Systém měření výkonu instituce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém měření výkonu instituce"

Transkript

1 Systém měření výkonu instituce Autor: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. Učební text vznikl za podpory projektu "Vytvoření kurzu Projektové financování vysokých škol" financovaného Fondem rozvoje vysokých škol pod číslem 72/2011 a je zařazen do kurzu: Projektové financování vysokých škol. Cíl učebního textu Cílem učebního textu Systém měření výkonu instituce je seznámit studenty i zaměstnance FF UK s problematikou měření výkonu instituce v oblasti vědy a výzkumu na základě odevzdaných záznamů vytvořených (autorských) děl a dalších výsledků vědecko-výzkumné činnosti do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen IS VaVaI). Osnova textu 1. Úvod Webová prezentace vyzkum.cz Vyhledávání v databázi RIV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací Druhy výsledků Bodové hodnocení výsledků Použité informační zdroje Otázky k zopakování problematiky Úvod Výkon výzkumné organizace ve vědě a výzkumu je měřen každoročně podle odevzdaných výsledků - záznamů autorských děl a dalších typů výsledků. Tyto výsledky vznikly buď na základě výzkumných projektů nebo v rámci běžné (projektově nepodpořené) vědeckovýzkumné činnosti organizace a autoři jsou zaměstnanci nebo studenti této organizace. Výsledky se rozumí publikované výstupy (články v periodikách, knihy apod.), také patenty nebo aplikované výsledky (např. software, certifikované metodiky). Na základě odevzdaných výstupů do společné databáze Informačního systému VaVaI jsou jednotlivé organizace hodnoceny a hodnoceny jsou také výzkumné projekty a programy, v rámci nichž výsledky vznikají. Za správnost odevzdaných záznamů (pravdivost publikovaných výsledků) v rámci svých organizací zodpovídají autoři. Organizace, které jsou na základě tohoto systému hodnoceny (jsou zodpovědny poskytovatelům), většinou kladou velký důraz na to, aby bylo odevzdáno co nejvíce pravdivých a platných výsledků. Je proto důležité, aby se jednotliví autoři (studenti magisterského či doktorského studia a hlavně zaměstnanci vědci) co nejlépe seznámili s podstatnými informacemi týkajícími se hodnocení vědy a výzkumu v České republice. Následující text je výtahem a interpretací metodiky platné pro léta a doporučení pro hodnocení vědy a výzkumu v ČR. Autorka měla k dispozici též metodiku navrženou pro rok 2012, ale ta zatím nebyla přijata. Text obsahuje praktické informace a návody pro autory tak, aby dokázali odevzdat co nejlépe záznamy o vlastní vědecko-výzkumné činnosti a výsledcích. 1

2 Z výše napsaného je patrné, že úspěch ve vědecko-výzkumné činnosti nespočívá (bohužel) jen v samotných výsledcích, ale též v dovednosti je prezentovat právě pro potřeby hodnocení vlastních organizací. Každý jednotlivý autor se tak stává členem vědecko-výzkumného týmu celé organizace (týmovým hráčem) a každý jednotlivý příspěvek je pak posuzován v souhrnu všech výsledků organizace. Podle druhu a významu jsou výsledkům přidělovány body, které jsou finančně ohodnoceny a organizace pak po přepočtení podle daných koeficientů získává finanční podporu. Záznamy o výsledcích jsou do informačního systému odevzdávány hromadně jednou ročně přes tzv. poskytovatele, což jsou zřizovatelé výzkumných organizací nebo grantové agentury podpořených projektů, v rámci nichž výsledky vznikly. Záznamy jsou od jednotlivých autorů většinou sbírány v průběhu kalendářního roku v jednotlivých organizacích do určité společné lokální databáze. 2. Webová prezentace vyzkum.cz Vstupní branou ke všem informacím týkajícím se hodnocení vědy, výzkumu, vývoje i inovací v České republice je webová prezentace: V úvodu prezentace se dočteme: Prostřednictvím této stránky Vám Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (odbory výzkumu a vývoje) poskytují přehledné aktuální informace státní správy o výzkumu a vývoji v České republice.[rvvi, 2011] Pro jednotlivé autory výsledků či řešitele projektů jsou podstatné zejména dvě sekce těchto webových stránek: - Hodnocení VaVaI; - Informační systém. Sekce Hodnocení VaVaI přináší zpracované výsledky a hodnocení vědecko-výzkumné činnosti všech výzkumných organizací v České republice. Obsahuje důležité dokumenty týkající se tzv. bodování výsledků, metodiky hodnocení a další. Sekce Informační systém zpřístupňuje všechny veřejné databáze pro potřeby hodnocení a informací o vědě a výzkumu. Pravděpodobně nejvyužívanějšími databázemi jednotlivými autory a řešiteli projektů jsou: - CEP Centrální evidence projektů VaVaI; - CEZ Centrální evidence výzkumných záměrů; - RIV Rejstřík informací o výsledcích. Centrální evidence projektů VaVaI CEP zpřístupňuje záznamy o všech projektech od různých poskytovatelů (ministerstev, grantových agentur apod.), které jsou nebo byly řešeny na našem území. Záznamy projektů jsou provázány s uplatněnými výsledky, které vznikly za jejich podpory. Stejně tak Centrální evidence výzkumných záměrů CEZ je databází výzkumných záměrů, které jsou nebo byly u nás řešeny. Rejstřík informací o výsledcích RIV je pak databází, v níž lze vyhledat všechny tzv. uplatněné výsledky (zveřejněné výsledky), tj. záznamy o těchto výsledcích, které vznikly na základě vědecko-výzkumné činnosti všech výzkumných organizací v České republice. Vyhledatelné jsou jednotlivé záznamy publikovaných děl, patentů či aplikovaných výsledků. 2

