UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. Ing. Jan Chromý. Multimediální podpora výuky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. Ing. Jan Chromý. Multimediální podpora výuky"

Transkript

1 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Ing. Jan Chromý Teze dizertační práce Multimediální podpora výuky na získání vědecko-akademické hodnosti philosophiae doctor v doktorském studijním programu 7507V Specializace v pedagogice oboru Teorie vyučování technických předmětů Hradec Králové listopad 2005

2 Dizertační práce byla vypracovaná v externí formě doktorského studia na katedře technických předmětů PdF UHK v Hradci Králové. Předkladatel: Ing. Jan Chromý, katedra marketingu, VŠH v Praze 8 Školitel: prof. Dipl. Ing. Dr. phil. DDDr.h.c. Adolf Melezinek Oponenti: prof. PhDr. Gabriel Švejda, CSc. doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc. Autoreferát byl rozeslaný: Obhajoba dizertační práce se koná: před komisí pro obhajobu dizertační práce v oboru doktorského studia jmenovanou děkanem PdF UHK doc. Ing. Vladimírem Jehličkou, CSc. 7507V Specializace v pedagogice, obor Teorie vyučování technických předmětů na katedře technických předmětů, PdF UHK v Hradci Králové Komise: doc. Ing. A. Pokorný, CSc. (ČVUT Praha) předseda prof. Dipl. Ing. Dr. phil. DDDr.h.c. A. Melezinek (Klagenfurt) doc. RNDr. PhDr. A. Slabý, CSc. (UHK) doc. Ing. J. Měřička, CSc. (ČVUT Praha) prof. Ing. R. Dubovská, DrSc. (UHK) prof. PhDr. B. Kraus, CSc. (UHK) 2

3 Obsah I. SOUHRN...4 II. MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VÝUKY...5 CÍLE SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU MÉDIA ZÁKLAD MULTIMÉDIÍ MULTIMEDIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ MULTIMEDIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTORY HODNOCENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROSTOR OVĚŘENÍ NAVRŽENÉHO HODNOCENÍ DISKUSE NÁVRH SMĚRŮ DALŠÍHO VÝZKUMU ZÁVĚR Seznam použité literatury...28 III. PUBLIKAČNÍ ČINNOST AUTORA...35 a) Skripta...35 b) Sborníky konferencí...35 c) Časopisy

4 I. SOUHRN Multimedia tvoří velmi rozsáhlou oblast. Je možné se soustředit výhradně na technické prostředky, nebo pedagogické, didaktické, psychologické a další podmínky jejich využívání. Je možné se rovněž zabývat hodnocením splnění podmínek jejich optimálního provozu. Důležitý je ale také globální pohled na celou problematiku multimedií. Technické vybavení musí odpovídat pedagogickým, didaktickým a psychologickým podmínkám jejich využívání a musí být splněny optimální podmínky jejich provozu. Proto se ve své práci zabývám všemi uvedenými faktory a soustřeďuji se na hodnocení vzdělávacích prostor. V části 1 Seznámení s problematikou se zabývám významem multimédií, hledáním definic základních pojmů, nezbytných pro další práci. Významnou pasáž věnuji souvislostem dvou základních pojmů médium a multimédium. V části 2 Média základ multimédií se zabývám analýzou pedagogických, didaktických, psychologických a technických podmínek využívání didaktických technických prostředků. Ty zprostředkovávají prezentaci jednotlivých médií a současně také tvoří základní podmínky vzniku prostředí, které umožňuje multimediální vyučování. Část 3 Multimediální pracoviště věnuji počítačem řízeným výukovým systémům, počítačovým sítím a dalším prvkům didaktických technických prostředků, které mohou přímo vytvářet základní podmínky pro multimediální vyučování. Uvádím zde také konkrétní příklad moderního multimediálního pracoviště pro hromadné vyučování. Důraz přitom kladu na druhy přístrojů, nikoliv na přesný a konkrétní název přístroje, protože tyto údaje podléhají rychlému vývoji přístrojů. Nezabývám se také učebními pomůckami, například softwarovým vybavením, protože jejich volba je závislá na účelu použití a je značně variabilní. 4

