Vytvoření dokumentu informační strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření dokumentu informační strategie"

Transkript

1 Vytvoření dokumentu informační strategie M ě s t o Uh e r s ké H r adi š t ě M ě s t s ký ú ř a d M as ar y ko v o n ám Uh. H r adi š t ě I Č Smysl informační strategie Důraz orientace na služby občanům a jejich potřeby se stává alfou a omegou smyslu činnosti města jako nástroje demokratické samosprávy. Díky informačním a komunikačním technologiím je možné prohloubit pocit sounáležitosti s městem, a to jak v regionálních tak v širších souvislostech. Do rámce globálně strategických konsekvencí tak neodmyslitelně zapadá informační strategie, která pomáhá naplňovat vytýčené cíle, neboť pouhé technologie jsou ničím a jejich použití jim dává smysl. Cíl projektu Cílem Informační strategie je identifikovat příležitosti, jak mohou informační a komunikační technologie přispět k rozvoji města. V rámci tohoto projektu byly stanoveny vize, cíle, specifikovány projekty a opatření k naplnění cílů s výhledem do roku Současně vzniklo velmi podrobné rozpracování projektů a zejména kvantifikace zdrojů nutných pro přípravu a realizaci projektů v oblasti ekonomické, personální, odpovědnostní a samozřejmě časové. Základní rysy informační strategie Informační strategie má následující základní rysy: Informační strategie řídí v organizaci jak, kdy a kde docílit optimální podporu globální strategii Stanovuje metodicky faktory úspěchu jednotlivých projektů Dodává metodiku jednotlivých opatření a dosažení očekávaných přínosů Stanovuje odpovědnost jednotlivých rolí za jejich dosažení Nastavuje měřitelnost úspěšnosti např. úspory, rychlost služeb apod. Řešitelský tým Řešitelský tým byl sestaven ze zástupců politické reprezentace, vyššího a středního managementu úřadu. Zjišťování potřeb úřadu a vysvětlování možností informačních a komunikačních technologií bylo prováděno: Analytickými schůzkami Workshopy Diskusemi na úrovni architektů řešení Dotazníky

2 K o n t a kt n í o s o b a z a M ě s t s ký ú ř a d I n g. S t an i s l av B l ah a m í s t o s t ar o s t a M g r. P a v e l N o v o t n ý V e d o u c í o d d ě l e n í I T K o n t a kt n í o s o b a z a H CM C O M P UT E R S, s. r. o. I n g. D a v i d J an e č ka J e d n a t e l Přínosy Při uplatnění postupů doporučovaných v tomto dokumentu pak dojde k výraznému zvýšení efektivity hlavních procesů podporovaných prostředky ICT, dále k zamezení duplicitního zadávání dat v jednotlivých systémech, zvýšení dostupnosti dat z těchto systémů a konsolidaci informací napříč organizací. Přínosy lze shrnout do následujících bodů: Je jasné, co organizace potřebuje Jasný plán rozvoje IT a podpory cílů organizace Plán projektů v rozmezí let včetně personální a finanční sumarizace Je znám odhad nutných investic do podpory činnosti pomocí ICT Investice v řádech miliónů korun je řízená Úspory na režijních nákladech Systém není bezkoncepční, odpadají náklady na překonávání roztříštěnosti IT Definice organizačních a personálních potřeb Organizace je optimálně nastavena a nejsou zbytečné personální náklady Investice jsou zdůvodněny potřebou Výstupy V rámci zpracování informační strategie byly vypracovány následující dokumenty: Vize a cíle - dokument na základě informací definuje jak SWOT analýzy z pohledů vedení úřadu, vedení odboru ICT a informačního managementu, tak 10 specifických cílů roztříděných do čtyř strategických směrů. Globální architektura klasifikuje provozní systémy z hlediska jejich zapojení do celku, načrtává hranice a rozhraní mezi jednotlivými systémy, popisuje technologické trendy a standardy. Informační zdroje dokument doporučuje jakým způsobem sdílet informace vůči jednotlivým rolím v organizaci. Principy řízení - popisuje legislativní vlivy, navrhuje optimalizovanou strukturu řízení, popisuje moderní trendy řízení, zodpovědnosti jednotlivých rolí a způsob řízení naplňování informační strategie. Akční plán rozumí se soupis projektů a opatření, která jsou namířena k realizaci informační strategie. Akční plán definuje finanční a personální výhled na jednotlivé roky a celkový finanční pohled na průběh informační strategie.

