Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami."

Transkript

1 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností na jejich vymezení v českém právním řádu. V rámci příslušných položek zahrnuje i obdobné zahraniční cenné papíry a majetkové podíly (resp. účasti), které nemají formu cenných papírů. Specifická klasifikační hlediska cenných papírů (místo registrace, forma nositele CP, splatnost aj.) jsou popisována jinými parametry a číselníky. Obsahuje i hierarchickou klasifikaci derivátů, tj. pevných a proměnných kontraktů odvozených od podkladových cenných papírů a ostatních podkladových nástrojů. CP Použití číselníku v parametrech: P0088 Druh cenného papíru : Výčet položek číselníku: 1 položky Dluhopisy Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. 11 Státní bezkuponové dluhopisy Bezkupónové dluhopisy vydané Českou republikou nebo jiným státem. Řadí se sem i oddělené jistiny dluhopisů po oddělení práva na výnos dluhopisu spojeného s kupónem jako samostatným cenným papírem Popis ČÍS Státní pokladniční poukázky Státní bezkuponové dluhopisy se splatností do jednoho roku včetně vydané Českou republikou nebo jiným státem (Treasurybills apod.). Ostatní státní bezkuponové dluhopisy Bezkupónové dluhopisy vydané Českou republikou nebo jiným státem, které nelze považovat za státní pokladniční poukázky (především oddělené jistiny dluhopisů po oddělení kupónů jako samostatných cenných papírů). Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. Ostatní bezkuponové dluhopisy Bezkuponové dluhopisy emitované jinými subjekty než státy a centrálními bankami. Řadí se sem i oddělené jistiny dluhopisů po oddělení práva na výnos dluhopisu a jeho spojení s kupónem jako samostatným cenným papírem. Kupónové dluhopisy Dluhopisy, jejichž právo na výnos je spojeno s kupónem, který je součástí dluhopisu. Státní kuponové dluhopisy Kupónové dluhopisy vydané Českou republikou nebo jiným státem. Strana:1/8

2 : BA0088 CP položky Komunální dluhopisy Dluhopisy vydané územními samosprávnými celky. V ČR je součástí jejich názvu označení komunální. Ostatní kupónové dluhopisy Kupónové dluhopisy, které nelze považovat za státní nebo komunální. Hypotéční zástavní listy Dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně nebo částečně kryty pohledávkami z hypotéčních úvěrů. V ČR je součástí jejich názvu označení hypotéční zástavní list. Cenné papíry zajištěné aktivy Cenné papíry vzniklé v procesu sekuritizace, tj. při transformaci různých aktiv (úvěrů. ap.) na cenné papíry. 19 Ostatní dluhopisy Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny Majetkové cenné papíry Cenné papíry představující podíl na společnosti. Akcie Cenné papíry s nimiž je spojeno právo vlastníka jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zániku. Kmenové akcie Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Prioritní akcie Akcie s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku a jejichž vlastníci obvykle nemají právo na hlasování na valné hromadě. Akcie ostatních fondů kolektivního investování Akcie emitované fondy kolektivního investování jinými než fondy peněžního trhu založenými jako akciové společnosti nebo speciální zahraniční subjekty. Akcie fondů peněžního trhu Akcie emitované fondy peněžního trhu založenými jako akciové společnosti (zpravidla zahraniční) nebo speciální zahraniční subjekty. Ostatní akcie Akcie emitované jinými subjekty než fondy kolektivního investování s nimiž jsou spojena některá zvláštní práva, které ale nelze považovat za akcie prioritní. Popis ČÍS Strana:2/8

3 : BA0088 CP položky Podílové listy Cenné papíry, se kterými je spojen podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a případně i právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu. Podílové listy fondů peněžního trhu Podílové listy vydané podílovými fondy peněžního trhu. Podílové listy ostatních podílových fondů Podílové listy vydané podílovými fondy jinými než fondy peněžního trhu. Zatímní listy Cenné papíry vydané akciovou společností po zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku těm upisovatelům, kteří nesplatili celý emisní kurz akcií. Poukázky na akcie Cenné papíry vydané akciovou společností před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku těm upisovatelům, kteří zcela splatili emisní kurs akcií. Globální depozitní certifikáty (GDR) Cenné papíry reprezentující akcie při jejich obchodování na zahraničních trzích jakou jsou globální depozitní certifikáty (GDR), americké depozitní certifikáty (ADR), evropské depozitní certifikáty (EDR) apod. Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Ostatní majetkové cenné papíry nedefinované v jiných položkách skupiny 2. Specifické cenné papíry Cenné papíry, které nelze považovat za dluhopisy ani majetkové cenné papíry popsané ve skupinách 1 a 2. Směnky Listiny obsahující bezpodmínečný příkaz nebo slib zaplatit vlastníkovi směnky určitou peněžitou sumu. Součástí textu listiny je označení směnka. Depozitní směnky Směnky obvykle vydávané bankami proti vložení peněžní částky představující jejich závazek v době splatnosti tuto částku navýšenou o předem dohodnutý úrok splatit. Ostatní směnky Směnky, které nelze považovat za depozitní. Šeky Listiny obsahující bezpodmínečný příkaz bance, u které má výstavce pohledávku (vklad), zaplatit vlastníkovi šeku určitou peněžní sumu. Součástí textu listiny je označení šek. Popis ČÍS Strana:3/8

