Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání"

Transkript

1 Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně

2 Obsah Hodnocení vědy a výzkumu v ČR RIV Hodnocené výsledky Kde publikovat kde si vybrat časopis ERIH, Scopus, Web of Science, Journal Citation Reports

3 Hodnocení VaV v ČR Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, zřízena na základě zákona 130/2002 o podpoře výzkumu. Výběr z činností: Příprava, kontrola a realizace národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s MŠMT, Příprava Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů včetně vlastního hodnocení výsledků, Zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Zpracování pravidelných ročních analýz, stanovisek a hodnocení stavu výzkumu, které předkládá vládě, srovnávání se zahraničím, zpracovávání dlouhodobých výhledů ve VaV, Navrhuje výši výdajů na výzkum, vývoj, inovace jednotlivých kapitol státního rozpočtu, Spravuje a provozuje Infomační systém výzkumu, vývoje a inovací

4 Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Centrální evidence aktivit - CEA Informace o příjemcích, poskytovatelích a výši podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, plní ji poskytovatelé podpory Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích - VES Informace o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji Centrální evidence projektů - CEP Informace o projektech výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků Centrální evidence výzkumných záměrů - CEZ Informace o výzkumných záměrech podporovaných z veřejných prostředků Rejstřík informací o výsledcích - RIV Informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků

5 RIV RIV (Registr informací o výsledcích) je jednou ze součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaV) obsahuje informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (MŠMT, MZe a další orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky. univerzita je předkladatel výsledku, dělí se na podřízené organizační jednotky Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV.

6 RIV - dokumenty Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů ve znění pro rok 2011: hodnotí se výsledky uplatněné za posledních 5 let (dle roku uplatnění). u ohodnocených výsledků se bodové hodnocení nemění (s výjimkou uplatnění patentu viz část II.4.2. a s výjimkou chybně zadaných výsledků) specifikuje název a popis bodovaných výsledků Popis údajů platných v roce 2012 podrobný popis údajů předávaných do RIV Změny struktury datových polí pro RIV

7 NRRE = Národní referenční rámec excelence AA Filosofie a náboženství AB Dějiny AC Archeologie, antropologie, etnologie AD Politologie a politické vědy AE Řízení, správa a administrativa AG Právní vědy AI Jazykověda AJ Písemnictví AL Umění, architektura, kulturní dědictví AM Pedagogika a školství Světově uznávané databáze: Web of Science Scopus ERIH

8 Výsledky s bodovým ohodnocením článek v odborném periodiku (druh výsledku J) Jimp - článek v impaktovaném časopise Web od Science označená jako Article, Review, Proceedings Paper nebo Letter Jneimp - článek v recenzovaném časopise ve světově uznávané databázi (ERIH, SCOPUS), min. počet stran = 2 Jrec - článek v českém recenzovaném časopise, pozitivní seznamy Identifikace dle ISSN, přednost má vyšší bodové ohodnocení, v roce uplatnění tj. v roce publikování musí být časopis zařazen do dané hodnotící databáze.

9 odborná kniha (druh výsledku B) rozsah nejméně 50 stran tištěného textu bez obrázků a příloh vydaná v nakladatelství s vědeckou redakcí recenzovaná alespoň jedním recenzentem mimo pracoviště autora, atributy odborné knihy (odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, abstrakt ve světovém jazyce, poznámkový aparát a přehled literatury (reference) přidělené ISBN, povinný výtisk v Národní knihovně ČR. Do RIV se uvádí pouze první vydání, další jen pokud je výrazně přepracované. Odbornou knihou je: monografie, kolektivní monografie, encyklopedie a lexikon, kritická edice, kritický komentovaný překlad, vědecky koncipovaný jazykový slovník, výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. Odbornou knihou nejsou učební texty, nepublikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, jazykové slovníky, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, souhrny odborných prací, souhrny abstraktů.. kapitola v odborné knize (druh výsledku C) kniha má editora a každá kapitola autora či kolektiv. body za kapitolu = body za knihu x faktor za kapitolu. Faktor za kapitolu = počet stran kapitoly / počet stran knihy. u českých knih jsou rozhodující údaje v katalogu Národní knihovny.

