Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (NatTech MSK) Registrační číslo projektu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (NatTech MSK) Registrační číslo projektu:"

Transkript

1 Název projektu: Podpora přírodovědého a techického vzděláváí v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registračí číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Slovík CLIL Aglicko - Český Autor: Mgr. Radek Čerý Jazyková korektura: Mgr. Daa Juříčková, Mgr. těpáka Kři ková Rok:

2 Idetifikace projektu Název projektu: Podpora přírodovědého a techického vzděláváí v Moravskoslezském kraji Zkráceý ázev projektu: NatTech MSK Realizátor projektu: Název operačího programu: Číslo operačího programu: Název priorití osy: Moravskoslezský kraj OP Vzděláváí pro kokureceschopost CZ.1.07 Počátečí vzděláváí Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvy ováí kvality ve vzděláváí Číslo výzvy: 44 Název výzvy: ádost o fiačí podporu z OPVK - IPo oblast podpory 1.1 Datum zahájeí projektu: Datum ukočeí projektu:

3 Obsah Electrical egieerig... 7 Egieerig Chemistry Mechaics Physics

4 Úvod Teto slovík CLIL byl vypracová parterem projektu Středí průmyslová kola a Obchodí akademie, Brutál, příspěvková orgaizace v rámci krajského projektu Podpora přírodovědého a techického vzděláváí v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Slovík obsahuje sloví zásobu, která byla probíráa v rámci výuky CLIL v jedotlivých odborých předmětech a a í kole a to jmeovitě: Chemie Fyzika Strojíreství Mechaika Elektrotechika 3

5 Dear studets. You have a ew Eglish-Czech CLIL dictioary at your disposal. It was made as a part of NaTech project at the Secodary Techical School ad Busiess Academy i Brutál. It cosists of the vocabulary which was the part of CLIL educatio i the particular subjects. Those are amely: Chemistry Physics Egieerig Mechaics Electrical Egieerig The dictioary is divided ito the above parts, so you ca look up a word you eed. I the appedix there are some sample texts, examples, Eglish alphabet ad Eglish phoetic alphabet. The dictioary is arraged alphabetically, i the first colum there is a Eglish word, i the secod colum there is its phoetic prouciatio i IPA (Iteratioal Phoetic Alphabet), i the third colum there is its part of speech ad i the last oe there is its traslatio. The parts of speech used i the dictioary (the abbreviatios used are i the brackets): Nou () Verb (v) Adjective (adj) Adverb (adv) Proou (pro) Prepositio (prep) Cojuctio (co) Iterjectio (it) Determier Abbreviatio (abr) It is possible to write the prouciatio i more tha oe way i Eglish. We use the Oxford stadard (British Eglish) ad if there are more variats for oe particular word, we use oly oe. Directio /drek()/ /darek()/ směr The used variat is i the above example i bold. The extat of dictioary does ot allow us to use all possible variats, so i case of your iterest, you ca fid it olie at: Alteratively, you ca use a ordiary paper dictioary. The above olie dictioary has prouciatio recordigs made by speakers i British ad America versios. We hope the dictioary will help you to lear specialized words i Eglish ad improve your work qualificatios for foreig firms. 4

6 Vá eí studeti, dostává se vám do rukou aglicko-český techický slovík, který vzikul jako součást projektu NaTech při Středí průmyslové kole a Obchodí akademii Brutál, p.o. Obsahuje sloví zásobu, která byla probíráa v projektu NaTech v jedotlivých odborých předmětech v rámci výuky CLIL, jmeovitě: Chemie Fyzika Strojíreství Mechaika Elektrotechika Samotý slovík je rozděle a vý e uvedeé části, aby si studet mohl vyhledat slovíčko právě pro te předmět, který potřebuje. V příloze pak alezete ukázky textů a příkladů, aglickou abecedu a aglickou foetickou abecedu. Samotý slovík je řaze abecedě, v prvím sloupci se achází aglický výraz, v druhém výslovost v IPA (Iteratioal Phoetic Alphabet), ve třetím je sloví druh daého slova a v posledím překlad do če tiy. Sloví druhy v agličtiě jsou (v závorce jsou zkratky pou ité ve slovíku): Nou () podstaté jméo Verb (v) sloveso Adjective (adj) přídavé jméo Adverb (adv) příslovce Proou (pro) zájmeo Prepositio (prep) předlo ka Cojuctio (co) spojka Iterjectio (it) citoslovce Determier apříklad čle, speciálí sloví druh v aj. Abbreviatio (abr) - zkratka V agličtiě je přípustých více zápisů výslovosti, v tomto slovíku vycházíme z oxfordského stadartu (britská agličtia), přičem uvádíme pouze jedu mo ost, je-li přípustých více variat, apříklad: Directio /drk()/ /drk()/ směr Tučým písmem je zvýrazěá jeda ze dvou variat. Rozsah slovíku eumo ňuje pou ít v echy mo osti, proto, pokud vás zajímají v echy mo osti, vyhledejte si výraz olie a stráce: 5

7 ebo v klasickém papírovém slovíku. Vý e uvedeý olie slovík obsahuje i ahrávky výslovosti, amluveé rodilým mluvčím, v britské i americké verzi. Doufáme, e vám slovík pomů e při studiu specializovaých výrazů v aglickém jazyce a zvý íte si kvalifikaci pro práci v zahraičích firmách. 6

8 Electrical egieerig N. Word Prouciatio PoS Meaig A 1. abbreviatio /brive()/ zkratka 2. ability /blti/ schopost 3. accordig to /kd/ /t/ prep podle 4. accumulator /kjumjlet/ akumulátor 5. acid /sd/ kyselia 6. add /d/ v přidat, sečíst 7. additio /d()/ přídavek, dodatek 8. advatageous /dvteds/ adj výhodý 9. air-core coil /e/ /k/ /kl/ vzduchová cívka 10. algebraic sum /ldbrek/ /sm/ algebraický součet 11. allowed /lad/ adj povoleé 12. allowed voltage ratig /lad/ /vltd/ /ret/ povoleé pracoví apětí 13. alog /l/ prep po, podél, kolem 14. alteratig curret /ltet/ /kr()t/ střídavý proud 15. alumiium /l(j)mm/ hliík 7

9 16. ammeter /mt/ ampérmetr 17. amout /mat/ mo ství 18. amp /mp/ ampér (eform.) 19. ampere /mpe/ ampér (form.) 20. amplify /mplf/ v zesílit 21. aalogue /l/ adj aalogový 22. aode /d/ aoda 23. aode reactio /d/ /rak()/ reakce a aodě 24. applicatio /plke()/ pou ití, aplikace 25. apply /pla/ v pou ít, aplikovat 26. arbitrarily /btrli/ adv libovolě, ahodile 27. arbitrary /bt(r)ri/ adj libovolý, ahodilý 28. ascertai /ste/ v zjistit, odhalit 29. asymmetric coductace /esmetrk/ /kdkt()s/ asymetrická vodivost 30. attach /tt/ v připojit 31. audio /d/ adj zvukový B 32. base /bes/ zásada 33. battery /bt()ri/ baterie 34. belog /bl/ v ále et 35. bias /bas/ zkresleí, předpětí 8

10 36. bilateral liear circuit /balt()r()l/ /l/ /skt/ dvouvětvý lieárí okruh 37. bipolar /bapl/ adj dvojpólový 38. bipolar electrolyte /bapl/ /lektrlat/ bipolárí elektrolyt 39. bipolar juctio trasistor /bapl/ /d(k)()/ /trzst/ bipolárí trazistor 40. black box /blk/ /bks/ čerá skříňka 41. bleeder /blid/ odporový dělič 42. both /b/ pro obojí, oba 43. boudary /bad()ri/ přechod C 44. capacitace /kpst()s/ kapacitace, kapacití odpor 45. capacitor /kpst/ kodezátor 46. capacity /kpsti/ kapacita 47. carriage /krd/ jezdec 48. carry /kri/ v ést 49. carryig capacity /kri/ /kpsti/ proudová zatí itelost 50. cathode /kd/ katoda 51. cathode reactio /kd/ /rk()/ reakce a katodě 52. catioic /ktak/ adj katiotový 53. catioic electrolyte /ktak/ /lektrlat/ katiotový elektrolyt 54. cell /sel/ čláek 9

11 55. ceramic capacitor /srmk/ /kpst/ keramický kodezátor 56. certai /st()/ adj určitý, jistý 57. charge /td/ v abíjet 58. charge /td/ áboj 59. charge carrier /td/ /kr/ osič áboje 60. cheap /tip/ adj levý 61. check valve /tek/ /vlv/ zpětý vetil 62. chemical source /kemk()l/ /ss/ chemický zdroj (el. e.) 63. circuit /skt/ okruh, obvod 64. circuit aalysis /skt// /lss/ aalýza okruhu 65. class of /kls/ /()v/ třída (ěčeho) 66. closed loop /klzd/ /lup/ uzavřeá smyčka 67. coaxial cable /kksl/ /keb()l/ koaxiálí kabel 68. coil form /kl/ /fm/ kostřička cívky 69. colloquial /klkwl/ adj hovorový 70. colloquially /klkwili/ adv hovorově 71. commo /km/ adj bě ý, obyčejý 72. complete /kmplit/ adj kompletí 73. completely /kmplitli/ adv kompletě 74. complicated /kmplketd/ adj komplikovaý 75. compoet /kmpt/ součást, součástka 10

12 76. cocetrate /ks()tret/ v kocetrovat 77. cocetrated /ks()tretd/ adj kocetrovaý 78. codeser /kdes/ kodezátor 79. coditio /kd()/ podmíka 80. coduct /kdkt/ v vést 81. coductace /kdkt()s/ vodivost 82. coductor /kdkt/ vodič 83. coect /kekt/ v spojit, propojit 84. coectio /kek()/ spojeí 85. cosequece /kskw()s/ ásledek, důsledek 86. coservatio /ksve()/ zachováí 87. cosist of /ksst/ /()v/ v skládat se z 88. costat /kst()t/ kostata 89. costat /kst()t/ adj kostatí 90. costituet /ksttjt/ slo ka, součást 91. costruct /kstrkt/ v kostruovat 92. cosumed power /ksjumd/ /pa/ spotřebovaá eergie 93. cotact /ktkt/ kotakt, spoj 94. cotai /kte/ v obsahovat 95. cotributio /ktrbju()/ příos, příspěvek 96. coveiet /kvit/ adj pohodlý, výhodý 11

13 97. covetio /kve()/ kovece 98. covetioal curret /kve()()l/ /kr()t/ kovečí proud (směr) 99. coversio /kv()/ koverze, přeměa 100. covert /kvt/ v kovertovat, převádět 101. copper /kp/ měď 102. core /k/ jádro 103. corrode /krd/ v korodovat, rezivět 104. coulomb /kulm/ kolomb 105. critical /krtk()l/ adj kritický 106. cross sectio /krs/ /sek()/ průřez 107. cross sectioal /krs/ /sek()()l/ adj průřezový 108. crystal /krst()l/ krystal 109. crystallie /krst()la/ adj krystalický 110. curret /kr()t/ proud 111. curret desity /kr()t/ /desti/ proudová hustota 112. curret source /kr()t/ /ss/ zdroj proudu 113. curret-voltage characteristic /kr()t/ /vltd/ /krktrstk/ voltampérová charakteristika 114. customer /kstm/ zákazík 115. cut-i voltage /kt/ // /vltd/ limití apětí D 12

14 116. deal /dil/ v zabývat se, pojedávat 117. decrease /dkris/ v sí it 118. defie /dfa/ v defiovat 119. degree /dri/ stupeň 120. deliver /dlv/ v dodat, doručit 121. deped o /dped/ // v záviset a 122. depedet /dped()t/ adj závislý, podmíěý 123. deplete /dplit/ v vyčerpat 124. depletio /dpli/ úbytek, vyčerpáí 125. depletio layer /dpli/ /le/ vyprázděá/ztečeá vrstva 126. depletio regio /dpli/ /rid()/ oblast děr 127. describe /dskrab/ v popsat 128. device /dvas/ zařízeí 129. dielectric /dalektrk/ dielektrikum, evodivé prostředí 130. diffusio /dfju()/ rozptyl, rozptýleí, difúze 131. digital /ddt()l/ adj digitálí 132. dilute /dal(j)ut/ v rozředit 133. diode /dad/ dioda 134. direct curret /darekt/ /kr()t/ stejosměrý proud 135. directio /drek()/ směr 136. directly /darektli/ adv přímo 13

15 137. directly proportioal /darektli/ /prp()()l/ adj přímo úměrý 138. discharge /dstd/ vybíjeí 139. dissipate /dspet/ v rozptýlit se, rozplyout se 140. dissociatio reactio /dse()/ /rk()/ disociačí reakce 141. distictio /dst(k)()/ odli ost, rozli ováí 142. distribute /dstrbjut/ v rozdělit, distribuovat 143. do work /du/ /wk/ v koat práci 144. dopig /dp/, adj legováí (polovodiče), dodaý, přidaý 145. dual /djul/ adj dvojitý E 146. effect /fekt/ jev, účiek 147. efficiet /f()t/ adj účiý, výkoý 148. electric charge /lektrk/ /td/ elektrický áboj 149. electric circuit /lektrk/ skt/ elektrický obvod 150. electric device /lektrk/ /dvas/ elektrické zařízeí 151. electric eergy /lektrk/ /edi/ elektrická eergie 152. electric power /lektrk/ /pa/ elektrický výko 153. electric power idustry /lektrk/ /pa/ /dstri/ 154. electric utility /lektrk/ /jutlti/ eergetický (elektráreský) průmysl elektrické zařízeí (form.), slu ba 155. electric wire /lektrk/ /wa/ elektrické vedeí (drát) 156. electrical /lektrk()l/ adj elektrický 14

16 157. electrical charge /lektrk()l/ /td/ elektrický áboj 158. electrical egieerig /lektrk()l/ /edr/ 159. electrical wirig /lektrk()l/ /wr/ elektrotechika elektrická sí (fyzická - dráty) 160. electricity /lektrsti/ elektřia 161. electricity metre /lektrsti/ /mit/ elektroměr 162. electrolyte /lektrlt/ elektrolyt 163. electromagetic couplig /lektr()metk/ /kpl/ elektromagetická spojka 164. electromagetic iductio /lektr()metk/ /dk()/ elektromagetická idukce 165. electromotive force /lektrmtv/ /fs/ elektromotorická síla 166. electro /lektr/ elektro 167. electroics /lektrks/ elektroika 168. eclosure /kl/ vymezeý prostor 169. ecode /kd/ v kódovat, zakódovat 170. eergetic /edetk adj aktiví, eergeticky abitý 171. equal /ikw()l/ adj rový 172. equatio /kwe()/ rovice 173. equipmet /kwpm()t/ vybaveí, zařízeí 174. excess /kses/ adbytek, přesah 175. exert /zt/ v vyvíjet, vyviout 176. expesive /kspesv/ adj drahý (fiačě) 177. exploit /ksplt/ v vyu ít 15

17 178. exted /ksted/ v roz ířit, zvý it 179. extract /kstrkt/ v vytě ovat, získávat 180. extractio /kstrk()/ extrakce F 181. factor /fkt/ faktor 182. few (coutable) /fju/ det málo 183. fill /fl/ v vyplit, aplit 184. film capacitor /flm/ /kpst/ foliový kodezátor 185. filterig compoet /fltr/ /kmpt/ filtračí součástka 186. fixed voltage /fkst/ /vltd/ pevé (stálé) apětí 187. flow /fl/ v plyout 188. fluorescet quatum dot /flres()t/ /kwtm/ /dt/ fluorescetí kvatový bod 189. flux /flks/ tok, proud, promělivost 190. form /fm/ forma, tvar 191. formula /fmjl/ vzorec 192. forward biased /fwd/ /bst/ předpětí 193. forward directio /fwd/ /drek()/ propustý směr 194. foudatio /fade()/ základ 195. free ios /fri/ /s/ volé ioty 196. freely /frili/ adv volě 197. frequecy /frikw()si/ frekvece 16

18 198. fuel /fj:()l/ palivo 199. fuel cell /fj:()l/ /sel/ palivový čláek 200. fuctio /f(k)()/ fukce 201. fuse /fjuz/ pojistka G 202. galea /li/ galea, sirík olovatý 203. gas /s/ ply 204. gatig /et/ adj uprázděý, vyprázděý 205. geeral /de()r()l/ adj obecý 206. geeralize /de()rlaz/ v zobecit, geeralizovat 207. geerally /de()rli/ adv obecě 208. geerator /deret/ geerátor 209. germaium /dmem/ germaium 210. glass /ls/ sklo 211. goal /l/ cíl 212. graphite /rfat/ grafit 213. Greek /rik/ adj řecký H 214. heat /hit/ horko 215. heated /hitd/ adj ohřátý 17

19 216. high-quality /ha//kwlti/ adj velmi kvalití 217. hole /hl/ otvor/díra 218. hour /a/ hodia 219. hydroge /hdrd()/ vodík 220. hydroxide /hdrksad/ hydroxid I 221. ideal /adl/ adj ideálí 222. ideal curret source /adl/ /kr()t/ /ss/ ideálí zdroj proudu 223. immobile /mbal/ adj imobilí 224. impedace /mpid()s/ impedace 225. impedace elemets /mpid()s/ /elm()t/ impedačí prvky 226. imply /mpla/ v azačovat, zameat 227. importat /mpt()t/ adj důle itý 228. impurity /mpjrti/ ečistota 229. i bulk // /blk/ vět iou, ve velkém (mo ství) 230. iclude /klud/ v zahrout 231. icrease /kris/ v zvý it 232. idepedet /dped()t/ adj ezávislý 233. idepedet source /dped()t/ /ss/ ezávislý zdroj 234. idirectly proportioal /drek(t)li/ /prp()()l/ adj epřímo úměrý 235. iduce /djus/ v idukovat 18

20 236. iductace /dkt()s/ idukčost, iduktace, idukčí odpor 237. iductor /dkt/ iduktor 238. ifiite /ft/ adj ekoečý 239. ifluece /fls/ vliv 240. iitial /()l/ adj počátečí 241. iput /pt/ vstup, přísu 242. iput coil /pt/ / /kl/ vstupí cívka 243. isigificat /sfk()t/ adj evýzamý 244. isulator /sjlet/ izolat, izolace, izolátor,izolačí látka 245. itegrated /tretd/ adj itegrovaý 246. iteral /t()l/ adj vitří 247. iteral resistace /t()l/ /rzst()s/ vitří odpor 248. iteral voltage /t()l/ /vltd/ vitří apětí 249. io // iot 250. ioize /z/ v ioizovat 251. ioizig /az/ adj ioizující 252. joule /dul/ joule 253. juctio /d(k)()/ uzel, kří eí J K 19

21 254. kilowatt hour /klwt/ /a/ kilovathodia 255. Kirchhoff's law /kxhfs/ /l/ Kirchhoffovův záko L 256. lamiated iro core /lmetd/ // /k/ vrstveé elezé jádro 257. lead /lid/ v vést 258. leakage curret /likd/ /kr()t/ svodový proud 259. legth /le/ délka 260. letter /let/ písmeo 261. lever /liv/ páka, páčka 262. liberate /lbret/ v uvolit 263. light emittig diode /lat/ /mt/ /dad/ dioda 264. liear compoet /l/ /kmpt/ lieárí součástka 265. liear system /l/ /sstm/ lieárí systém 266. load resistace /ld/ /rzst()s/ zátě ový odpor 267. loop /lup/ smyčka M 268. magetic /metk/ adj magetický 269. magetic field /metk/ /fild/ magetické pole 270. magetic flux /metk/ /flks/ magetický tok 271. magetic-core coil /metk/ /k/ /kl/ magetická cívka 20

22 272. magitude /mtjud/ velikost 273. make (sth) up /mek/ /p/ v/phr tvořit, utvářet (fráz.) 274. material /mtrl/ materiál 275. mathematical /m()mtk()l/ adj matematický 276. mathematics /m()mtks/ matematika (form.) 277. Maxwell equatio /makswel/ /kwe()/ Maxwellova rovice 278. Maxwell-Faraday law of iductio /makswel/ /farde/ /l/ /()v/ /dk()/ Maxwell-Faradayův idukčí záko 279. mea /mi/ v zameat 280. measure /me/ v měřit 281. melt /melt/ v tavit 282. mesh /me/ pletivo, sí 283. metal /met()l/ kov 284. metalized paper capacitor /met()lzd/ /pep/ /kpst/ MP kodezátor 285. metre /mit/ meter 286. mieral /m()r()l/ mierál 287. mieral /m()r()l/ adj mierálí 288. model /md()l/ model 289. model /md()l/ v modelovat 290. moderate /md()rt/ adj mírý, přiměřeý 291. modify /mdf/ v modifikovat 292. modulate /mdjlet/ v modulovat 21

23 293. molecule /mlkjul/ mokelula 294. motor /mt/ motor 295. movable /muvb()l/ adj pohyblivý 296. move /muv/ v pohybovat se 297. multiply /mltpl/ v ásobit N 298. ecessary /ess()ri/ adj utý 299. egative /etv/ adj záporý 300. et power source /et/ /pa/ /ss/ sí ový zdroj eergie 301. etwork /etwk/ sí 302. eutralize /jutrlaz/ v eutralizovat 303. ode /d/ uzel 304. omial capacity /m()l/ /kpasti/ omiálí kapacita 305. o-coductig /kdkt/ adj evodivý 306. o-metal /met()l/ ekov 307. o-metallic /mtlk/ adj ekovový 308. ormal /m()l/ adj ormálí 309. ormally /m()li/ adv ormálě 310. Norto theorem /Nt()/ /rm/ Nortoova věta type semicoductor /e/ /tap/ /semkdkt/ polovodič typu 22