4 : BA0088 CP Popis ČÍS položky Náložné listy Listinné cenné papíry, vydávané dopravci potvrzující převzetí zásilky k přepravě. S náložným listem je spojeno právo oprávněné osoby požadovat na dopravci vydání přepravované zásilky. Skladištní a zemědělské skladní listy Listinné cenné papíry, vydávané provozovatelem veřejného zemědělského skladu nebo jiným skladovatelem potvrzující převzetí zboží ke skladování. Kupóny k dluhopisům -samostatné Cenné papíry, s kterými je spojeno právo na výnos dluhopisu odděleně od nároku na splacení jistiny dluhopisu. Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Cenné papíry, s kterými je spojeno právo na výnos z majetkových cenných papírů odděleně od ostatních práv podílníka. Ostatní specifické cenné papíry Ostatní specifické cenné papíry nedefinované v jiných položkách skupiny 3. Deriváty Finanční nástroje současně splňující tyto podmínky: i) jejich reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, ceny cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, ratingu, úvěrovém indexu nebo jiné proměnné, ii) nevyžadují počáteční čistou investici nebo vyžadují malou počáteční čistou investici, která je nižší než by se vyžadovalo u jiných druhů nástrojů, které podobně reagují na změny v úvěrových a tržních faktorech, iii) jsou smluveny a vypořádány k budoucímu datu. Pevné termínové operace OTC nebo burzovní deriváty v členění na forwardy, futures, swapy. Forwardy OTC derivát s vypořádáním podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti, přičemž vypořádání nastává později než je obvyklé na spotovém trhu. Futures Burzovní derivát na vypořádání podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti. Zisky a ztráty z futures jsou zpravidla počítány a vyrovnávány na denní bázi. Swapy OTC derivát s vypořádáním podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti. Jiné pevné termínové kontrakty Termínové kontrakty (resp. operace) s pevným závazkem ke koupi a prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu, s výjimkou forwardů, futures a swapů. Strana:4/8

5 : BA0088 CP položky Opce a obdobné kontrakty Opční, popř. jiné termínové kontrakty (resp. opce) s právem jedné strany k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti, nebo kdykoli od okamžiku emise do předem stanoveného data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu, v členění na opce, opční listy (warranty) a případně jiné proměnné terménové kontrakty. Opce OTC nebo burzovní derivát s právem jednoho partnera na vypořádání podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Nákupní opce (call options) Smlouva, ze které pro držitele této opce vyplývá právo koupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne emise opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitel opce vyzván. Nakoupené nákupní opce Nakoupená opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá právo na koupi podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti.. Prodané kupní opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá povinnost na prodej podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Prodejní opce (put options) Smlouva, ze které pro držitele prodejní opce vyplývá právo prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne emise opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti a ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitelem opce vyzván. Nakoupené prodejní opce Nakoupená opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá právo na prodej podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Prodané prodejní opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá povinnost na koupi podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Popis ČÍS Strana:5/8

6 : BA0088 CP Popis ČÍS položky Opční listy (warranty) Potvrzený cenný papír podle 217 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční (popř. tuzemské) cenné papíry (warranty), které zakládají jejich držiteli, resp. majiteli právo ve stanovenou dobu koupit za stanovený kurz stanovený počet nových dosud neemitovaných akcií nebo dluhopisů (popř. jiných cenných papírů) vydaných emitentem opčního listu, resp. warrantu. Jiné proměnné termínové kontrakty Termínové kontrakty (resp. operace) s právem jedné strany k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti, nebo kdykoli od okamžiku emise do předem stanoveného data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu, s výjimkou opcí a opčních poukázek. Nákupní jiné proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného nákupního proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo koupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne uzavření kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta daného kontraktu vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, podud bude k jeho uskutečnění držitelem práv z tohoto kontraktu vyzván. Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo koupit předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti. Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro emitenta jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá povinnost prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem proměnného kontraktu vyzván. Prodejní jiné proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného prodejního proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v bodoucnosti) nebo kdykoli ode dne uzavření kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitelem práv z tohoto kontraktu vyzván. Strana:6/8

7 : BA0088 CP S_AKBFPT S_AKBPTZL S_AKPLFPT S_AKPLOF S_BDLBSPP S_CPDRBANK S_CPEMIT S_CPSBS S_DLCPEM S_DLEMIT S_DLUHAKUP S_DLUHCP S_JMCPAKU S_KDBSTAKO S_MAJCPPOD S_MCPBFPT položky Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo prodat předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti. Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro emitenta jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá povinnost nakoupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem jiného proměnného kontraktu vyzván. Majetkové podíly Majetkové účasti, které nemají formu majetkových cenných papírů. Akcie bez akciií FPT Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Akcie a PL fondů peněžního trhu Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek Cenné papíry v držení bank Cenné papíry emitované bankou Cennné papíry - základní druhy pro SBS Dluhové cenné papíry emitované bankou Dluhopisy a kupóny emitované bankou Dluhopisy a kupóny Dluhové cenné papíry Jiné majetkové cenné papíry a kupóny Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Majetkové cenné papíry bez FPT S_MCPEMIT Popis ČÍS Majetkové cenné emitované bankou Strana:7/8

