Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011"

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava příspěvková organizace Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 Obsah: Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty 1 II. Neinvestiční příspěvek 4 III. Investice 5 IV. Zkrácená rozvaha 6 V. Hospodaření s fondy 7 VI. Rozbor mezd 9 VII. Vybrané ukazatelé pro sociální sféru 10 Komentář k hodnocení činnosti a hospodaření za r Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2010 a I. pololetí roku Zhodnocení hospodaření organizace způsob dosažení výsledku hospodaření Výsledky kontrolní činnosti vlastní a externí 16 Ing. Juraj Chomič ředitel organizace Zpracoval: Ing. Juraj Chomič V Ostravě dne

2 B. Komentáře k zhodnocení hospodaření organizace za rok Tabulková část základní ukazatelé: I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty Náklady Celkové náklady za organizaci k činily celkem ,14 tis.kč, z toho: v hlavní činnosti ,14 tis. Kč, v hospodářské činnosti 1 656,00 tis. Kč. V porovnání k byly celkové náklady o. v hlavní činnosti nižší o. v hospodářské činnosti vyšší o. 758,98 tis. Kč nižší, z toho: 1 216,33 tis. Kč, 457,35 tis. Kč. Snížení nákladů k v hlavní činnosti v porovnání s rokem 2010 bylo ovlivněno zejména: a) snížením objemu oprav a udržování o 2 419,30 tis. Kč, důvodem byla realizace zejména akcí typu rekonstrukcí a technického zhodnocení. b) snížením objemu odpisů vlivem snižovaní hodnoty odepisovaného majetku. c) stagnací ročního objemu mzdových prostředků vynakládaných na platy. Zvýšení nákladů k v hospodářské činnosti bylo ovlivněno zejména: a) provozem Mini-marketu po celé období roku 2011 (v roce 2010 od ). b) nárůstem nákladů na prodej zboží o ,87 tis. Kč, c) nárůstem nákladů na osobní náklady o.. 118,38 tis. Kč. Z pohledu plnění plánu nákladů roku 2011 celkem bylo dosaženo úspor nákladů proti plánovaným hodnotám s výjimkou plánované výše odpisů dlouhodobého majetku. Výnosy (bez příspěvku a dotace na provoz) Celkové výnosy za organizaci k činily celkem ,49 tis.kč, z toho: v hlavní činnosti ,18 tis. Kč v hospodářské činnosti ,31 tis. Kč. V porovnání k jsou celkové výnosy o 5 919,79 tis. Kč vyšší, z toho: v hlavní činnosti jsou vyšší o 5 724,49 tis. Kč, v hospodářské činnosti jsou vyšší o ,30 tis. Kč. 13

3 Zvýšení výnosů k v hlavní činnosti v porovnání s rokem 2010 bylo ovlivněno zejména: a) nárůstem tržeb za služby celkem o 661,29 tis. Kč, z toho: zvýšením tržeb za stravu a pobyt klientů o.. 527,90 tis. Kč, nárůstem tržeb za péči o.. 916,49 tis. Kč, Nárůst tržeb za služby kompenzoval výpadek výnosů ze strany zdravotních pojišťoven ve výši.. 791,23 tis. Kč. b) zvýšením ostatních výnosů o ,20 tis. Kč. z toho: tvorby krytí odpisů ,87 tis. Kč, Zvýšení výnosů k v hospodářské činnosti v porovnání s rokem 2010 bylo ovlivněno zejména: a) nárůstem tržeb za prodej zboží o. 139,21 tis. Kč, b) nárůstem úroků o 49,89 tis. Kč, Z pohledu plnění plánu výnosů (bez příspěvku a dotace na provoz) roku 2011 celkem bylo dosaženo naplnění plánovaných hodnot. Hospodářský výsledek Organizace měla pro rok 2011 stanoven závazný ukazatel hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč. K hospodářský výsledek celkem po zdanění činil (zisk) 2 289,12 tis. Kč, z toho: z hlavní činnosti zisk ,81 tis. Kč, z činnosti hospodářské zisk 13,31 tis. Kč. V porovnání k dosaženému hospodářskému výsledku celkem před zdaněním za rok 2010 jde o zlepšení o ,32 tis. Kč, z toho: vůči hlavní činnosti zlepšení o ,37 tis. Kč vůči hospodářské činnosti zhoršení o 262,05 tis. Kč. Organizace vykázala ve sledovaném období zlepšený výsledek hospodaření (dále jen ZVH). ZVH byl v porovnání s rokem 2010 dosažen úsporou nákladů a navýšením výnosů. Vyšší plnění výnosů bylo ovlivněno především vyšším plněním výnosů za pobyt a stravu od klientů, příspěvkem za péči, ostatními výnosy a také vyššími výnosy z hospodářské činnosti, což kompenzovalo výpadek výnosů ze strany zdravotních pojišťoven a přiznané státní dotace z rozpočtu MPSV a ÚP. 14

