Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Spolecnost HP nenese zodpovdnost za zádné technické nebo redakcní chyby ci opomenutí vyskytující se v této pírucce. Tento dokument obsahuje informace, které jsou chránny autorským právem. Tento dokument nesmí být fotokopírován, reprodukován ani pekládán do jiného jazyka po cástech ani jako celek bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard Company. Å Ä VAROVÁNÍ: Text oznacený tímto symbolem informuje, ze nerespektování uvedených pokyn m ze vést ke zran ní nebo k ohrození zivota. UPOZORN NÍ: Text oznacený tímto symbolem informuje, ze nerespektování uvedených pokyn m ze vést k poskození za ízení nebo ke ztrát dat. Správa stolního pocítace Stolní pocítace typu Business Desktop První vydání (kv ten 2004) Císlo dokumentu: Obsah Správa stolního pocítace Pocátecní konfigurace a zavedení Vzdálená instalace systému Aktualizace a správa softwaru.. 4 Nástroj HP Client Manager Software... 4 Nástroj Altiris Client Management Solutions.. 4 Nástroj System Software Manager 6 Program Proactive Change Notification. 6 Subscriber's Choice Pepisovatelná pam ROM (flash)...

3 7 HPQFlash Replikace nastavení Dvoupolohový pepínac rezim napájení Server 20 Stavební prvky a partnei Zabezpecení pomocí hesla Vytvoení hesla pro spustní pomocí nástroje Computer Setup....

4 DriveLock Senzor pocítacové skín (Smart Cover Sensor) Zámek pocítacové skín. 36 Master Boot Record Security (Hlavní spoustcí záznam). 39 Nez rozdlíte nebo naformátujete aktuální spoustcí disk Zajistní pro lankový zámek Technologie identifikace pomocí otisku prst Správa stolního pocítace iii Obsah Zobrazení informací o selhání systému a jeho obnovení Drive Protection System (Systém pro ochranu jednotky) Napájecí zdroj s ochranou proti peptí Tepelné cidlo. 44 Rejst ík iv Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Strategie HP Intelligent Manageability nabízí standardní esení pro správu a ízení stolních pocítac, pracovních stanic a notebook v síovém prostedí. Spolecnost HP se stala prkopníkem v oblasti správy stolních pocítac v roce 1995, kdy

5 zavedla první stolní pocítace umozující úplnou správu. Spolecnost HP je drzitelem patentu na tuto technologii. Od té doby stojí spolecnost HP v cele vývoje prmyslových standard a infrastruktur potebných k efektivnímu zavádní, konfiguraci a správ stolních pocítac, pracovních stanic a notebook. Spolecnost HP úzce spolupracuje s pedními výrobci softwaru pro správu s cílem zajistit kompatibilitu strategie Intelligent Manageability s tmito produkty. Strategie Intelligent Manageability tvoí významný aspekt naseho jasného závazku poskytovat uzivatelm produkty pro zivotní cyklus pocítace, které uzivatelm pomáhají v prbhu cty fází zivotního cyklu pocítace. Mezi tyto fáze patí plánování, zavedení, správa a pechodné fáze. Mezi klícové funkce správy stolních pocítac patí: pocátecní konfigurace a zavedení, vzdálená instalace systému, aktualizace a správa softwaru, pepisovatelná pam ROM (flash), evidence inventárních císel a zabezpecení, zobrazení informací o selhání systému a jeho obnovení. Podpora konkrétních funkcí popsaných v této pírucce se mze lisit v závislosti na modelu nebo verzi softwaru. Správa stolního pocítace 1 Správa stolního pocítace Pocátecní konfigurace a zavedení Pocítac je dodán s pedem instalovanou bitovou kopií systémového softwaru. Po krátkém procesu rozdlení softwaru na jednotlivé aplikace je pocítac pipraven k pouzití. Je mozné, ze pedem instalovanou bitovou kopii softwaru budete chtít nahradit vlastní sadou systémového softwaru s aplikacemi. Existuje nkolik metod implementace vlastní bitové kopie softwaru. Mezi n patí: instalace dalsích softwarových aplikací po rozdlení pedem instalované bitové kopie softwaru na jednotlivé aplikace, pouzití nástroj pro zavedení softwaru, jako jsou napíklad nástroje Altiris Deployment SolutionTM, k nahrazení pedem nainstalovaného softwaru vlastní bitovou kopií softwaru, pouzití procesu kopírování disk ke kopírování obsahu jednoho pevného disku na druhý.

