Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Spolecnost HP neodpovídá za technické nebo redakcní chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím spolecnosti HP a jsou chránny zákony na ochranu autorských práv. Zádnou cást tohoto dokumentu není povoleno kopírovat, reprodukovat nebo pelozit do jiného jazyka bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti HewlettPackard. Text oznacený tímto zpsobem pedstavuje dlezité doplující informace. CSWW iii iv O této pírucce CSWW Obsah Program Computer Setup (F10) Program Computer Setup (F10).. 1 Pouzívání programu Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup File (Soubor).. 3 Nástroj Computer Setup Storage (Úlozist)... 4 Nástroj Computer Setup Security (Zabezpecení).

3 7 Nástroj Computer Setup Power (Napájení) Nástroj Computer Setup Advanced (Dalsí nastavení).. 10 Obnovení nastavení konfigurace CSWW v vi CSWW Program Computer Setup (F10) Program Computer Setup (F10) Pomocí programu Computer Setup (F10) mzete: zmnit výchozí tovární nastavení, nastavit systémové datum a cas, nastavit, zobrazit, zmnit nebo zkontrolovat systémovou konfiguraci vcetn nastavení procesoru, grafiky, pamti, zvukového rozhraní, úlozných, komunikacních a vstupních zaízení, zmnit poadí spustitelných zaízení, jako jsou napíklad pevné disky, disketové jednotky, optické disky nebo zaízení USB pro média typu Flash, Povolit rychlé spoustní (Quick Boot), které je rychlejsí nez úplné spoustní (Full Boot), pi kterém vsak neprobíhají vsechny diagnostické testy. Mzete nastavit tyto systémové moznosti: vzdy provést rychlé spustní (Quick Boot) výchozí; v zadaném intervalu provést úplné spustní (kazdý den az kazdých 30 dní); vzdy provést úplné spustní (Full Boot). U zpráv test POST (Power-On-Self-Test) zvolit popisný rezim (Post Messages Enabled) nebo tichý rezim (Post Messages Disabled). V tichém rezimu je vtsina zpráv POST potlacena (napíklad kontrola pamti, název produktu a jiné nechybové textové zprávy). Pokud dojde k chyb u nkterého z test POST, bude zobrazena píslusná chybová zpráva bez ohledu na zvolený rezim. Pokud chcete bhem testu POST rucn aktivovat popisný rezim, stisknte libovolnou klávesu (krom kláves F1 az F12). Oznacit vlastnictví (Ownership Tag) v podob textu zobrazeného pi kazdém spustní nebo restartování pocítace. zadat inventární císlo majetku (Asset Tag), pidleného pocítaci ve spolecnosti, Zapnout pozadavek na heslo pro spustní pi restartování systému a pi zapnutí. Nastavit heslo pro nastavení, které kontroluje pístup k programu Computer Setup (F10) a k nastavením popsaným v této cásti. Zabezpecit funkcnost integrovaného rozhraní vstupu/výstupu (vcetn sériových nebo paralelních port a portu USB, zvuku ci integrovaných síových karet) tak, aby je bylo mozné pouzívat teprve po zrusení zabezpecení. povolit nebo zakázat moznost spoustní z vymnitelných médií, povolit nebo zakázat zápis na starsí typ disket (pokud je tato funkce podporována hardwarem). Program Computer Setup (F10) 1 CSWW Odstranit chyby v konfiguraci systému, které byly zjistny bhem test POST (Power-On SelfTest), ale nebyly automaticky opraveny. Replikovat nastavení systému ulozením informací o konfiguraci systému na disketu a pouzitím nastavení z této diskety na dalsích pocítacích. Spoustt automatické testy na urcené jednotce pevného disku ATA (pokud je tato moznost danou jednotkou podporována). Povolit nebo zakázat zabezpecení pomocí zámku jednotek DriveLock (pokud je tato funkce jednotkou podporována). Pouzívání programu Computer Setup (F10) Pístup k programu Computer Setup lze získat pouze pi zapnutí nebo restartování pocítace. Pokud chcete zobrazit nabídku programu Computer Setup, postupujte podle následujících krok: Zapnte nebo restartujte pocítac. Jakmile se po zapnutí pocítace zelen rozsvítí indikátor monitoru, stisknutím klávesy F10 spuste program Computer Setup. V pípad poteby mzete stisknutím klávesy ENTER peskocit úvodní obrazovku. POZNÁMKA: Klávesu F10 je teba stisknout ve správné dob, jinak bude mozné získat k nástroji pístup az po restartování pocítace optovným stisknutím klávesy F10 (kdyz se zelen rozsvítí indikátor monitoru) Ze seznamu vyberte pozadovaný jazyk a stisknte klávesu ENTER. V hlavní nabídce nástroje Computer Setup se zobrazí pt polozek: File (Soubor), Storage (Ukládání dat), Security (Zabezpecení), Power (Napájení) a Advanced (Dalsí nastavení). K výbru pozadované nabídky slouzí klávesy se sipkami (vlevo a vpravo). Pozadovanou moznost dané nabídky lze vybrat pomocí