4 Zněny objemu nákladů a výnosů u hospodářské činnosti v porovnání let 2011 a 2010 jsou ovlivněny tím, že provoz Mini-marketu byl v roce 2010 zahájen od Z pohledu plánovaného HV byl ZVH dosažen úsporou nákladů při naplnění plánovaného objemu výnosů, když plán pro rok 2011 již počítal se snížením objemu přiznané státní dotace z rozpočtu MPSV a ÚP. Ze srovnání ukazatelů za období vyplývá, že srovnávané ukazatelé měly růstovou tendenci, zejména vlivem nárůstu kapacity zařízení a meziroční změnou vstupních a výstupních cen. HV celkem za organizaci byl vždy zlepšený než požadovaná 0 hodnota. II. Neinvestiční příspěvek a dotace Neinvestiční příspěvek Čerpaný neinvestiční příspěvek k činil celkem z toho: ,32 tis.kč, na provoz ,00 tis. Kč, na odpisy ,02 tis. Kč, účelový. 27,30 tis. Kč, granty SMO. 30,00 tis. Kč, granty KÚ 280,00 tis. Kč. V porovnání k byl čerpaný neinvestiční příspěvek o. nižší, z toho : 616,68 tis. Kč na provoz nižší o. 428,00 tis. Kč, na odpisy nižší o.. 495,98 tis. Kč, účelový vyšší o 27,30 tis. Kč z důvodu přiznaného dokrytí spoluúčasti na projektu EU v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce ČR PR Ať mluvíme polsky česky, spolu je nám vždycky hezky, granty KÚ vyšší o ,00 tis. Kč Rozdíl mezi ve výši 70,02 tis. Kč mezi přijatým plněním příspěvku na odpisy a čerpáním příspěvku na odpisy je požadováno organizaci k dokrytí zřizovatelem v roce Dotace Dotace od státu a jiných subjektů k činily celkem 9 221,45 tis.kč, z toho: Neinvestiční dotace od MPSV byla schválena ve výši 8 925,00 tis. Kč. Neinvestiční dotace od ÚP byla schválena ve výši.. 262,15 tis. Kč. Neinvestiční dotace od jiných subjektů byla schválená ve výši 34,30 tis. Kč. 15

5 V porovnání k byly dotace o ,77 tis. Kč nižší, z toho : Neinvestiční dotace od MPSV byla nižší o ,00 tis. Kč. Neinvestiční dotace od ÚP byla nižší o. 928,07 tis. Kč. Neinvestiční dotace od jiných subjektů byla vyšší o... 34,30 tis. Kč. Neinvestiční dotace od MPSV byla o 3 075,00 tis. Kč nižší vzhledem k rozhodnutí MPSV, Neinvestiční dotace od ÚP byla o 928,07 tis. Kč nižší z důvodu postupně snižujícího nároku ze sjednaných dohod stanovených pro přiznání nároku na další dotace. Neinvestiční dotace od jiných subjektů byla vyšší o 34,30 tis. Kč, když v daném případě šlo o přiznanou dotaci OKD na krytí provozních výdajů spojených s projektem Česko-polské vánoce pro seniory. Ze srovnání ukazatelů za období vyplývá, že srovnávané ukazatelé měly růstovou tendenci při stejné kapacitě zařízení, v letech dochází ke stagnaci a to i při nárůstu kapacity zařízení a roce 2011 dochází k pronikavému snížení srovnávaných ukazatelů zejména vlivem poklesu dotací. III. Investice Pro rok 2011 nebyla organizaci schválena zřizovatelem investiční dotace. Objem investic k z ostatních zdrojů IF byly celkově ,23 tis. Kč, z toho: Stroje a přístroje ,23 tis. Kč. Technické zhodnocení ,00 tis. Kč. Zdrojem pořízených investic byly odpisy HM a při pořízení těchto investic bylo postupováno v souladu se zákonem o zadávání VZ- malé VZ. V porovnání s rokem 2010 byl objem investic z ostatních zdrojů vyšší o.. 877,31 tis. Kč. Ze srovnání ukazatelů za období vyplývá, že srovnávané ukazatelé v oblasti investic mají v oblasti: investičního příspěvku od zřizovatele od roku 2009 prakticky 0 hodnotu, ostatních zdrojů IF růstovou tendenci s výjimkou roku 2009, kdy podíl investic z těchto zdrojů v roce 2009 činil 0,- Kč. IV. Zkrácená rozvaha 16

