Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Spolecnost HP nenese zodpovdnost za zádné technické nebo redakcní chyby ci opomenutí vyskytující se v této pírucce. Tento dokument obsahuje informace, které jsou chránny autorským právem. Tento dokument nesmí být fotokopírován, reprodukován ani pekládán do jiného jazyka po cástech ani jako celek bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard Company. Å Ä VAROVÁNÍ: Text oznacený tímto symbolem informuje, ze nerespektování uvedených pokyn m ze vést ke zran ní nebo k ohrození zivota. UPOZORN NÍ: Text oznacený tímto symbolem informuje, ze nerespektování uvedených pokyn m ze vést k poskození za ízení nebo ke ztrát dat. Správa stolního pocítace Stolní pocítace typu Business Desktop První vydání (kv ten 2004) Císlo dokumentu: Obsah Správa stolního pocítace Pocátecní konfigurace a zavedení Vzdálená instalace systému Aktualizace a správa softwaru.. 4 Nástroj HP Client Manager Software... 4 Nástroj Altiris Client Management Solutions.. 4 Nástroj System Software Manager 6 Program Proactive Change Notification. 6 Subscriber's Choice Pepisovatelná pam ROM (flash)...

3 7 HPQFlash Replikace nastavení Dvoupolohový pepínac rezim napájení Server 20 Stavební prvky a partnei Zabezpecení pomocí hesla Vytvoení hesla pro spustní pomocí nástroje Computer Setup....

4 DriveLock Senzor pocítacové skín (Smart Cover Sensor) Zámek pocítacové skín. 36 Master Boot Record Security (Hlavní spoustcí záznam). 39 Nez rozdlíte nebo naformátujete aktuální spoustcí disk Zajistní pro lankový zámek Technologie identifikace pomocí otisku prst Správa stolního pocítace iii Obsah Zobrazení informací o selhání systému a jeho obnovení Drive Protection System (Systém pro ochranu jednotky) Napájecí zdroj s ochranou proti peptí Tepelné cidlo. 44 Rejst ík iv Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Strategie HP Intelligent Manageability nabízí standardní esení pro správu a ízení stolních pocítac, pracovních stanic a notebook v síovém prostedí. Spolecnost HP se stala prkopníkem v oblasti správy stolních pocítac v roce 1995, kdy

5 zavedla první stolní pocítace umozující úplnou správu. Spolecnost HP je drzitelem patentu na tuto technologii. Od té doby stojí spolecnost HP v cele vývoje prmyslových standard a infrastruktur potebných k efektivnímu zavádní, konfiguraci a správ stolních pocítac, pracovních stanic a notebook. Spolecnost HP úzce spolupracuje s pedními výrobci softwaru pro správu s cílem zajistit kompatibilitu strategie Intelligent Manageability s tmito produkty. Strategie Intelligent Manageability tvoí významný aspekt naseho jasného závazku poskytovat uzivatelm produkty pro zivotní cyklus pocítace, které uzivatelm pomáhají v prbhu cty fází zivotního cyklu pocítace. Mezi tyto fáze patí plánování, zavedení, správa a pechodné fáze. Mezi klícové funkce správy stolních pocítac patí: pocátecní konfigurace a zavedení, vzdálená instalace systému, aktualizace a správa softwaru, pepisovatelná pam ROM (flash), evidence inventárních císel a zabezpecení, zobrazení informací o selhání systému a jeho obnovení. Podpora konkrétních funkcí popsaných v této pírucce se mze lisit v závislosti na modelu nebo verzi softwaru. Správa stolního pocítace 1 Správa stolního pocítace Pocátecní konfigurace a zavedení Pocítac je dodán s pedem instalovanou bitovou kopií systémového softwaru. Po krátkém procesu rozdlení softwaru na jednotlivé aplikace je pocítac pipraven k pouzití. Je mozné, ze pedem instalovanou bitovou kopii softwaru budete chtít nahradit vlastní sadou systémového softwaru s aplikacemi. Existuje nkolik metod implementace vlastní bitové kopie softwaru. Mezi n patí: instalace dalsích softwarových aplikací po rozdlení pedem instalované bitové kopie softwaru na jednotlivé aplikace, pouzití nástroj pro zavedení softwaru, jako jsou napíklad nástroje Altiris Deployment SolutionTM, k nahrazení pedem nainstalovaného softwaru vlastní bitovou kopií softwaru, pouzití procesu kopírování disk ke kopírování obsahu jednoho pevného disku na druhý.

