmito nejslabšími články distribuční linie. POLOVIČNÍ ÚSPORA Vybrali jsme zhruba pět objektů po revitalizaci, v jejichž případě jsme nechali posoudit stávající stav objektů, tepelnou ztrátu před revitalizací a po revitalizaci a následně zpracovali model vytápění na míru. Jedná se o mostecké bloky 287, 290, 513, 604, 625. Tepelná ztráta objektů po revitalizaci klesla u některých až o 50 procent. PŘESNĚ TOLIK Krušnohor chce odebírat přesně tolik tepla, kolik objekt potřebuje pro dosažení požadované tepelné pohody a pochopitelně i pro respektování spotřebních limitů, které od počátku letošního roku aktualizuje novela zákona č. 318/2012 Sb. (o hospodaření energií), a to zejména v článku I, 7, odstavci 4, písmeno c) a tím samozřejmě šetřit peníze družstevním samosprávám a společenstvím vlastníků bytů, které Úsporné zařízení nainstalované v domě.

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 vytápění novým podmínkám a ušetřit peníze INFORMACE Kancelář společnosti Techem (1. patro správy družstva) Československé armády Most Petr Šmídl telefon mohou rozumně zainvestovat do svých objektů. V blocích 604 a 513 se úspora vytápění realizovala souběžně se zateplením. U ostatních objektů se realizovalo pouze vytápění objekty již byly předtím zatepleny. Navíc u bloků 287, 290 a 625 došlo k realizaci již v srpnu 2014, takže v příštích letech očekáváme nárůst úspor o dalších 30 procent (nad již zmíněných 50 procent). ROZHOVOR Petru Šmídlovi ze společnosti Techem (to je realizační firma v oblasti úspor ve vytápění) jsme položili několik otázek. Předem bych chtěl poděkovat SBD Krušnohor za projevenou důvěru a možnost dokázat veřejnosti i z praktického hlediska úspory ve vytápění v objektech po revitalizaci. Jste jedni z mála, kteří investují do moderních zařízení s brzkou návratností a tím šetří peníze družstevníkům a vlastníkům bytů. Vzhledem k rozvíjejícím se cenám energií je tento úsporný krok poslední s možností krátkodobé návratnosti, řekl Petr Šmídl úvodem rozhovoru. Na jakém principu funguje vaše zařízení umožňující úspory v dodávkách energie? Zařízení je optimalizováno pro každý dům zvlášť. Jeho princip je postaven na ekvitermní regulaci. To je regulace na základě venkovní teploty. Vyhodnocuje se venkovní teplota a automaticky se upravuje teplota topného média v objektu. Spolupracujeme s firmou Danfoss, která je špičkou v oblasti výroby tohoto zařízení na našem trhu. Bližší princip zařízení rádi zájemcům objasníme za použití ukázek z referenčních míst při jejich osobní návštěvě. Vysvětlíme vše na místě. Zařízení jede v automatickém režimu, nebo je zapotřebí zajistit a platit obsluhu? Zařízení běží v plně automatickém režimu. Nikdo se o ně nestará. Je plně naprogramováno na konkrétní objekt. Na konci topné sezony se automaticky přepne do pohotovostního režimu, uzavře veškeré uzávěry, vypne čerpadlo a čeká opět na začátek topné sezony. Zařízení má i webovou vizualizaci, kde si můžete po telefonu či webu nastavovat požadované hodnoty, popřípadě zjistit aktuální stav vašeho objektu (stav čerpadla, průtok, teploty). Když máme v bytě nainstalovány termostatické ventily, dá se ještě něco při odběru tepelné energie uspořit? Tabulka přehledu úspor po revitalizaci včetně vytápění. objekt spotřeba 2013 GJ spotřeba 2014 GJ Termostatické ventily jako takové neřeší úpravu topného média, řeší pouze otevření a zavření ventilu v závislosti na teplotě v místnosti, je to totiž kvantitativní regulace (řeší se jen množství média) a nikoliv kvalitativní regulace (úprava teploty topného média). Velice často se setkávám s názorem, že dům má nainstalované termostatické ventily a ty v případě potřeby uzavřou průtok k topným tělesům. Teoreticky to tak je, ale v praxi to vypadá úplně jinak, protože kdyby byly zavřeny termostatické ventily v bytech, byl by průtok na patě objektu na měřiči tepla roven nule, což jsem za svou praxi v oboru ještě nezažil. Jaký máte názor na sílu izolace zateplení objektu? Z hlediska komfortu je pro uživatele bytu zateplený objekt k nezaplacení. Záleží ale i na síle izolace. V objektech, kde je instalována naše ekvitermní regulace, se pohybuje tloušťka izolace od 8 do 16 cm. V objektech do síly izolace 10 cm máme nastavenou topnou křivku s hodnotou 1. Nad tloušťku izolace 10 cm se pohybujeme s topnou křivkou 0,8 a níže. Pro představu topná křivka je závislost venkovní teploty na teplotě topného média na vstupu do objektu. Dodavatel tepla v současné době dodával zhruba topnou křivku 1,8 což je při venkovní teplotě 0 C teploty topné vody 60 C. Blok 604 má topnou křivkou 0,7 což je při venkovní teplotě 0 C teplota cena GJ/2014 úspora GJ úspora v Kč bl Kč Kč bl Kč Kč bl Kč Kč bl Kč Kč bl Kč Kč topné vody 46 C. Oproti dodavateli tepla je tam rozdíl 14 C. Další objekty se pohybují maximálně kolem 50 C. Vyplatí se izolace na rozvodech ústředního topení? Ano, ztráty tepla z rozvodů před revitalizací ústředního topení opravdu zůstávají v domě, ale co s teplem, jež nepotřebujeme? Proč bych si měl zbytečně přetápět nebytové prostory a byty, v nichž je komfortní teplota 22 C? Účelem izolace je zefektivnit dodávku tepla nájemníkovi a chovat se hospodárně vůči celému objektu, tak i k životnímu prostředí. Pro představu uvedu příklad: V roce 1993 dosahovaly náklady v GJ na jednu bytovou jednotku ve výši 60 GJ. V roce 2014 se průměrně pohybujeme pod 30 GJ. Tyto hodnoty uvádím i s ohřevem teplé vody. Z toho vyplývá, že se podíl nákladů na vytápění v nákladech na bydlení dlouhodobě snižuje, což je dobře. Na koho se mohou zájemci o toto zařízení obrátit? Nejdříve je nutno říci to, že aby mohlo dojít k instalaci úsporného zařízení na ústředním topení, je zapotřebí, aby objekt byl po revitalizaci zateplení, výměně oken... Dům zmapujeme, stanovíme jeho novou tepelnou ztrátu, vypracujeme projektovou dokumentaci a následně zrealizujeme. Práce netrvá déle než 10 dní, včetně potřebných revizí a schválení od dodavatele tepla. Po uvedení do provozu a uložení nastavených dat pro konkrétní objekt je dům kompletně zrevitalizován a připraven spořit peníze beze ztráty tepelného komfortu v bytech. Dotazy ohledně zařízení rádi poskytneme v kanceláři Techemu v úřední dny, popřípadě po telefonické dohodě se mnou. (Kontakt najdete v barevném rastru nahoře pozn. red.) Text: Petr PROKEŠ Foto a tabulka: Petr ŠMÍDL

