Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS"

Transkript

1 Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates

2 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu ( ), od roku 2007 nová generace programu ILLP do programu zapojeno 31 zemí (25 EU, 3 ESVO, BG, RO, TR) Erasmus v České republice - od roku 1998/1999 rok 2005/2006 zapojeno 42 škol (24 veřejných VŠ, 1 státní VŠ, 11 soukromých VŠ, 6 VOŠ)

3 Aktivity programu Aktivity programu Erasmus Erasmus 1 Projekty meziuniverzitní spolupráce - vývoj učebních osnov, intenzivní programy Erasmus 2 Mobility studentů a vysokoškolských pedagogů Erasmus 3 Tematické sítě institucí

4 Erasmus 2 - Mobilita studentů Studijní pobyty v délce od 3 do 12 měsíců na zahraničních vysokoškolských institucích (VŠI) Pobyty na základě bilaterálních smluv mezi českou VŠI a zahraniční VŠI Řádné studium včetně přípravy bakalářské, diplomové, disertační nebo absolventské práce nebo podniková praxe kombinovaná s min. 3 měsíčním studiem Studenti neplatí školné ani jiné poplatky za výuku v zahraničí

5 Kvalifikační kritéria pro studenty Vysílaní studenti musí být zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající VŠI Forma studia prezenční, kombinovaná i distanční Student musí mít ukončený min. první ročník studia Student musí být občanem státu zapojeného do programu Socrates, mít trvalý pobyt v ČR nebo přiznaný status uprchlíka

6 Pravidla mobilit studentů Nepřerušuje se studium na domácí VŠI studijní stáž je integrální součástí studia na domácí VŠI Splní-li student všechny předepsané povinnosti, pak mu musí být studium v zahraničí uznáno jako řádná část studia na vysílající instituci Student nesmí před výjezdem do zahraničí studium na vysílající instituci ukončit nebo přerušit Každý student max. 1 studijní pobyt Erasmus

7 Výběr studentů na VŠI za výběr a vysílání studentů jsou zodpovědné jednotlivé VŠI informace na zahraničních odděleních koordinátor programu Socrates - Erasmus výběrová řízení na VŠI studijní výsledky, jazykové znalosti, motivace atd.

8 Finanční podpora vyplácena VŠI formou stipendia pouze příspěvek na studium v zahraničí, nepokrývá 100% nákladů na studium v zahraničí rok 2005/06 - průměr na studenta a měsíc = 350 EUR 2 zdroje financování: EU rozpočet podprogramu ERASMUS cca 25% MŠMT prostředky státního rozpočtu cca 75%

9 Statistiky Počet vyjíždějících a přijíždějících studentů z a do ČR vyjíždějící přijíždějící Počet studentů

10 Statistiky - Mobilita studentů Cílové země 1. Německo - cca 26% 2. Francie - cca 13% 3. Velká Británie - cca 11% 4. Španělsko - cca 8% Průměrná délka studia: 6 měsíců (rok 2003/2004) Studované obory ( ): podnikání a management (cca 15%), cizí jazyky a filologie (cca 14%), inženýrství a technologie (cca 13%)

11 Informace Národní agentura programu SOCRATES v ČR Zahraniční oddělení vysokých škol nebo VOŠ zapojených do programu Socrates - Erasmus Děkuji za pozornost.

12 Program ERASMUS MUNDUS Možnosti studia v Evropě Eurocentrum Praha, Jungmannova 24, Praha 1

13 Program podporuje 4 hlavní oblasti: Aktivita 1: Magisterské programy Erasmus Mundus Aktivita 2: Stipendia (pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí) Aktivita 3: Partnerství (mezi evropskými VŠ a VŠ ze třetích zemí, stipendia pro evropské studenty) Aktivita 4: Zvyšování atraktivnosti evropského vysokoškolského vzdělávání

14 Aktivita 1 Magisterské programy Erasmus Mundus základní kámen programu podpora kvalitních integrovaných 1-2letých magisterských programů ( ECTS) program nabízí konsorcium min. 3 vysokých škol z min. 3 zemí EU, EFTA a kandidátských zemí ( Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Rumunsko a Turecko) zatím nejsou prioritně dány obory magisterské programy EM musí v době přihlášky existovat nebo být plně připravené k zahájení možnost využití grantu Socrates/Erasmus pro studium v rámci schválených programů Erasmus Mundus