6 Nejlepsí metoda implementace závisí na pouzívaném prostedí a procesech informacních technologií. Informace, které vám pomohou pi výbru nejlepsí implementacní metody, najdete v cásti PC Deployment (Implementace pocítace) na webovém serveru HP Lifecycle Solutions ( Disk CD-ROM Restore Plus!, instalace zalozená na pamti ROM a hardware s aktivovaným rozhraním ACPI poskytují dalsí podporu pi obnov systémového softwaru, správ konfigurace, odstraování potízí a ízení spoteby. 2 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Vzdálená instalace systému Vzdálená instalace systému umozuje spoustt a nastavovat systém pomocí informací o konfiguraci a softwaru umístných na síovém serveru, a to pomocí prostedí PXE (Preboot Execution Environment). Funkce vzdálené instalace systému obvykle slouzí jako nástroj pro nastavení a konfiguraci systému a lze ji pouzít pro následující úlohy: formátování pevného disku, implementace softwaru v jednom nebo více nových pocítacích, vzdálená aktualizace systému BIOS v pepisovatelné pamti ROM (,,Vzdálená aktualizace pepisovatelné pamti ROM (flash)" na stránce 7), konfigurace nastavení systému BIOS. Chcete-li spustit vzdálenou instalaci systému, stisknte klávesu F12 poté, co se v pravém dolním rohu obrazovky s logem spolecnosti HP zobrazí zpráva F12 = Network Service Boot (F12 = Spustní ze sít). Dále postupujte podle pokyn na obrazovce. Výchozí poadí spoustní je nastaveno v konfiguraci systému BIOS, kterou lze zmnit tak, aby spoustní vzdy probíhalo v prostedí PXE. Spolecnosti HP a Altiris uzavely partnerství s cílem poskytovat nástroje, které usnadní zavedení a správu podnikových pocítac, snízí casovou nárocnost tchto proces, podstatn snízí celkové náklady na vlastnictví a uciní z pocítac spolecnosti HP klientské pocítace s nejsnadnjsí správou v podnikovém prostedí. Správa stolního pocítace com 3 Správa stolního pocítace Aktualizace a správa softwaru Spolecnost HP poskytuje nkolik nástroj pro správu a aktualizaci softwaru ve stolních pocítacích a pracovních stanicích. Jsou to nástroje HP Client Manager Software, Altiris Client Management Solutions, System Software Manager, Proactive Change Notification a Subscriber's Choice. Nástroj HP Client Mare Manager Nástroj System Software Manager (SSM) umozuje aktualizovat systémový software ve více pocítacích soucasn. Po spustní v systému klientského pocítace nástroj SSM zjistí verze softwaru i hardwaru a poté aktualizuje píslusný software z hlavního úlozist, nazývaného také úlozist soubor. Verze ovladac podporované nástrojem SSM jsou na webovém serveru umozujícím stazení ovladac a na disku CD-ROM Support Software (Podprný software) oznaceny zvlástní ikonou. Dalsí informace o nástroji SSM a moznost jeho stazení naleznete na adrese Program Proactive Change Notification Program Proactive Change Notification pouz&iac Remote Wakeup (Vzdálené spustní). Dalsí informace o vzdálené aktualizaci pepisovatelné pamti ROM naleznete v cásti vnované nástroji HP Client Manager Software nebo System Software Manager na adrese www1.hp.com/im/prodinfo.html. Správa stolního pocítace 7 Správa stolního pocítace HPQFlash Nástroj HPQFlash slouzí k místní aktualizaci nebo obnovení pamti ROM v systému na jednotlivých pocítacích prostednictvím operacního systému Windows. Dalsí informace o nástroji HPQFlash najdete na adrese Po zobrazení výzvy zadejte název pocítace. Pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení (FailSafe Boot Block ROM) Pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení umozuje obnovení systému pi velmi nepravdpodobném pípad selhání pepisovatelné pamti ROM (flash), napíklad pi výpadku napájení v prbhu aktualizace pamti ROM. Zavádcí blok je cást pamti ROM chránná ped pepsáním, která pi kazdém zapnutí pocítace kontroluje a ovuje funkcnost systémové pepisovatelné pamti ROM. Pokud je systémová pam ROM platná, systém se normáln spustí. Jestlize kontrola ovení systémové pamti ROM selze, zabezpecí pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení dostatecnou podporu ke spustní systému z diskety ROMPaq, která systémové pamti ROM poskytne platnou bitovou kopii softwaru. modely z disku CD-ROM Nkterékopie ISOtaké podporují obnovení vybraných modelrompaq. Bitové ROMPaq jsou soucástí v podob stahovatelných softwarových balíck pamti ROM. V pípad, ze zavádcí blok zjistí neplatnou systémovou pam ROM, kontrolka napájení osmkrát CERVEN zabliká vzdy po 1 sekund s dvousekundovou pauzou. Zárove osmkrát zazní zvukový signál. Na obrazovce se zobrazí zpráva rezimu obnovení zavádcím blokem pamti ROM (u nkterých model). Systém, který pesel do rezimu obnovení zavádcím blokem pamti ROM, obnovíte provedením následujících krok: 1. Pokud je v disketové jednotce disketa nebo disk CD-ROM v jednotce CD-ROM, vyjmte je a vypnte napájení.

