Energetická koncepce EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetická koncepce EU"

Transkript

1 Energetická koncepce EU Michal Mejstřík, EEIP,a.s. Příspěvek na mezinárodní konferenci Energetické trendy v ČR a EU konanou ve dnech října 23 v Praze 1

2 Nové principy v roce 2!Zelená kniha: Směrem k evropské strategii zabezpečení dodávek energií (2)!Do roku 22 se v EU předpokládá nárůst spotřeby plynu a elektřiny o více než 4%!Význam plynu v zásobování EU energiemi se zvýší až o 3%!Po roce 21 by se mohla zvýšit závislost EU na vnějších zdrojích a do roku 23 dosáhnout až 7% s tím, že bude jen několik dodavatelů 2

3 Nezbytné kroky ve strategii EU!Promítnout dosažené poznání do aktualizovaných energetických trendů zemí EU a k tomu:!stimulovat změny v chování s dopadem na poptávku po energii!zajistit co nejefektivnější fungování trhů s energiemi!diversifikované dodávky a čistší energie podpora obnovitelných a alternativních zdrojů energie!posilování dialogu mezi dodavateli a odběrateli s cílem zlepšit cenový mechanismus a uzavírání oboustranně výhodných smluv + strategické partnerství s Ruskem v oblasti primárních energetických zdrojů 3

4 Aktualizované trendy - leden 23!Evropské trendy v energetice a dopravě do roku 23 (European Energy and Transport trends to 23), Leden 23!Poptávka po primárních energetických zdrojích poroste podstatně pomaleji než HDP!Nejrychleji poroste podíl zemního plynu jako ekologičtějšího paliva a postupně se bude urychlovat i podíl obnovitelných zdrojů!dovozní závislost EU neklesne oproti Zelené knize 4

5 !Poptávka po primárních energetických zdrojích vzroste o 18% mezi 2 a 23 (,6% ročně) v porovnání s ročním růstem HDP 2,3%!Zlepšení energetické intenzity o 1,7% ročně zajistí: " Zvýšení energetické účinnosti na straně nabídky i poptávky " Řada podnikových aktivit " Změna ve struktuře průmyslu EU " Nasycení poptávky po některých energetických potřebách " Hospodářská politika EU podpora výroby elektřiny z OZE, negativní postoj k jaderné energii atp. " Podstatný předpoklad: jednotný EU trh s energiemi!růst emisí CO 2 pomalejší než růst poptávky po primární energii 5

6 Prognóza spotřeby energie v EU-15 I. Evropské trendy v energetice a dopravě do roku 23 Vývoj spotřeby primárních zdrojů energie Mtoe pevná paliva kapalná pa liva zemní plyn jaderná energie OZE % Me ziro ční růst spotřeby primárníc h e ne rgetických zdrojů pevná paliva kapalná paliva zemní plyn 9/ /1 1/2 2/3 /3 jaderná energie OZE

7 Prognóza spotřeby energie v EU-15 II. Evropské trendy v energetice a dopravě do roku 23!2-21 odhadovaný růst spotřeby o 8,5% ,2%!2-21 růst spotřeby plynu a OZE 4x rychlejší než růst celkové spotřeby energie, x rychlejší zpomalení růstu (plyn-,5% ročně, OZE-1%, celkově-,4%)!pevná paliva předpokládaný pokles spotřeby do roku 215 odstavování jaderných elektráren = opětovný nárůst!oze nejvyšší nárůst spotřeby očekáván u větrné energie ( ,3%, ,2%, ,6% ročně) 7

8 Předpokládaný vývoj cen paliv Evropské trendy v energetice a dopravě do roku 23!ropa - pokles cen do roku 21 nárůst cen díky vyšším mezním nákladům na těžbu ropy z nových zdrojů!černé uhlí pokles cen dán klesajícími mezními náklady na jeho těžbu vně států EU! zemní plyn - rostoucí ekonomická hodnota - považován relativně ekologické a efektivní palivo vs. jednotný vnitřní trh EU a větší dostupnost zdrojů zemního plynu Průměrné očekávané ceny v EU ($/bbl) Ropa Zemní plyn Černé uhlí 8

9 Prognóza spotřeby energie v EU-15 III. Zelená kniha vs. Evropské trendy v energetice a dopravě do roku 23 Mtoe "Zele ná kniha" Obnovite lné zdroje Jaderná energie Ze m ní plyn Ropa Uhlí Mtoe "Evropské trendy" Obnovitelné zdroje Jaderná energie Ze mní plyn Ropa Uhlí : uhlí 14% ropa 41% zemní plyn 27% jaderná energie 12% OZE 6% 22(23): uhlí 11% (13%) ropa 37% (35%) zemní plyn 32% (32%) jaderná energie 12% (9%) OZE 8% (9%) 9

