Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce)"

Transkript

1 Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) cíl: získat maximum bodů v každém kalendářním roce body se přidělují podle metodiky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace (RV VaVaI) motivace: bodové hodnocení je klíčové pro přidělování finančních prostředků pro zaměstnavatele (univerzita fakulta ústav) každého vědce / VŠ-učitele a individuální hodnocení každého vědce / VŠ-učitele; vliv tohoto hodnocení na přidělování financí i hodnocení jednotlivce postupem času narůstá Druhy vědeckých výsledků, které jsou oceněny v rámci Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2010 a 2011, a jejich bodová hodnota: J imp J neimp Druh výsledku obory NRRE 0) článek v impaktovaném časopise uvedený v databázích WoS 1) ) článek v prestižním impaktovaném časopise Nature nebo Science 500 ostatní obory SCOPUS 1) 12 článek v recenzovaném kategorie A časopise ve světově uznávané databázi ERIH 1) kategorie B kategorie C J rec B (C) D P článek v českém recenzovaném časopise odborná kniha (kapitoly v odborné knize) seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR zveřejněn na webu RV VaVaI světový jazyk (tj. angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština, španělština) ostatní jazyky 10 4 článek ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) 1) 8 patent evropský patent (European Patent Office), patent USA (USPTO) a Japonska český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy český nebo jiný národní patent udělený, ale doposud nevyužívaný nebo využívaný jen vlastníkem patentu Z poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 100 F užitný vzor 40 průmyslový vzor 40 G prototyp, funkční vzorek 40 H poskytovatelem realizované výsledky 40 N certifikované metodiky a postupy, spec. mapy s odborným obsahem 40 R software 40 V výzkumná zpráva, která obsahuje utajované informace podle zvláštního právního předpisu

2 Legenda a upřesnění k bodovému hodnocení (zaměřeno na ty výsledky, které se dají očekávat na ústavu K612, tedy ne např. na nové odrůdy nebo plemena): 0) Perzekučně jsou obory bádání rozděleny na ty, které patří do tzv. národního referenčního rámce excelence (NRRE), a na ostatní. Do NRRE náleží (dle číselníku oborů): AA Filosofie a náboženství AB Dějiny AC Archeologie, antropologie a etnologie AD Politologie a politické vědy AE Řízení, správa a administrativa AG Právní vědy AI Jazykověda AJ Písemnictví, masmedia a audiovize AL Umění, architektura a kulturní dědictví AM Pedagogika a školství 1) WoS, SCOPUS, ERIH zkratky citačních databází; vysvětlení struktury a výčet citačních databází viz kap. Mezinárodní databáze vědeckých výsledků, str. 6 2) Přesný výpočet bodového hodnocení článku v databázích WoS: J imp 17,385 Pmax 6,815 P 10,570 = 0,057 P + P 1,057 max kde: P pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report (JCR vysvětlení viz dále) v řadě seřazené sestupně podle tzv. impakt-faktoru (IF vysvětlení viz dále); je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku P max celkový počet časopisů v daném oboru dle JCR J: Odborný článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci). Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis. Aby mohl být článek hodnocen jako J imp, musí mít v databázi WoS příznak Article, Review, Proceedings Paper nebo Letter. B: Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových a jiných příloh vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná - 2 -

3 metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti). Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografie pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně České republiky. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, založené na primárních pracích druhu J imp, opatřené komentářem a kódem ISBN, dále jazykové slovníky, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů. U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kriteria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C (viz níže). Hodnoceny budou knihy pouze s přiděleným ISBN nebo ISMN kódem. Knihy vydané vydavateli v ČR budou do hodnocení zahrnuty pouze v případě registrace povinného výtisku v Národní knihovně ČR. C: Kapitoly v odborné knize je možné zařadit do databáze vědeckých výsledků jako tzv. druh výsledku C, pokud má celá kniha jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv. Kapitoly v odborné knize nebudou samostatně hodnoceným výsledkem, ale jejich hodnocení bude uváděno v rámci hodnocení výsledků druhu B s definicemi platnými pro knihu. D: Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelové vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště). Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky s příznakem Proceedings Paper ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters, v minimálním rozsahu 2 stran textu. H: Výsledky druhu H se dělí na výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (H leg ), výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele (H neleg ) a výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy (H konc ). Povinně budou do RIV uváděny údaje o čísle nebo názvu právního předpisu, normy směrnice či předpisu nelegislativní povahy (včetně čísla usnesení vlády). Hodnoceny budou pouze právní předpisy, normy a předpisy nelegislativní povahy, které se v roce - 3 -