5 Podmínkám, které musí splňovat vzdělávací prostor, v němž bude probíhat multimediální výuka, věnuji část 4 Multimediální vzdělávací prostor. Zde popisuji podmínky optimálního provozu didaktických technických prostředků a věnuji se i jejich ovlivňování (například u dataprojektoru). Část 5 Hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor tvoří jednu z nosných částí celé práce. Analyzuji zde možné způsoby hodnocení, které jsou prováděny na základě právních dokumentů v České republice, ale i ve světě, zejména v členských zemích EU a OECD. Kriticky je hodnotím a následně vymezuji kritéria pro jednoduché hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor a popisuji metodiku navrhovaného hodnocení. V části 6 Ověření navrženého hodnocení ověřuji možnost praktického použití navržené metodiky hodnocení. Následně posuzuji jeho použitelnost a efektivitu. Na základě získaných zkušeností uvádím SWOT analýzu navrženého řešení. Získané poznatky mi v části 7 Diskuse návrh směrů dalšího výzkumu slouží jako podklad pro návrh směrů dalšího výzkumu, případně pro návrh dalšího ověřování předložené metodiky hodnocení v šíři, která přesahuje rámec této práce. V části 8 Závěr analyzuji splnění cílů jednotlivých částí práce i práce jako celku. Uvádím zde syntézu získaných poznatků a své hodnocení výsledků práce. II. MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VÝUKY CÍLE Cílem praktické části této práce je navrhnout metodiku hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor, ověřit její praktické využití a navrhnout směry dalšího výzkumu. 5

6 Cíli teoretické části jsou: - posouzení významu multimediální výuky, - definování základních pojmů, - provedení analýzy jednotlivých médií z hlediska pedagogického, psychologického a technického, - provedení analýzy multimediálních pracovišť z hlediska pedagogického, psychologického a technického, - stanovení základních provozních podmínek pro didaktické technické prostředky v multimediálních vzdělávacích prostorech. 1 SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU V této části jsem posuzoval význam multimédií a stanovil jsem definice základních pojmů, z nichž vychází další práce. Aplikoval jsem přitom metodu obsahové analýzy tištěných a dalších pramenů, českých i zahraničních, metodu komparace a metodu kritického hodnocení. Význam multimedií Uvedl jsem zde mnoho pramenů, z nichž většina hodnotí význam multimédií kladně. Zabýval jsem se ale i negativními stránkami jejich používání. Definice základních pojmů V této části jsem dospěl k základním definicím potřebným pro další práci. Mezi nejdůležitější definice patří: Pojem médium - jeden z komunikačních prostředků, který slouží jako materiálně-energetický nosič znaků obsahující informace. Pojem multimédium - materiálně-energetický nosič informací, obsahující nejméně tři navzájem nezávisle použitelné informační kanály vedoucí buď 6

7 k nebo od učícího se systému. Z nich nejméně dva vedou směrem k učícímu se systému a nejméně jeden slouží k přenosu reakce učícího se systému směrem k vyučovacímu systému. Pojem interaktivní - umožňující dvoucestný (vzájemný) tok informací. Pojem multimediální výuka - výuka s využíváním multimédií. Pojem multimediální vzdělávací prostor - vzdělávací prostor vybavený didaktickými technickými prostředky tak, aby v něm mohla probíhat multimediální výuka. Pojem didaktické technické prostředky - přístroje a zařízení, které zpřístupňují smyslům studentů informace obsažené v pomůckách. Přitom pomůcka determinuje využívání těchto prostředků. Souvislost médií s multimédii Při analýze souvislostí s ohledem na směrný cíl práce, tj. návrh metodiky hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor jsem dospěl porovnáním definic k následujícímu závěru. Multimediální vyučování vzniká při použití několika různých médií a při současné interaktivní komunikaci. Interaktivní komunikace je při vyučování záležitostí lidského faktoru. Protože cíl práce je orientován směrem k hodnocení vzdělávacích prostor pro podporu multimediální výuky, zabývám se v dalších částech zejména hodnocením příslušných didaktických technických prostředků, které umožňují prezentaci jednotlivých médií. 2 MÉDIA ZÁKLAD MULTIMÉDIÍ V této části jsem provedl analýzu jednotlivých médií z hlediska pedagogického a psychologického a analýzu didaktických technických prostředků jednotlivých médií. K dosažení zvolených cílů jsem aplikoval 7