7 2. Vlozte disketu ROMPaq do disketové jednotky nebo pokud to pocítac dovoluje, disk CD-ROM ROMPaq do jednotky CD-ROM. 8 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace 3. Zapnte pocítac. Jestlize nebyla zádná disketa (nebo disk CD-ROM) ROMPaq nalezena, zobrazí se výzva k jejímu vlození a restartování pocítace. Pokud bylo vytvoeno heslo pro nastavení, rozsvítí se kontrolka Caps Lock a zobrazí se výzva k zadání hesla. 4. Zadejte heslo pro nastavení. Dojde-li k úspsnému spustní systému z diskety a peprogramování pamti ROM, rozsvítí se ti kontrolky na klávesnici. Úspsné ukoncení bude signalizováno také sledem zvysujících se zvukových signál. 5. Vyjmte disketu nebo disk CD-ROM a vypnte pocítac. 6. Znovu zapnte pocítac. Dojde k jeho restartování. V následující tabulce jsou uvedeny rzné kombinace indikátor na klávesnici pouzívané zavádcím blokem pamti ROM (je-li k pocítaci pipojena klávesnice PS/2), význam jednotlivých kombinací a stav ci pozadovaná cinnost. Kombinace indikátor pam ti ROM Rezim bloku pro bezpecné zavedení Num Lock Barva kontrolky na klávesnici Zelená na klávesnici pouzívané zavád cím blokem Cinnost indikátoru na klávesnici Svítí Stav nebo význam Disketa ROMPaq (nebo disk CD-ROM ROMPaq) nebyla nalezena, je vadná nebo jednotka není p ipravena. Zadejte heslo. Klávesnice je zamcena v sí ovém rezimu. Zápis zavád cího bloku pam ti ROM typu flash prob hl úsp sn. Vypn te pocítac a znovu jej zapn te. Caps Lock Num, Caps, Scroll Lock Num, Caps, Scroll Lock Zelená Zelená Svítí Blikání jeden po druhém Num, Caps, Scroll Svítí Zelená U klávesnic se sb rnicí USB diagnostické kontrolky neblikají. Správa stolního pocítace 9 Správa stolního pocítace Replikace nastavení Následující postupy umozují správci snadno kopírovat konfiguraci nastavení mezi pocítaci stejného modelu. Lze tak rychleji a konzistentnji nakonfigurovat více pocítac. nebo podporované Oba postupy vyzadují disketovou jednotkuhp Drive Key. zaízení USB typu flash, napíklad modul Kopírování do jednoho pocítace Ä UPOZORN NÍ: Konfiguracní nastavení závisí na modelu. Pokud se model zdrojového a cílového pocítace lisí, m ze dojít k poskození systému soubor. Nekopírujte konfiguracní nastavení nap íklad z pocítace dc7100 Ultra-Slim Desktop do pocítace dx6100 Slim Tower. 1. Vyberte konfiguracní nastavení, které chcete kopírovat. Vypnte pocítac. Pokud pracujete v systému Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Vypnout. 2. Jestlize pouzíváte zaízení USB pro média typu flash, vlozte nyní zaízení do pocítace. 3. Zapnte pocítac. 4. jí pozornost. 5. Jestlize pouzíváte disketu, vlozte ji nyní do jednotky. 6. Zvolte tyto moznosti: File (Soubor) > Replicated Setup (Replikované nastavení) > Save to Removable Media (Ulozit na vyjímatelné médium). Podle pokyn na obrazovce vytvote konfiguracní disketu nebo médium USB typu flash. 10 www. hp.com Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace 7. Vypnte pocítac, který chcete konfigurovat, a vlozte do jednotky konfiguracní disketu nebo médium USB typu flash. 8. Zapnte konfigurovaný pocítac. 9. Klepnte na polozky File > Replicated Setup > Restore from Removable Media (Obnovit z vyjímatelného média) a postupujte podle pokyn na obrazovce. 11. Po dokoncení konfigurace restartujte pocítac. Kopírování do více pocítac Ä UPOZORN NÍ: Konfiguracní nastavení závisí na modelu. Pokud se model zdrojového a cílového pocítace lisí, m ze dojít k poskození systému soubor. Nekopírujte konfiguracní nastavení nap íklad z pocítace dc7100 Ultra-Slim Desktop do pocítace dx6100 Slim Tower. U této metody trvá trochu déle píprava konfiguracního média (disketa nebo USB typu flash), ale kopírování konfigurace do cílových pocítac je znacn rychlejsí. tomuto je nutné Kdispozicipostupu Windowsspoustcí médium. Jestlize nemáte k systém XP, ve kterém byste vytvoili spoustcí disketu, pouzijte metodu kopírování do jednoho pocítace (viz cást,,kopírování do jednoho pocítace" na stránce 10). 1. Vytvote spoustcí médium (disketa nebo USB typu flash). Viz cást,,podporované zaízení USB pro média typu flash" na stránce 13 nebo,,nepodporované zaízení USB pro média typu flash" na stránce 16. Ä UPOZORN NÍ: Ne vsechny pocítace lze spoust t z média USB typu flash. Pokud je ve výchozím po adí spoust ní v nástroji Computer Setup (F10) uvedeno za ízení USB p ed pevným diskem, je mozné pocítac spoust t z média USB flash. Jinak je nutné pouzít spoust cí disketu. Správa stolního pocítace 11 Správa stolního pocítace 2. Vyberte konfiguracní nastavení, které chcete kopírovat. Vypnte pocítac. Pokud pracujete v systému Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Vypnout. 3. Jestlize pouzíváte zaízení USB pro média typu flash, vlozte nyní zaízení do pocítace. 4. Zapnte pocítac. 5. jí pozornost. 6. Jestlize pouzíváte disketu, vlozte ji nyní do jednotky.

8 7. Zvolte tyto moznosti: File > Replicated Setup > Save to Removable Media. Podle pokyn na obrazovce vytvote konfiguracní disketu nebo médium USB typu flash. 8. Stáhnte nástroj systému BIOS pro replikaci nastavení (repset.exe) a zkopírujte jej na konfiguracní disketu nebo médium USB typu flash. Pejdte na adresu a zadejte císlo modelu pocítace. 9. Na konfiguracní disket nebo médiu USB typu flash vytvote soubor autoexec.bat s následujícím píkazem: repset.exe 10. Vypnte konfigurovaný pocítac. Vlozte do nj konfiguracní disketu nebo médium USB typu flash a zapnte jej. Konfiguracní nástroj bude automaticky spustn. 11. Po dokoncení konfigurace restartujte pocítac Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Vytvo ení spoust cího za ízení Podporované za ízení USB pro média typu flash Podporovaná zaízení, napíklad moduly HP Drive Key nebo DiskOnKey, obsahují pedinstalovanou bitovou kopii, která zjednodusuje proces jejich zmny na spoustcí zaízení. Pokud pouzívané zaízení USB pro média typu flash tuto bitovou kopii neobsahuje, pouzijte postup dále v této kapitole (viz cást,,nepodporované zaízení USB pro média typu flash" na stránce 16). Ä UPOZORN NÍ: Ne vsechny pocítace lze spoust t z média USB typu flash. Pokud je ve výchozím po adí spoust ní v nástroji Computer Setup (F10) uvedeno za ízení USB p ed pevným diskem, je mozné pocítac spoust t z média USB flash. Jinak je nutné pouzít spoust cí disketu. K vytvoení spoustcího zaízení USB pro média typu flash potebujete: Jeden z následujících systém: pocítac HP Compaq Business Desktop dc7100 series, pocítac HP Compaq Business Desktop dx6100 series, pocítac HP Compaq Business Desktop d530 Series v provedení Ultra- Slim Desktop, Small Form Factor nebo Convertible Minitower, pocítac Compaq Evo D500 Ultra-Slim Desktop, pocítac Compaq Evo D510 v provedení Convertible Minitower nebo Small Form Factor. V závislosti na jednotlivých systémech BIOS mohou také budoucí systémy podporovat spoustní ze zaízení USB pro média typu flash. Ä UPOZORN NÍ: Pokud pouzíváte jiný pocítac, nez které jsou zde uvedeny, je nutné, aby za ízení USB bylo ve výchozím po adí spoust ní v nástroji Computer Setup (F10) uvedeno p ed pevným diskem. Správa stolního pocítace www. hp.com 13 Správa stolního pocítace Jeden z následujících modul pro ukládání dat: 16MB modul HP Drive Key, 32MB modul HP Drive Key, 32MB modul DiskOnKey, 64MB modul HP Drive Key, 64MB modul DiskOnKey, 128MB modul HP Drive Key, 128MB modul DiskOnKey, 256MB modul HP Drive Key, 256MB modul DiskOnKey. Spoustcí disketu pro systém DOS s programy FDISK a SYS. Pokud program SYS není k dispozici, lze pouzít program FORMAT, ale vsechny existující soubory v zaízení USB pro média typu flash budou ztraceny. 1. Vypnte pocítac. 2. Vlozte zaízení USB pro média typu flash do jednoho z port USB na pocítaci a odeberte vsechna ostatní zaízení USB pro ukládání dat krom disketových jednotek USB. 3. Vlozte spoustcí disketu DOS s programy FDISK.COM a SYS.COM nebo FORMAT.COM do disketové jednotky a zapnte pocítac, aby zavedl systém z této diskety. 4. Spuste z píkazového ádku A:\ program FDISK: Zadejte píkaz FDISK a stisknte klávesu ENTER. Pokud se zobrazí výzva k povolení podpory velkých disk, klepnte na tlacítko Ano (Y). 5. Zadáním moznosti Choice [5] (Výbr) zobrazte jednotky v systému. Zaízení USB pro média typu flash bude ta jednotka, jejíz velikost se blízí velikosti jedné z uvedených jednotek. Obvykle pjde o poslední jednotku v seznamu. Poznamenejte si písmeno jednotky. Jednotka zaízení USB pro média typu flash: 14 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Ä UPOZORN NÍ: Pokud jednotka neodpovídá za ízení USB pro média typu flash, nepokracujte. M ze dojít ke ztrát dat. Zkontrolujte vsechny porty USB, zda neobsahují pam ová za ízení. Pokud ano, odeberte je, restartujte pocítac a pokracujte krokem 4. Pokud ne, systém nepodporuje za ízení USB pro média typu flash nebo je toto za ízení vadné. NEPOKOUSEJTE SE dále p evád t za ízení USB pro média typu flash na spoust cí. 6. Ukoncete program FDISK stisknutím klávesy ESC, vrátíte se na píkazový ádek A:\. 7. Jestlize spoustcí disketa systému DOS obsahuje program SYS.COM, pejdte ke kroku 8, jinak ke kroku Do píkazového ádku A:\ zadejte SYS x:, kde x pedstavuje písmeno jednotky poznamenané výse. Ä UPOZORN NÍ: Ov te, zda jste písmeno jednotky pro za ízení USB pro média typu flash zadali správn. Po penosu systémových soubor se program SYS vrátí na píkazový ádek A:\. Pokracujte krokem Zkopírujte vsechny soubory, které chcete zachovat, ze zaízení USB pro média typu flash do docasného adresáe na jiné jednotce (napíklad na vnitní pevný disk). 10. Do píkazového ádku A:\ zadejte FORMAT /S X:, kde X pedstavuje písmeno jednotky poznamenané výse. Ä UPOZORN NÍ: Ov te, zda jste písmeno jednotky pro za ízení USB pro média typu flash zadali správn. Program FORMAT zobrazí jedno nebo více varování s dotazem, zda chcete pokracovat. Zadejte pokazdé Y.

