Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana K.E.B.K. posouzení žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání. A - Předmět šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana K.E.B.K. posouzení žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání. A - Předmět šetření"

Transkript

1 I. Hodlá-li správní orgán zamítnout žádost o udělení dlouhodobého víza ( 56 odst. 1 písm. h/ zákona o pobytu cizinců) z důvodu podezření ze spáchání správního deliktu (příp. jiného protizákonného jednání) na jiném úseku státní správy, než o kterém je sám příslušný rozhodovat, musí postoupit dané poznatky k rozhodnutí příslušnému orgánu. Při pobytovém řízení je následně třeba z takto určené skutečnosti vycházet. II. Je-li možné dovodit protizákonné jednání pouhým nahlédnutím do evidence vedené jiným správním orgánem, postačí dotázání se správce této evidence. III. Žadatel může v žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza vždy namítat nesprávnost závěrů, které dle jeho názoru správní orgán tendenčně nebo nesprávnou interpretací dovodil ze správně zachycených prohlášení. V Brně dne 9. ledna 2014 Sp. zn.: 5019/2013/VOP/PN Zpráva o šetření ve věci podnětu pana K.E.B.K. posouzení žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání A - Předmět šetření Dne 6. srpna 2013 se na veřejného ochránce práv obrátil pan K.E.B.K., státní příslušnost Egypt (dále jen stěžovatel ), jelikož nesouhlasil s postupem Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále také jen OAMP nebo ministerstvo ) a Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále také jen Komise ), které rozhodly o neudělení dlouhodobého víza stěžovateli za účelem podnikání. Vyřízení předmětného podnětu jsem se na základě pověření veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského ujal já, neboť veřejný ochránce práv využil své možnosti, dané mu ustanovením 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, přenést na mě některé oblasti své působnosti, mezi které patří i oblast rozhodování o vízových a pobytových věcech cizinců. Z doložených podkladů vyplynulo, že OAMP zamítl žádost stěžovatele s odkazem na ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pobytu cizinců ), dle něhož dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z důvodu podle ustanovení 33 odst. 3, ministerstvo cizinci neudělí, jestliže [ ] jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného dlouhodobým vízem neopustí území nebo, že dlouhodobé vízum hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti o udělení dlouhodobého víza. 1 OAMP 1 Viz informaci o důvodech neudělení víza ze dne , č. j. OAM /DV-2013.

2 poukázal na to, že žadatel nebyl schopen při pohovoru uvést počet klientů, které eviduje jeho česká kancelář. Stěžovatel dále měl uvést, že případy bude řešit ze své domovské země prostřednictvím internetu. S ohledem na tuto skutečnost, jakož i na úzkou specializaci práva, kvůli níž bude stěžovatel mít nejspíše omezenou klientelu, dospěl OAMP k závěru, že k naplnění požadovaného účelu žadateli dostatečně postačuje udělování krátkodobých víz za účelem obchodním, a považoval proto podanou žádost o udělení dlouhodobého víza za ryze účelový akt. Správní orgán také poukázal na to, že v letech 2011 a 2012 si žadatel podal několik žádostí o udělení krátkodobého víza, a to za účelem pozvání či turistiky, což zrovna nesvědčí o seriózním úmyslu žadatele na území ČR zabývat se advokátní praxí, byť byla registrována v roce Stěžovatel ve své žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza ze dne poukázal na to, že správní orgán dezinterpretoval jím sdělené skutečnosti v průběhu pohovoru. Funkčnost své kanceláře doložil kopií nájemní smlouvy a fotodokumentací, a také potvrzením o registraci u příslušného finančního úřadu. Stěžovatel dále bez doložení podkladových materiálů polemizoval se závěry správního orgánu stran omezenosti klientely kvůli úzkému vymezení poskytovaných advokátních služeb. Stěžovatel dále uvedl upřesňující informace k jeho vztahu s A.L., která je jeho družkou. Komise ve svém sdělení ze dne , č. j. MV /SO-2013, nejprve zrekapitulovala obsah podkladů k žádosti o udělení víza, informace o důvodech neudělení víza, jakož i žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza a uvedla, že v žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza stěžovatel nedoložil žádné nové skutečnosti, které by vedly Komisi k přehodnocení stanoviska