6 Nejlepsí metoda implementace závisí na pouzívaném prostedí a procesech informacních technologií. Informace, které vám pomohou pi výbru nejlepsí implementacní metody, najdete v cásti PC Deployment (Implementace pocítace) na webovém serveru HP Lifecycle Solutions (http://whp-sporig.extweb.hp.com/country/us/en/solutions.html). Disk CD-ROM Restore Plus!, instalace zalozená na pamti ROM a hardware s aktivovaným rozhraním ACPI poskytují dalsí podporu pi obnov systémového softwaru, správ konfigurace, odstraování potízí a ízení spoteby. 2 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Vzdálená instalace systému Vzdálená instalace systému umozuje spoustt a nastavovat systém pomocí informací o konfiguraci a softwaru umístných na síovém serveru, a to pomocí prostedí PXE (Preboot Execution Environment). Funkce vzdálené instalace systému obvykle slouzí jako nástroj pro nastavení a konfiguraci systému a lze ji pouzít pro následující úlohy: formátování pevného disku, implementace softwaru v jednom nebo více nových pocítacích, vzdálená aktualizace systému BIOS v pepisovatelné pamti ROM (,,Vzdálená aktualizace pepisovatelné pamti ROM (flash)" na stránce 7), konfigurace nastavení systému BIOS. Chcete-li spustit vzdálenou instalaci systému, stisknte klávesu F12 poté, co se v pravém dolním rohu obrazovky s logem spolecnosti HP zobrazí zpráva F12 = Network Service Boot (F12 = Spustní ze sít). Dále postupujte podle pokyn na obrazovce. Výchozí poadí spoustní je nastaveno v konfiguraci systému BIOS, kterou lze zmnit tak, aby spoustní vzdy probíhalo v prostedí PXE. Spolecnosti HP a Altiris uzavely partnerství s cílem poskytovat nástroje, které usnadní zavedení a správu podnikových pocítac, snízí casovou nárocnost tchto proces, podstatn snízí celkové náklady na vlastnictví a uciní z pocítac spolecnosti HP klientské pocítace s nejsnadnjsí správou v podnikovém prostedí. Správa stolního pocítace com 3 Správa stolního pocítace Aktualizace a správa softwaru Spolecnost HP poskytuje nkolik nástroj pro správu a aktualizaci softwaru ve stolních pocítacích a pracovních stanicích. Jsou to nástroje HP Client Manager Software, Altiris Client Management Solutions, System Software Manager, Proactive Change Notification a Subscriber's Choice. Nástroj HP Client Mare Manager Nástroj System Software Manager (SSM) umozuje aktualizovat systémový software ve více pocítacích soucasn. Po spustní v systému klientského pocítace nástroj SSM zjistí verze softwaru i hardwaru a poté aktualizuje píslusný software z hlavního úlozist, nazývaného také úlozist soubor. Verze ovladac podporované nástrojem SSM jsou na webovém serveru umozujícím stazení ovladac a na disku CD-ROM Support Software (Podprný software) oznaceny zvlástní ikonou. Dalsí informace o nástroji SSM a moznost jeho stazení naleznete na adrese Program Proactive Change Notification Program Proactive Change Notification pouz&iac Remote Wakeup (Vzdálené spustní). Dalsí informace o vzdálené aktualizaci pepisovatelné pamti ROM naleznete v cásti vnované nástroji HP Client Manager Software nebo System Software Manager na adrese www1.hp.com/im/prodinfo.html. Správa stolního pocítace 7 Správa stolního pocítace HPQFlash Nástroj HPQFlash slouzí k místní aktualizaci nebo obnovení pamti ROM v systému na jednotlivých pocítacích prostednictvím operacního systému Windows. Dalsí informace o nástroji HPQFlash najdete na adrese Po zobrazení výzvy zadejte název pocítace. Pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení (FailSafe Boot Block ROM) Pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení umozuje obnovení systému pi velmi nepravdpodobném pípad selhání pepisovatelné pamti ROM (flash), napíklad pi výpadku napájení v prbhu aktualizace pamti ROM. Zavádcí blok je cást pamti ROM chránná ped pepsáním, která pi kazdém zapnutí pocítace kontroluje a ovuje funkcnost systémové pepisovatelné pamti ROM. Pokud je systémová pam ROM platná, systém se normáln spustí. Jestlize kontrola ovení systémové pamti ROM selze, zabezpecí pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení dostatecnou podporu ke spustní systému z diskety ROMPaq, která systémové pamti ROM poskytne platnou bitovou kopii softwaru. modely z disku CD-ROM Nkterékopie ISOtaké podporují obnovení vybraných modelrompaq. Bitové ROMPaq jsou soucástí v podob stahovatelných softwarových balíck pamti ROM. V pípad, ze zavádcí blok zjistí neplatnou systémovou pam ROM, kontrolka napájení osmkrát CERVEN zabliká vzdy po 1 sekund s dvousekundovou pauzou. Zárove osmkrát zazní zvukový signál. Na obrazovce se zobrazí zpráva rezimu obnovení zavádcím blokem pamti ROM (u nkterých model). Systém, který pesel do rezimu obnovení zavádcím blokem pamti ROM, obnovíte provedením následujících krok: 1. Pokud je v disketové jednotce disketa nebo disk CD-ROM v jednotce CD-ROM, vyjmte je a vypnte napájení.

