Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011"

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava příspěvková organizace Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 Obsah: Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty 1 II. Neinvestiční příspěvek 4 III. Investice 5 IV. Zkrácená rozvaha 6 V. Hospodaření s fondy 7 VI. Rozbor mezd 9 VII. Vybrané ukazatelé pro sociální sféru 10 Komentář k hodnocení činnosti a hospodaření za r Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2010 a I. pololetí roku Zhodnocení hospodaření organizace způsob dosažení výsledku hospodaření Výsledky kontrolní činnosti vlastní a externí 16 Ing. Juraj Chomič ředitel organizace Zpracoval: Ing. Juraj Chomič V Ostravě dne

2 B. Komentáře k zhodnocení hospodaření organizace za rok Tabulková část základní ukazatelé: I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty Náklady Celkové náklady za organizaci k činily celkem ,14 tis.kč, z toho: v hlavní činnosti ,14 tis. Kč, v hospodářské činnosti 1 656,00 tis. Kč. V porovnání k byly celkové náklady o. v hlavní činnosti nižší o. v hospodářské činnosti vyšší o. 758,98 tis. Kč nižší, z toho: 1 216,33 tis. Kč, 457,35 tis. Kč. Snížení nákladů k v hlavní činnosti v porovnání s rokem 2010 bylo ovlivněno zejména: a) snížením objemu oprav a udržování o 2 419,30 tis. Kč, důvodem byla realizace zejména akcí typu rekonstrukcí a technického zhodnocení. b) snížením objemu odpisů vlivem snižovaní hodnoty odepisovaného majetku. c) stagnací ročního objemu mzdových prostředků vynakládaných na platy. Zvýšení nákladů k v hospodářské činnosti bylo ovlivněno zejména: a) provozem Mini-marketu po celé období roku 2011 (v roce 2010 od ). b) nárůstem nákladů na prodej zboží o ,87 tis. Kč, c) nárůstem nákladů na osobní náklady o.. 118,38 tis. Kč. Z pohledu plnění plánu nákladů roku 2011 celkem bylo dosaženo úspor nákladů proti plánovaným hodnotám s výjimkou plánované výše odpisů dlouhodobého majetku. Výnosy (bez příspěvku a dotace na provoz) Celkové výnosy za organizaci k činily celkem ,49 tis.kč, z toho: v hlavní činnosti ,18 tis. Kč v hospodářské činnosti ,31 tis. Kč. V porovnání k jsou celkové výnosy o 5 919,79 tis. Kč vyšší, z toho: v hlavní činnosti jsou vyšší o 5 724,49 tis. Kč, v hospodářské činnosti jsou vyšší o ,30 tis. Kč. 13

3 Zvýšení výnosů k v hlavní činnosti v porovnání s rokem 2010 bylo ovlivněno zejména: a) nárůstem tržeb za služby celkem o 661,29 tis. Kč, z toho: zvýšením tržeb za stravu a pobyt klientů o.. 527,90 tis. Kč, nárůstem tržeb za péči o.. 916,49 tis. Kč, Nárůst tržeb za služby kompenzoval výpadek výnosů ze strany zdravotních pojišťoven ve výši.. 791,23 tis. Kč. b) zvýšením ostatních výnosů o ,20 tis. Kč. z toho: tvorby krytí odpisů ,87 tis. Kč, Zvýšení výnosů k v hospodářské činnosti v porovnání s rokem 2010 bylo ovlivněno zejména: a) nárůstem tržeb za prodej zboží o. 139,21 tis. Kč, b) nárůstem úroků o 49,89 tis. Kč, Z pohledu plnění plánu výnosů (bez příspěvku a dotace na provoz) roku 2011 celkem bylo dosaženo naplnění plánovaných hodnot. Hospodářský výsledek Organizace měla pro rok 2011 stanoven závazný ukazatel hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč. K hospodářský výsledek celkem po zdanění činil (zisk) 2 289,12 tis. Kč, z toho: z hlavní činnosti zisk ,81 tis. Kč, z činnosti hospodářské zisk 13,31 tis. Kč. V porovnání k dosaženému hospodářskému výsledku celkem před zdaněním za rok 2010 jde o zlepšení o ,32 tis. Kč, z toho: vůči hlavní činnosti zlepšení o ,37 tis. Kč vůči hospodářské činnosti zhoršení o 262,05 tis. Kč. Organizace vykázala ve sledovaném období zlepšený výsledek hospodaření (dále jen ZVH). ZVH byl v porovnání s rokem 2010 dosažen úsporou nákladů a navýšením výnosů. Vyšší plnění výnosů bylo ovlivněno především vyšším plněním výnosů za pobyt a stravu od klientů, příspěvkem za péči, ostatními výnosy a také vyššími výnosy z hospodářské činnosti, což kompenzovalo výpadek výnosů ze strany zdravotních pojišťoven a přiznané státní dotace z rozpočtu MPSV a ÚP. 14