Ministerstva vnitra. Vzhledem k dosavadnímu průběhu provozované advokátní praxe žadatelem plně postačuje krátkodobé vízum. Dále Komise konstatovala, že OAMP zjistil skutkový stav v souladu s požadavky ustanovení 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu ke zpochybňování pohovoru Komise uvedla, že záznam z něho stvrdil stěžovatel svým podpisem jako správný a úplný. Po předběžném posouzení obsahu podnětu jsem se rozhodl v souladu s ustanovením 14 zákona o veřejném ochránci práv zahájit v uvedené věci šetření. Jeho smyslem je prozkoumat zákonnost rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky a Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ve věci výše uvedené osoby. B - Skutková zjištění V dané věci jsem se dne prostřednictvím vedoucí oddělení justice, migrace a financí Mgr. Petry Janouškové obrátil se žádostí o poskytnutí stanoviska k posuzovanému případu a o postoupení kompletní kopie spisového materiálu na předsedu Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců JUDr. Jindřicha Urbana. Dne mi bylo doručeno vyjádření JUDr. Jindřicha Urbana č. j. MV /SO-2013, k němuž byla přiložena kopie dotčeného spisu. Nejednalo se však o kompletní kopii spisu, jelikož tato nemohla být pořízena z důvodu postoupení spisu Městskému soudu v Praze. Kompletní spis mi tak byl doručen až dne

3 JUDr. Urban ve svém vyjádření uvedl, že Komise shledala řadu rozporů a nejasností ve vyjádřeních žadatele. Žadatel v pohovoru [ ] uvedl, že není v České republice plátcem zdravotního ani sociálního pojištění, ač na území České republiky vykonává podnikatelskou činnost, taktéž neznal adresu své kanceláře v Pardubicích, a rovněž nevěděl, kolik měl již v České republice klientů. [ ] Aktivní činnost advokátní kanceláře si představuje tak, že na základě zaslaného u bude řešit případy ze své domovské země. JUDr. Urban dále poukázal na to, že žadatel v průběhu uplynulých dvou let neúspěšně žádal o udělení povolení k přechodnému pobytu, a také dlouhodobého víza za účelem podnikání. JUDr. Urban dále konstatoval, že s ohledem k dosavadnímu průběhu provozované advokátní praxe žadatelem plně postačuje krátkodobé vízum, neboť si žadatel v letech 2011 a 2012 požádal o několik krátkodobých víz za účelem pozvání nebo turistiky, přičemž měl již od roku 2011 v České republice zaregistrovanou advokátní praxi, tudíž účel pobytu, v jehož rámci si žádá o udělení dlouhodobého víza, prakticky vykonává již na základě udělovaných krátkodobých víz. V záznamu o pohovoru provedeném dne stěžovatel uvedl, že provozuje advokátní kancelář v Hurghadě. Co se týče klientů, kteří se obrací na jeho kancelář v České republice, jejich případy řeší zpravidla prostřednictvím elektronické pošty z Egypta. Stěžovatel si nepamatoval, kolik případů řešil od doby získání advokátní licence v ČR, zároveň však nabídl, že daný údaj může dohledat na základě vystavených faktur. Uvedl dále, že neplatí platby na zdravotní a sociální pojištění. Stěžovatel rovněž uvedl určité informace o své partnerce, paní A.L. Také sdělil, že v průběhu jeho dřívějšího pobytu v České republice na základě krátkodobého víza učil v Pardubicích v jazykové škole arabštinu. Ze záznamu o pohovoru je zřejmé, že stěžovatel souhlasil s jeho obsahem; vyplývá z něj dále, že u pohovoru byl přítomen tlumočník, který záznam rovněž stvrdil svým podpisem. C - Hodnocení věci zástupcem ochránce Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Na základě dosud provedeného šetření a po prostudování dostupných podkladů jsem se rozhodl přistoupit k vydání této zprávy o šetření. C. 1. Posouzení žádosti stěžovatele o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání Požadavky kladenými na odůvodnění informace o neudělení dlouhodobého víza vyplývajícími z právní úpravy a soudní judikatury se ochránce i já, jakožto zástupce ochránce, zabývali v několika recentních zprávách o šetření (viz např. 3

