Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Spolecnost HP neodpovídá za technické nebo redakcní chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím spolecnosti HP a jsou chránny zákony na ochranu autorských práv. Zádnou cást tohoto dokumentu není povoleno kopírovat, reprodukovat nebo pelozit do jiného jazyka bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti HewlettPackard. Text oznacený tímto zpsobem pedstavuje dlezité doplující informace. CSWW iii iv O této pírucce CSWW Obsah Program Computer Setup (F10) Program Computer Setup (F10).. 1 Pouzívání programu Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup File (Soubor).. 3 Nástroj Computer Setup Storage (Úlozist)... 4 Nástroj Computer Setup Security (Zabezpecení).

3 7 Nástroj Computer Setup Power (Napájení) Nástroj Computer Setup Advanced (Dalsí nastavení).. 10 Obnovení nastavení konfigurace CSWW v vi CSWW Program Computer Setup (F10) Program Computer Setup (F10) Pomocí programu Computer Setup (F10) mzete: zmnit výchozí tovární nastavení, nastavit systémové datum a cas, nastavit, zobrazit, zmnit nebo zkontrolovat systémovou konfiguraci vcetn nastavení procesoru, grafiky, pamti, zvukového rozhraní, úlozných, komunikacních a vstupních zaízení, zmnit poadí spustitelných zaízení, jako jsou napíklad pevné disky, disketové jednotky, optické disky nebo zaízení USB pro média typu Flash, Povolit rychlé spoustní (Quick Boot), které je rychlejsí nez úplné spoustní (Full Boot), pi kterém vsak neprobíhají vsechny diagnostické testy. Mzete nastavit tyto systémové moznosti: vzdy provést rychlé spustní (Quick Boot) výchozí; v zadaném intervalu provést úplné spustní (kazdý den az kazdých 30 dní); vzdy provést úplné spustní (Full Boot). U zpráv test POST (Power-On-Self-Test) zvolit popisný rezim (Post Messages Enabled) nebo tichý rezim (Post Messages Disabled). V tichém rezimu je vtsina zpráv POST potlacena (napíklad kontrola pamti, název produktu a jiné nechybové textové zprávy). Pokud dojde k chyb u nkterého z test POST, bude zobrazena píslusná chybová zpráva bez ohledu na zvolený rezim. Pokud chcete bhem testu POST rucn aktivovat popisný rezim, stisknte libovolnou klávesu (krom kláves F1 az F12). Oznacit vlastnictví (Ownership Tag) v podob textu zobrazeného pi kazdém spustní nebo restartování pocítace. zadat inventární císlo majetku (Asset Tag), pidleného pocítaci ve spolecnosti, Zapnout pozadavek na heslo pro spustní pi restartování systému a pi zapnutí. Nastavit heslo pro nastavení, které kontroluje pístup k programu Computer Setup (F10) a k nastavením popsaným v této cásti. Zabezpecit funkcnost integrovaného rozhraní vstupu/výstupu (vcetn sériových nebo paralelních port a portu USB, zvuku ci integrovaných síových karet) tak, aby je bylo mozné pouzívat teprve po zrusení zabezpecení. povolit nebo zakázat moznost spoustní z vymnitelných médií, povolit nebo zakázat zápis na starsí typ disket (pokud je tato funkce podporována hardwarem). Program Computer Setup (F10) 1 CSWW Odstranit chyby v konfiguraci systému, které byly zjistny bhem test POST (Power-On SelfTest), ale nebyly automaticky opraveny. Replikovat nastavení systému ulozením informací o konfiguraci systému na disketu a pouzitím nastavení z této diskety na dalsích pocítacích. Spoustt automatické testy na urcené jednotce pevného disku ATA (pokud je tato moznost danou jednotkou podporována). Povolit nebo zakázat zabezpecení pomocí zámku jednotek DriveLock (pokud je tato funkce jednotkou podporována). Pouzívání programu Computer Setup (F10) Pístup k programu Computer Setup lze získat pouze pi zapnutí nebo restartování pocítace. Pokud chcete zobrazit nabídku programu Computer Setup, postupujte podle následujících krok: Zapnte nebo restartujte pocítac. Jakmile se po zapnutí pocítace zelen rozsvítí indikátor monitoru, stisknutím klávesy F10 spuste program Computer Setup. V pípad poteby mzete stisknutím klávesy ENTER peskocit úvodní obrazovku. POZNÁMKA: Klávesu F10 je teba stisknout ve správné dob, jinak bude mozné získat k nástroji pístup az po restartování pocítace optovným stisknutím klávesy F10 (kdyz se zelen rozsvítí indikátor monitoru) Ze seznamu vyberte pozadovaný jazyk a stisknte klávesu ENTER. V hlavní nabídce nástroje Computer Setup se zobrazí pt polozek: File (Soubor), Storage (Ukládání dat), Security (Zabezpecení), Power (Napájení) a Advanced (Dalsí nastavení). K výbru pozadované nabídky slouzí klávesy se sipkami (vlevo a vpravo). Pozadovanou moznost dané nabídky lze vybrat pomocí

