KOMODITNÍ BURZY VE SVĚTĚ A V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMODITNÍ BURZY VE SVĚTĚ A V ČR"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání KOMODITNÍ BURZY VE SVĚTĚ A V ČR Commodity Exchanges in the World and in the CR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr MÁLEK Autor: Tereza KONEČNÁ Brno, květen 2009

2 Jméno a příjmení autora: Tereza Konečná Název bakalářské práce: Komoditní burzy ve světě a v ČR Název práce v angličtině: Commodity Exchanges in the World and in the CR Katedra: financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Málek Rok obhajoby: 2009 Anotace Předmětem bakalářské práce Komoditní burzy ve světě a v ČR je rozbor problematiky komoditních burz v celosvětovém měřítku. V první části charakterizuji struktury komoditních burz z hlediska časového a geografického. Druhá a třetí část jsou zaměřeny na současnou situaci na komoditních burzách v České republice a v zahraničí a jejich vzájemné porovnání. V poslední části je pak analyzována tendence vývoje na komoditních burzách ve světě a u nás a jejich budoucího významu. Annotation The goal of the submitted thesis: Commodity Exchanges in the World and in the CR is to analyze the issue of commodity exchanges worldwide. The first part concentrates on the structure characteristics of commodity exchanges in terms of time and geographic differences. The second and the third part focus on the current situation of the commodity exchanges in the CR and in the world and comparing the situation. In the last part the commodity exchange trends in the world and in the CR are analyzed, as well as their future prospects and importance. Klíčová slova Komodity, burza, spekulace, obchodování, burzovní obchod Keywords Commodities, exchange, speculation, trading, exchange business

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Komoditní burzy ve světě a v ČR vypracovala samostatně pod vedením Ing. Petra Málka a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 18. května 2009 vlastnoruční podpis autora

4 OBSAH ÚVOD STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ KOMODITNÍCH BURZ ZÁKLADNÍ INFORMACE VÝVOJ V ČASE OBCHODOVANÉ KOMODITY A ROZDĚLENÍ KOMODITNÍCH BURZ DRUHY OBCHODŮ NA KOMODITNÍCH BURZÁCH Promptní a dodávkové obchody Přímé termínové obchody Hedgingové obchody Opční obchody Prolongační a stravné obchody Arbitrážní obchody ÚČASTNÍCI OBCHODŮ NA KOMODITNÍCH BURZÁCH Hedgers Spekulant Broker OBCHODOVÁNÍ V ARÉNĚ KOMODITNÍ BURZY V ČR HISTORIE PRÁVNÍ ÚPRAVA KOMODITNÍCH BURZ Založení komoditní burzy Orgány burzy Státní dozor SOUČASNÁ SITUACE Komoditní burza Praha Obchodní plodinová burza Hradec Králové Plodinová burza Brno Českomoravská komoditní burza Kladno Energetická burza Praha Komoditní burza Říčany ZAHRANIČNÍ KOMODITNÍ BURZY NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ BURZY DOHLED NAD KOMODITNÍMI BURZAMI V USA INTERCONTINENTAL EXCHANGE Základní charakteristika společnosti Historie a organizační struktura Obchodované komodity SROVNÁNÍ ZAHRANIČNÍCH KOMODITNÍCH BURZ S KOMODITNÍMI BURZAMI V ČR BUDOUCÍ VÝVOJ KOMODITNÍCH BURZ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ... 48

5 ÚVOD V mnoha světových ekonomikách jsou komoditní burzy důležitou součástí kapitálového trhu, probíhá zde tvorba ceny obchodovaných komodit na základě střetu nabídky s poptávkou. Historie komoditních burz v České republice není ve srovnání se světovými komoditními burzami příliš dlouhá ani bohatá. Ani povědomí o jejich existenci nebo fungování není u nás příliš velké, obchodů na komoditních burzách se účastní jen velmi málo účastníků a neprobíhá zde ani velké množství obchodů. Tato práce je věnována právě komoditním burzám. Jejím cílem je přiblížení problematiky komoditních burz, srovnání fungování komoditních burz v České republice a ve světě a odhad budoucího směru jejich vývoje. První část by se měla věnovat základním údajům o komoditních burzách jako je jejich všeobecná historie, členění komoditních burz a přehled obchodovaných komodit. Dále se zde chci zaměřit na vysvětlení některých typů obchodů, které jsou prostřednictvím komoditních burz uzavírány a popsat účastníky, kteří se obchodování na komoditních burzách účastní. V druhé části chci nastínit situaci komoditních burz v České republice a to jejich historii, jejich stručný přehled a činnost. Následně chci ve stručné podobě totéž provést u zahraničních burz a vybrat jednu, které se budu věnovat podrobněji. V závěrečné části se pokusím porovnat fungování, strukturu a zaměření komoditních burz v České republice a ve světě, i když je již na první pohled zřejmé, že toto porovnání nemá velký význam. Na základě získaných poznatků se poté pokusím odhadnout budoucí vývoj komoditních burz všeobecně, chtěla bych se zaměřit hlavně na stále vzrůstající objem obchodů prováděných elektronickou formou. 7

