UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. Ing. Jan Chromý. Multimediální podpora výuky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. Ing. Jan Chromý. Multimediální podpora výuky"

Transkript

1 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Ing. Jan Chromý Teze dizertační práce Multimediální podpora výuky na získání vědecko-akademické hodnosti philosophiae doctor v doktorském studijním programu 7507V Specializace v pedagogice oboru Teorie vyučování technických předmětů Hradec Králové listopad 2005

2 Dizertační práce byla vypracovaná v externí formě doktorského studia na katedře technických předmětů PdF UHK v Hradci Králové. Předkladatel: Ing. Jan Chromý, katedra marketingu, VŠH v Praze 8 Školitel: prof. Dipl. Ing. Dr. phil. DDDr.h.c. Adolf Melezinek Oponenti: prof. PhDr. Gabriel Švejda, CSc. doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc. Autoreferát byl rozeslaný: Obhajoba dizertační práce se koná: před komisí pro obhajobu dizertační práce v oboru doktorského studia jmenovanou děkanem PdF UHK doc. Ing. Vladimírem Jehličkou, CSc. 7507V Specializace v pedagogice, obor Teorie vyučování technických předmětů na katedře technických předmětů, PdF UHK v Hradci Králové Komise: doc. Ing. A. Pokorný, CSc. (ČVUT Praha) předseda prof. Dipl. Ing. Dr. phil. DDDr.h.c. A. Melezinek (Klagenfurt) doc. RNDr. PhDr. A. Slabý, CSc. (UHK) doc. Ing. J. Měřička, CSc. (ČVUT Praha) prof. Ing. R. Dubovská, DrSc. (UHK) prof. PhDr. B. Kraus, CSc. (UHK) 2

3 Obsah I. SOUHRN...4 II. MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VÝUKY...5 CÍLE SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU MÉDIA ZÁKLAD MULTIMÉDIÍ MULTIMEDIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ MULTIMEDIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTORY HODNOCENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROSTOR OVĚŘENÍ NAVRŽENÉHO HODNOCENÍ DISKUSE NÁVRH SMĚRŮ DALŠÍHO VÝZKUMU ZÁVĚR Seznam použité literatury...28 III. PUBLIKAČNÍ ČINNOST AUTORA...35 a) Skripta...35 b) Sborníky konferencí...35 c) Časopisy

4 I. SOUHRN Multimedia tvoří velmi rozsáhlou oblast. Je možné se soustředit výhradně na technické prostředky, nebo pedagogické, didaktické, psychologické a další podmínky jejich využívání. Je možné se rovněž zabývat hodnocením splnění podmínek jejich optimálního provozu. Důležitý je ale také globální pohled na celou problematiku multimedií. Technické vybavení musí odpovídat pedagogickým, didaktickým a psychologickým podmínkám jejich využívání a musí být splněny optimální podmínky jejich provozu. Proto se ve své práci zabývám všemi uvedenými faktory a soustřeďuji se na hodnocení vzdělávacích prostor. V části 1 Seznámení s problematikou se zabývám významem multimédií, hledáním definic základních pojmů, nezbytných pro další práci. Významnou pasáž věnuji souvislostem dvou základních pojmů médium a multimédium. V části 2 Média základ multimédií se zabývám analýzou pedagogických, didaktických, psychologických a technických podmínek využívání didaktických technických prostředků. Ty zprostředkovávají prezentaci jednotlivých médií a současně také tvoří základní podmínky vzniku prostředí, které umožňuje multimediální vyučování. Část 3 Multimediální pracoviště věnuji počítačem řízeným výukovým systémům, počítačovým sítím a dalším prvkům didaktických technických prostředků, které mohou přímo vytvářet základní podmínky pro multimediální vyučování. Uvádím zde také konkrétní příklad moderního multimediálního pracoviště pro hromadné vyučování. Důraz přitom kladu na druhy přístrojů, nikoliv na přesný a konkrétní název přístroje, protože tyto údaje podléhají rychlému vývoji přístrojů. Nezabývám se také učebními pomůckami, například softwarovým vybavením, protože jejich volba je závislá na účelu použití a je značně variabilní. 4