3 Výsledky jsou pak propojené jednak s projekty, v rámci nichž vznikly, a jednak se záznamy subjektů, za něž byly odevzdány (jednotlivé vědecko-výzkumné organizace) Vyhledávání v databázi RIV V databázi RIV lze vyhledávat v jednoduchém i rozšířeném režimu. Praktičtější pro přesnější vyhledávání je přepnout do rozšířeného režimu, kde lze vyhledávat např. i pomocí jména a příjmení tvůrce. V jednoduchém režimu (obr. č. 1) lze vyhledávat pouze podle příjmení tvůrce, což může být v rámci výsledků za celou ČR v případě častých českých příjmení značně nepřesné. Pro vyhledávání konkrétního výsledků jsou ve vyhledávací masce nejdůležitější sekce: - tvůrce výsledku autor; - výsledek zde lze hledat např. podle názvu výsledku, roku uplatnění, oboru skupině, do kterého je výsledek zařazen. Rok uplatnění je rokem, ve kterém došlo k vydání (zveřejnění) výsledku. V databázi se lze setkat ještě s rokem sběru dat. To je rok, ve kterém byl záznam o výsledku do databáze zaslán. Většinou se neshoduje s rokem uplatnění. Ve vyhledávací masce dále narazíme na následující termíny: - předkladatel výsledku organizace, za kterou autor odevzdal záznam výsledku; - dodavatel dat ministerstva, grantové agentury a další organizace, které financují vědu a výzkum a poskytují granty a výzkumné záměry v ČR pro tyto účely; - obor-skupina ke klasifikaci vědních oborů se využívá číselník oborů vytvořený pro účely IS VaVaI (v oblastech CEP, CEZ i RIV); každý obor je označen dvěma písmeny; každý záznam výsledku musí být klasifikován pomocí této klasifikace, např.: AA filozofie a náboženství; AB dějiny; AM pedagogika a školství. V rozšířeném režimu (obr. č. 2) lze vyhledávat podrobněji podle detailnějších kritérií. Sekce Základní údaje o výsledku : - druh výsledku typ publikace kniha, článek v časopise, typ aplikovaného výsledku patent, poloprovoz, certifikovaná metodika apod.; - jazyk výsledku; - dodavatel dat stejné jako v jednoduchém vyhledávacím režimu; - identifikační kód každý záznam v databázi má svůj jedinečný identifikační kód. Sekce Předkladatel výsledku nabízí možnost vyhledávání podle údajů vztahující se k organizaci, za níž je výsledek odevzdán např. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Sekce Tvůrce výsledku se týká právě autora výsledku. Sekce Výsledek : Název je název samotného výsledku. Pokud se jedná např. o článek v časopise, pak názvem se myslí název článku. Název dokumentu to je název mateřského dokumentu, v němž je dílčí výsledek publikován např. název časopisu, název knihy, pokud se uplatňuje pouze kapitola v knize. 3

4 Sekce Návaznosti výsledku umožňuje vyhledávání podle typu programu, projektu nebo výzkumného záměru, v rámci něhož byl výsledek vytvořen. 4

5 Obr. č. 1 Vyhledávací maska v databázi RIV jednoduchý režim 5

6 Obr. č. 2 Vyhledávací maska v databázi RIV rozšířený režim 6

7 3. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací Rada pro výzkum, vývoj a inovace každoročně vydává nebo aktualizuje Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Nyní platná metodika pro roky 2010 a 2011 bude pravděpodobně nahrazena novou metodikou, která zatím existuje pouze v návrhu. Metodika je pravidelně rozdělena do větších kapitol zabývajících se podmínkami hodnocení výsledků výzkumných organizací, výsledků celých programů (které vypisují grantové agentury, ministerstva apod.), pravidly ověřitelnosti výsledků a pravidly rozdělování institucionálních prostředků na základě právě odevzdaných výsledků. Velmi významnou částí metodik jsou též přílohy, které rozpracovávají např. druhy odevzdávaných výsledků, bodové hodnocení nebo harmonogram hodnocení výsledků, který má v průběhu roku několik fází. Na s. 4 Metodiky se dočteme, že Hodnocení výsledků se provádí výhradně na základě platných údajů předaných do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen IS VaVaI ). IS VaVaI právě obsahuje všechny databáze včetně RIV, které jsou zpřístupněny přes rozhraní (příp. viz výše. Je tedy zřejmé, že údaje musejí být pravdivé a pečlivě zpracované. Výsledky jsou pak souhrnně hodnoceny vždy v období pěti let. V roce 2011 byly hodnoceny výsledky uplatněné v letech včetně Druhy výsledků Pro řešitele projektů a samotné autory výsledků vědecko-výzkumné činnosti je pravděpodobně nejdůležitější typologie výsledků podle metodiky. Metodika velmi úzce vymezuje typy výsledků, jejichž záznamy lze do IS VaVaI poslat. Některé z těchto výsledků jsou pak bodově a potažmo finančně hodnoceny. Některé výsledky nejsou zahrnuty do hodnocení nebo jsou hodnoceny nulovým počtem bodů. To však neznamená, že by neměly být do IS VaVaI zasílány. Definice jednotlivých typů výsledků vždy obsahují doplňující informaci pro účely hodnocení právě proto, protože v souhrnu jen část odevzdaných výsledků je nakonec bodově hodnocena. Dále je nutné podotknout, pokud vznikl jakýkoliv výsledek na základě grantové podpory, která má být poskytovateli vykázána a daný výsledek neodpovídá definicím podle metodiky, lze jistě takový výsledek odevzdat vždy jako typ O ostatní výsledky. Tyto výsledky nejsou hodnoceny vůbec, mohou však v databázi být proto, aby řešitel deklaroval využití grantových prostředků. Níže se pokusím co nejpodrobněji tuto celou problematiku osvětlit. Informace čerpám většinou z metodik IS VaVaI 2010 a 2011 a návrhu 2012 a též z vlastní poměrně bohaté zkušenosti. Výsledky, které lze do IS VaVaI zasílat, se dělí na dvě základní skupiny: - hodnocené výsledky; - nehodnocené výsledky. Každý typ výsledku má v systému svoje písmenné označení. Uvádím jej v závorce podle metodik. Hodnocené výsledky zahrnují: - článek v odborném periodiku (dle číselníku IS VaVaI se jedná o druh výsledku J) 7