4 kláves se sipkami (nahoru a dol) a následným stisknutím klávesy ENTER. Do nabídky programu Computer Setup se vrátíte stisknutím klávesy ESC. Pokud chcete provedené zmny pouzít a ulozit, zvolte moznosti File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmny a ukoncit program). Pokud jste provedli zmny, které nechcete pouzít, zvolte píkaz Ignore Changes and Exit (Ignorovat zmny a ukoncit program). Pokud chcete obnovit nastavení výrobce nebo díve ulozená výchozí nastavení (u nkterých model), zvolte píkaz Apply Defaults and Exit (Pouzít výchozí hodnoty a ukoncit program).

5 Tato moznost obnoví výchozí nastavení od výrobce. UPOZORNNÍ: NEVYPÍNEJTE pocítac v okamziku, kdy jsou do pamti ROM ukládány zmny provedené pomocí programu Computer Setup (F10). Mohlo by dojít k poskození pamti CMOS. Po zavení okna F10 Setup je vypnutí pocítace jiz bezpecné. Tabulka 1 Program Computer Setup (F10) Nabídka File (Soubor) Tabulka Tabulka 2 Nástroj Computer Setup File (Soubor) na stránce Program Computer Setup (F10) CSWW Tabulka 1 Program Computer Setup (F10) (pokracování) Storage (Úlozist) Security (Zabezpecení) Power (Napájení) Advanced (Dalsí nastavení) Tabulka 3 Nástroj Computer Setup Storage (Úlozist) na stránce 4 Tabulka 4 Nástroj Computer Setup Security (Zabezpecení) na stránce 7 Tabulka 5 Nástroj Computer Setup Power (Napájení) na stránce 10 Tabulka 6 Nástroj Computer Setup Advanced (Dalsí nastavení; pro pokrocilé uzivatele) na stránce 11 Nástroj Computer Setup File (Soubor) POZNÁMKA: Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. Tabulka 2 Nástroj Computer Setup File (Soubor) Moznost System Information (Systémové informace) Popis Obsahuje následující údaje: About (O programu) Set Time and Date (Nastavit datum a cas) Flash System ROM (Systémová pam ROM; u nkterých model) Replicated Setup (Nastavení replikace) název produktu, císlo SKU (u nkterých model), typ, rychlost a taktování procesoru, velikost pamti cache (L1/L2) (u duálních procesor je tento údaj uveden dvakrát), velikost a rychlost nainstalované pamti, pocet kanál (jednoduché nebo duální) (pokud tyto moznosti existují), peddefinované adresy MAC pro integrované a zapnuté síové karty (pokud tyto moznosti existují), systém BIOS (vcetn názvu typu a verze), sériové císlo rámu, inventární císlo majetku, Zobrazuje informace o autorských právech. Umozuje nastavit systémové datum a cas. Umozuje vybrat jednotku obsahující nový systém BIOS. Save to Removable Media (Ulozit na vymnitelné médium) Ulozí konfiguraci systému, vcetn pamti CMOS, na zformátovanou disketu 1,44 MB, zaízení USB pro média typu Flash nebo jednotku podobnou disket (zaízení pro ukládání dat emulující disketovou jednotku). Restore from Removable Media (Obnovit z vymnitelného média) Obnoví konfiguraci systému z diskety, zaízen&iacutdu) (pouze pro disky ATA) Umozuje vybrat pro zaízení rezim pevodu. Tím je systému BIOS umoznn pístup k diskm, které byly rozdleny na oddíly a naformátovány v jiných operacních systémech. Tuto funkci bude pravdpodobn nutno pouzít u starsích verzí systému Unix (napíklad SCO Unix verze 3. 