10 Rady knihovny Kniha se katalogizuje podle titulní stránky. Povinné údaje: název, případně podnázev, jméno autora, případně editora tj. toho nejdůležitějšího. Ostatní uveďte v tiráži včetně afilace, lze uvést názvy kapitol. Popřípadě vytvořte kapitolku autoři knihy, autorský kolektiv vydavatel Vyhněte se termínu jako učební text, lze využít k výuce, určeno pro posluchače

11 Výsledky s bodovým ohodnocením - pokračování článek ve sborníku (druh výsledku D) Body získávají sborníky evidované v databázi Conference Proceedings Citation Index Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters (New York, USA). Identifikace podle ISSN / ISBN, případně UT ISI kód článku. Nepoužívá se název sborníku. Popis evaluačního procesu na webech IC Podpora vědy

12 Evaluace sborníku do ISI Proceedings Základní publikační standardy: stránkování, včasnost vydání, dodržování mezinárodních konvencí, abstrakty a klíčová slova Obsah: celková kvalita prezentovaného výzkumu, kvalitní reference, obsahový přínos pro WoS - pokrytí oboru, oblasti zkoumání, geografické oblasti, popř. výstupů významné vědecké infstituce, prioritu mají opakující se konference Termín konání konference: pro technické a přírodní vědy jsou hodnoceny sborníky z konferencí konaných nanejvýš v předchozích 4 letech Název a místo konání konference: sborník musí obsahovat údaje o konferenci místo a datum konání Formy textu: knižní sborníky musí obsahovat plné texty příspěvků. Další informace: preferovány jsou online sborníky, popřípadě tištěné sborníky. Sborníky na CD přijímány nejsou. PDF soubory nesmějí být uzamčené (neumějí uzamčené soubory zpracovat). Tištěný sborník zašlete na korespondenční adresu: Publication Processing Thomson Reuters 1500 Spring Garden Street Fourth Floor Philadelphia, PA 19130, USA Elektronický sborník (formát XML, PDF) zašlete em na: ts.proceedings(at)thomsonreuters.com

13 Kde publikovat jak si vybrat časopis Seznamy recenzovaných neimpaktovaných časopisů (NRRE = 10 bodů) Časopisy indexované v ERIH (NRRE = bodů) Časopisy indexované ve Scopus (12 bodů) Časopisy s impakt faktorem Journal Citation Reports Seznam světových časopisů - Ulrichsweb = global serials directory, je propojen s JCR v případě, že časopis má IF

14 ERIH = European Reference Index for the Humanities Hodnocení vědy v humanitních oborech. Není databází, ale seznamem časopisů, rozdělení časopisů je založené na názoru odborných komisí složených z odborníků na daný obor. ERIH nesleduje citovanost publikací, a neumožňuje proto hodnocení vědecké kvality publikací podle tohoto kritéria 15 hodnocených oborů - mimo jiné Pedagogical and Educational Research, Linguistics, Gender Studies, Psychology, Podle NRRE jsou to např. obory AA Filosofie a náboženství AD Politologie a politické vědy AE Řízení, správa a administrativa AM Pedagogika a školství Původně 3 kategorie časopisů: ERIH A časopisy s velkým mezinárodním dopadem a ohlasem ERIH B standardní mezinárodní časopisy ERIH C časopisy s regionálním či místním významem. Od r seznam obsahuje kategorie: INT International Journals INT1 časopisy mezinárodní úrovně, které jsou citovány po celém světě INT2 - mezinárodní publikace s významnou viditelnosti a vlivu v různých oblastí výzkumu v různých zemích Národní časopisy NAT - odborné časopisy zaměřené především na domácí akademickou komunitu, občas citovány i mimo zemi publikování; hlavní cílovou skupinou jsou domácí akademické obce. https://www2.esf.org/asp/erih/foreword/search.asp