5 Podmínkám, které musí splňovat vzdělávací prostor, v němž bude probíhat multimediální výuka, věnuji část 4 Multimediální vzdělávací prostor. Zde popisuji podmínky optimálního provozu didaktických technických prostředků a věnuji se i jejich ovlivňování (například u dataprojektoru). Část 5 Hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor tvoří jednu z nosných částí celé práce. Analyzuji zde možné způsoby hodnocení, které jsou prováděny na základě právních dokumentů v České republice, ale i ve světě, zejména v členských zemích EU a OECD. Kriticky je hodnotím a následně vymezuji kritéria pro jednoduché hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor a popisuji metodiku navrhovaného hodnocení. V části 6 Ověření navrženého hodnocení ověřuji možnost praktického použití navržené metodiky hodnocení. Následně posuzuji jeho použitelnost a efektivitu. Na základě získaných zkušeností uvádím SWOT analýzu navrženého řešení. Získané poznatky mi v části 7 Diskuse návrh směrů dalšího výzkumu slouží jako podklad pro návrh směrů dalšího výzkumu, případně pro návrh dalšího ověřování předložené metodiky hodnocení v šíři, která přesahuje rámec této práce. V části 8 Závěr analyzuji splnění cílů jednotlivých částí práce i práce jako celku. Uvádím zde syntézu získaných poznatků a své hodnocení výsledků práce. II. MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VÝUKY CÍLE Cílem praktické části této práce je navrhnout metodiku hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor, ověřit její praktické využití a navrhnout směry dalšího výzkumu. 5

6 Cíli teoretické části jsou: - posouzení významu multimediální výuky, - definování základních pojmů, - provedení analýzy jednotlivých médií z hlediska pedagogického, psychologického a technického, - provedení analýzy multimediálních pracovišť z hlediska pedagogického, psychologického a technického, - stanovení základních provozních podmínek pro didaktické technické prostředky v multimediálních vzdělávacích prostorech. 1 SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU V této části jsem posuzoval význam multimédií a stanovil jsem definice základních pojmů, z nichž vychází další práce. Aplikoval jsem přitom metodu obsahové analýzy tištěných a dalších pramenů, českých i zahraničních, metodu komparace a metodu kritického hodnocení. Význam multimedií Uvedl jsem zde mnoho pramenů, z nichž většina hodnotí význam multimédií kladně. Zabýval jsem se ale i negativními stránkami jejich používání. Definice základních pojmů V této části jsem dospěl k základním definicím potřebným pro další práci. Mezi nejdůležitější definice patří: Pojem médium - jeden z komunikačních prostředků, který slouží jako materiálně-energetický nosič znaků obsahující informace. Pojem multimédium - materiálně-energetický nosič informací, obsahující nejméně tři navzájem nezávisle použitelné informační kanály vedoucí buď 6

7 k nebo od učícího se systému. Z nich nejméně dva vedou směrem k učícímu se systému a nejméně jeden slouží k přenosu reakce učícího se systému směrem k vyučovacímu systému. Pojem interaktivní - umožňující dvoucestný (vzájemný) tok informací. Pojem multimediální výuka - výuka s využíváním multimédií. Pojem multimediální vzdělávací prostor - vzdělávací prostor vybavený didaktickými technickými prostředky tak, aby v něm mohla probíhat multimediální výuka. Pojem didaktické technické prostředky - přístroje a zařízení, které zpřístupňují smyslům studentů informace obsažené v pomůckách. Přitom pomůcka determinuje využívání těchto prostředků. Souvislost médií s multimédii Při analýze souvislostí s ohledem na směrný cíl práce, tj. návrh metodiky hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor jsem dospěl porovnáním definic k následujícímu závěru. Multimediální vyučování vzniká při použití několika různých médií a při současné interaktivní komunikaci. Interaktivní komunikace je při vyučování záležitostí lidského faktoru. Protože cíl práce je orientován směrem k hodnocení vzdělávacích prostor pro podporu multimediální výuky, zabývám se v dalších částech zejména hodnocením příslušných didaktických technických prostředků, které umožňují prezentaci jednotlivých médií. 2 MÉDIA ZÁKLAD MULTIMÉDIÍ V této části jsem provedl analýzu jednotlivých médií z hlediska pedagogického a psychologického a analýzu didaktických technických prostředků jednotlivých médií. K dosažení zvolených cílů jsem aplikoval 7

8 metodu obsahové analýzy tištěných a dalších pramenů, českých i zahraničních, metodu komparace a metodu kritického hodnocení. Přitom jsem dospěl k rozdělení médií, které je uvedeno na obr. 1. Základní rozdělení jednotlivých médií text nepohyblivé obrázky statická média zvuky pohyblivé obrázky dynamická média Obr. 1: Schéma rozdělení médií Na základě analýzy didaktických technických prostředků jsem dospěl k jejich rozdělení, které je uvedeno na obr. 2. V této části jsem zabýval didaktickými technickými prostředky a jejich prvky: Statická média V této části jsem definoval jejich rozdělení na text a nepohyblivý obraz. Dále jsem uvedl popis činitelů, které ovlivňují jejich využívání při vyučování. K prezentaci statických médií slouží didaktické technické prostředky. Stanovil jsem základní pravidla pro jejich optimální provoz a jejich rozdělení na zařízení pro nepromítaná statická média a projekční techniku pro statická média. Současně jsem uvedl přehled prvků didaktických technických prostředků a jejich orientační parametry. 8