8 metodu obsahové analýzy tištěných a dalších pramenů, českých i zahraničních, metodu komparace a metodu kritického hodnocení. Přitom jsem dospěl k rozdělení médií, které je uvedeno na obr. 1. Základní rozdělení jednotlivých médií text nepohyblivé obrázky statická média zvuky pohyblivé obrázky dynamická média Obr. 1: Schéma rozdělení médií Na základě analýzy didaktických technických prostředků jsem dospěl k jejich rozdělení, které je uvedeno na obr. 2. V této části jsem zabýval didaktickými technickými prostředky a jejich prvky: Statická média V této části jsem definoval jejich rozdělení na text a nepohyblivý obraz. Dále jsem uvedl popis činitelů, které ovlivňují jejich využívání při vyučování. K prezentaci statických médií slouží didaktické technické prostředky. Stanovil jsem základní pravidla pro jejich optimální provoz a jejich rozdělení na zařízení pro nepromítaná statická média a projekční techniku pro statická média. Současně jsem uvedl přehled prvků didaktických technických prostředků a jejich orientační parametry. 8

9 - knihy, skripta - statická episkopy, vizualizéry, diaprojektory, diaprohlížečky, projektory, dataprojektory Promítací technicka zpětné - dynamická filmové kamery, prohlížečky Zařízení pro nepromítaný záznam Didaktické - noviny, časopisy, - sešity, - nástěnky s obsahem - školní tabule - flipcharty apod. Počítače, počítačem řízené výukové systémy a sítě - počítače a jeho periferní jednotky - počítačové sítě a Internet - e-learning technické prostředky Televizní technika - videomagnetofony - videokamery - televize - CD a DVD video - uzavřený televizní okruh - projekční panely Zvuková technika - rozhlasové přijímače - gramofony - magnetofony - CD a MP3 přehrávače - přehravače minidisků - paměťové přehrávače Obr. 2: Rozdělení didaktických technických prostředků Didaktické technické prostředky pro dynamická média V této části jsem definoval rozdělení dynamických médií na pohyblivý obraz a zvuk. K prezentaci dynamických médií slouží didaktické technické prostředky. Stanovil jsem jejich rozdělení na zařízení: pro prezentaci pohyblivého obrazu, pro prezentaci zvuku, televizní techniku a počítače a počítačem řízené systémy. Určil jsem základní pravidla pro jejich optimální provoz. Dále jsem uvedl popis činitelů, které determinují jejich využívání při vyučování. Současně jsem uvedl 9

10 přehled prvků didaktických technických prostředků a jejich orientační parametry. 3 MULTIMEDIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ V této části jsem provedl analýzu multimediálních pracovišť z hlediska pedagogického a psychologického a analýzu didaktických výukových prostředků, z nichž se multimediální pracoviště mohou skládat. Aplikoval jsem přitom metodu obsahové analýzy literárních a dalších pramenů, českých i zahraničních, metodu komparace a metodu kritického hodnocení. Vhodné prostředí pro multimediální vyučování poskytuje počítač. Proto jsem analyzoval možnosti počítačů, počítačových sítí a dalších didaktických technických prostředků, které mají za určitých podmínek význam z hlediska multimedií. Uvedl jsem zde přehled prvků didaktických technických prostředků a na závěr také příklad multimediálního pracoviště. K získání představy, jaké vybavení bychom museli pořídit, abychom byli schopni pracovat s veškerými v dnešní době běžnými médii a jejich didaktickými technickými prvky, jsem sestavil obrázek č. 3, kde je uveden detailní seznam prostředků pro všechna známá média a orientační možnosti jejich vzájemného propojení. Na obrázku jsou důležité také možnosti vzájemného propojení jednotlivých prostředků do funkčního celku. Ty jsou zde znázorněny čarami, spojujícími jednotlivé prvky. Takto sestavený celek by vytvořil předpoklady pro použití všech dnes známých médií. Celé multimediální pracoviště jsem navrhl vybavit takto: dostatečně výkonný počítač (DVD zapisovací mechanika, grafická karta pro převod TV a videosignálu, zvuková karta pro 5.1 reproduktorů, síťovou kartou), elektronická tabule (SmartBoard), reprosoustava 5.1, multifunkční barevná tiskárna. 10