2). Mzete zvolit rezim Automatic (Automaticky), Bit-Shift (Pesun bitu), LBA Assisted (Pomocí adresování LBA), User (Uzivatel) a Off (Vypnuto). UPOZORNNÍ: Rezim pevodu automaticky rozpoznaný systémem BIOS není vhoger (Disky RAID na kanceláských pocítacích dc7700 a dx7300 pi pouzití nástroje Intel Matrix Storage Manager) na webové adrese Vyberte moznost United States (English) a poté moznost See support and troubleshooting information (Informace o esení problém a podpoe), zadejte císlo modelu pocítace a stisknte klávesu ENTER. V kategorii Resources (Prostedky) klepnte na moznost Manuals (guides, supplements, addendums, etc) (Pírucky /prvodci, dodatky atd./). V cásti Quick jump to manuals by category (Odkazy na pírucky podle kategorie) klepnte na moznost White papers (Technická dokumentace). Zvolením moznosti AHCI povolte systém DOS a pístup k zaízením SATA pomocí rozhraní AHCI za úcelem spustní. Tento rezim vyberte, pokud cílový operacní systém podporuje pístup na zaízení SATA pes rozhraní AHCI (napíklad systém Windows Vista) a vyzadujete pístupy AHCI. POZNÁMKA: Systémy Windows 2000 a Windows XP vyzadují pro pístup k zaízením SATA pes rozhraní AHCI ovladac zaízení od jiných výrobc. Pokud se pokusíte jeden z tchto operacních systém spustit v rezimu AHCI bez pouzití pozadovaného ovladace zaízení, systém se zhroutí (modrá obrazovka). SATA 0 a 2 Umozuje povolit nebo zakázat systém DOS a pístup k primárnímu kanálu prvního adice SATA za úcelem spustní. Tato funkce platí jen pi pouzití nastavení SATA Emulation (Emulace SATA) = IDE. POZNÁMKA: Pokrocilé operacní systémy, napíklad systém Windows, mohou tento kanál znovu povolit. SATA 1 a 3 Umozuje povolit nebo zakázat systém DOS a pístup k sekundárnímu kanálu prvního adice SATA za úcelem spustní. Tato funkce bude pouzita jen pi pouzití nastavení SATA Emulation (Emulace SATA) = IDE. POZNÁMKA: Pokrocilé operacní systémy, napíklad systém Windows, mohou tento kanál znovu povolit. SATA 4 (u nkterých model) Umozuje povolit nebo zakázat systém DOS a pístup k primárnímu kanálu druhého adice SATA za úcelem spustní. Tato funkce platí jen pi pouzití nastavení SATA Emulation (Emulace SATA) = IDE. 6 Program Computer Setup (F10) CSWW Tabulka 3 Nástroj Computer Setup Storage (Úlozist) (pokracování) POZNÁMKA: Pokrocilé operacní systémy, jako je systém Windows, mohou tento kanál znovu povolit. SATA 5 (u nkterých model) Umozuje povolit nebo zakázat systém DOS a pístup k sekundárnímu kanálu druhého adice SATA za úcelem spustní. Tato funkce platí jen pi pouzití nastavení SATA Emulation (Emulace SATA) = IDE.

