Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011"

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava příspěvková organizace Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 Obsah: Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty 1 II. Neinvestiční příspěvek 4 III. Investice 5 IV. Zkrácená rozvaha 6 V. Hospodaření s fondy 7 VI. Rozbor mezd 9 VII. Vybrané ukazatelé pro sociální sféru 10 Komentář k hodnocení činnosti a hospodaření za r Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2010 a I. pololetí roku Zhodnocení hospodaření organizace způsob dosažení výsledku hospodaření Výsledky kontrolní činnosti vlastní a externí 16 Ing. Juraj Chomič ředitel organizace Zpracoval: Ing. Juraj Chomič V Ostravě dne

2 B. Komentáře k zhodnocení hospodaření organizace za rok Tabulková část základní ukazatelé: I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty Náklady Celkové náklady za organizaci k činily celkem ,14 tis.kč, z toho: v hlavní činnosti ,14 tis. Kč, v hospodářské činnosti 1 656,00 tis. Kč. V porovnání k byly celkové náklady o. v hlavní činnosti nižší o. v hospodářské činnosti vyšší o. 758,98 tis. Kč nižší, z toho: 1 216,33 tis. Kč, 457,35 tis. Kč. Snížení nákladů k v hlavní činnosti v porovnání s rokem 2010 bylo ovlivněno zejména: a) snížením objemu oprav a udržování o 2 419,30 tis. Kč, důvodem byla realizace zejména akcí typu rekonstrukcí a technického zhodnocení. b) snížením objemu odpisů vlivem snižovaní hodnoty odepisovaného majetku. c) stagnací ročního objemu mzdových prostředků vynakládaných na platy. Zvýšení nákladů k v hospodářské činnosti bylo ovlivněno zejména: a) provozem Mini-marketu po celé období roku 2011 (v roce 2010 od ). b) nárůstem nákladů na prodej zboží o ,87 tis. Kč, c) nárůstem nákladů na osobní náklady o.. 118,38 tis. Kč. Z pohledu plnění plánu nákladů roku 2011 celkem bylo dosaženo úspor nákladů proti plánovaným hodnotám s výjimkou plánované výše odpisů dlouhodobého majetku. Výnosy (bez příspěvku a dotace na provoz) Celkové výnosy za organizaci k činily celkem ,49 tis.kč, z toho: v hlavní činnosti ,18 tis. Kč v hospodářské činnosti ,31 tis. Kč. V porovnání k jsou celkové výnosy o 5 919,79 tis. Kč vyšší, z toho: v hlavní činnosti jsou vyšší o 5 724,49 tis. Kč, v hospodářské činnosti jsou vyšší o ,30 tis. Kč. 13

3 Zvýšení výnosů k v hlavní činnosti v porovnání s rokem 2010 bylo ovlivněno zejména: a) nárůstem tržeb za služby celkem o 661,29 tis. Kč, z toho: zvýšením tržeb za stravu a pobyt klientů o.. 527,90 tis. Kč, nárůstem tržeb za péči o.. 916,49 tis. Kč, Nárůst tržeb za služby kompenzoval výpadek výnosů ze strany zdravotních pojišťoven ve výši.. 791,23 tis. Kč. b) zvýšením ostatních výnosů o ,20 tis. Kč. z toho: tvorby krytí odpisů ,87 tis. Kč, Zvýšení výnosů k v hospodářské činnosti v porovnání s rokem 2010 bylo ovlivněno zejména: a) nárůstem tržeb za prodej zboží o. 139,21 tis. Kč, b) nárůstem úroků o 49,89 tis. Kč, Z pohledu plnění plánu výnosů (bez příspěvku a dotace na provoz) roku 2011 celkem bylo dosaženo naplnění plánovaných hodnot. Hospodářský výsledek Organizace měla pro rok 2011 stanoven závazný ukazatel hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč. K hospodářský výsledek celkem po zdanění činil (zisk) 2 289,12 tis. Kč, z toho: z hlavní činnosti zisk ,81 tis. Kč, z činnosti hospodářské zisk 13,31 tis. Kč. V porovnání k dosaženému hospodářskému výsledku celkem před zdaněním za rok 2010 jde o zlepšení o ,32 tis. Kč, z toho: vůči hlavní činnosti zlepšení o ,37 tis. Kč vůči hospodářské činnosti zhoršení o 262,05 tis. Kč. Organizace vykázala ve sledovaném období zlepšený výsledek hospodaření (dále jen ZVH). ZVH byl v porovnání s rokem 2010 dosažen úsporou nákladů a navýšením výnosů. Vyšší plnění výnosů bylo ovlivněno především vyšším plněním výnosů za pobyt a stravu od klientů, příspěvkem za péči, ostatními výnosy a také vyššími výnosy z hospodářské činnosti, což kompenzovalo výpadek výnosů ze strany zdravotních pojišťoven a přiznané státní dotace z rozpočtu MPSV a ÚP. 14