4 Zněny objemu nákladů a výnosů u hospodářské činnosti v porovnání let 2011 a 2010 jsou ovlivněny tím, že provoz Mini-marketu byl v roce 2010 zahájen od Z pohledu plánovaného HV byl ZVH dosažen úsporou nákladů při naplnění plánovaného objemu výnosů, když plán pro rok 2011 již počítal se snížením objemu přiznané státní dotace z rozpočtu MPSV a ÚP. Ze srovnání ukazatelů za období vyplývá, že srovnávané ukazatelé měly růstovou tendenci, zejména vlivem nárůstu kapacity zařízení a meziroční změnou vstupních a výstupních cen. HV celkem za organizaci byl vždy zlepšený než požadovaná 0 hodnota. II. Neinvestiční příspěvek a dotace Neinvestiční příspěvek Čerpaný neinvestiční příspěvek k činil celkem z toho: ,32 tis.kč, na provoz ,00 tis. Kč, na odpisy ,02 tis. Kč, účelový. 27,30 tis. Kč, granty SMO. 30,00 tis. Kč, granty KÚ 280,00 tis. Kč. V porovnání k byl čerpaný neinvestiční příspěvek o. nižší, z toho : 616,68 tis. Kč na provoz nižší o. 428,00 tis. Kč, na odpisy nižší o.. 495,98 tis. Kč, účelový vyšší o 27,30 tis. Kč z důvodu přiznaného dokrytí spoluúčasti na projektu EU v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce ČR PR Ať mluvíme polsky česky, spolu je nám vždycky hezky, granty KÚ vyšší o ,00 tis. Kč Rozdíl mezi ve výši 70,02 tis. Kč mezi přijatým plněním příspěvku na odpisy a čerpáním příspěvku na odpisy je požadováno organizaci k dokrytí zřizovatelem v roce Dotace Dotace od státu a jiných subjektů k činily celkem 9 221,45 tis.kč, z toho: Neinvestiční dotace od MPSV byla schválena ve výši 8 925,00 tis. Kč. Neinvestiční dotace od ÚP byla schválena ve výši.. 262,15 tis. Kč. Neinvestiční dotace od jiných subjektů byla schválená ve výši 34,30 tis. Kč. 15

