Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana K.E.B.K. posouzení žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání. A - Předmět šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana K.E.B.K. posouzení žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání. A - Předmět šetření"

Transkript

1 I. Hodlá-li správní orgán zamítnout žádost o udělení dlouhodobého víza ( 56 odst. 1 písm. h/ zákona o pobytu cizinců) z důvodu podezření ze spáchání správního deliktu (příp. jiného protizákonného jednání) na jiném úseku státní správy, než o kterém je sám příslušný rozhodovat, musí postoupit dané poznatky k rozhodnutí příslušnému orgánu. Při pobytovém řízení je následně třeba z takto určené skutečnosti vycházet. II. Je-li možné dovodit protizákonné jednání pouhým nahlédnutím do evidence vedené jiným správním orgánem, postačí dotázání se správce této evidence. III. Žadatel může v žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza vždy namítat nesprávnost závěrů, které dle jeho názoru správní orgán tendenčně nebo nesprávnou interpretací dovodil ze správně zachycených prohlášení. V Brně dne 9. ledna 2014 Sp. zn.: 5019/2013/VOP/PN Zpráva o šetření ve věci podnětu pana K.E.B.K. posouzení žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání A - Předmět šetření Dne 6. srpna 2013 se na veřejného ochránce práv obrátil pan K.E.B.K., státní příslušnost Egypt (dále jen stěžovatel ), jelikož nesouhlasil s postupem Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále také jen OAMP nebo ministerstvo ) a Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále také jen Komise ), které rozhodly o neudělení dlouhodobého víza stěžovateli za účelem podnikání. Vyřízení předmětného podnětu jsem se na základě pověření veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského ujal já, neboť veřejný ochránce práv využil své možnosti, dané mu ustanovením 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, přenést na mě některé oblasti své působnosti, mezi které patří i oblast rozhodování o vízových a pobytových věcech cizinců. Z doložených podkladů vyplynulo, že OAMP zamítl žádost stěžovatele s odkazem na ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pobytu cizinců ), dle něhož dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z důvodu podle ustanovení 33 odst. 3, ministerstvo cizinci neudělí, jestliže [ ] jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného dlouhodobým vízem neopustí území nebo, že dlouhodobé vízum hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti o udělení dlouhodobého víza. 1 OAMP 1 Viz informaci o důvodech neudělení víza ze dne , č. j. OAM /DV-2013.

2 poukázal na to, že žadatel nebyl schopen při pohovoru uvést počet klientů, které eviduje jeho česká kancelář. Stěžovatel dále měl uvést, že případy bude řešit ze své domovské země prostřednictvím internetu. S ohledem na tuto skutečnost, jakož i na úzkou specializaci práva, kvůli níž bude stěžovatel mít nejspíše omezenou klientelu, dospěl OAMP k závěru, že k naplnění požadovaného účelu žadateli dostatečně postačuje udělování krátkodobých víz za účelem obchodním, a považoval proto podanou žádost o udělení dlouhodobého víza za ryze účelový akt. Správní orgán také poukázal na to, že v letech 2011 a 2012 si žadatel podal několik žádostí o udělení krátkodobého víza, a to za účelem pozvání či turistiky, což zrovna nesvědčí o seriózním úmyslu žadatele na území ČR zabývat se advokátní praxí, byť byla registrována v roce Stěžovatel ve své žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza ze dne poukázal na to, že správní orgán dezinterpretoval jím sdělené skutečnosti v průběhu pohovoru. Funkčnost své kanceláře doložil kopií nájemní smlouvy a fotodokumentací, a také potvrzením o registraci u příslušného finančního úřadu. Stěžovatel dále bez doložení podkladových materiálů polemizoval se závěry správního orgánu stran omezenosti klientely kvůli úzkému vymezení poskytovaných advokátních služeb. Stěžovatel dále uvedl upřesňující informace k jeho vztahu s A.L., která je jeho družkou. Komise ve svém sdělení ze dne , č. j. MV /SO-2013, nejprve zrekapitulovala obsah podkladů k žádosti o udělení víza, informace o důvodech neudělení víza, jakož i žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza a uvedla, že v žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza stěžovatel nedoložil žádné nové skutečnosti, které by vedly Komisi k přehodnocení stanoviska Ministerstva vnitra. Vzhledem k dosavadnímu průběhu provozované advokátní praxe žadatelem plně postačuje krátkodobé vízum. Dále Komise konstatovala, že OAMP zjistil skutkový stav v souladu s požadavky ustanovení 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu ke zpochybňování pohovoru Komise uvedla, že záznam z něho stvrdil stěžovatel svým podpisem jako správný a úplný. Po předběžném posouzení obsahu podnětu jsem se rozhodl v souladu s ustanovením 14 zákona o veřejném ochránci práv zahájit v uvedené věci šetření. Jeho smyslem je prozkoumat zákonnost rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky a Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ve věci výše uvedené osoby. B - Skutková zjištění V dané věci jsem se dne prostřednictvím vedoucí oddělení justice, migrace a financí Mgr. Petry Janouškové obrátil se žádostí o poskytnutí stanoviska k posuzovanému případu a o postoupení kompletní kopie spisového materiálu na předsedu Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců JUDr. Jindřicha Urbana. Dne mi bylo doručeno vyjádření JUDr. Jindřicha Urbana č. j. MV /SO-2013, k němuž byla přiložena kopie dotčeného spisu. Nejednalo se však o kompletní kopii spisu, jelikož tato nemohla být pořízena z důvodu postoupení spisu Městskému soudu v Praze. Kompletní spis mi tak byl doručen až dne