4 Zněny objemu nákladů a výnosů u hospodářské činnosti v porovnání let 2011 a 2010 jsou ovlivněny tím, že provoz Mini-marketu byl v roce 2010 zahájen od Z pohledu plánovaného HV byl ZVH dosažen úsporou nákladů při naplnění plánovaného objemu výnosů, když plán pro rok 2011 již počítal se snížením objemu přiznané státní dotace z rozpočtu MPSV a ÚP. Ze srovnání ukazatelů za období vyplývá, že srovnávané ukazatelé měly růstovou tendenci, zejména vlivem nárůstu kapacity zařízení a meziroční změnou vstupních a výstupních cen. HV celkem za organizaci byl vždy zlepšený než požadovaná 0 hodnota. II. Neinvestiční příspěvek a dotace Neinvestiční příspěvek Čerpaný neinvestiční příspěvek k činil celkem z toho: ,32 tis.kč, na provoz ,00 tis. Kč, na odpisy ,02 tis. Kč, účelový. 27,30 tis. Kč, granty SMO. 30,00 tis. Kč, granty KÚ 280,00 tis. Kč. V porovnání k byl čerpaný neinvestiční příspěvek o. nižší, z toho : 616,68 tis. Kč na provoz nižší o. 428,00 tis. Kč, na odpisy nižší o.. 495,98 tis. Kč, účelový vyšší o 27,30 tis. Kč z důvodu přiznaného dokrytí spoluúčasti na projektu EU v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce ČR PR Ať mluvíme polsky česky, spolu je nám vždycky hezky, granty KÚ vyšší o ,00 tis. Kč Rozdíl mezi ve výši 70,02 tis. Kč mezi přijatým plněním příspěvku na odpisy a čerpáním příspěvku na odpisy je požadováno organizaci k dokrytí zřizovatelem v roce Dotace Dotace od státu a jiných subjektů k činily celkem 9 221,45 tis.kč, z toho: Neinvestiční dotace od MPSV byla schválena ve výši 8 925,00 tis. Kč. Neinvestiční dotace od ÚP byla schválena ve výši.. 262,15 tis. Kč. Neinvestiční dotace od jiných subjektů byla schválená ve výši 34,30 tis. Kč. 15