5 V porovnání k byly dotace o ,77 tis. Kč nižší, z toho : Neinvestiční dotace od MPSV byla nižší o ,00 tis. Kč. Neinvestiční dotace od ÚP byla nižší o. 928,07 tis. Kč. Neinvestiční dotace od jiných subjektů byla vyšší o... 34,30 tis. Kč. Neinvestiční dotace od MPSV byla o 3 075,00 tis. Kč nižší vzhledem k rozhodnutí MPSV, Neinvestiční dotace od ÚP byla o 928,07 tis. Kč nižší z důvodu postupně snižujícího nároku ze sjednaných dohod stanovených pro přiznání nároku na další dotace. Neinvestiční dotace od jiných subjektů byla vyšší o 34,30 tis. Kč, když v daném případě šlo o přiznanou dotaci OKD na krytí provozních výdajů spojených s projektem Česko-polské vánoce pro seniory. Ze srovnání ukazatelů za období vyplývá, že srovnávané ukazatelé měly růstovou tendenci při stejné kapacitě zařízení, v letech dochází ke stagnaci a to i při nárůstu kapacity zařízení a roce 2011 dochází k pronikavému snížení srovnávaných ukazatelů zejména vlivem poklesu dotací. III. Investice Pro rok 2011 nebyla organizaci schválena zřizovatelem investiční dotace. Objem investic k z ostatních zdrojů IF byly celkově ,23 tis. Kč, z toho: Stroje a přístroje ,23 tis. Kč. Technické zhodnocení ,00 tis. Kč. Zdrojem pořízených investic byly odpisy HM a při pořízení těchto investic bylo postupováno v souladu se zákonem o zadávání VZ- malé VZ. V porovnání s rokem 2010 byl objem investic z ostatních zdrojů vyšší o.. 877,31 tis. Kč. Ze srovnání ukazatelů za období vyplývá, že srovnávané ukazatelé v oblasti investic mají v oblasti: investičního příspěvku od zřizovatele od roku 2009 prakticky 0 hodnotu, ostatních zdrojů IF růstovou tendenci s výjimkou roku 2009, kdy podíl investic z těchto zdrojů v roce 2009 činil 0,- Kč. IV. Zkrácená rozvaha 16

6 Rozpis pohledávek a závazků v členění do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti včetně vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu zřizovatele je uveden u tabulkové části základní ukazatelé, část IV. Zkrácená rozvaha. Pohledávky a závazky jsou výhradně krátkodobého charakteru. K datu účetní závěrky nebyla žádná pohledávka po lhůtě splatnosti žalována, vymáhána na splátky a v průběhu roku 2011 nebyla žádná z pohledávek odepsána. Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti byly pouze upomínány. Organizace nemá k vypořádanou pohledávku vůči ÚP, pohledávka vůči zřizovateli vznikla z titulu dokrytí odpisů a má vypořádanou pohledávku vůči MPSV ČR. K datu účetní závěrky organizace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Eviduje ve lhůtě splatnosti do svůj závazek vůči zřizovateli z titulu návratnosti poskytnuté finanční výpomoci a závazek vůči zaměstnancům a státním institucím z mezd a odvodů za 12/2011. V. Hospodaření s fondy Fond odměn Zůstatek fondu odměn k celkem. 18,00 tis. Kč, Fond byl vytvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2001 (dle rozhodnutí zastupitelstva města ze zasedání dne , usnesení č. 1410/27). Pro čerpání fondu v roce 2011 nevznikl důvod. Fond FKSP Zůstatek fondu FKSP k celkem. 59,35 tis. Kč, Tvorba fondu celkem za rok 2011ve výši. 287,19 tis. Kč, a to základním přídělem z hrubých mezd. Celkové čerpání FKSP k ve výši..545,87 tis. Kč, a to na : - příspěvek na stravování ,21 tis. Kč - příspěvek na penzijní připoj ,40 tis. Kč - příspěvek na životní poj ,63 tis. Kč - příspěvek na kulturu, TV a sport.. 7,63 tis. Kč Rezervní fond 17

7 K konečný stav fondu činí ,48 tis. Kč, byl tvořen a čerpán takto: - počáteční stav k ,80 tis. Kč - Dary 699,40 tis. Kč - přeúčtování darů na SÚ ,52 tis. Kč - HV roku ,80 tis. Kč Investiční fond fond reprodukce majetku K konečný stav fondu činí ,56 tis. Kč, byl tvořen a čerpán takto: počáteční stav ,37 tis. Kč tvorba : - Ostatní opravy r Odpisy čerpání : - - na odpisy - na investice 1 306,95 tis. Kč 6 596,12 tis. Kč 4 870,16 tis. Kč 2 648,23 tis. Kč - - ostatní opravy r ,49 tis. Kč VI. Rozbor mezd Ukazatel počtu zaměstnanců Plánovaný schválený počet zaměstnanců k činil 135 fyzických osob, stejně jako v roce V průběhu roku 2011 provedla organizace stávajícího počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a byly provedeny malé změny ve struktuře zaměstnanců (1 sociální pracovník byl nahrazen finanční referentkou), snížen počet všeobecných sester (o 2), navýšen počet pracovníků v sociálních službách (o 2). Celkový fyzický počet zaměstnanců k činil 138 (včetně zástupu za pracovní neschopnost) při dodržení podkročení přepočteného plánovaného počet zaměstnanců k o 0,29 fyzických osob. Ukazatel průměrné mzdy Plánované mzdové náklady nebyly překročeny a čerpání k činí 99,92 % plánované hodnoty. Roční objem mzdových prostředků vynakládaných na platy celkem byl plánován ve výši tis. Kč. Mzdové náklady byly vyčerpány k ve výši tis. Kč. Míra fluktuace zaměstnanců Roční míra fluktuace v roce 2011 činila 21,51 %. Míra fluktuace byla ovlivněna zejména využíváním zástupu za nemocenské pro zajištění plynulého provozu poskytování služby a ukončení pracovních poměrů dohodou (14 ukončení PP ). Organizace neukončila s žádným zaměstnancem pracovní poměr na základě 55 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. 18