4 zprávy o šetření ve věcech 3836/2012/VOP/VBG, 4566/2012/VOP/AT nebo 3553/2012/VOP/AT). Nepovažuji proto za potřebné a účelné opakovat na tomto místě uvedené úvahy, a proto pouze odkazuji na uvedené zprávy, z nichž některé jsou přístupné také na webových stránkách Co se týče rozsahu, v jakém by ministerstvo mělo o důvodech neudělení dlouhodobého víza žadatele informovat, neúspěšnému žadateli o udělení víza musí být sděleny nejen právní, ale i skutkové důvody a okolnosti, které vedly správní orgán k závěru, že je naplněn některý ze zákonných důvodů pro neudělení víza uvedený v ustanovení 56 odst. 1 a 2 zákona o pobytu cizinců. Jelikož má informace o důvodech neudělení víza povahu rozhodnutí v materiálním smyslu 2 (správní orgán autoritativně rozhoduje o žádosti o udělení víza a toto rozhodnutí zasahuje do práv a povinností cizince), je možné v souladu s ustanovením 154 a ustanovením 68 odst. 3 správního řádu klást na sdělení důvodů neudělení víza přiměřeně nároky na odůvodnění správního rozhodnutí ve formálním smyslu. Při posouzení, zda byly skutečně dány důvody pro aplikaci ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců, budu vycházet z analýzy jednotlivých důvodů uvedených ministerstvem v neprospěch stěžovatele. OAMP vytkl, že stěžovatel nebyl schopen uvést, kolik klientů dožadující se právní pomoci eviduje jeho česká právní kancelář. Stěžovatel však dle záznamu z pohovoru uvedl, že si daný údaj nepamatuje, ale může jej dohledat na základě vystavených faktur. Měl-li tedy správní orgán zájem dostát své povinnosti dané ustanovením 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mohl a měl vyzvat stěžovatele k doplnění daných údajů. Vyjádření k obchodním partnerům stěžovatele v informaci o důvodech neudělení dlouhodobého víza považuji také za nepřesné. Stěžovatel provozuje svoji českou advokátní kancelář sám, proto partnerského advokáta nemá. Zmínil proto pouze kontakty na místní právníky, s nimiž má dobré vztahy, přičemž uvedl i jména daných osob. Existenci daných vazeb si správní orgán mohl rovněž potvrdit dotazem u zmíněných osob. Co se týče neexistence obchodních partnerů, danou skutečnost nelze rovněž vykládat v neprospěch stěžovatele: advokátní kancelář má pouze klienty. Jinou podnikatelskou činnost nad rámec poskytování právních služeb ani nesmí provádět, proto je daná výtka lichá. Závěry týkající se advokátní kanceláře stěžovatele považuji za naprosto účelové. Je pravda, že stěžovatel v pohovoru specifikoval pouze ulici, kde se daná kancelář nachází. Na druhé straně však správnímu orgánu předložil nájemní smlouvu, v níž je adresa nebytového prostoru specifikována, takže závěr o neznalosti adresy je zcela tendenční. Smluvní úprava týkající se provedení drobných stavebních úprav (čl. II odst. 5 smlouvy) nikterak neimplikuje, že v době podpisu smlouvy byl předmětný nebytový prostor nezpůsobilý ke sjednanému 2 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j.: 5 Ans 5/ , dle kterého toto ustanovení reflektuje, jak již bylo uvedeno, skutečnost, že správní orgán autoritativně rozhoduje o žádosti o udělení víza, a toto rozhodnutí zasahuje do práv a povinností cizince. Z tohoto důvodu je třeba považovat neudělení víza za rozhodnutí v materiálním smyslu. 4

5 užívání. Smluvní strany pouze vycházeje z principu dispozitivnosti soukromoprávní úpravy a autonomie vůle stran sjednali tuto možnost. Z daného ustanovení, ani z dalších smluvních ujednání však nelze dovodit, že by se kancelář měla stát provozuschopnou až po provedení určitých úprav. Co se týče způsobu výkonu advokátní praxe ( když mu někdo napíše , tak řeší případy ze své domovské země ), závěr správního orgánu je i v tomto aspektu tendenční. Ze záznamu o pohovoru totiž vyplývá, že stěžovatel vlastní advokátní kancelář i v Egyptě, kde jsou zaměstnány čtyři osoby. Stěžovatel dále uvedl, že tyto osoby budou vykonávat advokátní činnost v Egyptě, což on bude sledovat prostřednictvím internetu. Prohlásil zároveň, že v České republice chce zůstat alespoň do doby vykonání advokátních zkoušek v češtině (tj. alespoň po dobu dvou let). Řešení případů z Egypta prostřednictvím prostředků elektronické komunikace se týká pouze období pobytu na základě krátkodobých víz, nikoliv budoucích plánů, které stěžovatel hodlal realizovat po udělení dlouhodobého víza. Co se týče daně z příjmů, stěžovatel pouze prohlásil, že až nastane čas, zaplatí daně, přičemž u pohovoru správně uvedl, že daně v ČR se platí v březnu. Nelze proto dovozovat, že stěžovatel neplatí daně, resp. že má v úmyslu jednat v rozporu s daňovými předpisy. Výtku týkající se neúčasti stěžovatele v systému veřejného zdravotního pojištění považuji za lichou, jelikož v průběhu pobytů na základě krátkodobého víza měl stěžovatel disponovat pouze cestovním zdravotním pojištěním. Pokud jde o pobyt na základě dlouhodobého víza, doklad o cestovním zdravotním pojištění má předložit pouze před vyznačením víza, tj. v případě jejího udělení, nikoliv již při podání žádosti o udělení víza. Naproti tomu lze považovat za správnou výtku správního orgánu ohledně neplacení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ( sociálního pojištění ). Stěžovatel se totiž zápisem do seznamu advokátů stal osobou samostatně výdělečně činnou, která se povinně účastní systému důchodového pojištění. 