5 V porovnání k byly dotace o ,77 tis. Kč nižší, z toho : Neinvestiční dotace od MPSV byla nižší o ,00 tis. Kč. Neinvestiční dotace od ÚP byla nižší o. 928,07 tis. Kč. Neinvestiční dotace od jiných subjektů byla vyšší o... 34,30 tis. Kč. Neinvestiční dotace od MPSV byla o 3 075,00 tis. Kč nižší vzhledem k rozhodnutí MPSV, Neinvestiční dotace od ÚP byla o 928,07 tis. Kč nižší z důvodu postupně snižujícího nároku ze sjednaných dohod stanovených pro přiznání nároku na další dotace. Neinvestiční dotace od jiných subjektů byla vyšší o 34,30 tis. Kč, když v daném případě šlo o přiznanou dotaci OKD na krytí provozních výdajů spojených s projektem Česko-polské vánoce pro seniory. Ze srovnání ukazatelů za období vyplývá, že srovnávané ukazatelé měly růstovou tendenci při stejné kapacitě zařízení, v letech dochází ke stagnaci a to i při nárůstu kapacity zařízení a roce 2011 dochází k pronikavému snížení srovnávaných ukazatelů zejména vlivem poklesu dotací. III. Investice Pro rok 2011 nebyla organizaci schválena zřizovatelem investiční dotace. Objem investic k z ostatních zdrojů IF byly celkově ,23 tis. Kč, z toho: Stroje a přístroje ,23 tis. Kč. Technické zhodnocení ,00 tis. Kč. Zdrojem pořízených investic byly odpisy HM a při pořízení těchto investic bylo postupováno v souladu se zákonem o zadávání VZ- malé VZ. V porovnání s rokem 2010 byl objem investic z ostatních zdrojů vyšší o.. 877,31 tis. Kč. Ze srovnání ukazatelů za období vyplývá, že srovnávané ukazatelé v oblasti investic mají v oblasti: investičního příspěvku od zřizovatele od roku 2009 prakticky 0 hodnotu, ostatních zdrojů IF růstovou tendenci s výjimkou roku 2009, kdy podíl investic z těchto zdrojů v roce 2009 činil 0,- Kč. IV. Zkrácená rozvaha 16

6 Rozpis pohledávek a závazků v členění do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti včetně vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu zřizovatele je uveden u tabulkové části základní ukazatelé, část IV. Zkrácená rozvaha. Pohledávky a závazky jsou výhradně krátkodobého charakteru. K datu účetní závěrky nebyla žádná pohledávka po lhůtě splatnosti žalována, vymáhána na splátky a v průběhu roku 2011 nebyla žádná z pohledávek odepsána. Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti byly pouze upomínány. Organizace nemá k vypořádanou pohledávku vůči ÚP, pohledávka vůči zřizovateli vznikla z titulu dokrytí odpisů a má vypořádanou pohledávku vůči MPSV ČR. K datu účetní závěrky organizace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Eviduje ve lhůtě splatnosti do svůj závazek vůči zřizovateli z titulu návratnosti poskytnuté finanční výpomoci a závazek vůči zaměstnancům a státním institucím z mezd a odvodů za 12/2011. V. Hospodaření s fondy Fond odměn Zůstatek fondu odměn k celkem. 18,00 tis. Kč, Fond byl vytvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2001 (dle rozhodnutí zastupitelstva města ze zasedání dne , usnesení č. 1410/27). Pro čerpání fondu v roce 2011 nevznikl důvod. Fond FKSP Zůstatek fondu FKSP k celkem. 59,35 tis. Kč, Tvorba fondu celkem za rok 2011ve výši. 287,19 tis. Kč, a to základním přídělem z hrubých mezd. Celkové čerpání FKSP k ve výši..545,87 tis. Kč, a to na : - příspěvek na stravování ,21 tis. Kč - příspěvek na penzijní připoj ,40 tis. Kč - příspěvek na životní poj ,63 tis. Kč - příspěvek na kulturu, TV a sport.. 7,63 tis. Kč Rezervní fond 17