24 O 312. object /bdkt/ předmět, objekt 313. obtai /bte/ v získat, dosáhout 314. ohm /m/ ohm 315. ohmmeter /mmit/ ohmmetr 316. Ohm's law /ms/ /l/ Ohmův záko 317. opposite /pzt/ adj opačý, protikladý 318. output /atpt/ výstup 319. output clips /atpt/ /klps/ výstupí svorky 320. output coil /atpt/ /kl/ výstupí cívka 321. output curret /atpt/ /kr()t/ výstupí proud 322. output termial /atpt/ /tm()l/ výstupí kocovka 323. output voltage /atpt/ /vltd/ výstupí apětí P 324. paper /pep/ papír 325. parallel /prlel/ adj paralelí 326. particle /ptk()l/ částice 327. pass through /ps/ /ru/ v procházet skrz, přes 328. passive elemet /psv/ /elm()t/ pasiví prvek 329. per /p/ prep za 23

25 330. periodical /prdk()l/ adj periodický 331. periodically /prdk()li/ adv periodicky 332. permit /pmt/ v umo it, povolit 333. phase /fez/ fáze 334. phase agle /fez/ /()l/ fázový úhel 335. place /ples/ v umístit 336. plasma /plzm/ plazma 337. plastic /plstk/ plast 338. P-N juctio /pi/ /e/ /d(k)()/ přechod P-N 339. poit /pt/ bod 340. polarity /p()lrti/ polarita 341. pole /pl/ tyč, sto ár 342. pole /pl/ pól 343. polymer /plm/ polymer 344. poor /p/ adj patý, ubohý 345. positive /pztv/ adj kladý 346. possess /pzes/ v dr et, vlastit 347. potetial /p()te()l/ adj poteciálí, poteciálový 348. potetial differece /p()te()l/ /df()r()s/ poteciálový rozdíl 349. potetiometer /p()temt/ poteciometr 350. power /pa/ eergie, výko, síla 24

26 351. power load /pa/ /ld/ elektrická zátě 352. power loss /pa/ /ls/ ztráta eergie/výkou 353. precede /prsid/ v předcházet 354. prevalet /prev()l()t/ adj převládající 355. primary /prm()ri/ adj primárí 356. primary source /prm()ri/ /ss/ primárí zdroj 357. primary widig /prm()ri/ /wd/ primárí viutí 358. priciple /prsp()l/ zásada, pricip 359. prited circuit /prtd/ /skt/ ti těý spoj 360. produce /prdjus/ v vyrábět, produkovat 361. product /prdkt/ produkt, výrobek 362. property /prpti/ vlastost 363. proportio /prp()/ poměr 364. proportioal /prp()()l/ adj úměrý 365. proto /prt/ proto 366. proto coductor /prt/ /kdkt/ protoový vodič 367. provide /prvad/ v opatřit, poskytout 368. provided (that) /prvadd/ /t/ coj za předpokladu, e 369. p-type semicoductor /pi/ /tap/ /semkdkt/ polovodič typu p 370. pulsatig /plset/ pulsující 371. pure /pj/ adj čistý 25

27 372. purpose /pps/ účel 373. quatity /kwtti/ veličia Q 374. quatum dot /kwtm/ /dt/ kvatový bod R 375. radio /red/, adj rádio, rádiový 376. rate /ret/ míra 377. rate of chage /ret/ /v/ /te(d)/ míra výměy 378. real life /rl/ /laf/ skutečý ivot 379. real source /rl/ /ss/ reálý zdroj 380. receive /rsiv/ v obdr et 381. recombie /ri:kmba/ v rekombiovat, zovu spojit 382. recovery /rkv()ri/ zotaveí, regeerace (materiálu) 383. rectagular /rektajl/ adj obdélíkový 384. rectificatio /rektfke()/ usměrěí 385. rectifier /rektf/ usměrňovač, rektifikátor 386. rectify /rektf/ v usměrňovat 387. regio /rid()/ oblast 388. related /rletd/ adj vzta eý 389. relatio /rle()/ vztah, spojitost 26

28 390. relatioship /rle()p/ vztah, spojitost 391. remai /rme/ v zůstat, zbývat 392. represet /reprzet/ v reprezetovat, představovat 393. resistace /rzst()s/ odpor 394. resistivity /rzstvti/ odporovost 395. resistor /rzst/ rezistor 396. resoace circuit /rez()s/ /skt/ rezoačí obvod 397. respectively /rspektvli/ adv jedotlivě, v tomto pořadí 398. respose /rsps/ odezva, odpověď 399. resultat curret /rzlt()t/ /kr()t/ výsledý proud 400. reverse /rvs/ v obrátit 401. rheostat /ristt/ reostat 402. roud wire /rad/ /wa/ vodič kruhového průřezu 403. routie egieerig techique /ruti/ /edr/ /tekik/ rutií elektrotechická techika 404. rubber-like /rb/ /lak/ adj gumě podobý 405. ruig time /r/ /tam/ průbě ý čas 406. ruig total /r/ /tt()l/ průbě ý výsledek S 407. salt /slt/ sůl 408. same /sem/ adj stejý, shodý 409. secod /sek()d/ sekuda 27

29 410. secodary /sek()d()ri/ adj sekudárí, druhotý 411. secodary source /sek()d()ri/ /ss/ sekudárí zdroj 412. secodary widig /sek()d()ri/ /wad/ sekudárí viutí 413. seleium /slim/ sele 414. sell, sold, sold /sel/ /sld/ /sld/ v prodávat 415. semicoductor /semkdkt/ polovodič 416. semicoductor diode /semkdkt/ /dad/ polovodičová dioda 417. separate /sep()rt/ adj odděleý 418. serial /sril/ adj sériový 419. serial-parallel /sril/ /prlel/ adj sérioparalelí 420. shape /ep/ tvar 421. short circuit /t/ /s:kt/ zkrat 422. siemes /simz/ siemes 423. sigal /s()l/ sigál 424. siged quatity /sad/ /kwtti/ veličia se zamékem (+/- ) 425. sigificat /sfk()t/ adj výzamý 426. sigificatly /sfk()tli/ adv výzamě 427. silico /slk()/ křemík 428. silver /slv/ stříbro 429. similarly /smlli/ adv podobě 430. simplificatio /smplfke()/ zjedodu eí 28

30 431. sie wave /sa/ /wev/ siusová vla 432. sigle /s()l/ adj prostý, jedoduchý 433. sigle source /s()l/ /ss/ jedoduchý zdroj 434. sodium chloride /sdm/ /klrd/ chlorid sodý 435. solar cell /sl/ /sel/ solárí čláek 436. solid /sld/ adj pevý 437. solid core /sld/ /k/ pevé jádro 438. soluble /sljb()l/ adj rozpustý 439. solute /sljut/ rozpu těá látka 440. solutio /slu()/ roztok 441. solvet /slv()t/ rozpou tědlo 442. source /ss/ zdroj 443. specific /spsfk/ adj specifický, kokrétí 444. specifically /spsfkli/ adv specificky, kokrétě 445. square /skwe/ adj čtvercový 446. squared /skwed/ adj druhá mocia, "a druhou" 447. state /stet/ stav 448. state /stet/ v uvést (form.), specifikovat 449. stray magetic field /stre/ /metk/ /fild/ bludé magetické pole 450. stregth /stre/ síla 451. strip /strp/ pruh, pás 29

31 452. strog /str/ adj silý 453. substace /sbst()s/ látka 454. suitable /sutb()l/ adj vhodý, vyhovující 455. sum /sm/ součet 456. supercoductor /supkdkt/ supravodič 457. superpositio /suppz()/ superpozice 458. superpositio theorem /suppz()/ /rm/ pricip superpozice 459. supply /spla/ v zásobovat, dodávat 460. support /spt/ v podporovat 461. surface /sfs/ povrch 462. surface-to-surface /sfs/ /t/ /sfs/ adj kotaktí (doslově) 463. switch /swt/ vypíač, spíač 464. switch /swt/ v přepout, sepout T 465. table salt /tebl/ /slt/ stolí sůl 466. take (sth) ito accout /tek/ /t/ /kat/ v/phr vzít v potaz 467. tatalum /ttlm/ tatalem 468. teflo /tefl/ teflo 469. temperature /temp()rt/ teplota 470. temperature sesor /temp()rt/ /ses/ tepelý sezor 471. termial /tm()l/ svorka, termiál 30

32 472. termial voltage /tm()l/ /vltd/ svorkové apětí 473. therefore /f/ adv proto 474. thermodyamic iteractio /m()dmk/ /trk()/ termodyamická iterakce 475. thermoelectric /mlektrk/ adj termoelektrický 476. thermoelectric cooler /mlektrk/ /kul/ termoelektrický chladič 477. thermoelectric geerator /mlektrk/ /deret/ termoelektrický geerátor 478. Thevei theorem /tv/ /rm/ Theveiova věta 479. thread /red/ vláko, stopa 480. threadig /red/ adj apojující se, apájející 481. threshold /rehld/ práh, mez 482. through /ru/ prep skrz 483. tight /tat/ adj/ adv těsý, těsě 484. tolerace /tl()r()s/ tolerace, odchylka 485. total curret /tt()l/ /kr()t/ celkový proud 486. track /trk/ otisk, trasa (ti těého spoje) 487. trasfer /trsf/ v přeářet, převádět 488. trasfer lik /trsf/ /lk/ přeosový čláek 489. trasformer /trsfm/ trasformátor 490. trasistor /trzst/ trazistor 491. traslatio /trsle()/ překlad 492. trasmissio /trzm()/ přeos, převod 31

33 493. trasmissio tower /trzm()/ /ta/ přeosová ve /sloup 494. trasmit /trzmt/ v přeá et 495. triagular /traajl/ adj trojúhelíkový 496. twist /twst/ v kroutit 497. twisted pair cable /twstd/ /pe/ /keb()l/ krouceá dvoulika 498. type of /tap/ /v/ typ (ěčeho) U 499. uidirectioal /ju: drek()()l/ adj jedosměrý (proud) 500. uiform coductor /jufm/ /kdkt/ jedolitý vodič 501. uique /ju:ik/ adj uikátí, jediečý 502. use /juz/ v pou ít V 503. vacuum tube diode /vkjum/ /tjub/ /dad/ vakuová elektroka 504. valece bod /vel()s/ /bd/ valečí vazba 505. vaish /v/ v zmizet 506. variable /verb()l/ proměá 507. variable /verb()l/ adj proměý 508. variable coductivity /verb()l/ /kdktvti/ promělivá vodivost 509. variable resistor /verb()l/ /rzst/ regulačí resistor 510. vary /veri/ v odli ovat se, li it se 511. visual /v(j)l/ adj obrazový 32

34 512. voltage /vltd/ apětí 513. voltage coverter /vltd/ /kvt/ apě ový převaděč 514. voltage drop /vltd/ /drp/ pokles apětí 515. voltage ratig /vltd/ /ret/ provozí apětí 516. voltage referece /vltd/ /ref()r()s/ referečí apětí 517. voltage source /vltd/ /ss/ zdroj apětí 518. voltmeter /vltmit/ voltmetr W 519. watt /wt/ watt 520. wattage /wtd/ 521. waveform /wevfm/ (hov.) elektrická eergie ve wattech vlová forma, časový průběh vly 522. weak /wik/ adj slabý 523. where /we/ coj kde (zájmeo) 524. widely /wadli/ adv iroce 525. widig /wad/ adj viutí 526. wire /wa/ drát 527. wrap /rp/ v obalit Greek alphabet 528. gamma /am/ gamma 529. kappa /kap/ kappa 530. rho /r/ rho 33

35 531. sigma /sm/ sigma Ohm s Law Electrical egieerig Example: Electrical device is powered by voltage of 12V, what is its resistace, if electric curret value is 0,16A? Electrical coductivity It measures the ability of material to coduct a electric curret. It is commoly represeted by the Greek letter (sigma), but (kappa) (especially i electrical egieerig) or (gamma) are also occasioally used. Its SI uit is siemes per metre (S/m). Where: 1. electrical coductivity (G i Czech) 2. resistace (i Czech R) 3. J magitude of curret desity 4. E magitude of electric field Electrical resistace The electrical resistace of a uiform coductor is give i terms of resistivity by: where l is the legth of the coductor i SI uits of meters, a is the cross-sectioal area (for a roud wire a = r 2 if r is radius) i uits of meters squared, ad is the resistivity i uits of ohmmeters. 34

36 Egieerig N. Word Prouciatio PoS Meaig A 1. ability /blti/ schopost, vlastost 2. abrade /bred/ v obrousit, obru ovat 3. abrasio /bre()/ obrou eí 4. absorb /bzb/ v absorbovat, vstřebat 5. accelerate /kselret/ v zrychlit 6. accordig to /kd/ /t/ prep podle 7. acrylate /krlet/ akrylát 8. acrylic /krlk/ adj akrylový 9. additive /dtv/ aditivum, přísada 10. adjust /dst/ v astavit, upravit, seřídit 11. air draft /e/ /drft/ přívod vzduchu 12. aircraft /ekrft/ letadlo 13. alloy /l/ slitia 14. alloy /l/ v tvořit slitiu, legovat 15. alloyig /l/ adj tvořící slitiu 16. alloyig aget /l/ /ed()t/ čiidlo při sléváí 17. all-wheel drive /l/ /wil/ /drav/ poho v ech kol 18. alumiium /l(j)mim/ hliík 35

37 19. amout /mat/ mo ství 20. achor /k/ kotva, ukotveí 21. agle /()l/ úhel 22. aoucemet /asm()t/ ozámeí, sděleí 23. aticlockwise /tklkwz/ adj/adv proti směru hodiových ručiček 24. applicatio /plke()/ aplikace, pou ití 25. applied /plad/ adj aplikovaý, u itý 26. arc weldig /k/ /weld/ svařováí elektrickým obloukem 27. area /eri/ plocha 28. argo // argo 29. attach /tt/ v připojit, připevit 30. austeite /stat/ austeit 31. austeitic /statk/ adj austeitický 32. automatic trasmissio /tmtk/ /trzm()/ automatický převod, automatická převodovka 33. automato /tmt()/ automat, robot 34. axial /ksl/ adj osový 35. axial rotatio /ksl/ /r()te()/ osová rotace 36. axis, (pl) axes /kss/ /ksi:z/ osa 37. axle /ks()l/ B osa (vozidlo), áprava, osý hřídel 38. backboe /bkb/ pátěř, hřbet 39. ball bearig /bl/ /ber/ kuličkové lo isko 36

38 40. ball joit /bl/ /dt/ kulový kloub 41. bar iro /b/ /a/ prutové/tyčové elezo 42. basalt /bslt/ čedič, basalt 43. base oil /bes/ /l/ základový olej 44. basic /besk/ adj základí 45. batch /bt/ dávka, série, skupia 46. batch based process 47. BC (before Christ) /bt/ /besd/ /prses/ /bi/ /si/ /bf/ /krst/ abr dávkový proces před Kristem 48. beam /bim/ osík, trám 49. beam /bim/ paprsek 50. bearig /ber/ lo isko 51. belt /belt/ pás, řeme 52. bed /bed/ ohyb 53. bed /bed/ v ohýbat 54. Bessemer coverter /besm/ /kvt/ Bessemerův převaděč 55. Bessemer furace /besm/ /fs/ Bessemerova pec 56. Bessemer process /besm/ /prses/ Bessemerův proces 57. biodiesel /badiz()l/ biodiesel 58. blast furace /blst/ /fs/ vysoká pec 59. blast furace gas dowcomer /blst/ /fs/ /s/ /dakm / svod plyů z vysoké pece 60. blow /bl/ v vháět vzduch, dmýchat 61. body-cetred cubic (BCC) /bdi/ /setd/ /kjubk/ adj krychlový prostorověstředěý 37

39 62. body-cetred tetragoal (BCT) /bdi/ /setd/ /ttr()()l/ adj tetragoálí/čtyřúhelý prostorově-cetrovaý 63. bolt /blt/ roub 64. brass /brs/ mosaz 65. break /brek/ v zlomit, praskout 66. break ito /brek/ /t/ proikout 67. brittle /brt()l/ adj křehký 68. brittleess /brt()les/ křehkost 69. broze /brz/ broz 70. build gear /bld/ // stavařské zařízeí 71. bulk /blk/ vět ia 72. bur off /b/ /f/ v vyhořet, shořet 73. bushig /b/ objímka 74. butto head /bt()/ /hed/ cylidrická hlava s kulatým vr kem 75. bypass /baps/ v obejít, vyhout se C 76. calculate /klkjlet/ v spočítat 77. cam /km/ vačka 78. camshaft /kmft/ vačková hřídel 79. carbide /kbad/ karbid 80. carbo /kb()/ uhlík 81. carbo cotet /kb()/ /ktet/ obsah uhlíku 82. carbo dioxide /kb()/ /daksad/ oxid uhličitý 38

40 83. carbo steel /kb()/ /stil/ uhlíková ocel 84. cast /kst/ v odlít 85. cast iro /kst/ /a/ litia 86. castellated ut /kastletd/ /t/ koruová matice 87. castle clock /ksl/ /klk/ vě í hodiy 88. cause /kz/ v způsobit 89. cemetatio /si:mete()/ auhličováí, cemetace, cemetováí 90. cemetite /smetat/ karbid eleza, cemetit 91. cemetite iclusio /smetat/ /klu()/ cemetitové vměsky 92. cetrifugal clutch /setrfju()l/ /klt/ odstředivá spojka 93. certai /st()/ adj určitý, jistý 94. chai /te/ řetěz, řetězec 95. chaisaw /tes/ motorová(řetězová) pila 96. charge /td/ v abít, aplit 97. Charpy test /pi/ /test/ Charpyho test 98. cheap /tip/ adj levý 99. chemical compositio /kemk()l/ /kmpz()/ chemické slo eí 100. chromium /krmim/ chróm 101. circulate /skjlet/ v cirkulovat, kolovat 102. classify /klsfa/ v klasifikovat, zařadit 103. clevis pi /klevs/ /p/ vidlicový čep 104. clockwise /klkwaz/ adj/adv po směru hodiových ručiček 105. clutch /klt/ spojka 39

41 106. clutch disk /klt/ /dsk/ kotouč spojky 107. coatig /kt/ átěr 108. cobalt /kblt/ kobalt 109. coefficiet /kf()t/ koeficiet, součiitel 110. coke /kk/ koks 111. coke ove /kk/ /v()/ koksová pec 112. colum /klm/ sloup, sloupec 113. comb /km/ hřebe 114. combustio /kmbst()/ spalováí, hořeí 115. combustio chamber /kmbst()/ /temb/ spalovací komora 116. commo /km/ adj obyčejý, bě ý 117. compesate /kmp()set/ v kompezovat, vyrovat, vyahradit 118. compoet /kmpt/ kompoet, součástka 119. compoet force /kmpt/ /fs/ jedotlivá síla 120. composite material /kmpzt/ /mtril/ kompozití (slo eý, smí eý) materiál 121. compositio /kmpz()/ slo eí 122. compositioal /kmpz()()l/ adj kompozičí 123. compress /kmpres/ v zmáčkout, zhustit, stlačit 124. compressio /kmpre()/ stlačeí, komprese 125. compressive /kmpresv/ adj stlačující, kompresí 126. codesatio /kdese()/ kodezace, zkapalěí 127. coditio /kd()/ podmíka 40

42 128. coical /kk()l/ adj kóický, ku elovitý 129. coical sprig washer /kk()l/ /spr/ /w/ kóická pru iová podlo ka/těsěí 130. coect /kekt/ v propojit, spojit 131. cootatio /kte()/ kootace, pojmový obsah 132. costructio /kstrk()/ kostrukce, stavba 133. cotai /kte/ v obsahovat 134. cotamiatio /ktme()/ kotamiace, zeči těí 135. cotet /ktet/ obsah 136. cotrolled /ktrl()d/ adj kotrolovaý 137. covetio /kve()/ kovece, ujedáí, dohoda 138. covert /kvt/ v kovertovat, převádět 139. cool /kul/ v ochladit 140. cooled /kuld/ adj ochlazeý 141. coolig lubricat /kul/ /lubrk()t/ mazadlos chladicím účikem 142. copper /kp/ měď 143. correlate /krlt/ v souviset 144. corrosio /kr()/ koroze 145. corrosio prevetio /kr()/ /prve()/ 146. coutersuk head /kat/ /sk/ /hed/ prevece koroze zápustá hlavice s plochým vr kem 147. coutless /katls/ esčetý 148. Cowper stoves for hot blast /kap/ /stvs/ /f/ /ht/ /blst/ Cowperovy ohřívače a horký vzduch 149. crack /krk/ prasklia 150. crack /krk/ v praskout 41

43 151. crak throw /krk/ /r/ klikový zdvih 152. crakcase /krkkes/ kliková skříň, převodovka 153. crakshaft /krkft/ adj kliková hřídel 154. create /kriet/ v tvořit 155. CRES - Corrosio Resistat Steel /kr()/ /rzst()t/ /stil/ ocel odolá proti korozi 156. cross head screw /krs/ /hed/ /skru/ roub s kří ovou drá kou 157. cross product /krs/ /prdkt/ vektorový souči 158. cross-likig /krs/ /lk/ ze tíhlováí 159. cross-sectioal /krssek()()l/ adj průřezový 160. crucible /krusb()l/ ístěj 161. crucible steel /krusb()l/ /stil/ kelímková ocel 162. crude steel /krud/ /stil/ surová ocel 163. crystal /krst()l/ krystal 164. cut off /kt/ /f/ v přeru it 165. cuttig edge /kt/ /ed/ ostří 166. cuttig force /kt/ /fs/ střihová síla 167. cylider /sld/ válec 168. cylider bak /sld/ /bk/ válcový blok 169. cylider head /sld/ /hed/ hlava motoru 170. cylidrical /sldrk()l/ adj válcovitý D 171. damage /dmd/ po kozeí 172. damper /dmp/ tlumič 42