6 POZNÁMKA: Pokrocilé operacní systémy, napíklad systém Windows, mohou tento kanál znovu povolit. DPS Self-Test (Automatický test systému DPS) Umozuje spoustt automatické testy pevných disk ATA, u kterých lze provádt automatické testy systému DPS (Drive Protection System). poadí pipojených pevných disk. funkce je podporována pouze u nkterých model. OS Security (Zabezpecení operacního systému; u nkterých model) POZNÁMKA: Moznost OS Security (Zabezpecení operacního systému) je k dispozici, jen pokud pouzívaný procesor a operacní systém tuto funkci zabezpecení podporují a pouzívají. Funkce Data Execution Prevention (Ochrana proti spustní dat pouze u nkterých model; povolit/zakázat/): Zabrauje narusení zabezpecení operacního systému. OS Management of Embedded Security Device (enable/disable) (Správa zaízení Embedded Security pomocí OS /povolit/zakázat/). Tato moznost umozuje správu zaízení Embedded Security pomocí operacního systému. Reset of Embedded Security Device though OS (enable/disable) (Reset zaízení Embedded Security pomocí OS /povolit/zakázat/). Pro zmnu tohoto nastavení je vyzadováno heslo pro nastavení. Pokud povolíte tuto moznost, budete moci provádt obnovu výchozího nastavení zaízení Embedded Security pomocí operacního systému. Virtualization Technology (Virtualizacní technologie /povolit/zakázat/) u vybraných model. Zmna tohoto nastavení vyzaduje vypnutí a následné zapnutí pocítace. Setup Security Level (Úrove zabezpecení nastavení) Umozuje nastavit pro koncové uzivatele omezený pístup k nkterým moznostem nastavení, aniz by bylo nutno znát heslo pro nastavení. Tato funkce umozuje správcm chránit systém ped zmnami dlezitých mozností nastavení a soucasn povolit uzivatelm zobrazení systémových nastavení a umoznit konfiguraci mozností, CSWW Program Computer Setup (F10) 9 které nejsou pro funkcnost systému zásadní. Správce urcuje oprávnní pístupu k jednotlivým moznostem nastavení pomocí nabídky Setup Security Level (Úrove zabezpecení nastavení). Standardn je ke vsem moznostem nastavení piazeno heslo pro nastavení. To znamená, ze chceli uzivatel kteroukoli z tchto mozností zmnit, musí bhem testu POST zadat pozadované heslo pro nastavení. Správce mze pro jednotlivé moznosti vybrat nastavení None (Zádné). To znamená, ze uzivatel mze zmnit vybrané moznosti, pokud bylo nastavení oteveno pomocí neplatných hesel. Moznost None (Zádné) bude nahrazena mozností Power-On Password (Heslo pro spustní), pokud je heslo pro spustní povoleno. POZNÁMKA: Pokud chcete uzivateli povolit pístup k nastavení bez znalosti hesla pro nastavení, je nutno pod polozkou Setup Browse Mode (Rezim procházení nastavení) vybrat moznost Enable (Povolit). Nástroj Computer Setup Power (Napájení) POZNÁMKA: Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. Tabulka 5 Nástroj Computer Setup Power (Napájení) Moznost OS Power Management (ízení spoteby operacního systému) Popis Runtime Power Management Enable/Disable (ízení spoteby v prbhu cinnosti povolit/ zakázat) U nkterých operacních systému umozuje snízit naptí a frekvenci procesoru v pípad, ze aktuální softwarové zatízení nevyzaduje plné vyuzití procesoru. Idle Power Savings Extended/Normal (Úspora energie v klidu rozsíená/normální). U nkterých operacních systém umozuje snízit spotebu energie procesoru, pokud je pocítac v klidu. ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 obnovení cinnosti pevného disku) Po povolení této funkce systém BIOS zkontroluje, zda jsou pevné disky pipraveny pijímat píkazy po dokoncení cinnosti rozhraní S3 a ped pedáním ízení zpt operacnímu systému. ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (ACPI S3 ukoncení rezimu spánku pomocí mysi s rozhraním PS2) povolí nebo zakáze ukoncení rezimu spánku S3 pomocí mysi s rozhraním PS2. USB Wake on Device Insertion (some models) (Ukoncení úsporného rezimu pi vlození zaízení do portu USB (u nkterých model)) Umozuje ukoncit úsporný rezim systému pi vlození zaízení do portu USB. se vsak po stisknutí klávesy F9 zobrazí nabídka Boot Order (Poadí spoustní). Dalsí informace najdete v cásti Storage (Ukládání dat) > Boot Order (Poadí spoustní). F10 prompt (enable/disable nebo hidden/displayed) (Výzva ke stisknutí klávesy F9 (povolit/ zakázat nebo skryto/zobrazeno)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se bhem testu POST zpráva F10 = Setup (F10 = Nastavení). se vsak po stisknutí klávesy F10 zobrazí obrazovka nastavení. F11 prompt (hidden/displayed) (Výzva ke stisknutí klávesy F11 /skryto/zobrazeno/). Pokud aktivujete tuto funkci, bhem testu POST se zobrazí text F11 = Recovery (F11 = Obnova). V pípad, ze tuto funkci zakázete, text se nezobrazí. I kdyz stisknete klávesu F11, dojde k pokusu o zavedení z oddílu aplikace HP Backup and Recovery. Více informací najdete v cásti Factory Recovery Boot Support (Podpora zavádní z dvodu obnovy výchozího stavu). F12 prompt (enable/disable nebo hidden/displayed) (Výzva ke stisknutí klávesy F9 /povolit/ zakázat nebo skryto/zobrazeno/).