4 uplatnění budou lišit maximálně o plus jeden rok (např. rokem uplatnění je rok 2008, právní předpis byl vydán ve sbírce zákonů v roce 2009). H leg : Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek prokazatelně využitý při tvorbě specializovaných politik výzkumu a vývoje a koncipování dlouhodobých programů výzkumu a vývoje, přičemž se nerozlišuje, zda jde o úroveň národní, regionální či nadnárodní. H neleg : Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, který je použit (převzat bez úprav) do konečného znění směrnice či předpisu nelegislativní povahy, který může příslušný poskytovatel nebo jiný kompetenčně příslušný orgán v rámci své kompetence vyhlásit za obecně závazný (nejedná se o metodiku) a je zveřejněn ve Věstníku příslušného ministerstva. H konc : Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, jehož obsah bude (bez úprav) převzat do právního předpisu (nebo jeho části) nebo normy. V případě aplikace výsledku do právních předpisů se musí jednat o český právní předpis. V případě aplikace výsledku do normy je podmínkou, aby vydavatelem normy byl autorizovaný normalizační institut oprávněný vydávat normy (závazné či doporučující). Nerozlišuje se, zda se jedná o normu národní (českou nebo jiného státu s národní působností) nebo nadnárodní (evropskou). N: Výsledky druhu N se dělí na certifikovanou metodiku (N met ), léčebný postup (N leč ), památkový postup (N pam ), specializovaná mapa s odborným obsahem (N map ). Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které jsou metodika nebo postup uplatňovány. V případě, kdy certifikaci uděluje věcně příslušný poskytovatel, musí být taková certifikace poskytovatelem udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků. Dále bude upřesněna pouze certifikovaná metodika: N met : Výsledek Certifikovaná metodika realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy schválena a doporučena pro využití v praxi. R: Výsledek Software realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy software vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením výzkumné aktivity a jeho autorem (tvůrcem) je / jsou osoby podílející se u příjemce (nebo dalšího účastníka) na řešení výzkumné aktivity, a který může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s 16 zákona. Nejedná se o software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo další účastník, nebo který je určen výhradně a pouze po potřeby poskytovatele (tzn. pokud není jeho vývoj dán požadavkem právních předpisů). Podmínkou pro zařazení takového výsledku do IS VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi autorem výsledku (tj. příjemcem, event. dalším účastníkem) a uživatelem(-li) (realizátorem(-y)) výsledku tak, - 4 -

5 aby byl doložen ekonomický přínos výsledku R v minimální výši 1 mil. Kč. Tato podmínka je platná od 1. ledna Poznámky a komentáře k bodovému hodnocení: Je nasnadě, že každý vědecký výsledek může být do databáze zařazen pouze jednou. Pozor na to zejm. u výsledků druhu B a C buď bude zadána celá kniha se všemi autory, nebo si každý autor / autoři zadá / zadají svoji kapitolu / své kapitoly! Pozor na snahu řadit (kvůli vyššímu bodovému hodnocení) sborníky z konferencí mezi knihy jestliže nebudou splněny výše uvedené podmínky pro odbornou knihu, bude daná publikace hodnocena nulou, i kdyby mohla získat body za jednotlivé články ve sborníku. Zdůrazňuji, že skripta nebo učebnice nejsou dle uvedené metodiky odbornou knihou, což je také jedním z důvodů (spolu s rozvojem digitálních prezentací při přednáškách) poklesu zájmu o psaní skript VŠ-učiteli. Bedlivě je také nutné prostudovat podmínky pro zařazení publikace mezi knihy, pokud se jedná o monografii charakteru učebnice není jasné, kdo a jak stanovuje, kde je hranice mezi učebnicí a odbornou knihou Aby článek, který je publikován v českém recenzovaném časopise, byl skutečně hodnocen 10, resp. 4 body, je nutné, aby ho také opravdu někdo recenzoval. Přesný postup recenze (počet recenzentů, jestli si je můžete sami navrhnout nebo vám budou přiděleni redakční radou apod.) je nutné si zjistit pro každý konkrétní časopis. Pozor také na to, že některé časopisy (např. Doprava) jsou sice zařazeny mezi recenzované, ale opravdu recenzované články jsou v nich pouze některé, takže se musíte o recenzi sami přihlásit! Primárním třídicím klíčem v databázích monografií a periodik je jejich číselný kód (ISBN International Standard Book Number, resp. ISSN International Standard Serial Number), tudíž jeho vyplňování věnujte zvýšenou pozornost. Na druhou stranu platí, že existence ISBN nebo ISSN není automatickou vstupenkou do jednotlivých druhů vědeckých výsledků. Konference (resp. jejich sborníky) jsou do mezinárodních databází zařazovány (resp. se rozhoduje, zda vůbec bude daná konference do databáze zařazena) vždy zpětně, tedy až po proběhnutí konference. Z toho tedy plyne, že nikdy nelze předem s jistotou tvrdit, že článek na určité konferenci bude bodově hodnocen, dá se to jen odhadovat např. podle předchozích ročníků dané konference. Podmínky pro zařazení časopisu do databáze SCOPUS a WoS jsou zveřejněny na webu ÚK ČVUT v sekci Podpora vědy (http://knihovny.cvut.cz/veda/). Vzhledem k monopolu a převažující poptávce je reakce správců databáze značně nepružná Záznam do informačního systému ČVUT pro zadávání vědeckých výsledků (komponenta VVVS) je možné uložit se zpožděním až 5 let, a i tak bude hodnocen (dle metodiky platné v době vzniku výsledku). Postup pro zadávání příspěvku na konferenci do databáze VVVS ČVUT: musí existovat v seznamu organizací (Číselníky Organizace) pořadatel konference, jinak se musí vyplnit musí existovat v seznamu vydavatel (Číselníky Vydavatelé) vydavatel sborníku z konference, jinak se musí vyplnit - 5 -