8 s vnitřním členěním: - Jimp - článek v impaktovaném časopise WoS, - Jneimp - článek v recenzovaném časopise ve světově uznávané databázi (ERIH A, ERIH B, ERIH C, SCOPUS), - Jrec - článek v českém recenzovaném časopise, - odborná kniha (druh výsledku B) nebo kapitola v odborné knize (druh výsledku C), - článek ve sborníku (druh výsledku D), - patent (druh výsledku P), - užitný nebo průmyslový vzor (druh výsledku F), - poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (druh výsledku Z)), - prototyp, funkční vzorek (druh výsledku G), - poskytovatelem realizovaný výsledek (druh výsledku H), - specializovaná mapa, certifikované metodiky a postupy (druh výsledku N), - software (druh výsledku R), - výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu (druh výsledku V). Nehodnocené výsledky zahrnují: - audiovizuální tvorba nebo elektronický dokument (A), - zorganizování výstavy (E), - zorganizování workshopu (W), - zorganizování konference (M), - ostatní výsledky (O). Proto, aby se autoři mohli rozhodnout, pod který typ svůj výsledek zařadí, je nutné blíže vysvětlit jejich definice. Soustředím se pouze na ty typy výsledků, které jsou nejčastější v humanitně a společensko-vědně zaměřených výzkumných organizacích Článek v odborném periodiku Definice podle metodiky : Odborný článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem... Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je nebo byl vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. Články v odborném periodiku (časopise) se člení pro účely hodnocení na: - Jimp článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem Article, Review, Proceedings Paper nebo Letter, a je publikován v periodiku, jehož impaktní faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společností Thomson Reuters JSC článek v odborném periodiku, který je obsažen ve světově uznávané databázi SCOPUS. - Jneimp článek v odborném periodiku, který je obsažen ve světově uznávané databázi ERIH. 8

9 - Jrec článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis. Článkem v odborném periodiku (časopise) nejsou: Texty informativního nebo popularizačního charakteru, ediční materiály, opravy, rešerše nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku, dále abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci) apod. Co z výše uvedené definice vyplývá: Do IS VaVaI se jako odborný článek s písmenným označením J odevzdává takový druh článku, který je výsledkem vědecko-výzkumné činnosti. Je to článek zveřejňující výsledky výzkumu, tzv. původní článek. Může to být článek i tzv. přehledový, ale musí mít náležitosti odborného článku: použité metody zkoumání, použití odborné literatury, výsledky apod. Nesmí se jednat o popularizující článek. Co je důležitým kritériem pro to, aby se autor mohl rozhodnout, zda záznam článku do IS VaVaI zašle, je ta skutečnost, zda byl článek recenzován. Nestačí to, zda vyšel v rámci recenzovaného periodika. Některé články ani v recenzovaných periodikách recenzovány nejsou. Jedná se zejména o články druhu recenze, o různé popularizující přehledové nebo informativní statě, úvodníky atp. (V některých databázích se setkáme s termínem review article, který označuje rozsáhlé studie týkající se kritické a srovnávací analýzy literatury. Pokud takový článek projde recenzním řízením, pak může být též odevzdán jako odborný článek druhu J ). Pokud tedy autorský článek byl recenzován většinou dvěma nezávislými odborníky, pak lze s jistotou říct, že může být do IS VaVaI zaslán jako odborný článek druhu J. Pokud recenzován nebyl, pak jej takto zaslat nelze a nezáleží na tom, v jakém časopise byl publikován. Pokud takový článek ovšem autor (řešitel projektu) vykazuje jako součást řešení svého projektu, pak může být odevzdán jako typ výsledku druhu O tzn. ostatní výsledky. Ne všechny odborné články druhu J jsou pak nakonec ještě bodově hodnoceny. Týká se to pouze těch článků, které byly publikovány v rámci periodik, které jsou indexovány v některé z databází: - Web of Knowledge; - Scopus; - ERIH. V případě českých periodik je pro bodování určen seznam recenzovaných periodik: Seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice Pokud článek vyšel v rámci periodika, které není ani v jedné z databází a ani v Seznamu neimpaktovaných českých periodik, pak získá nulové hodnocení. V databázi IS VaVaI však zůstává, má tam své místo. Problematiku databází Web of Knowledge, Scopus a ERIH rozebereme v kapitole 3.2. Bodování výsledků Odborná kniha Definice z metodiky : Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu 9