4 kláves se sipkami (nahoru a dol) a následným stisknutím klávesy ENTER. Do nabídky programu Computer Setup se vrátíte stisknutím klávesy ESC. Pokud chcete provedené zmny pouzít a ulozit, zvolte moznosti File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmny a ukoncit program). Pokud jste provedli zmny, které nechcete pouzít, zvolte píkaz Ignore Changes and Exit (Ignorovat zmny a ukoncit program). Pokud chcete obnovit nastavení výrobce nebo díve ulozená výchozí nastavení (u nkterých model), zvolte píkaz Apply Defaults and Exit (Pouzít výchozí hodnoty a ukoncit program).

5 Tato moznost obnoví výchozí nastavení od výrobce. UPOZORNNÍ: NEVYPÍNEJTE pocítac v okamziku, kdy jsou do pamti ROM ukládány zmny provedené pomocí programu Computer Setup (F10). Mohlo by dojít k poskození pamti CMOS. Po zavení okna F10 Setup je vypnutí pocítace jiz bezpecné. Tabulka 1 Program Computer Setup (F10) Nabídka File (Soubor) Tabulka Tabulka 2 Nástroj Computer Setup File (Soubor) na stránce Program Computer Setup (F10) CSWW Tabulka 1 Program Computer Setup (F10) (pokracování) Storage (Úlozist) Security (Zabezpecení) Power (Napájení) Advanced (Dalsí nastavení) Tabulka 3 Nástroj Computer Setup Storage (Úlozist) na stránce 4 Tabulka 4 Nástroj Computer Setup Security (Zabezpecení) na stránce 7 Tabulka 5 Nástroj Computer Setup Power (Napájení) na stránce 10 Tabulka 6 Nástroj Computer Setup Advanced (Dalsí nastavení; pro pokrocilé uzivatele) na stránce 11 Nástroj Computer Setup File (Soubor) POZNÁMKA: Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. Tabulka 2 Nástroj Computer Setup File (Soubor) Moznost System Information (Systémové informace) Popis Obsahuje následující údaje: About (O programu) Set Time and Date (Nastavit datum a cas) Flash System ROM (Systémová pam ROM; u nkterých model) Replicated Setup (Nastavení replikace) název produktu, císlo SKU (u nkterých model), typ, rychlost a taktování procesoru, velikost pamti cache (L1/L2) (u duálních procesor je tento údaj uveden dvakrát), velikost a rychlost nainstalované pamti, pocet kanál (jednoduché nebo duální) (pokud tyto moznosti existují), peddefinované adresy MAC pro integrované a zapnuté síové karty (pokud tyto moznosti existují), systém BIOS (vcetn názvu typu a verze), sériové císlo rámu, inventární císlo majetku, Zobrazuje informace o autorských právech. Umozuje nastavit systémové datum a cas. Umozuje vybrat jednotku obsahující nový systém BIOS. Save to Removable Media (Ulozit na vymnitelné médium) Ulozí konfiguraci systému, vcetn pamti CMOS, na zformátovanou disketu 1,44 MB, zaízení USB pro média typu Flash nebo jednotku podobnou disket (zaízení pro ukládání dat emulující disketovou jednotku). Restore from Removable Media (Obnovit z vymnitelného média) Obnoví konfiguraci systému z diskety, zaízen&iacutdu) (pouze pro disky ATA) Umozuje vybrat pro zaízení rezim pevodu. Tím je systému BIOS umoznn pístup k diskm, které byly rozdleny na oddíly a naformátovány v jiných operacních systémech. Tuto funkci bude pravdpodobn nutno pouzít u starsích verzí systému Unix (napíklad SCO Unix verze 3. 