3 V i z e M ě s t o Uh e r s ké H r adi š t ě j e s o u č á s t í m o d e r n í i n f o r m ačn í s p o l e č n o s t i, kt e r á e f e kt i v n ě v y u ž í v á i n f o r m ačn í a ko m u n i k ačn í t e c h n o l o g i e p r o z v y š o v án í kv al i t y ž i v o t a j e h o o b č an ů a n áv š t ě v n í ků, p r o r o z v o j p o d n i k án í a p r o ř í z e n í a s p r áv u m ě s t a a j e h o o r g an i z a c í. Vize a cíle Tento dokument si klade za cíl na základě analýzy potřeb, cílů, stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a požadavků na strategické řízení města Uherské Hradiště vytvořit kvalitní podkladový materiál pro rozhodování o dalším směřování a využívání informačních systémů a technologií. Dalšími cíli je zajištění účinné podpory klíčových procesů města pomocí informačními technologií a zajištění vyššího stupně interoperability informačních systémů. Při uplatnění postupů doporučovaných v tomto dokumentu pak dojde k výraznému zvýšení efektivity hlavních procesů podporovaných prostředky ICT, zvýšení dostupnosti dat z těchto systémů a konsolidaci informací napříč organizací. Globální architektura Globální architektura je výstup strategického řízení, který v hrubých obrysech definuje podobu a strukturu vnitřního informačního systému. Definuje stávající stav a poznává rizika, která hrozí narušit hladký chod podpory globální strategii. Zásady, na kterých jsou budovány systémy, jsou následující: Systém je vytvářen a realizován jako komplexní flexibilní řešení vytvářené z řady různých komponent a služeb od různých výrobců. Systém je realizován jako komplex služeb jako např. analýzy, studie, projektové vedení, vývoj, školení atd. Systém je realizován jako otevřený systém na bázi průmyslových standardů poskytující organizaci nezávislost na výrobních řešeních a na zvolených platformách. Veškeré systémy jsou realizovány pomocí jednotné metodiky s jednoduchou a srozumitelnou architekturou. Systémy jsou provozovány na základě jednotných pravidel, které musí všechny komponenty tvořící integrované řešení splňovat. Systém je budován s vizí reflexe moderních trendů a očekávání vývoje v technologiích a potřebách utvářených okolím organizace. Globální architektura popisuje základní stavební bloky a jejich vazby mezi sebou. Jednotlivé komponenty pak vytvářejí ucelený integrovaný systém, který je celistvý a efektivní. Informační zdroje Informace jsou klíčovou náplní činnosti informačních technologií. Tvoří samou podstatu a princip všech činností, které tvoří práci oddělení ICT. Je tedy naprosto nezbytné, aby uživatel byl schopen najít správnou informaci pro správné rozhodnutí. Jinak je elektronizace informací bez zásadní přidané hodnoty. Nedílnou součástí sdílení informačního bohatství je i ochrana důvěrných skutečností nebo dokumentů tak, aby nedošlo k jejich kompromitaci. V případě města se jedná se zejména o smlouvy, data sdílená v rámci výkonu přenesené státní správy apod.

4 J ak m ě s t o v n í m á I C T : B e z I CT n e l z e kv al i t n ě ř í d i t a r o z h o d o v a t. I n g. L i b o r K ar ás e k, s t ar o s t a I n f o r m a t i k a s e m u s í s t át p o m o c n í kem, al e n e p ř e ká ž k o u. I n g. S t an i s l av B l ah a, m í s t o s t ar o s t a I CT n ás p o s o u v á v p ř e d. I n g. J i ř í D u r ď ák, r adn í a ř e d i t e l š k o l y B e z I CT n e n í m o ž n o d ě l at kv al i t n í s l u ž b y o b č an ů m. M g r. J o s e f B o t e k, t aj e m n í k ú ř adu Principy řízení Při budování komplexního systému v rámci informační strategie je nutné znát principy řízení, které definují způsob řízení naplňování cílů a poskytnutí zpětné vazby, zda informační strategie byla úspěšná nebo ne. Principy řízení obecně popisují, jak dosáhnout a změřit úspěšnost informační strategie. Definují optimální strukturu řízení odboru ICT a jeho zařazení a využití v organizaci. Akční plán Pod pojmem akční plán se rozumí soupis projektů a opatření, která jsou namířena k realizaci informační strategie a ke splnění specifických cílů. Je dána časová posloupnost s ohledem na finanční náročnost.