3 JUDr. Urban ve svém vyjádření uvedl, že Komise shledala řadu rozporů a nejasností ve vyjádřeních žadatele. Žadatel v pohovoru [ ] uvedl, že není v České republice plátcem zdravotního ani sociálního pojištění, ač na území České republiky vykonává podnikatelskou činnost, taktéž neznal adresu své kanceláře v Pardubicích, a rovněž nevěděl, kolik měl již v České republice klientů. [ ] Aktivní činnost advokátní kanceláře si představuje tak, že na základě zaslaného u bude řešit případy ze své domovské země. JUDr. Urban dále poukázal na to, že žadatel v průběhu uplynulých dvou let neúspěšně žádal o udělení povolení k přechodnému pobytu, a také dlouhodobého víza za účelem podnikání. JUDr. Urban dále konstatoval, že s ohledem k dosavadnímu průběhu provozované advokátní praxe žadatelem plně postačuje krátkodobé vízum, neboť si žadatel v letech 2011 a 2012 požádal o několik krátkodobých víz za účelem pozvání nebo turistiky, přičemž měl již od roku 2011 v České republice zaregistrovanou advokátní praxi, tudíž účel pobytu, v jehož rámci si žádá o udělení dlouhodobého víza, prakticky vykonává již na základě udělovaných krátkodobých víz. V záznamu o pohovoru provedeném dne stěžovatel uvedl, že provozuje advokátní kancelář v Hurghadě. Co se týče klientů, kteří se obrací na jeho kancelář v České republice, jejich případy řeší zpravidla prostřednictvím elektronické pošty z Egypta. Stěžovatel si nepamatoval, kolik případů řešil od doby získání advokátní licence v ČR, zároveň však nabídl, že daný údaj může dohledat na základě vystavených faktur. Uvedl dále, že neplatí platby na zdravotní a sociální pojištění. Stěžovatel rovněž uvedl určité informace o své partnerce, paní A.L. Také sdělil, že v průběhu jeho dřívějšího pobytu v České republice na základě krátkodobého víza učil v Pardubicích v jazykové škole arabštinu. Ze záznamu o pohovoru je zřejmé, že stěžovatel souhlasil s jeho obsahem; vyplývá z něj dále, že u pohovoru byl přítomen tlumočník, který záznam rovněž stvrdil svým podpisem. C - Hodnocení věci zástupcem ochránce Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Na základě dosud provedeného šetření a po prostudování dostupných podkladů jsem se rozhodl přistoupit k vydání této zprávy o šetření. C. 1. Posouzení žádosti stěžovatele o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání Požadavky kladenými na odůvodnění informace o neudělení dlouhodobého víza vyplývajícími z právní úpravy a soudní judikatury se ochránce i já, jakožto zástupce ochránce, zabývali v několika recentních zprávách o šetření (viz např. 3