8 : BA0088 CP S_MPJCPKU S_NAKPRK S_NEOBCP S_NEODLCP S_OSSPCP S_PROPRK S_VSE88 S_ZLAPOUAK položky Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Nakoupené opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá právo na vypořádání podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Neobchodovatelné CP Neobchodovatelné dluhopisy Jiné specifické cenné papíry Prodané opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá povinnost na vypořádání podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní Zatímní listy a poukázky na akcie Verze: 13.0 Platnost od: 09 ČNB Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 Popis ČÍS Strana:8/8

9 KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : BA0088 : Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) členění Verze Stav Platnost od CCPDRZENI Cenné papíry v držení bank CCPEMIT Cenné papíry emitované bankou CDEROCP Deriváty ve členění pro OCP 07 CNEOCP Neobchodovatelné dluhové CP COPCE Nakoupené a prodané opce Cenné papíry pro sbs - základní druhy 09 VSE88 BA základní Katalog Číselníků Strana: 1/1

10 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : CCPDRZENI CCPDRZENI : Cenné papíry v držení bank Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: - S_CPDRBANK - Cenné papíry v držení bank S_DLUHCP - Dluhové cenné papíry S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny Státní pokladniční poukázky S_BDLBSPP - Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy Státní kuponové dluhopisy Komunální dluhopisy S_KDBSTAKO - Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 17 - Cenné papíry zajištěné aktivy 19 - Ostatní dluhopisy 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné Depozitní směnky Ostatní směnky S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_AKPLFPT - Akcie a PL fondů peněžního trhu Akcie fondů peněžního trhu Podílové listy fondů peněžního trhu S_MCPBFPT - Majetkové cenné papíry bez FPT S_AKBPTZL - Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Popis ČÍS Strana:1/11

11 : CCPDRZENI CCPDRZENI Položky: - S_AKBFPT - Akcie bez akciií FPT Kmenové akcie Prioritní akcie Ostatní akcie S_ZLAPOUAK - Zatímní listy a poukázky na akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie S_AKPLOF - Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů Akcie ostatních fondů kolektivního investování Podílové listy ostatních podílových fondů S_MPJCPKU - Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny S_JMCPAKU - Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly S_OSSPCP - Jiné specifické cenné papíry 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 39 - Ostatní specifické cenné papíry : Verze: 3.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:2/11

12 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : CCPEMIT CCPEMIT : Cenné papíry emitované bankou Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: - S_CPEMIT - Cenné papíry emitované bankou S_DLCPEM - Dluhové cenné papíry emitované bankou S_DLEMIT - Dluhopisy a kupóny emitované bankou 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy Komunální dluhopisy Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné Depozitní směnky Ostatní směnky S_MCPEMIT - Majetkové cenné emitované bankou Kmenové akcie Prioritní akcie Ostatní akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné : Verze: 2.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:3/11

13 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : CDEROCP CDEROCP : Deriváty ve členění pro OCP Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: Deriváty Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce 61 - Pevné termínové operace Forwardy Futures Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Nákupní jiné proměnné kontrakty Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty Prodejní jiné proměnné kontrakty Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty : Verze: Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:4/11

14 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : CNEOCP CNEOCP : Neobchodovatelné dluhové CP Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: - S_NEOBCP - Neobchodovatelné CP Depozitní směnky Ostatní směnky S_NEODLCP - Neobchodovatelné dluhopisy 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy Ostatní kupónové dluhopisy 19 - Ostatní dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy : Verze: 3.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:5/11

15 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : COPCE COPCE : Nakoupené a prodané opce Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: Opce S_NAKPRK - Nakoupené opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené prodejní opce S_PROPRK - Prodané opce Prodané kupní opce Prodané prodejní opce : Verze: 2.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:6/11

16 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : CPSBS : Cenné papíry pro sbs - základní druhy Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: - S_CPSBS - Cennné papíry - základní druhy pro SBS Státní pokladniční poukázky Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy Státní kuponové dluhopisy Komunální dluhopisy Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 17 - Cenné papíry zajištěné aktivy 19 - Ostatní dluhopisy Kmenové akcie Prioritní akcie Akcie ostatních fondů kolektivního investování Akcie fondů peněžního trhu Ostatní akcie Podílové listy fondů peněžního trhu Podílové listy ostatních podílových fondů 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup Depozitní směnky Ostatní směnky Popis ČÍS Strana:7/11

17 : CPSBS Položky: Kupóny k dluhopisům -samostatné 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly : Verze: Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:8/11

18 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : VSE88 VSE88 : BA základní Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: - S_VSE88 - Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny 1 - Dluhopisy 11 - Státní bezkuponové dluhopisy Státní pokladniční poukázky Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 14 - Kupónové dluhopisy Státní kuponové dluhopisy Komunální dluhopisy Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 17 - Cenné papíry zajištěné aktivy 19 - Ostatní dluhopisy 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 2 - Majetkové cenné papíry 21 - Akcie Kmenové akcie Prioritní akcie Akcie ostatních fondů kolektivního investování Akcie fondů peněžního trhu Ostatní akcie Popis ČÍS Strana:9/11

19 : VSE88 VSE88 Položky: Podílové listy Podílové listy fondů peněžního trhu Podílové listy ostatních podílových fondů 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly 3 - Specifické cenné papíry 31 - Směnky Depozitní směnky Ostatní směnky 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 39 - Ostatní specifické cenné papíry 6 - Deriváty 61 - Pevné termínové operace Forwardy Futures Swapy 62 - Opce a obdobné kontrakty Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Jiné proměnné termínové kontrakty Popis ČÍS Strana:10/11

20 : VSE88 VSE88 Položky: Nákupní jiné proměnné kontrakty Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty Prodejní jiné proměnné kontrakty Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty : Verze: 6.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:11/11