5 Průběh projektu F i n an c o v án í V l as t n í z d r o j e A n al y t i c k é s c h ů z ky P r aco v n í s c h ů z ky W o r ks h o p y D i s ku s e Cel ko v ý č as 2, 5 č m P o č e t z apoj e n ý c h ko n z u l t an t ů 5 Řídící komise Řídící komise byla složena z klíčových zástupců managementu úřadu a politické reprezentace města. Řídící komise schvalovala a připomínkovala dokumenty informační strategie, byla nápomocna každému stádiu realizace a kontrolovala milníky projektu tak, aby jeho výsledky odpovídaly specifikaci a zadání vyplývající z globální strategie. Vedení projektu Projekt byl veden s důrazem na interní projektovou metodiku. Projekt byl zahájen schůzkou projektových vedoucích obou stran, kteří stanovili projektový plán, který se stal základem plnění smlouvy o dílo. V rámci projektu byla stanovena projektová struktura, která zajistila úspěch výsledného díla. Analytická šetření Byla organizována jako osobní jednání vedená konzultantem zejména u klíčových osob, kde je nutné získat jejich názor a respektovat jejich rozhodnutí, či potřeby, které se jeví z hlediska dosahu a důsledků jako rozhodující pro život organizace. Z každé takové schůzky vznikl zápis požadavků, rozhodnutí, otevřených záležitostí apod. Dotazníková šetření Probíhala tam, kde z časových důvodů nebylo možné provést osobní konzultaci. Tato metoda získání dat byla preferována zejména u externích subjektů nebo zastupitelů. Dotazníky byly zpracovány elektronickou formou. Workshopy Byl realizován formou skupinových diskusí se zástupci definovaných cílových skupin. Ve skupinách se zástupci jednotlivých cílových skupin byla diskutována zejména témata relevantní pro danou skupinu a cíle vyplývající z jejich přání a potřeb. Toto řešení umožnilo získat dostatečně široký přehled o potřebách cílové skupiny bez zbytečného navyšování počtu skupinových diskusí. Moderátor diskuse vždy připravil návrh scénáře (osnovy diskuse) na základě vlastních zkušeností, využívaných postupů a zejména cílů workshopu a dalších informací, které měl od zadavatele.

6 Konzultace Celkový počet hodin strávený konzultacemi s pracovníky městského úřadu uvádí následující tabulkový přehled. Role Činnost Počet hodin Starosta Schůzka, revize zápisu z jednání 4 Radní Schůzka, revize zápisu z jednání 28 Tajemník Schůzka, revize zápisu z jednání 4 Zastupitel Vyplnění dotazníku 10 Vedoucí odborů Schůzka, revize zápisu z jednání, oponentura 136 Vedoucí ICT Schůzka, revize zápisu z jednání, oponentura 54 Projektový vedoucí Vedení projektu, řízení komunikace 88 Celkem 324 Řízení rizik Vedení projektu velmi pečlivě analyzovalo vznik možných rizik s důrazem na jejich řízení s cílem je zcela anulovat nebo alespoň minimalizovat negativní dopady rizik na projekt. Rizika zanášejí do řízení projektu prvek nejistoty, snižují pravděpodobnost úspěšného ukončení projektu a zvyšují celkové náklady projektu. Riziko je definováno jako jev, událost, která ohrožuje realizaci výstupů projektu v oblasti obsahové (včetně kvality), časové a nákladové. Shrnutí základních momentů informační strategie V průběhu realizace návrhu informační strategie je potřeba vyzdvihnout tyto pozitivní stránky: Vynikající účast a konstruktivní zapojení managementu do běhu projektu Aktivní účast na schůzkách a workshopech Jasná snaha problémy konstruktivně řešit Široký záběr schůzek a schopnost definovat podstatné problémy k řešení Definice nároků na zdroje jako nástroj řízení rozvoje odboru ICT Vznik zásobníku projektů pro další eventuální použití Závěrem Informační strategie vypracovaná pro město Uherské Hradiště významným způsobem přispěla ke konsolidaci výdajů na informační a komunikační technologie. Fungování vnitřního informačního systému bylo podřízeno strategickému rozhledu spolu s podrobným časovým plánem a tak dochází k optimalizaci přínosů z těchto technologií ve prospěch úřadu.

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie Informační strategie Strategická vize a cíle Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Foresight a technologické oblasti strategického

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 1. 1 Současný stav... 2 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více