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Přetažením střešního pláště vyřešíte Voda v bytě pokud neteče z kohoutku je vždy nepříjemným překvapením, není vítána. Narušuje kvalitu bydlení. Zatékání do bytů si ještě donedávna užívali obyvatelé bloku 99 na třídě Budovatelů v Mostě. Bydlící a technici družstva ale dokázali najít racionální a účinné řešení problému a po zatékání je už veta. Úprava se dělá jednoduše. Rozebere se část střešní krytiny a nastaví se laťování. Pokud je půda zateplená, musí se odstranit tepelná izolace, aby se neponičila, nepošlapala. Izolace se dá na stranu. Laťování se impregnuje, aby mělo takovou odolnost, jakou požadujeme. Potom se připraví háky na usazení okapového žlabu, umístí se na nové laťování, doobjedná se střešní krytina, která na střeše (většinou jde o dva druhy Bramac a Tondach). Všechno je to pálená taška klasická, stejná jako se používá na rodinné domy. Střešní tašky mají zámky, klasicky do sebe zapadají, nevzniká mezera, která by se musela tmelit. Jednotlivé části střechy na sebe krásně navazují, popsal Zdeněk Šebek. CENA A LHŮTA Odvedená práce stojí kolem 200 tisíc korun. Zakázka je hotova do měsíce. To platí v přípa- A nejde jen o blok 99. Je to problém mnoha domů ve starší zástavbě Mostu, především ve čtvrtích Podžatecká, Zahražany a Výstavba. Krušnohor chce postupně v rámci své správcovské role a ve spolupráci s vlastníky bytů tento problém odstranit. PŘEHRADNÍ HRÁZ A ROSTOUCÍ OBJEM Vraťme se ale do bloku 99. Do horních bytů zatékalo především v zimě a na jaře. Proč? Příčinu tohoto stavu lze najít velice snadno ucpání dešťového okapu. Po zimním období bývá zaplněn nepořádkem a také holubím trusem. Přes nepořádek a trus se voda nedokáže prodrat dál, tyto elementy působí jako přehradní hráz, vodu zarazí v jejím postupu, hladina začne stoupat a z ucpaného okapu začne voda přetékat. Ta potom teče na římsu pod okapem a vytápí horní byty. Stejný scénář nastává v případě, že je dost sněhu, ten trošku roztaje, sjede ze střechy do okapového žlabu, při teplotách pod nulou sníh mrzne a při změně svého skupenství zvětšuje svůj objem. Čím dál větší objem sněhu (ledu) pak okapový žlab trhá. Při oteplení potom tající led (sníh) stéká do bytů. I laik velmi snadno odhalí, v čem tkví problém výskytu vody v bytech ano, je to v usazení dešťového okapu na římse. Řešení je nasnadě: Je nutno přetáhnout střešní plášť přes podokapní římsu domu. NEJLEVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ Nejlevnější a nejméně drastické řešení tkví v prodloužení střešního pláště. Tím se schová římsa a posune se okapní žlab, který se zavěsí na klasické žlabové háky (jako je to u rodinných domů) a okapový žlab usadit mimo dosah okraje budovy. Když při tomto řešení okap přeteče, voda stéká mimo dům (bez zasažení stěn domu) a nenastávají žádné škody. Kvalitní a jednoduché řešení zní: přetáhnout přes římsu a schovat ji, popsal technik SBD Krušnohor Zdeněk Šebek, jenž se problémem zabývá již několik měsíců. ZNÁMÁ FIRMA Pro blok 99 bylo vyhlášeno klasické výběrové řízení. V něm byla vybrána v Mostě již dobře známá jirkovská firma Dalibor Vopat Střechy. V Mostě má za sebou již řadu různých zakázek. Proto o ní dobře víme, že se specializuje na šikmé střechy. A právě takovou má i blok 99, uvedl Zdeněk Šebek. Firma má za sebou už také realizace zakázek týkajících se okapových žlabů. Proto z praxe víme, že námi žádaný postup opravdu pomáhá. Problémy vůbec nenastávají. Po popsané úpravě voda nemá kudy se do bytů dostat, zdůraznil Zdeněk Šebek. POSTUP PRÁCE Blok 99 původní stav: pod střechou vidíte stopu po zatečení vodou. Dělníci se chystají upevnit fošnu v prostoru přetažení mimo střešní římsu. Fošna je připevňována v prostoru za střešní římsou.

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 problém se zatékáním vody do bytů Technik družstva Zdeněk Šebek ukazuje, že fošna je za hranou římsy. dě dobrých klimatických podmínek. Jestliže počasí nepřeje a jsou horší klimatické podmínky (třeba se vyskytuje i námraza), na střeše se pracovat nedá a ani nesmí, protože by mohlo dojít k pracovnímu úrazu. Bezpečnostní předpisy nepovolují práci ve špatných klimatických podmínkách. KLID NEKLID Jsou bydlící v domě obtěžování postupem práce třeba hlukem a prachem? Odpověď je jednoznačná. Samotné rozebírání střechy nikoho neruší. Firma používá pro přepravu materiálů do půdních prostor stavební výtah. Motor sice trochu vrčí, ale určitě nejde o extrémní hluk, vysvětlil Zdeněk Šebek. Dalším druhem práce je zařezávání nových hranolů a laťování. Musí být při ní použita motorová pila. Ta je trochu slyšet, připustil Zdeněk Šebek Když se uchycují háky, zatloukají se kladívkem. Hluk od kladívka rovněž není nic extrémního, řekl technik a dodal: Lidé o dělnících snad ani nevědí, protože ti jsou většinou na půdě a tam pracují. Postupují tak, že rozeberou část střechy, stojí na půdě, od svého pasu nahoru jsou nad střešním pláštěm. Rozebírání střechy žádný hluk nevytváří. Na půdě se všechno seřezává a zařezává, čili hladina hluku je velmi nízká, v domě tuto činnost bydlící ani nezaznamenají. Výtahy v domě jsou čisté, protože materiál se dopravuje jak jsem již uvedl stavebním výtahem postaveným vně objektu. Jasně a stručně řečeno: realizace zakázky není náročná, bydlící o ní prakticky nevědí, zhodnotil Zdeněk Šebek. VÝSLEDEK Co lze od popsané úpravy očekávat? Především to, že bydlícím nebude přes římsu zatékat do horních bytů. Protože v nich nedojde ke zvýšení vlhkosti, nebudou se zde šířit plísně a podobné mikroorganismy. Lidé to vítají. Schválili si to na schůzi. ZÁJEM JE Tyto úpravy v podobě přetažení střešního pláště se budou dělat u mnoha domů nejen v Mostě, ale také v Litvínově a Meziboří. Už nyní je o nich mezi předsedy vedena debata. Ti se setkávají a vyměňují si zkušenosti. Když se předsedovi vysvětlí vše potřebné, ten dospěje k závěru, že stanovená cena není až zas tak vysoká, aby zatížila fond oprav domu. Většinou o popsanou úpravu zájem Přetažení je patrné na první pohled. Dělník připevňuje úchyty, které budou držet dešťový okap. je. Předsedům je sdělena průměrná cena za práci a materiál a zároveň se oznámí, že je nutno vyhlásit výběrové řízení, upozornil Zdeněk Šebek a dodal: Jako technik družstva přetažení střešního pláště doporučuji. Zkušenosti s touto úpravou již máme. Text: Petr PROKEŠ Foto: Petr PROKEŠ (5) a Zdeněk ŠEBEK (2)