7 K konečný stav fondu činí ,48 tis. Kč, byl tvořen a čerpán takto: - počáteční stav k ,80 tis. Kč - Dary 699,40 tis. Kč - přeúčtování darů na SÚ ,52 tis. Kč - HV roku ,80 tis. Kč Investiční fond fond reprodukce majetku K konečný stav fondu činí ,56 tis. Kč, byl tvořen a čerpán takto: počáteční stav ,37 tis. Kč tvorba : - Ostatní opravy r Odpisy čerpání : - - na odpisy - na investice 1 306,95 tis. Kč 6 596,12 tis. Kč 4 870,16 tis. Kč 2 648,23 tis. Kč - - ostatní opravy r ,49 tis. Kč VI. Rozbor mezd Ukazatel počtu zaměstnanců Plánovaný schválený počet zaměstnanců k činil 135 fyzických osob, stejně jako v roce V průběhu roku 2011 provedla organizace stávajícího počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a byly provedeny malé změny ve struktuře zaměstnanců (1 sociální pracovník byl nahrazen finanční referentkou), snížen počet všeobecných sester (o 2), navýšen počet pracovníků v sociálních službách (o 2). Celkový fyzický počet zaměstnanců k činil 138 (včetně zástupu za pracovní neschopnost) při dodržení podkročení přepočteného plánovaného počet zaměstnanců k o 0,29 fyzických osob. Ukazatel průměrné mzdy Plánované mzdové náklady nebyly překročeny a čerpání k činí 99,92 % plánované hodnoty. Roční objem mzdových prostředků vynakládaných na platy celkem byl plánován ve výši tis. Kč. Mzdové náklady byly vyčerpány k ve výši tis. Kč. Míra fluktuace zaměstnanců Roční míra fluktuace v roce 2011 činila 21,51 %. Míra fluktuace byla ovlivněna zejména využíváním zástupu za nemocenské pro zajištění plynulého provozu poskytování služby a ukončení pracovních poměrů dohodou (14 ukončení PP ). Organizace neukončila s žádným zaměstnancem pracovní poměr na základě 55 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. 18

8 VII. Vybrané ukazatele pro sociální sféru registrovaná služba 49, zák. 108/2006 Sb. Ukazatelé K byla kapacita v zařízení 197 míst a v průběhu roku 2011 se nezměnila. V porovnání roku 2011 s rokem 2010 došlo k : a) snížení počtu přijatých uživatelů ve sledovaném období o 14 osob, b) nárůstu celkového počtu lůžkodnů za dané období o Celkový počet lůžkodnů za dané období byl ovlivněn objektivními příčinami spojenými s reálnou možností nástupu zájemce na uvolněné místo, c) nárůstu počtu zcela imobilních uživatelů o 12 osob, při současném snížení počtu mobilních uživatelů s pomocí druhé osoby popř. pomůcky o 51 osob. Změna v počtu aktuálních žádostí byla vyvolána tím, že od byly stávající žádostí nově prošetřeny. Výstupem byly aktuální žádosti, které respektují potřebnost zájemce a jeho ochotu reagovat na aktuální uvolněné místo v rámci organizace. Pro srovnání ukazatelů za období bylo významné, že ve vymezeném období se měnila kapacita zařízení z počátečního stavu 98 uživatelů na aktuální stav 197 uživatelů. Ze srovnávaných ukazatelů uživatelů zařazených podle příspěvků na péči vyplývá, že dochází k stagnaci v poměru počtu uživatelů zařazených bez příspěvku na péči a v I. st. PNP ve vztahu k uživatelům zařazených v II. až IV. st. PNP vzhledem k celkové kapacitě zařízení. Zařízení v porovnání s minulými léty pokračovalo se snížením průměrného měsíčního výdaje na lůžko (v porovnání let snížení o cca 910,- Kč na lůžko) při současném navýšení soběstačnosti zařízení. 2. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za I. pololetí roku 2011 a) Návrhy opatření na odstranění zjištěných nedostatků příspěvkové organizaci: V dalším období zajistit soulad mezi údaji výkazů a tabulkovou částí materiálu (nesoulad VVZ a tabulkové části materiálu náklady celkem hl. činnost, výnosy celkem vedl. činnost, HV obou činností). zodp.: ředitel organizace b) Návrhy opatření odvětvového odboru samosprávným orgánům města: Nebyly. 19