11 Internet přes radiové vlny Počítačové sítě Rozhlasová anténa Kabelová televize Satelitní Televizní anténa anténa Televizní kamera pro PC HI FI věž Satelit Hudební nástroj Počítač Televize Videorekordér (DVD apod.) Tiskárna Scanner Plotter Videoprojektor (dataprojektor) Kamkordér Telefonní anténa Digitální fotoaparát Telefonní síť Mobilní telefon Internet nebo jiné sítě Obr. 3: Příklad kompletně vybaveného pracoviště 11

12 4 MULTIMEDIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTORY V této části jsem stanovil základní pravidla, která musíme dodržet, aby byly zajištěny optimální podmínky pro vyučování z hlediska používání jednoho multimediálního pracoviště za předpokladu frontálního vyučování. Aplikoval jsem přitom metodu obsahové analýzy literárních a dalších pramenů, českých i zahraničních. Dále jsem provedl syntézu zjištěných požadavků pro jednotlivá média do požadavků pro multimediální vzdělávací prostor. Viditelnost Z hlediska učeben a sálů jsem analyzoval požadavky na osvětlení učebny, umístění projekčních ploch a obrazovek. Zvuk Stanovil jsem základní požadavky na zajištění kvalitní prezentace zvuku ve vzdělávacím prostoru. 5 HODNOCENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROSTOR V této části jsem navrhl metodiku hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor. Nejdříve jsem na základě analýzy odborných pramenů uvedl prováděná hodnocení vzdělávacích prostor a komparativní metodou posoudil vhodnost jejich použití pro hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor. Dále jsem analyzoval možné způsoby hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor a syntézou získaných poznatků vymezil kritéria pro 12

13 hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor. Popsal jsem metodiku navrhovaného hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor. Vymezení oblasti hodnocení Rozborem a kritickým hodnocením získaných poznatků jsem dospěl k závěru, že je nutné každý vzdělávací prostor hodnotit dle jeho vybavení didaktickými technickými prostředky, které jsem stanovil v části 3. Současně je nutné hodnotit podmínky provozu těchto prostředků. Stávající prováděná hodnocení vzdělávacích prostor Analýzou současného stavu v České republice, zemích Evropské unie a ve světě jsem dospěl k závěru, že je kladen důraz na sebehodnocení škol (autoevaluaci), přičemž není přesně stanovena žádná metodika tohoto hodnocení. U nás je sebehodnocení škol předepsáno zákonem č. 15/2004 Sb. pro školy 1. a 2. stupně. Pro vysoké školy je pak podle 21, odst.(1) zákona č.111/1998 Sb. předepsána výroční zpráva. Další požadavky při žádosti o akreditaci studijního programu vyplývají z vyhlášky č.42/1999 Sb. Zahraniční školy zajišťují sebehodnocení různým způsobem, například zapojením v Projektu efektivní autoevaluace (ESSE). Nejrozšířenější je systém pro autoevaluaci European Business Excellence Model EFQM. Používaný je také systematického nástroje pro řízení kvality ISO Ani jedno hodnocení neřeší detailně problematiku hodnocení vzdělávacích prostor. Hodnocení jsou orientována zejména kvantitativně, například sledují počet počítačů ve škole apod. Případně sledují dodržování hygienických podmínek, například počet studentů na jednotku prostoru či plochy. Neobsahují ale hodnocení všech podmínek pro kvalitní provoz didaktických technických prostředků ve vzdělávacím prostoru. 13