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Chcete se vrátit po dovolené do prázdného bytu a veškeré zařízení kupovat znovu? Nábytek nepatří mezi nejlevnější zboží, za léta pěkně podražil. Do nového zařizování bytu se pouštět nechcete, máte přece své zařízení, ke kterému máte vztah. Připomíná vám první samostatné bydlení, lásku, rodiče a třeba i první krůčky vašich dětí. V bytě máte spoustu osobních věcí od nenahraditelných fotografií, suvenýrů z dovolených, až po dárky věnovaných nejbližšími. Proto myslete na to, že bytoví zloději si dovolenou nevybírají. A vy teď již pomalu balíte kufry, abyste za pár dní vyrazili s dětmi na zasloužených několik týdnů odpočinku v přírodě v tuzemsku či cizině, nebo na celé léto na chatu. CO PŘIJDE LEVNĚJI? Využijte těchto dnů a popřemýšlejte: Co vás přijde levněji? Nové zařízení bytu, nebo kvalitní zabezpečení proti vniknutí bytových zlodějů? Policisté a pojišťovny varují: Zloději jsou si dobře vědomi toho, že byty ve městech se vyprazdňují, chuť nenechavců dostat se dovnitř a nabrat si pořádný lup roste. Doporučujeme: Nechte si vyrobit nové bezpečnostní dveře na míru, bez nutnosti vybourání a přezdívání zárubně, dveře splňující nejvyšší bezpečnostní požadavky s příslušným certifikátem. Vaše papíráky (staré dveře vyplněné jen papírovou voštinou) zloděje přímo lákají. To v době rozsáhlé kriminality, jejíž součástí je i velký počet vloupání do bytů, vytváří pro vás nebezpečné riziko. CO DĚLAT? Co proti tomu dělat? Obrátit se na profesionálního výrobce bezpečnostní techniky. Máme pro vás tip: zkuste bezpečnostní dveře Festa. Rádi se vám budeme věnovat a doporučíme vám to nejvhodnější, co zajistí bezpečí a pohodu vašeho domova. Po osazení a namontování bezpečnostních dveří vám rádi popřejeme klidnou a ničím nerušenou dovolenou. NĚKOLIK RAD A ještě dáme několik rad jako bonus: před odjezdem zkontrolujte, zda máte zavřená všechna okna (včetně ventilaček) zamkněte balkonové dveře nezatahujte rolety nařiďte si na určitý čas automatické rozsvěcování světel v bytě, aby světlo v pokojích dělalo dojem, že jste přítomni přátele a sousedy, jimž důvěřujete, požádejte o to, aby vám vybírali poštovní schránku KOMU DÁTE PŘEDNOST? A před odjezdem ještě jedna otázka: Komu tedy dáte přednost? Odborníkovi na zabezpečení dveří či zlodějům? František DOŠEK Výrobní závod bezpečnostní dveře Festa Osecká 337, Lom u Mostu ,

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Začíná éra dveří bez zasklívacích lišt Hledáte dveře, které jsou moderní a odolné, a přitom je jejich cena například ve srovnání s cenou dveří masivních příjemnější? Právě takové jsou rámové dveře! Poznáte je snadno, nenajdete na nich zasklívací lišty. Rámové dveře jsou unikátní právě tím, že si díky své konstrukci mohou dovolit jasně čitelný design bez zasklívacích lišt. Dveřní křídlo je sestaveno z nosného rámu širokého 14 centimetrů a výplní. Díky precizní výrobě do sebe jednotlivé prvky dokonale pasují a spoje mezi nimi jsou dokonale skryté. Luxusní vzhled navíc podtrhují oblé hrany, které mohou být pro některé zákazníky designovou předností. Rámové dveře jsou oblíbené pro svůj jednoduchý a ničím nerušený design, snadnou údržbu a odolnost. Dveře jsou vyrobeny z materiálu MDF, neboli středně tvrdé dřevovláknité desky. Tento materiál je stabilní, pevný a odolný mechanicky i například vůči vlhkosti, upřesňuje Roman Balín, vedoucí mostecké prodejny společnosti SEPOS, kde si můžete modely rámových dveří prohlédnout. Samozřejmostí jsou obložkové zárubně ve shodném dekoru. LUXUSNĚJŠÍ POVRCH DVEŘÍ POŘÍDÍTE TEĎ I VÝHODNĚJI V nabídce rámových dveří a obložkových zárubní máme nejžádanější typy povrchových materiálů, které můžete vybírat v různých dekorech dřeva a dnes velmi oblíbené bílé barvě. Základním povrchem, jehož předností je nízká cena, je kašírovací fólie odolná proti oděru. Svojí vyšší odolností proti mechanickému poškození, vodě i vyblednutí je praktický materiál soft CPL, zmiňuje Roman Balín a dodává: Na oblíbenou kolekci dveří LATINO se nyní vztahuje výhodná nabídka. Dveře LATINO v dekoru ořech soft CPL nyní koupíte za cenu, za kterou byste je běžně pořídili ve variantě kašírovací fólie. Cenový rozdíl představuje slevu 400 korun bez DPH na jedny dveře. Text: Lada KAMENÍKOVÁ Foto: SEPOS Jak kombinovat plné a prosklené modely? Jsou prosklené modely bezpečné i pro domácnost s dětmi? Jaké dveře vybrat tam, kde je málo místa? To vše se dozvíte na přímo zde: Rámové dveře v interiéru upoutají svým masivním dojmem a výplněmi bez zasklívacích lišt.