4 zprávy o šetření ve věcech 3836/2012/VOP/VBG, 4566/2012/VOP/AT nebo 3553/2012/VOP/AT). Nepovažuji proto za potřebné a účelné opakovat na tomto místě uvedené úvahy, a proto pouze odkazuji na uvedené zprávy, z nichž některé jsou přístupné také na webových stránkách Co se týče rozsahu, v jakém by ministerstvo mělo o důvodech neudělení dlouhodobého víza žadatele informovat, neúspěšnému žadateli o udělení víza musí být sděleny nejen právní, ale i skutkové důvody a okolnosti, které vedly správní orgán k závěru, že je naplněn některý ze zákonných důvodů pro neudělení víza uvedený v ustanovení 56 odst. 1 a 2 zákona o pobytu cizinců. Jelikož má informace o důvodech neudělení víza povahu rozhodnutí v materiálním smyslu 2 (správní orgán autoritativně rozhoduje o žádosti o udělení víza a toto rozhodnutí zasahuje do práv a povinností cizince), je možné v souladu s ustanovením 154 a ustanovením 68 odst. 3 správního řádu klást na sdělení důvodů neudělení víza přiměřeně nároky na odůvodnění správního rozhodnutí ve formálním smyslu. Při posouzení, zda byly skutečně dány důvody pro aplikaci ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců, budu vycházet z analýzy jednotlivých důvodů uvedených ministerstvem v neprospěch stěžovatele. OAMP vytkl, že stěžovatel nebyl schopen uvést, kolik klientů dožadující se právní pomoci eviduje jeho česká právní kancelář. Stěžovatel však dle záznamu z pohovoru uvedl, že si daný údaj nepamatuje, ale může jej dohledat na základě vystavených faktur. Měl-li tedy správní orgán zájem dostát své povinnosti dané ustanovením 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mohl a měl vyzvat stěžovatele k doplnění daných údajů. Vyjádření k obchodním partnerům stěžovatele v informaci o důvodech neudělení dlouhodobého víza považuji také za nepřesné. Stěžovatel provozuje svoji českou advokátní kancelář sám, proto partnerského advokáta nemá. Zmínil proto pouze kontakty na místní právníky, s nimiž má dobré vztahy, přičemž uvedl i jména daných osob. Existenci daných vazeb si správní orgán mohl rovněž potvrdit dotazem u zmíněných osob. Co se týče neexistence obchodních partnerů, danou skutečnost nelze rovněž vykládat v neprospěch stěžovatele: advokátní kancelář má pouze klienty. Jinou podnikatelskou činnost nad rámec poskytování právních služeb ani nesmí provádět, proto je daná výtka lichá. Závěry týkající se advokátní kanceláře stěžovatele považuji za naprosto účelové. Je pravda, že stěžovatel v pohovoru specifikoval pouze ulici, kde se daná kancelář nachází. Na druhé straně však správnímu orgánu předložil nájemní smlouvu, v níž je adresa nebytového prostoru specifikována, takže závěr o neznalosti adresy je zcela tendenční. Smluvní úprava týkající se provedení drobných stavebních úprav (čl. II odst. 5 smlouvy) nikterak neimplikuje, že v době podpisu smlouvy byl předmětný nebytový prostor nezpůsobilý ke sjednanému 2 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j.: 5 Ans 5/ , dle kterého toto ustanovení reflektuje, jak již bylo uvedeno, skutečnost, že správní orgán autoritativně rozhoduje o žádosti o udělení víza, a toto rozhodnutí zasahuje do práv a povinností cizince. Z tohoto důvodu je třeba považovat neudělení víza za rozhodnutí v materiálním smyslu. 4