14 Ani publikace Education at a Glance 2005, kterou vydává OECD neobsahuje hodnocení vzdělávacích prostor. Ekonomické údaje jsou zde velmi přehledně uvedeny ve srovnání mezd učitelů, nákladů škol na 1 žáka apod. Návrh způsobu hodnocení Hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor jsem navrhl provádět z hlediska ekonomického a mimoekonomického. Ekonomické hodnocení Ze statistických údajů, zveřejňovaných UIV (podobně jako OECD), je v ekonomické oblasti patrný důraz na výdaje. Nelze však zjistit výdaje strukturované tak, aby bylo možné usoudit, jakou část uváděných výdajů tvoří výdaje na provoz multimediálních vzdělávacích prostor. Tyto údaje jsem navrhl získat využitím údajů z vedeného podvojného účetnictví dle Zákona o účetnictví č.31/2004 Sb. Je možné přesně stanovit výdaje spojené s vybavením a provozem multimediálních vzdělávacích prostor, resp. vzdělávacích prostor vybavených pro multimediální vyučování. Drobnou zákonnou úpravou jejich struktury a následným automatickým přepočtem pomocí tabulkového procesoru (kalkulátoru) lze získat údaje, jejichž obdoba je v odborných kruzích zejména v USA nazývána TCO - celková cena vlastnictví. Tento pojem zahrnuje nejen pořizovací náklady vlastních didaktických technických prostředků umístěných v učebně, ale i náklady na softwarové vybavení, údržbu, opravy, správu sítě, školení apod., tedy všechny náklady, které s didaktickými technickými prostředky souvisí. Zajímavé údaje lze pak získat například porovnáním nákladů na didaktické technické prostředky a ostatních nákladů přepočtených na jednoho studenta. Získané údaje jsou přitom objektivní, srovnatelné mezi školami stejného typu a hodnocení lze kdykoliv opakovat. 14

15 Mimoekonomické hodnocení Mimoekonomické hodnocení jsem navrhl provádět ve dvou zásadních krocích: - popis učebny způsobem ryze technickým způsobem a sledování objektivních parametrů (rozměry vzdělávacího prostoru, vybavení didaktickými technickými prostředky a podmínkami jejich provozu), - hodnocení účastníky výuky (studenti a vyučující) a statistickým zpracováním získaných odpovědí. Provádění hodnocení V této části jsem navrhl spojení s prováděným sebehodnocením škol. V tom případě by byl školám 1. a 2. stupně poskytnut podklad pro část jejich sebehodnocení, který by zaručoval metodickou jednotnost a srovnatelnost zjištěných údajů. Stávající právní předpisy poskytnutí takového podkladu pro autoevaluaci umožňují. Je jen záležitostí vedení škol, zda by navrženou metodiku školy dodržovaly. Česká školní inspekce by v případě používání tohoto návrhu měla jednotné kvantitativní i kvalitativní podklady pro svoji inspekční činnost. Pro vysoké školy je situace obdobná. Stávající právní předpisy rovněž poskytnutí jednotného podkladu pro vypracování části výročních zpráv umožňují. Navíc část údajů, které vyžaduje pro udělení nebo prodloužení akreditace Akreditační komise MŠMT, by byla stejná. Další výhodou při zpracování navrhovaného sebehodnocení je, že lze celou metodiku zahrnout i do interních předpisů u škol s certifikací ISO 9001 : 2000, což by následně mohlo přinést zvýšení kvality managementu jakosti. 15

16 Postup ekonomického hodnocení Pro rychlejší vyhledávání údajů v účetnictví školy jsem navrhl doplnit syntetické účty účtové rozvahy analytickou evidencí tak, aby příslušné náklady na didaktické technické prostředky byly odlišeny. Těmito syntetickými účty jsou: 500 spotřebované nákupy (doplnit analytickou evidenci didaktických technických předmětů), 511 opravy a udržování (doplnit analytickou evidenci didaktických technických prostředků), 518 ostatní služby (doplnit analytickou evidenci didaktických technických prostředků a učebních pomůcek s nimi souvisejících), 521 mzdové náklady (doplnit analytickou evidenci všech správců didaktických technických prostředků), 524 zákonné pojištění (doplnit analytickou evidenci všech správců didaktických technických prostředků), 551 odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (doplnit analytickou evidenci didaktických technických prostředků a učebních pomůcek s nimi souvisejících, například software). Vlastní výpočty pro hodnocení navrhuji dále rozdělit na následující části: - výpočet nákladů celé školy, - výpočet nákladů na didaktické technické prostředky, - výpočet nákladů na vzdělávací prostory bez didaktických technických prostředků, - přepočet získaných údajů na jednoho studenta školy. Abych maximálně usnadnil provádění navrženého ekonomického hodnocení, naprogramoval jsem v tabulkovém procesoru všechny potřebné 16