21 KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM : BA0088 : Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) domény domény Verze Stav Platnost od D_11_6 Státní bezkuponové dluhopisy 05 D_14_14 Obligace 05 D_1_14 Dluhopisy D_21_8 Akcie 05 D_22_11 Podílové listy 05 D_2_17 Majetkové cenné papíry 05 D_31_8 Směnky 05 D_3_17 Specifické cenné papíry 05 D_61_2 Pevné termínové kontrakty 05 D_61_4 Pevné termínové operace 07 D_6211_3 Nákupní opce (call options) 05 D_6211_7 Nákupní opce (call options) 07 D_6212_3 Prodejní opce (put options) 05 D_6212_7 Prodejní opce (put options) 07 D_621_13 Opce 05 D_621_14 Opce 05 D_621_16 Opce 07 D_6291_2 Nákupní jiné proměnné kontrakty 05 D_6291_6 Nákupní jiné proměnné kontrakty 07 D_6292_10 Prodejní jiné proměnné kontrakty 07 D_6292_6 Prodejní jiné proměnné kontrakty 05 Katalog Dom Čís Strana: 1/4

22 : BA0088 : Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) domény domény Verze Stav Platnost od D_629_12 Jiné proměnné termínové kontrakty 05 D_629_15 Jiné proměnné termínové kontrakty 07 D_62_113 Proměnné termínové (opční) kontrakty 05 D_6_12 Smlouvy (kontrakty) odvozené od cenných papírů 05 D_6_14 Deriváty 07 D_S_AKBFPT_4 Akcie bez akciií FPT 05 D_S_AKBPTZL_2 Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) 05 D_S_AKPLFPT_3 Akcie a PL fondů peněžního trhu 05 D_S_AKPLOF_1 Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů 05 D_S_BDLBSPP_2 Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 05 D_S_CPDRBANK_2 Cenné papíry v držení bank D_S_CPEMIT_2 Cenné papíry emitované bankou 05 D_S_CPSBS_1 Cennné papíry - základní druhy pro SBS 09 D_S_DLCPEM_2 Dluhové cenné papíry emitované bankou 05 D_S_DLEMIT1 Dluhopisy a kupóny emitované bankou D_S_DLUHAKUP1 Dluhopisy a kupóny D_S_DLUHAKUP2 Dluhopisy a kupóny D_S_DLUHCP_2 Dluhové cenné papíry D_S_JMCPAKU_3 Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 05 D_S_KDBSTAKO_2 Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 05 D_S_MAJCPPOD_3 Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 05 D_S_MAJCPPOD_4 Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 05 Katalog Dom Čís Strana: 2/4

23 : BA0088 : Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) domény domény Verze Stav Platnost od D_S_MCPBFPT_2 Majetkové cenné papíry bez FPT 05 D_S_MCPEMIT1 Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou D_S_MPJCPKU_2 Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny 05 D_S_NAKPRK_3 Nakoupené opce 05 D_S_NEOBCP1 Neobchodovatelné CP D_S_NEODLCP_2 Neobchodovatelné dluhopisy D_S_OSSPCP_2 Jiné specifické cenné papíry 05 D_S_PROPRK_3 Prodané opce 05 D_S_VSE88_2 Celkem akcei, dluhopisy, směnky a ostatní D_S_ZLAPOUAK_4 Zatímní listy a poukázky na akcie 05 ZAKLKAP Základní kapitál, tj. emitované akcie, zatimní listy atd. 07 ZMAJCP Majetkové cenné papíry 05 ZMCPVFPT Majetkové CP včetně FPT ZPOZAOP Pohledávky a závazky z opcí Z_AKCIESBS Akcie pro kontroly 09 Z_DEROCP Druhy derivátových kontraktů 07 Z_DLCPSBS Dluhové CP pro kontroly sbs 09 Z_FKISBS Podílové listy a akcie FKI 09 Z_FPTSBS Podílové listy a akcie FPT pro kontroly sbs 09 Z_KPCPSBS Kapitálové nástroje pro kontroly sbs 09 Z_MJCPSBS Ostatní majetkové CP pro kontroly 09 Z_NODLUHSBS Majetkové CP pro kontroly sbs 09 Katalog Dom Čís Strana: 3/4

24 : BA0088 : Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) domény domény Verze Stav Platnost od Z_NOTDLUHSBS Všechny druhy maj. CP a směnek pro kontroly sbs 09 Z_NOTKAKSBS Všechny druhy CP mimo kot.akcie pro kontroly sbs 09 Z_NOTMAJSBS Všechny druhy CP bez majetkových pro kontroly sbs 09 Z_NOTSMSBS Všechny druhy CP mimo směnky pro kontroly sbs 09 Z_STATSBS Státní dluhopisy pro kontroly sbs 09 Katalog Dom Čís Strana: 4/4

25 : : Verze: D_11_6 Státní bezkuponové dluhopisy Státní bezkuponové dluhopisy 11 Státní bezkuponové dluhopisy 111 Státní pokladniční poukázky 112 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy VSE88 Platnost od: 05 : : Verze: D_14_14 Obligace Obligace 14 Kupónové dluhopisy 141 Státní kuponové dluhopisy 142 Komunální dluhopisy 149 Ostatní kupónové dluhopisy VSE88 Platnost od: 05 Strana:1/37