5 užívání. Smluvní strany pouze vycházeje z principu dispozitivnosti soukromoprávní úpravy a autonomie vůle stran sjednali tuto možnost. Z daného ustanovení, ani z dalších smluvních ujednání však nelze dovodit, že by se kancelář měla stát provozuschopnou až po provedení určitých úprav. Co se týče způsobu výkonu advokátní praxe ( když mu někdo napíše , tak řeší případy ze své domovské země ), závěr správního orgánu je i v tomto aspektu tendenční. Ze záznamu o pohovoru totiž vyplývá, že stěžovatel vlastní advokátní kancelář i v Egyptě, kde jsou zaměstnány čtyři osoby. Stěžovatel dále uvedl, že tyto osoby budou vykonávat advokátní činnost v Egyptě, což on bude sledovat prostřednictvím internetu. Prohlásil zároveň, že v České republice chce zůstat alespoň do doby vykonání advokátních zkoušek v češtině (tj. alespoň po dobu dvou let). Řešení případů z Egypta prostřednictvím prostředků elektronické komunikace se týká pouze období pobytu na základě krátkodobých víz, nikoliv budoucích plánů, které stěžovatel hodlal realizovat po udělení dlouhodobého víza. Co se týče daně z příjmů, stěžovatel pouze prohlásil, že až nastane čas, zaplatí daně, přičemž u pohovoru správně uvedl, že daně v ČR se platí v březnu. Nelze proto dovozovat, že stěžovatel neplatí daně, resp. že má v úmyslu jednat v rozporu s daňovými předpisy. Výtku týkající se neúčasti stěžovatele v systému veřejného zdravotního pojištění považuji za lichou, jelikož v průběhu pobytů na základě krátkodobého víza měl stěžovatel disponovat pouze cestovním zdravotním pojištěním. Pokud jde o pobyt na základě dlouhodobého víza, doklad o cestovním zdravotním pojištění má předložit pouze před vyznačením víza, tj. v případě jejího udělení, nikoliv již při podání žádosti o udělení víza. Naproti tomu lze považovat za správnou výtku správního orgánu ohledně neplacení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ( sociálního pojištění ). Stěžovatel se totiž zápisem do seznamu advokátů stal osobou samostatně výdělečně činnou, která se povinně účastní systému důchodového pojištění. 3 Domnívám se však, že se v tomto případě nejedná o natolik závažné opomenutí, které by samo o sobě odůvodňovalo neudělení víza. Nadto je třeba uvést, že pokud mělo ze strany stěžovatele dojít ke spáchání správního deliktu nebo jiného protizákonného jednání na úseku sociálního pojištění, měl by OAMP postoupit dané poznatky příslušnému orgánu, který může o případném porušení zákona rozhodnout, a pak vycházet při pobytovém řízení z takto určené skutečnosti, nebo alespoň požádat o poskytnutí informací dle ustanovení 14 odst. 3 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na uvedené úvahy se nemohu ztotožnit se závěrem OAMP, dle něhož působil nepřesvědčivě záměr stěžovatele provozovat advokátní praxi. Je nepochybné, že žadatel učinil relevantní kroky k zprovoznění advokátní praxe (registrace u České advokátní komory, zajištění kancelářských prostor, 3 Viz ustanovení 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením 11 odst. 1 a ustanovením 13 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 registrace k dani), a také vysvětlil důvody své žádosti, jakož i způsob, jímž hodlá svoji činnost vykonávat. Z analýzy výtek, o které OAMP opřel své rozhodnutí a jejich poměřením se spisovým materiálem lze dospět k závěru, že správní orgán se dopustil tendenční dezinterpretace skutečností. Svůj závěr tedy postavil na vesměs smyšlených důvodech, které dovodil z nelogické interpretace dokladů předložených stěžovatelem a jím učiněných prohlášení. Ze spisu sice vyplývají jiné okolnosti (viz dále), jež by umožňovaly aplikaci ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců na posuzovaný případ, správní orgán je však nikterak nevyhodnocoval a nevyvodil z nich ve svém rozhodnutí, resp. v jeho odůvodnění žádné závěry. Proto jimi nelze (zpětně) odůvodnit neudělení víza. Výkonem práce (poskytováním výuky v jazykové škole) v průběhu pobytu na základě krátkodobého víza za účelem pozvání, resp. turistiky se stěžovatel patrně dopustil zneužití uvedeného víza k jinému účelu. Je třeba rovněž poukázat na skutečnost, že advokátní praxe stěžovatele měla být provozována již od roku 2011, předchozí krátkodobá víza mu byla přesto udělena za jinými účely (pozvání, turistika). Z toho lze rovněž dovodit, že udělená víza zneužil k jinému účelu, než který deklaroval při podání žádosti o udělení víza. Na druhé straně je poněkud absurdní, že stěžovatel krátkodobá víza zneužil k účelu, na který žádá o udělení víza. 4 Zneužitím krátkodobého víza tedy vlastně prokázal, že deklarovaný účel dlouhodobého víza skutečně plní. C. 2. Posouzení žádosti stěžovatele o nové posouzení důvodů neudělení víza V první řadě je třeba uvést, že náležitosti kladené na odůvodnění informací o důvodech neudělení dlouhodobého víza platí rovněž pro formulaci sdělení Komise vydaného podle ustanovení 180e odst. 9 zákona o pobytu cizinců. Na základě žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza má být rozhodnutí prvoinstančního orgánu důkladně posouzeno, a ze sdělení Komise by proto měly být zřejmé důvody výsledku, resp. závěrů tohoto nového posouzení. Stěžovatel ve své žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza ze dne uvedl několik skutečností, které mají prokazovat nesprávnost hodnocení OAMP. Uvedl, že jeho kancelář v Pardubicích je funkční, přijímá v ní klienty, a doložil také fotografie z kanceláře. Stěžovatel dále doložil, že je registrován k dani, a také uvedl, že v řádném termínu podal daňové přiznání. Uvedené skutečnosti sice stěžovatele nedoložil, správní orgán si je však mohl ověřit u správce daně, stejně jako tvrzení stěžovatele ohledně odvádění plateb sociálního pojištění. Stěžovatel dále vysvětlil, že nemusí být účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění, a dále doložil kopii pojistek pro zahraniční zdravotní pojištění (cestovní zdravotní pojištění). Stěžovatel dále polemizoval se závěry správního orgánu stran způsobu výkonu jeho advokátní praxe a existence pouze omezené klientely. Také uvedl doplňující údaje ke svému vztahu s paní A.L. 4 Výkon advokátní praxe lze dovodit i z příchozích plateb uvedených na výpisech z účtu přiložených k žádosti o udělení víza. 6