9 Program FORMAT zformátuje zaízení USB pro média typu flash, pidá systémové soubory a zeptá se na popisek svazku (Volume Label). Správa stolního pocítace 15 Správa stolního pocítace 11. Klávesou ENTER nezadáte zádný popisek, pokud popisek pozadujete, mzete jej zadat. 12. Zkopírujte vsechny soubory, které jste ulozili v kroku 9, zpt na zaízení USB. 13. Vyjmte disketu a restartujte pocítac. Pocítac zavede systém ze zaízení USB jako z jednotky C. Výchozí poadí spoustní se lisí v kazdém pocítaci, lze je zmnit v nástroji Computer Setup (F10). Pokud jste pouzili systém DOS verze Windows 9x, mze se nakrátko zobrazit logo Windows. Jestlize tuto obrazovku nechcete, pidejte do koenového adresáe zaízení USB pro média typu flash soubor LOGO.SYS s nulovou délkou. Vrate se ke kapitole,,kopírování do více pocítac" na stránce 11. Nepodporované za ízení USB pro média typu flash Ä UPOZORN NÍ: Ne vsechny pocítace lze spoust t z média USB typu flash. Pokud je ve výchozím po adí spoust ní v nástroji Computer Setup (F10) uvedeno za ízení USB p ed pevným diskem, je mozné pocítac spoust t z média USB flash. Jinak je nutné pouzít spoust cí disketu. K vytvoení spoustcího zaízení USB pro média typu flash potebujete: Jeden z následujících systém: pocítac HP Compaq Business Desktop dc7100 series, pocítac HP Compaq Business Desktop dx6100 series, pocítac HP Compaq Business Desktop d530 Series v provedení Ultra-Slim Desktop, Small Form Factor nebo Convertible Minitower, pocítac Compaq Evo D500 Ultra-Slim Desktop, pocítac Compaq Evo D510 v provedení Convertible Minitower nebo Small Form Factor Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace V závislosti na jednotlivých systémech BIOS mohou také budoucí systémy podporovat spoustní ze zaízení USB pro média typu flash. Ä UPOZORN NÍ: Pokud pouzíváte jiný pocítac, nez které jsou zde uvedeny, je nutné, aby za ízení USB bylo ve výchozím po adí spoust ní v nástroji Computer Setup (F10) uvedeno p ed pevným diskem. Spoustcí disketu pro systém DOS s programy FDISK a SYS. Pokud program SYS není k dispozici, lze pouzít program FORMAT, ale vsechny existující soubory v zaízení USB pro média typu flash budou ztraceny. 1. Pokud se v systému nacházejí karty PCI s pipojenými jednotkami SCSI, ATA RAID nebo SATA, vypnte pocítac a odpojte napájecí kabel. Ä UPOZORN NÍ: Napájecí kabel je NUTNÉ odpojit. 2. Otevete pocítac a vyjmte karty PCI. 3. Vlozte zaízení USB pro média typu flash do jednoho z port USB na pocítaci a odeberte vsechna ostatní zaízení USB pro ukládání dat krom disketových jednotek USB. Zavete kryt pocítace. 4. Pipojte k pocítaci napájecí kabel a zapnte pocítac. 5. jí pozornost. 6. Klepnte na polozky Advanced (Upesnit) > PCI Devices (Zaízení PCI) a zakazte adice PATA i SATA. Pi zakazování adice SATA si poznamenejte hodnotu IRQ, které je adic piazen. Tuto hodnotu bude teba pozdji znovu piadit. Ukoncete nástroj a potvrte zmny. Hodnota IRQ adice SATA: Správa stolního pocítace com 17 Správa stolního pocítace 7. Vlozte spoustcí disketu DOS s programy FDISK.COM a SYS.COM nebo FORMAT.COM do disketové jednotky a zapnte pocítac, aby zavedl systém z této diskety. 8. Spuste program FDISK a odstrate existující oddíly v zaízení USB pro média typu flash. Vytvote nový oddíl a oznacte jej jako aktivní. Stisknutím klávesy ESCAPE ukoncete program. 9. Pokud se systém po ukoncení programu FDISK automaticky nerestartuje, stisknte klávesy CTRL+ALT+DELETE a restartujte systém z diskety DOS. 10. Na píkazovém ádku A:\ zadejte píkaz FORMAT C: /S a stisknte klávesu ENTER. Program FORMAT zformátuje zaízení USB pro média typu flash, pidá systémové soubory a zeptá se na popisek svazku (Volume Label). 11. Klávesou ENTER nezadáte zádný popisek, pokud popisek pozadujete, mzete jej zadat. 12. Vypnte pocítac a odpojte napájecí kabel. Otevete pocítac a nainstalujte znovu odebrané karty PCI. Zavete kryt pocítace. 13. Pipojte k pocítaci napájecí kabel, vyjmte disketu a zapnte pocítac. 14. Klepnte na polozky Advanced > PCI Devices a znovu povolte adice PATA a SATA, které jste zakázali v kroku 6. U adice SATA nastavte pvodní hodnotu IRQ. 16. Ulozte zmny a ukoncete program. Pocítac zavede systém ze zaízení USB pro média typu flash jako z jednotky C. lisí v je zmnit Výchozí poadí spoustní se(f10). kazdém pocítaci, lze Pírucce v nástroji Computer Setup Pokyny naleznete v k nástroji Computer Setup na disku CD-ROM s dokumentací. Pokud jste pouzili systém DOS verze Windows 9x, mze se nakrátko zobrazit logo Windows. Jestlize tuto obrazovku nechcete, pidejte do koenového adresáe zaízení USB pro média typu flash soubor LOGO.SYS s nulovou délkou. Vrate se ke kapitole,,kopírování do více pocítac" na stránce Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Dvoupolohový p epínac rezim napájení Pokud je povoleno rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), mze vypínac napájení pocítac zapnout, vypnout nebo pevést do pohotovostního rezimu. V pohotovostním rezimu není pocítac zcela vypnut, ale je peveden do rezimu nízké spoteby energie.