9 za rok 2010 a) Návrhy opatření na odstranění zjištěných nedostatků příspěvkové organizaci: Hodnotící materiál za rok 2010 přepracovat podle stanovené osnovy v termínu do Úkol splněn přepracovaný hodnotící materiál rozeslán členům hodnotící komise dne b) Na základě ukončené kontroly odborem IAK zajistit nápravu zjištěných nedostatků a písemně informovat dotčené odbory magistrátu o způsobu nápravných opatření v termínu do Úkol splněn organizace přijala ke zjištěným nedostatků odborem IAK opatření. O způsobu nápravných opatřeních byl písemně informován IAK a odvětvový odbor dopisem ze dne , když přílohou dopisu byly přijatá opatření. c) Převést zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši Kč do rezervního fondu. Úkol splněn - v účetní závěrce za 7/2011, když rozhodnutí zastupitelstva města ze dne , usnesení č. 494/9 o proúčtování zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 do rezervního fondu, organizace obdržela v 7/2011. Úkol splněn v termínu Propočet výsledku hospodaření ve vazbě na nové účetnictví platné od Nové účetnictví platné od nemělo v naší organizaci vliv na dosažený hospodářský výsledek k Výkyvy hospodaření za rok 2011, které by měly být součástí "Zprávy o plnění rozpočtu Statutárního města Ostravy za rok U organizace nedošlo k takovým výkyvům, které by měly být komentovány ve Zprávě o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy za rok Vyhodnocení předmětu činnosti. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace v roce 2011, stejně jako v roce 2010, poskytovala sociální službu v oblasti pobytových sociálních služeb dle vydané registrace Krajským úřadem Moravskoslezského kraje podle 49 domovy pro seniory, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. 20

10 Ve sledovaném období nedošlo ani k rozšíření kapacity zařízení, když kapacita odpovídá počtu 197 uživatelů. Komplexní celodenní péče odpovídala v roce 2011 průměrně využité kapacitě 195 uživateli. Co se týče lidských zdrojů, organizace nepřekročila plánovaný fyzický stav ve výši 135 zaměstnanců. V organizačním schéma došlo pouze k malým přesunům zejména mezi sociálním a ošetřovatelským útvarem. V rámci naplňování poslání a hlavních cílů organizace pro rok 2011 si organizace nastavila v Plánu činnosti pro rok 2011 celou řadu opatření, když stav plnění těchto opatření je předmětem Vyhodnocení plánu činnosti za rok V rámci plnění opatření, organizace vysoce hodnotí: a) svou účast v rámci pilotního projektu APSS ČR Značka kvality v sociálních službách. Organizace byla celkově oceněna 4 ****, když například v oblasti péče získala maximální ocenění ve výši 5 *****, b) nového nastavení systému alternativní komunikace, c) další propracování tzv. sociálního modelu, d) rozšíření software CYGNUS na všechny činnosti organizace včetně sběru dat terminály, který se týká poskytované sociální služby, e) rozšíření své příhraniční spolupráce v Polsku s dvěma domovy pro seniory v rámci projektu EU - Operační program příhraniční spolupráce ČR PR Ať mluvíme polsky česky, spolu je nám vždycky hezky. f) realizaci aktivit pro uživatele v rámci dotace SMO projekt Aktivita nejlepší lék na stáří, dále v rámci dotace ArcelorMittal projekt Internetová kavárna pro seniory a projektu Česko-polské vánoce v rámci Nadace OKD. g) projektu spojeného s zřízením a vybavením Půjčovny kompenzačních pomůcek v rámci dotace KÚ MSK. 6. Výsledky kontrolní činnosti Vnitřní kontrolní činnost Organizace nemá zřízen útvar interního auditu. Vnitřní řídící kontrola je v organizaci upravena směrnicí ředitele č. 88/10, která je účinná od včetně platného dodatku č. 1 účinného od Směrnice upravuje postup při provádění řídící kontrolní činnosti ze strany příkazců operací, správce rozpočtu, hlavního účetního a ostatních vedoucích zaměstnanců. Vnitřní kontrolní činnost v organizaci byla v roce 2011 prováděna dle předem stanoveného plánu práce kontrolní činnosti podle zákona č.320/2001sb. a namátkové kontroly dle platné směrnice ředitele. Kontroly prováděli pověření vedoucí pracovníci organizace. Z jednotlivých kontrol byly prováděny záznamy v centrální knize kontrol. Celkem bylo vedoucími pracovníky organizace provedeno 131 vnitřních kontrol. Na základě provedených vnitřních kontrol: orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům nebyly oznámeny žádné skutečnosti, které by nasvědčovali tomu, že byl spáchán trestný čin, Ministerstvu financí ČR, atd. nebylo oznámeno žádné zjištění, které by zakládalo finanční zjištění k takovému oznámení. 21