6 Rozpis pohledávek a závazků v členění do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti včetně vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu zřizovatele je uveden u tabulkové části základní ukazatelé, část IV. Zkrácená rozvaha. Pohledávky a závazky jsou výhradně krátkodobého charakteru. K datu účetní závěrky nebyla žádná pohledávka po lhůtě splatnosti žalována, vymáhána na splátky a v průběhu roku 2011 nebyla žádná z pohledávek odepsána. Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti byly pouze upomínány. Organizace nemá k vypořádanou pohledávku vůči ÚP, pohledávka vůči zřizovateli vznikla z titulu dokrytí odpisů a má vypořádanou pohledávku vůči MPSV ČR. K datu účetní závěrky organizace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Eviduje ve lhůtě splatnosti do svůj závazek vůči zřizovateli z titulu návratnosti poskytnuté finanční výpomoci a závazek vůči zaměstnancům a státním institucím z mezd a odvodů za 12/2011. V. Hospodaření s fondy Fond odměn Zůstatek fondu odměn k celkem. 18,00 tis. Kč, Fond byl vytvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2001 (dle rozhodnutí zastupitelstva města ze zasedání dne , usnesení č. 1410/27). Pro čerpání fondu v roce 2011 nevznikl důvod. Fond FKSP Zůstatek fondu FKSP k celkem. 59,35 tis. Kč, Tvorba fondu celkem za rok 2011ve výši. 287,19 tis. Kč, a to základním přídělem z hrubých mezd. Celkové čerpání FKSP k ve výši..545,87 tis. Kč, a to na : - příspěvek na stravování ,21 tis. Kč - příspěvek na penzijní připoj ,40 tis. Kč - příspěvek na životní poj ,63 tis. Kč - příspěvek na kulturu, TV a sport.. 7,63 tis. Kč Rezervní fond 17

7 K konečný stav fondu činí ,48 tis. Kč, byl tvořen a čerpán takto: - počáteční stav k ,80 tis. Kč - Dary 699,40 tis. Kč - přeúčtování darů na SÚ ,52 tis. Kč - HV roku ,80 tis. Kč Investiční fond fond reprodukce majetku K konečný stav fondu činí ,56 tis. Kč, byl tvořen a čerpán takto: počáteční stav ,37 tis. Kč tvorba : - Ostatní opravy r Odpisy čerpání : - - na odpisy - na investice 1 306,95 tis. Kč 6 596,12 tis. Kč 4 870,16 tis. Kč 2 648,23 tis. Kč - - ostatní opravy r ,49 tis. Kč VI. Rozbor mezd Ukazatel počtu zaměstnanců Plánovaný schválený počet zaměstnanců k činil 135 fyzických osob, stejně jako v roce V průběhu roku 2011 provedla organizace stávajícího počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a byly provedeny malé změny ve struktuře zaměstnanců (1 sociální pracovník byl nahrazen finanční referentkou), snížen počet všeobecných sester (o 2), navýšen počet pracovníků v sociálních službách (o 2). Celkový fyzický počet zaměstnanců k činil 138 (včetně zástupu za pracovní neschopnost) při dodržení podkročení přepočteného plánovaného počet zaměstnanců k o 0,29 fyzických osob. Ukazatel průměrné mzdy Plánované mzdové náklady nebyly překročeny a čerpání k činí 99,92 % plánované hodnoty. Roční objem mzdových prostředků vynakládaných na platy celkem byl plánován ve výši tis. Kč. Mzdové náklady byly vyčerpány k ve výši tis. Kč. Míra fluktuace zaměstnanců Roční míra fluktuace v roce 2011 činila 21,51 %. Míra fluktuace byla ovlivněna zejména využíváním zástupu za nemocenské pro zajištění plynulého provozu poskytování služby a ukončení pracovních poměrů dohodou (14 ukončení PP ). Organizace neukončila s žádným zaměstnancem pracovní poměr na základě 55 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. 18