44 173. dager /de(d)/ ebezpečí 174. deal /dil/ v zabývat se 175. decade /deked/ dekáda, desetiletí 176. decrease /dkris/ v sí it, klesat, ubývat 177. deflect /dflekt/ v odkloit, odchýlit 178. deflectio /dflek()/ ohyb, vychýleí, odchylka 179. deform /dfm/ v deformovat se, změit tvar 180. deformatio /di:fme()/ deformace 181. degradatio /derde()/ degradace, opotřebeí 182. degrade /dred/ v zhor it, zehodotit 183. degree /dri/ stupeň 184. desity /desti/ hustota 185. deped o /dped/ // v záviset a 186. derive /drav/ v derivovat, získávat, čerpat 187. desigate /dezet/ v určit, staovit 188. deterget /dtd()t/ sapoát 189. device /dvas/ zařízeí 190. diameter /daamt/ průměr 191. diesel locomotive /diz()l/ /lkmtv/ dieslová lokomotiva 192. differetial /dfre()l/ difereciál, rozdíl 193. direct reduced iro (DRI) /darekt/ /rdjusd/ /a/ houbovité elezo, elezitá houba 194. directio /darek()/ směr 195. disegage /dsed/ v uvolit 43

45 196. dispersat /dsps()t/ 197. displacemet vector /dsplesm()t/ /vekt/ dispergačí látka, dispergovadlo vektor posuu 198. dissolve /dzlv/ v rozpustit, roztavit 199. dissolved /dzlvd/ adj rozpu těý, roztaveý 200 distiguish /dstw/ v odli it, rozli it 201. divide ito /dvad/ /t/ v rozdělit a 202. divided /dvadd/ adj rozděleý, děleý 203. domai /d()me/ doméa 204. double /db()l/ adj dvojitý 205. doze /dz()/ tucet 206. drag /dr/ odpor, třeí 207 drill chuck /drl/ /tk/ vrtačkové sklíčidlo 208. drive, drove, drive /drav/ /drv/ /drv()/ v řídit, poháět 209. drive shaft /drv()/ /ft/ hací hřídel 210. dry clutch /dra/ /klt/ suchá spojka 211. dry frictio /dra/ /frk()/ suché třeí 212. dual-phase steel /djul/ /fez/ /stil/ dvoufázová ocel 213. ductile iro /dktal/ /a/ tváré (kujé) elezo 214. ductility /dktlti/ ta ost, tvárost 215. due to /dju/ /t/ prep kvůli, v důsledku 216. dust cycloe for separatio of solid particles /dst/ /sakl/ /f/ /sepre()/ /v/ /sld/ /ptk()ls/ prachový filtr a odstraěí pevých částic 44

46 E 217. ecoomically /ikmk()li/ adv hospodárě, ekoomicky 218. elastically /lstkli/ adv elasticky, tvárě 219. elasticity /lststi/ elasticita, tvárost 220. electric arc furace /lektrk/ /k/ /fs/ elektrická oblouková pec 221. electrode /lektrd/ elektroda 222. electroically /lektrk()li/ adv elektroicky 223. electroplate /lektr()plet/ v elektrolyticky pokovovat 224. elemet /elm()t/ prvek, elemet 225. elevate /elvet/ v zvedout, zvý it 226. elevator /elvet/ výtah 227. eclosure /kl/ obal 228. ecouter /kat/ v setkat se, arazit 229. eergy /edi/ eergie 230. eergy beam weldig /edi/ /bim/ /weld/ svařovaí svazkem paprsků 231. egage /ed/ v sepout, zapout 232. egie /ed/ motor, lokomotiva 233. egie failure /ed/ /felj/ selháí motoru 234. egieer /ed/ i eýr 235. egieerig material /edr/ /mtrl/ strojíreský materiál 236. esure // v zajistit, zaručit 237. equal /ikw()l/ v rovat se 45

47 238. ester /est/ ester 239. eutectic poit /jutektk/ /pt/ eutektický bod 240. exclusive /ksklusv/ adj vyjma, mimo 241. exhaust valve /zst/ /vlv/ výfukový vetil 242. expad /kspd/ v roztahovat, roz ířit 243. expasio /ksp()/ roz ířeí, roztahováí 244. expasio achor /ksp()/ /k/ rozta á kotva 245. expose /kspz/ v vystavit (působeí světla) 246. exteral stress /kst()l/ /stres/ exterí působeí/tlak 247. exteral thread (male) /kst()l/ /red/ /mel/ věj í závit (samčí) 248. extra eergy /ekstr/ /edi/ eergie avíc 249. extremely /kstrimli/ adv extrémě, esmírě F 250. fabricatio /fbrke()/ výroba, zhotoveí 251. fabric /fbrk/ tkaia, látka 252. face-cetred cubic (FCC) /fes/ /setd/ /kjubk/ adj plo ě cetrovaý krychlový 253. factory head /fkt()ri/ /hed/ přípěrá hlava 254. failure /felj/ selháí, porucha 255. faste /fs()/ v utáhout ( roub) 256. fasteer /fs()/ upevňovač 257. fatigue /fti/ úava materiálu 258. feed air for Cowper stoves /fid/ /e/ /f/ /kap/ /stvs/ vzduchový dodavač pro Cowperovy ohřívače 46

48 vzduchu 259. feedstock ilet /fidstk/ /let/ suroviový vtok 260. ferrite matrix /fert/ /metrks/ elezitá matrice/báze 261. ferritic /fertk/ adj elezitý, feritový 262. ferrous /fers/ adj elezitý, elezý, elezatý 263. ferrous alloy /fers/ /l/ elezitá slitia 264 filler rod /fl/ /rd/ přídavý drát (svařováí) 265. flame /flem/ plame 266. flak /flk/ bok, bočí straa 267. flatte /flt()/ v vyrovat, uhladit 268. flexible object /fleksb()l/ /bdkt/ pru ý objekt 266. flexure bearig /flek/ /ber/ ohybé lo isko 270. fluid /flud/ adj tekutý 271. fluid bearig /flud/ /ber/ tekuté lo isko 272. fluid frictio /flud/ /frk()/ třeí v tekutiě 273. fluid layer /flud/ /le/ vrstva tekutiy 274. fluorocarbo /flr()kb()/ fluorouhlíková sloučeia 275. flywheel /flawil/ setrvačík 276. foam /fm/ pěa 277. focus /fks/ v soustředit, zaměřit 278. force /fs/ síla (fyzikálí) 279. force vector /fs/ /vekt/ vektor síly 47

49 280. foreig /fr/ adj cizí, cizorodý 281. form /fm/ v tvořit, formovat 282. formable /'fmeb()l/ adj tvárý 283. four stroke cycle /f/ /strk/ /sak()l/ čtyřtakt 284. fracture /frkt/ prasklia 285. fracture /frakt/ v zlomit 286. fractured /frktr()d/ adj zlomeý 287. free machiig /fri/ /mi/ adj automatový 288 frictio /frk()/ třeí 289. fuel cosumptio /fju:()l/ /ksm(p)()/ spotřeba paliva 290. fulcrum /flkrm/ střed, osa otáčeí 291. full flow /fl/ /fl/ plý výko, průtok 292. furthermore /fm/ adv avíc, ad to G 293. galvaised steel /lvazd/ /stil/ galvaizovaá/pozikovaá ocel 294. gas /s/ ply 295. gas dowcomer /s/ /dakm/ přívod plyu (směrem dolů) 296. gasolie /sli/ bezí 297. gear // 298. gearbox /bks/ ozubeé soukolí, rychlostí stupeň převodová skříň, převodovka 299. gear pump // /pmp/ pumpa převodovky 300. gear trai // /tre/ soukolí 48

50 301. geeral-purpose 302. geometrical costructio /de()r()l/ /pps/ /dmetrk()l/ /kstrk() pro v eobecé účely (vozidlo apod.) geometrická kostrukce 303. grade /red/ jakost 304. grai size /re/ /saz/ velikost zra 305. graite /rt/ grait, ula 306. graphite /rfat/ grafit, tuha 307. graphitic flake /rftk/ /flek/ drobá uhlíková prasklia 308. grease /ris/ mazadlo, tuk 309. grey cast iro /re/ /kst/ /a/ edá litia 310. grid, groud, groud /rad/ /grad/ /grad/ v mlít, rozmačkat, otírat se 311. groove /ruv/ drá ka, rýha 312. gutter /t/ karpa, okap, strouha, lab H 313. Hadfield steel /'hdfild/ /stil/ Hadfieldova ocel 314. halogeated plastics /hldetd/ /plstks/ 315. hadedess /hdds/ 316. hardboard /hdbd/ halogeovaý plast preferece při pou íváí jedé ruky sololit, hobra, lisovaá dřevitá deska 317. harde /hd()/ v tvrdit (ocel) 318. hardeability /hd()blti/ tvrditelost 319. hardeig /hd()/ tvrzeí, kaleí 320. hardess /hds/ tvrdost 49

51 321. harmful /hmfl/ adj kodlivý, ebezpečý 322. heat /hit/ horko 323. heat treatmet /hit/ /tritm()t/ tepelé opracováí 324. helical patter /helk()l/ /pt()/ roubovitý/spirálovitý vzor 325. helical sprig washer /helk()l/ /spr/ /w/ roubovitá pru iová podlo ka 326. helix /hilks/ spirála, závitice 327. hex key /heks/ /ki/ imbusový klíč 328. hexagoal perimeter /heksag()()l/ /prmt/ estihraý tvar/délka obvodu 329. high boilig poit /ha/ /bl/ /pt/ vysoký bod varu 330. high viscosity idex /ha/ /vsksti/ /deks / vysoký idex viskozity 331. high-quality /ha/ /kwlti/ adj vysoce kvalití 332. hige motio /hd/ /m()/ závěsý pohyb (dveře) 333. hole /hl/ otvor, díra 334. homogeeous /hm()dis/ adj homogeí, stejorodý 335. horizotal /hrzt()l/ adj horizotálí, vodorový 336. hot blast /ht/ /blst/ horký vzduch 337. hot dip /ht/ /dp/ horké máčeí 338. house sidig /has/ /sad/ domoví obklad, oblo eí 339. hydraulic stability /hdrlk/ /stblti/ hydraulická stabilita 340. hydrogeate /hdrdet/ v hydrogeovat 341. hypoeutectoid /hapjutektd/ adj hypoeutektoidí I 50

52 342. idle /ad()l/ adj ečiý, epracující 343. igite /at/ v za ehout, zapálit 344. immerse /ms/ v poořit 345. impact resistace /mpkt/ /rzst()s/ árazová odolost 346. impress /mpres/ v vyrazit, vtiskout 347. improperly /mprpli/ adv esprávě 348. improve /mpruv/ v zlep it 349. impurity /mpjrti/ ečistota 350. iclude /klud/ v zahrout, obsáhout 351. iclusio /klu()/ vměstek 352. icrease /kris/ v zvý it 353. icredible /kredb()l/ adj euvěřitelý 354. iduce /djus/ v vyvolat, idukovat 355. idustrial /dstril/ adj průmyslový 356. iexpesive /kspesv/ adj levý 357. iferior /fr/ adj podřadý, méěceý, méě jakostí 358. ifluece /flus/ v ovlivit 359. ihibit /hbt/ v potlačovat, zamezit, tlumit, zpomalovat 360. iitiate /et/ v zahájit, začít, spustit 361. ijury /(d)()ri/ zraěí, po kozeí 362. ier // adj vitří 363. iermost /mst/ adj ejvitřěj í 364. isert /st/ v vlo it, vsuout 365. iside /sad/ uvitř 51

53 366. ispectio /spek/ přezkoumáí, kotrola 367. itake valve /tek/ /vlv/ 368. itegral part /tr()l/ /pt/ sací vetil, vstupí/přívodí vetil itegrálí/eodlučitelá součást 369. iterleave /tliv/ v prokládat, vkládat 370. iteral force /t()l/ /fs/ vitří síla 371. iteral stress /t()l/ /stres/ vitří putí 372. iteral thread (female) /t()l/ /red/ /fimel/ vitří závit (samičí) 373. itroductio /trdk()/ uvedeí, úvod 374. ivolve /vlv/ v zahrout, týkat se 375. iwards /wdz/ adv dovitř 376. iro /a/ elezo 377. iro ore /a/ // elezá ruda 378. iro-carbo /a/ /kb/ adj elezito-uhlíkový 379. ISO - Iteratioal Stadardizatio Orgaisatio /t()()l/ /stdze()/ /()aze() abr ISO (Meziárodí orgaizace pro ormalizaci) 380. ISO stregth ratig /stre/ /ret/ ISO hodoceí pevosti J 381. jewel bearig /dul/ /ber/ rubíové lo isko 382. joi /d/ v spojit 383. joural /dl/ lo isko K 52

54 384. kietic eergy /ketk/ /edi/ kietická eergie 385. kietic frictio /ketk/ /frk()/ kietické třeí 386. kick-kack (if) /kk/ tretka, ějaká zvlá tost L 387. ladle /ledl/ licí páev 388. lace /ls/ trubka, přívod 389. laser /lez/ laser 390. lateral /lt()r()l/ adj straový, postraí, bočí 391. lawmower /lm/ sekačka 392. layer /le/ vrstva 393. layer of coke /le/ /v/ /kk/ vrstva koksu 394. lead /lid/ stoupáí (závitu) - dva a více vrcholů 395. ledeburite /ledbrat/ ledeburit 396. legth /le/ délka 397. lever arm distace /liv/ /m/ /dst()s/ páková vzdáleost 398. lightess /lats/ lehkost 399. limestoe siter /lamst/ /st/ vápecový spečeec 400. lie shaft /la/ /ft/ řadová hřídel 401. liear motio /li/ /m()/ 402. liear pisto egie /l/ /pst()/ /ed/ lieárí pohyb (rovoměrý přímočarý) řadový pístový motor 403. lik /lk/ v spojit, propojit 404. liquid /lkwd/ adj kapalý 53

55 405. liver arm /liv/ /m/ páka 406. load /ld/ zatí eí, zátě 407. lock /lk/ v uzamkout 408. log-lastig /llst/ adj dlouhotrvající 409. low cost /l/ /kst/ adj ízko ákladový 410. low freezig poit /l/ /friz/ /pt/ ízký bod zamrzutí 411. lower case /l/ /kes/ malé písmeo 412. lubricat /lubrk()t/ mazadlo, lubrikat 413. lubricity /lubrsti/ kluzkost, klouzavost M 414. machie /mi/ stroj 415. machie /mi/ v obrábět, strojově zpracovávat 416. machiability /miblti/ obrobitelost 417. machiig process /mii/ /prses/ proces obráběí 418. magesium /mizim/ magézium, hořčík 419. magetic /metk/ adj magetický 420. magetic bearig /metk/ /ber/ magetické lo isko 421. magitute /mtjud/ velikost 422. maitai /mete/ v udr ovat 423. major /med/ adj hlaví 424. malleability /mlblti/ kujost, tvárost, poddajost 425. malleable /mlib()l/ adj tvárý, kujý, poddajý 54

56 426. magaese /miz/ maga 427. maufacture /mjfkt/ v vyrábět, zhotovit 428. martesite /mtzat/ martesit 429. martesitic /mtzatk/ adj martesitový 430. mass /ms/ hmotost, objem 431. mass produce /ms/ /prdjus/ v produkovat ve velkém 432. massive /msv/ adj masiví, obrovský 433. material /mtril/ materiál 434. material egieerig /mtril/ /edr/ materiálové i eýrství 435. material group /mtril/ /rup/ materiálová skupia 436. material sciece /mtril/ /sas/ věda o materiálech 437. mechaical trasmissio /mkk()l/ /trzm()/ mechaický převod, převodovka 438. mechaism /mk()z()m/ mechaismus, zařízeí 439. melt /melt/ v tavit (se) 440. meltig poit /melt/ /pt/ bod táí 441. meltig temperature /melt/ /temp()rt/ teplota taveí/táí 442. member /memb/ prvek, čle 443. merely /mli/ adv pouze, jeom 444. metal /met()l/ kov 445. metal sleeve /met()l/ /sliv/ kovový dřík 446. metallic compoud 447. metallic slidig system /mtlk/ /kmpad/ /mtlk/ /slad/ /sstm/ kovová sloučeia kovový klouzavý systém 55

57 448. metallurgy /mtldi/ metalurgie, hutictví 449. metastable /metsteb()l/ adj metastabilí (sloučeia s ízkou stabilitou) 450. microstructure /makr()strkt/ mikrostruktura 451. mid-rage /md/ /re(d)/ středí hodota, průměr 452. mieral oil /m()r()l/ /l/ mierálí olej 453. mixture /mkst/ směs 454. model kit /md()l/ /kt/ model (plastový)/ výbava 455. modest /mdst/ adj eáročý, skromý 456. modificatio /mdfke()/ 457. modulus of elasticity /mdjls/ /v/ /lststi/ modifikace, úprava, pozměěí modul pru osti 458. mold /mld/ v utvářet, formovat 459. moldable /,mldeb()l/ adj tvárý 460. molecular /mlekjl/ adj molekulárí 461. molte pig iro /mlt/ /p/ /a/ roztaveé surové elezo 462. molybdeum /mlbdm/ molybde 463. moomer /mm/ moomer 464. mother-of-pearl /mr/ /v/ /pl/ perle 465. motio /m()/ pohyb 466. motor /mt/ motor 467. motor oil /mt/ /l/ motorový olej 468. mould /mld/ forma (a lití) 469. moutig poit /mat/ /pt/ osý bod 470. movemet /muvm()t/ pohyb 56

58 471. movig part /muv/ /pt/ pohyblivá část 472. multiple plate clutch /mltpl/ /plet/ /klt/ vícekotoučová spojka 473. multiplicatio /mltplke()/ ásobeí 474. mushroom head /mrum/ /hed/ ízká půlkulová hlava N 475. arrowly /rli/ adv úzce, těsě 476. atural material /t()r()l/ /mtril/ přírodí materiál 477. ickel /kl/ ikl 478. itroge /atrd()/ dusík 479. o-ferrous material // /fers/ /mtril/ e elezý materiál 480. o-metal // /met()l/ ekov 481. o-movig surfaces // /mov/ /sfsz/ epohyblivé povrchy 482. ormalisatio /m()laze()/ ormalizace 483. ut /t/ matice 484. ylo /al/ ylo O 485. object /bdkt/ předmět, věc 486. obsolete /bslit/ adj překoaý, zastaralý 487. obtai /bte/ v získat, odsáhout 488. occur /k/ v astat, přihodit 489. oil filter /l/ /flt/ olejový filtr 57

59 490. oil-impregated /l/ /mpreetd/ adj olejem apu těý 491. oil pa /l/ /p/ olejová vaa 492. oil pump /l/ /pmp/ olejová pumpa 493. oil sludge /l/ /sld/ olejový kal 494. operatig temperature /pret/ /temp()rt/ provozí teplota 495. ore // ruda 496. ore groud iro // /rad/ /a/ elezá ruda 497. orgaic /k/ adj orgaický, přírodí 498. outer /at/ adj věj í 499. outermost /atmst/ adj ejzevěj í, ejokrajověj í 500. output shaft /atpt/ /ft/ haá hřídel 501. oval head /v()l/ /hed/ zápustá hlavice 502. overhead valve /vhed/ /vlv/ svrchí vetil 503. oxidatio /ksde()/ oxidace, okysličeí 504. oxide glaze layer /ksad/ /lez/ /le/ 505. oxyacetylee weldig 506. oxy-fuel weldig /kssetli/ /weld/ /ksi/ /fju:()l/ /weld/ vrstva glazury tvořeá oxidem svařováí plameem (kyslíkoacetyleový) svařováí plameem 507. oxyge /ksd()/ kyslík 508. oxyge process /ksd()/ /prses/ P proces okysličeí 509. pa head /p/ /hed/ roub s čočkovitou hlavou 510. parallel /prlel/ adj paralelí, rovobě ý, soubě ý 58

60 511. parameter /prmt/ parametr, údaj 512. partially /p()li/ adv zčásti, částečě 513. particle /ptkl/ částice, partikule 514. particularly /ptkjlli/ adv zejméa, zvlá tě 515. pass /ps/ v pokračovat, přejít,přejet, miout 516. passageway /psdwe/ průchod, průjezd 517. passeger /psd/ pasa ér 518. pearlite /plat/ perlit 519. performace /pfm()s/ výko, výkoost 520. permaet /pm()t/ adj permaetí, stálý 521. perpedicular /pp()dkjl/ adj kolmý, svislý, vertikálí 522. petrochemical /petr()kemk()l/ adj petrochemický 523. phase trasitio /fez/ /trz()/ fázová změa/přeměa 524. phosphorus /fsf()rs/ fosfor 525. physical property /fzk()l/ /prpti/ fyzikálí vlastost 526. pig iro /p/ /a/ surové elezo v plátech, igoty 527. pi /p/ čep, kolík 528. pisto /pst()/ píst 529. pisto rig /pst()/ /r/ pístí krou ek 530. pitch /pt/ 531. pivot /pvt/ stoupáí (závitu) - v dy dva vrcholy pivot, čep, osa (otáčeí), otočý bod 532. plai /ple/ adj prostý, jedoduchý 533. plai bearig /ple/ /ber/ kluzé lo isko 59