8 VII. Vybrané ukazatele pro sociální sféru registrovaná služba 49, zák. 108/2006 Sb. Ukazatelé K byla kapacita v zařízení 197 míst a v průběhu roku 2011 se nezměnila. V porovnání roku 2011 s rokem 2010 došlo k : a) snížení počtu přijatých uživatelů ve sledovaném období o 14 osob, b) nárůstu celkového počtu lůžkodnů za dané období o Celkový počet lůžkodnů za dané období byl ovlivněn objektivními příčinami spojenými s reálnou možností nástupu zájemce na uvolněné místo, c) nárůstu počtu zcela imobilních uživatelů o 12 osob, při současném snížení počtu mobilních uživatelů s pomocí druhé osoby popř. pomůcky o 51 osob. Změna v počtu aktuálních žádostí byla vyvolána tím, že od byly stávající žádostí nově prošetřeny. Výstupem byly aktuální žádosti, které respektují potřebnost zájemce a jeho ochotu reagovat na aktuální uvolněné místo v rámci organizace. Pro srovnání ukazatelů za období bylo významné, že ve vymezeném období se měnila kapacita zařízení z počátečního stavu 98 uživatelů na aktuální stav 197 uživatelů. Ze srovnávaných ukazatelů uživatelů zařazených podle příspěvků na péči vyplývá, že dochází k stagnaci v poměru počtu uživatelů zařazených bez příspěvku na péči a v I. st. PNP ve vztahu k uživatelům zařazených v II. až IV. st. PNP vzhledem k celkové kapacitě zařízení. Zařízení v porovnání s minulými léty pokračovalo se snížením průměrného měsíčního výdaje na lůžko (v porovnání let snížení o cca 910,- Kč na lůžko) při současném navýšení soběstačnosti zařízení. 2. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za I. pololetí roku 2011 a) Návrhy opatření na odstranění zjištěných nedostatků příspěvkové organizaci: V dalším období zajistit soulad mezi údaji výkazů a tabulkovou částí materiálu (nesoulad VVZ a tabulkové části materiálu náklady celkem hl. činnost, výnosy celkem vedl. činnost, HV obou činností). zodp.: ředitel organizace b) Návrhy opatření odvětvového odboru samosprávným orgánům města: Nebyly. 19