9 - knihy, skripta - statická episkopy, vizualizéry, diaprojektory, diaprohlížečky, projektory, dataprojektory Promítací technicka zpětné - dynamická filmové kamery, prohlížečky Zařízení pro nepromítaný záznam Didaktické - noviny, časopisy, - sešity, - nástěnky s obsahem - školní tabule - flipcharty apod. Počítače, počítačem řízené výukové systémy a sítě - počítače a jeho periferní jednotky - počítačové sítě a Internet - e-learning technické prostředky Televizní technika - videomagnetofony - videokamery - televize - CD a DVD video - uzavřený televizní okruh - projekční panely Zvuková technika - rozhlasové přijímače - gramofony - magnetofony - CD a MP3 přehrávače - přehravače minidisků - paměťové přehrávače Obr. 2: Rozdělení didaktických technických prostředků Didaktické technické prostředky pro dynamická média V této části jsem definoval rozdělení dynamických médií na pohyblivý obraz a zvuk. K prezentaci dynamických médií slouží didaktické technické prostředky. Stanovil jsem jejich rozdělení na zařízení: pro prezentaci pohyblivého obrazu, pro prezentaci zvuku, televizní techniku a počítače a počítačem řízené systémy. Určil jsem základní pravidla pro jejich optimální provoz. Dále jsem uvedl popis činitelů, které determinují jejich využívání při vyučování. Současně jsem uvedl 9

10 přehled prvků didaktických technických prostředků a jejich orientační parametry. 3 MULTIMEDIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ V této části jsem provedl analýzu multimediálních pracovišť z hlediska pedagogického a psychologického a analýzu didaktických výukových prostředků, z nichž se multimediální pracoviště mohou skládat. Aplikoval jsem přitom metodu obsahové analýzy literárních a dalších pramenů, českých i zahraničních, metodu komparace a metodu kritického hodnocení. Vhodné prostředí pro multimediální vyučování poskytuje počítač. Proto jsem analyzoval možnosti počítačů, počítačových sítí a dalších didaktických technických prostředků, které mají za určitých podmínek význam z hlediska multimedií. Uvedl jsem zde přehled prvků didaktických technických prostředků a na závěr také příklad multimediálního pracoviště. K získání představy, jaké vybavení bychom museli pořídit, abychom byli schopni pracovat s veškerými v dnešní době běžnými médii a jejich didaktickými technickými prvky, jsem sestavil obrázek č. 3, kde je uveden detailní seznam prostředků pro všechna známá média a orientační možnosti jejich vzájemného propojení. Na obrázku jsou důležité také možnosti vzájemného propojení jednotlivých prostředků do funkčního celku. Ty jsou zde znázorněny čarami, spojujícími jednotlivé prvky. Takto sestavený celek by vytvořil předpoklady pro použití všech dnes známých médií. Celé multimediální pracoviště jsem navrhl vybavit takto: dostatečně výkonný počítač (DVD zapisovací mechanika, grafická karta pro převod TV a videosignálu, zvuková karta pro 5.1 reproduktorů, síťovou kartou), elektronická tabule (SmartBoard), reprosoustava 5.1, multifunkční barevná tiskárna. 10

11 Internet přes radiové vlny Počítačové sítě Rozhlasová anténa Kabelová televize Satelitní Televizní anténa anténa Televizní kamera pro PC HI FI věž Satelit Hudební nástroj Počítač Televize Videorekordér (DVD apod.) Tiskárna Scanner Plotter Videoprojektor (dataprojektor) Kamkordér Telefonní anténa Digitální fotoaparát Telefonní síť Mobilní telefon Internet nebo jiné sítě Obr. 3: Příklad kompletně vybaveného pracoviště 11