3 Domnívám se však, že se v tomto případě nejedná o natolik závažné opomenutí, které by samo o sobě odůvodňovalo neudělení víza. Nadto je třeba uvést, že pokud mělo ze strany stěžovatele dojít ke spáchání správního deliktu nebo jiného protizákonného jednání na úseku sociálního pojištění, měl by OAMP postoupit dané poznatky příslušnému orgánu, který může o případném porušení zákona rozhodnout, a pak vycházet při pobytovém řízení z takto určené skutečnosti, nebo alespoň požádat o poskytnutí informací dle ustanovení 14 odst. 3 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na uvedené úvahy se nemohu ztotožnit se závěrem OAMP, dle něhož působil nepřesvědčivě záměr stěžovatele provozovat advokátní praxi. Je nepochybné, že žadatel učinil relevantní kroky k zprovoznění advokátní praxe (registrace u České advokátní komory, zajištění kancelářských prostor, 3 Viz ustanovení 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením 11 odst. 1 a ustanovením 13 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 registrace k dani), a také vysvětlil důvody své žádosti, jakož i způsob, jímž hodlá svoji činnost vykonávat. Z analýzy výtek, o které OAMP opřel své rozhodnutí a jejich poměřením se spisovým materiálem lze dospět k závěru, že správní orgán se dopustil tendenční dezinterpretace skutečností. Svůj závěr tedy postavil na vesměs smyšlených důvodech, které dovodil z nelogické interpretace dokladů předložených stěžovatelem a jím učiněných prohlášení. Ze spisu sice vyplývají jiné okolnosti (viz dále), jež by umožňovaly aplikaci ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců na posuzovaný případ, správní orgán je však nikterak nevyhodnocoval a nevyvodil z nich ve svém rozhodnutí, resp. v jeho odůvodnění žádné závěry. Proto jimi nelze (zpětně) odůvodnit neudělení víza. Výkonem práce (poskytováním výuky v jazykové škole) v průběhu pobytu na základě krátkodobého víza za účelem pozvání, resp. turistiky se stěžovatel patrně dopustil zneužití uvedeného víza k jinému účelu. Je třeba rovněž poukázat na skutečnost, že advokátní praxe stěžovatele měla být provozována již od roku 2011, předchozí krátkodobá víza mu byla přesto udělena za jinými účely (pozvání, turistika). Z toho lze rovněž dovodit, že udělená víza zneužil k jinému účelu, než který deklaroval při podání žádosti o udělení víza. Na druhé straně je poněkud absurdní, že stěžovatel krátkodobá víza zneužil k účelu, na který žádá o udělení víza. 4 Zneužitím krátkodobého víza tedy vlastně prokázal, že deklarovaný účel dlouhodobého víza skutečně plní. C. 2. Posouzení žádosti stěžovatele o nové posouzení důvodů neudělení víza V první řadě je třeba uvést, že náležitosti kladené na odůvodnění informací o důvodech neudělení dlouhodobého víza platí rovněž pro formulaci sdělení Komise vydaného podle ustanovení 180e odst. 9 zákona o pobytu cizinců. Na základě žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza má být rozhodnutí prvoinstančního orgánu důkladně posouzeno, a ze sdělení Komise by proto měly být zřejmé důvody výsledku, resp. závěrů tohoto nového posouzení. Stěžovatel ve své žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza ze dne uvedl několik skutečností, které mají prokazovat nesprávnost hodnocení OAMP. Uvedl, že jeho kancelář v Pardubicích je funkční, přijímá v ní klienty, a doložil také fotografie z kanceláře. Stěžovatel dále doložil, že je registrován k dani, a také uvedl, že v řádném termínu podal daňové přiznání. Uvedené skutečnosti sice stěžovatele nedoložil, správní orgán si je však mohl ověřit u správce daně, stejně jako tvrzení stěžovatele ohledně odvádění plateb sociálního pojištění. Stěžovatel dále vysvětlil, že nemusí být účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění, a dále doložil kopii pojistek pro zahraniční zdravotní pojištění (cestovní zdravotní pojištění). Stěžovatel dále polemizoval se závěry správního orgánu stran způsobu výkonu jeho advokátní praxe a existence pouze omezené klientely. Také uvedl doplňující údaje ke svému vztahu s paní A.L. 4 Výkon advokátní praxe lze dovodit i z příchozích plateb uvedených na výpisech z účtu přiložených k žádosti o udělení víza. 6