61 534. plastic /plstk/ adj plastický, tvárý 535. plastic state /plstk/ /stet/ plastický stav 536. plastically /plstk()li/ adv plasticky, tvárě 537. plasticity /plststi/ plasticita, plastičost, tvárost 538. plastics idustry /plstks/ /dstri/ průmysl výroby plastů 539. plumbig /plm/ istalatérství, klempířství 540. poly-additio /pli/ /d()/ polymerizace 541. polyamide (PA) /plemad/ polyamid 542. polyester /plest/ polyester 543. polymer /plm/ polymer 544. polymer backboe /plm/ /bkb/ hlaví řetězec polymeru 545. polymorphic /plmfk/ adj polymorfí, heteromorfí, mohotvárý 546. polystyree /plstari/ polystyre 547. polyurethae /pljre/ polyureta 548. polyviyl chloride (PVC) /plva()l/ /klrad/ 549. possess /pzes/ v PVC (Poli-Viyl-Chlorid) vlastit, mít určitou vlastost 550. pour /p/ v lít, alít 551. powder /pad/ prach, prá ek 552. powdered coal /padd/ /kl/ prachové uhlí 553. power source /pa/ /ss/ zdroj pohou 554. precipitatio hardeig /prspte()/ /hd/ rychlé tvrzeí 555. predict /prdkt/ v předvídat 60

62 556. predrilled /pridrl()d/ adj předvrtaý 557. preload /prild/ v předbě ě zatí it 558. press /pres/ v tlačit, zmáčkout 559. pressure /pre/ tlak 560. prevet /prvet/ v zamezovat, zabraňovat 561. pre-war /priw/ adj předválečý 562. price icrease /pras/ /kris/ vzrůst cey 563. primary steelmakig /pramri/ /stil/ /mek/ primárí/základí výroba oceli 564. priciple /prsp()l/ pricip, zásada 565. process /prses/ proces 566. profile /prfal/ profil, tvar, obrysový výkres 567. propeller shaft /prpel/ /ft/ ásada vrtule 568. property /prpti/ vlastost 569. property class /prpti/ /kls/ 570. proportioal /prp()()l/ adj jakostí vlastost, třída vlastosti úměrý, přiměřeý, proporcioálí 571. protective /prtektv/ adj ochraý 572. provide /prvad/ v poskytout, dodat 573. pull /pl/ tah 574. pullout force /plat/ /fs/ síla slou ící k vyta eí 575. pulsatio characteristics /plse()/ /krktrstks/ pulzačí vlastosti Q 576. quad (if) /kwd/ adj čtyřásobý 61

63 577. quech /kwet/ v prudce zchladit 578. quechig /kwet/ adj prudké ochlazeí, kaleí R 579. radial /redl/ adj paprskovitý, radiálí 580. rage /red/ rozpětí, rozsah 581. raw material /r/ /mtril/ surový materiál 582. R-clip // /klp/ závlačka ve tvaru R 583. reciprocatig /rsprket/ adj opětující, zpětý 584. recommed /rekmed/ v doporučit 585. reduce /rdjus/ v zme it, redukovat 586. refer /rf/ v vtahovat se, referovat 587. refie /rfa/ v vylep ovat, pročistit, rafiovat 588. refractory /rfrkt()ri/ adj áruvzdorý 589. refractory liig /rfrkt()ri/ /la/ svrchí vrstva z ohivzdorého materiálu 590. regime /reim/ re im, systém 591. relative /reltv/ adj relativí, příbuzý 592. removal of slag /rmuv()l/ /v/ /sl/ odstaňovač strusky 593. remove /rmuv/ v odstrait, demotovat 594. resemblace /rzembl()s/ podobost, podoba 595. resist /rzst/ v vzdorovat, odolávat 596. resistace /rzst()s/ odolost, odpor (elektrický) 597. resistace weldig /rzst()s/ /weld/ svařováí odporem 62

64 598. respose /rsps/ odezva, odpověď 599. result /rzlt/ výsledek 600. resultat force /rzlt()t/ /fs/ výsledice sil 601. retai /rte/ v uchovat, zachovat 602. revolutioize /revlu()az/ v způsobit převrat 603. right-had thread /rathd/ /red/ pravotočivý závit 604. rigidity /rddti/ tuhost, pevost 605. rivet /rvt/ ýt 606. rivet gu /rvt/ // ýtovačka 607. rod /rd/ táhlo, tyč, osa 608. roller bearig /rl/ /ber/ válečkové lo isko 609. room temperature /rum/ /temp()rt/ pokojová teplota 610. rotatig movemet 611. rotatioal speed /r()tet/ /muvmt/ /r()te()()l/ /spid/ rotačí pohyb rychlost otáčeí 612. roud head /rad/ /hed/ půlkulová hlava 613. rpm - revolutios per miute /revlu()s/ /p/ /mt/ abr/ otáčky za miutu 614. rub /rb/ v čistit, le tit, třít 615. rust /rst/ rez S 616. scrap steel /skrp/ /stil/ staré elezo, odpadový kov, rot 617. scratch /skrt/ v (po) krábat 618. screw /skru/ v roubovat 63

65 619. screw achor /skru/ /k/ kotva roubu 620. screwdriver /skrudrav/ roubovák 621. seal /sil/ plomba, těsěí, peče 622. secodary steelmakig /sek()d()ri/ /stil//mek/ sekudárí/druhotá výroba oceli 623. sectio /sek()/ sekce, část 624. self-tappig screw /selftp/ /skru/ samořezý roub 625. semi-sythetic /sem/ /setk/ adj polosytetický 626. separate /sep()rt/ adj odděleý, samostatý, separovaý 627. separate /sepret/ v oddělit, separovat 628. separatio /sepre()/ rozděleí, odděleí, separace 629. service life /svs/ /laf/ ivotost 630. shaft /ft/ hřídel 631. shape /ep/ v tvarovat 632. sharp /p/ adj ostrý, tvrdý 633. shatter /t/ v roztří tit, rozbít 634. shear // smyk, střih, stři á síla 635. shear stress // /stres/ apětí ve smyku 636. shock loadig /k/ /ld/ rázové zatí eí, okové zatí eí 637. shop head /p/ /hed/ závěrá hlava 638. side chai /sad/ /te/ vedlej í řetězec 639. sig /sa/ začka, zameí 640. silico /slk()/ křemík 641. silicoe /slk/ siliko 64

66 642. sigle overhead camshaft /sl/ /vhed/ /kmft/ jedoduchá horí vačková hřídel 643. siter pellet /st/ /pelt/ rudý aglomerát 644. slag /sl/ struska 645. slag pot /sl/ /pt/ ádoba a strusku 646. sleeve /sliv/ objímka, pouzdro (hřídele) 647. slide, slid, slid /slad/ /sld/ /sld/ v klouzat, vsuout 648. slidig frictio /slad/ /frk()/ kluzé třeí 649. slidig movemet /slad/ /muvm()t/ klouzavý pohyb 650. slightly /slatli/ adv trochu, mírě 651. slip /slp/ v prokluzovat, klouzat 652. slippery /slp()ri/ adj kluzký 653. slot head screw /slt/ /hed/ /skru/ roub s plochou drá kou 654. smoke outlet /smk/ /atlet/ vývod kouře 655. smooth /smu/ adj hladký, jemý 656. socket head /skt/ /hed/ hlava lů ka čepu 657. socket joit /skt/ /dt/ objímková spojka, hrdlové spojeí 658. solid /sld/ adj pevý 659. solidify /sldfa/ v tuhout, tvrdout 660. solve /slv/ v vyře it, ře it 661. soot /st/ saze 662. spaer /sp/ klíč (a matice) 663. specificatio /spesfke()/ specifikace, upřesěí 664. speed /spid/ rychlost 665. spherical rotatio /sferk()l/ /r()te()/ sférická rotace 65

67 666. spi /sp/ otáčeí, rotace 667. spi, spu, spu /sp/ /sp/ /sp/ v rotovat, točit se 668. spidle /spd()l/ vřeteo 669. split pi /splt/ /p/ závlačka 670. spotaeously /spteisli/ adv spotáě, samovolě, přirozeě 671. spray /spre/ v rozstřikovat, rozpra ovat 672. sprig pi /spr/ /p/ pru iová závlačka 673. sprig tesio /spr/ /te()/ apětí/síla pru iy 674. sprig washer /spr/ /w/ pru iová podlo ka 675. stabilize /steblaz/ v stabilizovat, ustálit 676. stable /stebl/ adj stabilí, stálý 677. stailess steel /stels/ /stil/ erezová ocel 678. stamp /stmp/ ozačeí (vyra eé) 679. state of rest /stet/ /v/ /rest/ klidový stav 680. static frictio /sttk/ /frk()/ statické třeí 681. steel /stil/ ocel 682. steel productio /stil/ /prdk()/ produkce/výroba oceli 683. steelmakig /stil/ /mek/ výroba oceli 684. steelworks /stilwks/ ocelára 685. stictio (if.) /stk()/ statické třeí 686. stiff /stf/ adj tuhý, eohebý 687. straight through /stret/ /ru/ prep přímo skrz 66

68 688. strai /stre/ ta eí, zátě 689. stress /stres/ v pout, apíat 690. structure /strkt/ struktura, kostrukce 691. styree foam /stari/ /fm/ styreová pěa 692. subject /sbdekt/ téma, osoba, předmět, věc 693. sulphur /slf/ síra 694. sump /smp/ odpad, umpa, spodek klikové skříě 695. surface /sfs/ povrch 696. surface fiish /sfs/ /f/ povrchová úprava 697. swigig /sw/ adj kývavý, kolísavý 698. switch /swt/ v přepout 699. sythesis, (pl) sytheses /sss/ /ssi:s/ sytéza, sloučeí, slučováí 700. sythetic /setk/ adj sytetický, umělý 701. sythetic liquid /setk/ /lkwd/ sytetická kapalia 702. sythetic material /setk/ /mtril/ sytetický materiál 703. system /sstm/ systém, způsob T 704. tappig of molte pig iro /tp/ /v/ /mlt/ /p/ /a/ vývod roztaveého surového eleza 705. temperature rage /temp()rt/ /re(d)/ rozsah teplot 706. tedecy /tedsi/ tedece, sklo 707. tesile /tesal/ adj ta ý, tahový 708. tesile stregth /tesal/ /stre/ pevost v tahu 67

69 709. tesio /te()/ apětí, putí 710. thermal activatio eergy /m()l/ /ktve()/ /edi/ eergie utá k tepelé přeměě 711. thermal coductivity /m()l/ /kdktvti/ tepelá vodivost 712. thermal expasio /m()l/ /ksp()/ tepelá rozta ost 713. thermal stability /m()l/ /stblti/ tepelá stabilita 714. thermometer /mmt/ teploměr 715. thick /k/ adj silý, tlustý 716. thickess /ks/ tlou ka, síla 717. thread /red/ vláko, závit 718. throttle /rtl/ krticí vetil, klapka (motoru apod.) 719. thrust /rst/ tah, síla 720. tighte /tat()/ v utáhout, přitáhout 721. titaium /tteim/ tita 722. tool steel /tul/ /stil/ ástrojová ocel 723. toolig /tul/ opracováváí, obráběcí ástroje, ářadí 724. toothed /tut/ adj ozubeý 725. top opeig /tp/ /p/ svrchí otvor 726. torpedo car for pig iro /tpid/ /k/ /f/ /p/ /a/ 727. torque /tk/ 728. torque coversio /tk/ /kv()/ vůz a surové elezo točivý momet, kroutivá síla převod krouticího mometu 729. torque-cotrolled drill /tk/ /ktrld/ /drl/ vrtačka s astavitelými otáčkami 68

70 730. torsioal /t()()l/ adj torzí, kroutivý 731. toughess /tfs/ tvrdost, tuhost, pevost 732. touch /tt/ dotyk 733. TPI - threads per ich /reds/ /p/ /(t)/ abr počet závitů a palec (hodota roubů) 734. trasformatio /trsfme()/ trasformace, přeměa 735. trasmissio ratio /trzm()/ /rei/ převodový poměr 736. trasport /trspt/ v přeá et, převádět 737. trasverse /trzvs/ adj příčý, kolmý 738. trapezoid /trpzd/ trapezoid, lichobě ík, růzobě ík 739. TRIP - Trasformatio Iduced Plasticity Steel /trsfme()/ /djust/ /plststi/ /stil/ ocel s trasformačě idukovaou plasticitou 740. truck /trk/ ákladí vůz 741. tugste /tst()/ wolfram 742. tuyre /twij/ 743. TWIP - Twiig Iduced Plasticity Steel /tw/ /djust/ /plststi/ /stil/ výfuča (vysoké pece), dmy í trubice (kuplovy) ocel s dvojě idukovaou plasticitou 744. twist /twst/ krut, (po)otočeí 745. ultimate tesile stregth U /ltmt/ /tesal/ /stre/ maximálí zatí eí/pevost v tahu 746. udergo /d/ v podstoupit 747. uder-the-hood applicatio /d/ // /hd/ /plke()/ u ití v motorovém prostoru 748. upper case /p/ /kes/ velké písmeo 69

71 749. uptake /ptek/ kouřovod, absorpce V 750. vague /ve/ adj vágí, eurčitý, ejasý 751. validatio /vlde()/ ověřeí (správosti, pravosti) 752. valve /vlv/ vetil 753. valve seat /vlv/ /sit/ vetilové sedlo 754. vae /ve/ lopatka, křidélko, list (turbíy apod.) 755. various /vrs/ adj rozličý, odli ý 756. vehicle /vikl/ vozidlo, dopraví prostředek 757. velocity /vlsti/ rychlost 758. vertical /vtk()l/ adj vertikálí, svislý, kolmý 759. vessel /ves()l/ ádoba 760. via /va/ prep přes, prostředictvím 761. vibratioal /vabre()()l/ adj vibračí, kmitačí, oscilačí 762. viscosity /vsksti/ viskozita, lepkavost, vazkost 763. viscous /vsks/ adj viskózí, lepkavý, vazký 764. visible /vzbl/ adj viditelý 765. volume /vljum/ objem 766. V-shaped thread /vi ept/ /red/ závit ve tvaru V W 767. wall plug /wl/ /pl/ hmo dika 768. washer /w/ podlo ka 70

72 769. water-drive /wt/ /drv/ adj vodou poháěý 770. wear /we/ v opotřebovat 771. wear resistat /we/ /rzstt/ adj odolý proti opotřebeí 772. weight /wet/ váha 773. weldig /weld/ svářeí 774. weldig poit /weld/ /pt/ místo svaru 775. wet clutch /wet/ /klt/ vlhká spojka 776. whether /we/ coj jestli, jestli e, zda-li 777. white cast iro /wat/ /kst/ /a/ bílá litia 778. wide /wad()/ v roz ířit, zvět it 779. width /wd/ ířka 780. withi /w/ adv uvitř 781. withstad /wstd/ v vydr et, odolat 782. wood /wd/ dřevo 783. work hardeig /wk/ /hd/ mechaické zpevňováí 784. workpiece /wkpis/ obrobek 785. worldwide /wl(d)wad/ adj celosvětový, uiverzálí 786. worm /wm/ Y červ ( kodlivý počítačový program) 787. yield stregth /jild/ /stre/ mez průta osti 788. Youg's modulus /jz/ /mdjls/ modul pru osti v tahu Z 71

73 789. zic /zk/ ziek Heat treatmet - Egieerig Heat treatmet is a group of idustrial ad metalworkig processes used to chage the physical ad chemical properties of a material. The most commo applicatio is metallurgical which meas that alloys, usually steels, are heat treated. Heat treatmet ca the greatly ifluece mechaical properties such as hardess, toughess, ductility ad wear resistace of alloys. Hardess ad toughess express how resistat a material is to various shape chages, ad ductility expresses how a material is able to be deformed uder stress. The most commo techiques are quechig, temperig ad aealig. Metals cosist of the microstructure of small crystals called grais, ad the ature of the grais is oe of the most effective factors that ca determie the overall mechaical behaviour of metals. The way how to chage ad improve the properties of a metal is heatig it to a desired temperature ad coolig rapidly. Oe of the coditios required for hardeig steels is a sufficiet carbo cotet, which is 0.35% at least; otherwise hardeig is ot possible. Quechig is a mechaical process i which steels ad alloys are stregtheed ad hardeed. The process is doe basically by heatig the material to a certai temperature, depedig upo material, ad the the material must be cooled rapidly. The material is the ofte tempered to reduce its brittleess, as a property allowig breakig or crackig that may icrease durig the quech hardeig process. Steel is heated to a temperature below the lower critical temperature ad cooled slowly at a suitable rate, primarily to icrease toughess ad ductility. Aealig is a heat treatig process used to softe a previously cold-worked metal by heatig it to a desired temperature, holdig at that temperature ad coolig slowly, usually to a room temperature. The purpose is to relieve stress, to icrease softess, ductility ad toughess. 1. Tvrdost A) Ductility 2. Kaleí B) Toughess 3. Křehkost C) Heat treatmet 4. íháí D) Quechig 5. Ochlazováí E) Coolig 6. Hou evatost F) Brittleess 7. Tepelé zpracováí G) Heatig 8. Zahříváí H) Temperig 72

74 9. Popou těí I) Hardess 10. Pevost J) Aealig Spoj defiici slova se slovem z tabulky. 1. Schopost materiálu deformovat se bez poru eí 2. Tedece materiálu ke zlomeí či praskutí 3. Mechaická vlastost vyjadřující odolost materiálu vůči změám tvaru 4. Tepelý proces, jeho účelem jsou změy fyzikálích a chemických vlastostí kovů 5. Druh tepelého zpracováí způsobující změkčeí kovu 6. Tepelé zpracováí oceli, při kterém se materiál ohřeje a prudce ochladí 7. Tepelé zpracováí, při kterém se odstraňuje vitří putí 8. Si ováí teploty materiálu 9. Mechaická vlastost vyjadřující odpor materiálu proti vikáí cizích těles 10. Zvy ováí teploty materiálu 73

75 Chemistry N. Word Prouciatio PoS Meaig A 1. abudace /bd()s/ adbytek, spousta, velké mo ství 2. accordig to /kd/ /t/ prep podle 3. acetic acid /'sitk/ /sd/ kyselia octová 4. acid /sd/ kyselia 5. acidity /sdti/ kyselost 6. add /d/ v přidat 7. air /e/ vzduch 8. alkali /lkla/ zásada 9. alkali metals /lkla/ /met()ls/ alkalické kovy 10. alkalie earth metal /lkla/ // /met()l/ kov alkalických zemi 11. alkae /lke/ alka 12. alkee /lki/ alke 13. alkye /lkai/ alky 14. alloy /l/ slitia 15. ammoia /m/ amoiak 16. aio /ai/ aio/t 74

76 17. aode /d/ aoda 18. aree /ri/ are 19. arragemet /re(d)m()t/ uspořádáí 20. array /re/ soubor, sada 21. asphalt /sflt/ asfalt 22. astatie /astti/ astat 23. atmosphere /tmsf/ atmosféra 24. atomic ucleus /tmk/ /juklis/ atomové jádro 25. atomic umber /tmk/ /mb/ atomové číslo 26. atomic orbital /tmk/ /bt()l/ atomový orbital 27. atomic weight /tmk/ /wet/ atomová hmotost 28. attractio /trk()/ přitahováí B 29. be boud /bi/ /bad/ v být spoje 30. bezee /bezi/ beze 31. betwee /btwi/ prep/adv mezi 32. billio /blj/ miliarda 33. biology /baldi/ biologie 34. boil /bl/ v vřít, vařit 35. boilig poit /bl/ /pt/ bod varu 36. bod /bd/ vazba 37. brached /br(t)t/ adj větveý 38. brazig /brez/ pájeí 75

77 39. bromie /brmi/ brom 40. bur /b/ v hořet 41. burig hydroge leak /b/ /hdrd()/ /lik/ hořící úik vodíku 42. butae /bjute/ buta 43. by-product /baprdkt/ vedlej í produkt C 44. calcium phosphide /klsim/ /fsfd/ fosforeča vápeatý 45. carbo /kb()/ uhlík 46. carbo dioxide /kb()/ /daksad/ oxid uhličitý 47. carbo rig /kb()/ /r/ uzavřeý uhlovodíkový řetězec 48. carboxylic acid /kbkslk/ /sd/ karboxylová kyselia 49. cathode /kd/ katoda 50. catio /kta/ katio/t 51. cell /sel/ buňka 52. cellular /seljl/ adj buěčý 53. cetral ucleus /setr()l/ /jukls/ cetrálí jádro 54. charge /td/ áboj (elektrický) 55. charged /tdd/ adj abitý 56. chemical elemet /kemk()l/ /elm()t/ chemický prvek 57. chemical equatio /kemk()l/ /kwe()/ chemická rovice 58. chemist /kemst/ chemik 59. chemistry /kemstri/ chemie 60. chlorie /klri/ chlór 76

78 61. citric acid /strk/ /sd/ kyselia citróová 62. classify /klsfa/ v zařadit, klasifikovat 63. closely /klsli/ adv úzce, zblízka 64. cloud /klad/ mrak 65. coal /kl/ uhlí 66. colourless /klls/ adj bezbarvý 67. combiatio /kmbe()/ kombiace 68. combustible /kmbstb()l/ adj hořlavý 69. combustio /kmbst()/ spalováí, hořeí 70. complex /kmpleks/ adj slo eý, komplexí 71. compoet /kmpt/ součást 72. compositio /kmpz()/ slo eí 73. compoud /kmpad/ sloučeia 74. cocetratio /ks()tre()/ kocetrace 75. codesatio /kdese()/ kodezace, zkapalěí 76. cosist of /ksst/ /v/ v skládat se z 77. costitute /ksttjut/ v tvořit, utvářet 78. corrosive /krsv/ adj korozí, íravý, leptavý 79. covalet /kvel()t/ adj kovaletí 80. covalet bod /kvel()t/ /bd/ kovaletí vazba 81. crude oil /krud/ /l/ ropa, surová afta 82. crystal /krst()l/ krystal 83. curret /kr()t/ proud 84. cyaide /saad/ kyaid 77