6 1 STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ KOMODITNÍCH BURZ Burza je oficiální instituce, prostřednictvím které jsou organizovány obchody s investičními nástroji. Na burze lze obchodovat cenné papíry, investiční certifikáty, komodity nebo měny. Mezi nejrozšířenější burzy ve světě patří burzy cenných papírů a burzy finančních derivátů. 1.1 Základní informace Komoditami rozumíme většinu základních surovin kolem nás, jako je například pšenice, oves, vepřové maso, hovězí maso, ale i ropa, zlato, nebo bavlna. Na rozdíl od akcií, kde se obchoduje s podíly jednotlivých společností, při komoditním obchodování se obchoduje se surovinami. Každá jednotlivá komodita je pak obchodována s určitým termínem dodání, který se může pohybovat i v delším časovém horizontu. 1 Jednotlivé obchody jsou prováděny na komoditní burze. Těch je ve světě celá řada a jejich hlavním účelem je poskytování vhodného prostředí pro realizaci a zúčtování obchodů, dohlížení nad obchodními praktikami a garance probíhajících obchodů. Obchody jsou zde prováděny prostřednictvím brokera, resp. brokerské společnosti, která má na dané burze své zástupce. Komoditní burzy jsou významnou součástí tržních ekonomik. Jejich úkolem je zabezpečování trhu s komoditami, monitorování nabídky a poptávky po komoditách a zejména působení na utváření reálné cenové hladiny jednotlivých komodit. Na rozdíl od burzy cenných papírů, která je zastoupena téměř v každé zemi, došlo v západní Evropě na poli komoditních burz v průběhu minulých let k vzájemnému fúzování jednotlivých komoditních burz - menší komoditní burzy vytvořily svým spojením několik silných hráčů na západoevropském trhu. Podobný vývoj lze očekávat rovněž v regionu střední a východní Evropy. V regionu střední Evropy je v současnosti nejprogresivnější komoditní burzou burza v Budapešti (Budapest Commodity Exchange, Inc.). Tato burza již částečně fúzovala s rakouskou komoditní burzou, čímž vznikla třetí nejsilnější komoditní burza v Evropě. 1 Zpracováno dle: NESNÍDAL, Tomáš, PODHAJSKÝ, Petr. Obchodování na komoditních trzích : průvodce spekulanta. Dana Kristen. 2. rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, c s. Investice. ISBN

7 V USA je celkem 10 komoditních burz, další známé komoditní burzy jsou například v Kanadě, Anglii, Francii, Singapuru, Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandu. Komoditní burza je i v Praze. Objem zdejších obchodů je však tak malý, že nedává skoro žádný prostor pro spekulace. Mezi světové komoditní burzy patří např.: USA a Kanada: CME - Chicago Mercantile Exchange CBOT - Chicago Board of Trade NYMEX - New York Mercantile Exchange NYBOT - New York Board of Trade Evropa: Maďarsko - Budapest Commodity Exchange Německo - Warenterminbörse Hannover AG Velká Británie - London Metal Exchange (LME) - International Petroleum Exchange of London (IPE) - Futures and Options Exchange (London FOX) Francie - MATIF Marche a Terme International de France Asie a Austrálie: Sydney Futures Exchange (SFE) Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) Hong Kong Futures Exchange (HKFE) Korean Futures Exchange Osaka Mercantile Exchange (OME) Problematika komoditních burz a burzovního trhu je v České republice upravena zákonem 229/1992 Sb., o komoditních burzách a jeho novelou 105/1995 Sb. V rámci EU není upravena žádným nařízením a pravděpodobně nebude žádným způsobem sjednocována. Právní úpravy a formy komoditních burz jsou v jednotlivých zemích rozdílné, nejvíce byly ovlivňovány tradicí, která utvářela jednotlivá uspořádání. Komoditní burzy působí jako veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekty Vývoj v čase Tradice komoditních burz ve světě je poměrně dlouhá. Jejich původ je podle některých zdrojů již ve staré Číně, přibližně 4000 let před naším letopočtem. První dochované dokumenty o 2 Zpracováno dle: 9

8 obchodech s komoditami však hovoří o Japonsku. To mělo na vývoj komoditních trhů významný vliv. Termínové obchody zde byly používány při zajištění financování příští úrody. Cílem japonských pěstitelů rýže bylo získání financí pro pěstování rýže v průběhu roku, potřebných k pokrytí nákladů na mzdy a sadbu a zajištění potřebných úkonů. Pro případ absence dostatečných finančních prostředků byla používána právě možnost "předprodat" rýži ještě před tím, než byla vypěstovaná. V 17. století zde byl vynalezen a postupně zdokonalen jedinečný způsob zaznamenávání cenových pohybů do grafu. Obliba této metody významně vzrostla především v devadesátých letech 20. století. Japonský systém se nazývá candlesticks, tedy svícový graf. Speciální znázornění v grafu mají také svá označení, např. visící muž, večerní hvězda, tmavý mrak, doji, kladivo, dvě vrány a mohtoe. Tento princip, kterým se v té době v Japonsku s komoditami obchodovalo, zůstal ve své podstatě nezměněný až do dnešní doby. Obrázek 1: Ukázka grafu typu candlestick s formací doji doji Zdroj: V 16. století založil v Anglii významný dovozce kávy jménem Edward Lloyd společnost, která dopravcům garantovala zaplacení dohodnuté ceny za kávu ještě před tím, než byla káva dovezena. Garance ceny při předání, dohodnuté však v minulosti, byla tím hlavním v obchodování s futures a stejně je tomu tak i v současnosti. 10