2). Mzete zvolit rezim Automatic (Automaticky), Bit-Shift (Pesun bitu), LBA Assisted (Pomocí adresování LBA), User (Uzivatel) a Off (Vypnuto). UPOZORNNÍ: Rezim pevodu automaticky rozpoznaný systémem BIOS není vhoger (Disky RAID na kanceláských pocítacích dc7700 a dx7300 pi pouzití nástroje Intel Matrix Storage Manager) na webové adrese Vyberte moznost United States (English) a poté moznost See support and troubleshooting information (Informace o esení problém a podpoe), zadejte císlo modelu pocítace a stisknte klávesu ENTER. V kategorii Resources (Prostedky) klepnte na moznost Manuals (guides, supplements, addendums, etc) (Pírucky /prvodci, dodatky atd./). V cásti Quick jump to manuals by category (Odkazy na pírucky podle kategorie) klepnte na moznost White papers (Technická dokumentace). Zvolením moznosti AHCI povolte systém DOS a pístup k zaízením SATA pomocí rozhraní AHCI za úcelem spustní. Tento rezim vyberte, pokud cílový operacní systém podporuje pístup na zaízení SATA pes rozhraní AHCI (napíklad systém Windows Vista) a vyzadujete pístupy AHCI. POZNÁMKA: Systémy Windows 2000 a Windows XP vyzadují pro pístup k zaízením SATA pes rozhraní AHCI ovladac zaízení od jiných výrobc. Pokud se pokusíte jeden z tchto operacních systém spustit v rezimu AHCI bez pouzití pozadovaného ovladace zaízení, systém se zhroutí (modrá obrazovka). SATA 0 a 2 Umozuje povolit nebo zakázat systém DOS a pístup k primárnímu kanálu prvního adice SATA za úcelem spustní. Tato funkce platí jen pi pouzití nastavení SATA Emulation (Emulace SATA) = IDE. POZNÁMKA: Pokrocilé operacní systémy, napíklad systém Windows, mohou tento kanál znovu povolit. SATA 1 a 3 Umozuje povolit nebo zakázat systém DOS a pístup k sekundárnímu kanálu prvního adice SATA za úcelem spustní. Tato funkce bude pouzita jen pi pouzití nastavení SATA Emulation (Emulace SATA) = IDE. POZNÁMKA: Pokrocilé operacní systémy, napíklad systém Windows, mohou tento kanál znovu povolit. SATA 4 (u nkterých model) Umozuje povolit nebo zakázat systém DOS a pístup k primárnímu kanálu druhého adice SATA za úcelem spustní. Tato funkce platí jen pi pouzití nastavení SATA Emulation (Emulace SATA) = IDE. 6 Program Computer Setup (F10) CSWW Tabulka 3 Nástroj Computer Setup Storage (Úlozist) (pokracování) POZNÁMKA: Pokrocilé operacní systémy, jako je systém Windows, mohou tento kanál znovu povolit. SATA 5 (u nkterých model) Umozuje povolit nebo zakázat systém DOS a pístup k sekundárnímu kanálu druhého adice SATA za úcelem spustní. Tato funkce platí jen pi pouzití nastavení SATA Emulation (Emulace SATA) = IDE.