15 Aktivita 3: Partnerství konsorcium magisterského programu EM může uzavřít 1-3leté partnerství s min. 1 VŠ institucí ze třetí země zahrnuje granty na výjezdy pro evropské studenty a učitele mag. programů EM do partnerských VŠ ve třetích zemích (na 3 měsíce) doby studia na partnerských institucích ve třetích zemích musí být uznávána cíl: navázání nebo posílení spolupráce s mimoevropskými universitami, granty pro výjezdy evropských účastníků

16 Výsledky 2. výběr. kola (2005/2006) -ČR Název mag. programu EM European Master in Space Science and Technology (2-letý, 120 ECTS) Special Education Needs (1 rok a 2 měsíce, 90 ECTS) EM Master in Adapted Physical Activity (1-letý, 60 ECTS) Vysoká škola ČVUT UK UP Partnerství (Aktivita 3) NE NE ANO

17 Výsledky 3. výběr. kola (2006/2007) -ČR Název mag. programu EM Euroculture (16 měsíců, 90 ECTS) M.A. Degree in Economics of International trade and European Integration (1-letý, 60 ECTS) Vysoká škola UP VŠE

18 Nejbližší termíny: 30.duben 2006 termín pro návrhy magisterských programů na r. 2007/2008 (aktivita 1) 31. květen termín pro návrhy projektů na zviditelnění evropského VŠ vzdělávání pro r (aktivita 4) Výzva k podání návrhů projektů na ak. r. 2008/2009 pro (Aktivity 1, 2, 3) a Aktivitu 4 na r bude vyhlášena v únoru 2007

19 ERASMUS MUNDUS na internetu: nebo ***

20 Program EU-USA ATLANTIS Program ( ) Možnosti studia v Evropě Eurocentrum Praha, Jungmannova 24, Praha 1

21 Evropská unie/usa Program pro vysoké školy a odborné školy byl realizován v letech partnerství minimálně 6 partnerů (3 EU/3 USA) partneři z USA musí být minimálně ze 3 různých amerických států další partneři (z oblasti obchodu, NGO, vydavatelství, obchodní komory, výzkumné organizace) TATO FORMA SPOLUPRÁCE SKONČILA V ROCE 2005

22 Program podporuje 3 hlavní oblasti: Aktivita 1: Transatlantic Degree Consortia Projects Aktivita 2: Excellence (Follow-up) Mobility Projects v roce 2006 nebude realizován Aktivita 3: Policy-oriented Measures

23 Nový program EU-US Spolupráce EU a US univerzit a vytváření Transatlantic Degree Consortia (TDC) Základní idea programu vytvořit podmínky pro udělování double nebo joint degree (Transatlantic Degree) Posílit transatlantickou univerzitní spolupráci Vytvořit společné studijní programy

24 Základní koncepce programu EU/US TDC bude zahrnovat minimálně 1 univerzitu z US a minimálně 2 univerzity z různých zemí EU TDC bude založeno na udělování double či joint degree zúčastněných univerzit Studium bude jednoleté až dvouleté EU a US studenti musí absolvovat minimálně jeden trimestr na druhé EU univerzitě Studium bude plně uznáno domácí univerzitou

25 Základní koncepce programu EU/US Členové konsorcia mohou získat podporu pro učitele (přednášky, výzkum) v rozsahu 1-8 týdnů na univerzitě (v EU z US a z US v EU pouze) TDC projekty budou schvalovány na dobu 4 let s ročním opakujícím se kontraktem Studium - minimálně 6 studentů z každé strany Atlantiku v jednom roce

26 Financování TDC bude financovat 3 typy aktivit - suma pro instituce v konsorciu (fixní) - prostředky na mobility studentů - prostředky na mobility učitelů Počet projektů ročně 4-10 podle rozpočtu EU a US Stipendium pro studenty cca na 1 rok a cca na 2 roky

27 Nejbližší termíny: 7. červenec 2006: termín pro předkládaní žádostí o společné projekty

28 Kontakt Diego Sammaritano (Programme Manager) European Commission DG for Education and Culture Unit EAC-B-6 B-1049 Brussels tel.:

29 FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

30 Obecné informace Donorské státy: Island, Lichtenštejnsko, Norsko Cílové státy: 10 nových členů EU, Španělsko, Portugalsko a Řecko Časový rámec:

31 Cíl Finančních mechanismů EHP/ Norska Podpora sociální a ekonomické koheze v Evropském hospodářském prostoru

32 Prioritní oblasti Uchovávání evropského kulturního dědictví Ochrana životního prostředí Rozvoj lidských zdrojů Zdravotnictví a péče o dítě Podpora udržitelného vývoje Vědecký výzkum a vývoj Implementace Schengenského acquis Technická pomoc