12 4 MULTIMEDIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTORY V této části jsem stanovil základní pravidla, která musíme dodržet, aby byly zajištěny optimální podmínky pro vyučování z hlediska používání jednoho multimediálního pracoviště za předpokladu frontálního vyučování. Aplikoval jsem přitom metodu obsahové analýzy literárních a dalších pramenů, českých i zahraničních. Dále jsem provedl syntézu zjištěných požadavků pro jednotlivá média do požadavků pro multimediální vzdělávací prostor. Viditelnost Z hlediska učeben a sálů jsem analyzoval požadavky na osvětlení učebny, umístění projekčních ploch a obrazovek. Zvuk Stanovil jsem základní požadavky na zajištění kvalitní prezentace zvuku ve vzdělávacím prostoru. 5 HODNOCENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROSTOR V této části jsem navrhl metodiku hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor. Nejdříve jsem na základě analýzy odborných pramenů uvedl prováděná hodnocení vzdělávacích prostor a komparativní metodou posoudil vhodnost jejich použití pro hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor. Dále jsem analyzoval možné způsoby hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor a syntézou získaných poznatků vymezil kritéria pro 12

13 hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor. Popsal jsem metodiku navrhovaného hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor. Vymezení oblasti hodnocení Rozborem a kritickým hodnocením získaných poznatků jsem dospěl k závěru, že je nutné každý vzdělávací prostor hodnotit dle jeho vybavení didaktickými technickými prostředky, které jsem stanovil v části 3. Současně je nutné hodnotit podmínky provozu těchto prostředků. Stávající prováděná hodnocení vzdělávacích prostor Analýzou současného stavu v České republice, zemích Evropské unie a ve světě jsem dospěl k závěru, že je kladen důraz na sebehodnocení škol (autoevaluaci), přičemž není přesně stanovena žádná metodika tohoto hodnocení. U nás je sebehodnocení škol předepsáno zákonem č. 15/2004 Sb. pro školy 1. a 2. stupně. Pro vysoké školy je pak podle 21, odst.(1) zákona č.111/1998 Sb. předepsána výroční zpráva. Další požadavky při žádosti o akreditaci studijního programu vyplývají z vyhlášky č.42/1999 Sb. Zahraniční školy zajišťují sebehodnocení různým způsobem, například zapojením v Projektu efektivní autoevaluace (ESSE). Nejrozšířenější je systém pro autoevaluaci European Business Excellence Model EFQM. Používaný je také systematického nástroje pro řízení kvality ISO Ani jedno hodnocení neřeší detailně problematiku hodnocení vzdělávacích prostor. Hodnocení jsou orientována zejména kvantitativně, například sledují počet počítačů ve škole apod. Případně sledují dodržování hygienických podmínek, například počet studentů na jednotku prostoru či plochy. Neobsahují ale hodnocení všech podmínek pro kvalitní provoz didaktických technických prostředků ve vzdělávacím prostoru. 13

14 Ani publikace Education at a Glance 2005, kterou vydává OECD neobsahuje hodnocení vzdělávacích prostor. Ekonomické údaje jsou zde velmi přehledně uvedeny ve srovnání mezd učitelů, nákladů škol na 1 žáka apod. Návrh způsobu hodnocení Hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor jsem navrhl provádět z hlediska ekonomického a mimoekonomického. Ekonomické hodnocení Ze statistických údajů, zveřejňovaných UIV (podobně jako OECD), je v ekonomické oblasti patrný důraz na výdaje. Nelze však zjistit výdaje strukturované tak, aby bylo možné usoudit, jakou část uváděných výdajů tvoří výdaje na provoz multimediálních vzdělávacích prostor. Tyto údaje jsem navrhl získat využitím údajů z vedeného podvojného účetnictví dle Zákona o účetnictví č.31/2004 Sb. Je možné přesně stanovit výdaje spojené s vybavením a provozem multimediálních vzdělávacích prostor, resp. vzdělávacích prostor vybavených pro multimediální vyučování. Drobnou zákonnou úpravou jejich struktury a následným automatickým přepočtem pomocí tabulkového procesoru (kalkulátoru) lze získat údaje, jejichž obdoba je v odborných kruzích zejména v USA nazývána TCO - celková cena vlastnictví. Tento pojem zahrnuje nejen pořizovací náklady vlastních didaktických technických prostředků umístěných v učebně, ale i náklady na softwarové vybavení, údržbu, opravy, správu sítě, školení apod., tedy všechny náklady, které s didaktickými technickými prostředky souvisí. Zajímavé údaje lze pak získat například porovnáním nákladů na didaktické technické prostředky a ostatních nákladů přepočtených na jednoho studenta. Získané údaje jsou přitom objektivní, srovnatelné mezi školami stejného typu a hodnocení lze kdykoliv opakovat. 14