7 Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se bhem testu POST zpráva F12 = Network (F12 = Sí). vsak po stisknutí klávesy F12 dojde k pokusu o zavedení systému ze sít. Factory Recovery Boot Support (enable/disable) (Podpora zavádní z dvodu obnovy výchozího stavu /povolit/zakázat/). Pokud povolíte tuto funkci, bhem testu POST v systémech s nainstalovaným a nakonfigurovaným softwarem HP Backup and Recovery pro oddíl obnovy na zavádcím pevném disku se zobrazí dalsí výzva, F11 = Recovery (F11 = Obnova). Po stisknutí klávesy F11 se systém spustí z oddílu obnovy a potom se spustí aplikace HP Backup and Recovery. Výzvu F11 = Recovery (F11 = Obnova) lze skrýt pomocí moznosti F11 prompt (hidden/displayed) (Výzva ke stisknutí klávesy F11 /skryto/zobrazeno/), viz výse. Option ROM prompt (enable/disable) (Výzva ped zavedením volitelné pamti ROM (povolit ci zakázat)) Pokud tuto funkci povolíte, zobrazí systém ped zavedením volitelných pamtí ROM zprávu. (Tato funkce je podporována pouze u nkterých model.) Remote wakeup boot source (remote server/local hard drive) (Zdroj spoustní pro funkci vzdáleného spustní (vzdálený server nebo místní pevný disk)). After Power Loss (off/on/previous state) (Po perusení napájení (zapnout/vypnout/pedchozí stav)): Pokud tuto moznost aktivujete: Off znamená, ze pocítac zstane po obnovení napájení vypnutý. On znamená, ze se pocítac po obnovení napájení ihned zapne. On umozuje zapnout napájení pocítace vypínacem na prodluzovací se, pokud je k takové pocítac pipojen. Previous state znamená, ze se pocítac po obnovení napájení ihned zapne, pokud byl pi perusení napájení zapnut. CSWW Program Computer Setup (F10) 11 Tabulka 6 Nástroj Computer Setup Advanced (Dalsí nastavení; pro pokrocilé uzivatele) (pokracování) POZNÁMKA: Vypnete-li pocítac pomocí vypínace na zásuvce, nebude mozné pouzívat funkce spánku ci buzení ani funkce vzdálené správy (Remote Management). POST Delay (None, 5, nebo 20 seconds) (Zpozdní testu POST (Zádné, 5, 10, 15 nebo 20 sekund). Povolíte-li tuto funkci, bude do zpracování testu POST pidáno uzivatelem definované zpozdní. Toto zpozdní je nkdy nutné nastavit u pevných disk na urcitých kartách PCI, které se roztácejí velmi pomalu (tak pomalu, ze nejsou v dob dokoncení testu POST pipraveny na zavedení systému). Zpozdní testu POST rovnz poskytuje více casu pro stisknutí klávesy F10, která spustí program Computer (F10) Setup. Limit CPUID Maximum Value to 3 (Omezení maximální hodnoty CPUID na 3) Omezí pocet funkcí CPUID hlásených mikroprocesorem. Tuto funkci povolte pi spoustní systému Windows NT. Execute Memory Test Restartuje pocítac a provede test pamti POST. (Provedení testu pamti; u nkterých model) BIOS Power- On (Zapnutí systémem BIOS) Onboard Devices (Zaízení na základní desce) PCI Devices (Zaízení PCI) Umozuje nastavit automatické spustní pocítace v zadaný cas. Umozuje dezaktivovat systémová zaízení na hlavní desce nebo pro n nastavit prostedky (adic disketové jednotky, sériový port nebo paralelní port). Zobrazí seznam aktuáln nainstalovaných zaízení PCI a nastavení jejich perusení IRQ. Umozuje mnit konfiguraci perusení IRQ pro tato zaízení nebo je úpln vypínat. Toto nastavení nemá vliv na operacní systémy pouzívající rozhraní ACPI. PCI VGA Configuration (Konfigurace VGA pro PCI) Tato moznost je zobrazena pouze v pípad, ze je v systému nainstalováno více grafických adaptér PCI. Umozuje urcit, který adic VGA bude pouzíván jako primární. POZNÁMKA: Chcete-li, aby tato moznost byla zobrazena, je nutné povolit moznost Integrated Video (Advanced /Dalsí nastavení/ > Device Options /Moznosti zaízení/) a Save Changes and Exit (Ulozit zmny a ukoncit program). U vybraných model je mozné zapnout ci vypnout následující funkce: Generování císla PCI SERR#. PCI VGA palette snooping (Aktivace palety PCI VGA) nastavuje v prostoru konfigurace zaízení PCI bit aktivace palety. funkce Num Lock pi spustní (zapnuto ci vypnuto). Funkce S5 Wake on LAN (povolit ci zakázat). také ovlivnna funkcnost síového pipojení v dob, kdy je pocítac zapnutý. Pokud není síové pipojení vyzadováno, vyberte pomocí kláves se sipkami (vlevo a vpravo) nabídku Security (Zabezpecení) > Device Security (Zabezpecení zaízení) a síový adaptér zcela zakazte. Pod polozkou Network Controller (Síový adaptér) vyberte 12 Program Computer Setup (F10) CSWW Tabulka 6 Nástroj Computer Setup Advanced (Dalsí nastavení; pro pokrocilé uzivatele) (pokracování) moznost Device Hidden (Zaízení skryto). Toto nastavení zabrání operacnímu systému pouzívat síový adaptér a zárove snízí spotebu energie pocítace v rezimu S5. Mezipam procesoru (zapnuto ci vypnuto). Interní reproduktor (u nkterých model) (nemá vliv na externí reproduktory). Monitor Tracking (enable/disable) (Monitor inventární císlo majetku (povoleno ci zakázáno)). Umozuje do pamti BIOS ulozit k monitoru inventární císlo majetku. NIC PXE Option ROM Download (enable/disable) (Stazení pamti ROM karty NIC PXE (povolit ci zakázat)).