26 : : Verze: 2.0 D_1_14 Dluhopisy Dluhopisy 1 Dluhopisy 11 Státní bezkuponové dluhopisy 12 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 Ostatní bezkuponové dluhopisy 14 Kupónové dluhopisy 15 Hypotéční zástavní listy 17 Cenné papíry zajištěné aktivy 19 Ostatní dluhopisy VSE88 Platnost od: 09 : : Verze: D_21_8 D_211 Akcie 21 Akcie 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 217 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 218 Akcie fondů peněžního trhu 219 Ostatní akcie VSE88 Platnost od: 05 Strana:2/37

27 : : Verze: D_22_11 D_224 Podílové listy 22 Podílové listy 225 Podílové listy fondů peněžního trhu 226 Podílové listy ostatních podílových fondů VSE88 Platnost od: 05 : : Verze: D_2_17 Majetkové cenné papíry Majetkové cenné papíry 2 Majetkové cenné papíry VSE88 21 Akcie 22 Podílové listy 23 Zatímní listy 24 Poukázky na akcie 27 Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Platnost od: 05 Strana:3/37

28 : : Verze: D_31_8 D_312 Směnky 31 Směnky 311 Depozitní směnky 312 Ostatní směnky VSE88 Platnost od: 05 : : Verze: D_3_17 D_311 Specifické cenné papíry 3 Specifické cenné papíry 31 Směnky 32 Šeky 33 Náložné listy 34 Skladištní a zemědělské skladní listy 39 Ostatní specifické cenné papíry VSE88 Platnost od: 05 Strana:4/37

29 : : Verze: D_61_2 D_611 Pevné termínové kontrakty 61 Pevné termínové operace 611 Forwardy 612 Futures 613 Swapy VSE88 Platnost od: 05 : : Verze: D_61_4 Pevné termínové operace Pevné termínové operace 61 Pevné termínové operace 611 Forwardy 612 Futures 613 Swapy CDEROCP Platnost od: 07 Strana:5/37

30 : : Verze: D_6211_3 D_62111 Nákupní opce (call options) 6211 Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce VSE88 Platnost od: 05 : : Verze: D_6211_7 Nákupní opce (call options) Nákupní opce (call options) 6211 Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce CDEROCP Platnost od: 07 Strana:6/37

31 : : Verze: D_6212_3 D_62121 Prodejní opce (put options) 6212 Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce VSE88 Platnost od: 05 : : Verze: D_6212_7 Prodejní opce (put options) Prodejní opce (put options) 6212 Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce CDEROCP Platnost od: 07 Strana:7/37

32 : : Verze: D_621_13 Opce Opce 621 Opce S_NAKPRK Nakoupené opce S_PROPRK Prodané opce COPCE Platnost od: 05 : : Verze: D_621_14 D_62122 Opce 621 Opce 6211 Nákupní opce (call options) 6212 Prodejní opce (put options) VSE88 Platnost od: 05 Strana:8/37

33 : : Verze: D_621_16 Opce Opce 621 Opce 6211 Nákupní opce (call options) 6212 Prodejní opce (put options) CDEROCP Platnost od: 07 : : Verze: D_6291_2 D_62911 Nákupní jiné proměnné kontrakty 6291 Nákupní jiné proměnné kontrakty Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty VSE88 Platnost od: 05 Strana:9/37

34 : : Verze: D_6291_6 Nákupní jiné proměnné kontrakty Nákupní jiné proměnné kontrakty 6291 Nákupní jiné proměnné kontrakty Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty CDEROCP Platnost od: 07 : : Verze: D_6292_10 Prodejní jiné proměnné kontrakty Prodejní jiné proměnné kontrakty 6292 Prodejní jiné proměnné kontrakty Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty CDEROCP Platnost od: 07 Strana:10/37

35 : : Verze: D_6292_6 D_62921 Prodejní jiné proměnné kontrakty 6292 Prodejní jiné proměnné kontrakty Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty VSE88 Platnost od: 05 : : Verze: D_629_12 D_62922 Jiné proměnné termínové kontrakty 629 Jiné proměnné termínové kontrakty 6291 Nákupní jiné proměnné kontrakty 6292 Prodejní jiné proměnné kontrakty VSE88 Platnost od: 05 Strana:11/37

36 : : Verze: D_629_15 Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty 629 Jiné proměnné termínové kontrakty 6291 Nákupní jiné proměnné kontrakty 6292 Prodejní jiné proměnné kontrakty CDEROCP Platnost od: 07 : : Verze: D_62_113 D_62923 Proměnné termínové (opční) kontrakty 62 Opce a obdobné kontrakty 621 Opce 629 Jiné proměnné termínové kontrakty VSE88 Platnost od: 05 Strana:12/37

37 : : Verze: D_6_12 D_62924 Smlouvy (kontrakty) odvozené od cenných papírů 6 Deriváty 61 Pevné termínové operace 62 Opce a obdobné kontrakty VSE88 Platnost od: 05 : : Verze: D_6_14 Deriváty Deriváty 6 Deriváty 621 Opce 61 Pevné termínové operace 629 Jiné proměnné termínové kontrakty CDEROCP Platnost od: 07 Strana:13/37

38 : : Verze: D_S_AKBFPT_4 Akcie bez akciií FPT Akcie bez akciií FPT S_AKBFPT Akcie bez akciií FPT 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 219 Ostatní akcie CCPDRZENI Platnost od: 05 : : Verze: D_S_AKBPTZL_2 Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKBPTZL Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKBFPT Akcie bez akciií FPT S_ZLAPOUAK Zatímní listy a poukázky na akcie CCPDRZENI Platnost od: 05 Strana:14/37