7 2. Vlozte disketu ROMPaq do disketové jednotky nebo pokud to pocítac dovoluje, disk CD-ROM ROMPaq do jednotky CD-ROM. 8 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace 3. Zapnte pocítac. Jestlize nebyla zádná disketa (nebo disk CD-ROM) ROMPaq nalezena, zobrazí se výzva k jejímu vlození a restartování pocítace. Pokud bylo vytvoeno heslo pro nastavení, rozsvítí se kontrolka Caps Lock a zobrazí se výzva k zadání hesla. 4. Zadejte heslo pro nastavení. Dojde-li k úspsnému spustní systému z diskety a peprogramování pamti ROM, rozsvítí se ti kontrolky na klávesnici. Úspsné ukoncení bude signalizováno také sledem zvysujících se zvukových signál. 5. Vyjmte disketu nebo disk CD-ROM a vypnte pocítac. 6. Znovu zapnte pocítac. Dojde k jeho restartování. V následující tabulce jsou uvedeny rzné kombinace indikátor na klávesnici pouzívané zavádcím blokem pamti ROM (je-li k pocítaci pipojena klávesnice PS/2), význam jednotlivých kombinací a stav ci pozadovaná cinnost. Kombinace indikátor pam ti ROM Rezim bloku pro bezpecné zavedení Num Lock Barva kontrolky na klávesnici Zelená na klávesnici pouzívané zavád cím blokem Cinnost indikátoru na klávesnici Svítí Stav nebo význam Disketa ROMPaq (nebo disk CD-ROM ROMPaq) nebyla nalezena, je vadná nebo jednotka není p ipravena. Zadejte heslo. Klávesnice je zamcena v sí ovém rezimu. Zápis zavád cího bloku pam ti ROM typu flash prob hl úsp sn. Vypn te pocítac a znovu jej zapn te. Caps Lock Num, Caps, Scroll Lock Num, Caps, Scroll Lock Zelená Zelená Svítí Blikání jeden po druhém Num, Caps, Scroll Svítí Zelená U klávesnic se sb rnicí USB diagnostické kontrolky neblikají. Správa stolního pocítace 9 Správa stolního pocítace Replikace nastavení Následující postupy umozují správci snadno kopírovat konfiguraci nastavení mezi pocítaci stejného modelu. Lze tak rychleji a konzistentnji nakonfigurovat více pocítac. nebo podporované Oba postupy vyzadují disketovou jednotkuhp Drive Key. zaízení USB typu flash, napíklad modul Kopírování do jednoho pocítace Ä UPOZORN NÍ: Konfiguracní nastavení závisí na modelu. Pokud se model zdrojového a cílového pocítace lisí, m ze dojít k poskození systému soubor. Nekopírujte konfiguracní nastavení nap íklad z pocítace dc7100 Ultra-Slim Desktop do pocítace dx6100 Slim Tower. 1. Vyberte konfiguracní nastavení, které chcete kopírovat. Vypnte pocítac. Pokud pracujete v systému Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Vypnout. 2. Jestlize pouzíváte zaízení USB pro média typu flash, vlozte nyní zaízení do pocítace. 3. Zapnte pocítac. 4. jí pozornost. 5. Jestlize pouzíváte disketu, vlozte ji nyní do jednotky. 6. Zvolte tyto moznosti: File (Soubor) > Replicated Setup (Replikované nastavení) > Save to Removable Media (Ulozit na vyjímatelné médium). Podle pokyn na obrazovce vytvote konfiguracní disketu nebo médium USB typu flash. 10 www. hp.com Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace 7. Vypnte pocítac, který chcete konfigurovat, a vlozte do jednotky konfiguracní disketu nebo médium USB typu flash. 8. Zapnte konfigurovaný pocítac. 9. Klepnte na polozky File > Replicated Setup > Restore from Removable Media (Obnovit z vyjímatelného média) a postupujte podle pokyn na obrazovce. 11. Po dokoncení konfigurace restartujte pocítac. Kopírování do více pocítac Ä UPOZORN NÍ: Konfiguracní nastavení závisí na modelu. Pokud se model zdrojového a cílového pocítace lisí, m ze dojít k poskození systému soubor. Nekopírujte konfiguracní nastavení nap íklad z pocítace dc7100 Ultra-Slim Desktop do pocítace dx6100 Slim Tower. U této metody trvá trochu déle píprava konfiguracního média (disketa nebo USB typu flash), ale kopírování konfigurace do cílových pocítac je znacn rychlejsí. tomuto je nutné Kdispozicipostupu Windowsspoustcí médium. Jestlize nemáte k systém XP, ve kterém byste vytvoili spoustcí disketu, pouzijte metodu kopírování do jednoho pocítace (viz cást,,kopírování do jednoho pocítace" na stránce 10). 1. Vytvote spoustcí médium (disketa nebo USB typu flash). Viz cást,,podporované zaízení USB pro média typu flash" na stránce 13 nebo,,nepodporované zaízení USB pro média typu flash" na stránce 16. Ä UPOZORN NÍ: Ne vsechny pocítace lze spoust t z média USB typu flash. Pokud je ve výchozím po adí spoust ní v nástroji Computer Setup (F10) uvedeno za ízení USB p ed pevným diskem, je mozné pocítac spoust t z média USB flash. Jinak je nutné pouzít spoust cí disketu. Správa stolního pocítace 11 Správa stolního pocítace 2. Vyberte konfiguracní nastavení, které chcete kopírovat. Vypnte pocítac. Pokud pracujete v systému Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Vypnout. 3. Jestlize pouzíváte zaízení USB pro média typu flash, vlozte nyní zaízení do pocítace. 4. Zapnte pocítac. 5. jí pozornost. 6. Jestlize pouzíváte disketu, vlozte ji nyní do jednotky.

8 7. Zvolte tyto moznosti: File > Replicated Setup > Save to Removable Media. Podle pokyn na obrazovce vytvote konfiguracní disketu nebo médium USB typu flash. 8. Stáhnte nástroj systému BIOS pro replikaci nastavení (repset.exe) a zkopírujte jej na konfiguracní disketu nebo médium USB typu flash. Pejdte na adresu a zadejte císlo modelu pocítace. 9. Na konfiguracní disket nebo médiu USB typu flash vytvote soubor autoexec.bat s následujícím píkazem: repset.exe 10. Vypnte konfigurovaný pocítac. Vlozte do nj konfiguracní disketu nebo médium USB typu flash a zapnte jej. Konfiguracní nástroj bude automaticky spustn. 11. Po dokoncení konfigurace restartujte pocítac. 12 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Vytvo ení spoust cího za ízení Podporované za ízení USB pro média typu flash Podporovaná zaízení, napíklad moduly HP Drive Key nebo DiskOnKey, obsahují pedinstalovanou bitovou kopii, která zjednodusuje proces jejich zmny na spoustcí zaízení. Pokud pouzívané zaízení USB pro média typu flash tuto bitovou kopii neobsahuje, pouzijte postup dále v této kapitole (viz cást,,nepodporované zaízení USB pro média typu flash" na stránce 16). Ä UPOZORN NÍ: Ne vsechny pocítace lze spoust t z média USB typu flash. Pokud je ve výchozím po adí spoust ní v nástroji Computer Setup (F10) uvedeno za ízení USB p ed pevným diskem, je mozné pocítac spoust t z média USB flash. Jinak je nutné pouzít spoust cí disketu. K vytvoení spoustcího zaízení USB pro média typu flash potebujete: Jeden z následujících systém: pocítac HP Compaq Business Desktop dc7100 series, pocítac HP Compaq Business Desktop dx6100 series, pocítac HP Compaq Business Desktop d530 Series v provedení Ultra- Slim Desktop, Small Form Factor nebo Convertible Minitower, pocítac Compaq Evo D500 Ultra-Slim Desktop, pocítac Compaq Evo D510 v provedení Convertible Minitower nebo Small Form Factor. V závislosti na jednotlivých systémech BIOS mohou také budoucí systémy podporovat spoustní ze zaízení USB pro média typu flash. Ä UPOZORN NÍ: Pokud pouzíváte jiný pocítac, nez které jsou zde uvedeny, je nutné, aby za ízení USB bylo ve výchozím po adí spoust ní v nástroji Computer Setup (F10) uvedeno p ed pevným diskem. Správa stolního pocítace www. hp.com 13 Správa stolního pocítace Jeden z následujících modul pro ukládání dat: 16MB modul HP Drive Key, 32MB modul HP Drive Key, 32MB modul DiskOnKey, 64MB modul HP Drive Key, 64MB modul DiskOnKey, 128MB modul HP Drive Key, 128MB modul DiskOnKey, 256MB modul HP Drive Key, 256MB modul DiskOnKey. Spoustcí disketu pro systém DOS s programy FDISK a SYS. Pokud program SYS není k dispozici, lze pouzít program FORMAT, ale vsechny existující soubory v zaízení USB pro média typu flash budou ztraceny. 1. Vypnte pocítac. 2. Vlozte zaízení USB pro média typu flash do jednoho z port USB na pocítaci a odeberte vsechna ostatní zaízení USB pro ukládání dat krom disketových jednotek USB. 3. Vlozte spoustcí disketu DOS s programy FDISK.COM a SYS.COM nebo FORMAT.COM do disketové jednotky a zapnte pocítac, aby zavedl systém z této diskety. 4. Spuste z píkazového ádku A:\ program FDISK: Zadejte píkaz FDISK a stisknte klávesu ENTER. Pokud se zobrazí výzva k povolení podpory velkých disk, klepnte na tlacítko Ano (Y). 5. Zadáním moznosti Choice [5] (Výbr) zobrazte jednotky v systému. Zaízení USB pro média typu flash bude ta jednotka, jejíz velikost se blízí velikosti jedné z uvedených jednotek. Obvykle pjde o poslední jednotku v seznamu. Poznamenejte si písmeno jednotky. Jednotka zaízení USB pro média typu flash: 14 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Ä UPOZORN NÍ: Pokud jednotka neodpovídá za ízení USB pro média typu flash, nepokracujte. M ze dojít ke ztrát dat. Zkontrolujte vsechny porty USB, zda neobsahují pam ová za ízení. Pokud ano, odeberte je, restartujte pocítac a pokracujte krokem 4. Pokud ne, systém nepodporuje za ízení USB pro média typu flash nebo je toto za ízení vadné. NEPOKOUSEJTE SE dále p evád t za ízení USB pro média typu flash na spoust cí. 6. Ukoncete program FDISK stisknutím klávesy ESC, vrátíte se na píkazový ádek A:\. 7. Jestlize spoustcí disketa systému DOS obsahuje program SYS.COM, pejdte ke kroku 8, jinak ke kroku Do píkazového ádku A:\ zadejte SYS x:, kde x pedstavuje písmeno jednotky poznamenané výse. Ä UPOZORN NÍ: Ov te, zda jste písmeno jednotky pro za ízení USB pro média typu flash zadali správn. Po penosu systémových soubor se program SYS vrátí na píkazový ádek A:\. Pokracujte krokem Zkopírujte vsechny soubory, které chcete zachovat, ze zaízení USB pro média typu flash do docasného adresáe na jiné jednotce (napíklad na vnitní pevný disk). 10. Do píkazového ádku A:\ zadejte FORMAT /S X:, kde X pedstavuje písmeno jednotky poznamenané výse. Ä UPOZORN NÍ: Ov te, zda jste písmeno jednotky pro za ízení USB pro média typu flash zadali správn. Program FORMAT zobrazí jedno nebo více varování s dotazem, zda chcete pokracovat. Zadejte pokazdé Y.