8 VII. Vybrané ukazatele pro sociální sféru registrovaná služba 49, zák. 108/2006 Sb. Ukazatelé K byla kapacita v zařízení 197 míst a v průběhu roku 2011 se nezměnila. V porovnání roku 2011 s rokem 2010 došlo k : a) snížení počtu přijatých uživatelů ve sledovaném období o 14 osob, b) nárůstu celkového počtu lůžkodnů za dané období o Celkový počet lůžkodnů za dané období byl ovlivněn objektivními příčinami spojenými s reálnou možností nástupu zájemce na uvolněné místo, c) nárůstu počtu zcela imobilních uživatelů o 12 osob, při současném snížení počtu mobilních uživatelů s pomocí druhé osoby popř. pomůcky o 51 osob. Změna v počtu aktuálních žádostí byla vyvolána tím, že od byly stávající žádostí nově prošetřeny. Výstupem byly aktuální žádosti, které respektují potřebnost zájemce a jeho ochotu reagovat na aktuální uvolněné místo v rámci organizace. Pro srovnání ukazatelů za období bylo významné, že ve vymezeném období se měnila kapacita zařízení z počátečního stavu 98 uživatelů na aktuální stav 197 uživatelů. Ze srovnávaných ukazatelů uživatelů zařazených podle příspěvků na péči vyplývá, že dochází k stagnaci v poměru počtu uživatelů zařazených bez příspěvku na péči a v I. st. PNP ve vztahu k uživatelům zařazených v II. až IV. st. PNP vzhledem k celkové kapacitě zařízení. Zařízení v porovnání s minulými léty pokračovalo se snížením průměrného měsíčního výdaje na lůžko (v porovnání let snížení o cca 910,- Kč na lůžko) při současném navýšení soběstačnosti zařízení. 2. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za I. pololetí roku 2011 a) Návrhy opatření na odstranění zjištěných nedostatků příspěvkové organizaci: V dalším období zajistit soulad mezi údaji výkazů a tabulkovou částí materiálu (nesoulad VVZ a tabulkové části materiálu náklady celkem hl. činnost, výnosy celkem vedl. činnost, HV obou činností). zodp.: ředitel organizace b) Návrhy opatření odvětvového odboru samosprávným orgánům města: Nebyly. 19

9 za rok 2010 a) Návrhy opatření na odstranění zjištěných nedostatků příspěvkové organizaci: Hodnotící materiál za rok 2010 přepracovat podle stanovené osnovy v termínu do Úkol splněn přepracovaný hodnotící materiál rozeslán členům hodnotící komise dne b) Na základě ukončené kontroly odborem IAK zajistit nápravu zjištěných nedostatků a písemně informovat dotčené odbory magistrátu o způsobu nápravných opatření v termínu do Úkol splněn organizace přijala ke zjištěným nedostatků odborem IAK opatření. O způsobu nápravných opatřeních byl písemně informován IAK a odvětvový odbor dopisem ze dne , když přílohou dopisu byly přijatá opatření. c) Převést zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši Kč do rezervního fondu. Úkol splněn - v účetní závěrce za 7/2011, když rozhodnutí zastupitelstva města ze dne , usnesení č. 494/9 o proúčtování zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 do rezervního fondu, organizace obdržela v 7/2011. Úkol splněn v termínu Propočet výsledku hospodaření ve vazbě na nové účetnictví platné od Nové účetnictví platné od nemělo v naší organizaci vliv na dosažený hospodářský výsledek k Výkyvy hospodaření za rok 2011, které by měly být součástí "Zprávy o plnění rozpočtu Statutárního města Ostravy za rok U organizace nedošlo k takovým výkyvům, které by měly být komentovány ve Zprávě o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy za rok Vyhodnocení předmětu činnosti. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace v roce 2011, stejně jako v roce 2010, poskytovala sociální službu v oblasti pobytových sociálních služeb dle vydané registrace Krajským úřadem Moravskoslezského kraje podle 49 domovy pro seniory, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. 20