10 alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a posouzená alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kriteria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C (v případě jednoho a toho samého předkladatele výsledku poznámka autorky). Odbornou knihou nejsou: Učební texty (tj. učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN, dále běžné jazykové slovníky, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů. Odbornou knihou dále nejsou: metodické příručky, katalogy, normy, cestopisy, beletrie, texty divadelních her, výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce, komerční překlady z cizích jazyků nebo memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů. Upřesnění pro účely hodnocení: Hodnoceny budou knihy pouze s přiděleným ISBN nebo ISMN kódem. Knihy vydané vydavateli v ČR budou do hodnocení zahrnuty pouze v případě registrace povinného výtisku v Národní knihovně ČR. Co z výše uvedené definice vyplývá: Jako knihu typu B do IS VaVaI nelze zaslat jakoukoliv publikaci, kterou vytvoří autor nebo tým autorů. Musí mít určité náležitosti: 1) musí být lektorována; 2) tematicky by měla být poměrně úzce vymezena; i když to bude monografie od více autorů, nemůže to být jen sbírka různých statí na široké téma; mělo by být evidentní, že kniha vznikla s určitým záměrem, kapitoly na sebe logicky navazují; 10

11 3) kniha by měla být výsledkem vědecko-výzkumné činnosti, nelze odevzdávat učebnice, skripta, příručky, populární monografie, beletrii apod.; 4) v případě překladatelské činnosti se musí jednat o kritický překlad náročných historických, filozofických, teologických a dalších děl, který je doplněn studií od překladatele; 5) v případě ediční činnosti se musí jednat o kritická vydání děl jiných autorů, doplněná kritickým výkladovým aparátem, studiemi apod.; 6) jako knihu nemůže sám tvůrce odevzdat tehdy, pokud je pouze jejím editorem; u takové knihy se spíše odevzdávají jednotlivé kapitoly samostatně nebo jako celek se odevzdává tehdy, pokud autorský tým je z jednoho pracoviště; 7) rozsah knihy by měl být minimálně 50 tištěných stran bez příloh; 8) knize musí být přiděleno ISBN; 9) může být vydána elektronicky; 10) vydavatelství (nakladatelství) by mělo mít vědeckou redakci Kapitoly z knih Kapitolu v knize lze odevzdat jako samostatný výsledek. Vědecko-výzkumný profil kapitoly je posuzován podle knihy jako celku. Kniha, z níž je kapitola odevzdána, musí odpovídat výše uvedeným požadavkům na knihu podle metodik IS VaVaI. Samostatně kapitolu z knihy se doporučuje odevzdat v následujících případech: a) kniha má více autorů, je pak organizačně snazší odevzdat záznamy jednotlivých kapitol zejména v případě, kdy autoři pocházejí z různých pracovišť; s největší pravděpodobností nemá taková kolektivní monografie také hlavní autory, pouze editory; editorská činnost se do IS VaVaI nevykazuje; b) pokud má kniha hlavního autora a ostatní autoři přispěli svými kapitolami doplňkově, pak lze odevzdat knihu jako celek na pracovišti daného hlavního autora a autoři kapitol z jiných pracovišť mohou odevzdat své kapitoly zvlášť; je nutné podotknout, že není možné z jednoho pracoviště odevzdat knihu jako celek a zároveň kapitoly; c) v případě dalšího vydání knihy, která již byla do IS VaVaI odevzdána v 1. vydání v případě, že nové vydání je obohaceno novou (novými) kapitolou; knihu v novém vydání nelze odevzdat do IS VaVaI znovu, lze odevzdat právě jen nové kapitoly Článek ve sborníku Definice podle metodiky : Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Článkem ve sborníku nejsou: Účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), nebo sebraná a vydaná abstrakta. Upřesnění pro účely hodnocení: Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky s příznakem Proceedings Paper ve sbornících evidovaných v databázi WOS. společností Thomson Reuters, v minimálním rozsahu 2 stran textu. Pokud je sborníku přiděleno ISSN a je evidován v databázi SCOPUS, bude hodnocen jako JSC. 11