39 : : Verze: D_S_AKPLFPT_3 Akcie a PL fondů peněžního trhu Akcie a PL fondů peněžního trhu S_AKPLFPT Akcie a PL fondů peněžního trhu 218 Akcie fondů peněžního trhu 225 Podílové listy fondů peněžního trhu CCPDRZENI Platnost od: 05 : : Verze: D_S_AKPLOF_1 Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů S_AKPLOF Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů 217 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 226 Podílové listy ostatních podílových fondů CCPDRZENI Platnost od: 05 Strana:15/37

40 : : Verze: D_S_BDLBSPP_2 Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek S_BDLBSPP Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 112 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 Ostatní bezkuponové dluhopisy CCPDRZENI Platnost od: 05 : : Verze: 2.0 D_S_CPDRBANK_2 Cenné papíry v držení bank Cenné papíry v držení bank S_CPDRBANK Cenné papíry v držení bank S_DLUHCP Dluhové cenné papíry S_MAJCPPOD Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_OSSPCP Jiné specifické cenné papíry CCPDRZENI Platnost od: 09 Strana:16/37

41 : : D_S_CPEMIT_2 Cenné papíry emitované bankou Cenné papíry emitované bankou S_CPEMIT Cenné papíry emitované bankou CCPEMIT S_DLCPEM Dluhové cenné papíry emitované bankou S_MCPEMIT Majetkové cenné emitované bankou Verze: Platnost od: 05 Strana:17/37

42 : : D_S_CPSBS_1 Cennné papíry - základní druhy pro SBS Cennné papíry - základní druhy pro SBS S_CPSBS Cennné papíry - základní druhy pro SBS 111 Státní pokladniční poukázky 112 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 Ostatní bezkuponové dluhopisy 141 Státní kuponové dluhopisy 142 Komunální dluhopisy 149 Ostatní kupónové dluhopisy 15 Hypotéční zástavní listy 17 Cenné papíry zajištěné aktivy 19 Ostatní dluhopisy 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 217 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 218 Akcie fondů peněžního trhu 219 Ostatní akcie 225 Podílové listy fondů peněžního trhu 226 Podílové listy ostatních podílových fondů 23 Zatímní listy 24 Poukázky na akcie 27 Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup Depozitní směnky 312 Ostatní směnky 36 Kupóny k dluhopisům -samostatné 37 Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 Majetkové podíly Verze: Platnost od: 09 Strana:18/37

43 : : Verze: D_S_DLCPEM_2 Dluhové cenné papíry emitované bankou Dluhové cenné papíry emitované bankou S_DLCPEM Dluhové cenné papíry emitované bankou S_DLEMIT Dluhopisy a kupóny emitované bankou 311 Depozitní směnky 312 Ostatní směnky CCPEMIT Platnost od: 05 : : Verze: 2.0 D_S_DLEMIT1 Dluhopisy a kupóny emitované bankou Dluhopisy a kupóny emitované bankou S_DLEMIT Dluhopisy a kupóny emitované bankou 12 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 Ostatní bezkuponové dluhopisy 142 Komunální dluhopisy 149 Ostatní kupónové dluhopisy 15 Hypotéční zástavní listy 19 Ostatní dluhopisy 36 Kupóny k dluhopisům -samostatné CCPEMIT Platnost od: 05 Strana:19/37

44 : : Verze: 3.0 D_S_DLUHAKUP1 Dluhopisy a kupóny Dluhopisy a kupóny S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny 1 Dluhopisy 36 Kupóny k dluhopisům -samostatné VSE88 Platnost od: 09 : : Verze: 3.0 D_S_DLUHAKUP2 Dluhopisy a kupóny Dluhopisy a kupóny S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny 111 Státní pokladniční poukázky S_BDLBSPP Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 141 Státní kuponové dluhopisy 142 Komunální dluhopisy S_KDBSTAKO Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 15 Hypotéční zástavní listy 17 Cenné papíry zajištěné aktivy 19 Ostatní dluhopisy 36 Kupóny k dluhopisům -samostatné CCPDRZENI Platnost od: 09 Strana:/37

45 : : Verze: 2.0 D_S_DLUHCP_2 Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry S_DLUHCP Dluhové cenné papíry S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny 311 Depozitní směnky 312 Ostatní směnky CCPDRZENI Platnost od: 09 : : Verze: D_S_JMCPAKU_3 Jiné majetkové cenné papíry a kupóny Jiné majetkové cenné papíry a kupóny S_JMCPAKU Jiné majetkové cenné papíry a kupóny CCPDRZENI 27 Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Platnost od: 05 Strana:21/37

46 : D_S_KDBSTAKO_2 Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních : Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních S_KDBSTAKO Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních CCPDRZENI 149 Ostatní kupónové dluhopisy Verze: Platnost od: 05 : : Verze: D_S_MAJCPPOD_3 Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_MAJCPPOD Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_AKPLFPT Akcie a PL fondů peněžního trhu S_MCPBFPT Majetkové cenné papíry bez FPT CCPDRZENI Platnost od: 05 Strana:22/37