6 do databáze se zadá konference (Číselníky Konference) pořadatel se vybere se ze seznamu organizací do databáze se vloží sborník (kód výsledku SBO sborník nebo ESB elektronický sborník), k němuž se vybere konference a vydavatel z již vytvořených záznamů; editory sborníku není třeba vyplňovat, pokud nejsou z ČVUT; od není nutné používat číselník konferencí informace o konferenci lze vyplnit přímo v záznamu o sborníku stav záznamu o konferenci se po kompletním vyplnění přepne na Zkontrolováno, aby se sborník uvolnil k dalšímu použití k odkazování v příspěvcích v něm publikovaných do databáze se zadá příspěvek na konferenci stať ve sborníku či elektronickém sborníku v němž se vybere z nabídky příslušný sborník Nově se u článků vedených zejm. ve WoS doporučuje vkládat kromě základních identifikátorů (ISBN / ISSN) také kód UT-ISI a zejm. DOI (Digital Object Identifier), pokud existují. Kód DOI jednoznačně identifikuje elektronické dokumenty a je např. uváděn u článků v časopise Transactions on Transport Science. K uložení některých vědeckých výsledků v databázi VVVS je nezbytné přiřadit k tomuto výsledku akci (obecně jde o grant apod., v rámci něhož daný výsledek vznikl). Pokud autor opravdu nechce přiřadit k publikaci žádný grant, může využít v databázi akcí z hlavní nabídky položky Specifický výzkum, Jiný veřejný zdroj nebo Neveřejný zdroj. Aby bylo možné článek nebo knihu přiřadit k našemu zaměstnavateli (ČVUT), a tedy i k naší osobě se všemi z toho plynoucími výhodami (viz výše), je nezbytné uvádět pouze jeden z následujících možných označení pro ČVUT (jiné opravdu nejsou přípustné a výsledek pak nebude správně přiřazen!) a k tomu název fakulty (název ústavu je volitelný): Czech Technical University in Prague Czech Technical University České vysoké učení technické v Praze (česky psané články) Další poznámky k zadávání vědeckých výsledků do systému VVVS jsou uvedeny v rubrice Nejčastější nedostatky v RIV v rámci sekce Podpora vědy na webu ÚK ČVUT: Mezinárodní databáze vědeckých výsledků: Web of Knowledge (zaměřena na celý svět, ale zejm. na USA): Web of Science (WoS) společnosti Thomson Reuters složen ze tří citačních rejstříků podle oborů (výhradně články): Science Citation Index Expanded (SCI) od r (jediný rejstřík pro články, který interně uznává ČVUT!) Social Science Citation Index (SSCI) od r Arts & Humanities Citation Index (AHCI) od r Journal Citation Reports (JCR) výhradně impaktované časopisy s IF Conference Proceedings Citation Index Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters výhradně konference SCOPUS (společnost Elsevier, databáze zaměřena na Evropu) vznik až v r. 1995, databáze článků i konferencí, v souladu s metodikou RV VaVaI se uznávají jen časopisy. ERIH pro společenské a humanitní vědy, v rámci interní metodiky ČVUT se neuznává - 6 -