9 za rok 2010 a) Návrhy opatření na odstranění zjištěných nedostatků příspěvkové organizaci: Hodnotící materiál za rok 2010 přepracovat podle stanovené osnovy v termínu do Úkol splněn přepracovaný hodnotící materiál rozeslán členům hodnotící komise dne b) Na základě ukončené kontroly odborem IAK zajistit nápravu zjištěných nedostatků a písemně informovat dotčené odbory magistrátu o způsobu nápravných opatření v termínu do Úkol splněn organizace přijala ke zjištěným nedostatků odborem IAK opatření. O způsobu nápravných opatřeních byl písemně informován IAK a odvětvový odbor dopisem ze dne , když přílohou dopisu byly přijatá opatření. c) Převést zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši Kč do rezervního fondu. Úkol splněn - v účetní závěrce za 7/2011, když rozhodnutí zastupitelstva města ze dne , usnesení č. 494/9 o proúčtování zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 do rezervního fondu, organizace obdržela v 7/2011. Úkol splněn v termínu Propočet výsledku hospodaření ve vazbě na nové účetnictví platné od Nové účetnictví platné od nemělo v naší organizaci vliv na dosažený hospodářský výsledek k Výkyvy hospodaření za rok 2011, které by měly být součástí "Zprávy o plnění rozpočtu Statutárního města Ostravy za rok U organizace nedošlo k takovým výkyvům, které by měly být komentovány ve Zprávě o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy za rok Vyhodnocení předmětu činnosti. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace v roce 2011, stejně jako v roce 2010, poskytovala sociální službu v oblasti pobytových sociálních služeb dle vydané registrace Krajským úřadem Moravskoslezského kraje podle 49 domovy pro seniory, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. 20

10 Ve sledovaném období nedošlo ani k rozšíření kapacity zařízení, když kapacita odpovídá počtu 197 uživatelů. Komplexní celodenní péče odpovídala v roce 2011 průměrně využité kapacitě 195 uživateli. Co se týče lidských zdrojů, organizace nepřekročila plánovaný fyzický stav ve výši 135 zaměstnanců. V organizačním schéma došlo pouze k malým přesunům zejména mezi sociálním a ošetřovatelským útvarem. V rámci naplňování poslání a hlavních cílů organizace pro rok 2011 si organizace nastavila v Plánu činnosti pro rok 2011 celou řadu opatření, když stav plnění těchto opatření je předmětem Vyhodnocení plánu činnosti za rok V rámci plnění opatření, organizace vysoce hodnotí: a) svou účast v rámci pilotního projektu APSS ČR Značka kvality v sociálních službách. Organizace byla celkově oceněna 4 ****, když například v oblasti péče získala maximální ocenění ve výši 5 *****, b) nového nastavení systému alternativní komunikace, c) další propracování tzv. sociálního modelu, d) rozšíření software CYGNUS na všechny činnosti organizace včetně sběru dat terminály, který se týká poskytované sociální služby, e) rozšíření své příhraniční spolupráce v Polsku s dvěma domovy pro seniory v rámci projektu EU - Operační program příhraniční spolupráce ČR PR Ať mluvíme polsky česky, spolu je nám vždycky hezky. f) realizaci aktivit pro uživatele v rámci dotace SMO projekt Aktivita nejlepší lék na stáří, dále v rámci dotace ArcelorMittal projekt Internetová kavárna pro seniory a projektu Česko-polské vánoce v rámci Nadace OKD. g) projektu spojeného s zřízením a vybavením Půjčovny kompenzačních pomůcek v rámci dotace KÚ MSK. 6. Výsledky kontrolní činnosti Vnitřní kontrolní činnost Organizace nemá zřízen útvar interního auditu. Vnitřní řídící kontrola je v organizaci upravena směrnicí ředitele č. 88/10, která je účinná od včetně platného dodatku č. 1 účinného od Směrnice upravuje postup při provádění řídící kontrolní činnosti ze strany příkazců operací, správce rozpočtu, hlavního účetního a ostatních vedoucích zaměstnanců. Vnitřní kontrolní činnost v organizaci byla v roce 2011 prováděna dle předem stanoveného plánu práce kontrolní činnosti podle zákona č.320/2001sb. a namátkové kontroly dle platné směrnice ředitele. Kontroly prováděli pověření vedoucí pracovníci organizace. Z jednotlivých kontrol byly prováděny záznamy v centrální knize kontrol. Celkem bylo vedoucími pracovníky organizace provedeno 131 vnitřních kontrol. Na základě provedených vnitřních kontrol: orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům nebyly oznámeny žádné skutečnosti, které by nasvědčovali tomu, že byl spáchán trestný čin, Ministerstvu financí ČR, atd. nebylo oznámeno žádné zjištění, které by zakládalo finanční zjištění k takovému oznámení. 21