79 85. cycloalkae /sklalke/ cykloalka D 86. damage /dmd/ v po kodit 87. decay /dke/ v rozkládat se 88. deep /dip/ adj/adv hluboký, hluboko 89. defie /dfa/ v defiovat 90. degree /dri/ stupeň 91. dese /des/ adj hustý 92. depict /dpkt/ v zázorit 93. determie /dtm/ v určit 94. deuterium /djutrim/ deuterium, tě ký vodík 95. diatomic /datmk/ adj dvouatomový 96. differ from /df/ /frm/ v li it se od 97. dilute /dal(j)ut/ v zředit 98. dipole attractio /dapl/ /trk()/ dvojpólové přitahováí 99. discharge /dstd/ výboj 100. dissociate /dsiet/ v rozpustit, oddělit 101. dissolutio /dslu()/ rozpu těí 102. divig /dav/ potápěí 103. double /db()l/ adj dvojitý, dvojý 104. double bod /db()l/ /bd/ dvojá vazba E 105. earth's crust /s/ /krst/ zemská kůra 78

80 106. electric eergy /lektrk edi/ elektrická eergie 107. electrically /lektrkli/ adv elektricky 108. electrolysis /lektrlss/ elektrolýza 109. electromagetic force /lektr()metk/ /fs/ elektromagetická síla 110. electro /lektr/ elektro 111. electroegative /lektr()etv/ adj elektroegativí 112. electroegativity /lektr()etvti/ elektroegativita 113. eergy source /edi/ /ss/ zdroj eergie 114. eergy state /edi/ /stet/ eergetický stav 115. equal /ikw()l/ adj rove/shodý 116. essetial /se()l/ adj ezbytý, utý 117. essetially /se()li/ adv v podstatě 118. ethae /ie/ eta 119. ethaol /el/ líh, etaol 120. evaporatio /vpre()/ vypařováí, odpařováí (vody) 121. examie /zm/ v zkoumat 122. explosive /ksplsv/ výbu ia 123. extremely /kstrimli/ adv extrémě F 124. fertilizer /ftlz/ umělé/průmyslové hojivo 125. fire extiguisher /fa/ /kstw/ hasicí látka, přístroj 126. fixed /fkst/ adj pevý 127. flame /flem/ plame 79

81 128. flame detector /flem/ /dtekt/ detektor plamee 129. flame retardat /flem/ /rtd()t/ zpomalovač hořeí 130. flammable /flm()bl/ adj hořlavý 131. fluorie /flri/ fluor 132. form /fm/ forma, tvar 133. form /fm/ v formovat, utvářet 134. formic acid /fmk/ /sd/ kyselia mravečí 135. formula /fmjl/ vzorec, slo eí 136. fossil fuel /fs()l/ /fj:()l/ fosilí palivo 137. fresh water /fre/ /wt/ sladká voda 138. fuel /fju()l/ palivo G 139. gas /s/ ply 140. gas molecule /s/ /mlkjul/ plyá molekula 141. gaseous /esis/ adj plyý, plyový 142. gasolie /sli/ bezí 143. geothermal /di()m()l/ adj geotermálí 144. glacier /lsi/ ledovec (kotietálí) 145. glass /ls/ sklo 146. glucose /luks/ glukóza 147. grease /ris/ mazadlo, mastota 148. greehouse gas /rihas/ /s/ skleíkový ply 80

82 149. group /rup/ skupia H 150. haloalkae /hellke/ haloge derivát 151. haloge /hld()/ haloge 152. harmful /hmf()l/ adj ebezpečý, kodlivý 153. hazard /hzd/ riziko, ebezpečí 154. heat /hit/,v horko, ohřívat 155. heavy water /hevi/ /wt/ tě ká voda 156. helium /hilim/ helium 157. highly toxic /hali/ /tksk/ adj vysoce toxický 158. homogeous /hmds/ adj homogeí, stejorodý 159. hydride /hadrad/ hydrid 160. hydrocarbo /hadr()kb()/ uhlovodík 161. hydrochloric acid /hadrklrk/ /sd/ kyselia chlorovodíková 162. hydroge /hadrd()/ vodík 163. hydroge bodig 164. hydroge chloride 165. hydroge fluoride /hadrd()/ /bd/ /hadrd()/ /klrad/ /hadrd()/ /flrad/ vodíková vazba chlorovodík fluorovodík 166. hydroxide /hadrksad/ hydroxid I 167. iceberg /asb/ ledovec (mořský) 168. immiscible /msb()l/ adj emísitelý 81

83 169. iert /t/ adj iertí, etečý, ereagující 170. ihale /hel/ v vdechovat 171. istead of /sted/ /v/ prep místo (čeho) 172. iteract /trkt/ v 173. iteractio /trk()/ vzájemě se ovlivňovat iterakce, vzájemé působeí 174. ivisible /vzb()l/ adj eviditelý 175. ivolve /vlv/ v zahrovat, týkat se 176. iodie /adi/ jód 177. io /a/ iot 178. ioic /ak/ adj iotový 179. ioic bod /ak/ /bd/ iotová vazba 180. ioic material /ak/ /mtril/ ioizující materiál 181. isolatio /asle()/ izolace 182. isotope /astp/ izotop K 183. Kipp's apparatus /kps/ /prets/ Kippův přístroj L 184. laboratory /lbrt()ri/ laboratoř 185. laboratory glass /lbrt()ri/ /ls/ laboratorí sklo 186. lactic acid /lktk/ /sd/ kyselia mléčá 187. layer /le/ vrstva 188. leak /lik/ úik 82

84 189. lethal /li()l/ adj smrtelý 190. life support /laf/ /spt/ ivotí podpora 191. lighter /lat/ zapalovač 192. liear /li/ adj lieárí 193. liquefy /lkwfa/ v zkapalit 194. liquid /lkwd/ kapalia 195. Lodo dispersio force /ld/ /dsp()/ /fs/ va der Waalsova síla 196. lumious /lums/ adj svítící 197. lug tissue /l/ /tu/ plicí tkáň M 198. malic acid /mlk/ /sd/ kyselia jablečá 199. mass /ms/ hmotost, masa 200. mathematics /m()mtks/ matematika 201. medicie /meds()/ lék, léčivo 202. medium-stregth /midim/ /stre/ adj středě silý/pevý 203. methae /mie/ meta 204. method /med/ metoda, postup 205. miscible /msb()l/ adj mísitelý 206. molecular formula /mlekjl/ /fmjl/ molekulárí vzorec 207. molecule /mlkjul/ molekula 208. motor oil /mt/ /l/ motorový olej N 209. aked eye /ekd/ /a/ prosté/pouhé oko 83

85 210. ame /em/ ázev 211. aphtha /af/ afta 212. atural gas /t()rl/ /s/ zemí ply 213. egative /etv/ adj záporý 214. egative charge /etv/ /td/ záporý áboj 215. eutral /jutr()l/ adj eutrálí 216. eutro /jutr/ eutro 217. itric acid /atrk/ /sd/ kyselia dusičá 218. itroge /atrd()/ dusík 219. oble gas /b()l/ /s/ vzácý ply 220. o-covalet /k'vel()t/ adj ekovaletí 221. uclear charge /jukl/ /td/ áboj atomového jádra 222. ucleus,(pl)uclei /juklis/ /juklia/ jádro, jádra 223. umber /mb/ počet, číslo O 224. occur /k/ v objevit se 225. odourless /dls/ adj bez zápachu 226. oil /l/ olej 227. o-site // /sat/ adv a místě 228. orbital /bt()l/, adj orbital, orbitálí, okru í 229. orgaic /k/ adj orgaický 230. orgaic acid /k/ /sd/ orgaická kyselia 231. orgaic compoud /k/ /kmpad/ orgaická sloučeia 84

86 232. other // adj/pro jiý, ostatí 233. oxalic acid /ksalk/ /sd/ kyselia avelová 234. oxyge cycle /ksd()/ /sak()l/ kyslíkový cyklus 235. ozoe /z/ ozó 236. ozoe layer /z/ /le/ ozóová vrstva P 237. pavemet /pevm()t/ chodík, dla ba 238. pellet /pelt/ graule, tableta 239. petae /pete/ peta 240. petroleum /ptrlim/ bezí, ropa, afta 241. phosporic acid /fsfrk/ /sd/ kyselia fosforečá 242. photosythetic actio /ft()stk/ /k()/ fotosytéza 243. physics /fzks/ fyzika 244. plastic /plstk/ plast 245. platium /pltm/ platia 246. plume /plum/ sloup ohě/kouře 247. pollutat /pl(j)ut()t/ zeči ující látka 248. polymer /plm/ polymer 249. positive /pztv/ adj kladý 250. positive charge /pztv/ /td/ kladý áboj 251. potetially /p()te()li adv poteciálě 252. precipitatio /prspte()/ mo ství srá ek, srá ky, srá eí 253. propae /prpe/ propa 85

87 254. propellat /prpel()t/ palivo, pohoá hmota 255. property /prpti/ vlastost 256. proportio /prp()/ poměr 257. proto /prt/ proto 258. pure /pj/ adj čistý Q 259. quatity /kwtti/ mo ství, veličia R 260. radiatio shield /redie()/ /ild/ protiradiačí tít 261. radioactive /rediktv/ adj radiaktiví 262. rate /ret/ míra, poměr 263. raw material /r/ /mtril/ surovia 264. reactio /rik()/ reakce 265. reform /rfm/ změa, přeměa 266. refrigerat /rfrd()r()t/ chladicí látka 267. relate to /rlet/ /t/ v vztahovat se k 268. release /rlis/ v uvolit 269. remai /rme/ v zůstávat, zbývat 270. repleish /rple/ v ahradit, doplit 271. reservoir /rezvw/ zásobík 272. respiratio /respre()/ dýcháí 273. result /rzlt/ výsledek 86

88 274. room temperature /rum/ /temp()rt/ pokojová teplota 275. row /r/ řada 276. ruoff /rf/ povrchový odtok S 277. saturated /stretd/ adj asyceý 278. scietific /satfk/ adj vědecký 279. scietist /satst/ vědec 280. sea level /si/ /lev()l/ hladia moře 281. seawater /siwt/ mořská voda 282. separate /sepret/ v oddělit 283. share /e/ v sdílet 284. simple /smp()l/ adj prostý, jedoduchý 285. smog /sm/ smog 286. sowmelt /smelt/ tající síh, voda z tajícího sěhu 287. sodium chloride /sdim/ /klrad/ chlorid sodý, sůl 288. Solar system /sl/ /sstm/ sluečí soustava 289. solvet /slv()t/ rozpou tědlo 290. source /ss/ zdroj 291. spatial /spe()l/ adj prostorový 292. species /spiiz/ druh 293. spectrum /spektrm/ spektrum, rozsah 294. spotaeously /spteisli/ adv ivelě, samovolě 295. state of matter /stet/ /v/ /mt/ skupeství 87

89 296. steam /stim/ pára (horká) 297. storage /strd/ uskladěí, skladi tě 298. strog bod /str/ /bd/ silá vazba 299. structural formula /strkt()r()l/ /fmjl/ strukturálí vzorec 300. study /stdi/ v studovat 301. sublimatio /sblme()/ sublimace 302. sugar // cukr 303. sulfoic acid /slfk/ /sd/ sulfoová kyselia 304. sulfuric acid /slfjrk/ /sd/ kyselia sírová 305. sulight /slat/ sluečí světlo 306. surroud by /srad/ /ba/ v obklopit čím 307. symbol /smb()l/ začka 308. symbolically /smblk()li/ adv symbolicky T 309. tar /t/ tér, dehet, asfalt 310. to /t/ tua 311. tool /tul/ ástroj 312. top /tp/ vrchol 313. toxicity /tkssti/ jedovatost 314. toxi /tks/ toxi, jed 315. trasfer /trsf/ přeos, předáváí 316. trasformatio /trsfme()/ trasformace 317. treatmet /tritm()t/ zpracováí 88

90 318. triple /trp()l/ adj trojitý, trojý U 319. ultraviolet light /ltrvalt/ /lat/ ultrafialové světlo 320. uique /jik/ adj uikátí, jediečý 321. uiverse /juvs/ vesmír 322. usaturated /stretd/ adj easyceý 323. uric acid /jrk/ /sd/ kyselia močová 324. UVB radiatio /juvibi/ /redie()/ zářeí UVB V 325. vacacy /vek()si/ prázdé místo 326. vast /vst/ adj rozsáhlý, obrovský 327. vet /vet/ sopouch, jíce 328. viegar /v/ ocet 329. violetly /val()tli/ adv itezivě, agresivě 330. voltage /vltd/ apětí W 331. water cycle /wt/ /sak()l/ vodí cyklus 332. water storage /wt/ /strd/ zásoba vody 333. water vapour /wt/ /vep/ vodí pára 334. wax /wks/ vosk 335. weak bod /wik/ /bd/ slabá vazba 89

91 336. weldig /weld/ svářeí 337. wood preservatives /wd/ /przvtvs/ kozervaty dřeva Y 338. yield /jild/ v podvolit se, dát předost, poddat se 90

92 Mechaics N. Word Prouciatio PoS Meaig A 1. abbreviatio /brive()/ zkratka 2. absece /bs()s/ absece, epřítomost 3. absolute zero /bslut/ /zr/ absolutí ula 4. abudat /bd()t/ adj vydatý, hojý 5. acceleratio /kselre()/ akcelerace, zrychleí 6. actio /k()/ čiost, působeí 7. actio turbie /k()/ /tb/ rovotlaká turbía 8. additio /d()/ 9. adiabatic process /edabtk/ /prses/ dodatek, přidáí, připojeí adiabatický děj 10. adiabatically /edabtk()li/ adv adiabaticky 11. adjacet leg /de()t/ /leg/ přilehlá odvěsa 12. aerodyamic /erdamk/ adj aerodyamický 13. aerosol /rsl/ aerosol, rozpra ova, sprej 14. affect /fekt/ v působit, ovlivit 15. air /e/ vzduch 16. algebraically /ldbrek()li/ adv algebraicky 17. ambiguous /mbjs/ adj ejedozačý, dvojsmyslý 91

93 18. agle /()l/ úhel 19. applicatio poit /plke()/ /pt/ působi tě 20. apply /pla/ v působit, aplikovat, pou ít 21. approach /prt/ přístup, pojetí 22. approximately /prksmtli/ adv přibli ě 23. area /r/ prostor, oblast 24. Archimedes' priciple /kmidiz/ /prsp()l/ Archimédův záko 25. arithmetic /rmtk/ adj aritmetický 26. arrow /r/ ipka, ukazatel 27. associate /sset/ adj 28. assume /sjum/ v přidru eý, sdru eý, pomocý předpokládat,domívat se 29. assumptio /sm(p)()/ předpoklad, doměka 30. atmosphere /tmsf/ atmosféra 31. atmospheric pressure /tmsferk/ /pre/ atmosférický tlak 32. avoid /vd/ v vyhout se, předejít 33. axial /ksl/ adj axiálí, osový 34. axial coordiate /ksl/ /kdet/ osová souřadice 35. axial joural /ksl/ /d()l/ osový čep 36. axiom /ksm/ axiom 37. axis, (pl) axes /kss/ /ksi:z/ osa B 38. balace /bl()s/ rovováha 39. balace /bl()s/ v vyrovávat 92

94 40. basic /besk/ adj základí 41. be subjected to /bi/ /sbdktt/ /t/ v/passive být vystaveý/amáhaý (čemu/čím) 42. beam /bim/ osík 43. bearer /ber/ ositel 44. behaviour /bhevj/ chováí 45. belt /belt/ pás 46. bed /bed/ v ohýbat, prohýbat 47. bedig force /bed/ /fs/ ohybová síla 48. bedig momet /bed/ /mm()t/ ohybový momet 49. biaxial state of stress /baksl/ /stet/ /()v/ /stres/ roviá/dvojosá apjatost 50. bled /bled/ v míchat, smísit 51. blower /bl/ dmychadlo 52. body /bdi/ těleso 53. body force /bdi/ /fs/ tělesová síla 54. boil /bl/ v vařit, vřít 55. boiler /bl/ kotel 56. bold /bld/ adj zřetelý, výrazý 57. bod /bd/ vazba 58. bod /bd/ v vázat 59. bodig force /bd/ /fs/ vazebá síla 60. boudary /bad()ri/ hraice, mez 61. brach /br(t)/ větev, odvětví 62. buoyacy /bsi/ vztlak (v kapaliě) 93

95 C 63. calculatio /klkjle()/ kalkulace, výpočet 64. calibrate /klbret/ v kalibrovat 65. calorimeter /klrmt/ kalorimetr 66. calorimetry /klrmtri/ kalorimetrie 67. catilever /ktliv/ kozola 68. cardboard /kdbd/ lepeka 69. carrier /kr/ ositel, osič 70. cause /kz/ důvod, příčia 71. cetral poit /setr()l/ /pt/ střed 72. cetre of gravity /set/ /()v/ /rvti/ tě i tě (gravitačí) 73. cetre of mass /set/ /()v/ /ms/ tě i tě (tělesové) 74. cetroid /setrd/ tě i tě (rovié) 75. chage /te(d)/ změa 76. characterize /krktraz/ v charakterizovat, vystihovat 77. circle /sk()l/ kruh, kru ice 78. circumstace /skmst()s/ okolost, situace 79. clockwise /klkwaz/ adj pravotočivý, ve směru hodiových ručiček 80. closed system /klzd/ /sstm/ uzavřeý systém 81. cogeeratio /kdere()/ kogeerace 82. combied /kmbad/ adj kombiovaý 83. compoet /kmpt/ součást 94

96 84. compositio /kmpz()/ skládáí 85. compressor /kmpres/ kompresor 86. cocer /ks/ v zabývat se, týkat se 87. codese /kdes/ v kodezovat, srazit (se) 88. codesed /kdest/ adj zkodezovaý 89. coditio /kd()/ podmíka 90. coected cotaier /kektd/ /kte/ spojeá ádoba 91. coectio /kek()/ spojeí, propojeí 92. cosequetly /kskw()tli/ adv ásledě 93. coservatio law /ksve()/ /l/ záko zachováí (ěčeho, apř. hmoty) 94. cosiderably /ksd()rbli/ adv výrazě, hodě 95. cosideratio /ksdre()/ kritérium, faktor 96. costat /kstt/ kostata 97. cotact /ktkt/ dotyk, styk 98. cotact /ktkt/ v kotaktovat, dotýkat se 99. cotact force /ktkt/ /fs/ síla působící dotykem 100. cotact surface /ktkt/ /sfs/ styčá plocha 101. cotaier /kte/ ádoba 102. cotet /ktet/ obsah 103. covective circulatio /kvektv/ /skjle()/ kovektiví oběh 104. coolig /kul/ chlazeí, ochlazováí 105. coordiate /kdet/ souřadice 106. correspod /krspd/ v korespodovat, být ve shodě 95

97 107. couteract /katrkt/ v potlačovat, působit proti 108. cross sectio /krs/ /sek()/ průřez 109. curve /kv/ křivka 110. cut-out /kt/ /at/ adj vystři eý 111. cylider /sld/ válec D 112. defie /dfa/ v defiovat, formulovat 113. deform /dfm/ v deformovat 114. deformatio /difme()/ deformace 115. degree of freedom /dri/ /()v/ /fridm/ stupeň volosti 116. deote /dt/ v ozačit 117. dese /des/ adj hustý 118. desity /desti/ hustota 119. derive /drav/ v odvodit, vyvozovat 120. detectio /dtek()/ detekce, zji těí 121. determiatio /dtme()/ určeí, staoveí 122. determie /dtm/ v určit, staovit 123. divide /dvad/ v rozdělit 124. diagoal /daa()()l/ adj diagoálí 125. diameter /damt/ průměr 126. diesel egie /diz()l/ /ed/ vzětový motor 127. differetial /dfre()l/ adj difereciálí, rozdílý 128. dimesio /dame()/ rozměr, dimeze 96

98 129. dimesioless /dame()ls/ adj bezrozměrý 130. directio /darek()/ směr 131. displace /dsples/ v posouvat, přesuovat 132. displacemet /dsplesm()t/ vytlačeí, posuutí 133. distributed /dstrbjutd/ adj rozlo eý 134. district /dstrkt/ okres, oblast 135. drag /dr/ odpor, uá ecí síla, třeí 136. droplet /drplt/ kapka 137. dyamics /damks/ dyamika E 138. earth core // /k/ zemské jádro 139. eddy /edi/ vír 140. effect /fekt/ účiek 141. electric field /lektrk/ /fild/ elektrické pole 142. electric geeratio /lektrk/ /dere()/ výroba elektřiy, geerováí proudu 143. electricity /lektrsti/ elektřia 144. elemet /elm()t/ prvek 145. elevate /elvet/ v zvedat, zvy ovat 146. elevatio /elve()/ zdvih, stoupáí 147. elogatio /ile()/ prodlou eí, prota eí 148. eergy efficiecy /edi/ /f()si/ eergetická účiost 149. egieer /ed/ i eýr 150. ethalpy /e()lpi/ etalpie, tepelý obsah 97