12 Co z výše uvedeného vyplývá: Do IS VaVaI lze odevzdat záznamy statí ve sborníku, ne sborník jako celek. Sborník musí být recenzován. Sborníkem se rozumí pouze výstup z konference, semináře či workshopu. Sborníkem se nemyslí podle metodik souhrn ad hoc prací, jiným termínem řekněme antologie textů, které byly shromážděny a vydány Certifikovaná metodika Definice výsledků Certifikovaná metodika a Památkový postup jsou poměrně zřejmé. Citujeme je zde tedy v plném znění z metodiky navržené pro rok 2012 bez dalšího vysvětlení. Definice z metodiky : Výsledek Certifikovaná metodika realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy schválena a doporučena pro využití v praxi Památkový postup Definice z metodiky : Výsledek Památkový postup realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Památkový postup je postup, kterým je v aplikovaném výzkumu národní a kulturní identity ověřený soubor činností a v některých případech i materiálů a technologií, které vedou k záchraně, zachování nebo zhodnocení objektu kulturního dědictví. Podmínkou u památkového postupu je prokázané ověření v praxi Software Definice výsledků software prochází v současnosti změnami. Obecně platí (parafrázuji definice z metodiky a návrhu 2012), že software jako výsledek do IS VaVaI může být zadán tehdy, pokud vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením výzkumné aktivity a pokud může být volně používán v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s 16 zákona. Nelze vykazovat software, který vznikl jen pro potřeby tvůrce Bodové hodnocení výsledků V této kapitole se pokusíme nastínit, jakým způsobem jsou výsledky zaslané do IS VaVaI bodovány. Každý typ výsledku (článek v časopise, kniha, stať ve sborníku) je bodován podle jiného klíče. Bodové hodnocení prochází změnami a v metodikách pro rok 2010 a 2011 a v návrhu metodiky 2012 se velmi liší. Je nutné podotknout, že existují verifikační mechanizmy a kontroluje se, zda odevzdané publikace odpovídají uvedeným druhům výsledků, zda vyhovují všem náležitostem. Až poté jsou bodově hodnoceny. Dalším kritériem pro udělení bodů je ta skutečnost, zda obor, do něhož je výsledek zařazen (klasifikován), patří do rámce NRRE Národní referenční rámec excelence. Do rámce NRRE spadají následující obory: AA - Filosofie a náboženství, AB - Dějiny, AC - Archeologie, antropologie a etnologie, AD - Politologie a politické vědy, AE - Řízení, správa a administrativa, AG - právní vědy, AI - Jazykověda, AJ - Písemnictví, masmedia a audiovize, AL - Umění, architektura a kulturní dědictví, AM - Pedagogika a školství. 12

13 Výsledky, které jsou klasifikovány obory NRRE, dostávají jiné bodové hodnocení (výsledky druhu B kniha, C - kapitola v knize Jrec a Jerih články v periodikách v příslušných databázích). Všechny ostatní obory jsou pak bodovány jednotně Bodování článků v časopisech Jak jsem již výše uvedla, každý druh dokumentu je bodován podle jiných kritérií. Články v časopisech jsou hodnoceny podle toho, zda jsou indexovány ve významných světových databázích. Metodika zvolila tři základní významné databáze: - Web of Science; - Scopus; - ERIH. Navíc je budován Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice pro významná česká periodika ze všech oborů a tento seznam je též použit pro bodování v rámci IS VaVaI. Web of Science Web of Knowledge (WoK) je rozhraní zpřístupňující několik databází. Je provozováno v současnosti korporací Thomson-Reuters. Mezi databáze patří např. tři databáze citačních rejstříků sdružené do databáze Web of Science (WoS), které jsou významné tím, že excerpují (zpracovávají) články z několika tisíc světových periodik ze všech oborů (převažují technické, přírodovědné, ekonomické a medicínské obory) a na základě citačních ohlasů pak vytvářejí zázemí pro výpočet tzv. impakt faktoru. Další významnou databází v rozhraní Web of Knowledge je databáze Journal Citation Report, která zpřístupňuje vypočítaný impakt faktor u jednotlivých excerpovaných periodik. Impakt faktor se každý rok přepočítává a jeho hodnota může kolísat. Tento impakt faktor je základem výpočtu bodového hodnocení článků, které jsou vykazovány do IS VaVaI. Protože impakt faktor nelze ze své podstaty a definice uplatnit pro humanitně orientovaná periodika, existuje právě v systému IS VaVaI režim oborů NRRE. Scopus Scopus je též citační databáze. Excerpuje několik tisíc významných periodik ze všech oborů z celého světa. Je provozována společností Elsevier. Svým způsobem je obdobou databází citačních rejstříků na platformě Web of Knowledge. Excerpční základna periodik se však do určité části liší. Pro databázi Scopus je jako základ výpočtu bodu článku v IS VaVaI využit její indikátor SJR (SCImago Journal Rank), který hodnotí známost nebo viditelnost odborného periodika [Vavříková, 2008, s. 34]. ERIH European Research Index in Humanities ERIH je seznamem významných evropských i mimoevropských periodik v oblasti humanitních věd. Je budován na půdě asociace Evropská organizace pro vědu, která sdružuje organizace věnující se vědě a výzkumu ze třiceti evropských zemí. Seznam periodik je dělen podle významnosti do tří hlavních skupin a pro potřeby hodnocení článků v IS VaVaI se tyto tři skupiny rozlišují. Každá skupina je jinak bodově hodnocena. Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice Tento seznam je budován samotnou Radou pro výzkum, vývoj a inovace, která řídí celý systém IS VaVaI. Seznamu se zkráceně též někdy říká Seznam pozitivních periodik. 13

14 Seznam shromažďuje významná recenzovaná periodika ze všech oborů vydávaná na území České republiky Odborná kniha a kapitola v knize Pokud odborná kniha vyhovuje kritériím uvedeným v definici v metodice, pak je hodnocena. Pokud nevyhovuje definici, pak by měla být z IS VaVaI smazána a případně odevzdána jako druh výsledku ostatní. Hodnocení kapitoly v knize se odvíjí od hodnocení knihy. Výpočet je založen na poměru počtu stran kapitoly a rozsahu celé knihy Článek ve sborníku Aby byl článek ve sborníku hodnocen, musí být sborník evidován buď v databázi Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) nebo Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), které jsou přístupné přes platformu Web of Knowledge. Pokud nejsou v těchto bázích evidovány, obdrží nulové bodové hodnocení. V IS VaVaI mohou zůstat Další typy výsledků Hodnocení dalších typů výsledků se v současnosti značně mění a je nutné vyčkat na novou metodiku Použité informační zdroje Česko. Úřad vlády. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Metodika, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) [online]. Praha : Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2010 [cit ]. 45 s. Dostupné na www: < Česko. Úřad vlády. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Metodika, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro rok 2012) [elektronický text]. Neschválený návrh. Praha : Rada pro výzkum, vývoj a inovace, s. Nedostupné. Česko. Úřad vlády. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice [online]. Praha : Rada pro výzkum, vývoj a inovace, c2011 [cit ]. Dostupné na www: < Česko. Úřad vlády. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. RVVI, Výzkum a vývoj v ČR [online]. Praha : Rada pro výzkum, vývoj a inovace, c2011 [cit ]. Dostupné na www: < VAVŘÍKOVÁ, Lucie Úvod do scientometrie [elektronický učební text] [cit ]. 39 s. Interní učební text, zpracovaný pro potřeby kurzu Scientometrie a hodnocení vědy. Dostupné po zaregistrování a schválení tutory kurzu na serveru: < 14