7 Poznámky k databázím vědeckých výsledků: Přístup do databází Web of Knowledge a SCOPUS je zajištěn pro každého zaměstnance ČVUT, a to přes web ÚK ČVUT buď přímo (http://knihovny.cvut.cz/informacni-zdroje/ Vyhledávání odborných informací nutno se však odkazovat z počítače s IP-adresou přidělenou ČVUT), nebo přes elektronické informační zdroje (EIZ https://dialog.cvut.cz/) přihlašuje se uživatelským jménem a heslem totožnými jako do Novellu, a je tedy možné se přihlásit z jakéhokoli počítače. Impakt-faktor (IF): Ukazatel vlivu časopisu vyvinutý a využívaný výhradně ve WoS. Vyjadřuje míru citovanosti článků publikovaných v daném časopise v předcházejících dvou letech. IF = počet citací v aktuálním roce na články publikované v přecházejících dvou letech / počet publikací v časopise v přecházejících dvou letech. Z IF časopisu lze usuzovat pravděpodobnost citování článků z daného časopisu. H-index (Hirschův index): Udává počet publikací, které byly alespoň h-krát citovány. Používá jej SCOPUS i WoS a lze je použít pro určení prestiže autorů nebo institucí. WoS umožňuje: vyhledávání vlastních článků v impaktovaných časopisech vyhledávání citací na vlastní články vyhledávání článků a autorů, kteří někoho citovali vyhledávání publikační činnosti univerzity v impaktovaných časopisech Přístup k JCR: Web of Knowledge Additional Resources Journal Citation Reports JCR umožňuje následující analýzu časopisů: zobrazení titulů časopisů: ve skupině dle oboru / vydavatele / země vydání vyhledávání konkrétního titulu zobrazení seznamu všech zahrnutých časopisů řazení časopisů dle názvu, počtu citací, IF atd. zobrazení údajů o časopisu: IF, citování, citovanosti časopisu včetně grafického znázornění, 5letý IF, poměr autocitací, immediacy index (IF jen za 1 rok), poločas citovanosti SCOPUS zahrnuje odkazy na plné texty do kterékoli databáze, do které má ČVUT přístup. Jednoznačná identifikace ČVUT v databázi SCOPUS při vyhledávání volbou Advanced Search : Affiliation ID = Důležité odkazy: (snad) všechny potřebné informace jsou (nesystematicky) uvedeny na webu RV VaVaI: nutnou podmínkou pro zhodnocení vědecké práce je vložení jejích výsledků do centrálního registru publikací, akcí (grantů, výzkumných záměrů a smluv) a uznání vědeckou komunitou (aplikace VVVS) na ČVUT: návod pro vkládání publikací do VVVS: celostátní databáze vědeckých výsledků, do níž jsou mj. automaticky exportovány záznamy z VVVS, RIV (registr informací o výsledcích):

8 Užitečné informace o hodnocení vědeckých výsledků jsou k dispozici na webu ÚK ČVUT v sekci Podpora vědy: Použitá literatura: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011). Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010 č. 555 (čj /10-RVV). prezentace ze semináře Zdroje pro hodnocení VaV FD ČVUT, konaného v lokální knihovně ČVUT FD, od přednášející Mgr. Lenky Němečkové z ÚK ČVUT vlastní poznámky autora z výše uvedeného semináře a postřehy z publikování a jeho hodnocení internetové stránky ÚK ČVUT, aplikace VVVS a RV VaVaI Určeno pro: zaměstnance a doktorandy Ústavu dopravních systémů ČVUT FD Datum: Zpracoval: Ing. Lukáš Týfa, Ph.D., ČVUT FD K612 Kontrolovala: Mgr. Lenka Němečková, ÚK ČVUT - 8 -

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV Hodnocení vědy Antonín Slabý 2 Rada

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Dokument je zveřejněn od 14. prosince 2012 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Dokument je zveřejněn od 8. ledna 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Dokument je zveřejněn od 24. 11. 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Č.j.: V Praze dne. září 2013 Výtisk č.: Materiál pro jednání Věc: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Důvod předložení

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Dotazy II. část: 1 / 6

Dotazy II. část: 1 / 6 Dotazy II. část: 1. Časopis je skenován databází Scopus, má ISBN, ale jednotlivá čísla jsou zároveň sborníky z konference a mají přidělené ISBN. Ve Scopus pak články mají někdy druh - článek v periodiku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) Č. j.: TACR/569/2015 2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA, podprogram 1 2015 Obsah

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

Obecné základy práce s informacemi

Obecné základy práce s informacemi I n v e s t i c e d o r o z v o j e a v z d ě l á v á n í Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/09.0194 Digitální portfolio Vysoká škola báňská-technická

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Jindřiška Kotrlová

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 106 Kč OBSAH Část normativní Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více