9 Důležitým mezníkem ve vývoji komoditních trhů v Evropě byla průmyslová revoluce. V 19. století došlo v Anglii ke zvýšení poptávky po produkci surové bavlny ze Spojených států a to v důsledku jejího mnohem rychlejšího zpracování za použití nových strojů. Dodávky bavlny z amerických plantáží však byly z důvodů častých výkyvů počasí a zdlouhavé dopravě těžko předvídatelné. To často způsobovalo nečekané pohyby v cenách bavlny. Z těchto důvodů si nechávali britští dovozci posílat informace o nákladu do Anglie rychlejšími loděmi. V Anglii byly potom ceny bavlny určovány ve vztahu k datu, kdy předpokládali doručení zboží. To bylo prodáno již v době, kdy byl náklad ještě na cestě. Takové obchodní transakce byly nazvány on arrival contracts. Další významný vývoj v komoditním obchodování nastal v roce 1866 po zavedení první telegrafní sítě mezi Anglií a Amerikou. Dalším významným posunem ve vývoji komoditních burz bylo v šedesátých letech 19. století v USA obchodování s pšenicí mezi Středozápadními farmami a Chicagem. V důsledku absence skladových prostor docházelo k velkým výkyvům v cenách pšenice. Negativní vliv měl také způsob platby - doručení a platba přímo na místě. V době přebytku zboží mnoho farmářů prodělávalo, naopak při nedostatku pšenice ceny závratně stoupaly. Právě kvůli stabilizaci cen pšenice začaly být používány on arrival kontrakty. Americká strategie spočívala ve vybudování sil a uskladnění částí úrody. Ceny byly dohodnuty již předem při podpisu kontraktu. Roku 1848 byla otevřena Chicagská obchodní tabule (CBOT) - místo pro komoditní obchodování v USA. Významný rozvoj v oblasti obchodování na komoditních burzách nastal v roce v Chicagu se začaly na komoditní burze obchodovat i finanční produkty. Mezi první obchodované finanční produkty patřil švýcarský frank a japonský jen. Velkou oblibu si získaly také spekulace na úrokové sazby. Začátkem 80. let se dále začaly na komoditních burzách obchodovat také akciové indexy, mezi nejpopulárnější z nich patří S&P 500, který je pravděpodobně nejvíce obchodovanou komoditou ze všech. 3 Začátkem devadesátých let bylo každým rokem obchodováno kolem 400 milionů kontraktů v objemu bilionů dolarů. Asi 50% z tohoto objemu představují finanční listiny, např. americké státní dluhopisy. V současném obchodování se tato data liší, obchodování má větší dynamiku. 3 Zpracováno dle: 11

10 Denně se v komoditách obchodují stovky miliard dolarů. Kromě Forexu se jedná o trh s nejvyšší likviditou a dynamikou vývoje na světě. Výše obchodovaných kontraktů nutně vyvolala potřebu existence centrálního místa, kde by také bylo možné obchodní transakce zpřehlednit a zpřístupnit je většímu počtu obchodníků. Tak vznikla komoditní burza. Největší komoditní burzou na světě je v současnosti Chicago Board of Trade (Chicagská obchodní tabule). Ve svém počátku byl futures kontrakt, tedy dohoda o budoucí dodávce, jen způsobem ochrany kupujícího i prodávajícího před významnými cenovými pohyby. Tento kontrakt byl garancí jednotkové ceny, zaplacené při dodání v budoucnosti i přesto, že tato cena se od té stávající může významně lišit. Obě strany podstupovaly riziko, že cena na otevřeném trhu bude vyšší nebo nižší než jejich smluvní cena, potom by to bylo pro jednu stranu výhodnější než pro druhou. Pokud však byla smluvní cena blízko ceně na otevřeném trhu v době dodání, obě strany dosáhly svého cíle Obchodované komodity a rozdělení komoditních burz Na komoditních burzách se obchoduje s méně než sto komoditami. Kromě toho existuje několik různých typů kontraktů, které nejsou přímo komoditami, ale jsou obchodovány na komoditních burzách. Finance, měny a indexy jsou uváděny v dolarech, všeobecné komodity jsou uváděny v popisech, váze nebo množství a standardech kvality. Na komoditních burzách jsou obchodovány především následující kontrakty: - měny - australský dolar, britská libra, francouzský a švýcarský frank, ruský rubl, index amerického dolaru apod. - energie - topná nafta, ropa, benzín - finanční deriváty Eurodollar, LIBOR, T-Bonds 30y (30tileté pokladniční poukázky) - obilí kukuřice, oves, rýže, sojové boby atd. - potraviny kakao, káva, cukr - dřevo - kovy měď, zlato, platina - dobytek - hovězí na výkrm, na porážku, vepřové boky - indexy - Dow Jones Index, GSCI, Nikkei atd. 4 Zpracováno dle: 12

11 Některé komodity jsou obchodovány na burzách na celém světě, jako je např. zlato, stříbro nebo ropa. Ceny jedné komodity obchodované na několika burzách však nemusí být úplně stejné. Díky stále dokonalejším počítačům a komunikační technice jsou dostupné přesné cenové informace na dalších komoditních burzách. 5 Na komodity rostlinné výroby se jako první zaměřila Chicagská burza CBOT (The Chicago Board of Trade), která byla založena v roce 1848 a komodity rostlinné výroby jsou zde obchodovány dodnes. Na drahé kovy a energii se zaměřuje Newyorská burza NYMEX (New York Mercantile Exchange), která vznikla v roce Druhy obchodů na komoditních burzách Z hlediska času, ve kterém je daný obchod realizován, rozeznáváme obchody promptní a termínové. U promptních obchodů je dané zboží dodáno a zaplaceno ještě týž den, případně během několika dní od uzavření obchodu. Termínové obchody jsou sjednávány v určitém termínu, ale jejich plnění je dohodnuto až v budoucnosti. Podstatou obchodování na komoditních burzách jsou právě termínové obchody Promptní a dodávkové obchody V případě promptních obchodů se jedná o kupní smlouvu s krátkou dobou dodání smluvené komodity. Tyto druhy smluv byly jedněmi z prvních forem termínových obchodů. V závislosti na místě plnění můžeme promptní obchody dále dělit na místní a distanční. U dodávkových obchodů se zpravidla jedná o kupní smlouvu s odloženým plněním. Může se jednat o odložené plnění i v řádech měsíců. Na rozdíl od termínových obchodů se u dodávkových jedná o skutečnou dodávku zboží v budoucnu. Při jejich sjednávání je určena konkrétní doba a místo dodání zboží. Platba za zboží je u dodávkového obchodu prováděna ve velké většině přes zúčtovací centrum, které zprostředkovává mnohostranné clearingové platby a zároveň zajišťuje jistotu pro prodávajícího i kupujícího Přímé termínové obchody Přímé termínové obchody sice mají původ v dodávkových obchodech, o reálnou dodávku zboží se zde však nejedná. V případě přímých termínových obchodů se jedná o smlouvu 5 Zpracováno dle: 6 Zpracováno dle: Liška, V. Houška, J. Finanční teorie bankovnictví IV: Obchodování s CP a komoditami.1. vyd. Praha : Vydavatelství ČVUT, s. ISBN