7 Komise ve sdělení ze dne , č. j. MV /SO-2013, konstatovala, že žadatel ve své žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza nedoložil žádné nové skutečnosti, které by vedly Komisi k přehodnocení stanoviska Ministerstva vnitra. Poukázala dále na to, že ministerstvem vytýkané skutečnosti (ohledně neplacení zdravotního a sociálního pojištění, neuvedení přesné adresy kanceláře, neschopnost uvést počet klientů) žadatel uvedl při pohovoru konaném při podání žádosti, a záznam o tomto pohovoru podepsal bez výhrad. Jak jsem však poukázal výše, několik skutečností uvedených u pohovoru interpretoval OAMP zcela účelově, přičemž tyto závěry vzala za své i Komise. Nic jí však nebránilo v tom, aby sdělení týkající se např. počtu klientů, údajné nezpůsobilosti nebytového prostoru k provozování kanceláře nebo plánovaného způsobu výkonu advokátní praxe podrobila své vlastní úvaze. Co se týče neplacení sociálního pojištění, danou skutečnost si mohla v souladu s ustanovením 14 odst. 3 písm. o) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a v zájmu řádného zjištění skutkového stavu věci ověřit i Komise, a to zejména s ohledem na to, že záznam o pohovoru a odvolání stěžovatele obsahují v tomto aspektu rozporná, vzájemně se vylučující prohlášení. 5 Uvedené samozřejmě neznamená, že by žadatel mohl volně zpochybňovat prohlášení učiněná u pohovoru. Při pochybnostech o správnosti záznamu zachycujícího pohovor totiž má možnost jej nepodepsat a uvést důvody pro dané pochybnosti, resp. nesouhlas. Žadatel však může v žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza vždy namítat nesprávnost závěrů, které správní orgán tendenčně nebo pouhou nesprávnou interpretací dovodil ze správně zachycených prohlášení. Po prostudování spisu jsem nucen konstatovat, že příslušný senát Komise nepodrobil správní spis ve světle skutečností uvedených v žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza ze dne kritickému zkoumání. V opačném případě by totiž musel dospět k závěru, že argumenty použité OAMP k zamítnutí stěžovatelovi žádosti o vízum jsou účelové a nepřesvědčivé a samy o sobě k naplnění aplikovaného ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců nestačí. D - Závěry Hodlá-li správní orgán zamítnout žádost o udělení dlouhodobého víza z důvodu podezření ze spáchání správního deliktu nebo jiného protizákonného jednání na jiném úseku státní správy, než o kterém je příslušný rozhodovat, má postoupit dané poznatky příslušnému orgánu, který může o případném porušení zákona rozhodnout, a pak vycházet při pobytovém řízení z takto určené skutečnosti, nebo alespoň požádat o poskytnutí informací, je-li možné dovodit protizákonné jednání nahlédnutím do evidence vedené jiným správním orgánem. 5 Dle záznamu o pohovoru ze dne (str. 2) stěžovatel uvedl, že neplatí zdravotní a sociální pojištění. V odvolání ze dne (str. 2) však uvádí, že sociální pojištění odvádí a je zaregistrován na Okresní správě sociálního zabezpečení v Pardubicích. 7