15 Scopus a humanitní vědy Scopus rozšířil portfolio indexovaných časopisů na dvojnásobek, nyní titulů tj. 20 % z celku ( 55 % Evropa, Střední východ a Afrika, 45 % ostatní části světa) Zastoupení oborů

16 Scopus Je bibliografickou databází, umožňuje: vyhledávat články podle autora, tématu, pracoviště, projektu sledování citací u všech článků na základě referencí a od roku 1996 identifikovat své články pod své jméno Scopus Author Identifier přiřazení článků pod správnou affiliaci tj. pod příslušnou organizaci vzájemně srovnávat a hodnotit časopisy Scopus Journal Analyzer

17 Journal Citation Reports Subject Category Selection

18 Osobní bibliografická databáze EndNote Web zdarma v rámci předplatného WoS (je třeba se zaregistrovat) možnost využívat webovou aplikaci EndNote Web pro správu osobních bibliografických a webových referencí aplikace EndNote Web je sdružena s citační databází Web of Science, ale dá se využívat i nezávisle na ní (lze importovat vyhledané záznamy z jiných zdrojů) u publikací ve WoS, které jsou již uloženy v "osobním" EndNote, se zobrazí ikonka (pouze po přihlášení do WoS jako registrovaný uživatel - "Sign in") z EndNote Web je možný export dat do ResearcherID

19 Hodnocení vědeckých časopisů Journal Citation Reports (JCR) - producent Thomson Reuters obsahuje většinu hlavních měřítek hodnocení časopisů, hlavním údajem je impact factor (impakt faktor) Journal Analyzer - součást databáze Scopus (producent Elsevier) - použít "Analytics" v horní liště informace o celkovém počtu citací, publikovaných článků, trendu citovanosti atd. srovnávací hodnoty: SRJ - SCImago Journal Rank SNIP - Source Normalized Impact per Paper vyjadřuje poměr průměrného počtu citací na článek daného zdroje (časopisu) a citační potenciál oboru (pravděpodobnost citování dokumentu v daném oboru)

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV Hodnocení vědy Antonín Slabý 2 Rada

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Nástroje pro správu bibliografických citací

Nástroje pro správu bibliografických citací 7.2.2012 Hodnocení Vědy a výzkumu v ČR citační databáze metriky Citační norma ČSN ISO 690:2010 základní informace Nástroje pro správu bibliografických citací WEB OF KNOWLEDGE Web of Science Journal Citation

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Dokument je zveřejněn od 14. prosince 2012 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Dokument je zveřejněn od 24. 11. 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Dokument je zveřejněn od 8. ledna 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Č.j.: V Praze dne. září 2013 Výtisk č.: Materiál pro jednání Věc: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Důvod předložení

Více

Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další

Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další Pracovní verze pro jednání Reprezentativní komise 15.12.2010 Připomínky k této verzi

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Termín pro podání přihlášek 14. listopad 2014, 16.00 hodin na adresu ústavu (u poštou dodaných zásilek bude rozhodovat poštovní razítko na zásilce)

Více

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) Č. j.: TACR/569/2015 2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA, podprogram 1 2015 Obsah

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Jindřiška Kotrlová

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Obecné základy práce s informacemi

Obecné základy práce s informacemi I n v e s t i c e d o r o z v o j e a v z d ě l á v á n í Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/09.0194 Digitální portfolio Vysoká škola báňská-technická

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Sociální sítě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací

Sociální sítě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací Sociální sítě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací Ilona TRTÍKOVÁ ilona.trtikova@uk.cvut.cz Současná věda se často označuje přívlastkem otevřená. Vědečtí pracovníci sdílejí data,

Více