12 s odloženou dobou splatnosti, kdykoliv však může být zrušena odpovídajícím protiobchodem. U dodávkových obchodů může být smlouva zrušena pouze po dohodě obou stran. Uzavření obchodu je označováno jako otevření pozice a to buď krátké (prodej) nebo dlouhé (koupě). Uzavřením odpovídajícího protiobchodu ruší obchodník svoji pozici. Vzniklé závazky z termínových obchodů jsou vyčísleny případným ziskem nebo ztrátou. Vyrovnání těchto závazků probíhá stejně jako u dodávkových obchodů většinou přes clearingové centrum. Přímé termínové obchody mohou být ukončeny i reálnou dodávkou. Dodávka se však u těchto obchodů uskutečňuje zpravidla v 1-3% těchto obchodů Hedgingové obchody Hlavním cílem hedgingových obchodů je zajištění rizika plynoucího z kurzových změn. Při uzavírání hedgingových obchodů se nejedná o spekulace na vývoj kurzů. Hedgingové obchody jsou další formou termínových obchodů, jedná se o kombinaci přímého a termínového obchodu. Hedger uzavírá kupní smlouvu na termínovém trhu a zároveň otevírá opačnou pozici na trhu promptním. Nepříznivý pohyb kurzů na jednom z trhů je kompenzován na trhu druhém. Hedgingové obchody jsou používány zpravidla producenty, zpracovateli nebo skladovateli zboží. Umožňují jim zachování konkurenceschopnosti překonáním cenových výkyvů surovin a napomáhají při jejich cenové stabilitě Opční obchody Opční obchody jsou stejně jako hedgingové zajištěním proti změnám kurzů. Oproti hedgingovým obchodům je zde pro obchodníka i spekulanta právo, nikoli však povinnost koupit či prodat komoditu za dohodnutou cenu. Druhá smluvní strana naopak musí svým závazkům dostát. Proto je opce také nazývána podmíněným obchodem Prolongační a stravné obchody Prolongační a stravné obchody stejně jako předcházející druhy obchodů slouží k zajištění kurzových rizik. Hlavním cílem je oddálení doby plnění v případě negativního vývoje kurzů. Může se jednat o pravou prolongaci, kdy je prodloužena smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, v případě burzovních obchodů však není prakticky použitelná. Další variantou, používanou v případě, že chce smlouvu prolongovat prodávající, jsou deportní obchody, což je kombinace termínové smlouvy a operací na promptním trhu. V opačném případě, prolongace požadované kupujícím, jsou často používány obchody reportní. Reportní obchody 14

13 fungují na stejném principu jako obchody deportní. V případě zapojení třetí strany do těchto obchodů se jedná o obchody stravné Arbitrážní obchody V případě arbitrážních obchodů jsou využívány cenové rozdíly dané komodity z teritoriálního nebo časového hlediska. 1.5 Účastníci obchodů na komoditních burzách Na komoditních burzách existují dvě základní skupiny účastníků - jistící se subjekty (hedgers), obchodující v souvislosti s reálnou hospodářskou činností a spekulanti, usilující o zhodnocení finančních prostředků Hedgers Hedgers se účastí v operacích na komoditní burze pojišťují proti nepříznivému cenovému pohybu nabízené komodity. Jsou to velmi často subjekty, jejichž činnost je nějakým způsobem přímo spojena s obchodovanou komoditou. Hedgers tedy nespekulují na cenové pohyby futures kontraktů, pouze se účastí na komoditní burze jistí proti nepříznivému cenovému vývoji v budoucnu Spekulant Spekulant zpravidla nakupuje a prodává komodity za účelem dosažení zisku a nemá zájem o vlastní koupi nebo prodej příslušné fyzické komodity. Mohou to být jak velké společnosti, tak i menší obchodníci. Spekulanta lze nazvat obchodníkem. Spekulant, v případě, že neudělal chybu, není na rozdíl od hedgers zahrnut do dodávky. Spekuluje na pohyb ceny, a tak tvoří zisk nebo ztrátu. Spekulanti jsou důležitou součástí komoditního trhu - mají důležitý stabilizující vliv na utváření tržních cen, jejich vysoký počet v celém světě zajišťuje likviditu, což má za následek, že se vždy najdou prodejci pro kupující a kupující pro prodejce. Poslední průzkumy obchodování s futures v posledních několika letech ukazují, že 99% kontraktů je uzavřeno před datem expirace. To znamená, že dodávka je uskutečněna u méně než 1% nakoupených či prodaných kontraktů. Spekulanty můžeme dále dělit na tzv. fundamentální a technické podle toho, která kritéria používají pro své analýzy trhů. 7 Zpracováno dle: 15