8 Při pochybnostech o správnosti záznamu zachycujícího pohovor má žadatel možnost jej nepodepsat a uvést důvody pro dané pochybnosti, resp. nesouhlas. Žadatel však může v žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza vždy namítat nesprávnost závěrů, které správní orgán tendenčně nebo pouhou nesprávnou interpretací dovodil ze správně zachycených prohlášení. Na základě výše popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k přesvědčení, že se Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky a Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců dopustily pochybení spočívajícího v nesprávné aplikaci ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců na žádosti pana K.E.B.K. o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání. Zprávu o šetření zasílám řediteli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a předsedovi Komise pro rozhodování ve věcech pobytu a žádám, aby se v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřili ke zjištěným pochybením a informovali mě o přijatých opatřeních k nápravě. Zpráva shrnuje mé dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro mé závěrečné stanovisko. Zprávu zasílám rovněž stěžovateli. JUDr. Stanislav K ř e č e k zástupce veřejného ochránce práv S ohledem na specifika procesu udělování dlouhodobých víz a postavení Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců se ochránkyně rozhodla šetření ukončit, přestože se Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se zprávou o šetření neztotožnilo. Dle vyjádření předsedy Komise ze dne 29. ledna 2014 budou všechny senáty rozhodující o dlouhodobých vízech seznámeny se zprávou o šetření. Tím lze dosáhnout, aby se Komise v budoucnu vyhnula podobným pochybením, k nimž došlo v tomto případě. Má-li stěžovatel nadále zájem o získání dlouhodobého víza, je třeba, aby podal novou žádost o jeho udělení a vedle zákonem požadovaných náležitostí k ní přiložil veškeré dokumenty prokazující skutečné provozování advokátní kanceláře (např. kopii daňového přiznání, potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o zaplaceném pojistném a další). 8

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu Správní orgán je vždy povinen písemně informovat žadatele o vízum o právních a skutkových důvodech neudělení víza tak, aby přiměřeně dostál požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Sp. zn.:

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu V Brně dne 2. srpna 2010 Sp. zn.:1697/2010/vop/ld Zpráva o šetření ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu Dne 12. 3. 2010 (doplněno 2. 4. 2010) se na veřejného ochránce práv obrátil pan S.K. (dále

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole V Brně dne 2. června 2016 Sp. zn.: 7417/2015/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole Dne 20. prosince 2015 se na veřejnou ochránkyni

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 15/2012-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 90/2006-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě V Brně dne 21. srpna 2014 Sp. zn.: 5727/2013/VOP/JB Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě ve věci pana L.G. ml. A - Závěry šetření Dne 9. 6. 2014 jsem vydala zprávu o šetření 1 ve věci podnětu

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R.