11 Externí kontroly (SMO, FÚ, KHS,.) a) Veřejnosprávní kontrola dle 13 zákona č. 320/2001 odborem IAK MO Datum kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky, a to kontrola věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků za kontrolované období 01/ /2010. Nedostatky byly předmětem sepsaného protokolu o výsledku kontroly, č.j.: SMO/021390/11/IAK/Něm, Sp. zn.: S-SMO/021299/11/IAK ze dne , když celkově bylo konstatováno: a) Nebyly zjištěné závažné nedostatky, b) Kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve výši 6 000,- Kč, c) Organizace čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem a z hlediska hospodárnosti nebyly zjištěny nedostatky, d) Nedostatky, ze kterých nevyplynula vyšší míra rizika a finanční dopady, byly zjištěny v oblastech: veřejných zakázek, smluvních vztahů, fondů, účetnictví, inventarizace a evidence majetku, autoprovozu a cestovních náhrad a vnitřního kontrolního systému a vnitřních předpisů. K odstranění nedostatku veřejnoprávní kontroly byl vydán dne vydán Příkaz ředitele. Písemná informace o odstranění nedostatků byla zaslána odboru IAK a odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit dopisem ze dne Sankce 6 000,- Kč byla rozhodnutím Rady města organizaci prominuta. b) Státní kontrola Úřadu práce v Ostravě dle zákona 552/1991 Sb., v návaznosti na 65 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Datum kontroly:

12 Podklady předložené k řízení o dávkách státní sociální podpory právnickým a fyzickým osobám. Kontrolou bylo zkontrolováno 124 potvrzených příjmů u 28 zaměstnanců, když bylo zjištěno, že ve 2 případech byl roční příjem potvrzen v nesprávné výši. K zjištěným nedostatkům byly vystaveny potvrzení se správnými údaji o příjmech, které byly písemně zaslány Úřadu práce v Ostravě dne c) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování požadavku zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 178/2002 a zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění zákona č. 305/2009 Sb., vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na Mini-market v rámci stravovacího útvaru (měření skladovacích teplot, hygiena, HACCP, označení balených výrobků, výskyt potravin s prošlou lhůtou, zdravotní průkazy). Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky v označení 5-ti balených výrobků, což bylo řešeno adresně s odpovědnou prodavačkou. Ze strany organizace byla prodavačka opětovně ústně poučena o svých povinnostech. 23

13 d) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Odběr a laboratorní rozbor vzorku teplé vody z van ARIO U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. Bez přijatých nápravných opatření. e) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona 552/1991 Sb zaměřena na proočkování uživatelů proti pneumokovým nákazám. Zjištěno, že z 197 uživatelů je neproočkováno 7 nově nastoupených uživatelů, kteří budou doočkováni. f) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Odběr a laboratorní rozbor vzorku teplé vody z van ARIO U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. 24

14 Bez přijatých nápravných opatřeních. g) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování požadavku zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 178/2002, vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na Mini-market v rámci stravovacího útvaru (měření skladovacích teplot, hygiena, HACCP, označení balených výrobků, výskyt potravin s prošlou lhůtou, zdravotní průkazy). Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky v označení 1 ks dodaného zboží, nesprávné uložení cukrářských výrobků společně se surovinou na výrobu, neumytá podlaha pod stoly v cukrářské dílně, nepřípustné chystání pomazánky v přípravně těsta. Zjištěné nedostatky řešeny adresně s odpovědnými pracovnicemi. Ze strany organizace byly odpovědné pracovnice opětovně prokazatelně proškoleny a poučeny z platných předpisů. O této skutečnosti KHS informována dopisem zn. 2537/2011 ze dne , h) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona 552/1991 Sb zaměřena na dodržování zákona 258/2000 Sb., zákona 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vyhlášku 432/2003 Sb., nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 25