10 Prognóza produkce energie v EU-15 Zelená kniha vs. Trendy v energetice a dopravě do roku 23 9 "Ze lená kniha" 9 "Ev ro ps ké tre ndy" Mtoe Obnovite lné zdroje Jaderná energie Ze m ní plyn Ropa Uhlí Mtoe Obnovite lné zdroje Jaderná energie Ze m ní plyn Ropa Uhlí

11 Poptávka vs. nabídka: efektivnost, ekologie vs. dovozní závislost! Evropské trendy EU-15 (CCN*)!22 62,9% (16,8%)! Uhlí 68,8% (21%)! Ropa 85% (19,6%)! Zemní plyn 73,2% (21,5%)!23 67,8% (36,2%) * CCN = kandidátské země (včetně Rumunska, Bulharska,Turecka) +Norsko, Švýcarsko!Uhlí 8,7% (34,8%)!Ropa 87,4% (55,2%)!Zemní plyn 79,8% (31,7%) Dovozní závislost EU-15 Dovozní závislost EU Uhlí Ropa Zemní plyn Celkem ,4 47,1 39,3 36,2 41,8 38,4 34,

12 Rostoucí závislost vs. bezpečnost dodávek plynu Dlouhodobé (take-or-pay) kontrakty stabilita externích dodavatelů, podpora nákladných investičních projektů týkajících se plynu x schopnost reakce v případě nepředvídaných okolností x neměly by omezovat konkurenci spotový trh v EU přijetí programů uvolňování plynu (gas release programmes) Opatření pro zajištění bezpečnosti dodávek: % ,6 26,2 22,3 Skladovací kapacita/spotřeba 22 17,6 6,1 5,5 4,2 A F D I DK NL E B GR UK FIN IRL L P S Návrh EU povinnost zajistit dodávky plynu zákazníkům bez možnosti záměny paliv -při výpadku největšího zdroje plynu za průměrných klimatických podmínek po dobu 6 dní - během období 3 extrémně chladných dní, statisticky jednou za 2 let -při chladné zimě, statisticky jednou za 5 let (UK, N, F) I pro plyn dodávaný ze zemí mimo EU povinnost držení zásob - 1% celkových ročních dodávek S 6% limit na dovoz plynu z jednoho zdroje návrh na směrnici EU týkající se opatření pro zajištění bezpečných dodávek zemního plynu (včetně klíčové role podzemních zásobníků plynu v normální situaci i ve stavu nouze) 3,8 3,7 12

13 Očekávaný vývoj emisí CO 2 EU-15: Primární energetické ukazatele (index 199 = 1) Index CO 2 EU , ,7 119 Emise CO 2 /obyv. (% změna) Emise CO 2 /jednotka HDP (% změna) HDP Spotřeba energie Emise CO2 Emise CO2 / jednotka HDP EU ,1 99,8 19,5 119,6 EU-15 -,2,7,7 EU-3 -,8,1,8,9 EU-15-1,9-2,1-1,5-1,5 EU-3-2,4-2,1-1,5-1,4!EU-15!Emise CO 2 porostou tempem,5% ročně mezi 2 a 23!Emise CO 2 na mil. HDP klesnou z 441 t, v roce 199, na 271 t v roce 23!CCN země!růst emisí (2-23) se očekává ve výši 1,3% ročně!v roce 23 dosáhnou emise CO2 na mil. HDP 49t, což je výrazné snížení z 887t v roce

14 Zajištění efektivního fungování trhu s energií/plynem! Přechod od monopolního ke konkurenčnímu trhu přináší rychlou změnu tržního prostředí a struktury trhu ALE i nové zdroje státních zásahů :! Nové prostředí, kdy celková odpovědnost za spolehlivé zabezpečení dodávek nespočívá pouze na jediném aktérovi, vyžaduje nové kompatibilní návrhy na zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu! Diskuse o evropské energetické infrastruktuře včetně prioritních projektů se zaměřuje na odstraňování mezer a úzkých míst (?), na efektivní oddělování (unbundling) a koncepci přístupu třetích stran (TPA) tak, aby se zlepšilo využití stávající infrastruktury 14

15 Rozvoj institucionálního rámce I Rozvoj institucionálního rámce I! Právní rámec regulace: Směrnice EU a jejich prosazování! Směrnice 96/92/EC o liberalizaci trhu s elektřinou v EU! Směrnice 98/3/EC o liberalizaci plynárenství v EU! Harmonogram pro otevírání trhu > Definice oprávněného zákazníka! Obecná pravidla povinnosti veřejné služby pro organizace působící v tomto odvětví! Organizace přístupu do soustavy (přístup třetích stran)! Oddělené účtování za jednotlivé činnosti! Přechodná období! Vstoupila v platnost 1. srpna 2! První srovnávací zpráva za rok 21 (hodnocení postupu)! Návrh novely směrnic EU původně zpracován v březnu 21 15