47 : : Verze: D_S_MAJCPPOD_4 Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_MAJCPPOD Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 2 Majetkové cenné papíry 37 Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 Majetkové podíly VSE88 Platnost od: 05 : : Verze: D_S_MCPBFPT_2 Majetkové cenné papíry bez FPT Majetkové cenné papíry bez FPT S_MCPBFPT Majetkové cenné papíry bez FPT S_AKBPTZL Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKPLOF Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů S_MPJCPKU Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny CCPDRZENI Platnost od: 05 Strana:23/37

48 : : Verze: 2.0 D_S_MCPEMIT1 Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou S_MCPEMIT Majetkové cenné emitované bankou 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 219 Ostatní akcie 23 Zatímní listy 24 Poukázky na akcie 37 Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné CCPEMIT Platnost od: 05 : : Verze: D_S_MPJCPKU_2 Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny S_MPJCPKU Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny S_JMCPAKU Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 8 Majetkové podíly CCPDRZENI Platnost od: 05 Strana:24/37

49 : : Verze: D_S_NAKPRK_3 Nakoupené opce Nakoupené opce S_NAKPRK Nakoupené opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené prodejní opce COPCE Platnost od: 05 : : Verze: 3.0 D_S_NEOBCP1 Neobchodovatelné CP Neobchodovatelné CP S_NEOBCP Neobchodovatelné CP 311 Depozitní směnky 312 Ostatní směnky S_NEODLCP Neobchodovatelné dluhopisy CNEOCP Platnost od: Strana:25/37

50 : : Verze: 2.0 D_S_NEODLCP_2 Neobchodovatelné dluhopisy Neobchodovatelné dluhopisy S_NEODLCP Neobchodovatelné dluhopisy 13 Ostatní bezkuponové dluhopisy 149 Ostatní kupónové dluhopisy 19 Ostatní dluhopisy 15 Hypotéční zástavní listy CNEOCP Platnost od: : : Verze: D_S_OSSPCP_2 Jiné specifické cenné papíry Jiné specifické cenné papíry S_OSSPCP Jiné specifické cenné papíry 32 Šeky 33 Náložné listy 34 Skladištní a zemědělské skladní listy 39 Ostatní specifické cenné papíry CCPDRZENI Platnost od: 05 Strana:26/37

51 : : Verze: D_S_PROPRK_3 Prodané opce Prodané opce S_PROPRK Prodané opce Prodané kupní opce Prodané prodejní opce COPCE Platnost od: 05 : : Verze: 2.0 D_S_VSE88_2 D_S_VSE881 Celkem akcei, dluhopisy, směnky a ostatní S_VSE88 Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny S_MAJCPPOD Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 3 Specifické cenné papíry 6 Deriváty VSE88 Platnost od: 09 Strana:27/37

52 : D_S_ZLAPOUAK_4 Zatímní listy a poukázky na akcie : Zatímní listy a poukázky na akcie S_ZLAPOUAK Zatímní listy a poukázky na akcie CCPDRZENI 23 Zatímní listy 24 Poukázky na akcie Verze: Platnost od: 05 : : Verze: ČNB ZAKLKAP x Základní kapitál, tj. emitované akcie, zatimní listy atd. 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 219 Ostatní akcie 37 Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 23 Zatímní listy Platnost od: 07 Garant: Chrtková / odbor 416 Strana:28/37

53 : ZMAJCP x : Majetkové cenné papíry S_AKPLFPT Akcie a PL fondů peněžního trhu S_AKBPTZL Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKPLOF Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů S_MPJCPKU Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Verze: ČNB CCPDRZENI CCPDRZENI CCPDRZENI CCPDRZENI Platnost od: 05 Garant: Sýkorová / odb.416 : : Verze: 2.0 ZMCPVFPT odpisy maj. CP Majetkové CP včetně FPT S_AKPLFPT Akcie a PL fondů peněžního trhu S_MCPBFPT Majetkové cenné papíry bez FPT CCPDRZENI CCPDRZENI Platnost od: 03 : : Verze: 2.0 ZPOZAOP ZPOZAOP Pohledávky a závazky z opcí 621 Opce S_NAKPRK Nakoupené opce S_PROPRK Prodané opce COPCE COPCE COPCE Platnost od: 02 Strana:29/37

54 : Z_AKCIESBS Z_AKCIESBS : Akcie pro kontroly 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 219 Ostatní akcie 23 Zatímní listy 24 Poukázky na akcie Verze: ČNB Platnost od: 09 Garant: Sýkorová / odb. 416 : : Verze: Z_DEROCP x Druhy derivátových kontraktů 621 Opce 6211 Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce 6212 Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce 61 Pevné termínové operace 611 Forwardy 612 Futures 613 Swapy 629 Jiné proměnné termínové kontrakty CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP Platnost od: 07 Strana:30/37

55 : Z_DLCPSBS Z_DLCPSBS : Dluhové CP pro kontroly sbs 111 Státní pokladniční poukázky 112 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 Ostatní bezkuponové dluhopisy 141 Státní kuponové dluhopisy 142 Komunální dluhopisy 149 Ostatní kupónové dluhopisy 15 Hypotéční zástavní listy 17 Cenné papíry zajištěné aktivy 19 Ostatní dluhopisy 311 Depozitní směnky 312 Ostatní směnky 36 Kupóny k dluhopisům -samostatné Verze: ČNB Platnost od: 09 Garant: Novák / odb. 416 : : Verze: ČNB Z_FKISBS x Podílové listy a akcie FKI 217 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 226 Podílové listy ostatních podílových fondů Platnost od: 09 Garant: Chrtková / odb. 416 Strana:31/37