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R. Pokud žadatel o příspěvek na bydlení doloží platnou nájemní smlouvu a doklady o úhradě nákladů na bydlení, postupuje orgán státní sociální podpory v rozporu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Při hodnocení trvání nároku na příspěvek na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen postupovat v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob. II. III. IV. Pokud má orgán pomoci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Ans 10/2012-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 202/2004-136 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5A 121/2002-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 32 A 10/2014-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Haplové a soudkyň JUDr. Evy Lukotkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 74/2006-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 31/2005-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Za situace, kdy z doložených výplatních lístků zaměstnance bylo patrné, že mzda byla zaměstnavatelem vždy v předchozích měsících zasílána převodem na účet, měl úřad práce přihlédnout k výpisu z bankovního

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ JUDr. Petr Severin / 495 817 271 30.8.2007 Účastníci řízení: paní, bytem, zastoupená

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 61/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Přestože Vízový kodex (nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech) podrobnější úpravu týkající se záznamu o pohovoru prováděných s žadateli

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 29/2006-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 5 Afs 54/2012 33 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr.

Více

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy 5, zn.: KO-0021 1 j.: 00217-8/2014-ERU v dne 29. 2014 R ZH DNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 11/2006-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ads 236/2016-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

POKYN ŘEDITELE. odboru azylové a migrační politiky MV ČR

POKYN ŘEDITELE. odboru azylové a migrační politiky MV ČR POKYN ŘEDITELE odboru azylové a migrační politiky MV ČR Ročník 2008 V Praze dne Číslo : K zajištění plnění úkolů ministra vnitra podle bodu II/2 usnesení vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 538 k Systému

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 134/2012-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 42/2009-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Kamila Tojnera a Mgr. Jiřího Lifky ve věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 87/2009-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 34/2016-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 101/2006-85 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. I.V. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. I.V. A Obsah podnětu V Brně dne 16. ledna 2013 Sp. zn.: 1755/2012/VOP/PŠ Zpráva o šetření ve věci podnětu Ing. I.V. A Obsah podnětu Dne 11. 3. 2012 se na veřejného ochránce práv obrátila Ing. I.V. (dále jen stěžovatelka ).

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření Pravidlo zakotvené ustanovením 94 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého pokud dojde ke zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby, územní rozhodnutí se již nevydává, platí i pro případy, kdy dojde

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 19/2005-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 122/2005-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 173/2016-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Azs 20/2009-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 21 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv I. Mezi nástroje regulace na úseku stavebního řádu patří také omezení doby platnosti stavebního povolení a stanovení lhůty k dokončení povolené stavby. II. Důkazní nouze není bez dalšího důvodem, aby stavební

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 85/2005-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 49/2015-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 157/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 55/2012-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 72/2011-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 23 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Jiřího Lifky a Mgr. Kamila Tojnera a ve věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 159/2009-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 6/2004-52 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006

Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006 Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.10.2005 Sportovními kluby Zlín, se sídlem Hradská 854, 761 05 Zlín, zast. ředitelem Mgr. Pavlem Chwaszczem, proti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 70/2009-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 114/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 92/2013-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování Sekce pro státní službu MV Praha

Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování Sekce pro státní službu MV Praha Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování 7. 12. 2015 Sekce pro státní službu MV Praha Právní rámec Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání

Více

A. Počty podnětů, šetření

A. Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejném ochránci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 5/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 51/2011-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 207/2004-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 *uohsx003zskg* UOHSX003ZSKG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více