9 Program FORMAT zformátuje zaízení USB pro média typu flash, pidá systémové soubory a zeptá se na popisek svazku (Volume Label). Správa stolního pocítace 15 Správa stolního pocítace 11. Klávesou ENTER nezadáte zádný popisek, pokud popisek pozadujete, mzete jej zadat. 12. Zkopírujte vsechny soubory, které jste ulozili v kroku 9, zpt na zaízení USB. 13. Vyjmte disketu a restartujte pocítac. Pocítac zavede systém ze zaízení USB jako z jednotky C. Výchozí poadí spoustní se lisí v kazdém pocítaci, lze je zmnit v nástroji Computer Setup (F10). Pokud jste pouzili systém DOS verze Windows 9x, mze se nakrátko zobrazit logo Windows. Jestlize tuto obrazovku nechcete, pidejte do koenového adresáe zaízení USB pro média typu flash soubor LOGO.SYS s nulovou délkou. Vrate se ke kapitole,,kopírování do více pocítac" na stránce 11. Nepodporované za ízení USB pro média typu flash Ä UPOZORN NÍ: Ne vsechny pocítace lze spoust t z média USB typu flash. Pokud je ve výchozím po adí spoust ní v nástroji Computer Setup (F10) uvedeno za ízení USB p ed pevným diskem, je mozné pocítac spoust t z média USB flash. Jinak je nutné pouzít spoust cí disketu. K vytvoení spoustcího zaízení USB pro média typu flash potebujete: Jeden z následujících systém: pocítac HP Compaq Business Desktop dc7100 series, pocítac HP Compaq Business Desktop dx6100 series, pocítac HP Compaq Business Desktop d530 Series v provedení Ultra-Slim Desktop, Small Form Factor nebo Convertible Minitower, pocítac Compaq Evo D500 Ultra-Slim Desktop, pocítac Compaq Evo D510 v provedení Convertible Minitower nebo Small Form Factor. 16 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace V závislosti na jednotlivých systémech BIOS mohou také budoucí systémy podporovat spoustní ze zaízení USB pro média typu flash. Ä UPOZORN NÍ: Pokud pouzíváte jiný pocítac, nez které jsou zde uvedeny, je nutné, aby za ízení USB bylo ve výchozím po adí spoust ní v nástroji Computer Setup (F10) uvedeno p ed pevným diskem. Spoustcí disketu pro systém DOS s programy FDISK a SYS. Pokud program SYS není k dispozici, lze pouzít program FORMAT, ale vsechny existující soubory v zaízení USB pro média typu flash budou ztraceny. 1. Pokud se v systému nacházejí karty PCI s pipojenými jednotkami SCSI, ATA RAID nebo SATA, vypnte pocítac a odpojte napájecí kabel. Ä UPOZORN NÍ: Napájecí kabel je NUTNÉ odpojit. 2. Otevete pocítac a vyjmte karty PCI. 3. Vlozte zaízení USB pro média typu flash do jednoho z port USB na pocítaci a odeberte vsechna ostatní zaízení USB pro ukládání dat krom disketových jednotek USB. Zavete kryt pocítace. 4. Pipojte k pocítaci napájecí kabel a zapnte pocítac. 5. jí pozornost. 6. Klepnte na polozky Advanced (Upesnit) > PCI Devices (Zaízení PCI) a zakazte adice PATA i SATA. Pi zakazování adice SATA si poznamenejte hodnotu IRQ, které je adic piazen. Tuto hodnotu bude teba pozdji znovu piadit. Ukoncete nástroj a potvrte zmny. Hodnota IRQ adice SATA: Správa stolního pocítace com 17 Správa stolního pocítace 7. Vlozte spoustcí disketu DOS s programy FDISK.COM a SYS.COM nebo FORMAT.COM do disketové jednotky a zapnte pocítac, aby zavedl systém z této diskety. 8. Spuste program FDISK a odstrate existující oddíly v zaízení USB pro média typu flash. Vytvote nový oddíl a oznacte jej jako aktivní. Stisknutím klávesy ESCAPE ukoncete program. 9. Pokud se systém po ukoncení programu FDISK automaticky nerestartuje, stisknte klávesy CTRL+ALT+DELETE a restartujte systém z diskety DOS. 10. Na píkazovém ádku A:\ zadejte píkaz FORMAT C: /S a stisknte klávesu ENTER. Program FORMAT zformátuje zaízení USB pro média typu flash, pidá systémové soubory a zeptá se na popisek svazku (Volume Label). 11. Klávesou ENTER nezadáte zádný popisek, pokud popisek pozadujete, mzete jej zadat. 12. Vypnte pocítac a odpojte napájecí kabel. Otevete pocítac a nainstalujte znovu odebrané karty PCI. Zavete kryt pocítace. 13. Pipojte k pocítaci napájecí kabel, vyjmte disketu a zapnte pocítac. 14. Klepnte na polozky Advanced > PCI Devices a znovu povolte adice PATA a SATA, které jste zakázali v kroku 6. U adice SATA nastavte pvodní hodnotu IRQ. 16. Ulozte zmny a ukoncete program. Pocítac zavede systém ze zaízení USB pro média typu flash jako z jednotky C. lisí v je zmnit Výchozí poadí spoustní se(f10). kazdém pocítaci, lze Pírucce v nástroji Computer Setup Pokyny naleznete v k nástroji Computer Setup na disku CD-ROM s dokumentací. Pokud jste pouzili systém DOS verze Windows 9x, mze se nakrátko zobrazit logo Windows. Jestlize tuto obrazovku nechcete, pidejte do koenového adresáe zaízení USB pro média typu flash soubor LOGO.SYS s nulovou délkou. Vrate se ke kapitole,,kopírování do více pocítac" na stránce Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Dvoupolohový p epínac rezim napájení Pokud je povoleno rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), mze vypínac napájení pocítac zapnout, vypnout nebo pevést do pohotovostního rezimu. V pohotovostním rezimu není pocítac zcela vypnut, ale je peveden do rezimu nízké spoteby energie.