17 funkce, včetně přehledů uvedených v tabulkách. Program je nahrán na CD umístěném v příloze práce. Popis jeho ovládání jsem dále uvedl. Postup mimoekonomického hodnocení Mimoekonomické hodnocení se skládá ze tří částí, které se liší zdrojem získaných údajů. Jsou to hodnocení: - technické, - studentů, - vyučujících. Pro všechny části mimoekonomického hodnocení jsem naprogramoval v tabulkovém procesoru MS Excel všechny potřebné funkce, včetně přehledů uvedených v tabulkách. Program je nahrán na CD umístěném v příloze práce. Technické hodnocení Otevřený soubor obsahuje prostor pro údaje o 20-ti učebnách. Důležitou roli má Ped+Psych a Technická. Obě vždy pro všechny příslušné didaktické technické prostředky obsahují hypertextový odkaz na soubor s rozsáhlou nápovědou. V souvislosti s názvy je to popis pedagogických a psychologických vlivů příslušných prostředků a technický popis příslušných prostředků. Další nápovědy jsou uvedeny u vybraných buněk jako komentář, který se zobrazí při pohybu kurzorem myši přes příslušnou buňku. Další usnadnění přináší výběry prvků didaktických technických prostředků a odpovědí na některé otázky ze seznamu. V rámci tohoto hodnocení se zadávají: - parametry učebny (počet míst pro studenty,délka, šířka vzdělávacího prostoru, vhodnost učebny pro způsob vyučování, počet hodin týdně dle rozvrhu 17

18 - přehled didaktických technických prostředků (v členění dle části 2; parametry ovlivňující jejich používání: vzdálenosti diváků, rozměry projekčních ploch apod.; počet a vybavení počítačů, připojení k počítačové síti apod.). Všechny zadávané a vypočítané hodnoty lze vytisknout v textové podobě i v grafickém porovnání. Názory studentů V této části jsem navrhl statistické vyhodnocení získaných názorů. Všechny potřebné výpočty jsou prováděny po zadání příslušných počtů hlasů. Studenti vyjadřují své hodnocení provozu všech didaktických technických prostředků v každém vzdělávacím prostoru učebně, to je následně statisticky vyhodnoceno. Výsledky jsou uváděny s udáním minima a maxima intervalu spolehlivosti odpovědí při spolehlivosti 95 %. Výsledky je pak možné zobrazit i formou grafického porovnání údajů. Názory vyučujících Pro vyučující jsem za klíčovou považoval otázku, zda je dostupný určitý didaktický technický prostředek, potažmo vybavení umožňujícího multimediální vyučování. Tím je hodnoceno, zda vyučující mají pro vedení vyučování dostupné prostředky, které musí dát při plánování výuky do souvislostí s ostatními veličinami: - cílem, - učivem, - psychickou strukturou, - sociální strukturou, - metodami. 18

19 Vyhodnocení názoru vyučujících je prováděno obdobně jako názoru studentů. Pouze názor vyučujících není orientován k hodnocení konkrétního vzdělávacího prostoru, ale celé školy Textové hodnocení školy V toto textovém výstupu jsem navrhl hodnocení školy na základě hodnocení ekonomického a technického. Jde o kdykoliv rychle ověřitelné a srovnatelné údaje. Doporučení pro tisk hodnocení Všechny potřebné údaje jsou ukládány v elektronické podobě. Protože jsem program pro evidenci a výpočty dělal pouze jako ukázku možností navrhovaného hodnocení, zvolil jsem nejjednodušší a provizorní řešení. Proto je tisk některých tabulek, které shromažďují údaje o 20 učebnách nereálný. S ohledem na to jsem v této části uvedl údaje o druhu tisku, aby si uživatel mohl zvolit údaje a způsob jejich prezentace při tisku. 6 OVĚŘENÍ NAVRŽENÉHO HODNOCENÍ V této části jsem se zabýval praktickým ověřením navrženého hodnocení vzdělávacích prostor a jeho metodiky na konkrétním praktickém příkladě a získané zkušenosti jsem vyhodnotit s využitím SWOT analýzy. Protože navrženou metodiku hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor aplikuji v programech umístěných na přiloženém CD, bylo ověření dané metodiky současně ověřením funkčnosti programů. Pro ověření navrhované metodiky hodnocení vzdělávacích prostor jsem využil údajů získaných na Vysoké škole hotelové, na které učím. Údaje byly získány z účetní závěrky roku Další údaje jsou platné rovněž k tomuto roku. 19