14 Fundamentální obchodníci se v obchodování soustřeďují pouze na pár konkrétních komodit a jejich studiu věnují veškerý svůj čas. Zabývají se studiem výkyvů zásob, počasí a podobných ukazatelů, které by mohly ovlivnit vývoj ceny dané komodity. K používání fundamentálních analýz je potřeba velmi dobrá znalost daných komodit. Naproti tomu technické analýzy vychází ze studií grafů jednotlivých komodit. Obchodníci používající technické analýzy se zaměřují na určité formace v grafech a používají různé indikátory nebo reagují na cenový vývoj s ohledem na rozhodování běžných obchodníků. Při používání technické analýzy není třeba příliš mnoho znalostí o obchodované komoditě, k rozhodování je třeba pouze aktuální graf cenového vývoje Broker Zjednodušeně můžeme říci, že broker je zprostředkovatel. Podle historických pramenů byl pojem broker poprvé použit přibližně v roce 1620 a znamenal finanční agent. Před tím byl tento pojem používán pro prodejce vína - ten, kdo otvíral sudy (z angl. broach). V současné době plní broker funkci prostředníka najatého k zaručení čestnosti dohody a správě peněz. Každý, kdo chce v současné době obchodovat s komoditami, může tak učinit pouze prostřednictvím brokera. Pouze ten má oprávnění nakupovat a prodávat komodity. Může to být nezávislý licencovaný broker, může pracovat pro více brokerských firem, nebo být přímo zaměstnancem brokerské firmy. Za svoji činnost broker inkasuje provizi. 1.6 Obchodování v aréně Samotné obchodování s komoditami probíhá formou vyvolávání v tzv. aréně. Každý požadavek na prodej nebo koupi dané komodity musí být veřejně vyvolán do arény a označen zavedenými gesty. To je jedním z hlavních pravidel komoditní burzy. Arény jsou rozděleny podle komodit, které jsou zde obchodovány, nejvíce obchodované komodity mají přímo své arény, méně obchodované komodity mají arény společné. V aréně obchodují brokeři. Každý z brokerů má přidělené číslo, které nosí viditelně a může být podle něj identifikován. Příslušnost k brokerské firmě je vyjadřována odlišnou barvou 8 Zpracováno dle: 16

15 saka, které brokeři v aréně nosí. Tato odlišení usnadňují vzájemné uzavírání obchodních záznamů. Záznamy jsou okamžitě předávány poslíčkům, kteří je následně předávají k počítačovému zpracování. S rozvojem techniky se na burzách začíná projevovat pomalý přechod k počítačovému systému. Způsob obchodování formou vyvolávání je však stále doménou obchodování na komoditních burzách. Obrázek 2: Burzovní aréna Zdroj: 17

16 2 KOMODITNÍ BURZY V ČR V následující části se budu věnovat podrobnější analýze situace na českém komoditním trhu. 2.1 Historie Historie burz v České republice není tak dlouhá jako jejich světová historie, sahá přibližně do druhé poloviny 19. století. Mezi první historické burzy patří obchodování v Praze na Koňském trhu, později na Senovážném náměstí. Obchodovalo se zde především s obilninami a zemědělskými produkty. První burza, která fungovala delší dobu, byla založena v roce 1871 v Praze, v témže roce byl také vydán burzovní řád a zvolen burzovní výbor. Na této burze se obchodovalo s cennými papíry i s komoditním zbožím. Tato burza ukončila činnost teprve na začátku 2. světové války. Kromě výše uvedené burzy fungovala v 19. století také Plodinová burza v Praze, založená v roce Tato burza byla určena pro obchodování s obilninami a mlýnskými výrobky. Ty byly současně obchodovány i na Pražské burze, odkud byly vyčleněny až v roce Sortiment Plodinové burzy byl postupně rozšířen o mnoho dalších komodit, jako např. brambory, škrob, tuky, dříví, med, víno, kávu, atd. V roce 1922 byla v rámci Plodinové burzy zřízena i dřevařská burza, později také lnářská burza a burza pro ovoce, vejce a kávu. Největšího rozmachu dosáhly v Českých zemích burzy ve 20. letech 20. století. Za 2. světové války byla činnost většiny burz úplně ukončena. Dne 31. července 1957 došlo ze strany ministerstva zemědělství k formálnímu ukončení činnosti všech burz na území České republiky. K postupné obnově činnosti burz došlo po roce V tomto období došlo ke vzniku dvou vývojových směrů burzy cenných papírů a komoditní burzy. S tím souvisela i samostatná právní úprava pro burzy cenných papírů a komoditní burzy. 9 9 Zpracováno dle: DĚDIČ, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. Praha : Prospektrum, s. ISBN

17 2.2 Právní úprava komoditních burz V České republice se činnost komoditní burzy řídí zákonem č. 229/1992 Sb Založení komoditní burzy Burzu mohou založit pouze osoby zapsané v obchodním rejstříku (dále jen "zakladatelé") uzavřením zakladatelské smlouvy. Zakladatelská smlouva musí být uzavřena alespoň třemi zakladateli. Podpisy zakladatelů musí být úředně ověřeny. Zakladatelská smlouva obsahuje: - určení zakladatelů uvedením obchodního jména, u právnických osob sídla, u fyzických osob bydliště - předmět podnikání - název, který musí obsazovat označení "burza" - sídlo burzy - předmět a druh burzovních obchodů - druh a výši vkladů zakladatelů, z nichž budou hrazeny náklady provozu burzy - způsob zajištění prostředků na úhradu nákladů prvního roku provozu burzy - prohlášení zakladatelů o dohodě návrhu statutu - prohlášení zakladatelů, zda se dohodli na zřízení rozhodčího soudu působícího při burze (dále jen "burzovní rozhodčí soud") a na jeho řádu - jména a bydliště prvních členů burzovní komory, jejichž volba jinak přísluší valné hromadě členů burzy ( 10 odst. 3). Návrh statutu je přílohou zakladatelské smlouvy Orgány burzy Orgány burzy jsou: valná hromada, burzovní komora. Dále mohou být statutem zřízeny i poradní orgány burzy. Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, která se skládá ze všech členů burzy ( 17). Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů burzy. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů burzy oprávněných hlasovat, nevyžaduje-li tento zákon nebo statut kvalifikovanou většinu. Každý člen má jeden hlas. Hlasovat však nemůže člen, který je v prodlení s placením členského příspěvku. Do výlučné působnosti valné hromady patří: - volit a odvolávat statutem určený počet členů burzovní komory, 19