10 Tento postup umozuje rychlé vypnutí pocítace bez nutnosti zavít aplikace a také rychlý návrat ke stejnému provoznímu stavu bez ztráty dat. lze stáhnout ze serveru Na tomto webovém serveru jsou k dispozici nejnovjsí ovladace zaízení, nástroje a bitové kopie pepisovatelné pamti ROM potebné ke spustní nejnovjsího operacního systému Microsoft Windows v pocítaci HP. Stavební prvky a partne i Produkty pro správu spolecnosti HP lze integrovat s dalsími aplikacemi pro správu systému a jsou zalozeny na následujících standardech: WBEM (Web-Based Enterprise Management), rozhraní WMI (Windows Management Interface), technologie Wake on LAN, rozhraní ACPI, systém SM BIOS (System Management BIOS), podporu prostedí PXE (Pre-boot Execution). 20 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Evidence inventárních císel a zabezpecení Funkce evidence inventárních císel (sledování majetku) obsazené v pocítaci poskytují dlezité údaje evidence inventárních císel, které lze spravovat pomocí produkt HP Systems Insight Manager, HP Client Manager a dalsích aplikací pro správu systému. Bezproblémová automatická integrace mezi funkcemi evidence inventárních císel a tmito produkty umozuje zvolit nástroj pro správu, který nejlépe odpovídá vasemu prostedí, a maximáln zhodnotit investice do stávajících nástroj. Spolecnost HP také nabízí nkolik produkt pro ízení pístupu k cenným soucástem a informacím. Nástroj ProtectTools Embedded Security, je-li nainstalovaný, zabrauje neoprávnnému pístupu k datm, kontroluje integritu systému a ovuje jiné uzivatele, kteí chtjí vstoupit do systému. funkce je podporována pouze u vybraných model. funkcí zabezpecení se pravd podobn bude lisit v závislosti na konkrétní konfiguraci pocítace. Správa stolního pocítace 23 Správa stolního pocítace P ehled funkcí zabezpecení (pokracování) Moznost System IDs (ID systému) Popis Umoz uje nastavit tyto moznosti: Oznacení inventárního císla majetku (Asset Tag) (18bajtový identifikátor) a oznacení vlastnictví (Ownership Tag) (80bajtový identifikátor zobrazený b hem testu POST). Sériové císlo sk ín nebo císlo UUID (Universal Unique Identifier). Císlo UUID lze aktualizovat pouze v p ípad, ze aktuální sériové císlo sk ín je neplatné. (Tato identifikacní císla jsou obvykle nastavena výrobcem a slouzí k jednoznacné identifikaci systému.) Jazyk klávesnice (nap íklad anglictina nebo n mcina) pro polozku ID systému. DriveLock Umoz uje nastavit ci zm nit hlavní nebo uzivatelské heslo vyzadované p i p ístupu k pevným disk m multifunkcní pozice (není podporováno u pevných disk SCSI). Pokud je tato funkce aktivována, bude uzivatel b hem testu POST vyzván k zadaní jednoho z hesel funkce DriveLock. V p ípad, ze nebude ani jedno heslo zadáno správn, nebude mozné získat p ístup k pevnému disku a to az do okamziku, nez bude p i následném spust ní zadáno správné heslo. Tato volba se zobrazí pouze v p ípad, ze je k systému p ipojena alespo jedna jednotka multifunkcní pozice podporující funkci DriveLock. Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10) na disku CD-ROM s dokumentací. Podpora funkcí zabezpecení se pravd podobn bude lisit v závislosti na konkrétní konfiguraci pocítace. 24 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace P ehled funkcí zabezpecení (pokracování) Moznost Master Boot Record Security (Hlavní spoust cí záznam) Popis Umoz uje zapnout nebo vypnout zabezpecení hlavního spoust cího záznamu. Pokud je tato moznost zapnuta, potlacuje systém BIOS vsechny pozadavky na zápis do hlavního spoust cího záznamu na aktuálním spoust cím disku. P i kazdém spust ní nebo restartování pocítace porovná systém BIOS hlavní spoust cí záznam aktuálního spoust cího disku s d íve ulozeným hlavním spoust cím záznamem. Pokud budou p i tomto porovnání zjist ny zm ny, budete mít moznost ulozit hlavní spoust cí záznam na aktuální spoust cí disk, obnovit p edchozí ulozený záznam nebo vypnout zabezpecení záznamu. Jestlize je nastaveno heslo pro nastavení, bude t eba je zadat. P ed zám rnou zm nou formátu nebo oddíl spoust cího disku funkci zabezpecení hlavního spoust cího záznamu vypn te. N které nástroje pro práci s disky (nap íklad FDISK nebo FORMAT) se pokousejí hlavní spoust cí záznam aktualizovat. Pokud je funkce zabezpecení hlavního spoust cího záznamu zapnuta a systém BIOS ídí p ístup k disk m, nebudou pozadavky na zápis do hlavního spoust cího záznamu provedeny, coz u t chto nástroj zp sobí zobrazení chybových zpráv. Jestlize je funkce zabezpecení záznamu zapnuta a p ístup k disk m ídí operacní systém, bude p i dalsím spust ní pocítace systémem BIOS zjist na kazdá zm na hlavního spoust cího záznamu a zobrazeno upozorn ní.