15 Mimoekonomické hodnocení Mimoekonomické hodnocení jsem navrhl provádět ve dvou zásadních krocích: - popis učebny způsobem ryze technickým způsobem a sledování objektivních parametrů (rozměry vzdělávacího prostoru, vybavení didaktickými technickými prostředky a podmínkami jejich provozu), - hodnocení účastníky výuky (studenti a vyučující) a statistickým zpracováním získaných odpovědí. Provádění hodnocení V této části jsem navrhl spojení s prováděným sebehodnocením škol. V tom případě by byl školám 1. a 2. stupně poskytnut podklad pro část jejich sebehodnocení, který by zaručoval metodickou jednotnost a srovnatelnost zjištěných údajů. Stávající právní předpisy poskytnutí takového podkladu pro autoevaluaci umožňují. Je jen záležitostí vedení škol, zda by navrženou metodiku školy dodržovaly. Česká školní inspekce by v případě používání tohoto návrhu měla jednotné kvantitativní i kvalitativní podklady pro svoji inspekční činnost. Pro vysoké školy je situace obdobná. Stávající právní předpisy rovněž poskytnutí jednotného podkladu pro vypracování části výročních zpráv umožňují. Navíc část údajů, které vyžaduje pro udělení nebo prodloužení akreditace Akreditační komise MŠMT, by byla stejná. Další výhodou při zpracování navrhovaného sebehodnocení je, že lze celou metodiku zahrnout i do interních předpisů u škol s certifikací ISO 9001 : 2000, což by následně mohlo přinést zvýšení kvality managementu jakosti. 15

16 Postup ekonomického hodnocení Pro rychlejší vyhledávání údajů v účetnictví školy jsem navrhl doplnit syntetické účty účtové rozvahy analytickou evidencí tak, aby příslušné náklady na didaktické technické prostředky byly odlišeny. Těmito syntetickými účty jsou: 500 spotřebované nákupy (doplnit analytickou evidenci didaktických technických předmětů), 511 opravy a udržování (doplnit analytickou evidenci didaktických technických prostředků), 518 ostatní služby (doplnit analytickou evidenci didaktických technických prostředků a učebních pomůcek s nimi souvisejících), 521 mzdové náklady (doplnit analytickou evidenci všech správců didaktických technických prostředků), 524 zákonné pojištění (doplnit analytickou evidenci všech správců didaktických technických prostředků), 551 odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (doplnit analytickou evidenci didaktických technických prostředků a učebních pomůcek s nimi souvisejících, například software). Vlastní výpočty pro hodnocení navrhuji dále rozdělit na následující části: - výpočet nákladů celé školy, - výpočet nákladů na didaktické technické prostředky, - výpočet nákladů na vzdělávací prostory bez didaktických technických prostředků, - přepočet získaných údajů na jednoho studenta školy. Abych maximálně usnadnil provádění navrženého ekonomického hodnocení, naprogramoval jsem v tabulkovém procesoru všechny potřebné 16

17 funkce, včetně přehledů uvedených v tabulkách. Program je nahrán na CD umístěném v příloze práce. Popis jeho ovládání jsem dále uvedl. Postup mimoekonomického hodnocení Mimoekonomické hodnocení se skládá ze tří částí, které se liší zdrojem získaných údajů. Jsou to hodnocení: - technické, - studentů, - vyučujících. Pro všechny části mimoekonomického hodnocení jsem naprogramoval v tabulkovém procesoru MS Excel všechny potřebné funkce, včetně přehledů uvedených v tabulkách. Program je nahrán na CD umístěném v příloze práce. Technické hodnocení Otevřený soubor obsahuje prostor pro údaje o 20-ti učebnách. Důležitou roli má Ped+Psych a Technická. Obě vždy pro všechny příslušné didaktické technické prostředky obsahují hypertextový odkaz na soubor s rozsáhlou nápovědou. V souvislosti s názvy je to popis pedagogických a psychologických vlivů příslušných prostředků a technický popis příslušných prostředků. Další nápovědy jsou uvedeny u vybraných buněk jako komentář, který se zobrazí při pohybu kurzorem myši přes příslušnou buňku. Další usnadnění přináší výběry prvků didaktických technických prostředků a odpovědí na některé otázky ze seznamu. V rámci tohoto hodnocení se zadávají: - parametry učebny (počet míst pro studenty,délka, šířka vzdělávacího prostoru, vhodnost učebny pro způsob vyučování, počet hodin týdně dle rozvrhu 17