18 - usnášet se na změnách statutu a řádu burzovního rozhodčího soudu, - usnášet se na burzovních pravidlech, - rozhodovat o výši a lhůtě splatnosti členských příspěvků a zápisného, - stanovit výši burzovních poplatků, - zrušit burzu a určit osobu likvidátora, - přezkoumávat na žádost dotčených osob rozhodnutí burzovní komory a předsedy burzovní komory za podmínek určených statutem, s výjimkou rozhodnutí podle 22 odst. 2, - usnášet se na jiných záležitostech určených statutem. K usnesení o změně statutu a řádu burzovního rozhodčího soudu a o zrušení burzy je zapotřebí souhlasu tří pětin všech členů burzy. Pravidla pro svolávání a jednání valné hromady určuje statut. Burzovní komora je statutárním a řídícím orgánem burzy. Nevyplývá-li ze statutu něco jiného, jedná za burzu předseda burzovní komory. Členové burzovní komory, kteří zavazují burzu, a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku. Burzovní komora musí mít nejméně tři členy. Členové burzovní komory jsou ze dvou třetin voleni a odvoláváni valnou hromadou a z jedné třetiny jmenováni a odvoláváni příslušným orgánem státní správy. Členem burzovní komory nemůže být volen ani jmenován pracovník ústředního orgánu státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. Členové burzovní komory jsou voleni nebo jmenováni na dobu určenou ve statutu, nejdéle však na dobu čtyř let. Neurčí-li statut jinak, mohou být členové voleni a jmenováni opětovně. Členem burzovní komory může být jen fyzická osoba starší 21 let, která svými osobními vlastnostmi a odbornou způsobilostí zaručuje řádný výkon funkce. Člen burzovní komory může ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit orgánu, který ho zvolil nebo jmenoval. Tento orgán musí odstoupení z funkce projednat do tří měsíců poté, kdy mu odstoupení bylo oznámeno. Výkon funkce člena burzovní komory končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil nebo jmenoval. Pravidla volby členů burzovní komory, popřípadě další požadavky a podmínky členství v burzovní komoře, určí statut Státní dozor Státní dozor nad burzou a činností burzovních dohodců vykonává příslušný orgán státní správy prostřednictvím jím jmenovaného a odvolávaného burzovního komisaře; tento orgán 20

19 rovněž jmenuje a odvolává zástupce burzovního komisaře, který burzovního komisaře v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho pravomocí a povinností. Při výkonu dozoru postupuje burzovní komisař podle základních pravidel kontrolní činnosti stanovených zvláštními zákony České národní rady Současná situace V současné době působí v České republice Komoditní burza Praha, Obchodní plodinová burza Hradec Králové, Plodinová burza Brno, Českomoravská komoditní burza Kladno, Energetická burza Praha a Komoditní burza Říčany Komoditní burza Praha Komoditní burza Praha byla založena 21. června 2002 sepsáním zakladatelské smlouvy. Statutárním a řídícím orgánem je burzovní komora v čele s předsedou burzovní komory. Burzovní komora Komoditní burzy Praha má 9 členů, předsedou burzovní komory je v současnosti Ing. Václav Pop. Samotná burza má 8 členů a 3 dohodce. Od data založení se na Komoditní burze Praha obchodovalo s komoditami, vztahujícími se k některé ze tří sekcí - živočišná, rostlinná nebo dříví. Od 1. ledna 2005 se zde obchodovalo již pouze s dřívím a dřevní hmotou. Komoditní burza Praha je jednou ze dvou komoditních burz v ČR, které mají státní povolení k obchodování se surovým dřívím. Podmínky pro obchodování se sypanými materiály a řezivem jsou v současnosti ve vývoji, s těmito komoditami se zatím neobchodovalo. Od roku 2008 se na této burze neobchoduje. Obchodování na této burze probíhalo pouze elektronickou formou, stejně jako veškerá jiná komunikace na burze. Dohled nad bezchybným fungováním systému má v tomto případě pouze operátor, přítomný na centrálním pracovišti burzy. Každé úterý v 8:00 začínal sběr aukčních nabídek, který trval do 12:00, poté byl zveřejněn jejich přehled. Jednotlivé aukce probíhaly ve středu od 8:00 do 16:00, aukce, do kterých se žádný makléř nepřihlásil, byly předem vyřazeny. Trvání každé aukce bylo přibližně 10 minut. Komoditní burza Praha umožňovala účastníkům aukcí uzavírat jak promptní tak termínové obchody Zpracováno dle: d40073d4d1?opendocument 11 Zpracováno dle: 21

20 2.3.2 Obchodní plodinová burza Hradec Králové Obchodní plodinová burza Hradec Králové byla založena v roce Burza je řízena burzovní komorou, která má 7 členů, jejím předsedou je Ing. Miroslav Adámek. Hlavní činností burzy je obchodování se zemědělskými produkty rostlinné a živočišné výroby jako např. obiloviny, olejniny, vejce, ovoce a zelenina, brambory a maso. Burza má dvě obchodní místa Praha, Americká 18 a Litoměřice v mrazírnách. Burza umožňuje uzavírání promptních, termínových, opčních a pomocných obchodů, mimo to i obchody pojišťovací, přepravní, zasilatelské a skladovací Plodinová burza Brno Plodinová burza Brno byla založena zakladatelskou smlouvou v roce Statutárním a řídícím orgánem je burzovní komora o 9 členech. Jejím předsedou je v současnosti Ing. Ladislav Svoboda. Stejně jako Obchodní plodinová burza v Hradci Králové je zaměřena na zemědělské produkty a výrobky z nich. Mezi hlavní obchodované komodity patří např. biopaliva, ječmen, kukuřice, oves a pšenice Českomoravská komoditní burza Kladno Českomoravská komoditní burza Kladno byla založena roku Její činnost řídí burzovní komora, která má 18 členů, z toho 12 je volených a 6 je jmenováno státem. Obchodování je zde rozděleno do sekcí: - běžné komodity (kovy, hutní materiály, ropa a ropné produkty, tuhá paliva, plyn) - dřevařská burza - energetická burza (elektřina, tuhá paliva) - burza odpadů (odpady a druhotné suroviny) - agrární sekce Burzovní shromáždění se konají zpravidla jednou týdně podle předem stanoveného kalendáře. Výjimku tvoří energetické burzy a burzy s tříděným hnědým uhlím, kde probíhá obchodování ve všechny pracovní dny. 12 Zpracováno dle: 13 Zpracováno dle: 22