11 Externí kontroly (SMO, FÚ, KHS,.) a) Veřejnosprávní kontrola dle 13 zákona č. 320/2001 odborem IAK MO Datum kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky, a to kontrola věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků za kontrolované období 01/ /2010. Nedostatky byly předmětem sepsaného protokolu o výsledku kontroly, č.j.: SMO/021390/11/IAK/Něm, Sp. zn.: S-SMO/021299/11/IAK ze dne , když celkově bylo konstatováno: a) Nebyly zjištěné závažné nedostatky, b) Kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve výši 6 000,- Kč, c) Organizace čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem a z hlediska hospodárnosti nebyly zjištěny nedostatky, d) Nedostatky, ze kterých nevyplynula vyšší míra rizika a finanční dopady, byly zjištěny v oblastech: veřejných zakázek, smluvních vztahů, fondů, účetnictví, inventarizace a evidence majetku, autoprovozu a cestovních náhrad a vnitřního kontrolního systému a vnitřních předpisů. K odstranění nedostatku veřejnoprávní kontroly byl vydán dne vydán Příkaz ředitele. Písemná informace o odstranění nedostatků byla zaslána odboru IAK a odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit dopisem ze dne Sankce 6 000,- Kč byla rozhodnutím Rady města organizaci prominuta. b) Státní kontrola Úřadu práce v Ostravě dle zákona 552/1991 Sb., v návaznosti na 65 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Datum kontroly:

12 Podklady předložené k řízení o dávkách státní sociální podpory právnickým a fyzickým osobám. Kontrolou bylo zkontrolováno 124 potvrzených příjmů u 28 zaměstnanců, když bylo zjištěno, že ve 2 případech byl roční příjem potvrzen v nesprávné výši. K zjištěným nedostatkům byly vystaveny potvrzení se správnými údaji o příjmech, které byly písemně zaslány Úřadu práce v Ostravě dne c) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování požadavku zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 178/2002 a zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění zákona č. 305/2009 Sb., vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na Mini-market v rámci stravovacího útvaru (měření skladovacích teplot, hygiena, HACCP, označení balených výrobků, výskyt potravin s prošlou lhůtou, zdravotní průkazy). Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky v označení 5-ti balených výrobků, což bylo řešeno adresně s odpovědnou prodavačkou. Ze strany organizace byla prodavačka opětovně ústně poučena o svých povinnostech. 23

13 d) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Odběr a laboratorní rozbor vzorku teplé vody z van ARIO U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. Bez přijatých nápravných opatření. e) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona 552/1991 Sb zaměřena na proočkování uživatelů proti pneumokovým nákazám. Zjištěno, že z 197 uživatelů je neproočkováno 7 nově nastoupených uživatelů, kteří budou doočkováni. f) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Odběr a laboratorní rozbor vzorku teplé vody z van ARIO U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. 24

14 Bez přijatých nápravných opatřeních. g) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování požadavku zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a rady č. 178/2002, vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na Mini-market v rámci stravovacího útvaru (měření skladovacích teplot, hygiena, HACCP, označení balených výrobků, výskyt potravin s prošlou lhůtou, zdravotní průkazy). Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky v označení 1 ks dodaného zboží, nesprávné uložení cukrářských výrobků společně se surovinou na výrobu, neumytá podlaha pod stoly v cukrářské dílně, nepřípustné chystání pomazánky v přípravně těsta. Zjištěné nedostatky řešeny adresně s odpovědnými pracovnicemi. Ze strany organizace byly odpovědné pracovnice opětovně prokazatelně proškoleny a poučeny z platných předpisů. O této skutečnosti KHS informována dopisem zn. 2537/2011 ze dne , h) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona 552/1991 Sb zaměřena na dodržování zákona 258/2000 Sb., zákona 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vyhlášku 432/2003 Sb., nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 25