33 Výše finanční pomoci určená ČR Celkem pro období EUR Fond pro podporu spolupráce škol EUR ( EUR/ rok)

34 Cíl Fondu pro podporu spolupráce škol Podpora spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v ČR a institucemi na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ Norsku

35 Aktivity AKTIVITA 1 - Individuální mobilita studentů/ učitelů/ administrativních pracovníků AKTIVITA 2- Spolupráce v oblasti vzdělávání AKTIVITA 3 - Rozvoj institucí

36 Oprávněné instituce Střední školy Vyšší odborné školy Vysoké školy Neziskové organizace, jejichž hlavní náplní je vzdělávání Individuální osoby Studenti Učitelé Administrativní pracovníci

37 Vysoké školy Veřejné, soukromé i státní Studenti všech forem studia prezenční i distanční, interní i externí doktorské studium Všechny studijní obory

38 Předchozí účast v jiných vzdělávacích programech EU není překážkou účasti na aktivitách Finančních mechanismů EHP/ Norska

39 Aktivita 1 Individuální mobilita Studijní/ pracovní pobyty studentů, učitelů, administrativních pracovníků Cílové země mobility: Island/ Lichtenštejnsko/ Norsko Délka mobility: 1 týden - 6 měsíců Typy mobility: studium, účast na kurzech, seminářích, workshopech, konferencích, výuka, trainee programy, získávání pracovních zkušeností nebo praktické stáže

40 Aktivita 2 Spolupráce v oblasti vzdělávání Cíl: rozvoj spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a individuálními osobami v ČR a ve třech partnerských zemích Typ aktivit: společné semináře, workshopy, konference, kurzy, projekty, společné publikace, vytváření společných vzdělávacích sítí

41 Spolupráce v oblasti vzdělávání - Podmínky Spolupráce musí být rozvíjena na úrovni minimálně 4 vzdělávacích institucí Alespoň 1 instituce účastnící se projektu musí být situována včr a alespoň 1 instituce musí být situována v partnerské zemi Aktivita podporovaná Finančními mechanismy nesmí být současně podporována jiným programem EU

42 Aktivita 3 Rozvoj institucí Cíl: rozšířit evropskou dimenzi do vzdělávacího systému ČR tím, že se přenese know-how v prioritních oblastech Typ aktivit: spolupráce za účelem rozvoje učebních osnov, společných studijních plánů a rozvoje lidských zdrojů, organizace specifických aktivit jako např. celoživotní vzdělávání, informační centra, studentská centra, rozvoj zaměstnanců atd.

43 Rozvoj institucí - Podmínky Alespoň 1 instituce účastnící se projektu musí být situována včr a alespoň 1 instituce musí být situována v partnerské zemi Aktivita podporovaná Finančními mechanismy nesmí být současně podporována jiným programem EU

44 Finanční podmínky 90% nákladů na mobility i projekty hradí Finanční mechanismy EHP/ Norska 10% Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR

45 Finanční podmínky Aktivita 1 Mobilita studentů Mobilita učitelů/ad. prac. 780 EURO/ měsíc (ubytování, strava, místní doprava) Cestovní náklady Pojištění Studijní materiály Kurzovné, registrační poplatky apod. 150 EURO/ den (ubytování, strava, místní doprava) Cestovní náklady Pojištění Studijní materiály Kurzovné, registrační poplatky za účast na semináři/ konferenci Max. grant 7000 EUR

46 Finanční podmínky Aktivita 2 a 3 Náklady na mobilitu: cestovné, pojištění, ubytování a strava, kurzovné, registrační poplatek Administrativní náklady: překlady, jazyková příprava, telefon, fax, internet, ,bankovní poplatky Další: náklady na publicitu, spotřební zboží

47 Finanční podmínky Rozvoj institucí (Aktivita 3) Mzdové náklady (max. 30% celkových nákladů na projekt) Vybavení (max. 15% celkových nákladů na projekt) Energie

48 Další informace o Finančních mechanismech EHP/ Norsko NA Socrates - MF ČR (kontaktní místo) ka.html Web Finančních mechanismů EHP/ Norsko

49 Děkuji za pozornost Barbora Závodská

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015 MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í Aktuality a zajímavosti Dům zahraniční spolupráce na Facebooku Staňte se našimi fanoušky na adrese www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) Základní poslání MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) rozvoj nových znalostí a zlepšení dovedností osob zabývajících se výzkumem a inovacemi zajištění excelentního a inovativního výzkumu profesionálně

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více