18 - přehled didaktických technických prostředků (v členění dle části 2; parametry ovlivňující jejich používání: vzdálenosti diváků, rozměry projekčních ploch apod.; počet a vybavení počítačů, připojení k počítačové síti apod.). Všechny zadávané a vypočítané hodnoty lze vytisknout v textové podobě i v grafickém porovnání. Názory studentů V této části jsem navrhl statistické vyhodnocení získaných názorů. Všechny potřebné výpočty jsou prováděny po zadání příslušných počtů hlasů. Studenti vyjadřují své hodnocení provozu všech didaktických technických prostředků v každém vzdělávacím prostoru učebně, to je následně statisticky vyhodnoceno. Výsledky jsou uváděny s udáním minima a maxima intervalu spolehlivosti odpovědí při spolehlivosti 95 %. Výsledky je pak možné zobrazit i formou grafického porovnání údajů. Názory vyučujících Pro vyučující jsem za klíčovou považoval otázku, zda je dostupný určitý didaktický technický prostředek, potažmo vybavení umožňujícího multimediální vyučování. Tím je hodnoceno, zda vyučující mají pro vedení vyučování dostupné prostředky, které musí dát při plánování výuky do souvislostí s ostatními veličinami: - cílem, - učivem, - psychickou strukturou, - sociální strukturou, - metodami. 18

19 Vyhodnocení názoru vyučujících je prováděno obdobně jako názoru studentů. Pouze názor vyučujících není orientován k hodnocení konkrétního vzdělávacího prostoru, ale celé školy Textové hodnocení školy V toto textovém výstupu jsem navrhl hodnocení školy na základě hodnocení ekonomického a technického. Jde o kdykoliv rychle ověřitelné a srovnatelné údaje. Doporučení pro tisk hodnocení Všechny potřebné údaje jsou ukládány v elektronické podobě. Protože jsem program pro evidenci a výpočty dělal pouze jako ukázku možností navrhovaného hodnocení, zvolil jsem nejjednodušší a provizorní řešení. Proto je tisk některých tabulek, které shromažďují údaje o 20 učebnách nereálný. S ohledem na to jsem v této části uvedl údaje o druhu tisku, aby si uživatel mohl zvolit údaje a způsob jejich prezentace při tisku. 6 OVĚŘENÍ NAVRŽENÉHO HODNOCENÍ V této části jsem se zabýval praktickým ověřením navrženého hodnocení vzdělávacích prostor a jeho metodiky na konkrétním praktickém příkladě a získané zkušenosti jsem vyhodnotit s využitím SWOT analýzy. Protože navrženou metodiku hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor aplikuji v programech umístěných na přiloženém CD, bylo ověření dané metodiky současně ověřením funkčnosti programů. Pro ověření navrhované metodiky hodnocení vzdělávacích prostor jsem využil údajů získaných na Vysoké škole hotelové, na které učím. Údaje byly získány z účetní závěrky roku Další údaje jsou platné rovněž k tomuto roku. 19

20 Všechny potřebné údaje jsou uvedeny v tabulkách v příloze. Celá příloha obsahuje dvě části, elektronickou a tištěnou. Elektronická část je uložena na přiloženém CD. Tištěná příloha obsahuje: - textové hodnocení (příloha A), - ekonomické hodnocení (příloha B), - technické hodnocení (příloha C), - vyhodnocení názoru studentů (příloha D), - vyhodnocení názoru vyučujících (příloha E). Získané poznatky jsem rozdělil a hodnotil podle následujících oblastí: - dostupnost potřebných údajů a náklady na jejich získání, - vztah údajů, metod a prostředků k lidskému faktoru, - realizovatelnost hodnocení navrženými metodami, - srovnatelnost, - opakovatelnost hodnocení, - objektivnost hodnocení, - možnosti využití hodnocení. Dostupnost potřebných údajů, náklady na jejich získání Dostupnost potřebných údajů je výhodou navržené metodiky hodnocení. Jejich získání nevyžaduje náklady. Pouze získání údajů od účastníků výuky je časově náročnější a je nutné ho s ohledem na použitelnost údajů pečlivě připravit. Vztah údajů, metod a prostředků k lidskému faktoru Ekonomické a technické hodnocení není ovlivňováno lidským faktorem. Při vyhodnocení názoru vyučujících se projevil problém s nedostatečným počtem respondentů. Při vyhodnocení názoru studentů se projevuje hlavně 20