11 Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10) na disku CD-ROM s dokumentací. Podpora funkcí zabezpecení se pravd podobn bude lisit v závislosti na konkrétní konfiguraci pocítace. Správa stolního pocítace 25 Správa stolního pocítace P ehled funkcí zabezpecení (pokracování) Moznost Save Master Boot Record (Ulozit hlavní spoust cí záznam) Restore Master Boot Record (Obnovit hlavní spoust cí záznam) Popis Ulozí zálozní kopii hlavního spoust cího záznamu aktuálního spoust cího disku. Zobrazí se pouze p i zapnutém zabezpecení hlavního spoust cího záznamu. Obnoví hlavní spoust cí záznam aktuálního spoust cího disku ze zálohy. Zobrazí se pouze v p ípad, ze jsou spln ny vsechny následující podmínky: Je povolena funkce zabezpecení hlavního spoust cího záznamu. Byla ulozena zálozní kopie hlavního spoust cího záznamu. Zálozní kopie hlavního spoust cího záznamu byla vytvo ena z aktuálního spoust cího disku. NÍ: Obnovení d íve Ä UPOZORNzáznamu po jeho zm ulozeného hlavního spoust cího n nástrojem pro práci s disky nebo operacním systémem m ze zp sobit, ze k dat m na disku nebude mozné získat p ístup. Ulozený hlavní spoust cí záznam obnovte pouze tehdy, pokud jste p esv dceni, ze hlavní spoust cí záznam momentáln pouzívaného spoust cího disku je poskozen nebo napaden virem. Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10) na disku CD-ROM s dokumentací. Zapnte nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. V nabídce Security (Zabezpecení) vyberte píkaz Setup Password (Heslo pro nastavení) a postupujte podle pokyn na obrazovce. 4. Správa stolního pocítace 27 Správa stolního pocítace Vytvo ení hesla pro spust ní pomocí nástroje Computer Setup Vytvoení hesla pro spustní pomocí nástroje Computer Setup zabrauje pouzití pocítace po jeho spustní, pokud není zadáno heslo. Pokud je heslo pro spustní nastaveno, zobrazí nástroj Computer Setup v nabídce Security (Zabezpecení) moznosti Password Options (Moznosti nastavení hesla). Jednou z tchto mozností je Password Prompt on Warm Boot (Pozadovat heslo pi restartování). Jestlize je moznost Password Prompt on Warm Boot povolena, musí být heslo zadáno také pi kazdém restartování pocítace. 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. V nabídce Security (Zabezpecení) vyberte píkaz Power-On Password (Heslo pro spustní) a postupujte podle pokyn na obrazovce. 4. Zadání hesla pro spust ní Chcete-li zadat heslo pro spustní, provete následující kroky: 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. Pokud pracujete v systému Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat pocítac. 2. Jakmile se na obrazovce objeví ikona klíce, zadejte aktuální heslo a stisknte klávesu ENTER. 28 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Piste opatrn; z bezpecnostních dvod se psaná písmena neobjevují na obrazovce. Jestlize heslo nezadáte správn, zobrazí se ikona zlomeného klíce. Zadejte heslo znovu. Po tech neúspsných pokusech musíte vypnout pocítac, znovu ho zapnout a teprve potom mzete pokracovat. Zadání hesla pro nastavení Pokud je systém vybaven zaízením integrovaného zabezpecení (Embedded Security), naleznete dalsí informace v pírucce HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM s dokumentací. Jestlize bylo v pocítaci vytvoeno heslo pro nastavení, budete vyzváni k jeho zadání pi kazdém spustní nástroje Computer Setup. 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. Jakmile se na obrazovce objeví ikona klíce, zadejte heslo pro nastavení a stisknte klávesu ENTER. Piste opatrn; z bezpecnostních dvod se psaná písmena neobjevují na obrazovce. Jestlize heslo nezadáte správn, zobrazí se ikona zlomeného klíce. Zadejte heslo znovu. Po tech neúspsných pokusech musíte vypnout pocítac, znovu ho zapnout a teprve potom mzete pokracovat. Správa stolního pocítace 29 Správa stolního pocítace Zm na hesla pro spust ní nebo hesla pro nastavení Pokud je systém vybaven zaízením integrovaného zabezpecení (Embedded Security), naleznete dalsí informace v pírucce HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM s dokumentací. 1. Spuste nebo restartujte pocítac. Pokud pracujete v systému Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat pocítac. 2. Chcete-li zmnit heslo pro spustní, pejdte ke kroku 3. Chcete-li zmnit heslo pro nastavení, stisknte klávesu F10, jakmile se pocítac zapne, a drzte ji, dokud se nespustí nástroj Computer Setup. jí pozornost. 3. Jakmile se zobrazí ikona klíce, zadejte aktuální heslo, lomítko (/) nebo alternativní oddlovací znak, nové heslo, dalsí lomítko (/) nebo alternativní oddlovací znak a opt nové heslo: aktuální heslo/nové heslo/nové heslo Piste opatrn; z bezpecnostních dvod se psaná písmena neobjevují na obrazovce. 4. Stisknte klávesu ENTER. Nové heslo zacne platit pi pístím spustní pocítace. o alternativních Informaceoddlovací znakyoddlovacích znacích naleznete v cásti,,národní klávesnice" na stránce 32.