15 5. Otázky k zopakování problematiky 1) Co je to IS VaVaI. 2) K jakým účelům je budována databáze RIV. 3) Jaké druhy výsledků vědecko-výzkumné činnosti lze do RIV zasílat. 4) Jak jsou hodnoceny jednotlivé výstupy v databázi RIV. 15

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze)

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze) CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, UZNATELNÝCH V RIVU VČETNĚ JEJICH BODOVÉHO HODNOCENÍ (Výňatek z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Více

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV KDE NALEZNU INFORMACE O ZAŘAZENÍ DOKUMENTU? RIV Popis údajů RIV pro rok 2010 http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=986 (pdf dole) ASEP v

Více

ZKUŠENOSTI S UZNÁVÁNÍM

ZKUŠENOSTI S UZNÁVÁNÍM ZKUŠENOSTI S UZNÁVÁNÍM VÝSLEDKŮ Ů DO RIV Alena Turečková Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV Zkušenosti s uznáváním výsledků do RIV Alena Turečková Obsah prezentace IS VaVaI Termíny a odesílání

Více

J Článek v odborném periodiku (časopise) B Odborná kniha

J Článek v odborném periodiku (časopise) B Odborná kniha Definice jednotlivých druhů výsledků (platné od roku 2010), které budou zařazeny do hodnocení v souladu s Metodikou hodnocení výsledků a výzkumných organizací RVVI J Článek v odborném periodiku (časopise)

Více

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011), ze dne 11.5.2011 Kód Název

Více

Druhy výsledků, které budou v rámci Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2010, 2011 a 2012 zařazeny do hodnocení.

Druhy výsledků, které budou v rámci Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2010, 2011 a 2012 zařazeny do hodnocení. Definice druhů výsledků, platné od roku 2010 včetně Příloha č. 2 Druhy výsledků, které budou v rámci Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2010, 2011 a 2012 zařazeny do hodnocení.

Více

NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ

NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti za rok 2011 Schváleno akademickým senátem FIS dne Preambule:

Zásady hodnocení publikační činnosti za rok 2011 Schváleno akademickým senátem FIS dne Preambule: Zásady hodnocení publikační činnosti za rok 011 Schváleno akademickým senátem FIS dne 7.4. 011 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle:

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

4. Definice druhů výsledků

4. Definice druhů výsledků 4. Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 10) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT Č. 1/2015 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně

SMĚRNICE DĚKANA FEKT Č. 1/2015 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT Č. 1/2015 pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně Výsledky pedagogické a tvůrčí činnosti

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 Úřad vlády ČR Č.j. 08724/09-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 Obsah A. ÚVOD... 2 B. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ... 3 B.1. CÍLE HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ... 3 B.2. VSTUPY

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a její aplikování v roce 2013 a 2014

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a její aplikování v roce 2013 a 2014 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a její aplikování v roce 2013 a 2014 Ing. Martin Matějka sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky 1 Metodika 2013 schválena

Více

Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro účely Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. (platné od 1.1.2013) Jednotlivé druhy jsou definovány pro Informační

Více

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Ing. Viera Hudečková, oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací JIC Brno, 5. 11. 2014 1 Obsah 1. Výzkum a vývoj v číslech 2. Webová stránka

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Žalanského 68/54 Praha 17- Řepy OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 čl. 1 Odborné publikační aktivity akademických pracovníků VŠRR Informace o předávání dat do IS VaVaI

Více

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce)

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) cíl: získat maximum bodů v každém kalendářním roce body se přidělují podle metodiky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace (RV VaVaI) motivace: bodové

Více

Etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací a uplatnění připomínek a způsob vypořádání připomínek

Etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací a uplatnění připomínek a způsob vypořádání připomínek Etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací a uplatnění připomínek a způsob vypořádání připomínek Jaroslav Pecen Oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 13.03.2012 1

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno AS FIS 16.12. 2015 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a) podpora publikační

Více

Informačné systémy o vede

Informačné systémy o vede Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR prístup k elektronickým informačným zdrojom N IS P E Z Informačné systémy o vede Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom Zborník z medzinárodnej

Více

RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. FINANCOVÁNÍ Struktura normativního rozpočtu VVŠ (v %) rok 2010 2011 Celkem 100,0 % 100,0 % Normativní část rozpočtu

Více

Dotazy od poskytovatelů

Dotazy od poskytovatelů Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Dotazy od poskytovatelů seminář Hodnocení VaV v roce 2011 dne 29. března 2011 Zdrojem pro odpovědi jsou veřejně přístupné informace

Více

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice Úřad vlády ČR Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice Ing. Martin Matějka 6.4.2010 MŠMT, Praha 1 Obsah Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací novela zákona 130/2002 Sb. základní

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 9 / 2016 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně

SMĚRNICE DĚKANA Č. 9 / 2016 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA Č. 9 / 2016 Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v Brně Výsledky pedagogické a tvůrčí činnosti

Více

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Popis údajů do IS VaV RIV 2014 - dokument zveřejněn 8. ledna 2014 www.vyzkum.cz Pravidla pro předávání dat Popis údajů RIV 2014 Definice druhů výsledků

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014

Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014 www.vscht.cz Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014 10. 2. 2014 1 Obsah Metodika hodnocení výsledků stručně, význam, cíle, předpisy, postupy v roce 2014, druhy výsledků a jejich hodnocení (I.