10 Tento postup umozuje rychlé vypnutí pocítace bez nutnosti zavít aplikace a také rychlý návrat ke stejnému provoznímu stavu bez ztráty dat. lze stáhnout ze serveru Na tomto webovém serveru jsou k dispozici nejnovjsí ovladace zaízení, nástroje a bitové kopie pepisovatelné pamti ROM potebné ke spustní nejnovjsího operacního systému Microsoft Windows v pocítaci HP. Stavební prvky a partne i Produkty pro správu spolecnosti HP lze integrovat s dalsími aplikacemi pro správu systému a jsou zalozeny na následujících standardech: WBEM (Web-Based Enterprise Management), rozhraní WMI (Windows Management Interface), technologie Wake on LAN, rozhraní ACPI, systém SM BIOS (System Management BIOS), podporu prostedí PXE (Pre-boot Execution) Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Evidence inventárních císel a zabezpecení Funkce evidence inventárních císel (sledování majetku) obsazené v pocítaci poskytují dlezité údaje evidence inventárních císel, které lze spravovat pomocí produkt HP Systems Insight Manager, HP Client Manager a dalsích aplikací pro správu systému. Bezproblémová automatická integrace mezi funkcemi evidence inventárních císel a tmito produkty umozuje zvolit nástroj pro správu, který nejlépe odpovídá vasemu prostedí, a maximáln zhodnotit investice do stávajících nástroj. Spolecnost HP také nabízí nkolik produkt pro ízení pístupu k cenným soucástem a informacím. Nástroj ProtectTools Embedded Security, je-li nainstalovaný, zabrauje neoprávnnému pístupu k datm, kontroluje integritu systému a ovuje jiné uzivatele, kteí chtjí vstoupit do systému. funkce je podporována pouze u vybraných model. funkcí zabezpecení se pravd podobn bude lisit v závislosti na konkrétní konfiguraci pocítace. Správa stolního pocítace 23 Správa stolního pocítace P ehled funkcí zabezpecení (pokracování) Moznost System IDs (ID systému) Popis Umoz uje nastavit tyto moznosti: Oznacení inventárního císla majetku (Asset Tag) (18bajtový identifikátor) a oznacení vlastnictví (Ownership Tag) (80bajtový identifikátor zobrazený b hem testu POST). Sériové císlo sk ín nebo císlo UUID (Universal Unique Identifier). Císlo UUID lze aktualizovat pouze v p ípad, ze aktuální sériové císlo sk ín je neplatné. (Tato identifikacní císla jsou obvykle nastavena výrobcem a slouzí k jednoznacné identifikaci systému.) Jazyk klávesnice (nap íklad anglictina nebo n mcina) pro polozku ID systému. DriveLock Umoz uje nastavit ci zm nit hlavní nebo uzivatelské heslo vyzadované p i p ístupu k pevným disk m multifunkcní pozice (není podporováno u pevných disk SCSI). Pokud je tato funkce aktivována, bude uzivatel b hem testu POST vyzván k zadaní jednoho z hesel funkce DriveLock. V p ípad, ze nebude ani jedno heslo zadáno správn, nebude mozné získat p ístup k pevnému disku a to az do okamziku, nez bude p i následném spust ní zadáno správné heslo. Tato volba se zobrazí pouze v p ípad, ze je k systému p ipojena alespo jedna jednotka multifunkcní pozice podporující funkci DriveLock. Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10) na disku CD-ROM s dokumentací. Podpora funkcí zabezpecení se pravd podobn bude lisit v závislosti na konkrétní konfiguraci pocítace Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace P ehled funkcí zabezpecení (pokracování) Moznost Master Boot Record Security (Hlavní spoust cí záznam) Popis Umoz uje zapnout nebo vypnout zabezpecení hlavního spoust cího záznamu. Pokud je tato moznost zapnuta, potlacuje systém BIOS vsechny pozadavky na zápis do hlavního spoust cího záznamu na aktuálním spoust cím disku. P i kazdém spust ní nebo restartování pocítace porovná systém BIOS hlavní spoust cí záznam aktuálního spoust cího disku s d íve ulozeným hlavním spoust cím záznamem. Pokud budou p i tomto porovnání zjist ny zm ny, budete mít moznost ulozit hlavní spoust cí záznam na aktuální spoust cí disk, obnovit p edchozí ulozený záznam nebo vypnout zabezpecení záznamu. Jestlize je nastaveno heslo pro nastavení, bude t eba je zadat. P ed zám rnou zm nou formátu nebo oddíl spoust cího disku funkci zabezpecení hlavního spoust cího záznamu vypn te. N které nástroje pro práci s disky (nap íklad FDISK nebo FORMAT) se pokousejí hlavní spoust cí záznam aktualizovat. Pokud je funkce zabezpecení hlavního spoust cího záznamu zapnuta a systém BIOS ídí p ístup k disk m, nebudou pozadavky na zápis do hlavního spoust cího záznamu provedeny, coz u t chto nástroj zp sobí zobrazení chybových zpráv. Jestlize je funkce zabezpecení záznamu zapnuta a p ístup k disk m ídí operacní systém, bude p i dalsím spust ní pocítace systémem BIOS zjist na kazdá zm na hlavního spoust cího záznamu a zobrazeno upozorn ní.