6 POZNÁMKA: Pokrocilé operacní systémy, napíklad systém Windows, mohou tento kanál znovu povolit. DPS Self-Test (Automatický test systému DPS) Umozuje spoustt automatické testy pevných disk ATA, u kterých lze provádt automatické testy systému DPS (Drive Protection System). poadí pipojených pevných disk. funkce je podporována pouze u nkterých model. OS Security (Zabezpecení operacního systému; u nkterých model) POZNÁMKA: Moznost OS Security (Zabezpecení operacního systému) je k dispozici, jen pokud pouzívaný procesor a operacní systém tuto funkci zabezpecení podporují a pouzívají. Funkce Data Execution Prevention (Ochrana proti spustní dat pouze u nkterých model; povolit/zakázat/): Zabrauje narusení zabezpecení operacního systému. OS Management of Embedded Security Device (enable/disable) (Správa zaízení Embedded Security pomocí OS /povolit/zakázat/). Tato moznost umozuje správu zaízení Embedded Security pomocí operacního systému. Reset of Embedded Security Device though OS (enable/disable) (Reset zaízení Embedded Security pomocí OS /povolit/zakázat/). Pro zmnu tohoto nastavení je vyzadováno heslo pro nastavení. Pokud povolíte tuto moznost, budete moci provádt obnovu výchozího nastavení zaízení Embedded Security pomocí operacního systému. Virtualization Technology (Virtualizacní technologie /povolit/zakázat/) u vybraných model. Zmna tohoto nastavení vyzaduje vypnutí a následné zapnutí pocítace. Setup Security Level (Úrove zabezpecení nastavení) Umozuje nastavit pro koncové uzivatele omezený pístup k nkterým moznostem nastavení, aniz by bylo nutno znát heslo pro nastavení. Tato funkce umozuje správcm chránit systém ped zmnami dlezitých mozností nastavení a soucasn povolit uzivatelm zobrazení systémových nastavení a umoznit konfiguraci mozností, CSWW Program Computer Setup (F10) 9 které nejsou pro funkcnost systému zásadní. Správce urcuje oprávnní pístupu k jednotlivým moznostem nastavení pomocí nabídky Setup Security Level (Úrove zabezpecení nastavení). Standardn je ke vsem moznostem nastavení piazeno heslo pro nastavení. To znamená, ze chceli uzivatel kteroukoli z tchto mozností zmnit, musí bhem testu POST zadat pozadované heslo pro nastavení. Správce mze pro jednotlivé moznosti vybrat nastavení None (Zádné). To znamená, ze uzivatel mze zmnit vybrané moznosti, pokud bylo nastavení oteveno pomocí neplatných hesel. Moznost None (Zádné) bude nahrazena mozností Power-On Password (Heslo pro spustní), pokud je heslo pro spustní povoleno. POZNÁMKA: Pokud chcete uzivateli povolit pístup k nastavení bez znalosti hesla pro nastavení, je nutno pod polozkou Setup Browse Mode (Rezim procházení nastavení) vybrat moznost Enable (Povolit). Nástroj Computer Setup Power (Napájení) POZNÁMKA: Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. Tabulka 5 Nástroj Computer Setup Power (Napájení) Moznost OS Power Management (ízení spoteby operacního systému) Popis Runtime Power Management Enable/Disable (ízení spoteby v prbhu cinnosti povolit/ zakázat) U nkterých operacních systému umozuje snízit naptí a frekvenci procesoru v pípad, ze aktuální softwarové zatízení nevyzaduje plné vyuzití procesoru. Idle Power Savings Extended/Normal (Úspora energie v klidu rozsíená/normální). U nkterých operacních systém umozuje snízit spotebu energie procesoru, pokud je pocítac v klidu. ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 obnovení cinnosti pevného disku) Po povolení této funkce systém BIOS zkontroluje, zda jsou pevné disky pipraveny pijímat píkazy po dokoncení cinnosti rozhraní S3 a ped pedáním ízení zpt operacnímu systému. ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (ACPI S3 ukoncení rezimu spánku pomocí mysi s rozhraním PS2) povolí nebo zakáze ukoncení rezimu spánku S3 pomocí mysi s rozhraním PS2. USB Wake on Device Insertion (some models) (Ukoncení úsporného rezimu pi vlození zaízení do portu USB (u nkterých model)) Umozuje ukoncit úsporný rezim systému pi vlození zaízení do portu USB. se vsak po stisknutí klávesy F9 zobrazí nabídka Boot Order (Poadí spoustní). Dalsí informace najdete v cásti Storage (Ukládání dat) > Boot Order (Poadí spoustní). F10 prompt (enable/disable nebo hidden/displayed) (Výzva ke stisknutí klávesy F9 (povolit/ zakázat nebo skryto/zobrazeno)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se bhem testu POST zpráva F10 = Setup (F10 = Nastavení). se vsak po stisknutí klávesy F10 zobrazí obrazovka nastavení. F11 prompt (hidden/displayed) (Výzva ke stisknutí klávesy F11 /skryto/zobrazeno/). Pokud aktivujete tuto funkci, bhem testu POST se zobrazí text F11 = Recovery (F11 = Obnova). V pípad, ze tuto funkci zakázete, text se nezobrazí. I kdyz stisknete klávesu F11, dojde k pokusu o zavedení z oddílu aplikace HP Backup and Recovery. Více informací najdete v cásti Factory Recovery Boot Support (Podpora zavádní z dvodu obnovy výchozího stavu). F12 prompt (enable/disable nebo hidden/displayed) (Výzva ke stisknutí klávesy F9 /povolit/ zakázat nebo skryto/zobrazeno/).