21 neznalost všech vzdělávacích prostor školy. Proto vyhodnocení jejich názorů statistickými metodami nemusí být vždy spolehlivé. Realizovatelnost hodnocení navrženými metodami Navrženými metodami lze hodnocení beze zbytku realizovat. Během ověřování se nevyskytly problémy, které by vyžadovaly změnu metody. Srovnatelnost Získané ekonomické a technické údaje jsou srovnatelné. Údaje získané od účastníků výuky mají omezenou srovnatelnost danou vlivem, který jsem popsal u hodnocení lidského faktoru. Opakovatelnost hodnocení Navrhované ekonomické a technické hodnocení je beze zbytku opakovatelné. Hodnocení účastníky výuky je poplatné jejich počtu a znalosti všech vzdělávacích prostor školy. Tomu pak odpovídá podmíněná opakovatelnost hodnocení. Objektivnost hodnocení Navrhované ekonomické a technické hodnocení je objektivní. Hodnocení účastníky výuky je poplatné jejich počtu a znalosti všech vzdělávacích prostor školy. Tomu pak odpovídá podmíněná objektivita hodnocení. Možnosti využití hodnocení Navrhované ekonomické a technické hodnocení lze využít při sebehodnocení školy. Je tedy použitelné i v případě, že škola má certifikát ISO 9001:2000 a navrhovanou metodiku zavede do svých interních předpisů. Bylo by rovněž možné využít navrhované ekonomické a technické hodnocení Českou školní inspekcí jako pomůcku pro sebehodnocení škol. 21

22 Některé získané údaje by mohly nalézt uplatnění i při obnovování akreditací Akreditační komisí MŠMT. SWOT analýza Zjištění získaná při ověřování navrhovaného hodnocení jsem na závěr této části srovnal do tabulek SWOT analýzy, které přehledně určují výhody silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby navrhovaného hodnocení. 22

23 SWOT analýza pro navrhované hodnocení vzdělávacích prostor (soubory Hodnocení, Názory studentů, Názory vyučujících) H. oblast Silné stránky Slabé stránky Dostupnost Dostupné, bez nákladů Nutná příprava průzkumů údajů Lidský faktor Ekonomické a technické hodnocení neovlivní. Kvalitní nápověda programu. Metody Jednoduché, zpracování bez problémů Srovnatelnost Ekonomické a technické hodnocení Opakovatelnost U ekonomického a technického Objektivnost Možnosti využ. Dostupnost údajů Lidský faktor Metody Srovnatelnost Opakovatelnost Objektivnost Možnosti využití hodnocení U ekonomického a technického hodnocení Příležitosti Lze vylepšit zavedením analytické evidence. Opakované technické hodnocení má údaje již zadané. Řešit nedostatečný počet respondentů při hodnocení účastníky výuky Využít hodnocení ke zkvalitnění vyučování Řešit v souvislosti s nedostatečným počtem respondentů Sebekontrola školy, ISO 9001:2000, ČŠI, AK. Využívání učeben Nutný dostatečný počet respondentů Hrozby Nedostatečný počet respondentů při hodnocení účastníky výuky. Při nevhodném škálování Nezaručena u hodnocení účastníky výuky Nezaručena u hodnocení účastníky výuky Nezaručena u hodnocení účastníky výuky (lze ovlivnit) Počet míst na jednu hodinu týdně Obr. 4: SWOT analýza navrhovaného hodnocení 23

24 7 DISKUSE NÁVRH SMĚRŮ DALŠÍHO VÝZKUMU Diskuse V této části jsem porovnával výchozí stav pro návrh metodiky hodnocení s možnostmi, které by přineslo navrhované hodnocení. Stávající prováděná hodnocení vzdělávacích prostor: - Z hlediska metodiky hodnocení vzdělávacích prostor školy nelze ani jedno z používaných hodnocení beze zbytku použít, - Srovnatelnost údajů stávajících způsobů hodnocení nelze objektivně posoudit. Určitá hodnocení například kvantitativních ukazatelů by byla jistě srovnatelná, ale pouze v případě, že by například školy 1. a 2. stupně měly ustanovením zákona č. 15/2004 Sb., případně upravující vyhláškou, stanovenu povinnost je uvádět. Přitom průzkum provedený Českou školní inspekcí [2005] dospěl k závěru, že většina škol se autoevaluací zabývá, vidí v nich důležitou zpětnou vazbu své činnosti. Lepší situace je díky Akreditační komisi u vysokých škol. Ale ani zde není vše v pořádku, jak lze usoudit z příkladů výročních zpráv, uvedených v části 5. - Objektivnost současného způsobu hodnocení je s ohledem na nejednotnost modelu vlastního hodnocení i nejednotnost zpracování výročních zpráv a absenci konkretizujících předpisů diskutabilní. - Opakovatelnost způsobu současného hodnocení je rovněž diskutabilní. - K uváděným nedostatkům lze připojit i výsledky dotazníkového šetření po inspekci, ve které ředitelé škol a školských zařízení kritizují některé skutečnosti. 24