11 Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10) na disku CD-ROM s dokumentací. Podpora funkcí zabezpecení se pravd podobn bude lisit v závislosti na konkrétní konfiguraci pocítace. Správa stolního pocítace 25 Správa stolního pocítace P ehled funkcí zabezpecení (pokracování) Moznost Save Master Boot Record (Ulozit hlavní spoust cí záznam) Restore Master Boot Record (Obnovit hlavní spoust cí záznam) Popis Ulozí zálozní kopii hlavního spoust cího záznamu aktuálního spoust cího disku. Zobrazí se pouze p i zapnutém zabezpecení hlavního spoust cího záznamu. Obnoví hlavní spoust cí záznam aktuálního spoust cího disku ze zálohy. Zobrazí se pouze v p ípad, ze jsou spln ny vsechny následující podmínky: Je povolena funkce zabezpecení hlavního spoust cího záznamu. Byla ulozena zálozní kopie hlavního spoust cího záznamu. Zálozní kopie hlavního spoust cího záznamu byla vytvo ena z aktuálního spoust cího disku. NÍ: Obnovení d íve Ä UPOZORNzáznamu po jeho zm ulozeného hlavního spoust cího n nástrojem pro práci s disky nebo operacním systémem m ze zp sobit, ze k dat m na disku nebude mozné získat p ístup. Ulozený hlavní spoust cí záznam obnovte pouze tehdy, pokud jste p esv dceni, ze hlavní spoust cí záznam momentáln pouzívaného spoust cího disku je poskozen nebo napaden virem. Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10) na disku CD-ROM s dokumentací. Zapnte nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. V nabídce Security (Zabezpecení) vyberte píkaz Setup Password (Heslo pro nastavení) a postupujte podle pokyn na obrazovce. 4. Správa stolního pocítace 27 Správa stolního pocítace Vytvo ení hesla pro spust ní pomocí nástroje Computer Setup Vytvoení hesla pro spustní pomocí nástroje Computer Setup zabrauje pouzití pocítace po jeho spustní, pokud není zadáno heslo. Pokud je heslo pro spustní nastaveno, zobrazí nástroj Computer Setup v nabídce Security (Zabezpecení) moznosti Password Options (Moznosti nastavení hesla). Jednou z tchto mozností je Password Prompt on Warm Boot (Pozadovat heslo pi restartování). Jestlize je moznost Password Prompt on Warm Boot povolena, musí být heslo zadáno také pi kazdém restartování pocítace. 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. V nabídce Security (Zabezpecení) vyberte píkaz Power-On Password (Heslo pro spustní) a postupujte podle pokyn na obrazovce. 4. Zadání hesla pro spust ní Chcete-li zadat heslo pro spustní, provete následující kroky: 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. Pokud pracujete v systému Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat pocítac. 2. Jakmile se na obrazovce objeví ikona klíce, zadejte aktuální heslo a stisknte klávesu ENTER Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Piste opatrn; z bezpecnostních dvod se psaná písmena neobjevují na obrazovce. Jestlize heslo nezadáte správn, zobrazí se ikona zlomeného klíce. Zadejte heslo znovu. Po tech neúspsných pokusech musíte vypnout pocítac, znovu ho zapnout a teprve potom mzete pokracovat. Zadání hesla pro nastavení Pokud je systém vybaven zaízením integrovaného zabezpecení (Embedded Security), naleznete dalsí informace v pírucce HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM s dokumentací. Jestlize bylo v pocítaci vytvoeno heslo pro nastavení, budete vyzváni k jeho zadání pi kazdém spustní nástroje Computer Setup. 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. Jakmile se na obrazovce objeví ikona klíce, zadejte heslo pro nastavení a stisknte klávesu ENTER. Piste opatrn; z bezpecnostních dvod se psaná písmena neobjevují na obrazovce. Jestlize heslo nezadáte správn, zobrazí se ikona zlomeného klíce. Zadejte heslo znovu. Po tech neúspsných pokusech musíte vypnout pocítac, znovu ho zapnout a teprve potom mzete pokracovat. Správa stolního pocítace 29 Správa stolního pocítace Zm na hesla pro spust ní nebo hesla pro nastavení Pokud je systém vybaven zaízením integrovaného zabezpecení (Embedded Security), naleznete dalsí informace v pírucce HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM s dokumentací. 1. Spuste nebo restartujte pocítac. Pokud pracujete v systému Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat pocítac. 2. Chcete-li zmnit heslo pro spustní, pejdte ke kroku 3. Chcete-li zmnit heslo pro nastavení, stisknte klávesu F10, jakmile se pocítac zapne, a drzte ji, dokud se nespustí nástroj Computer Setup. jí pozornost. 3. Jakmile se zobrazí ikona klíce, zadejte aktuální heslo, lomítko (/) nebo alternativní oddlovací znak, nové heslo, dalsí lomítko (/) nebo alternativní oddlovací znak a opt nové heslo: aktuální heslo/nové heslo/nové heslo Piste opatrn; z bezpecnostních dvod se psaná písmena neobjevují na obrazovce. 4. Stisknte klávesu ENTER. Nové heslo zacne platit pi pístím spustní pocítace. o alternativních Informaceoddlovací znakyoddlovacích znacích naleznete v cásti,,národní klávesnice" na stránce 32.