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva PODĚKOVÁNÍ Odvedli profesionální výkon Děkuji řediteli družstva Františku Rybovi a dvěma pracovnicím ze správy Krušnohoru vedoucí ekonomického oddělení Lucii Libecajtové a informátorce Lence Charvátové za to, že mě zastoupili při vedení výročního shromáždění vlastníků v našem domě. Já jsem se tohoto úkolu již nemohl ujmout, protože jsem na funkci předsedy SV abdikoval 1. dubna. Shromáždění vlastníků se konalo až 24. dubna. Jmenovaní odvedli profesionální práci, shromáždění vlastníků proběhlo bez problémů a obyvatelé domu dostali nemalé množství fundovaných informací k projednávaným otázkám přímo od vedoucích pracovníků správy Krušnohoru. Během své mnohaleté činnosti ve funkci předsedy SV jsem byl v kontaktu i s běžnými pracovníky správy. Vždycky jsem se z jejich strany setkal se vstřícností a ochotou řešit problémy, s nimiž jsem se jako předseda SV setkával. Přeji všem pracovní úspěchy a pevné nervy, které jsou při jejich práci zapotřebí. Miloš KRABAČ bývalý předseda SV 614 Most, ul. Pod Šibeníkem Okamžitý zásah Obracíme se na vás touto cestou s prosbou o uveřejnění poděkování pro Městskou policii v Mostě. Dne 11. března došlo v ulici Pionýrů u bloku 327 k opakovanému rušení klidu a ke vzájemnému fyzickému napadání nepřizpůsobivých sousedů. Stalo se tak v pozdních nočních hodinách. Po nezdařeném upozorňování byla přivolána hlídka městské policie. Chceme poděkovat celému týmu, který té noci sloužil (včetně příslušníka přijímajícího telefonické volání) za ochotné jednání a okamžitý zásah vůči neukázněným spolubydlícím. Strážníci, děkujeme vám a sdělujeme, že si vaší práce vážíme! Pocit bezpečí v bezradné situaci je velmi důležitý pro všechny ostatní slušné spoluobčany! Poznámka redakce: Autoři poděkování si nepřáli zveřejnit jméno a příjmení z důvodu obav o svoji bezpečnost Vedoucí úseků správy Krušnohoru děkují koldomákům za spolupráci Koldům zažil před několika málo týdny nájezd pracovníků z úseku inženýrské činnosti a technického úseku správy Krušnohoru. Ti obcházeli jednotlivé byty a v nich bydlících se ptali s dotazníkem v ruce na některé záležitosti. POZVÁNKA Zajímal je například stav zařizovacích předmětů (vodovodních baterií, van, umyvadel, záchodů). Do každého zpřístupněného bytu pracovník družstva vešel, popsal dosavadní stav zařizovacích předmětů, armatur a uživatelům položil konkrétní Martin Losos z technického úseku správy družstva v rozhovoru s obyvatelkou Koldomu během dotazníkové akce. otázky vztahující se k připravované akci rekonstrukce technického zařízení a zdravotně technické instalace vody a kanalizace, upřesnil na dotaz měsíčníku Krušnohor zástupce vedoucí úseku inženýrské činnosti Jan Zámecký. Dotazníkový průzkum stihli udělat technici za dva dny. Někomu se to může zdát dlouho, ale ten, kdo něco ví o velikosti obou obytných křídel Koldomu, musí před úsilím techniků Krušnohoru smeknout klobouk. Je v nich 353 bytových jednotek. Bylo to náročné jak časově, tak i co se komunikace s lidmi týče. Proto technici, kteří byli v kontaktu s obyvateli Koldomu, si cení spolupráce s nimi. Získané informace budou ku prospěchu rekonstrukce Koldomu, řekl Jan Zámecký. Na dotazníkové akci vedení družstva spolupracovalo s tamní družstevní samosprávou. Majitelem obytných křídel Koldomu je Krušnohor. Jako správný hospodář musí mít přehled o technickém stavu budov a jejich vnitřním vybavení, ale i o potřebách obyvatel a jejich představách o bydlení do budoucna. I když ne všichni obyvatelé byli v době konání dotazníkové akce doma, naprostá většina z nich byla ochotná, příchodu techniků vyčkala a odpovídala na jejich otázky. Proto se vedoucí úseku inženýrské činnosti Hana Jánská a vedoucí technického úseku Ing. Irena Čapková rozhodly spolupracujícím bydlícím poděkovat za jejich vstřícný přístup a ochotu odpovídat na položené otázky. Děkují veřejně prostřednictvím měsíčníku Krušnohor. Věří zároveň, že získané informace napomohou při přípravě chystané akce rekonstrukce, jež zvýší kvalitu bydlení v obou křídlech Koldomu. V nich vyvíjí činnost SA 036 vedená Pavlem Hammerlindlem. Původně byl Koldům součástí majetku města Litvínova. Areál je technickou památkou. Jde o stavbu z let Autory projektu jsou Václav Hilský a Evžen Linhart. Text: Petr PROKEŠ Foto: Irena ČAPKOVÁ

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Nechtěli koukat, co s nimi bude JAK JSME ZAČÍNALI (96) Blok 74, v němž bydlí, je s ní svázán přímo osudově. V době, kdy prožívala velkou životní změnu, sháněla byt. A právě v tomto domě jej našla. A nejen byt. Našla zde i důvěru lidí. Ta ji vynesla na post předsedkyně SV 135. Jmenuje se EVA HORÁKOVÁ a na dům byť není zlatým dolem nedá dopustit. VAROVÁNÍ Všechno to vlastně začalo privatizací městských domů kolem roku V domě převážně bydleli starší lidé, u těch mladších převažoval laxní přístup a já podlehla dojmu, že se něco může stát nedobrého. Kolem se totiž pohybovali lidé, kteří si uvědomovali, že dům je v lukrativní části města. Podlehla jsem dojmu, že si jej chtějí koupit, a začala jsem jednat. Zvonila jsem na partaje a zvala na dětské hřiště za domem. Uvědomte si, že kolem chodí Vietnamci, Pražáci, dům je pro ně velice lukrativní, ti lidé si nás koupí a my potom budeme jen koukat na to, co nám pak předvedou, varovala tehdy Eva Horáková. SLOVO DALO SLOVO Na první pohled idylický obrázek klidného bydlení. Na druhý pohled tvrdá realita z jedné strany velice frekventovaná ulice ČSA, z druhé strany rušný prostor kolem 7. ZŠ. Nedá se tady zaparkovat, všichni nadávají, říká předsedkyně Eva Horáková. V klidu domova si bydlící měli rozmyslet to, jakou oni mají představu. Potom jsme měli ještě další tři schůzky. V té době jsem si všimla, že Krušnohor domy v rámci privatizace od města přebírá. Tak jsem tuto variantu navrhla, sdělila Eva Horáková. Výsledek? Sedmnáct bydlících si bylo ochotno byt koupit prostřednictvím Krušnohoru a patnáct ne. Eva Horáková respektovala mírnou většinu a vypravila se na správu družstva. Tam slovo dalo slovo. Lidem jsem oznámila, že Krušnohor je ochoten si nás koupit a že byty dostaneme za cenu, která je stanovená a že se tak stane do roka a do dne. Bydlící souhlasili, popsala Eva Horáková. Pro ní to znamenalo založit společenství vlastníků a nástup do funkce předsedkyně. Začátek nového SV nebyl nikterak lehký. Město se na nás předtím vždycky vykašlalo. V domě nemáme ústřední topení, teče nám studená voda, vlastně jsme se vždycky museli spolehnout sami na sebe. Proto jsme byli rádi, že Krušnohor nás přijal a od té doby se poměry v domě mění k lepšímu, řekla předsedkyně. ZAČALO SE DAŘIT Bylo ale nutno převzít smluvní závazek města, že do konce roku budou rozvody v domě v plastu. Museli jsme si vzít půjčku. Naše společenství začalo svoji existenci s dluhem 147 tisíc dluhu, zavzpomínala Eva Horáková. Do konce roku došlo i na výměnu vodoměrů. Celkově se domu pod správou Krušnohoru začalo dařit. Lidé pochopili, že pokud chtějí důstojně bydlet, že to chce investice a předsedkyně jim dokázala vysvětlit, že to vyžaduje navýšit příspěvek do fondu oprav. Ten činil původně 10 korun, poprvé se zvýšil na 15 korun a postupem let se zvyšoval i nadále na 20, 28 a nakonec na 35 korun. Bydlící chtěli další a další věci ke zlepšení úrovně bydlení, takže jsem je zvala na shromáždění vlastníků a postupně jsme se domlouvali na realizaci akcí. Dnes je dům kompletně rekonstruovaný vnitřně i vnějškově a namísto původních malých má velké balkony, což byl sen mnoha bydlících, sdělila Eva Horáková. Přiznala, že SV si vzalo úvěry a že z jejího pohledu jde dům z jednoho dluhu do druhého, avšak umí je řádně splácet, a proto předsedkyně nemá obavy, že by nastaly nějaké problémy. Třešničkou na dortu se stala koupě pozemků u domu. Podala jsem na magistrátu žádost o metrů čtverečních, které si oplotíme, aby zadní trakt byl chráněný před okolím. Město prodalo pozemky výhodně pro bydlící za cenu pouhých Kč. Oplocení jsme si udělali svépomocí. Chci poděkovat spolubydlícím Josefu Fivébrovi, Stanislavu Čejkovi a Miloši Holečkovi. Práce byla odvedena rychle, kvalitně a levně. Zatímco firma by si řekla o 90 tisíc, naši chlapi to zvládli za pouhých 43 tisíc, uzavřela Eva Horáková. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Víte jak ovládat KUKI TV? Poradíme CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE KUKI TV je v Centrální informační síti (CIS) novou platformou příjmu digitální televize, která umožňuje veškerý komfort služeb s přidanou hodnotou a sledování na mobilních zařízeních. Přinášíme vám první informace o možnostech a způsobu ovládání. Začínáme hlavním menu a popisem ovladače k set top boxu. MIROSLAV PRŮŠA, ředitel společnosti SOFTEX