10 Ve sledovaném období nedošlo ani k rozšíření kapacity zařízení, když kapacita odpovídá počtu 197 uživatelů. Komplexní celodenní péče odpovídala v roce 2011 průměrně využité kapacitě 195 uživateli. Co se týče lidských zdrojů, organizace nepřekročila plánovaný fyzický stav ve výši 135 zaměstnanců. V organizačním schéma došlo pouze k malým přesunům zejména mezi sociálním a ošetřovatelským útvarem. V rámci naplňování poslání a hlavních cílů organizace pro rok 2011 si organizace nastavila v Plánu činnosti pro rok 2011 celou řadu opatření, když stav plnění těchto opatření je předmětem Vyhodnocení plánu činnosti za rok V rámci plnění opatření, organizace vysoce hodnotí: a) svou účast v rámci pilotního projektu APSS ČR Značka kvality v sociálních službách. Organizace byla celkově oceněna 4 ****, když například v oblasti péče získala maximální ocenění ve výši 5 *****, b) nového nastavení systému alternativní komunikace, c) další propracování tzv. sociálního modelu, d) rozšíření software CYGNUS na všechny činnosti organizace včetně sběru dat terminály, který se týká poskytované sociální služby, e) rozšíření své příhraniční spolupráce v Polsku s dvěma domovy pro seniory v rámci projektu EU - Operační program příhraniční spolupráce ČR PR Ať mluvíme polsky česky, spolu je nám vždycky hezky. f) realizaci aktivit pro uživatele v rámci dotace SMO projekt Aktivita nejlepší lék na stáří, dále v rámci dotace ArcelorMittal projekt Internetová kavárna pro seniory a projektu Česko-polské vánoce v rámci Nadace OKD. g) projektu spojeného s zřízením a vybavením Půjčovny kompenzačních pomůcek v rámci dotace KÚ MSK. 6. Výsledky kontrolní činnosti Vnitřní kontrolní činnost Organizace nemá zřízen útvar interního auditu. Vnitřní řídící kontrola je v organizaci upravena směrnicí ředitele č. 88/10, která je účinná od včetně platného dodatku č. 1 účinného od Směrnice upravuje postup při provádění řídící kontrolní činnosti ze strany příkazců operací, správce rozpočtu, hlavního účetního a ostatních vedoucích zaměstnanců. Vnitřní kontrolní činnost v organizaci byla v roce 2011 prováděna dle předem stanoveného plánu práce kontrolní činnosti podle zákona č.320/2001sb. a namátkové kontroly dle platné směrnice ředitele. Kontroly prováděli pověření vedoucí pracovníci organizace. Z jednotlivých kontrol byly prováděny záznamy v centrální knize kontrol. Celkem bylo vedoucími pracovníky organizace provedeno 131 vnitřních kontrol. Na základě provedených vnitřních kontrol: orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům nebyly oznámeny žádné skutečnosti, které by nasvědčovali tomu, že byl spáchán trestný čin, Ministerstvu financí ČR, atd. nebylo oznámeno žádné zjištění, které by zakládalo finanční zjištění k takovému oznámení. 21

11 Externí kontroly (SMO, FÚ, KHS,.) a) Veřejnosprávní kontrola dle 13 zákona č. 320/2001 odborem IAK MO Datum kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky, a to kontrola věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků za kontrolované období 01/ /2010. Nedostatky byly předmětem sepsaného protokolu o výsledku kontroly, č.j.: SMO/021390/11/IAK/Něm, Sp. zn.: S-SMO/021299/11/IAK ze dne , když celkově bylo konstatováno: a) Nebyly zjištěné závažné nedostatky, b) Kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve výši 6 000,- Kč, c) Organizace čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem a z hlediska hospodárnosti nebyly zjištěny nedostatky, d) Nedostatky, ze kterých nevyplynula vyšší míra rizika a finanční dopady, byly zjištěny v oblastech: veřejných zakázek, smluvních vztahů, fondů, účetnictví, inventarizace a evidence majetku, autoprovozu a cestovních náhrad a vnitřního kontrolního systému a vnitřních předpisů. K odstranění nedostatku veřejnoprávní kontroly byl vydán dne vydán Příkaz ředitele. Písemná informace o odstranění nedostatků byla zaslána odboru IAK a odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit dopisem ze dne Sankce 6 000,- Kč byla rozhodnutím Rady města organizaci prominuta. b) Státní kontrola Úřadu práce v Ostravě dle zákona 552/1991 Sb., v návaznosti na 65 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Datum kontroly:

12 Podklady předložené k řízení o dávkách státní sociální podpory právnickým a fyzickým osobám. Kontrolou bylo zkontrolováno 124 potvrzených příjmů u 28 zaměstnanců, když bylo zjištěno, že ve 2 případech byl roční příjem potvrzen v nesprávné výši. K zjištěným nedostatkům byly vystaveny potvrzení se správnými údaji o příjmech, které byly písemně zaslány Úřadu práce v Ostravě dne c) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování požadavku zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 178/2002 a zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění zákona č. 305/2009 Sb., vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na Mini-market v rámci stravovacího útvaru (měření skladovacích teplot, hygiena, HACCP, označení balených výrobků, výskyt potravin s prošlou lhůtou, zdravotní průkazy). Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky v označení 5-ti balených výrobků, což bylo řešeno adresně s odpovědnou prodavačkou. Ze strany organizace byla prodavačka opětovně ústně poučena o svých povinnostech. 23

13 d) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Odběr a laboratorní rozbor vzorku teplé vody z van ARIO U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. Bez přijatých nápravných opatření. e) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona 552/1991 Sb zaměřena na proočkování uživatelů proti pneumokovým nákazám. Zjištěno, že z 197 uživatelů je neproočkováno 7 nově nastoupených uživatelů, kteří budou doočkováni. f) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Odběr a laboratorní rozbor vzorku teplé vody z van ARIO U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. 24

14 Bez přijatých nápravných opatřeních. g) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování požadavku zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 178/2002, vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na Mini-market v rámci stravovacího útvaru (měření skladovacích teplot, hygiena, HACCP, označení balených výrobků, výskyt potravin s prošlou lhůtou, zdravotní průkazy). Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky v označení 1 ks dodaného zboží, nesprávné uložení cukrářských výrobků společně se surovinou na výrobu, neumytá podlaha pod stoly v cukrářské dílně, nepřípustné chystání pomazánky v přípravně těsta. Zjištěné nedostatky řešeny adresně s odpovědnými pracovnicemi. Ze strany organizace byly odpovědné pracovnice opětovně prokazatelně proškoleny a poučeny z platných předpisů. O této skutečnosti KHS informována dopisem zn. 2537/2011 ze dne , h) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona 552/1991 Sb zaměřena na dodržování zákona 258/2000 Sb., zákona 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vyhlášku 432/2003 Sb., nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 25

15 Při kontrole zaměřené na kategorizaci prací, poskytování ochranných pracovních pomůcek, smlouvu a zajištění závodní preventivní péče, lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci, osobní karty zaměstnanců na svěřené hodnoty, BOZP, záznamy ze vstupů zaměstnanců nebyly zjištěny závady. V rámci doporučení ze strany KHS vzhledem k změnám v počtu zaměstnanců a názvu profesí bylo organizaci doporučeno aktualizovat platnou kategorizaci prací. Aktualizovaná kategorizace prací byla KHS schválena koncem 12/2011. i) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Odběr a laboratorní rozbor vzorku teplé vody z van ARIO U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. Bez přijatých nápravných opatřeních. j) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Mikrobiologické vyšetření vzorků cukrářských výrobků U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. Bez přijatých nápravných opatřeních. 26

16 k) Kontrola Statutárního města Ostravy - odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Datum kontroly: Hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti podpisových vzorů správců rozpočtu a v části směrnice k řídící kontrole týkající se plánu kontrolní činnosti. Organizace v roce 2012 přijala doporučená nápravná opatření kontrolní skupiny tj.: a) dala do souladu směrnici k podpisovým vzorům ve vztahu k funkcím správce rozpočtu a hlavní účetní jedna osoba, b) do směrnice k řídící kontrole, část. 6, byly k jednotlivým plánovaným termínům kontrol přiřazeny i konkrétní zodpovědné osoby. l) Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro MSK a Olomoucký kraj Datum kontroly: až Kontrola zaměřená na dodržování povinností vyplývajících z ustanovení 3 odst. 1, písm. a), b), e) a odst. 2, písm. a), b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na: dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, týkající se oblasti pracovních smluv, evidence odpracované doby, odměňování zaměstnanců, vnitřních předpisů zaměstnavatele. Kontrolou byl zjištěn pouze drobný nedostatek v případě 3 vydaných Potvrzení o zaměstnání zaměstnancům před ukončením pracovního poměru. Organizace v roce 2012 přijala doporučené nápravné opatření kontrolní skupiny tj.: bude důsledně vydávat podle 313, zák. č. 262/2006 Sb., Potvrzení o zaměstnání zaměstnancům jen při ukončení pracovního poměru. 27