20 Všechny potřebné údaje jsou uvedeny v tabulkách v příloze. Celá příloha obsahuje dvě části, elektronickou a tištěnou. Elektronická část je uložena na přiloženém CD. Tištěná příloha obsahuje: - textové hodnocení (příloha A), - ekonomické hodnocení (příloha B), - technické hodnocení (příloha C), - vyhodnocení názoru studentů (příloha D), - vyhodnocení názoru vyučujících (příloha E). Získané poznatky jsem rozdělil a hodnotil podle následujících oblastí: - dostupnost potřebných údajů a náklady na jejich získání, - vztah údajů, metod a prostředků k lidskému faktoru, - realizovatelnost hodnocení navrženými metodami, - srovnatelnost, - opakovatelnost hodnocení, - objektivnost hodnocení, - možnosti využití hodnocení. Dostupnost potřebných údajů, náklady na jejich získání Dostupnost potřebných údajů je výhodou navržené metodiky hodnocení. Jejich získání nevyžaduje náklady. Pouze získání údajů od účastníků výuky je časově náročnější a je nutné ho s ohledem na použitelnost údajů pečlivě připravit. Vztah údajů, metod a prostředků k lidskému faktoru Ekonomické a technické hodnocení není ovlivňováno lidským faktorem. Při vyhodnocení názoru vyučujících se projevil problém s nedostatečným počtem respondentů. Při vyhodnocení názoru studentů se projevuje hlavně 20

21 neznalost všech vzdělávacích prostor školy. Proto vyhodnocení jejich názorů statistickými metodami nemusí být vždy spolehlivé. Realizovatelnost hodnocení navrženými metodami Navrženými metodami lze hodnocení beze zbytku realizovat. Během ověřování se nevyskytly problémy, které by vyžadovaly změnu metody. Srovnatelnost Získané ekonomické a technické údaje jsou srovnatelné. Údaje získané od účastníků výuky mají omezenou srovnatelnost danou vlivem, který jsem popsal u hodnocení lidského faktoru. Opakovatelnost hodnocení Navrhované ekonomické a technické hodnocení je beze zbytku opakovatelné. Hodnocení účastníky výuky je poplatné jejich počtu a znalosti všech vzdělávacích prostor školy. Tomu pak odpovídá podmíněná opakovatelnost hodnocení. Objektivnost hodnocení Navrhované ekonomické a technické hodnocení je objektivní. Hodnocení účastníky výuky je poplatné jejich počtu a znalosti všech vzdělávacích prostor školy. Tomu pak odpovídá podmíněná objektivita hodnocení. Možnosti využití hodnocení Navrhované ekonomické a technické hodnocení lze využít při sebehodnocení školy. Je tedy použitelné i v případě, že škola má certifikát ISO 9001:2000 a navrhovanou metodiku zavede do svých interních předpisů. Bylo by rovněž možné využít navrhované ekonomické a technické hodnocení Českou školní inspekcí jako pomůcku pro sebehodnocení škol. 21

22 Některé získané údaje by mohly nalézt uplatnění i při obnovování akreditací Akreditační komisí MŠMT. SWOT analýza Zjištění získaná při ověřování navrhovaného hodnocení jsem na závěr této části srovnal do tabulek SWOT analýzy, které přehledně určují výhody silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby navrhovaného hodnocení. 22

23 SWOT analýza pro navrhované hodnocení vzdělávacích prostor (soubory Hodnocení, Názory studentů, Názory vyučujících) H. oblast Silné stránky Slabé stránky Dostupnost Dostupné, bez nákladů Nutná příprava průzkumů údajů Lidský faktor Ekonomické a technické hodnocení neovlivní. Kvalitní nápověda programu. Metody Jednoduché, zpracování bez problémů Srovnatelnost Ekonomické a technické hodnocení Opakovatelnost U ekonomického a technického Objektivnost Možnosti využ. Dostupnost údajů Lidský faktor Metody Srovnatelnost Opakovatelnost Objektivnost Možnosti využití hodnocení U ekonomického a technického hodnocení Příležitosti Lze vylepšit zavedením analytické evidence. Opakované technické hodnocení má údaje již zadané. Řešit nedostatečný počet respondentů při hodnocení účastníky výuky Využít hodnocení ke zkvalitnění vyučování Řešit v souvislosti s nedostatečným počtem respondentů Sebekontrola školy, ISO 9001:2000, ČŠI, AK. Využívání učeben Nutný dostatečný počet respondentů Hrozby Nedostatečný počet respondentů při hodnocení účastníky výuky. Při nevhodném škálování Nezaručena u hodnocení účastníky výuky Nezaručena u hodnocení účastníky výuky Nezaručena u hodnocení účastníky výuky (lze ovlivnit) Počet míst na jednu hodinu týdně Obr. 4: SWOT analýza navrhovaného hodnocení 23