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Rada bytových družstev severočeské oblasti zasedala na mosteckém hipodromu Krušnohor se opět blýskl. Ukázal se v tom nejlepším světle. Takto na místě zhodnotili představitelé bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) zasedání rady organizační složky Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) v Mostě. Uskutečnilo se na netradičním místě na hipodromu. Představitelé bytových družstev od Chomutovska po Jablonecko a také z pražského ústředí svazu byli na koňodromu většinou poprvé a proto žasli nad tím, jak hezký přírodní areál v Mostě máme. Vedení závodiště připravilo pro hosty exkurzi po areálu. Ti se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací a neskrývali překvapení z toho, že se nacházejí na území po důlní činnosti. Na vlastní oči se tak mohli přesvědčit o kvalitách české rekultivační školy, která je světově proslulá. Účastníci zasedání dlouho nemohli uvěřit tomu, že Hipodrom Most a sousední golfový klub stojí na Velebudické výsypce. Kochali se pohledy do okolí závodiště, obdivovali barevnost Mostu (výsledek práce našeho družstva na rekonstrukcích domů a jejich zateplování), jejich pozornost zaujal také hrad Hněvín jako dominanta města a uchvátil je pohled na pásmo Krušných hor. Všichni se mohli přesvědčit o tom, že Most už není černá díra. Pražáci dokonce prohlásili, že do našeho města budou jezdit na závody a když se dozvěděli, že si mohou na hipodromu protáhnout svá těla na in-line dráze, při fotbalgolfu, či si užívat grilování, neváhali a řekli, že k nám budou jezdit daleko častěji. Obdobná reakce zazněla také z úst představitelů venkovských bytových družstev. Krušnohor tak pokračoval v tradici pořádání zasedání regionální rady BD na přitažlivých místech. V letech předchozích se jednání uskutečnila v Hoře Svaté Kateřiny, litvínovském Koldomu, v mostecké sportovní hale, na správě družstva a nyní na hipodromu. Jinak se samozřejmě na dubnovém zasedání rady také pracovalo. Podrobně se probíral vývoj kolem Překvapení: hipodrom není jen pro koně. Kocourek si tady pěkně lebedil. Hosté vystoupili až na vrchol věže rozhodčích. Podle průvodce odvážný výkon. janovské petice, hovořilo se o nefungující komunikaci ze strany vlády a některých institucí, odborníci z oblasti práva přednesli podrobné informace o připravovaných změnách v novém občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích a další legislativě. Představitelé bytových družstev ujistili, že podporují janovskou petici a Mosteckou výzvu (souhrn legislativních požadavků) a zváží možnost přímého oslovení premiéra Bohuslava Sobotky po vzoru janovské petice. V době uzávěrky tohoto vydání měsíčníku Krušnohor bylo známo, že se na předsedu vlády písemně obrátilo Stavební bytové družstvo Děčín a že v Mostě vznikla nová petice adresovaná premiérovi upozorňující na problémy v soužití s nepřizpůsobivými. Text a foto: Petr PROKEŠ Účastníky jednání provedl po hipodromu ekonomický náměstek společnosti Martin Řežábek (druhý zprava v černém). Setkání s koněm vyvolalo chuť po focení. Účastníci zasedání Rady bytových družstev severočeské oblasti coby vítězové.