Více

Tvorba odborné publikace

Tvorba odborné publikace Tvorba odborné publikace Iveta Fürstová Iveta.furstova@techlib.cz Přehled Východiska Plánování Tvorba Výsledky Východiska: 1. Proč kniha vzniká? cíl a poslání knihy volba tématu proč toto téma - nutnost,

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4)

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4) statutárním orgánem příjemce). Vyúčtování podpory a ocenění výsledků se předává pouze poskytovateli jako samostatné dokumenty k podkladům pro předsedy OR. 6) Podklady pro předsedy OR zasílejte v jednom

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2015 Věc Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním systému OBD Působnost pro všechny útvary a studenty univerzity

Více

světový jazyk 3) 40 40 ostatní jazyky 20 D článek ve sborníku 4) 8 P patent 40 / 200 5) 500 6) Z (T) poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

světový jazyk 3) 40 40 ostatní jazyky 20 D článek ve sborníku 4) 8 P patent 40 / 200 5) 500 6) Z (T) poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno provádí příjemcem podpory u výsledků, které budou podle uzavřených Smluv o využití výsledků projektu předávány poskytovateli k využití v rámci rezortu MO. Ocenění tvoří přílohu závěrečné (případně průběžné)

Více

Schváleno Radou pro výzkum a vývoj na jejím 230. zasedání konaném dne

Schváleno Radou pro výzkum a vývoj na jejím 230. zasedání konaném dne P o s t u p p ř í p r a v y S e z n a m u r e c e n z o v a n ý c h n e i m p a k t o v a n ý c h p e r i o d i k vydávaných v České republice Schváleno Radou pro výzkum a vývoj na jejím 230. zasedání

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA Impakt faktor a informace k předávání údajů do RIV

PRÁVNICKÁ FAKULTA Impakt faktor a informace k předávání údajů do RIV MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Impakt faktor a informace k předávání údajů do RIV 2 Impakt faktor a informace k předávání údajů do RIV OBSAH Impakt faktor... 4 Úvod... 4 Co je Impakt faktor (IF)...

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Dokument je zveřejněn od 5. ledna 2011 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky. Tadeusz Sikora

Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky. Tadeusz Sikora Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky Tadeusz Sikora Program přednášky Proč publikovat? Hodnocení vědeckých výkonů v ČR Rešerše Zdroje informací pro

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Úřad vlády ČR Č.j.: 6951/2012-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Úřad vlády ČR Č.j.: 6951/2012-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne

Více

Definice výsledků podporovaných programem ALFA

Definice výsledků podporovaných programem ALFA Č. j.: TACR/4442/2012 Definice výsledků podporovaných programem ALFA Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro roky 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro roky 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro roky 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV:

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV: 1) Můj článek vyšel jen elektronicky, mohu ho vykázat do RIV? A jak ho mám stránkovat? odpověď: Ano, do RIV ho lze poslat jako článek, pokud obsahuje původní

Více

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) Lenka Kretschmerová

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) Lenka Kretschmerová Rejstřík informací o výsledcích (RIV) Lenka Kretschmerová Vklap - Sada nástrojů pro podporu sběru dat do IS VaVaI http://www.isvav.cz/vklap/ Aplikace Vklap lze již bez problémů spouštět i v prostředí Java

Více

Rejstřík Informací o Výsledcích

Rejstřík Informací o Výsledcích Rejstřík Informací o Výsledcích a jeho vazby na: - vkládání údajů o výsledcích - provedení kontrol výsledků - hodnocení výsledků Ing. Jaroslav Pecen I. Vybrané ustanovení zákona č. 130/2002 Sb. Podpora

Více

Vědeckáčinnost, výzkum a vývoj v ČR

Vědeckáčinnost, výzkum a vývoj v ČR Obsah Vědecká, výzkumná a vývojová činnost v ČR Výsledky výzkumu a vývoje v ČR a jejich hodnocení Vědeckáčinnost, výzkum a vývoj v ČR Právní ochrana výsledků pedagogické a vědecké práce MVV97K/01 Vědecká,

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 AVU vyhlašuje pro rok 2016 výběrové řízení v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace 1 Obsah 1. Změny týkající se předávaných údajů do IS VaVaI

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

Výsledky podporované programem DELTA

Výsledky podporované programem DELTA Výsledky podporované programem DELTA Č. j.: TACR/4872/2015 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů S e z n a m r e c e n z o v a n ý c h n e i m p a k t o v a n ý c h p e r i o d i k Postup aktualizace v roce 2010 Obsah stránka 1. Úvod 2 1.1. Definice recenzovaného periodika 3 2. Harmonogram 3 3. Proces