15 Při kontrole zaměřené na kategorizaci prací, poskytování ochranných pracovních pomůcek, smlouvu a zajištění závodní preventivní péče, lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci, osobní karty zaměstnanců na svěřené hodnoty, BOZP, záznamy ze vstupů zaměstnanců nebyly zjištěny závady. V rámci doporučení ze strany KHS vzhledem k změnám v počtu zaměstnanců a názvu profesí bylo organizaci doporučeno aktualizovat platnou kategorizaci prací. Aktualizovaná kategorizace prací byla KHS schválena koncem 12/2011. i) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Odběr a laboratorní rozbor vzorku teplé vody z van ARIO U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. Bez přijatých nápravných opatřeních. j) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Mikrobiologické vyšetření vzorků cukrářských výrobků U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. Bez přijatých nápravných opatřeních. 26

16 k) Kontrola Statutárního města Ostravy - odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Datum kontroly: Hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti podpisových vzorů správců rozpočtu a v části směrnice k řídící kontrole týkající se plánu kontrolní činnosti. Organizace v roce 2012 přijala doporučená nápravná opatření kontrolní skupiny tj.: a) dala do souladu směrnici k podpisovým vzorům ve vztahu k funkcím správce rozpočtu a hlavní účetní jedna osoba, b) do směrnice k řídící kontrole, část. 6, byly k jednotlivým plánovaným termínům kontrol přiřazeny i konkrétní zodpovědné osoby. l) Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro MSK a Olomoucký kraj Datum kontroly: až Kontrola zaměřená na dodržování povinností vyplývajících z ustanovení 3 odst. 1, písm. a), b), e) a odst. 2, písm. a), b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na: dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, týkající se oblasti pracovních smluv, evidence odpracované doby, odměňování zaměstnanců, vnitřních předpisů zaměstnavatele. Kontrolou byl zjištěn pouze drobný nedostatek v případě 3 vydaných Potvrzení o zaměstnání zaměstnancům před ukončením pracovního poměru. Organizace v roce 2012 přijala doporučené nápravné opatření kontrolní skupiny tj.: bude důsledně vydávat podle 313, zák. č. 262/2006 Sb., Potvrzení o zaměstnání zaměstnancům jen při ukončení pracovního poměru. 27

17 Externí kontroly na akce podporované fondy EU Název projektu: Ať mluvíme polsky česky, spolu je nám vždycky hezky. Program: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Termín realizace projektu: 05/ /2012 Aktivity projektu realizované Domovem pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.: 1. MISS SENIOR 2011, konaná 15. června 2011 (zaměřena na uživatele) 2. Vzdělávací akce pro zaměstnance konaná ve dnech září 2011, Rožnov pod Radhoštěm (zaměřena na zaměstnance) Partneři projektu: 2 Domovy pro seniory z ČR a 2 Domovy pro seniory z PR Aktivity projektu organizace byly v roce 2011 ukončeny a v roce 2012 budou aktivity organizovány polskými partnery. Výše získané dotace z EU: EUR (cca 170 tis. Kč) Průběžná kontrola kontrolní skupiny z Euroregionu Silesia: proběhla dne 15. června 2011 na akci MISS SENIOR, z hodnocení průběžné kontroly nevyplynuly žádné nesrovnalosti a nebyly stanoveny žádná nápravná opatření. Na základě provedených externích kontrol: orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům nebyly oznámeny žádné skutečnosti, které by nasvědčovali tomu, že byl spáchán trestný čin, Ministerstvu financí ČR, atd. nebylo oznámeno žádné zjištění, které by zakládalo finanční zjištění k takovému oznámení. 28

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011 Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011 Předkládá : Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace 1 OBSAH Strana Tabulková část

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok V Ostravě dne 19. 3. 2008 Ing. Tamara Šeligová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více