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Klub seniorů je aktivní, obdivuji všechny, kteří se podílejí na činnosti, říká P. Kovář Před několika týdny tomu bylo přesně rok, co byl v Mostě otevřen nový klub seniorů. Pro jeho činnost se tehdy vládnoucímu Sdružení Mostečané Mostu (SMM) podařilo zajistit velké prostory po bývalé čajovně a prodejně jízdních kol v podnoží bloku 525 ( hokejka ) v Javorové ulici v mostecké Zahradní čtvrti. Poskytl je Krušnohor, byly to jeho nebytové prostory, zrekonstruoval je a za cenu nákladů prodal městu. Práci provedla stavební firma Vobas za 4 miliony. Vnitřní vybavení stálo 600 tisíc korun, z toho půl milionu věnovala Vršanská uhelná. Na slavnostním otevření klubu tehdejší primátor Vlastimil Vozka stejně jako předseda Krajské rady seniorů Alois Malý nešetřili chválou. Vytvořit takový krásný klub pro seniory to je opravdu něco nebývalého. A to dokonce na celostátní úrovni, nechal se slyšet Alois Malý. Klub seniorů zajišťuje bohatou činnost a v určených dnech v týdnu jeho prostory využívá postupně všech sedm klubů důchodců sdružujících členy převážně podle předchozí profesní orientace. Jedním ze spokojených uživatelů klubu seniorů je PAVEL KOVÁŘ, člen klubu důchodců číslo 6. Naši družstevníci ho znají jako předsedu SV 105 v bloku 226 na ulici Petra Jilemnického v Mostě. Pane předsedo, soudíte i po roce, že bylo nutné původní celoměstský klub důchodců přestěhovat do nových prostor? Nepochybně. Původní klub důchodců disponoval menšími prostorami. To se projevilo například i v situaci, když nám byl městem zakoupen pingpongový stůl. Tehdy jsem dal dohromady partu nadšenců a sestěhovali jsme stoly a židle, abychom si vůbec mohli zahrát. Samozřejmě že po hře vše bylo nutné uklidit. Ve starém klubu jsem mimo jiné dělal kronikáře. Do těchto malých prostor se nastěhoval aparát OV KSČM z vily na Zahražanech a začalo zde být příliš těsno. Přišli jsme asi o jednu třetinu z celkové plochy. Funkcionářům strany vadilo, že jsme hráli stolní tenis. Zvuky vydávané při hře považovali za nepříjemné, říkali nám, že je ruší při práci. Stěhování se proto stalo nutností. Krušnohor ochotně poskytl svoje prostory v sousedství, opravil je a my se v řádu několika málo týdnů do nich přestěhovali. Nyní jsou ale slyšet připomínky, že klub seniorů je příliš velký, honosný a že nevyužívá všech prostor Takovou hloupost jsem neslyšel. Ostatně se ani nezakládá na pravdě. Všechny prostory klubu seniorů jsou podle mých poznatků využity. Například náš spolek stolního tenisu pořádá utkání v místech, jímž se podle původního určení říká cukrárna. Sem byla přestěhována také knihovna, která předtím stála v přední části klubu. Původní prostory knihovny slouží dalším činnostem. Senior si zaslouží, aby se pro něj něco vytvořilo co bude lákavé a bude se tam těšit. Sejde se s přáteli a popovídají si. Nejlepším lékem pro člověka je člověk. Pokud má někdo problém s tím, že se pro seniory udělalo hodně, ten by se měl nad sebou zamyslet. Já osobně se tam cítím dobře, jsem mezi kamarády. A ti, kdo se navzájem neznají, navážou přátelství. Pavel Kovář Foto: (pp) Cítili jste po přestěhování do nového klubu úlevu? Každopádně to bylo velké vydechnutí. Starý klub byl pro nás tvarem nudle, do které jsme se museli vtěsnat. V novém klubu jsme se zpočátku cítili jako ptáčata, která se chystají vzlétnout, kolik místa jsme najednou měli kolem sebe. Když jsme však přistáli z výšin, začali jsme si uvědomovat, že ne všechno je ideální. Stoly jsou příliš velké a jsou mezi nimi velmi malé chodbičky, do nichž se sotva vejde příchozí člověk. Židle jsou těžké, takže dámy s berlemi mají problém je odtáhnout a usadit se u stolu. Podle mého soudu si někdo přesně nezměřil rozměry prostorů klubu. V tom starém jsme navíc byli zvyklí na přímý kontakt s přednášejícím, v novém klubu je nutno užívat mikrofon, aby všichni dobře slyšeli. Za zbytečné lze považovat obrazovky, téměř nikdo se na ně nedívá. Jsou to vady na celkové kráse klubu seniorů. Škoda. Věřím, že se časem dají napravit. Zato vynikající je sociální zařízení, fungující šatna, vybavení výpočetní technikou, klavírem, polohovacím masážním křeslem. Vynikající je personál kuchyňky, ženy se o nás skvěle starají, jsou vstřícné, mají trpělivost, denně obslouží kolem stovky seniorů. Klobouk dolů před nimi! Dělají nám parádní kafíčko! Výborná je činnost klubu. Nikdo se prostě nenudí. Jsou pořádány kvízy a osazenstvo stolu s největším počtem správných odpovědí odměněno bonboniérou. Mimo pravidelné schůzky se scházejí zájemci na různých akcích jako například Kdo si hraje nezlobí nebo uplatňují rukodělné dovednosti, jako třeba paní Kůrková, jež vytváří dečky, umí krásně zdobit vajíčka a své výrobky předává zájemkyním o toto umění. Prostě je úžasná. Obdivuji všechny, kteří se programovou náplní klubu seniorů zabývají. Na co nejraději vzpomínáte z bohaté činnosti klubu? Úžasná byla rekreace ve středisku Kožiar pod Chopkom. Vynikající byl zájezd do Karlových Varů. Tam jsme navštívili sklárnu Moser, zúčastnili se prohlídky nedalekého Vánočního domu. Byli jsme například také na zájezdu v Hornickém muzeu v Příbrami, zavítali jsme na exkurzi do Českého porcelánu v Dubí, jedinečné zážitky jsme si odvezli z prohlídky historické části Kutné Hory. Pojďme si něco říci o vašem spolku stolního tenisu Nyní je nás devět. Ping-pong je o pohybu, proto jej miluji. Platí to i o ostatních. Nešetříme se a do každého utkání dáváme celé srdce. Hrajeme naplno a moc nám to prospívá. Netloustneme a psychicky se cítíme skvěle. Rozmlouval: Petr PROKEŠ V klubu seniorů se také soutěží ve výzdobě stolů. Kolektiv klubu důchodců číslo 6 (pod vedením paní Veverkové) překvapil hodnoticí porotu výzdobou na čtyři roční období jaro (velikonoční motivy), léto (motiv dovolené), podzim (listí a jablíčka) a zima (vánoční motiv s betlémem). Foto: archiv P. K.

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva tisíc pro tříletého Šimona s rakovinou Tříletý Šimon Novotný z Mostu leží od podzimu na onkologickém oddělení motolské nemocnice v Praze. Bojuje s rakovinou. Chlapcův osud nenechal klidnou podnikatelku Janu Vejražkovou a skupinu travestie umělců z Mostu a Chomutova. Ti ve společenském sále restaurace Plzeňka v krušnohorském Perninku na Karlovarsku uspořádali zábavný program nazvaný Travestie show s Lady Francezskou a jejími hosty. Lady, slečna Broňa, Dante, Terka Novotná a moderátor Vlastimil Vébr dokázali naplnit sál k prasknutí. Výkony domácích i světových interpretů v podání mosteckých a chomutovských umělců obecenstvo uvedly do varu. To nešetřilo mohutným potleskem po každém vystoupení. PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ Již z počátku bylo zřejmé, že akce bude velice úspěšná. Výsledek ale nakonec předčil veškerá očekávání. V rámci tříhodinového programu se podařilo získat na léčbu mosteckého chlapce korun. Částkou Kč se navíc ještě připojila restaurace U Čutňáka z Dalovic u Karlových Varů a mostecká společnost HKC Racing Akademie motosportu věnovala dva poukazy na jízdu závodním vozem po okruhu Autodromu Most. CHVÍLE DOJETÍ Za aplaudování publika se pořadatelka akce Jana Vejražková spojila telefonicky s maminkou Šimona v motolské nemocnici. Oznámila ji výši vybrané částky. Úplně mi buší srdce. Jsem zcela hotová! Asi z toho budu mít infarkt. Všem moc děkuji! Jste úžasní lidé. Chtěla bych si té nádherné atmosféry v sále užít společně s vámi. Děkuji moc! Velmi si vás vážím, reagovala příjemně překvapená maminka. V dnešní době má každý starosti sám se sebou, a proto před tím, kdo umí pomoci, smekneme klobouk až k zemi, uznale ocenil úsilí pořadatelky akce průvodce programem Vlastimil Vébr. Podnikatelka Jana Vejražková, majitelka second handu, věnující se podnikatelské činnosti 20 let, poté na sebe v rozhovoru pro měsíčník Krušnohor prozradila to, co ji přimělo k uspořádání charitativní akce. Odmalička jsem byla vedena rodiči k pomáhání ostatním. Už jsem přišla o několik lidí s rakovinou. Zemřeli. Sama bojuji osm let s nádorem na mozku, přiznala. ZHOUBNÝ NÁDOR Osud tříletého Mostečana Šimona ji proto velmi oslovil. Chlapec má zhoubný nádor na páteři. Jde o nejhorší formu rakoviny. V Motole na onkologii je od podzimu. Leží tam s maminkou, uvedla Jana Vejražková a doplnila: Nádor byl vyoperován. Chlapeček se podrobil transplantaci kmenových buněk. Pokračování na str. 18 Šimon Novotný se usmíval na návštěvníky akce z fotografie umístěné v dekoraci na pódiu. Mnoho maminek v sále jeho osud dojal. Jana Vejražková s mobilem u ucha volá Šimonově mamince do motolské nemocnice. Činí tak za asistence Vlastimila Vébra. Lady Franczeska Slečna Broňa Dante Terka Novotná