25 Navrhovaná metodika hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor Spatřuje východisko ve stanovení přesných postupů při sebehodnocení. To lze použít u škol 1. a 2. stupně, kde je vyžadováno zákonem, ale ho lze využít u vysokých škol při různých příležitostech. Příležitosti jsou dány například povinností sestavit výroční zprávu, předkládat Akreditační komisi žádosti o akreditaci apod. Dále mají všechny školy, certifikované dle ČSN EN ISO 9001 : 2000, možnost navrhované hodnocení zakomponovat do svých interních předpisů Systému managementu jakosti a využít ho tak ke zvýšení předpokladů kvalitní výuky prostřednictvím didaktických technických prostředků. Důraz při sestavování návrhu hodnocení jsem mimo jiné kladl na: - jednoduchost získávání údajů; - využitelnost získaných údajů při následující inspekci; - použití nápovědy, která plní funkci metodickou a poradní, pokud jde o využívání didaktických technických prostředků při výuce; - libovolnou odbornost a kvalifikaci osob provádějících hodnocení. Navrhované hodnocení přitom obsahuje mimo jiné i hodnocení, která posuzují možnosti optimálního provozu didaktických technických prostředků, jejichž současné používání tvoří základní předpoklady multimediálního vyučování. Podle analyzovaných pramenů v části 5 se žádné hodnocení podmínkami kvalitního provozu didaktických technických prostředků nezabývalo. Ověřování navrženého hodnocení prokázalo jeho určité klady i nedostatky. - Navrženými metodami lze hodnocení beze zbytku kdykoliv realizovat. Během ověřování se nevyskytly problémy, které by vyžadovaly změnu metody. 25

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011

KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011 KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011 PRO STUDENTY OBORU Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání Algoritmizace a programování v Imagine Tvorba a ověření

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ICT plán školy 2007/2008

ICT plán školy 2007/2008 ICT plán školy 2007/2008 -zpracováno dle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551 ze dne 12. 12. 2005 ICT manažer: Mgr. Hana Minářová ICT správce: Tomáš Vinter ICT metodik: Mgr. Jarmila Nováková Údaje

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu:

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 6 Čtyřleté gymnázium INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle požadavků uvedených v RVP GV. Časové a organizační

Více

9. Seznam příloh

9. Seznam příloh 9. Seznam příloh I. Obr. č. 1 - Hypermediální učební pomůcka ve vztahu k žákovi II. Obr. č. 2 - Možnosti práce žáka s interaktivní tabulí III. Obr. č. 3 - Možnosti využití počítače ve výuce IV. Graf č.

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Studijní předměty a požadavky na studenta. Studijní předměty

Studijní předměty a požadavky na studenta. Studijní předměty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Studijní předměty a požadavky

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Informační a mediální výchova dětí na ZŠ. Využití počítačů, internetu, knih, knihoven, televize, rozhlasu, novin a časopisů (médií) ve vzdělávání

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením

Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP)

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP) FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP) Textové požadavky a náležitosti Zásady psaní textu dány normou ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Text maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Didaktika účetnictví Kurs DEP507

Didaktika účetnictví Kurs DEP507 Snímek 1 Didaktika účetnictví Kurs DEP507 marie.fiserova@oavin.cz Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Snímek 2 Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs 1DP507 Snímek 3 Didaktika ekon. předmětů

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Název projektu: Vzdělávací programy dle potřeb praxe CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem ČR. Program konference: Představení

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média 0 Sondy a analýzy Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, J. Průcha a kol. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Praha 2008 1 Sondy a analýzy

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl:

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl: CELN občanské sdružení zaměřené na všestrannou podporu vzdělávání, zejména pak jeho distančních a elektronických metod sdružuje zaměstnance vysokých, vyšších odborných, středních a základních škol do sítě

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA System for individual learning of mathematics Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA Obsah prezentace Výzkumný problém Teoretická východiska Hlavní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

KITTV PedF UK témata diplomových prací pro školní rok 2011/2012

KITTV PedF UK témata diplomových prací pro školní rok 2011/2012 KITTV PedF UK témata diplomových prací pro školní rok 2011/2012 PRO STUDENTY OBORU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÁ A INFORMAČNÍ VÝCHOVA Výuka technicky zaměřených předmětů na všeobecně vzdělávacích

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více