16 Rozvoj institucionálního rámce II Rozvoj institucionálního rámce II! Právní rámec regulace! Barcelona, březen 22 další krok k novelizaci: doporučila zrychlení harmonogramu pro otevírání trhu s plynem v EU pro průmyslové odběratele do roku 24, pro všechny ostatní do roku 25! Další diskuse - Francie: otevírání trhu by nemělo narušit poskytování základních veřejných služeb! Brusel listopad 22: termíny otevírání trhu červenec 24,27! Dalším návrhem je zajištění kompatibility směrnice EU o opatřeních na zabezpečení spolehlivých dodávek zemního plynu ( ) se směrnicí EU o liberalizaci! 2. roční srovnávací zpráva (hodnocení postupu) v říjnu 22! 2. roční modifikovaná srovnávací zpráva v dubnu 23! Směrnice 23/55/EC a 23/54EC týkající se společných pravidel pro vnitřní trh s plynem a elektřinou ze dne 26. června 23! Gazprom se dohodl s ENI o možnosti reexportu plynu v dlouhodobém kontraktu a neexkluzivitě dodávek do Itálie, 23 16

17 Rozvoj institucionálního rámce III Madridské fórum o regulaci plynu! V roce 1999 Evropská komise iniciovala založení Madridského fóra o evropské regulaci plynárenství. Fórum se schází dvakrát ročně v Madridu a jeho hostitelem je Fundación de Estudios de Regulación (dosud 6 setkání) a jsou v něm zastoupeny národní regulační úřady,členské státy EU, Evropská komise, operátoři přepravní soustavy, dodavatelé plynu a obchodníci, odběratelé, uživatelé soustav a burzy s plynem.! Fórum bylo založeno s cílem jednat o otázkách vytvoření skutečného vnitřního trhu s plynem, jimiž se směrnice nezabývá. V současné době je nejdůležitější záležitostí projednávanou Fórem přeshraniční obchod s plynem, zejména příslušné tarify, přidělování a řízení omezených propojovacích kapacit a technické a obchodní překážky bránící vytvoření plně funkčního vnitřního trhu s plynem 17

18 Současný stav otevírání trhu s plynem 2. Srovnávací zpráva Plně otevřený trh Plánováno plné otevření Bez termínu pro plné otevření Zřízen regulátor AT, DE, UK BE, DK, IR, IT, NL, ES, SE FR, LX, (GK), (PT), (FI) Všude kromě FR*, DE Kromě Finska, Portugalska a Řecka, kde trhy teprve vznikají či nejsou propojeny a mají určitá přechodná období, plánují všechny členské státy s výjimkou Francie a Lucemburska plně otevřené trhy. V průměru je 8% poptávky po plynu v EU otevřeno volné soutěží a do roku 25 se plánuje zvýšení na 9%. Co se týče strukturálních opatření převzal nedávno regulátor v Rakousku a v Irsku odpovědnost za přístup do plyn.soustavy. To znamená, že všechny členské státy kromě Německa a Francie mají systém přístupu třetích stran s nezávislým regulátorem, v Německu je sjednané TPA. Pozn.: od plně otevřený trh s plynem v Itálii 18

19 Přehled otevírání trhu plyn 2.. Modifikovaná srovnávací zpráva Deklarov ané otevření trhu (% ) Termín úplného otevření Oddělení: přeprava Oddělení: distribuce Reguláto r Struktura přepravní ho tarifu Celkové tarify Způsob rezervov ání kapacit Podmínky vyrovnání odchylek příznivé pro nové hráče Koncentrace na velkoobchod ním trhu Austria 1 22 právní právní ex-ante Probíhá revize n/a p řim ěřený p říznivé ano Belgium 59 23/6 právní ex-ante podle vzdálenosti normální pružný p řim ěřené Není známo Denmark právní právní ex-post Poštovní známka vysoké inflexible nepříznivé ano France 2 - ú četní ú četní n/a podle vzdálenosti vysoké inflexible p říznivé ano Germany 1 2 ú četní ú četní ntpa podle vzdálenosti vysoké inflexible nepříznivé p řim ěřená Ireland manažerské manažerské ex-ante Vstup-výstup normální pružný p řim ěřené Není známo Italy právní právní ex-ante Vstup-výstup normální pružný p říznivé ano Lux 72 - ú četní ú četní ex-ante Poštovní známka normální pružný nepříznivé ano Neth 6 23 manažerské manažerské hybrid podle vzdálenosti normální pružný p řim ěřené ano Spain vlastnické vlastnické ex-ante Poštovní známka normální pružný p říznivé p řim ěřená Sweden ú četní ú četní ex-post Poštovní známka vysoké pružný n/a ano UK vlastnické vlastnické ex-ante Vstup-výstup normální pružný p říznivé p řim ěřená Povinnost implementace nové směrnice EU k červenci 24 u oddělení červenec 27 19