8 Powered by TCPDF ( Systém BIOS je vybaven integrovanou pamtí ROM síové karty (NIC), která umozuje zavedení systému serveru PXE pomocí sít. Zpravidla se pouzívá ke stazení podnikové bitové kopie na pevný disk. Pam ROM karty NIC vyuzívá pamový prostor pod hranicí 1 MB, který je obecn oznacován termínem prostor DCH (DOS Compatibility Hole). Tento prostor je omezen. Tato konfiguracní moznost (pístupná prostednictvím klávesy F10) umozuje zakázat stazení obsahu této integrované pamti ROM, a uvolnit tak více místa v prostoru DCH pro dalsí karty PCI, které tuto pam ROM vyzadují. Ve výchozím nastavení je pam ROM karty NIC povolena. AMT Options (Moznosti AMT) Umozuje nastavit tyto moznosti: SOL Character Echo (disable/enable) (Ozvna znak SOL /zakázat/povolit/). Tato moznost ídí místní ozvny pro vzdálen zadávané znaky SOL (Serial-Over-LAN /Ovládání pocítac pomocí konzoly/). Mnoho konzolových aplikací je vytvoeno tak, ze se pedpokládá, ze terminál SOL zabrání ozvnám vzdálených znak, protoze jsou obvykle zobrazeny konzolou. SOL Terminal Emulation Mode (VT100/ANSI) (Rezim emulace terminálu SOL /VT100/ANSI/). Systém AMT 2.1 BIOS umozuje vybrat emulaci terminálu VT100 nebo ANSI. Specifikace Intel AMT neurcují urcitý rezim emulace bhem relace SOL (Serial-Over-LAN /Ovládání pocítac pomocí konzoly/). Tato moznost umozuje uzivatelm a správcm nastavit relaci SOL v kazdém z tchto rezim, a to podle pedvolby konzoly pro správu. SOL Local Keyboard (disable/enable) (Místní klávesnice SOL /zakázat/povolit/). Bhem relace SOL (Serial-Over-LAN /Ovládání pocítac pomocí konzoly/) mze správce povolit vstup z klávesnice místního klienta. Obnovení nastavení konfigurace Nez budete moci pouzít moznost Restore (Obnovit), nejprve pomocí programu Computer Setup (F10) provete píkaz Save to Removable Media (Ulozit na vymnitelné médium). (Viz cást Save to Removable Media (Ulozit na vymnitelné médium) na stránce 3 v tabulce Nástroj Computer Setup File /Soubor/.) POZNÁMKA: Veskeré úpravy nastavení konfigurace pocítace doporucujeme ulozit na disketu, disk Flash technologie USB nebo jednotku podobnou disket (zaízení úlozist emulující disketovou jednotku) a tuto disketu nebo jednotku uschovat pro mozné budoucí pouzití. Chcete-li obnovit konfiguraci, vlozte disketu, zaízení USB typu Flash nebo jiné zaízení pro ukládání dat emulující disketovou jednotku s ulozenou konfigurací a pomocí programu Computer Setup (F10) CSWW Obnovení nastavení konfigurace 13 provete píkaz Restore from Removable Media (Obnovit z vymnitelného média). (Viz cást Restore from Removable Media (Obnovit z vymnitelného média) na stránce 3 v tabulce Nástroj Computer Setup File /Soubor/.) 14 Program Computer Setup (F10) CSWW.