99 151. evelope /evlp/ obal 152. equal /ikw()l/ v rovat se 153. equatio /kwe()/ rovice 154. equilibrium /ikwlbrm/ rovováha 155. erosio /r()/ aru eí, eroze 156. establish /estbl/ v zřídit, staovit 157. evely /ivli/ adv rovoměrě, pravidelě 158. exceed /eksid/ v překoat, překročit 159. excessive /ksesv/ adj adměrý, příli ý 160. exemplify /zemplf/ v být příkladem, ilustrovat 161. exert /zt/ v vyviout, vyvíjet 162. expasio /ksp()/ expaze, rozta eí 163. expasio cycle /ksp()/ /sak()l/ fáze rozpíáí 164. expediture /kspedt/ výdaj, vydáí 165. experiece /ksprs/ v zakou et, prodělávat, za ít 166. explaatio /eksple()/ vysvětleí 167. exted /ksted/ v roz ířit 168. exteral /kst()l/ adj věj í F 169. fa /f/ vetilátor 170. fibre /fab/ vláko 171. figure /f/ hodota, obrazec 172. fix /fks/ v upevit, zafixovat 98

100 173. fixed rotatig support /fkst/ /r()tet/ /spt/ pevá rotující vzpěra 174. flammable /flmb()l/ adj hořlavý 175. flat /flt/ adj plochý 176. flexure /flek/ ohyb, průhyb, ohutí, zakřiveí 177. float /flt/ v vá et se, plout 178. flow patter /fl/ /pt()/ vzorec prouděí 179. fluid /flud/ tekutia 180. fluid flow /flud/ /fl/ plyutí tekutiy 181. force /fs/ síla (fyzikálí) 182. force bearer /fs/ /ber/ ositel síly 183. force effect /fs/ /fekt/ účiek síly 184. force field /fs/ /fild/ silové pole 185. force pair /fs/ /pe/ dvojice sil 186. formulate /fmjlet/ v formulovat, vyjádřit 187. fouder /fad/ zakladatel 188. fractio /frk()/ zlomek 189. frame /frem/ rám, rámec 190. frictio /frk()/ třeí 191. fudametal /fdmet()l/ adj fudametálí, základí G 192. gaseous /ess/ adj plyý 193. gear // ozubeé soukolí, kolo 194. gearwheel /wil/ ozubeé kolečko 99

101 195. geeral /de()r()l/ adj obecý 196. gravitatioal field /rvte()()l/ /fild/ gravitačí pole 197. gravity /rvti/ gravitace H 198. heat /hit/ teplo 199. heat capacity /hit/ /kpsti/ tepelá kapacita 200. heat dissipatio /hit/ /dspe()/ tepelý rozptyl 201. heat radiatio /hit/ /rede()/ tepelé vyzařováí 202. heatig /hit/ ohřev 203. heatig system /hit/ /sstm/ topeí 204. helium /hilm/ helium 205. hoggig /h/ obloukové zakřiveí 206. hollow /hl/ adj prázdý 207. hot /ht/ adj teplý, horký 208. hydrostatics /hadr()sttks/ hydrostatika 209. hypoteuse /haptjuz/ přepoa I 210. idealized /adi:lazd/ adj idealizovaý 211. igite /at/ v za ehout 212. immerse /ms/ v poořit, pohrou it se 213. impose /mpz/ v způsobit, vutit 214. impulse turbie /mpls/ /tb/ rovotlaká turbía 215. i case of // /kes/ /()v/ prep v případě 100

102 216. i time // /tam/ adv včas 217. icompressible /kmpresb()l/ adj estlačitelý 218. icrease /kris/ v vzrůst, zvedout 219. Idustrial Revolutio /dstrl/ /revlu()/ Průmyslová revoluce 220. ielastic /lstk/ adj epru ý 221. iertia // setrvačost 222. iertial /()l/ adj setrvačý 223. isert /st/ v vlo it 224. istead /sted/ adv místo (ěčeho) 225. isulated /sjletd/ adj izolovaý 226. iteral eergy /t()l/ /edi/ vitří eergie 227. itersectio /tsek()/ průsečík, průsečice 228. ivisible /vzb()l/ adj eviditelý 229. ivolve /vlv/ v zahrout 230. iridium /rdm/ iridium 231. isobaric process /as()bark/ /prses/ izobarický děj 232. isochoric process /as()krk/ /prses/ izochorický děj 233. isolated /asletd/ adj izolovaý, osamoceý 234. isothermal process /as()m()l/ /prses/ izotermický děj J 235. joural frictio /d()l/ /frk()/ lo iskové třeí K 101

103 236. kiematic pair /kmtk/ /pe/ kiematická dvojice 237. kiematics /kmtks/ kiematika L 238. lamiar /lm/ adj lamiárí, vrstevatý 239. lateral /lt()r()l/ adj postraí, příčý, laterálí,vedlej í 240. laterally /lt()r()li/ adv příčě, postraě 241. law /l/ záko 242. legth /le/ délka 243. lie /la/ v le et 244. lift force /lft/ /fs/ zdvihová síla 245. liftig gas /lft/ /s/ zdvihový ply 246. lie /la/ čára, přímka 247. liear motio /l/ /m()/ lieárí pohyb 248. liearly /lli/ adv lieárě 249. load /ld/ zátě, zatí eí 250. locate /l()ket/ v vytyčit, umístit 251. locatio /l()ke()/ umístěí 252. logitudial /ltjud()l/ adj podélý M 253. magetic field /metk/ /fild/ magetické pole 254. magitude /mtjud/ velikost 255. Mach umber /mk/ /mb/ Machovo číslo 256. mass /ms/ hmotost 102

104 257. mass poit /ms/ /pt/ hmotý bod 258. material /mtrl/ materiál 259. matter /mt/ hmota 260. mea /mi/ adj průměr, středí hodota 261. measure /me/ v měřit 262. mist /mst/ mlha 263. modulus of rigidity /mdjls/ /()v/ /rddti/ modul tuhosti 264. molecular mass /mlekjl/ /ms/ molekulárí hmotost 265. molte /mlt()/ adj roztaveý, roz haveý 266. momet of force /mm()t/ /()v/ /fs/ momet síly 267. momet of iertia /mm()t/ /()v/ // momet setrvačosti 268. multiplicatio /mltplke()/ ásobeí 269. mutual /mjut()l/ adj vzájemý, oboustraý N dimesioal /e/ /dame()()l/ adj -rozměrý 271. et /et/ adj čistý, sí ový 272. et force /et/ /fs/ čistá síla 273. et torque /et/ /tk/ čistý točivý momet, čistá kroutivá síla 274. Newto /jut()/ Newto 275. ormal stress /m()l/ /stres/ ormálové apětí 276. otatio /te()/ začeí O 103

105 277. object /bdkt/ objekt, předmět 278. obtai /bte/ v získat, dosáhout 279. occur /k/ v astat, objevit se 280. ope-shaped /p()/ /ept/ adj otevřeý (prostorově) 281. opposite leg /pzt/ /leg/ protilehlá odvěsa 282. osmium /zmm/ osmium 283. outer /at/ adj věj í 284. over pressurized /v/ /prerazd/ adj přetlakovaý P 285. packagig /pkd/ baleí, obal 286. pa /p/ páev, sí eia 287. pa /p/ v otáčet 288. parallel /prlel/ adj paralelí, soubě ý 289. parallel axis /prlel/ /kss/ paralelí osa 290. parameter /prmt/ parametr, hodota 291. parcel /ps()l/ (malý) balík 292. pascal /psk()l/ paskal 293. Pascal's law /psk()lz/ /l/ Paskalův záko 294. pass /ps/ v procházet 295. pathway /pwe/ dráha, cesta 296. perform /pfm/ v vykoat 297. perimeter /prmt/ obvod 298. permeable /pmb()l/ adj prostupý, propustý 104

106 299. perpedicular /pp()dkjl/ adj kolmý 300. perpedicular distace /pp()dkjl/ /dst()s/ kolmá vzdáleost 301. perpedicularly /ppdkjlli/ adv kolmo 302. phase /fez/ fáze 303. pheomeo, (pl) pheomea /fm/ /fm/ feomé, jev 304. physical /fzk()l/ adj fyzikálí 305. pi /p/ pedlík, kolík 306. pipe /pap/ v vháět (trubkou) 307. pisto /pst()/ píst 308. place of coectio /ples/ /()v/ /kek()/ místo spoje 309. plae /ple/ rovia, plocha 310. plumb lie /plm/ /la/ tě ice, olovice 311. poit /pt/ bod 312. poit of applicatio /pt/ /()v/ /plke()/ místo působeí 313. Poisso's ratio /pws s/ /re/ Poissoova kostata 314. polytropic /,plitrpk/ adj polytropický 315. portio /p()/ část 316. positio /pz()/ pozice, umístěí 317. potetial eergy /p()te()l/ /edi/ poteciálí eergie 318. power /pa/ výko 319. precise /prsas/ adj přesý 320. predict /prdkt/ v předvídat 321. prefix /prifks/ předpoa 105

107 322. pressure /pre/ tlak 323. pressurize /preraz/ v atlakovat 324. process /prses/ proces, děj 325. proportioally /prp()li/ adv přímo úměrě 326. provide /prvad/ v poskytout 327. pull /pl/ v táhout 328. pump /pmp/ v pumpovat, vháět 329. pumpig uit /pmp/ /jut/ pumpa 330. pure /pj/ adj čistý 331. purity /pjrti/ čistota 332. purpose /pps/ účel 333. push /p/ v tlačit 334. put /pt/ v dát, polo it 335. Pythagorea Theorem /pagri:/ /rm/ Pythagorova věta Q 336. quatity /kwtti/ veličia, mo ství R 337. radial /redl/ adj radiálí, paprskovitý 338. radial joural /redil d()l] radiálí čep 339. radius /reds/ poloměr, rádius 340. Rakie cycle /rk/ /sak()l/ Rakiův cyklus 341. rate /ret/ poměr, stupeň 106

108 342. ratio /re/ poměr, míra 343. reach /rit/ v dosáhout 344. reduced /rdjust/ adj redukovaý 345. reductio /rdk()/ redukce, sí eí 346. refer /rfe/ v vztahovat se, týkat se 347. regardless of /rdls/ /()v/ prep bez ohledu a 348. relative /reltv/ adj relativí 349. relative desity /reltv/ /desti/ relativí hustota 350. removal /rmuv()l/ odstraěí, vyjmutí 351. replace /rples/ v ahradit, vyměit 352. require /rkwa/ v po adovat, vy adovat 353. reservoir /rezvw/ ádr 354. resolutio of forces /rezlu()/ /v/ /fsz/ rozklad sil 355. respect /rspekt/ ohled 356. rest /rest/ klid, klidový stav 357. restrai /rstre/ v omezit, potlačit 358. restrict /rstrkt/ v omezit, zabráit 359. resultat force /rzlt()t/ /fs/ výsledá síla 360. re-use /rijuz/ zovupou ití 361. Reyold's umber /re()ldz/ /mb/ Reyoldovo číslo 362. rho /r/ rho 363. rigid body /rdd/ /bdi] tuhé těleso 364. rivet /rvt/ ýt 365. rod /rd/ tyč 107

109 366. rotary /rt()ri/ adj rotačí 367. rotate /r()tet/ v rotovat, otáčet 368. rotatig mechaism /r()tet/ /mek()z()m/ otáčivý mechaismus 369. rotatio /r()te()/ rotace 370. rotatioal axis /r()te()l/ /kss/ S osa rotace 371. sag /s/ v prohýbat se, prohout 372. saggig /s/ průhyb, prohýbáí 373. scalar quatity /skel/ /kwtti/ skalárí veličia 374. scalig /skel/ vá eí 375. scietifically /satfkl/ adv vědecky 376. sealed /sild/ adj 377. secod momet of area /sek()d/ /mm()t/ /()v/ /er/ uzavřeý, zapečetěý, zaplombovaý momet plochy 378. set /set/ v astavit 379. shape /ep/ tvar 380. shear // střih, smyk 381. shear modulus // /mdjls/ 382. shear strai // /stre/ modul pru osti ve smyku smykové amáháí, zátě 383. shear stress // /stres/ smykové apětí, tlak 384. sheet /it/ list, (teký) plech 385. shell /el/ skořápka, ulita, obal 386. simplify /smplfa/ v zjedodu it 108

110 387. sigle /s()l/ adj prostý, jedoduchý 388. sleder /sled/ adj teký, útlý 389. slidig /slad/ adj klouzavý 390. slidig rotatig support /slad/ /r()tet/ /tb/ klouzavá rotující vzpěra 391. smooth /smu/ adj hladký, rový 392. solar heat collector /sl/ /hit/ /klekt/ sluečí kolektor 393. Solar System /sl/ /sstm/ Sluečí soustava 394. solid /sld/ adj pevý 395. solid body /sld/ /bdi/ pevé těleso 396. solve /slv/ v vyře it 397. space /spes/ prostor 398. speed /spid/ rychlost (skalárí) 399. spread /spred/ v rozptýlit, rozlo it (a plochu) 400. static state /sttk/ /stet/ klidový stav 401. statics /sttks/ statika 402 steam /stim/ pára (vziklá ohřevem) 403. steam egie /stim/ /ed/ parí stroj/motor 404. steam explosio /stim/ /kspl()/ parí exploze 405. steam turbie /stim/ /tb/ parí turbía 406. Steier's theorem /ta()z/ /rm/ Steierova věta 407. straight lie /stret/ /la/ přímka 408. strai /stre/ tlak, apětí 409. streamlie /strimla/ proudice 109

111 410. streamlie flow /strimla/ /fl/ proudicové prouděí 411. stress /stres/ apětí, putí 412. stretch rule /stret/ /rul/ pravidlo prota eí 413. structural /strkt()r()l/ adj strukturálí 414. structural elemet /strkt()r()l/ /elm()t/ strukturálí prvek 415. structure /strkt/ struktura 416. submerge /sbmd/ v poořit, vořit 417. sufficietly /sf()tl/ adv dostatečě 418. suitable /sutb()l/ adj vhodý 419. sum /sm/ v sečíst, rovat se 420. superheated steam /suphitd/ /stim/ přehřátá pára 421. support /spt/ opora, podpěra 422. support /spt/ v podporovat 423. supportig surface /spt/ /sfs/ povrch podlo ky 424. surface /sfs/ povrch 425. surroudigs, pl. /sradz/ okolí 426. susped /ssped/ v zavěsit 427. suspesio poit /sspe()/ /pt/ závěsý bod 428. swivel /swvl/ čep 429. system /sstm/ systém 430. system of forces /sstm/ /v/ /fsz/ soustava sil T 431. tagetial stress /tde()l/ /stres/ apětí ve smyku, tageciálí apětí 110

112 432. temperature /temp()rt/ teplota 433. temperature scale /temp()rt/ /skel/ teplotí stupice 434. tesile stress /tesal/ /stres/ pevost v tahu 435. theorem of three forces /rm/ /()v/ /ri/ /fsz/ třímometová věta 436. thermal coductivity /m()l/ /kdktvti/ tepelá vodivost 437. thermodyamic cycle /m()damk/ /sak()l/ termodyamický cyklus 438. thermodyamics /m()damks/ termodyamika 439. thermometric /mmetrk/ adj termometrický 440. thickess /ks/ tlou ka 441. thi body // /bdi/ teké těleso 442. thi-walled // /wld/ adj tekostěý 443. tip /tp/ pička 444. tooth, (pl) teeth /tu/ /ti/ zub 445. torque /tk/ točivý momet, kroutivá síla 446. torsio /t()/ krut, krouceí, torze 447. torsio costat /t()/ /kst()t/ torzí kostata 448. torsioal rigidity /t()()l/ /rddti/ torzí tuhost 449 trace /tres/ v zakreslit, zazačit 450. trasfer /trsf/ v přeést, přeá et 451. trasitio /trz()/ přechod, přeměa 452. trasport /trspt/ přesu, trasport 453. trasverse /trzvs/ adj příčý 454. triagle /tra()l/ trojúhelík 111

113 455. tube /tjub/ hadice, trubka 456. turbie /tb/ turbía 457. turbie blade /tb/ /bled/ lopatka turbíy 458. twistig /twst/ adj kroutící U 459. uderlied /dlad/ adj podtr eý 460. uiform /jufm/ adj rovoměrý, jedotý 461. uique /juik/ adj jediečý, uikátí 462. ukow // adj ezámý 463. upward(s) /pwd/ adv směrem ahoru 464. usage /jusd/ pou ití V 465. valid /vld/ adj platý 466. vae /ve/ lopatka, list (turbíy apod.) 467. vaed /ved/ adj lopatkový 468. vaporizatio /vepraze()/ vypařováí 469. variety /vrati/ rozmaitost 470. vector /vekt/ vektor 471. vector agle /vekt/ /()l/ úhel vektoru 472. vector quatity /vekt/ /kwtti/ vektorová veličia 473. vectorially /vektrli/ adv vektorově 474. velocity /vlsti/ rychlost (vektorová) 112

114 475. viscid /vsd/ adj viskózí, vazký, lepkavý, mazlavý 476. viscous /vsks/ adj viskózí, vazký, lepkavý 477. volume /vljum/ objem 478. volume desity /vljum/ /desti/ objemová hustota 479. vortex, vortices (pl) /vteks/ /vtsiz/ vír W 480. water gate /wtet/ stavidlo, propus 481. weight /wet/ váha 482. width /wd/ ířka 483. work /wk/ práce Y 484. Youg's modulus /yz/ /mdjls/ modul pru osti v tahu Compositio of Forces Mechaics Resultat forces refers to the reductio of a system of forces actig o a body to a sigle force ad a associated torque. Special case is Compositio of forces that are perpedicular to each other. It is solved accordig to the Pythagorea Theorem. ( /pgˇriˇ rˇm/ ) F R = Vector agle is: tg R = F 2 /F 1 Resolutio of Forces 113

115 Resultat forces refers to the reductio of a sigle force actig o a body to a system of forces. Hypoteuse - /hapt..juz/ - přepoa Adjacet leg /de.st/ přilehlá odvěsa Opposite leg protilehlá odvěsa 114

116 Physics N. Word Prouciatio PoS Meaig A 1. abbreviatio /brive()/ zkratka 2. absece /bs()s/ absece, edostatek 3. absolute frame /bslut/ /frem/ absolutí rámec 4. abstract /bstrkt/ adj abstraktí 5. abudat /bd()t/ adj hojý, vydatý 6. acceleratio /kselre()/ akcelerace, zrychleí 7. acoustics /kustks/ akustika 8. across /krs/ prep apříč 9. actig /kt/ adj působící 10. adjust /dst/ v upravit, přizpůsobit 11. affect /fekt/ v ovlivit, působit 12. air resistace /e/ /rzst()s/ odpor vzduchu 13. altitude /lttjud/ vý ka 14. alumiium /l(j)mm/ hliík 15. ammoia /m/ čpavek, amoiak 16. amplitude /mpltjud/ amplituda, rozkmit 17. aalogue /l/ adj aalogový 115

117 18. agular frequecy /jl/ /frikw()si/ úhlová frekvece 19. agular velocity /jl/ /vlsti/ úhlová rychlost 20. aioic /aak/ adj aiotový 21. asteroid /strd/ asteroid 22. astroomical uit /strmk()l/ /jut/ astroomická jedotka 23. at rest /t/ /'rest/ adv v klidovém stavu 24. atmospheric pressure /tmsferk/ /pre/ atmosférický tlak 25. atom /tm/ atom 26. attitude /ttjud/ přístup 27. attractive force /trktv/ /fs/ přita livá síla 28. audio sigal /d/ /s()l/ zvukový sigál 29. average /v()rd/ adj průměrý 30. axis, (pl) axes /kss/, /ksi:z/ osa, osy 31. axle /ks()l/ osa, hřídel, áprava B 32. balaced positio /blst/ /pz()/ rovová á poloha 33. basic /besk/ adj základí 34. battery /bt()ri/ baterie 35. be accouted for /bi/ /katd/ /f/ v vysvětlit, zdůvodit, objasit 36. beat /bit/ úder 37. bed /bed/ ohyb 38. body /bd/ těleso 39. bod /bd/ vazba 116

118 40. bouce /bas/ v odrazit, odskočit 41. brach /br(t)/ odvětví 42. Browia movemet /bra/ /muvm()t/ Browův pohyb 43. bulb /blb/ árovka 44. buoyacy /'bsi/ vztlak (v kapalliě) C 45. caoball /kbl/ kaoová koule 46. carry /kri/ v ést 47. case /kes/ případ 48. catioic /katak/ adj katiotový 49. cetre of gravity /set/ /v/ /rvti/ tě i tě (gravitace) 50. cetre of mass /set/ /v/ /ms/ tě i tě (hmota) 51. cetroid /setrd/ tě i tě (plocha) 52. characterize /krktraz/ v charakterizovat 53. charged particle /tdd/ /ptk()l/ abitá částice 54. circuit /skt/ okruh, obvod 55. circular /skjl/ adj kruhový 56. classical /klsk()l/ adj klasický 57. collectio /klek()/ svazek 58. collisio /kl()/ srá ka 59. colum /klm/ sloup, sloupec 60. comet /kmt/ kometa 61. compoet /kmpt/ součást 117

119 62. compose /kmpz/ v skládat 63. compressio /kmpre()/ stlačeí, komprese 64. comprise /kmpraz/ v obsahovat, zahrovat 65. cocer /ks/ v zabývat se, týkat se 66. coditio /kd()/ podmíka 67. coductivity /kdktvti/ vodivost, koduktivita 68. coductor /kdkt/ vodič 69. coect /kekt/ v spojit, propojit 70. cosider /ksd/ v zvá it, posoudit 71. costat /kst()t/ adj kostatí, stálý 72. costat velocity /kst()t/ /vlsti/ kostatí rychlost 73. cotaier /kte/ ádoba 74. covectio /kvek()/ tepelé prouděí 75. copper /kp/ měď 76. crest /krest/ vrchol, hřbet 77. critical /krtk()l/ adj kritický 78. curve /kv/ křivka 79. curviliear movemet /kvl/ /muvm()t/ pohyb po křivce 80. cycle /sak()l/ cyklus 81. cycle /sak()l/ v krou it, obíhat 82. cylidrical /sldrk()l/ adj válcovitý D 83. decode /dikd/ v dekódovat 118