7 Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se bhem testu POST zpráva F12 = Network (F12 = Sí). vsak po stisknutí klávesy F12 dojde k pokusu o zavedení systému ze sít. Factory Recovery Boot Support (enable/disable) (Podpora zavádní z dvodu obnovy výchozího stavu /povolit/zakázat/). Pokud povolíte tuto funkci, bhem testu POST v systémech s nainstalovaným a nakonfigurovaným softwarem HP Backup and Recovery pro oddíl obnovy na zavádcím pevném disku se zobrazí dalsí výzva, F11 = Recovery (F11 = Obnova). Po stisknutí klávesy F11 se systém spustí z oddílu obnovy a potom se spustí aplikace HP Backup and Recovery. Výzvu F11 = Recovery (F11 = Obnova) lze skrýt pomocí moznosti F11 prompt (hidden/displayed) (Výzva ke stisknutí klávesy F11 /skryto/zobrazeno/), viz výse. Option ROM prompt (enable/disable) (Výzva ped zavedením volitelné pamti ROM (povolit ci zakázat)) Pokud tuto funkci povolíte, zobrazí systém ped zavedením volitelných pamtí ROM zprávu. (Tato funkce je podporována pouze u nkterých model.) Remote wakeup boot source (remote server/local hard drive) (Zdroj spoustní pro funkci vzdáleného spustní (vzdálený server nebo místní pevný disk)). After Power Loss (off/on/previous state) (Po perusení napájení (zapnout/vypnout/pedchozí stav)): Pokud tuto moznost aktivujete: Off znamená, ze pocítac zstane po obnovení napájení vypnutý. On znamená, ze se pocítac po obnovení napájení ihned zapne. On umozuje zapnout napájení pocítace vypínacem na prodluzovací se, pokud je k takové pocítac pipojen. Previous state znamená, ze se pocítac po obnovení napájení ihned zapne, pokud byl pi perusení napájení zapnut. CSWW Program Computer Setup (F10) 11 Tabulka 6 Nástroj Computer Setup Advanced (Dalsí nastavení; pro pokrocilé uzivatele) (pokracování) POZNÁMKA: Vypnete-li pocítac pomocí vypínace na zásuvce, nebude mozné pouzívat funkce spánku ci buzení ani funkce vzdálené správy (Remote Management). POST Delay (None, 5, nebo 20 seconds) (Zpozdní testu POST (Zádné, 5, 10, 15 nebo 20 sekund). Povolíte-li tuto funkci, bude do zpracování testu POST pidáno uzivatelem definované zpozdní. Toto zpozdní je nkdy nutné nastavit u pevných disk na urcitých kartách PCI, které se roztácejí velmi pomalu (tak pomalu, ze nejsou v dob dokoncení testu POST pipraveny na zavedení systému). Zpozdní testu POST rovnz poskytuje více casu pro stisknutí klávesy F10, která spustí program Computer (F10) Setup. Limit CPUID Maximum Value to 3 (Omezení maximální hodnoty CPUID na 3) Omezí pocet funkcí CPUID hlásených mikroprocesorem. Tuto funkci povolte pi spoustní systému Windows NT. Execute Memory Test Restartuje pocítac a provede test pamti POST. (Provedení testu pamti; u nkterých model) BIOS Power- On (Zapnutí systémem BIOS) Onboard Devices (Zaízení na základní desce) PCI Devices (Zaízení PCI) Umozuje nastavit automatické spustní pocítace v zadaný cas. Umozuje dezaktivovat systémová zaízení na hlavní desce nebo pro n nastavit prostedky (adic disketové jednotky, sériový port nebo paralelní port). Zobrazí seznam aktuáln nainstalovaných zaízení PCI a nastavení jejich perusení IRQ. Umozuje mnit konfiguraci perusení IRQ pro tato zaízení nebo je úpln vypínat. Toto nastavení nemá vliv na operacní systémy pouzívající rozhraní ACPI. PCI VGA Configuration (Konfigurace VGA pro PCI) Tato moznost je zobrazena pouze v pípad, ze je v systému nainstalováno více grafických adaptér PCI. Umozuje urcit, který adic VGA bude pouzíván jako primární. POZNÁMKA: Chcete-li, aby tato moznost byla zobrazena, je nutné povolit moznost Integrated Video (Advanced /Dalsí nastavení/ > Device Options /Moznosti zaízení/) a Save Changes and Exit (Ulozit zmny a ukoncit program). U vybraných model je mozné zapnout ci vypnout následující funkce: Generování císla PCI SERR#. PCI VGA palette snooping (Aktivace palety PCI VGA) nastavuje v prostoru konfigurace zaízení PCI bit aktivace palety. funkce Num Lock pi spustní (zapnuto ci vypnuto). Funkce S5 Wake on LAN (povolit ci zakázat). také ovlivnna funkcnost síového pipojení v dob, kdy je pocítac zapnutý. Pokud není síové pipojení vyzadováno, vyberte pomocí kláves se sipkami (vlevo a vpravo) nabídku Security (Zabezpecení) > Device Security (Zabezpecení zaízení) a síový adaptér zcela zakazte. Pod polozkou Network Controller (Síový adaptér) vyberte 12 Program Computer Setup (F10) CSWW Tabulka 6 Nástroj Computer Setup Advanced (Dalsí nastavení; pro pokrocilé uzivatele) (pokracování) moznost Device Hidden (Zaízení skryto). Toto nastavení zabrání operacnímu systému pouzívat síový adaptér a zárove snízí spotebu energie pocítace v rezimu S5. Mezipam procesoru (zapnuto ci vypnuto). Interní reproduktor (u nkterých model) (nemá vliv na externí reproduktory). Monitor Tracking (enable/disable) (Monitor inventární císlo majetku (povoleno ci zakázáno)). Umozuje do pamti BIOS ulozit k monitoru inventární císlo majetku. NIC PXE Option ROM Download (enable/disable) (Stazení pamti ROM karty NIC PXE (povolit ci zakázat)).