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 215867-224 Květen 2002 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup.

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 331599-221 Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Střední škola spojů a informatiky Tábor

Střední škola spojů a informatiky Tábor BIOS BIOS je základní vstupně výstupní systém. Skládá se z programových kódů, které kontrolují všechny základní operační komponenty počítačového systému. Posledním krokem konfigurace nového počítače je

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Úvod Softwarová výbava řídícího systému MEFI zahrnuje operační systém (), vlastní software pro řízení (WinCNC a PLC) a další (drivery některých zařízení,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Začínáme. HP Business PC

Začínáme. HP Business PC Začínáme HP Business PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění změněny. Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows 7 jsou ochranné

Více

Herní klávesnice-návod k použití

Herní klávesnice-návod k použití Herní klávesnice-návod k použití Systémové požadavky: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 PC s vestavěným USB Portem (1.1/2.0) jednotka CD-ROM 50 mb volného místa na pevném disku Instalace: Nejprve připojte

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na změnu bez

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu. 1. USB 2.0 1 2 3 5 6 4 2. Externí IR 3. Mikrofon 4. Audio výstup 5. Optický audio výstup 6. Gigabit LAN 7 8 9 10 7. esata port 8. HDMI 1.4a 9. DVI 10. Napájení

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882457

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882457 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2100 v uživatelské

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

HP JETDIRECT 615N PRINT SERVER FOR FAST ETHERNET

HP JETDIRECT 615N PRINT SERVER FOR FAST ETHERNET Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP JETDIRECT 615N PRINT SERVER FOR FAST ETHERNET. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více