120 84. decrease /dkris/ v zme it, sí it 85. defie /dfa/ v defiovat, vymezit 86. defiitio /def()/ defiice, vymezeí 87. deformatio /difme()/ deformace 89. deform /dfm/ v deformovat 89. desity /desti/ hustota 90. describe /dskrab/ v popsat 91. develop /dvelp/ v rozviout, vyviout 92. diffractio /dfrk()/ 93. diffusio /dfju()/ ohyb, lom (světla), difrakce rozptyl, proikáí, difúze 94. digital /ddt()l/ adj digitálí 95. dimesio /dame()/ rozměr 96. dimesioless /dame()ls/ adj bezrozměrý 97. dimmer /dm/ stíítko, tlumítko 98. directly /drektli/ adv přímo 99. disperse /dsps/ v rozptýlit, roz ířit 100. displacemet /dsplesmt/ posuutí, posu, vytlačováí (kapaliy) 101. distace /dst()s/ vzdáleost 102. disturbace /dstb()s/ ru eí, porucha 103. duratio /djre()/ trváí 104. dwarf plaet /dwf/ /plt/ trpasličí plaeta E 105. Earth // Země 119

121 106. ecliptic plae /klptk/ /ple/ rovia ekliptiky 107. effect /fekt/ účiek, efekt 108. electric charge /lektrk/ /td/ elektrický áboj 109. electricity /lektrsti/ elektřia 110. electrochemical cell /lektrkemk()l/ /sel/ elektrochemický čláek 111. electrolyte /lektrlat/ elektrolyt 112. electromagetic /lektr()metk/ adj elektromagetický electromagetic characteristic electromagetic radiatio electromagetic wave /lektr()metk/ /krktrstk/ /lektr()metk/ /rede()/ /lektr()metk/ /wev/ elektromagetická charakteristika/vlastost elektromagetické zářeí elektromagetické vlěí 116. electro /lektr/ elektro 117. elemet /elmt/ prvek 118. elliptical /lptk()l/ adj eliptický, elipsový 119. emphasize /emfsaz/ v zdůrazit 120. ecouter /kat/ setkáí, srá ka 121. etropy /etrpi/ chaos, etropie 122. equal /ikw()l/ adj rový, stejý 123. equatio /kwe()/ rovice 124. equilibrium /ikwlbrim/ rovováha 125. escape velocity /skep/ /vlsti/ úiková rychlost 126. exactly /zk(t)li/ adv přesě 127. exert /zt/ v vyviout (úsilí) 128. exist /zst/ v existovat 120

122 129. experiece /kspris/ v zkou et, být ovlivě, za ít 130. explaatio /eksple()/ vysvětleí 131. express /kspres/ v vyjádřit 132. exteral /kst()l/ adj věj í 133. exteral force /kst()l/ /fs/ věj í síla 134. ferromagetic material F /fer()metk/ /mtrl/ feromagetický materiál 135. filamet /flm()t/ vláko árovky 136. flashlight /fllat/ baterka, kapesí svítila 137. flat /flt/ plocha 138. float /flt/ v téci, plyout 139. flow /fl/ v vzá et se (voda, vzduch) 140. fluid /flud/ tekutia 141. fluid statics /flud/ /sttks/ hydrostatika 142. flutter /flt/ rozruh, chvěí 143. force /fs/ síla (fyzikálí) 144. formula /fmjl/ vzorec 145. frame /frem/ rámec 146. free fall /fri/ /fl/ volý pád 147. frequecy /frikw()si/ frekvece 148. fuel cell /fju()l/ /sel/ palivový čláek 149. fudametal /fdmet()l/ adj zásadí, základí 121

123 G 150. galvaic cell /lvk/ /sel/ galvaický čláek 151. gamma ray /m/ /re/ paprsek gamma 152. gas /s/ ply 153. giat /dat/ obr (plaeta) 154. glass /ls/ sklo 155. gravitatioal /rvte()()l/ adj gravitačí 156. gravitatioal attractio 157. gravitatioal collapse 158. gravitatioal costat /rvte()()l/ /trk()/ /rvte()()l/ /klps/ /rvte()()l/ /kst()t/ gravitačí přita livost gravitačí kolaps gravitačí kostata 159. gravity /rvti/ gravitace H 160. half-cell /hf/ /sel/ půlčláek 161. helium /hilm/ helium 162. hertz /h:ts/ hertz 163. hige /h(d)/ závěs, pat 164. horizotal /hrzt()l/ adj horizotálí 165. humidity /hjmdti/ vlhkost 166. hydraulic press /hadrlk/ /pres/ hydraulický lis 167. hydroge /hadrd()/ vodík 168. hydrostatic pressure /hadr()sttk/ /pre/ hydrostatický tlak 169. hydrostatics /hadr()sttks/ hydrostatika 122

124 I 170. idealizatio /adilaze()/ idealizace 171. iaccurate /kjrt/ adj epřesý 172. icrease /kris/ v zvět it, zvý it 173. idirectly /drek(t)li/ adv epřímo 174. iertia // setrvačost, eschopost pohybu 175. ifluece /fls/ vliv 176. ifrared /frred/ adj ifračerveý 177. ier // adj vitří 178. itegrated circuit /tretd/ /skt/ 179. iterferece /tfr()s/ itegrovaý (jedotý) obvod ru eí (vysíláí), iterferece 180. itermolecular /tmlekjl/ adj mezimolekulárí 181. iteral eergy /t()l/ /edi/ vitří eergie 182. iterstellar /tstel/ adj mezihvězdý 183. iterval /tv()l/ iterval, vzdáleost, prostor, mezera 184. ivet /vet/ v vyalézt 185. iward /wd/ adj/adv vitří, dovitř 186. iro /a/ elezo J 187. Jupiter /dupt/ Jupiter K 188. kiematics /kmtks/ kiematika 123

125 189. kietic eergy /ketk/ /edi/ kietická eergie 190. kietics /ketks/ kietika L 191. legth /le/ délka 192. lift /lft/ zdvih 193. light /lat/ světlo 194. light emittig diode /lat/ /mt/ /dad/ LED (světlo vyzařující dioda) 195. lightig /lat/ blesk 196. liear motio /li/ /m()/ lieárí pohyb 197. liquid /lkwd/ kapalia 198. loosely /lusli/ adv volě M 199. maget /mt/ maget 200. magetic field /metk/ /fild/ magetické pole 201. magetic field lies /metk/ /fild/ /las/ magetické siločáry 202. magetic ifluece /metk/ /fls/ magetický vliv 203. magetic material /metk/ /mtrl/ magetický materiál 204. magetize /mtaz/ v zmagetizovat, přitahovat 205. maitai /mete/ v udr ovat, zachovávat 206. Mars /mz/ Mars 207. mass /ms/ hmotost 208. massive /msv/ adj masiví 209. massive body /msv/ /bdi/ masiví těleso 124

126 210. mathematical /m()mtk()l/ adj matematický 211. matter /mt/ hmota 212. matter /mt/ v zále et 213. maximum /mksmm/ adj maximálí 214. measure /me/ v měřit 215. mechaical vibratio /mkk()l/ /vabre()/ mechaická vibrace 216. mechaical wave /mkk()l/ /wev/ mechaická vla 217. medium /midm/ adj středí 218. medium measure /midm/ /me/ středí vzdáleost 219. meltig poit /melt/ /pt/ bod taveí 220. Mercury /mkjri/ Merkur 221. methae /mie/ meta 222. microwaves /makr()wevs/ mikrovly 223. miimum /mmm/ adj miimálí 224. memoic /mk/ adj memoický, memotechický 225. mobile /mbal/ adj mobilí, pohyblivý 226. moderate /md()rt/ adj průměrý, středí 227. molecular dyamics /mlekjl/ /damks/ molekulárí dyamika 228. molecule /mlkjul/ molekula 229. mometum /mmetm/ hybost, pohybová eergie (tělesa) 230. motio /m()/ pohyb, chod 231. movemet /muvm()t/ pohyb, posu N 125

127 232. avigatio /ve()/ avigace 233. eglect /lekt/ v zaedbat, opomiout 234. eutro /jutr/ eutro 235. ickel /k()l/ ikl 236. oise /z/ zvuk 237. orth // sever O 238. object /bdkt/ objekt, předmět, věc 239. observatio /bzve()/ pozorováí 240. optics /ptks/ optika 241. orbit /bt/ v obíhat, krou it kolem 242. orbit velocity /bt/ /vlsti/ kosmická rychlost 243. ordiary /d()ri/ adj obyčejý, bě ý 244. oscillatio /sle()/ kmitáí, oscilace, vibrace 245. osmotic pressure /zmtk/ /pre/ osmotický tlak 246. outer /at/ adj/adv věj í, veku P 247. packagig /pkd/ obal 248. paper /pep/ papír 249. parallel /prlel/ adj paralelí, soubě ý 250. parameter /prmt/ parametr 251. parsec /psek/ parsek 126

128 252. particle /ptk()l/ částice 253. particle-like /ptk()l/ /lak/ adj částici podobý 254. particularly /ptkjlli/ adv zejméa, obzvlá tě 255. pass through /ps/ /ru/ v projít skrz 256. path /p/ trasa, cesta 257. per /p/ prep za 258. perceptible /pseptb()l/ adj vímatelý, patrý, postřehutelý 259. period /prd/ perioda, období 260. periodic /prdk/ adj periodický, opakující se, pravidelý, cyklický 261. perpedicular /pp()dkjl/ adj kolmý 262. persistet /psst()t/ adj trvalý, eustálý 263. phase /fez/ fáze 264. phase /fez/ v fázovat, odstupňovat 265. phase of matter /fez/ /v/ /mt/ skupeství 266. pheomeo, (pl) -a /fm/ /fom/ feomé, jev, feoméy, jevy 267. photo /ft/ foto 268. physical /fzk()l/ adj fyzický, fyzikálí 269. physically /fzk()l/ adv fyzicky, fyzikálě 270. pisto /pst()/ píst 271. plaet /plt/ plaeta 272. polarizatio /plraze()/ polarizace 273. pole /pl/ pól 274. polymer /plm/ polymer 275. porous membrae /pr()s/ /membre/ porézí membráa 127

129 276. potetial eergy /p()te()l/ /edi/ poteciálí eergie 277. potetiometer /p()temt/ poteciometr 278. predictio /prdk()/ odhad, předpověď 279. pressure /pre/ tlak 280. prevet /prvet/ v zabráit, zamezit, vyhout (se) 281. property /prpti/ vlastost 282. propulsio /prpl()/ poho 283. proto /prt/ proto 284. Proxima Cetauri /prksm/ /setra/ Proxima Cetauri 285. pull /pl/ tah, přita livost, přita livá síla (gravitačí) 286. pull o /pl/ // v zatáhout, atáhout 287. purity /pjrti/ čistota, průzračost 288. push /p/ tlak, tlačeí, vytlačeí 289. push off /p/ /f/ v odsuout, odrazit Q 290. quatum optics /kwtm/ /ptks/ kvatová optika R 291. radia /red/ radiá 292. radiatio /rede()/ radiace, zářeí 293. radio wave /red/ /wev/ rádiová vla 294. rate /ret/ podíl, poměr 295. ray /re/ paprsek 296. reciprocal /rsprk()l/ adj oboustraý, vzájemý 128

130 297. redox /ridks/ adj oxidačě-redukčí 298. refer /rf/ v vztahovat se, referovat, týkat se 299. referece poit /ref()r()s/ /pt/ referečí bod 300. reflect /rflekt/ v odrá et 301. regardless of /rdls/ /()v/ phr ezávisle a 302. relatio /rle()/ vztah, příbuzost 303. relative /reltv/ adj relativí 304. relative desity /reltv/ /dest/ relativí hustota 305. repeat /rpit/ v opakovat 306. replace /rples/ v ahradit 307. repulsive force /rplsv/ /fs/ odpudivá síla 308. require /rkwa/ v vy adovat, po adovat 309. resist /rzst/ v odolávat 310. resistace value /rzst()s/ /vlju/ hodota rezistece 311. resistor /rzst/ rezistor 312. restorig force /rstr/ /fs/ zpětá síla 313. revolutio /revlu()/ otáčka 314. rheostat /ristt/ reostat 315. right agle /rat/ /a()l/ pravý úhel 316. right-had rule /rathd/ /rul/ pravidlo pravé ruky 317. rigid body /rdd/ /bd/ tuhé těleso 318. rock /rk/ káme, skála 319. rotate /r()tet/ v rotovat 320. rotatio rate /r()te()/ /ret/ míra rotace 129

131 321. rotatioal motio /r()te()l/ /m()/ rotačí pohyb 322. rubber-like /rb/ /lak/ adj gumě podobý S 323. salt bridge /slt/ /brd/ solý můstek 324. Satur /st()/ Satur 325. scalar quatity /skel/ /kwtti/ skalárí veličia 326. sciece /sas/ věda 327. scietifically /satfkl/ adv vědecky 328. semi-coductor /semi/ /kdkt/ polovodič 329. sequetial /skwe()l/ adj sekvečí, ásledý 330. serial /srl/ adj sériový 331. serve /sv/ v slou it 332. shape /ep/ tvar 333. shear // smyk, střih, stři á síla 334. shear stress // /stres/ smykové apětí 335. similar /sml/ adj podobý 336. simplify /smplfa/ v zjedodu it 337. sie curve /sa/ /k:v/ siusoida 338. siusoidal waveform /sasd()l/ /wevfm/ siusová vlová forma 339. sky /ska/ ebe 340. solar cell /sl/ /sel/ solárí čláek 341. Solar System /sl/ /sstm/ Sluečí soustava 342. solid /sld/ adj pevý 130

132 343. solutio /slu()/ ře eí, roztok 344. soud /sad/ zvuk 345. soud itesity /sad/ /testi/ itezita zvuku 346. soud pressure /sad/ /pre/ tlak zvuku 347. south /sa/ jih 348. space /spes/ prostor, vesmír 349. spatial dimesio /spe()l/ /dame()/ prostorový rozměr 350. spatial frequecy /spe()l/ /frikw()si/ prostorová frekvece 351. specific desity /spsfk/ /dest/ měrá hustota 352. specify /spesfa/ v určit,specifikovat 353. spectral microscope /spektr()l/ /makrskp/ spektrálí mikroskop 354. speed /spid/ rychlost 355. speed of light /spid/ /v/ /lat/ rychlost světla 356. speed of soud /spid/ /v/ /sad/ rychlost zvuku 357. spotaeous /sptes/ adj spotáí, přirozeý, samovolý 358. spread /spred/ rozptyl 359. state of matter /stet/ /v/ /mt/ skupeství 360. steady /stedi/ adj stabilí, stálý 361. straight lie /'stret/ /'la/ přímka 362. stregth /stre/ síla, pevost 363. substace /sbst()s/ látka 364. sum /sm/ souhr, součet 365. surface /sfs/ povrch 366. surface /sfs/ v vyořit se, vyplout a povrch 131

133 367. surface tesio /sfs/ /te()/ povrchové apětí 368. symbolize /smblaz/ v symbolizovat 369. symmetry /smtri/ symetrie, souměrost 370. system /sstm/ systém T 371. techology /tekldi/ techologie 372. teflo /tefl/ teflo 373. temporal frequecy /temp()r()l/ /frikw()si/ 374. termial /tm()l/ časová frekvece kocovka, svorka, kolíček, pól, vývod (baterie) 375. terrestrial plaet /trestrl/ /plt/ plaeta zemského typu S 376. Su /s/ Sluce 377. torque /tk/ točivý momet, kroutivá síla 378. trajectory /trdekt()ri/ trajektorie, dráha 379. trasistor /trzst/ trazistor 380. treat /trit/ v o etřit, zacházet, jedat 381. trough /trf/ 382. twist /twst/ U sedlo, sedlo křivky, spodí bod obratu (siusovky apod.) zákrut, skrut, pootočeí (vetilu, páčky) 383. ultraviolet /ltrvlt/ adj ultrafialový 384. uaided eye /edd/ /a/ oko bez opory 132

134 385. uiverse /juvs/ vesmír V 386. vacuum /vkjum/ vakuum 387. value /vlju/ hodota 388. variable /vrb()l/ adj promělivý, estálý, kolísavý 389. variable resistor /vrb()l/ /rzst/ promělivý rezistor 390. variatio /vre()/ 391. vary /vri/ v kolísáí, odchylka, variace li it se, obměňovat, měit se 392. vector /vekt/ vektor 393. velocity /vlsti/ rychlost 394. Veus /vis/ Veu e 395. vibrate /vabret/ v vibrovat, kmitat 396. vibratio /vabre()/ vibrace, kmitáí, oscilace 397. visible /vzb()l/ adj viditelý 398. voltaic cell /vltek/ /sel/ 399. voltaic pile /vltek/ /pal/ voltaický (galvaický) čláek voltaický (galvaický) sloupec 400. volume /vljum/ objem W 401. wave /wev/ vla, vlěí 402. wave umber /wev/ /mb/ vlové číslo 403. wavelegth /wevle/ vlová délka 404. wave-like /wev/ /lak/ adj vlě podobý 133

135 405. whatever /wtev/ pro/det jakýkoli, kterýkoli, cokoli 406. widely /wadli/ adv iroce, ze iroka 407. wire /wa/ drát, vodič X 408. X-ray /eksre/ retge Egie 2 4 stroke egie Physics Picture of a cylider as foud i 4 stroke gasolie egies.: C crakshaft. E Exhaust camshaft. I ilet camshaft. P Pisto. R Coectig rod. S Spark plug. V Valves. W Coolig water jacket. Match the words i the chart: 1. Crakshaft A. Svíčka 2. Exhaust camshaft B. Píst 3. Ilet camshaft C. Kliková hřídel 4. Pisto D. Vodou chlazeý obal 5. Coectig rod E. Vetil, záklopka 6. Spark plug F. Vačková hřídel asávacího vetilu 7. Valve G. Ojice 8. Coolig water jacket H. Vačková hřídel výfukového vetilu 134

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

Kritické otáčky - kritický počet otáček souhlasí s počtem kmitů

Kritické otáčky - kritický počet otáček souhlasí s počtem kmitů Hřídele a čepy Nosé hřídele - ehybé - uložeí laové kladky R l Mo max (F * l)/4 - otočé - áprava vozidel R Pohybové hřídele - přeášejí otáčivý pohyb i kroutící momet Rozděleí - plé - drážkové (apř. 6 drážek)

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

TŘETÍ HLOŽANKA DUŠAN 29.4.2013. Název zpracovaného celku: TŘECÍ PŘEVODY TŘECÍ PŘEVODY

TŘETÍ HLOŽANKA DUŠAN 29.4.2013. Název zpracovaného celku: TŘECÍ PŘEVODY TŘECÍ PŘEVODY Předmět: Ročík: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘETÍ HLOŽANKA DUŠAN 9.4.03 Název zpracovaého celku: TŘECÍ PŘEVODY A. Pricip, účel, vlastosti TŘECÍ PŘEVODY Obecý popis převodů: Převody jsou mechaismy

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQA ISO 9001 0 7. Vetilátory řady a Vetilátory řady a slouží k odsáváí vzdušiy s obsahem agresivích látek, jako jsou kyseliy a louhy především z

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra elektrotechiky Fakulta elektrotechiky a iformatiky, VŠB - TU Ostrava 10. STŘÍDAVÉ STROJE Obsah 1. Asychroí stroje 1. Výzam a použití asychroích strojů 1.2 Pricip čiosti a provedeí asychroího motoru.

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

Číslo Objednací číslo Název Name Ks 1 B54100001 Šasí Deck 1 2 B54100002 Táhlo zdvihu Height adjustment Pull Rod 1 3 H40-02 Poklice předního kola

Číslo Objednací číslo Název Name Ks 1 B54100001 Šasí Deck 1 2 B54100002 Táhlo zdvihu Height adjustment Pull Rod 1 3 H40-02 Poklice předního kola 1 B54100001 Šasí Deck 1 2 B54100002 Táhlo zdvihu Height adjustment Pull Rod 1 3 H40-02 Poklice předního kola Front Wheel Cover 2 4 B54100004 Šroub M6x14 Screw M6x14 9 5 B54100005 Podložka 6x18x1,5 Washer

Více

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití Výkoý frekvečí měič pro všeobecé použití APLIKACE Možství zabudovaých fukcí frekvečího měiče může být s výhodou použito v řadě aplikací Dopravíky (řízeí dopravíku) - Zlepšeí účiosti alezeím optimálího

Více

DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS

DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS Jiří Tůma & Jiří Kulháek Abstract: The paper deals with the dyamic properties of the electroic gyroscope as a sesor of agular

Více

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky.

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky. Návod pro cvičeí předmětu Výkoová elektroika Návod pro výpočet základích iduktorů s jádrem a síťové frekveci pro obvody výkoové elektroiky. Úvod V obvodech výkoové elektroiky je možé většiu prvků vyrobit

Více

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu 2. efiice plazmatu, základí charakteristiky plazmatu efiice plazmatu Plazma bývá obyčejě ozačováo za čtvrté skupeství hmoty. Pokud zahříváme pevou látku, dojde k jejímu roztaveí, při dalším zahříváí se

Více

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice Části a mechaismy strojů III Předmět : 34750/0 Části a mechaismy strojů III Cvičí : Doc Ig Jiří Havlík, PhD Ročík : avazující Školí rok : 00 0 Semestr : zimí Zadáí cvičeí Navrhěte a kostrukčě zracujte

Více

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě.