21 V roce 2002 byla spuštěna energetická sekce. V roce 2005 potom začalo být obchodováno dříví, nově je od 25. března 2009 na hlavním trhu obchodováno tříděné hnědé uhlí, a to jeho tři druhy. V roce 2008 bylo v dřevařské sekci Českomoravské komoditní burzy Kladno zobchodováno celkem m 3 za více než 190 miliónů korun. Bylo uskutečněno celkem 51 burzovních shromáždění, na kterých bylo uskutečněno 2175 nabídkových a 400 poptávkových aukcí a uzavřeno celkem 158 kontraktů. Nejvíce obchodovanou komoditou byla smrková kulatina, které se prodalo cca 90 tisíc m 3. Její průměrné ceny se pohybovaly v rozmezí od Kč/m 3 po Kč/m Graf 1: Množství a objem zobchodovaného dříví na Českomoravské komoditní burze Kladno v roce 2008 m3 tis. Kč Týden Zdroj:http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/statistiky?ksid= 330&ksidparr=4,330&docid=1990, upraveno autorem 14 Zpracováno dle: 23

22 Tabulka 1: Množství a objem zobchodovaného dříví na Českomoravské komoditní burze Kladno v roce 2008 Název Dřevina nabídka poptávka celkem obchod nabídka poptávka celkem obchod nabídka poptávka celkem obchod Výřezy pro pilařské zpracování SM Smrk (SM) Výřezy pro pilařské zpracování SM Smrk (SM) Výřezy pro pilařské zpracování BO Výřezy pro pilařské zpracování MD Produkt Počet aukcí Hodnota v tis. CZK Množství v m3 Borovice (BO) Modřín (MO) Výřezy pro pilařské zpracování DB Dub (DB) Výřezy pro pilařské zpracování BK Buk (BK) Dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva - vláknina, jehličnaté Smrk (SM) Dříví pro výrobu buničiny a desek na Borovice bázi dřeva - vláknina, jehličnaté (BO) Dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva - vláknina, listnaté tvrdé Dub (DB) Dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva - vláknina, listnaté tvrdé Buk (BK) Dříví pro výrobu buničiny a desek na listnaté bázi dřeva - vláknina, listnaté tvrdé tvrdé Dříví pro výrobu buničiny a desek na listnaté bázi dřeva - vláknina, listnaté měkké měkké Ostatní produkty Celkem za hodnocené období Zdroj:http://www.cmkbk.cz/cmkbk/portal/media-type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/statistiky?ksid= 330&ksidparr=4,330&docid=1990, upraveno autorem Energetická burza Praha Energetická burza Praha (PXE) byla založena 5. března 2007, jejím zakládajícím subjektem je Burza cenných papírů Praha. Nejvyšším orgánem Energetické burzy Praha je valná hromada. Valné hromady se účastní zakladatelé společnosti, kterými jsou poměrně Burza cenných papírů Praha, a.s., UNIVYC, a.s., a Central Counterparty, a.s. 15 Dalším důležitým orgánem burzy je burzovní komora, která má tři členy. Jejím současným předsedou je Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha. Energetická burza Praha byla založena za účelem obchodování s elektrickou energií v České republice a na Slovensku. Je zde obchodována elektrická energie až na tři roky dopředu. Jedná se zde o spojení organizátora trhu s investičními instrumenty a komoditních obchodů. Burza funguje na speciálním obchodním systému a je prozatím jedinou svého druhu ve střední a východní Evropě. 15 Zpracováno dle: 24

23 Graf 2: Počty a objemy obchodů na Energetické burze Praha v roce 2008 Miliony Počet kontraktů (MW) Objem (MWh) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 0 Zdroj: Komoditní burza Říčany Komoditní burza Říčany byla založena v dubnu roku Zabývá se burzovními obchody s nerostnými surovinami, barevnými kovy a jejich slitinami - feroslitinami a legovacími kovy. Jejími zakládacími členy jsou firmy Commexim Group a.s., METAL RECYCLING s.r.o. a METAFER s.r.o. Řídícím orgánem je burzovní komora, která má tři členy. Současným předsedou burzovní komory je Mgr. Josef Teska. 16 Tabulka 2: Poslední proběhlé obchody na Komoditní burze Říčany Zdroj: 16 Zpracováno dle: 25

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading)

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Obchodování s agrárn rními komoditami na světových komoditních burzách futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Jindřich ich Špička Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Research

Více

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna B U R Z O V N Í O B C H O D Y Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna 1) Historie burzy 2) Globalizace světového hospodářství konsolidaci burzovních trhů 3) Historie českého burzovnictví

Více

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Energie a Kovy Nákup červenec 15 benzín/prodej červenec 15 topný olej Spotřeba benzínu začíná růst v průběhu jara, tedy ve stejné době kdy producenti a distributoři

Více

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO 19. BURZY Zvláštní forma trhu, střetává se nabídka s poptávkou. Zvláštnostmi tohoto trhu jsou podstatné znaky burzy: 1. Obchody se uzavírají zastupitelnými předměty, se kterými je přípustné obchodovat.

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník Metodický pokyn

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2014 Obsah: 1. Základní informace o PBB a) informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení burzy

Více

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o burze cenných papírů, o původu pojmu burza, její charakteristické znaky

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2013 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2013 3. Organizační struktura burzy 4. Rozvaha PBB za rok 2013 5.