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 vystavovatelů vín a přes 700 návštěvníků Popáté a zase úspěšně. A poprvé s mezinárodní účastí. Dny vína Benedikt Most se staly novodobou tradicí města Mostu. Jejich pořadatel Jiří Puc s firmou Bela Most mohou být hrdí. Daří se jim naplňovat základní cíl akce do pivařského okresu vnášet povědomí o zdravém přírodním nápoji víně. Jiří Puc v úvodním proslovu připomněl nelehké začátky výstavy před pěti roky. Nebyli jsme známí, zdůvodnil, když popisoval účast pouhých osmi vystavovatelů na malém prostoru v prvním patře sportovního, společenského a vzdělávacího centra Benedikt. Každým rokem se snažíme posunout výstavu o kus dál, zdůraznil pořadatel. A to se daří. Vloni i letos zabraly vystavovatelé obě patra budovy a výstava byla v tomto roce rozšířena o slíbené překvapení z loňska vystavovatele ze zahraničí. Je to první vlaštovka v našem novém snažení, upozornil Jiří Puc. Jiří Puc zahajuje akci. Tou vlaštovkou bylo vinařství Humer Weingut z Dolního Rakouska s produkcí 150 tisíc litrů nápoje ročně. Orientuje se na jemná bílá vína. Patří mezi ně typické odrůdy, jako jsou Veltlínské zelené, Veltlínské červené a Zweigeltrebe, prozradil pořadatel. Na otázku měsíčníku Krušnohor Jiří Puc sdělil, že jeho firma Bela Most známá v Česku prodejem francouzských a portských vín nebude měnit sortiment, tomu tradičnímu zůstane věrná. Rakouské víno posloužilo 21 tisíc pro tříletého Šimona s rakovinou Dokončení ze str. 17 Kostní dřeň mohl dát sobě jen tu vlastní. Nyní se bude čekat tři měsíce na další vyšetření na magnetické rezonanci. Podle sdělení pořadatelky akce Šimon sedí v postýlce. Je ochrnutý na nohy. Je statečný, nohama hýbe, s nemocí bojuje, popsala. Třetí narozeniny Šimon oslavil v lednu. Nebezpečí jeho úmrtí si Jana Vejražková nepřipouští. Žiju tím, že transplantace dopadne dobře a že všechno půjde dál. Onemocnění doprovázejí bolesti. Chlapec je velmi unavený a hodně spí. Je neskutečný bojovník. Pořád se směje. S maminkou to zvládají úžasně. Ona je velice tvrdý člověk a ještě k tomu srdíčkový, sdělila Hana Vejražková. KRÁSNÝ VEČER A hodnocení programu? Dnešní večer byl krásný, úžasný, opravdu se povedl. Smekám před travestie umělci kluky z Mostu a Chomutova klobouk. Smekám jej před všemi lidmi, kteří přišli. Věděli, že akce je na podporu dobré věci. Vybraná částka Šimůnkovi pomůže. Zaslouží si to. Je to opravdu vynikající chlapec, uzavřela Jana Vejražková. Věci z bohaté soutěže o ceny na podporu Šimonovy léčby byly v sále rozdávány více než hodinu. Ano, tolik jich bylo. Text a foto: Petr PROKEŠ Návštěvníci akce přispívali na dobrou věc koupí kuponů do soutěže o ceny.

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 podpořilo novodobou tradici na Benediktu pro zpestření výstavní akce jako třešnička na dortu. TRADIČNÍ I NOVÍ ZAJÍMALO NÁS Výsledky ankety Dnů vína 2015 NEJLEPŠÍ VÍNO 1. Mikrosvín Muškát moravský 2. Sing Wine Irsai Oliver 3. Lahofer Rulandské šedé NEJSYMPATIČTĚJŠÍ VYSTAVOVATEL Lahofer KOLEKCE VÍN Kategorii hodnotila porota degustátorů (nikoliv návštěvníci akce) 1. Šebesta 2. Zapletal 3. Lahofer VÝHERCI Z LOSOVÁNÍ 9. DUBNA 1. Zmrzlý Pavel 2. Autodíly Cardo 3. Zapletal Jan VÝHERCI Z LOSOVÁNÍ 10. DUBNA 1. Zavadil Vladimír 2. Talacková Ivana 3. Pilecký Jan Návštěvníci ochutnávali vína od tradičních účastníků z řad producentů, jakými jsou vinařství Maděřič, Šebesta, Tetur, Sing Wine, Mikrosvín, Lahofer a Zámecké vinařství Třebívlice. Z loňska znovu zavítala vinařství Nechory a Zapletal. Poprvé se na degustační akci představila vinařství V&M Zborovský, Kraus a Pfeffer. Oba dny výstavu provázela vynikající atmosféra, nálada mezi návštěvníky byla výborná, řada z nich pojala návštěvu Dnů vína Benedikt Most 2015 jako příjemné setkání lidí nad sklenkou vína. HODNOCENÍ Návštěvníci degustovali stovky vzorků lahodného moku a svoje poznatky zachycovali zápisem na slosovatelné kupony, jež posloužily k celkovému vyhodnocení výstavy. Novinkou v hodnocení bylo zavedení nové kategorie nejsympatičtější vystavovatel. SÝRY A KLOBÁSKY Také letošní ročník Dnů vína provázel doprovodný program. Šlo o ochutnávky sýrů, klobásek a sladkých makronek (těmi je proslulá litvínovská cukrárna U Radnice). Milovníky masa chytily u srdce francouzské lahůdky z farmy v Souticích, kterou provozuje Marc Gouzer, pocházející z Bretaně a v Česku žijící už jedenáct let. Labužníci mohli ochutnat také sýry ze statku Oblík u Rané, který se orientuje na výrobu jogurtů, sýrů a tvarohu. Byla to trefa do černého, nechal se slyšet Jiří Puc k účasti statku. Degustaci doprovázela a příjemnou atmosféru vytvářela cimbálová muzika z Jirkova. Kromě bohatých chuťových zážitků si každý návštěvník odnesl z výstavy na památku skleničku na vína. ROZHOVOR S NOVÁČKEM Zašli jsme také za nováčkem. Jde o vinařství Pfeffer. Věnoval se nám prodavač Václav Gabriel. Co se z vaší produkce nejvíce ochutnává či kupuje? V podstatě všechno co nabízíme, v tuto chvíli jde nejvíce šardonka. Myslíte si, že v pivařském okrese Most má význam pořádat výstavu vína? Ano, význam to má. Několik pivařů mi tady samo řeklo, že má víno rádo. Kromě toho je tento nápoj v dnešní době v kurzu. Proto jsme tady na Benediktu rádi. Jaké víno nejraději pijete? Dávám přednost červenému. Po degustaci hodnocení. Jak velké je vaše vinařství? Máme vlastních sedm hektarů a další si pronajímáme, takže celkem obhospodařujeme patnáct hektarů. Jsme mladým, moderním a dynamicky se rozvíjejícím vinařstvím v Rakvicích na jihu Moravy. Text a foto: Petr PROKEŠ