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Systém BIOS je vybaven integrovanou pamtí ROM síové karty (NIC), která umozuje zavedení systému serveru PXE pomocí sít. Zpravidla se pouzívá ke stazení podnikové bitové kopie na pevný disk. Pam ROM karty NIC vyuzívá pamový prostor pod hranicí 1 MB, který je obecn oznacován termínem prostor DCH (DOS Compatibility Hole). Tento prostor je omezen. Tato konfiguracní moznost (pístupná prostednictvím klávesy F10) umozuje zakázat stazení obsahu této integrované pamti ROM, a uvolnit tak více místa v prostoru DCH pro dalsí karty PCI, které tuto pam ROM vyzadují. Ve výchozím nastavení je pam ROM karty NIC povolena. AMT Options (Moznosti AMT) Umozuje nastavit tyto moznosti: SOL Character Echo (disable/enable) (Ozvna znak SOL /zakázat/povolit/). Tato moznost ídí místní ozvny pro vzdálen zadávané znaky SOL (Serial-Over-LAN /Ovládání pocítac pomocí konzoly/). Mnoho konzolových aplikací je vytvoeno tak, ze se pedpokládá, ze terminál SOL zabrání ozvnám vzdálených znak, protoze jsou obvykle zobrazeny konzolou. SOL Terminal Emulation Mode (VT100/ANSI) (Rezim emulace terminálu SOL /VT100/ANSI/). Systém AMT 2.1 BIOS umozuje vybrat emulaci terminálu VT100 nebo ANSI. Specifikace Intel AMT neurcují urcitý rezim emulace bhem relace SOL (Serial-Over-LAN /Ovládání pocítac pomocí konzoly/). Tato moznost umozuje uzivatelm a správcm nastavit relaci SOL v kazdém z tchto rezim, a to podle pedvolby konzoly pro správu. SOL Local Keyboard (disable/enable) (Místní klávesnice SOL /zakázat/povolit/). Bhem relace SOL (Serial-Over-LAN /Ovládání pocítac pomocí konzoly/) mze správce povolit vstup z klávesnice místního klienta. Obnovení nastavení konfigurace Nez budete moci pouzít moznost Restore (Obnovit), nejprve pomocí programu Computer Setup (F10) provete píkaz Save to Removable Media (Ulozit na vymnitelné médium). (Viz cást Save to Removable Media (Ulozit na vymnitelné médium) na stránce 3 v tabulce Nástroj Computer Setup File /Soubor/.) POZNÁMKA: Veskeré úpravy nastavení konfigurace pocítace doporucujeme ulozit na disketu, disk Flash technologie USB nebo jednotku podobnou disket (zaízení úlozist emulující disketovou jednotku) a tuto disketu nebo jednotku uschovat pro mozné budoucí pouzití. Chcete-li obnovit konfiguraci, vlozte disketu, zaízení USB typu Flash nebo jiné zaízení pro ukládání dat emulující disketovou jednotku s ulozenou konfigurací a pomocí programu Computer Setup (F10) CSWW Obnovení nastavení konfigurace 13 provete píkaz Restore from Removable Media (Obnovit z vymnitelného média). (Viz cást Restore from Removable Media (Obnovit z vymnitelného média) na stránce 3 v tabulce Nástroj Computer Setup File /Soubor/.) 14 Program Computer Setup (F10) CSWW.