Více

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká

Význam patentů v hodnocení vědy. Mgr. Věra Pilecká Význam patentů v hodnocení vědy Mgr. Věra Pilecká 1 Osnova hodnocení VaVaI v ČR metodika hodnocení patenty v rámci hodnocení (bodové ohodnocení, druhy patentů v rámci hodnocení) patenty na ČVUT porovnání

Více

Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK

Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK Účelová podpora - programy NAKI a NAKI-II oba vychází

Více

Rada pro výzkum a vývoj

Rada pro výzkum a vývoj Rada pro výzkum a vývoj S e z n a m r e c e n z o v a n ý c h n e i m p a k t o v a n ý c h p e r i o d i k Postup aktualizace v roce 2009 Obsah stránka 1. Úvod 2 1.1. Definice recenzovaného periodika

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazování

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazování Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazování Ing. Viera Hudečková, sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace 1 Obsah

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

Rada pro výzkum a vývoj. Úřad vlády ČR. v České republice. Ing. Martin Matějka. 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1

Rada pro výzkum a vývoj. Úřad vlády ČR. v České republice. Ing. Martin Matějka. 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1 Úřad vlády ČR Hodnocení výzkumu a vývoje v České republice Ing. Martin Matějka 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1 Motto: Proč hodnotit výzkum a vývoj? Tři dobré důvody: stát chce dobře hospodařit

Více

Interní grantová agentura LDF MENDELU

Interní grantová agentura LDF MENDELU 7. 10. 2015 Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. Rada Interní grantové agentury Interní grantová agentura LDF MENDELU Výzva pro rok 2016 strana 2 Základní informace Vyhlášení 1. 9. 2015 Uzávěrka 23. 10.

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Dokument je zveřejněn od 13. listopadu 2008 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1 2. Pravidla

Více

Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i.

Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i. Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i. I. Úvodní ustanovení 1. Tato interní směrnice, vydávaná v návaznosti na Organizační řád Slovanského ústavu

Více

Kriteria hodnocení VVČ na FEL 1

Kriteria hodnocení VVČ na FEL 1 Oddíl A - Kvalifikace pracovníků Body za kvalifikaci zaměstnanců se počítají ze stavu v hodnoceném roce NENÍ Zaměstnanci s částečným úvazkem se počítají příslušným dílem. Za jednu osobu lze započítat jen

Více

Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl

Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl Pavel Koukal září 2016 Katedra občanského práva 1 Vědecký výsledek a dušení vlastnictví autorské dílo vynález/technické řešení odrůda rostlin ochranná

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

SCOPUS a WEB OF SCIENCE

SCOPUS a WEB OF SCIENCE SCOPUS a WEB OF SCIENCE 7. února 2012 Osnova 1. Typy ve vyhledávání v databázi SCOPUS 2. Typy ve vyhledávání v databázi Web of Science 3. Nástroje pro vyhledávání v jednom vyhledávacím prostředí: Metavyhledávače

Více

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení 2. Vědecká a publikační aktivita Vysvětlení aktivit: Monografie zahraniční: Vědecká monografie

Více

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI ČR)

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI ČR) Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI ČR) Tomáš Chudlarský ÚISK, FF UK InfoScience Praha IKI 2012 (17.1.2012) Témata Oblast (státem financované) VaVaI v ČR Koncepce IS

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Hodnocení: postavení v systému VaVaI. Jitka Moravcová

Hodnocení: postavení v systému VaVaI. Jitka Moravcová Hodnocení: postavení v systému VaVaI Jitka Moravcová Cíl hodnocení ve VaVaI Definice Evropské komise: Evaluation is a process by which the quality, implementation, target relevance and impacts of RTD policies/programmes

Více

Dotazy k setkání správců OBD 2014

Dotazy k setkání správců OBD 2014 Dotazy k setkání správců OBD 2014 1. Záznam byl do RIV odeslán v dávce 2012 ve formě Stať-O. Nyní se objevil ve Scopusu. Má shodné ISBN s odeslaným záznamem v typu O. Autor má požádat o výmaz záznamu v

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA 17.1. 2014 od 13:00 hod Systém podpory VaVaI v ČR Organizační struktura Předsedkyně Výzkumná rada Předsednictvo Kontrolní rada Kancelář Oddělení strategií a analýz Oddělení

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v průběhu roku 2010 probíhalo dle harmonogramu uvedeného v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Výsledný materiál komise, projednán GVP, verze 3.1. Předkládáno VR FEL ke schválení Kriteria hodnocení VVČ na FEL 1

Výsledný materiál komise, projednán GVP, verze 3.1. Předkládáno VR FEL ke schválení Kriteria hodnocení VVČ na FEL 1 Kriteria hodnocení VVČ na FEL Oddíl A - Kvalifikace pracovníků Body za kvalifikaci zaměstnanců se počítají ze stavu v hodnoceném roce NENÍ Zaměstnanci s částečným úvazkem se počítají příslušným dílem.

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Dotazy II. část: 1 / 6

Dotazy II. část: 1 / 6 Dotazy II. část: 1. Časopis je skenován databází Scopus, má ISBN, ale jednotlivá čísla jsou zároveň sborníky z konference a mají přidělené ISBN. Ve Scopus pak články mají někdy druh - článek v periodiku

Více

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní Praha, 31. 3. 2015 Zpracoval: Odbor vědy, výzkumu a operačních

Více

Rejstřík informací o výsledcích, metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013

Rejstřík informací o výsledcích, metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013 Rejstřík informací o výsledcích, metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013 Ing. Věra Svobodová, Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 17. říjen 2013 Inovace

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více