20 Přehled otevírání trhu elektřina 2.. Modifikovaná Deklarované otevření trhu (%) Oddělení: přeprava srovnávací zpráva Oddělení: distribuce Regulátor Celkové tarify Podmínky vyrovnání odchylek příznivé pro nové hráče Podíl 3 největších výrobců na trhu (%) Austia 1 právní účetní ex - ante vysoké přiměřené 45 Bel gium 52 právní právní ex - ante normální nepříznivé 96 (2) Denmark 1 právní právní ex - post normální příznivé 78 Finland 1 vlastnické manažerské ex - post normální příznivé 45 France 34 manažerské účetní ex - ante normální přiměřené 92 Germany 1 právní účetní NTPA vysoké přiměřené 64 Greece 34 Právní/ manažerské účetní ex - ante normální přiměřené 97 (1) Ireland 56 Právní/ manažerské manažerské ex - ante normální přiměřené 97 (1) Italy 7 vlastnické /právní právní ex - ante normální přiměřené 69 Lux 57 man ažerské účetní ex - ante vysoké nepříznivé n.a. Neth 63 vlastnické manažerské ex - ante normální přiměřené 59 Portugal 45 právní účetní ex - ante normální přiměřené 82 Spain 1 vlastnické právní ex - ante normální příznivé 83 Sweden 1 vlastnické právní ex - post normální příznivé 9 UK 1 vlastnické právní ex - ante normální příznivé 36 Povinnost implementace nové směrnice EU k červenci 24 u oddělení červenec 27 2

21 Závěrem! Energetická politika EU členitá!liberalizace českého trhu dle směrnic EU v rámci postupné harmonizace práva zapracována do návrhu novely energetického zákona!nové EU trendy poptávky po energetických zdrojích a prognózu jejich produkce (23) navrhuji doplnit do přílohy 4 Státní energetické koncepce a srovnání ČR-EU (benchmarky) ve SEK aktualizovat (P4 ) 21

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 červenec 2010 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Mejstřík Presentace plyn EURO. Snímek 1 www.eeip.cz

Mejstřík Presentace plyn EURO. Snímek 1 www.eeip.cz Vztah ceny zemního plynu a ropy - světové zásoby, vývoj cen zemního plynu po skončení regulace vyplývající ze zkušenosti EU, regionalizace trhu s flexibilitou, zkušenosti z liberalizace v zahraničí Michal

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ JAN KANTA Manažer útvaru Legislativa a trh XXIV. Seminář energetiků Jelenovská, 22. ledna 2014 I KDYŽ MÁME DNES ELEKTŘINY PŘEBYTEK, LZE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013 Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků Roman Portužák Praha 16.4.2013 Vývoj legislativy EU v oblasti energetiky (1) 3 balíčky" předpisů (1996, 2003, 2009) - deregulují

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU únor 2013 Obsah 1 Použité zkratky... 2 2 Úvod... 3 3 Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

3. PŘEHLED AKTIVIT V ČESKÉ REPUBLICE

3. PŘEHLED AKTIVIT V ČESKÉ REPUBLICE 3. PŘEHLED AKTIVIT V ČESKÉ REPUBLICE ČR podepsala Rámcovou úmluvu 13.6.1993 a přistoupila k ní 7.10.1993; Kjótský protokol podepsala 23.10.1998 (usnesení vlády č.669/1998) a ratifikační proces ve smyslu

Více

21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s.

21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s. REFORMA ENERGETICKÉHO TRHU V EU A DOPADY PRO ČR 21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s. EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA MĚLA DEFINOVÁNY DVA HLAVNÍ CÍLE: JEDNOTNÝ TRH A DLOUHODOBOU DEKARBONIZACI

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 28.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 200/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí

Více

trh s elektrickou energií v evropě

trh s elektrickou energií v evropě > konvergence českého a německého trhu > růst cen napříč Evropou > hrozí úbytek výrobních kapacit > nedokonalé propojení brání sjednocení trhu trh s elektrickou energií v evropě Pro Energetickou burzu

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku?

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Ing. Oldřich Petržilka, Ing. Josef Kastl, Česká plynárenská unie Globální ekonomická krize

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU

Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU Aktualizováno k 20. 12. 2010 Pro účely MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY FILIP ČERNOCH PETR OCELÍK JAN OSIČKA VERONIKA ZAPLETALOVÁ

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více