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5850 SMALL FORM FACTOR PC

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5850 SMALL FORM FACTOR PC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5850 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft a Windows

Více

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/865246

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/865246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DX6050 MICROTOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5800 Kancelářské počítače HP Compaq

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5800 Kancelářské počítače HP Compaq Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5800 Kancelářské počítače HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) HP rp3000

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) HP rp3000 Příručka k nástroji Computer Setup (F10) HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5850 HP Compaq

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5850 HP Compaq Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5850 HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10)

Příručka k programu Computer Setup (F10) Příručka k programu Computer Setup (F10) Kancelářské počítače Copyright 2004 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft a Windows

Více

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 361206-221 Kv ten 2004 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento nástroj slouží

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 215867-224 Květen 2002 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup.

Více

Nastavení počítače Uživatelská příručka

Nastavení počítače Uživatelská příručka Nastavení počítače Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Computer Setup Uživatelská příručka

Computer Setup Uživatelská příručka Computer Setup Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Computer Setup Uživatelská příručka

Computer Setup Uživatelská příručka Computer Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Business Desktop model dx5150

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Business Desktop model dx5150 P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Business Desktop model dx5150 Číslo dokumentu: 374172 221 Prosinec 2004 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 331599-221 Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7800 SMALL FORM FACTOR PC

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7800 SMALL FORM FACTOR PC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7800 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Poradce při potížích. Osobní počítače řady Compaq ipaq

Poradce při potížích. Osobní počítače řady Compaq ipaq Poradce při potížích Osobní počítače řady Compaq ipaq Å Ä UPOZORNĚNÍ 2000 Compaq Computer Corporation. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Compaq Computer Corporation nesmí být žádná část této

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel a Centrino jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Intel a Centrino jsou registrované ochranné

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Aktualizace, zálohování a obnovení softwaru. Číslo dokumentu:

Aktualizace, zálohování a obnovení softwaru. Číslo dokumentu: Aktualizace, zálohování a obnovení softwaru Číslo dokumentu: 405533-221 Leden 2006 Obsah 1 Aktualizace softwaru Získání automatických aktualizací softwaru společnosti HP.................................

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DX2450 MICROTOWER PC

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DX2450 MICROTOWER PC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DX2450 MICROTOWER PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP 2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP 2100 v uživatelské příručce (informace,

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MINI 110-3020SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MINI 110-3020SA v uživatelské

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Aktualizace produktu: Instalace síťového operačního systému (NOS) do serveru HP Server tc2100

Aktualizace produktu: Instalace síťového operačního systému (NOS) do serveru HP Server tc2100 Aktualizace produktu: Instalace síťového operačního systému (NOS) do serveru HP Server tc2100 Opravy Příručky pro instalaci síťového operačního systému Strana 2 Použití disku CD-ROM Startup Tabulka nazvaná

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více