17 Externí kontroly na akce podporované fondy EU Název projektu: Ať mluvíme polsky česky, spolu je nám vždycky hezky. Program: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Termín realizace projektu: 05/ /2012 Aktivity projektu realizované Domovem pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.: 1. MISS SENIOR 2011, konaná 15. června 2011 (zaměřena na uživatele) 2. Vzdělávací akce pro zaměstnance konaná ve dnech září 2011, Rožnov pod Radhoštěm (zaměřena na zaměstnance) Partneři projektu: 2 Domovy pro seniory z ČR a 2 Domovy pro seniory z PR Aktivity projektu organizace byly v roce 2011 ukončeny a v roce 2012 budou aktivity organizovány polskými partnery. Výše získané dotace z EU: EUR (cca 170 tis. Kč) Průběžná kontrola kontrolní skupiny z Euroregionu Silesia: proběhla dne 15. června 2011 na akci MISS SENIOR, z hodnocení průběžné kontroly nevyplynuly žádné nesrovnalosti a nebyly stanoveny žádná nápravná opatření. Na základě provedených externích kontrol: orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům nebyly oznámeny žádné skutečnosti, které by nasvědčovali tomu, že byl spáchán trestný čin, Ministerstvu financí ČR, atd. nebylo oznámeno žádné zjištění, které by zakládalo finanční zjištění k takovému oznámení. 28

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrčava, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrčava, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 2.5.2016 KUMSX01MYLDK Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2013

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2013 OBEC MACKOVICE Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi IČO: 00 636 851... orgán veřejné správy Příloha č.1b k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Václavov u Bruntálu, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Václavov u Bruntálu, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 4.5.2015 KUMSX01HO1AU Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 13.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky. Poř. čís. Údaje za účetní jednotku. Název. Příloha Č. 2 k vyhlášce Č. 416/2004 Sb.

Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky. Poř. čís. Údaje za účetní jednotku. Název. Příloha Č. 2 k vyhlášce Č. 416/2004 Sb. Příloha Č. 2 k vyhlášce Č. 416/2004 Sb. Poř. čís. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 2.5.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01MTOUF Certifikát autora

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01KQBKD Čj.: MSK 147378/2015 Sp. zn.: KON/15508/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Rudoltice, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Rudoltice, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 26.1.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01L9UQI Certifikát autora

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 29.4.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01MWBL4 Certifikát autora

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 A. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSX01HL363 Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 27.1.2015 KUMSX01G95PV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 MČ Brno-jih Zhodnocení výsledků řídících kontrol V roce 2014 byla finanční kontrola prováděna ve spolupráci se společností AUDIT - DANĚ, spol. s

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1.pololetí 2015 srpen 2015

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1.pololetí 2015 srpen 2015 srpen 2015 Hodnocení i a hospodaření organizace za 1.pololetí 2015 OBSAH MATERIÁLU TABULKOVÁ ČÁST tab.i. Náklady a výnosy přísp. organizace dle výkazu zisku a ztráty za období 1-6/2015 (příloha č. 1) organizace

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GK04S Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDAGV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vršovice, IČ za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vršovice, IČ za rok 2013 [ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava «u "" S li: o I C C, o ( Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: MSK 52614/2014 KON/6704/2013/Sam

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE Česká školní inspekce Středočeský inspektorát P R OTOKOL O KON TR OLE Čj. ČŠIS-688/16-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV DŮCHODCŮ ČESKÝ DUB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZÁMECKÁ 39/IV, 463 43 ČESKÝ DUB, IČ: 71220020 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Český

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IČ za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IČ za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 53242/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/14594/2013/Sam 113.1 V10 Ing. Lenka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím Příloha č. 1 Hospodaření příspěvkových organizací Brno, srpen 2011 Článek 1. Obecná ustanovení 1.1 Organizace samostatně hospodaří

Více

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 Č. j. 24/2013/AZC HB Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času, Rubešovo náměstí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014 Elektronický podpis - 29.4.2015 KUMSX01HPCAC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 14.3.2016 KUMSX01M85SZ Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více