56 : Z_FPTSBS x : Podílové listy a akcie FPT pro kontroly sbs 218 Akcie fondů peněžního trhu 225 Podílové listy fondů peněžního trhu Verze: ČNB Platnost od: 09 Garant: Chrtková / odb. 416 : : Verze: ČNB Z_KPCPSBS Z_KPCPSBS Kapitálové nástroje pro kontroly sbs 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 217 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 218 Akcie fondů peněžního trhu 219 Ostatní akcie 225 Podílové listy fondů peněžního trhu 226 Podílové listy ostatních podílových fondů 23 Zatímní listy 24 Poukázky na akcie 27 Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 8 Majetkové podíly Platnost od: 09 Garant: Novák / odb. 416 Strana:32/37

57 : Z_MJCPSBS Z_MJCPSBS : Ostatní majetkové CP pro kontroly 27 Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 8 Majetkové podíly Verze: ČNB Platnost od: 09 Garant: Sýkorová / odb. 416 : : Verze: ČNB Z_NODLUHSBS Z_NODLUHSBS Majetkové CP pro kontroly sbs 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 217 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 218 Akcie fondů peněžního trhu 219 Ostatní akcie 225 Podílové listy fondů peněžního trhu 226 Podílové listy ostatních podílových fondů 23 Zatímní listy 24 Poukázky na akcie 27 Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 8 Majetkové podíly Platnost od: 09 Garant: Chrtková / odb. 416 Strana:33/37

58 : Z_NOTDLUHSBS x : Všechny druhy maj. CP a směnek pro kontroly sbs Kmenové akcie Prioritní akcie Akcie ostatních fondů kolektivního investování Akcie fondů peněžního trhu Ostatní akcie Podílové listy fondů peněžního trhu Podílové listy ostatních podílových fondů Zatímní listy Poukázky na akcie Globální depozitní certifikáty (GDR) Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Depozitní směnky Ostatní směnky Majetkové podíly Verze: Platnost od: 09 ČNB Garant: Chrtková / odb. 416 Strana:34/37

59 : Z_NOTKAKSBS x : Všechny druhy CP mimo kot.akcie pro kontroly sbs Státní pokladniční poukázky Ostatní státní bezkuponové dluhopisy Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Ostatní bezkuponové dluhopisy Státní kuponové dluhopisy Komunální dluhopisy Ostatní kupónové dluhopisy Hypotéční zástavní listy Cenné papíry zajištěné aktivy Ostatní dluhopisy Akcie ostatních fondů kolektivního investování Akcie fondů peněžního trhu Podílové listy fondů peněžního trhu Podílové listy ostatních podílových fondů Zatímní listy Poukázky na akcie Globální depozitní certifikáty (GDR) Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Depozitní směnky Ostatní směnky Kupóny k dluhopisům -samostatné Majetkové podíly Verze: Platnost od: 09 ČNB Garant: Chrtková / odb. 416 Strana:35/37

60 : Z_NOTMAJSBS x : Všechny druhy CP bez majetkových pro kontroly sbs 111 Státní pokladniční poukázky 112 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 Ostatní bezkuponové dluhopisy 141 Státní kuponové dluhopisy 142 Komunální dluhopisy 149 Ostatní kupónové dluhopisy 15 Hypotéční zástavní listy 17 Cenné papíry zajištěné aktivy 19 Ostatní dluhopisy 311 Depozitní směnky 312 Ostatní směnky 36 Kupóny k dluhopisům -samostatné Verze: Platnost od: 09 ČNB Garant: Chrtková / odb.416 Strana:36/37

61 : Z_NOTSMSBS x : Všechny druhy CP mimo směnky pro kontroly sbs Verze: ČNB Státní pokladniční poukázky Ostatní státní bezkuponové dluhopisy Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Ostatní bezkuponové dluhopisy Státní kuponové dluhopisy Komunální dluhopisy Ostatní kupónové dluhopisy Hypotéční zástavní listy Cenné papíry zajištěné aktivy Ostatní dluhopisy Kmenové akcie Prioritní akcie Akcie ostatních fondů kolektivního investování Akcie fondů peněžního trhu Ostatní akcie Podílové listy fondů peněžního trhu Podílové listy ostatních podílových fondů Zatímní listy Poukázky na akcie Globální depozitní certifikáty (GDR) Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Kupóny k dluhopisům -samostatné Majetkové podíly Platnost od: 09 Garant: Chrtková / odb. 416 : : Verze: ČNB Z_STATSBS x Státní dluhopisy pro kontroly sbs 111 Státní pokladniční poukázky 112 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 141 Státní kuponové dluhopisy Platnost od: 09 Garant: Chrtková / odb. 416 Strana:37/37

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení : 02 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Druhy ocenění aktiv a pasiv Opravné položky DRCENY Druhy ocenění (popř. cen) sledovaných aktiv nebo pasiv podle právních předpisů platných v České republice

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: CENNÉ PAPÍRY. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů

Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: CENNÉ PAPÍRY. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Modul:

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným historicky mladá forma OS v ČR velmi oblíbená kapitálová OS se znaky osobní společnosti založena i za nepodnikatelským účelem Charakteristické znaky povinný ZK (min. 200.000,-

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výčet prvků účtové osnovy Kód Název Typ Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB)

Výčet prvků účtové osnovy Kód Název Typ Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB) Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 Třídící znak 2 1 2 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti I.

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB.

Aktivní Na účtech účtové skupiny 01 se účtuje o měnových pohledávkách ČNB. Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více