12 Heslo pro spustní a heslo pro nastavení lze zmnit také pomocí píkaz nabídky Security (Zabezpecení) nástroje Computer Setup. 30 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Odstran ní hesla pro spust ní nebo hesla pro nastavení Pokud je systém vybaven zaízením integrovaného zabezpecení (Embedded Security), naleznete dalsí informace v pírucce HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM s dokumentací. 1. Spuste nebo restartujte pocítac. Pokud pracujete v systému Windows, zvolte moznosti Start > Vypnout > Restartovat pocítac. 2. Chcete-li odstranit heslo pro spustní, pejdte ke kroku 3. Chcete-li odstranit heslo pro nastavení, stisknte klávesu F10, jakmile se pocítac zapne, a drzte ji, dokud se nespustí nástroj Computer Setup. jí pozornost. 3. Po zobrazení ikony klíce zadejte aktuální heslo a lomítko (/) nebo alternativní oddlovací znak: aktuální heslo/ 4. Stisknte klávesu ENTER. oddlovacích znacích naleznete cásti Informace o alternativních klávesnice. Heslo pro spustní a vheslo Národní oddlovací znaky pro nastavení lze zmnit také pomocí píkaz nabídky Security (Zabezpecení) nástroje Computer Setup. Správa stolního pocítace 31 Správa stolního pocítace Národní odd lovací znaky klávesnice Kazdá klávesnice je vytvoena tak, aby splovala specifické pozadavky dané zem. Syntaxe a klávesy pouzívané ke zmn nebo odstranní hesla závisí na klávesnici dodávané s pocítacem. Národní odd lovací znaky klávesnice anglictina (Velká Británie) anglictina (USA) arabstina Belgie Brazílie cestina cínstina dánstina francouzstina francouzstina (Kanada) / hebrejstina. rustina / / / = / /! é italstina japonstina korejstina Latinská Amerika ma arstina n mcina norstina polstina portugalstina / / - slovenstina span lstina svédstina a finstina Svýcarsko thajstina Tchaj-wan turectina ectina zem bývalé Jugoslávie* / / /. - *Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko a Jugoslávie Vymazání hesel Pokud zapomenete heslo, nebudete mít pístup k pocítaci. Pokyny k vymazání hesel získáte v pírucce Poradce pi potízích na disku CD-ROM s dokumentací. Pokud je systém vybaven zaízením integrovaného zabezpecení (Embedded Security), naleznete dalsí informace v pírucce HP ProtectTools Embedded Security Guide na disku CD-ROM s dokumentací. 32 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace DriveLock Funkce DriveLock pedstavuje standardní zabezpecení ped neoprávnným pístupem k datm na pevných discích multifunkcní pozice. Byla implementována jako rozsíení nástroje Computer Setup. Je dostupná pouze v pípad, ze byly zjistny pevné disky, které lze pomocí funkce DriveLock testovat. Funkce DriveLock je urcena pro zákazníky spolecnosti HP, pro nz je zabezpecení dat prvoadou zálezitostí. Pro takové zákazníky je cena pevného disku a ztráta na nm ulozených dat bezvýznamnou ve srovnání se skodami, které mohou vzniknout v dsledku neoprávnného pístupu k datm. V zájmu zachování pozadované úrovn zabezpecení a soucasn praktické poteby zjistit zapomenuté heslo vyuzívá tato implementace funkce DriveLock schéma zabezpecení se dvma hesly. Jedno heslo nastavuje a pouzívá správce systému. Druhé heslo je obvykle nastavováno a pouzíváno koncovým uzivatelem. Pokud byla zapomenuta ob hesla, neexistuje zádná moznost, jak jednotku odemknout. Proto je nejvhodnjsí pouzívat funkci DriveLock v pípad, ze data pevného disku jsou replikována v podnikovém informacním systému nebo jsou pravideln zálohována. Dojde-li ke ztrát obou hesel funkce DriveLock, je pevný disk trvale nepouzitelný. Pro uzivatele, kteí neodpovídají výse uvedenému profilu, mze tato skutecnost pedstavovat nepijatelné riziko. Pro uzivatele, kteí klientskému profilu vyhovují, mze být toto riziko únosné v závislosti na povaze dat, která jsou na pevném disku ulozena. Pouzití funkce DriveLock Funkce DriveLock je soucástí nabídky Security (Zabezpecení) nástroje Computer Setup. Uzivateli jsou k dispozici moznosti pro nastavení hlavního hesla nebo povolení funkce DriveLock. K povolení funkce DriveLock je nezbytné zadat uzivatelské heslo. Pocátecní konfiguraci funkce DriveLock provádí obvykle správce systému. Z tohoto dvodu musí být nejdíve nastaveno hlavní heslo. Spolecnost HP doporucuje správcm systému, aby hlavní heslo nastavili bez ohledu na to, zda mají v úmyslu funkci DriveLock povolit ci zakázat. Tím bude správci umoznna úprava nastavení funkce DriveLock v pípad, ze jednotka bude nkdy uzamcena. Po nastavení hlavního hesla mze správce systému funkci DriveLock povolit nebo zakázat. Správa stolního pocítace 33 Správa stolního pocítace V pípad uzamcené jednotky pevného disku bude test POST k odemknutí zaízení vyzadovat heslo. Pokud se nastavené heslo pro spustní shoduje s uzivatelským heslem zaízení, uzivatel nebude testem POST vyzván k jeho optovnému zadání. V opacném pípad se zobrazí výzva k zadání hesla funkce DriveLock. Mze být pouzito hlavní i uzivatelské heslo. Uzivatelé mají dva pokusy k zadání správného hesla.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nebude-li ani jeden z pokus úspsný, test POST bude pokracovat, avsak jednotka zstane nepístupná. Pouzití funkce DriveLock Zabezpecovací funkci DriveLock lze nejvhodnji vyuzít v podnikovém prostedí, ve kterém správce systému poskytuje uzivatelm nkterých stolních pocítac pevné disky pro multifunkcní pozici. Správce systému je zde odpovdný za konfiguraci pevného disku pro multifunkcní pozici, coz by mimo jiné zahrnovalo i nastavení hlavního hesla funkce DriveLock. V pípad, ze uzivatel heslo zapomene nebo zaízení pevezme jiný zamstnanec, mze být hlavní heslo vzdy vyuzito k novému nastavení uzivatelského hesla a obnovení pístupu k jednotce pevného disku. Spolecnost HP doporucuje správcm systému, kteí se rozhodnou funkci DriveLock povolit, aby rovnz vytvoili podnikové zásady pro nastavení a údrzbu hlavních hesel. Tím by se mlo zabránit situaci, kdy zamstnanec úmysln ci neúmysln nastaví ob hesla