12 Heslo pro spustní a heslo pro nastavení lze zmnit také pomocí píkaz nabídky Security (Zabezpecení) nástroje Computer Setup Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Odstran ní hesla pro spust ní nebo hesla pro nastavení Pokud je systém vybaven zaízením integrovaného zabezpecení (Embedded Security), naleznete dalsí informace v pírucce HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM s dokumentací. 1. Spuste nebo restartujte pocítac. Pokud pracujete v systému Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat pocítac. 2. Chcete-li odstranit heslo pro spustní, pejdte ke kroku 3. Chcete-li odstranit heslo pro nastavení, stisknte klávesu F10, jakmile se pocítac zapne, a drzte ji, dokud se nespustí nástroj Computer Setup. jí pozornost. 3. Po zobrazení ikony klíce zadejte aktuální heslo a lomítko (/) nebo alternativní oddlovací znak: aktuální heslo/ 4. Stisknte klávesu ENTER. oddlovacích znacích naleznete cásti Informace o alternativních klávesnice. Heslo pro spustní a vheslo Národní oddlovací znaky pro nastavení lze zmnit také pomocí píkaz nabídky Security (Zabezpecení) nástroje Computer Setup. Správa stolního pocítace 31 Správa stolního pocítace Národní odd lovací znaky klávesnice Kazdá klávesnice je vytvoena tak, aby splovala specifické pozadavky dané zem. Syntaxe a klávesy pouzívané ke zmn nebo odstranní hesla závisí na klávesnici dodávané s pocítacem. Národní odd lovací znaky klávesnice anglictina (Velká Británie) anglictina (USA) arabstina Belgie Brazílie cestina cínstina dánstina francouzstina francouzstina (Kanada) / hebrejstina. rustina / / / = / /! é italstina japonstina korejstina Latinská Amerika ma arstina n mcina norstina polstina portugalstina / / - slovenstina span lstina svédstina a finstina Svýcarsko thajstina Tchaj-wan turectina ectina zem bývalé Jugoslávie* / / /. - *Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko a Jugoslávie Vymazání hesel Pokud zapomenete heslo, nebudete mít pístup k pocítaci. Pokyny k vymazání hesel získáte v pírucce Poradce pi potízích na disku CD-ROM s dokumentací. Pokud je systém vybaven zaízením integrovaného zabezpecení (Embedded Security), naleznete dalsí informace v pírucce HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM s dokumentací Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace DriveLock Funkce DriveLock pedstavuje standardní zabezpecení ped neoprávnným pístupem k datm na pevných discích multifunkcní pozice. Byla implementována jako rozsíení nástroje Computer Setup. Je dostupná pouze v pípad, ze byly zjistny pevné disky, které lze pomocí funkce DriveLock testovat. Funkce DriveLock je urcena pro zákazníky spolecnosti HP, pro nz je zabezpecení dat prvoadou zálezitostí. Pro takové zákazníky je cena pevného disku a ztráta na nm ulozených dat bezvýznamnou ve srovnání se skodami, které mohou vzniknout v dsledku neoprávnného pístupu k datm. V zájmu zachování pozadované úrovn zabezpecení a soucasn praktické poteby zjistit zapomenuté heslo vyuzívá tato implementace funkce DriveLock schéma zabezpecení se dvma hesly. Jedno heslo nastavuje a pouzívá správce systému. Druhé heslo je obvykle nastavováno a pouzíváno koncovým uzivatelem. Pokud byla zapomenuta ob hesla, neexistuje zádná moznost, jak jednotku odemknout. Proto je nejvhodnjsí pouzívat funkci DriveLock v pípad, ze data pevného disku jsou replikována v podnikovém informacním systému nebo jsou pravideln zálohována. Dojde-li ke ztrát obou hesel funkce DriveLock, je pevný disk trvale nepouzitelný. Pro uzivatele, kteí neodpovídají výse uvedenému profilu, mze tato skutecnost pedstavovat nepijatelné riziko. Pro uzivatele, kteí klientskému profilu vyhovují, mze být toto riziko únosné v závislosti na povaze dat, která jsou na pevném disku ulozena. Pouzití funkce DriveLock Funkce DriveLock je soucástí nabídky Security (Zabezpecení) nástroje Computer Setup. Uzivateli jsou k dispozici moznosti pro nastavení hlavního hesla nebo povolení funkce DriveLock. K povolení funkce DriveLock je nezbytné zadat uzivatelské heslo. Pocátecní konfiguraci funkce DriveLock provádí obvykle správce systému. Z tohoto dvodu musí být nejdíve nastaveno hlavní heslo. Spolecnost HP doporucuje správcm systému, aby hlavní heslo nastavili bez ohledu na to, zda mají v úmyslu funkci DriveLock povolit ci zakázat. Tím bude správci umoznna úprava nastavení funkce DriveLock v pípad, ze jednotka bude nkdy uzamcena. Po nastavení hlavního hesla mze správce systému funkci DriveLock povolit nebo zakázat. Správa stolního pocítace 33 Správa stolního pocítace V pípad uzamcené jednotky pevného disku bude test POST k odemknutí zaízení vyzadovat heslo. Pokud se nastavené heslo pro spustní shoduje s uzivatelským heslem zaízení, uzivatel nebude testem POST vyzván k jeho optovnému zadání. V opacném pípad se zobrazí výzva k zadání hesla funkce DriveLock. Mze být pouzito hlavní i uzivatelské heslo. Uzivatelé mají dva pokusy k zadání správného hesla.