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě. 18. Řízeí elektrizačí soustavy ES je spojeí paralelě pracujících elektráre, přeosových a rozvodých sítí se spotřebiči. Provoz je optimálě spolehlivá hospodárá dodávka kvalití elektrické eergie. Stěžejími

Více

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 Šroub M8x90 Bolt M8x90 3 37 750000037 Šroub 5/16"x1"x24 Screw 5/16"x1"x24

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 Šroub M8x90 Bolt M8x90 3 37 750000037 Šroub 5/16x1x24 Screw 5/16x1x24 Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 Šroub M8x90 Bolt M8x90 3 37 750000037 Šroub 5/16"x1"x24 Screw 5/16"x1"x24 1 2 750000002 Spodní kryt řemenu Lower belt cover 1

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

A2 A4 A2 A4. ocel. mosaz polyamid A2 A4. ocel, zn A2 A4. ocel, zn. mosaz A2 A4. ocel, zn. mosaz A2 A4 A2 A4. mosaz A2 A4. mosaz. ocel, zn A2 A4.

A2 A4 A2 A4. ocel. mosaz polyamid A2 A4. ocel, zn A2 A4. ocel, zn. mosaz A2 A4. ocel, zn. mosaz A2 A4 A2 A4. mosaz A2 A4. mosaz. ocel, zn A2 A4. nerez ostatní DIN 1 ISO 2339 Kolík kuželový, ekale ý DIN 7 ISO 2338 Kolík válcový, nekalený DIN 84 ISO 1207 Šrou s vál ovou hlavou a drážkou, DIN 85 ISO 1580 Šrou s vál ovou hlavou zao le ou a drážkou,

Více

HECHT 5060. Katalog náhradních dílů

HECHT 5060. Katalog náhradních dílů HECHT 5060 Katalog náhradních dílů 37 Sestava nosná 38 Poz. Název Typ KS Obj. číslo 1 Nosný rám Tekton 1 11231.096 2 Sestava Pevná náprava 1 3 Sestava převodovky 1 41233.014 4 Sestava nap. pojezdu 1 5

Více

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techiky, automatického řízeí a iformatiky Ústav přístrojové a řídicí techiky ČVUT v Praze, odbor přesé mechaiky a optiky Techická 4, 66 7 Praha 6 GRADIENTNÍ

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Dělicí a hrubovací kotouče reca. www.reca.cz

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Dělicí a hrubovací kotouče reca. www.reca.cz RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Dělicí a hrubovací kotouče reca www.reca.cz Straa 3: Straa 4/5: Straa 6/7: Straa 8/9: Pfiehled aplikací Pfiehled v koosti Dûlicí kotouã ultra S tímto kotouãem jste vítûzem Vy Dûlicí

Více

on offer / v nabídce position description QTY název order no./ objednací číslo

on offer / v nabídce position description QTY název order no./ objednací číslo 405441 position description QTY název order no./ objednací číslo on offer / v nabídce 1 Screw 5 Šroub 405441-1 2 Motor cover 1 Kryt motoru 405441-2 3 Screw 4 Šroub 405441-3 4 Brush spring 2 Přítlačná pružina

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

ENERGY PETROCHEMISTRY ENERGETIKA PETROCHEMIE. DN 50 - DN 800-100 C up to + 500 C - 100 c až + 500 c FLOW CONTROL

ENERGY PETROCHEMISTRY ENERGETIKA PETROCHEMIE. DN 50 - DN 800-100 C up to + 500 C - 100 c až + 500 c FLOW CONTROL DOUBLE OFFSET BUTTERFLY VALVES SERIES 2E 5 EXCENTRICKÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY SÉRIE 2E 5 ENERGY PETROCHEMISTRY ENERGETIKA PETROCHEMIE DN 50 - DN 800-100 C up to + 500 C - 100 c až + 500 c FLOW CONTROL * * *

Více

position description popis QTY order no./ objednací číslo

position description popis QTY order no./ objednací číslo 405441 position description popis QTY order no./ objednací číslo 1 Screw Šroub 5 2 Motor cover Kryt motoru 1 3 Screw Šroub 4 4 Brush spring Přítlačná pružina uhlíkového kartáče 2 5 Brush holder Držák uhlíkového

Více

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa...

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa... IV- Eergie soustavy bodových ábojů... IV- Eergie elektrického pole pro áboj rozmístěý obecě a povrchu a uvitř objemu tělesa... 3 IV-3 Eergie elektrického pole v abitém kodezátoru... 3 IV-4 Eergie elektrostatického

Více

5. Spojování prvků z nerezových ocelí Mechanické spoje, svařování, materiály na spoje. Návrh spojů. Provádění spojů.

5. Spojování prvků z nerezových ocelí Mechanické spoje, svařování, materiály na spoje. Návrh spojů. Provádění spojů. 5. Spojování prvků z nerezových ocelí Mechanické spoje, svařování, materiály na spoje. Návrh spojů. Provádění spojů. Šroubové spoje Materiály nerezové šrouby a matice (podle ČSN EN ISO 3506), použít stejnou

Více

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí A 1 INFORMACE O VÝROBKU Vzorce pro ozubené tyèe: d d = h - m s = U p z D a = d + 2 p = m π s = dráha p = rozteè zubù U = otáèky za minutu z = poèet zubù a

Více

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ ÝMĚNA ZDUCHU A INTERIÉROÁ POHODA PROSTŘEDÍ AERKA J. Fakulta architektury UT v Brě, Poříčí 5, 639 00 Bro Úvod Jedím ze základích požadavků k zabezpečeí hygieicky vyhovujícího stavu vitřího prostředí je

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba Příklady k předášce 9 - Zpětá vazba Michael Šebek Automatické řízeí 205 6--5 Příklad: Přibližá iverze tak průřezu s výškou hladiy y(t), přítokem u(t) a odtokem dy() t dt + 2 yt () = ut () Cíl řízeí: sledovat

Více

Číslo Objednací číslo Název Name Ks Part A - Horní madlo / Upper handle A-1 81010001A Rukojeť madla Handle cap 2 A-2 81010002A Páka Clutch handle 2

Číslo Objednací číslo Název Name Ks Part A - Horní madlo / Upper handle A-1 81010001A Rukojeť madla Handle cap 2 A-2 81010002A Páka Clutch handle 2 Part A - Horní madlo / Upper handle A-1 81010001A Rukojeť madla Handle cap 2 A-2 81010002A Páka Clutch handle 2 A-3 81010003A Čep 6x41 Knurled pin 6x41 2 A-4 81010004A Matice M6 Nut M6 2 A-5 81010005A

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

stroj made for garden

stroj made for garden stroj made for garden 6159 pozice objednací číslo Název Description počet kusů 1 615900001 pěchovací madlo Material Push Stick 1 2 615900002 násypka Feed Hopper 1 3 615900003 příruba násypky Feed Bottom

Více

Kat_8a_CZ.qxp:Kat 8a_CZ 27.9.2010 16:07 Stránka 1. KABELOVÉ VOZÍKY (VLEČKY) A PŘÍSLUŠENSTVÍ s pojezdem v c-profilu PŘÍVODY PROUDU A DAT

Kat_8a_CZ.qxp:Kat 8a_CZ 27.9.2010 16:07 Stránka 1. KABELOVÉ VOZÍKY (VLEČKY) A PŘÍSLUŠENSTVÍ s pojezdem v c-profilu PŘÍVODY PROUDU A DAT Kat_8a_CZ.qxp:Kat 8a_CZ 27.9.2010 16:07 Stránka 1 KABELOVÉ VOZÍKY (VLEČKY) A PŘÍSLUŠENSTVÍ s pojezdem v c-profilu PŘÍVODY PROUDU A DAT Kat_8a_CZ.qxp:Kat 8a_CZ 27.9.2010 16:07 Stránka 2 OBSAH 2 KABELOVÉ

Více

Polyvinylacetát (PVAc) Polyvinylalkohol (PVA) CH n CH 2

Polyvinylacetát (PVAc) Polyvinylalkohol (PVA) CH n CH 2 Polyviylacetát (PVAc) - 3 Výroba: emulzí polymerace viylacetátu; (P= 800) hemicky málo odolý; použití: lepidla, latexové barvy, žvýkačky, impregačí prostředky (papíru a textilu), a výrobu PVA! Polyviylalkohol

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název position description QTY název order no. / objednací číslo 1 Engine ST168F-2 1 Motor ST168F-2 2 Pump cover 1 Kryt čerpadla 3 Spring washer 4 Pružná podložka 4 Bolt M8x35 4 Šroub M8x35 5 Mechanical seal

Více

EGM 20 LPG (8896311)

EGM 20 LPG (8896311) 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 EGM 20 LPG (8896311) 40 41 42 43 44 49 50 24 39 51 52 53 22 20 23 21 45 46 47 48 56 54 65 55 57 58 62 6 63 74 73 66 67 68 69 71 72 61 60 59 18 17 19 16 15 14 13

Více

made for garden engine

made for garden engine made for garden engine Item standart code parts name Qty 1 ZH51300001 carter screw 5 2 ZH51300002 carter screw 2 3 ZH51300003 oil seal 1 4 ZH51300004 cover crankase assy 1 5 ZH51300005 pins 2 6 ZH51300006

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky Katedra obecé elektrotechiky ASYCHROÍ STROJE Obsah. Výzam a oužití asychroích motorů 2. rici čiosti asychroího motoru 3. Rozděleí asychroích motorů 4.

Více

n fixace uvnitř obalu

n fixace uvnitř obalu TVA RO VÉ VÝPLN Ě bezpečé uložeí výrobků a dílů při maipulaci, dopravě a skladováí fixace uvitř obalu baleí dílů v průmyslu pro sériovou i kusovou výrobu baleí dílů v elektrotechickém průmyslu - atistatické

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

3 - Póly, nuly a odezvy

3 - Póly, nuly a odezvy 3 - Póly, uly a odezvy Michael Šebek Automatické řízeí 5 3--5 Automatické řízeí - Kyberetika a robotika Póly přeosu jsou kořey jmeovatele pro gs () = bs () as () jsou to komplexí čísla si: as ( i) = pokud

Více

Ideální struktura MIS Metal-Insulator-Semiconductor M I S P. Ideální struktura MIS. Ideální struktura MIS. Ochuzení. Akumulace U = 0 U > 0 U < 0 U = 0

Ideální struktura MIS Metal-Insulator-Semiconductor M I S P. Ideální struktura MIS. Ideální struktura MIS. Ochuzení. Akumulace U = 0 U > 0 U < 0 U = 0 truktura M Akuulace, ochuzeí, slabá a silá iverze rahové apětí, způsob vziku iverzí vrstv Kapacitor M, proud dielektrickou vrstvou razistor MOF truktura, pricip čiosti deálí VA charakteristika odporová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

pozn. 1 při přestavbě převodovky (plechové za hliníkovou) je nutná vyměna těchto dílů: made for garden

pozn. 1 při přestavbě převodovky (plechové za hliníkovou) je nutná vyměna těchto dílů: made for garden made for garden made for garden poz. obj. č. NÁZEV počet 1 H01 gumové madlo 2 2 H02 šroub 1 3 H03 matice 1 4 H04 ovládání sytiče 1 5 H05 madlo pravé 1 6 H06 páka spojky 1 7 H07 matice 1 8 H08 šroub 1 9

Více

obsah 1 Svařované nerezové trubky 2 Bezešvé trubky 3 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 4 Duté tyče

obsah 1 Svařované nerezové trubky 2 Bezešvé trubky 3 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 4 Duté tyče Obsah straa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Svařovaé erezové trubky 4 9 Bezešvé trubky 10 19 Čtyřhraé a obdélíkové svařovaé trubky 20 23 Duté tyče 24 27 Nerezové potrubí příslušeství a závitové fitiky 28 37 Potraviářské

Více

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W )

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W ) 5. Sdíleí tepla. pomy: Pomem tepelá eergie ozačueme eergii mikroskopického pohybu částic (traslačího, rotačího, vibračího). Měřitelou mírou této eergie e teplota. Teplo e část vitří eergie, která samovolě

Více

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název order no. / objednací číslo

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název order no. / objednací číslo DGI 10 Q (8896211) position description QTY název 1 Bolt M6x50 3 Šroub M6x50 2 Muffler 1 Výfuk 3 Bolt M5x20 16 Šroub M6x20 4 Gearbox cover 1 Kryt převodové skříně 5 Washer 1 Podložka 6 Shaft 1 Hřídel 7

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže Regulace apětí v ES Základí pricip regulace v ES si ukážeme a defiici statických charakteristik zátěže Je zřejmé, že výko odebíraý spotřebitelem je závislý a frekveci a apětí a přípojicích spotřebitelů.

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS BOOK

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS BOOK NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel/fax: +420/491 452 184 E-mail: ntc@ntc-st.cz www.ntc-st.cz KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS BOOK REVERZNÍ

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU

PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU Výhody pružných spojek Od poloviny 80. let jsou pružné stahovací spojky celosvětově uznávány jako hlavní doplněk běžných spojů kanalizačních,

Více

Měřící technika - MT úvod

Měřící technika - MT úvod Měřící techika - MT úvod Historie Už Galileo Galilei zavádí vědecký přístup k měřeí. Jeho výrok Měřit vše, co je měřitelé a co eí měřitelým učiit platí stále. - jedotá soustava jedotek fyz. veliči - símače

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

Vážeí zákazíci, dovolujeme si Vás upozorit, že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To zameá, že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

ŠOUPÁTKO S PRUŽNÝM SEDLEM F4-RC

ŠOUPÁTKO S PRUŽNÝM SEDLEM F4-RC VODÁRENSKÉ ARMATURY ŠOUPÁTKA B nø d d Ø D f ŠOUPÁTKO S PRUŽNÝM SEDLEM FRC G Ø e H 0 H Technická specifikace b L t Čelní soustružení: PNEN : Řada: Jmenovitý tlak: PN0 / PN Teplota: ma. 0 ºC Těleso šoupátka:

Více

NH-pojistkové systémy

NH-pojistkové systémy NH-pojistkové systémy BSL NH-vertikální pojistkové lišty BSL velikost 00 160A 690VAC str. 151 až 155 BSL velikost 1 250A, velikost 2 400A, velikost 3 630A 690VAC str. 156 až 160 150 NH-vertikální pojistková

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD N I V O L A I R Výrobek odpovídá normám EN a je označen značkou CE PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD SPIRÁLA hmotnost 26 kg NIVOLAIR - projekční podklady NIVOLAIR - výměník Spirála: Cu-trubka (žebrovaná)

Více

PROVOZNÍ MANUÁL VZORKOVACÍ VENTILY

PROVOZNÍ MANUÁL VZORKOVACÍ VENTILY PROVOZNÍ MANUÁL KS VZORKOVACÍ VENTILY Leden 2005 W41010079 V1.1 Varování Leden 2005 W41010079 V1.1 Strana 2 z 26 1. Úvod 1.1. Kontakty Evropa, Asie a Jižní Amerika: Severní Amerika: Kajaani Process Measurements

Více

EGM 65 AVR-3 (8896118)

EGM 65 AVR-3 (8896118) 200 201 202 203 204 251 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 276 277 278 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 279 280 268 281 269

Více

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB BEARING TECHNOLOGY zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv is Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

Objímky a příslušenství

Objímky a příslušenství Přehled produktů 4.0 Přehled produktů 4.1 Možnost připojení objímky s připojovací maticí 3G (M16, M10, M8) 4.2 Možnost připojení objímky s připojovací maticí 3G (3/8, M12, M10) 4.3 Možnost připojení objímky

Více

S MOTORY S HLADKÝM PLÁŠTĚM 0,37 1,1 kw

S MOTORY S HLADKÝM PLÁŠTĚM 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services PŘEVODOVKY PŘEVODOVÉ MOTORY Z LEHKÝCH A KOVŮ MĚNIČE FREKVENCE S MOTORY S HLADKÝM PLÁŠTĚM 0,37 1,1 kw CZ KOMPLETNÍ SYSTÉM POHONŮ OD JEDNOHO DODAVATELE

Více

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09 Kompaktní a vysoce výkonný vysokotlaký čistič K7 Compact Car má vodou chlazený motor a je vhodný pro časté použití a silné nečistoty v domácnosti. K přístrojovému vybavení patří sada Car Kit s Power kartáčem,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HD 7/15 G

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HD 7/15 G Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HD 7/15 G Vybavení: Ruční stříkací pistole Pistole Easy Press VT hadice 10 m VT hadice Pracovní nástavec 850 mm Systém proti překroucení hadic (AVS) Volitelný

Více

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití Série FSW-40 Průtokový spínač pro kapaliny Návod k použití OBECNÝ POPIS Průtokový spínač OMEGA série FSW-40 je vybaven spínači 15A SPDT, které dovolují pomocí šroubku plynulé nastavení bodu sepnutí i za

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název order no. / objednací číslo

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název order no. / objednací číslo DGI 20 Q (8896213) position description QTY název 1 Special bolt M6 2 Speciální šroub M6x50 2 Front cover board 1 Servisní kryt motoru 3 Fuel cock knob cover 1 Krytka knoflíku palivového kohoutu order

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8 akulta strojího ižeýrství VUT v Brě Ústav kostruováí KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Předáška 8 Šeková soukolí http://www.survivigworldsteam.com/ Kdo sleduje dějiy filosofie a přírodích věd, zjistí, že ejvětší

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26 Vysokotlaký čistič Kärcher K3 a lehké nečistoty říkají sbohem. Tento vysokotlaký čistič, který je vybaven pistolí Quick Connect a 6 m dlouhou vysokotlakou hadicí, je ideálním pro příležitostné použití

Více

made for garden 133 H TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST

made for garden 133 H TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST made for garden 133 H TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST No Obj. číslo název Part Name QT 2-1 2-1 úhlový převod GEAR CASE ASSY 1 2-2 2-2 4538 pojistný kroužek 28 STOP RING

Více

KATALOG VÝROBKŮ, CENÍK PLASTOVÉ POTRUBÍ, TVAROVKY, ARMATURY

KATALOG VÝROBKŮ, CENÍK PLASTOVÉ POTRUBÍ, TVAROVKY, ARMATURY Aqua Direct s.r.o. Železná 8 619 00 Brno, Horní Heršpice Czech Republic Tel/Fax. 548 211 647 Tel. 736 630 611,12,14 info@aquadirect.cz www.aquadirect.cz KATALOG VÝROBKŮ, CENÍK PLASTOVÉ POTRUBÍ, TVAROVKY,

Více

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název order no. / objednací číslo

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název order no. / objednací číslo position description QTY název 1 Engine ST177F 1 Motor ST177F 2 Pump cover 1 Kryt čerpadla 3 Spring washer 4 Pružná podložka 4 Bolt M8x35 4 Šroub M8x35 5 Mechanical seal 1 hřídelové těsnění 6 Impeller

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

Interakce světla s prostředím

Interakce světla s prostředím Iterakce světla s prostředím světlo dopadající rozptyl absorpce světlo odražeé světlo prošlé prostředím ODRAZ A LOM The Light Fatastic, kap. 2 Light rays ad Huyges pricip, str. 31 Roviá vla E = E 0 cos

Více

Kód English Czech 1 3C13002 fuel tank cup assembly kompletní zátka nádrže 2 3C13010 fi lter cup fi ltr 3 3S22060251 M6 25 fl ange bolt šroub M6x25 4

Kód English Czech 1 3C13002 fuel tank cup assembly kompletní zátka nádrže 2 3C13010 fi lter cup fi ltr 3 3S22060251 M6 25 fl ange bolt šroub M6x25 4 Unitedpower GG 1300 1 3C13002 fuel tank cup assembly kompletní zátka nádrže 2 3C13010 fi lter cup fi ltr 3 3S22060251 M6 25 fl ange bolt šroub M6x25 4 3S3606118 M6 φ18 plain washer podložka M6φ18 5 3C13008

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více

ROZKRES NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Motorový křovinořez - MOTOR 133 R

ROZKRES NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Motorový křovinořez - MOTOR 133 R ROZKRES NÁHRADNÍCH DÍLŮ Motorový křovinořez - MOTOR 133 R pozice objednací č. název Part name počet 1 133R00001 šroub víka filtru SCREW M5*16 5 2 133R00002 kryt vzduch. filtru OUTSIDE COVER 1 3 133R00003

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky Ruční řezáky trubek Ruční řezáky trubek RIDGID pro rychlé, bezotřepové dělení ocelových trubek do. Vedení chrání pohybové závity a dlouhá rukojeť umožňuje rychlé

Více

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení - dle dokumentace

Více

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu různých výrobních procesů a postupů. Spolu se strojírenskými materiály a konstrukcí strojů a zařízení patří mezi základní

Více

Refe. No English Name Czech Name Q'ty Part List 1 Knob matka-růžice 4 8313-765301 2 Flat Washer podložka plochá 11 8WF-08D 3 Square Neck Screw šroub

Refe. No English Name Czech Name Q'ty Part List 1 Knob matka-růžice 4 8313-765301 2 Flat Washer podložka plochá 11 8WF-08D 3 Square Neck Screw šroub 9533 Refe. No English Name Czech Name Q'ty Part List 1 Knob matka-růžice 4 8313-765301 2 Flat Washer podložka plochá 11 8WF-08D 3 Square Neck Screw šroub vratový 2 8SLJD08-30D 4 Chute Deflector usměrňovač

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více