funkce DriveLock a poté podnik opustí. V takovém pípad by se stal pevný disk nepouzitelným a bylo by nutné jej vymnit. Podobn by se mohlo stát, ze by vinou nenastavení hlavního hesla byl správcm systému odepen pístup k jednotce pevného disku. Nemohli by pak provádt bzná zjisování neoprávnného softwaru, pouzívat jiné funkce ízení inventárních císel ani poskytovat podporu. Spolecnost HP nedoporucuje pouzití funkce DriveLock u uzivatel s mén písnými pozadavky na zabezpecení. Do této kategorie spadá osobní pouzívání nebo takové vyuzití, které bzn nevyzaduje správu citlivých dat na pevných discích. U takových uzivatel riziko mozné ztráty pevného disku vinou zapomenutí obou hesel znacn pevysuje hodnotu dat, k jejichz ochran byla funkce DriveLock vytvoena. Pístup k nástroji Computer Setup a funkci DriveLock mze být omezen prostednictvím hesla pro nastavení. Pokud správce urcí heslo pro nastavení a neposkytne je koncovým uzivatelm, nebudou moci funkci DriveLock zapnout. 34 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Senzor pocítacové sk ín (Smart Cover Sensor) Senzor pocítacové skín, který je k dispozici u vybraných model, je kombinací technologie hardwaru a softwaru, která upozorní na odejmutí krytu nebo bocního panelu pocítace. Existují ti úrovn ochrany, které jsou popsány v následující tabulce. Úrovn ochrany senzorem pocítacové sk ín Úrove Úrove 0 Úrove 1 Nastavení Disabled (Zakázáno) Notify user (Upozornit uzivatele) Setup Password (Heslo pro nastavení) Popis Senzor pocítacové sk ín je vypnut (výchozí nastavení). Po restartování pocítace se na obrazovce zobrazí zpráva oznamující odejmutí krytu nebo bocního panelu pocítace. Po restartování pocítace se na obrazovce zobrazí zpráva oznamující odejmutí krytu nebo bocního panelu pocítace. Pokud chcete pokracovat, musíte zadat heslo pro nastavení. Úrove 2 Toto nastavení lze zm nit pomocí nástroje Computer Setup. Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10) na disku CD- ROM s dokumentací. Správa stolního pocítace 35 Správa stolního pocítace Nastavení úrovn ochrany senzorem pocítacové sk ín Chcete-li nastavit úrove ochrany senzorem pocítacové skín, provete následující kroky: 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. Zvolte moznosti Security (Zabezpecení) > Smart Cover (Zámek a senzor pocítacové skín) > Cover Removal Sensor (Senzor pocítacové skín) a vyberte pozadovanou úrove zabezpecení. 4. Zámek pocítacové sk ín Zámek pocítacové skín je ovládán prostednictvím softwaru a jsou jím vybaveny vybrané pocítace spolecnosti HP. Tento zámek zabrauje neoprávnnému pístupu k interním komponentám pocítace. Pocítace jsou dodávány se zámkem pocítacové skín v odemknuté pozici. Ä UPOZORN NÍ: Chcete-li zajistit maximální zabezpecení zámku pocítacové sk ín, vytvo te heslo pro nastavení. Heslo pro nastavení zabra uje neoprávn nému p ístupu k nástroji Computer Setup. Zámek pocítacové skín je volitelná funkce, která je k dispozici u vybraných model. 36 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Uzamcení zámku pocítacové sk ín Chcete-li zámek pocítacové skín aktivovat a uzamknout, provete následující kroky: 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. Zvolte moznosti Security (Zabezpecení) > Smart Cover (Zámek a senzor pocítacové skín) > Cover Lock (Zámek pocítacové skín) > Lock (Zamknout). 4. Odemknutí zámku pocítacové sk ín 1. Spuste nebo restartujte pocítac. jí pozornost. 3. Zvolte moznosti Security (Zabezpecení) > Smart Cover (Zámek a senzor pocítacové skín) > Cover Lock (Zámek pocítacové skín) > Unlock (Odemknout). 4. Správa stolního pocítace 37 Správa stolního pocítace Pouzití bezpecnostního klíce (Smart Cover FailSafe Key) Je-li zapnutý zámek pocítacové skín a nemzete zadat heslo, které by jej vyadilo, budete k otevení krytu pocítace potebovat bezpecnostní klíc.

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/865246

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/865246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DX6050 MICROTOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Správa stolního počítače Stolní počítače pro obchodní účely

Správa stolního počítače Stolní počítače pro obchodní účely Stolní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 312947-221 b ezen 2003 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí zabezpečení a strategie Intelligent Manageability, které jsou u vybraných

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 361206-221 Kv ten 2004 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento nástroj slouží

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Příručka správy stolního počítače

Příručka správy stolního počítače Příručka správy stolního počítače Kancelářské počítače Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft a Windows jsou

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft a Windows

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 215867-224 Květen 2002 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup.

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP DX5150 MICROTOWER PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/865758

Vaše uživatelský manuál HP DX5150 MICROTOWER PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/865758 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DX5150 MICROTOWER PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely

P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 312968-221 únor 2003 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 331599-221 Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MINI 110-3020SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MINI 110-3020SA v uživatelské

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex 4.1 Sound Card. Zvuková karta Sweex umožňuje počítači produkovat prostorový zvuk s funkcí surround. To Pro dosažení

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více