13 Powered by TCPDF ( Nebude-li ani jeden z pokus úspsný, test POST bude pokracovat, avsak jednotka zstane nepístupná. Pouzití funkce DriveLock Zabezpecovací funkci DriveLock lze nejvhodnji vyuzít v podnikovém prostedí, ve kterém správce systému poskytuje uzivatelm nkterých stolních pocítac pevné disky pro multifunkcní pozici. Správce systému je zde odpovdný za konfiguraci pevného disku pro multifunkcní pozici, coz by mimo jiné zahrnovalo i nastavení hlavního hesla funkce DriveLock. V pípad, ze uzivatel heslo zapomene nebo zaízení pevezme jiný zamstnanec, mze být hlavní heslo vzdy vyuzito k novému nastavení uzivatelského hesla a obnovení pístupu k jednotce pevného disku. Spolecnost HP doporucuje správcm systému, kteí se rozhodnou funkci DriveLock povolit, aby rovnz vytvoili podnikové zásady pro nastavení a údrzbu hlavních hesel. Tím by se mlo zabránit situaci, kdy zamstnanec úmysln ci neúmysln nastaví ob hesla funkce DriveLock a poté podnik opustí. V takovém pípad by se stal pevný disk nepouzitelným a bylo by nutné jej vymnit. Podobn by se mohlo stát, ze by vinou nenastavení hlavního hesla byl správcm systému odepen pístup k jednotce pevného disku. Nemohli by pak provádt bzná zjisování neoprávnného softwaru, pouzívat jiné funkce ízení inventárních císel ani poskytovat podporu. Spolecnost HP nedoporucuje pouzití funkce DriveLock u uzivatel s mén písnými pozadavky na zabezpecení. Do této kategorie spadá osobní pouzívání nebo takové vyuzití, které bzn nevyzaduje správu citlivých dat na pevných discích. U takových uzivatel riziko mozné ztráty pevného disku vinou zapomenutí obou hesel znacn pevysuje hodnotu dat, k jejichz ochran byla funkce DriveLock vytvoena. Pístup k nástroji Computer Setup a funkci DriveLock mze být omezen prostednictvím hesla pro nastavení. Pokud správce urcí heslo pro nastavení a neposkytne je koncovým uzivatelm, nebudou moci funkci DriveLock zapnout Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Senzor pocítacové sk ín (Smart Cover Sensor) Senzor pocítacové skín, který je k dispozici u vybraných model, je kombinací technologie hardwaru a softwaru, která upozorní na odejmutí krytu nebo bocního panelu pocítace. Existují ti úrovn ochrany, které jsou popsány v následující tabulce. Úrovn ochrany senzorem pocítacové sk ín Úrove Úrove 0 Úrove 1 Nastavení Disabled (Zakázáno) Notify user (Upozornit uzivatele) Setup Password (Heslo pro nastavení) Popis Senzor pocítacové sk ín je vypnut (výchozí nastavení). Po restartování pocítace se na obrazovce zobrazí zpráva oznamující odejmutí krytu nebo bocního panelu pocítace. Po restartování pocítace se na obrazovce zobrazí zpráva oznamující odejmutí krytu nebo bocního panelu pocítace. Pokud chcete pokracovat, musíte zadat heslo pro nastavení. Úrove 2 Toto nastavení lze zm nit pomocí nástroje Computer Setup. Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10) na disku CD- ROM s dokumentací. Správa stolního pocítace 35 Správa stolního pocítace Nastavení úrovn ochrany senzorem pocítacové sk ín Chcete-li nastavit úrove ochrany senzorem pocítacové skín, provete následující kroky: 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. Zvolte moznosti Security (Zabezpecení) > Smart Cover (Zámek a senzor pocítacové skín) > Cover Removal Sensor (Senzor pocítacové skín) a vyberte pozadovanou úrove zabezpecení. 4. Zámek pocítacové sk ín Zámek pocítacové skín je ovládán prostednictvím softwaru a jsou jím vybaveny vybrané pocítace spolecnosti HP. Tento zámek zabrauje neoprávnnému pístupu k interním komponentám pocítace. Pocítace jsou dodávány se zámkem pocítacové skín v odemknuté pozici. Ä UPOZORN NÍ: Chcete-li zajistit maximální zabezpecení zámku pocítacové sk ín, vytvo te heslo pro nastavení. Heslo pro nastavení zabra uje neoprávn nému p ístupu k nástroji Computer Setup. Zámek pocítacové skín je volitelná funkce, která je k dispozici u vybraných model Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Uzamcení zámku pocítacové sk ín Chcete-li zámek pocítacové skín aktivovat a uzamknout, provete následující kroky: 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. Zvolte moznosti Security (Zabezpecení) > Smart Cover (Zámek a senzor pocítacové skín) > Cover Lock (Zámek pocítacové skín) > Lock (Zamknout). 4. Odemknutí zámku pocítacové sk ín 1. Spuste nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. Zvolte moznosti Security (Zabezpecení) > Smart Cover (Zámek a senzor pocítacové skín) > Cover Lock (Zámek pocítacové skín) > Unlock (Odemknout). 4. Správa stolního pocítace 37 Správa stolního pocítace Pouzití bezpecnostního klíce (Smart Cover FailSafe Key) Je-li zapnutý zámek pocítacové skín a nemzete zadat heslo, které by jej vyadilo, budete k otevení krytu pocítace potebovat bezpecnostní klíc.

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 215867-224 Květen 2002 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup.

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 331599-221 Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882457

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882457 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2100 v uživatelské

Více

Začínáme. HP Business PC

Začínáme. HP Business PC Začínáme HP Business PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění změněny. Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows 7 jsou ochranné

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Úvod Softwarová výbava řídícího systému MEFI zahrnuje operační systém (), vlastní software pro řízení (WinCNC a PLC) a další (drivery některých zařízení,

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod 2 2. Nastavení modemu DSL pro T-Mobile Internet DSL 3 3. Zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě 5 4. Vyhledávání aktualizací 6 5. Nástroje 6 6. Příloha

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Vaše uživatelský manuál HP G72-B01EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171343

Vaše uživatelský manuál HP G72-B01EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171343 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Obsah 3 Úvod 4 Přehled instalace 4 1. krok: Vyhledání aktualizací 4 2. krok: Příprava Macu pro Windows 4 3. krok: Instalace Windows na Mac 4 4. krok: Instalace

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Začínáme. HP Business PC

Začínáme. HP Business PC Začínáme HP Business PC Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto textu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Windows je registrovanou ochrannou známkou

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více