15 Při kontrole zaměřené na kategorizaci prací, poskytování ochranných pracovních pomůcek, smlouvu a zajištění závodní preventivní péče, lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci, osobní karty zaměstnanců na svěřené hodnoty, BOZP, záznamy ze vstupů zaměstnanců nebyly zjištěny závady. V rámci doporučení ze strany KHS vzhledem k změnám v počtu zaměstnanců a názvu profesí bylo organizaci doporučeno aktualizovat platnou kategorizaci prací. Aktualizovaná kategorizace prací byla KHS schválena koncem 12/2011. i) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Odběr a laboratorní rozbor vzorku teplé vody z van ARIO U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. Bez přijatých nápravných opatřeních. j) Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Datum kontroly: Mikrobiologické vyšetření vzorků cukrářských výrobků U vzorků bylo konstatováno, že jsou prokazatelně dodrženy požadavky legislativy. Bez přijatých nápravných opatřeních. 26

16 k) Kontrola Statutárního města Ostravy - odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Datum kontroly: Hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v oblasti podpisových vzorů správců rozpočtu a v části směrnice k řídící kontrole týkající se plánu kontrolní činnosti. Organizace v roce 2012 přijala doporučená nápravná opatření kontrolní skupiny tj.: a) dala do souladu směrnici k podpisovým vzorům ve vztahu k funkcím správce rozpočtu a hlavní účetní jedna osoba, b) do směrnice k řídící kontrole, část. 6, byly k jednotlivým plánovaným termínům kontrol přiřazeny i konkrétní zodpovědné osoby. l) Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro MSK a Olomoucký kraj Datum kontroly: až Kontrola zaměřená na dodržování povinností vyplývajících z ustanovení 3 odst. 1, písm. a), b), e) a odst. 2, písm. a), b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na: dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, týkající se oblasti pracovních smluv, evidence odpracované doby, odměňování zaměstnanců, vnitřních předpisů zaměstnavatele. Kontrolou byl zjištěn pouze drobný nedostatek v případě 3 vydaných Potvrzení o zaměstnání zaměstnancům před ukončením pracovního poměru. Organizace v roce 2012 přijala doporučené nápravné opatření kontrolní skupiny tj.: bude důsledně vydávat podle 313, zák. č. 262/2006 Sb., Potvrzení o zaměstnání zaměstnancům jen při ukončení pracovního poměru. 27

17 Externí kontroly na akce podporované fondy EU Název projektu: Ať mluvíme polsky česky, spolu je nám vždycky hezky. Program: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Termín realizace projektu: 05/ /2012 Aktivity projektu realizované Domovem pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.: 1. MISS SENIOR 2011, konaná 15. června 2011 (zaměřena na uživatele) 2. Vzdělávací akce pro zaměstnance konaná ve dnech září 2011, Rožnov pod Radhoštěm (zaměřena na zaměstnance) Partneři projektu: 2 Domovy pro seniory z ČR a 2 Domovy pro seniory z PR Aktivity projektu organizace byly v roce 2011 ukončeny a v roce 2012 budou aktivity organizovány polskými partnery. Výše získané dotace z EU: EUR (cca 170 tis. Kč) Průběžná kontrola kontrolní skupiny z Euroregionu Silesia: proběhla dne 15. června 2011 na akci MISS SENIOR, z hodnocení průběžné kontroly nevyplynuly žádné nesrovnalosti a nebyly stanoveny žádná nápravná opatření. Na základě provedených externích kontrol: orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům nebyly oznámeny žádné skutečnosti, které by nasvědčovali tomu, že byl spáchán trestný čin, Ministerstvu financí ČR, atd. nebylo oznámeno žádné zjištění, které by zakládalo finanční zjištění k takovému oznámení. 28

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GK04S Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV DŮCHODCŮ ČESKÝ DUB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZÁMECKÁ 39/IV, 463 43 ČESKÝ DUB, IČ: 71220020 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Český

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014 Elektronický podpis - 29.4.2015 KUMSX01HPCAC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mankovice, IČ 00600776 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mankovice, IČ 00600776 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝKRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava ČJ.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E mail: Datum: MSK 64501/2014 KON/19899/2013/Šva 113.1 V10 Ing. Martin

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006 Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Č.j. : 17/37349/2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: V yřiz uje : Telefon : Fax: E-mail: MSK 34945/2015 KON/18333/2014/Sam 113.1 VlO Bc. Jana

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více