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Muži zákona zadrželi skupinu zlodějů nafty ZE ŽIVOTA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Mostečtí policisté zaznamenali pěkný úlovek. Zadrželi šestičlennou skupinu, která delší dobu kradla pohonné hmoty ze železničních cisteren stojících v kolejišti nákladového nádraží v Mostě-Kopistech. Policie obvinila šest pachatelů, na tři byla okresní soudem uvalena vazba. Zloději měli ukrást zhruba šestatřicet tisíc litrů nafty a benzinu. Ve vzájemné součinnosti odčerpávali pohonné hmoty na vlakovém seřadišti po dobu několika měsíců z odstavených cisteren. K pohonným hmotám se dostali po odstranění plomb. Čerpali je do dovezených kanystrů. Benzin a naftu rozprodávali ze své vlastní čerpací stanice. Právě do ní si pro pachatele došli mostečtí policisté ve společnosti zásahové jednotky. PODEZŘENÍ NA ÚNIK Všechno ale začalo úplně jinak podezřením z daňového deliktu. Partu mužů zaregistrovali loni v září chomutovští celníci, právě od nich se pak případ dostal na stůl mosteckých kriminalistů, kteří rozjeli sledování. Zloději kradli pohonné hmoty přímo z vagonů společnosti ČD- -Cargo. Jednalo se o systematické dlouhotrvající krádeže, nazval bych to postupným upouštěním žilou, popsal vedoucí Územního odboru Policie České republiky v Mostě Jiří Volprecht. ŠESTNÁCT KANYSTRŮ Pachatelé chodili do kolejiště na ranžíru v Kopistech v době, kdy naplněné vagony čekaly v ucelených soupravách na odjezd nákladních vlaků. S sebou měli vždy šestnáct dvacetilitrových kanystrů. Před akcí se sešli v bytě, kde se převlékli. Pak vyrazili. Vše jim trvalo tak dvě a půl hodiny, popsal kriminalista Radek Švarc. Muži si přes internet pořídili malé čerpací stanice. TŘI ČERPAČKY První takovou si zřídili v garáži v ulici Františka Kmocha na sídlišti Pod Šibeníkem v Mostě. Obyvatelé přilehlých domů si ale začali stěžovat na zápach. Stanice začala být velice nápadnou a pro pachatele nebezpečnou. Proto bylo nutné ji přestěhovat. Druhou stanici si proto zřídili mimo Most v objektu u dolu Centrum v Dolním Jiřetíně. Ten si ale kvůli neopatrné manipulaci s PHM sami zapálili, sdělili vyšetřovatelé. Bylo tedy nutno najít další vhodné místo. To třetí, kde zase prodávali lup, se nacházelo v Mostě ve čtvrti Zahražany v ulici Vítězslava Hálka (nedaleko oblastního muzea). Právě tam jednoho dne před svítáním policisté se zásahovou jednotkou pachatele zadrželi. Na místě jich chytili pět, za hodinu posledního šestého. 26 Kč/LITR Jen v březnu prodali zloději jedenáct tisíc litrů nafty a benzinu, a to prý za cenu 26 korun za litr. S cenou ale samozřejmě hýbali podle aktuálního vývoje na trhu. Měla však být vždycky nižší než ta tržní. Škoda, kterou Unipetrolu pachatelé způsobili, dosahuje nyní výše 880 tisíc korun bez DPH. To je minimální škoda. Je určitě vyšší, dodal Jiří Volprecht. Podle celkové škody se pak bude odvíjet i trest. HROZÍCÍ TRESTY Po provedeném šetření vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zločinu krádeže tři osoby ve věku 24, 49 a 30 let. Podal na ně podnět na vazební stíhání. Obviněným za krádeže hrozí v případě odsouzení až osmiletý trest odnětí svobody. Další dva muži ve věku 24 a 25 let čelí obvinění z přečinu krádeže, za který může soud uložit až pětiletý trest odnětí svo- Vyšetřovatelé upozorňují na skutečnost, že kolejiště ranžíru v Mostě-Kopistech je velice rozsáhlé, čítá 21 kolejí, a proto lokalitu nelze oplotit (viz promítaný snímek na stěně). Ranžír je tak vlastně pro nenechavce volně přístupný. Zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality Radek Švarc ukazuje čerpací pistoli, kterou policisté zabavili při zásahu proti pachatelům.

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Pravidla pro kamerový systém SA, SV

Pravidla pro kamerový systém SA, SV Pravidla pro kamerový systém SA, SV Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.7.2014 1.7.2014 1 Dne: 10.6.2014 Dne: 23.6.2014 1 / 6 I) Počáteční ustanovení 1) Tato pravidla jsou určena pro bytové domy

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení,

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení, České Budějovice, 17.10.2008 Vážená paní, vážený pane, vážení, obracím se na Vás s nabídkou zapojit se společně s městem České Budějovice do čerpání nevratných dotací z prostředků fondů EU. Město České

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 2.4.2009 18:45 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Yveta Bravencová Hana Marková Miroslav Klíma Martin Krejčí Angel Dončev Přizván: Příští zasedání:

Více

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě Na kříži v k.ú. Rozdrojovice Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice 1 Michal DROZD, David HALÁMEK, David RELICH Ve spolupráci s Liborem ELEFANTEM a Vlastimilem SMEJKALEM Brno, 23.06.2014 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011 Přítomni: Omluveni: Začátek schůze: p. Zdeněk Lážek místopředseda p. Richard Vavrda člen výboru

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Zápis z jednání s občany bytového domu Čp. 827-830 v ulici Bartoňova revitalizace zeleně sadové úpravy

Zápis z jednání s občany bytového domu Čp. 827-830 v ulici Bartoňova revitalizace zeleně sadové úpravy Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Odbor dopravy a životního prostředí Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice Zápis z jednání s občany bytového

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově. Zateplení, oprava střechy a vnějšího pláště, obsahuje následující dodávky a služby:

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově. Zateplení, oprava střechy a vnějšího pláště, obsahuje následující dodávky a služby: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově Rozpočtet a plán oprav, modernizací a rekonstrukcí ( s komentářem ) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově, se sídlem

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBD Krušnohor za rok 2010, samostatnou

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

AKCE SLEVA 15% KOMPLET,,ONA DNES,,

AKCE SLEVA 15% KOMPLET,,ONA DNES,, AKCE SLEVA 15% KOMPLET,,ONA DNES,, -sleva 15% na komplet dveře + zárubeň na základě předložení kuponu z ONA DNES -akce platí od 16.3. do 31.5.2015 -akci nelze kombinovat s jinými akcemi -spoluúčast pro

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 * * * číslo1

zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 * * * číslo1 zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo1 Vážení družstevníci, vážení

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Z á p i s z jednání Pracovního týmu RHSD pro vnitřní trh dne 26. srpna 2014 od 10.00 hodin,

Z á p i s z jednání Pracovního týmu RHSD pro vnitřní trh dne 26. srpna 2014 od 10.00 hodin, Přítomni: viz. prezenční listina Z á p i s z jednání Pracovního týmu RHSD pro vnitřní trh dne 26. srpna 2014 od 10.00 hodin, 1. Regulace v obchodě: Zákon o významné tržní síle Zákon o potravinách Zákon

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 1. října 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 6. 5. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Angel Dončev František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Yveta Bravencová Přizván: pan Nečas

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ uvádí informační nástroj Mgr. Jana Marešová Hradec Králové, Konference ISSS 7. duben 2014 Co vše je bydlení Jde o proces rozdělení V první nákladů nájmy řadě na o taková, jaká

Více

2010-2011. Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933. Vážení majitelé,

2010-2011. Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933. Vážení majitelé, Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 Vážení majitelé, 2010-2011 dovolte nám informovat Vás o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek Nová Harfa

Více

harmony Plastové vchodové dveře

harmony Plastové vchodové dveře harmony Plastové vchodové dveře 08 09 Trvalá hodnota Einbauen. Wohlfühlen. V mnoha zemích Evropy jsou plastové vchodové dveře používány již desítky let. Jsou vždy na prvním místě, pokud musí uživatel brát

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti?

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? PROJEKT CHARVATCE CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? Bydlením, stavěním, navrhováním a kvalitou domů se zabývám celý

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO

ZPRAVODAJ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 1/2008 ČERVENEC 2008 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich

Více

Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB

Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v takzvaném inteligentním provedení, a to zejména

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více