24 7 DISKUSE NÁVRH SMĚRŮ DALŠÍHO VÝZKUMU Diskuse V této části jsem porovnával výchozí stav pro návrh metodiky hodnocení s možnostmi, které by přineslo navrhované hodnocení. Stávající prováděná hodnocení vzdělávacích prostor: - Z hlediska metodiky hodnocení vzdělávacích prostor školy nelze ani jedno z používaných hodnocení beze zbytku použít, - Srovnatelnost údajů stávajících způsobů hodnocení nelze objektivně posoudit. Určitá hodnocení například kvantitativních ukazatelů by byla jistě srovnatelná, ale pouze v případě, že by například školy 1. a 2. stupně měly ustanovením zákona č. 15/2004 Sb., případně upravující vyhláškou, stanovenu povinnost je uvádět. Přitom průzkum provedený Českou školní inspekcí [2005] dospěl k závěru, že většina škol se autoevaluací zabývá, vidí v nich důležitou zpětnou vazbu své činnosti. Lepší situace je díky Akreditační komisi u vysokých škol. Ale ani zde není vše v pořádku, jak lze usoudit z příkladů výročních zpráv, uvedených v části 5. - Objektivnost současného způsobu hodnocení je s ohledem na nejednotnost modelu vlastního hodnocení i nejednotnost zpracování výročních zpráv a absenci konkretizujících předpisů diskutabilní. - Opakovatelnost způsobu současného hodnocení je rovněž diskutabilní. - K uváděným nedostatkům lze připojit i výsledky dotazníkového šetření po inspekci, ve které ředitelé škol a školských zařízení kritizují některé skutečnosti. 24

25 Navrhovaná metodika hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor Spatřuje východisko ve stanovení přesných postupů při sebehodnocení. To lze použít u škol 1. a 2. stupně, kde je vyžadováno zákonem, ale ho lze využít u vysokých škol při různých příležitostech. Příležitosti jsou dány například povinností sestavit výroční zprávu, předkládat Akreditační komisi žádosti o akreditaci apod. Dále mají všechny školy, certifikované dle ČSN EN ISO 9001 : 2000, možnost navrhované hodnocení zakomponovat do svých interních předpisů Systému managementu jakosti a využít ho tak ke zvýšení předpokladů kvalitní výuky prostřednictvím didaktických technických prostředků. Důraz při sestavování návrhu hodnocení jsem mimo jiné kladl na: - jednoduchost získávání údajů; - využitelnost získaných údajů při následující inspekci; - použití nápovědy, která plní funkci metodickou a poradní, pokud jde o využívání didaktických technických prostředků při výuce; - libovolnou odbornost a kvalifikaci osob provádějících hodnocení. Navrhované hodnocení přitom obsahuje mimo jiné i hodnocení, která posuzují možnosti optimálního provozu didaktických technických prostředků, jejichž současné používání tvoří základní předpoklady multimediálního vyučování. Podle analyzovaných pramenů v části 5 se žádné hodnocení podmínkami kvalitního provozu didaktických technických prostředků nezabývalo. Ověřování navrženého hodnocení prokázalo jeho určité klady i nedostatky. - Navrženými metodami lze hodnocení beze zbytku kdykoliv realizovat. Během ověřování se nevyskytly problémy, které by vyžadovaly změnu metody. 25

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl:

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl: CELN občanské sdružení zaměřené na všestrannou podporu vzdělávání, zejména pak jeho distančních a elektronických metod sdružuje zaměstnance vysokých, vyšších odborných, středních a základních škol do sítě

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-310

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-310 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

Citační norma a její uplatňování

Citační norma a její uplatňování Citační norma a její uplatňování Na všechny pouţité, převzaté myšlenky, texty, obrázky, tabulky, čísla, členění,. by měly být důsledně uváděny v textu práce odkazy Úroveň práce autora se zdroji odborných

Více