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: VI/2 Datum vytvoření: 1. 3. 2013 Autor: Mgr. Kateřina

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2012 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2012 3. Organizační struktura burzy 4. Rozvaha PBB za rok 2012;

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00 Živá data - Evropa Země Soukromý účet Euronext Basics (akcie včetně Level II, opce a futures) EUR 2,00 - Euronext Total (Basics + opce a futures Level II) EUR 39,00 - Euronext Cash Market - Level I - EUR

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2014 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2014 3. Organizační struktura burzy 4. Rozvaha PBB za rok 2014 5.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready leden 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready leden 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready leden 2015 Energie Nákup červen 15/prodej prosinec 15 ropa Brent Ropa Brent představuje celosvětový standard pro stanovování ceny ropy. Přestože v zimě dosahuje spotřeba

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Instituce zřizovaná podle speciálního zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách (v platném znění); Státní dozor vůči burze vykonává

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Spready únor 2013. Obiloviny a olejniny. Pšenice prosinec / květen

Spready únor 2013. Obiloviny a olejniny. Pšenice prosinec / květen Spready únor 2013 Obiloviny a olejniny Pšenice prosinec / květen Stará sklizeň americké pšenice čelí nejen konkurenci ze strany zemí z jižní polokoule, ale také rovněž vyhlídkám na novou velkou úrodu,

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2011 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2011 3. Organizační struktura burzy 4. Rozhodčí soud spolupráce

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready březen 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready březen 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready březen 2015 Energie a Kovy Nákup září 15/prodej červenec 15 ropa WTI Rafinérie potřebují akumulovat zásoby ropy v průběhu jara, aby zajistily dostatečnou produkci benzínu

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITHMIC TRADING STARÁME SE O VÁŠ ZISK w Jakým způsobem zhodnocujeme prostředky? Využíváme algoritmický obchodní systém Algoritmický obchodní systém je komplexní nástroj, který

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Nařízení č. 06/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 29. dubna 2008

Nařízení č. 06/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 29. dubna 2008 Nařízení č. 06/CZ/08 předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 29. dub 2008 V souladu s ustanoveními v Obchodních podmínkách o poskytování zprostředkovatelských služeb a provádění příkazů při obchodování

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready únor 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready únor 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready únor 2015 Energie Nákup září 15/prodej červen 15 topný olej S blížícím se začátkem jara a s koncem zimy provází poptávku po topném oleji dramatický pokles. Jak s příchodem

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD) s fixními spready (Standard FIX, VIP FIX)

Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD) s fixními spready (Standard FIX, VIP FIX) Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD) s fixními spready (Standard FIX, VIP FIX) Instrument Popis instrumentu Nominální hodnota kontraktu (lot) 2 Hodnota bodu 1 Minimální změna kotace v bodech Standardní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Nařízení č. 04/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 8. února 2008

Nařízení č. 04/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 8. února 2008 Nařízení č. 04/CZ/08 předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 8. února 2008 V souladu s ustanoveními v Obchodních podmínkách o poskytování zprostředkovatelských služeb a provádění příkazů při

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Spreadový týdeník 26.-30.1.2015

Spreadový týdeník 26.-30.1.2015 Spreadový týdeník 26.-30.1.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 SHRNUTÍ PŘEDEŠLÉHO TÝDNE: Graf č. 1: Komoditní spread CBM5-CBZ5 (zdroj: Track`n Trade) Pohled zpět na týden 12.1.-16.1.2015

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno. Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12.

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno. Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12. Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12. 2011 1. FUNKČNÍ BURZOVNÍ TRH VYTVÁŘÍ JIŽ ZE SVÉHO PRINCIPU OPTIMÁLNÍ SOUTĚŽNÍ

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika ŠETŘÍME VÁŠ ČAS TÝDENNÍ TIPY RYCHLE EFEKTIVNĚ POHODLNĚ SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015 HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO

INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO INFORMACE O VYBRANÝCH CENÁCH SLUŽBY BROKERJETGO Informace o vybraných cenách, platných od 12.8.2015, účtovaných společností Saxo Bank A/S zákazníkům, kterým otevření účtu zprostředkovala společnost brokerjet

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Komoditní burzy ve světě a v ČR

Komoditní burzy ve světě a v ČR Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Komoditní burzy ve světě a v ČR Commodity Exchanges in the World and in the CR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 Investiční espresso 4/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 1 Komodity Dnes se v espressu zaměříme na jeden z největších finančních trhů světa a to

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH OBCHODUJTE BEZ HRANIC Jako náš klient máte přístup na největší burzy světa. Můžete tak investovat do široké škály investičních nástrojů a derivátů. Díky tomu

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Statut ČMKBK. Statut. Č eskomoravské komoditní burzy Kladno. Článek 1 Základní ustanovení

Statut ČMKBK. Statut. Č eskomoravské komoditní burzy Kladno. Článek 1 Základní ustanovení Statut Č eskomoravské komoditní burzy Kladno Článek 1 Základní ustanovení 1. Českomoravská komoditní burza Kladno (dále jen burza) byla založena Zakladatelskou smlouvou ze dne 6. září 1994 v souladu se

Více

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER

PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER PŘEHLED POPLATKŮ DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER AKCIE, CFDS, PRODUKTY S PÁKOVÝM EFEKTEM & WARRANTS PRIMÁRNÍ BURZY Maximum Servisní poplatek Česká republika 20 Kč + 0,10% 830 Kč Německo - Xetra (Akcie) 2,00

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Finanční trhy. Finanční trhy

Finanční trhy. Finanční trhy Finanční trhy Finanční trhy Finanční trh Trh (obecně) je místo, kde se střetává nabídka statků, služeb a finančních prostředků s poptávkou po statcích, službách a finančních prostředcích. Jde o proces

Více

ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II

ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II 70-90 %*) PARTICIPACE NA RŮSTU CEN EL. ENERGIE GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II Získejte zpět své peníze za Účty za elektřinu! 100 % KAPITÁLOVÁ GARANCE 3 ROKY 8 MĚSÍCŮ CZK BEZ MĚNOVÉHO

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2009 a 2008 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok 5.7. Pšenice -vysoce kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2009 12,448 12,407 12,311 12,273 * * * *

Více