7 Komise ve sdělení ze dne , č. j. MV /SO-2013, konstatovala, že žadatel ve své žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza nedoložil žádné nové skutečnosti, které by vedly Komisi k přehodnocení stanoviska Ministerstva vnitra. Poukázala dále na to, že ministerstvem vytýkané skutečnosti (ohledně neplacení zdravotního a sociálního pojištění, neuvedení přesné adresy kanceláře, neschopnost uvést počet klientů) žadatel uvedl při pohovoru konaném při podání žádosti, a záznam o tomto pohovoru podepsal bez výhrad. Jak jsem však poukázal výše, několik skutečností uvedených u pohovoru interpretoval OAMP zcela účelově, přičemž tyto závěry vzala za své i Komise. Nic jí však nebránilo v tom, aby sdělení týkající se např. počtu klientů, údajné nezpůsobilosti nebytového prostoru k provozování kanceláře nebo plánovaného způsobu výkonu advokátní praxe podrobila své vlastní úvaze. Co se týče neplacení sociálního pojištění, danou skutečnost si mohla v souladu s ustanovením 14 odst. 3 písm. o) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a v zájmu řádného zjištění skutkového stavu věci ověřit i Komise, a to zejména s ohledem na to, že záznam o pohovoru a odvolání stěžovatele obsahují v tomto aspektu rozporná, vzájemně se vylučující prohlášení. 5 Uvedené samozřejmě neznamená, že by žadatel mohl volně zpochybňovat prohlášení učiněná u pohovoru. Při pochybnostech o správnosti záznamu zachycujícího pohovor totiž má možnost jej nepodepsat a uvést důvody pro dané pochybnosti, resp. nesouhlas. Žadatel však může v žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza vždy namítat nesprávnost závěrů, které správní orgán tendenčně nebo pouhou nesprávnou interpretací dovodil ze správně zachycených prohlášení. Po prostudování spisu jsem nucen konstatovat, že příslušný senát Komise nepodrobil správní spis ve světle skutečností uvedených v žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza ze dne kritickému zkoumání. V opačném případě by totiž musel dospět k závěru, že argumenty použité OAMP k zamítnutí stěžovatelovi žádosti o vízum jsou účelové a nepřesvědčivé a samy o sobě k naplnění aplikovaného ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců nestačí. D - Závěry Hodlá-li správní orgán zamítnout žádost o udělení dlouhodobého víza z důvodu podezření ze spáchání správního deliktu nebo jiného protizákonného jednání na jiném úseku státní správy, než o kterém je příslušný rozhodovat, má postoupit dané poznatky příslušnému orgánu, který může o případném porušení zákona rozhodnout, a pak vycházet při pobytovém řízení z takto určené skutečnosti, nebo alespoň požádat o poskytnutí informací, je-li možné dovodit protizákonné jednání nahlédnutím do evidence vedené jiným správním orgánem. 5 Dle záznamu o pohovoru ze dne (str. 2) stěžovatel uvedl, že neplatí zdravotní a sociální pojištění. V odvolání ze dne (str. 2) však uvádí, že sociální pojištění odvádí a je zaregistrován na Okresní správě sociálního zabezpečení v Pardubicích. 7

8 Při pochybnostech o správnosti záznamu zachycujícího pohovor má žadatel možnost jej nepodepsat a uvést důvody pro dané pochybnosti, resp. nesouhlas. Žadatel však může v žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza vždy namítat nesprávnost závěrů, které správní orgán tendenčně nebo pouhou nesprávnou interpretací dovodil ze správně zachycených prohlášení. Na základě výše popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k přesvědčení, že se Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky a Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců dopustily pochybení spočívajícího v nesprávné aplikaci ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců na žádosti pana K.E.B.K. o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání. Zprávu o šetření zasílám řediteli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a předsedovi Komise pro rozhodování ve věcech pobytu a žádám, aby se v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřili ke zjištěným pochybením a informovali mě o přijatých opatřeních k nápravě. Zpráva shrnuje mé dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro mé závěrečné stanovisko. Zprávu zasílám rovněž stěžovateli. JUDr. Stanislav K ř e č e k zástupce veřejného ochránce práv S ohledem na specifika procesu udělování dlouhodobých víz a postavení Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců se ochránkyně rozhodla šetření ukončit, přestože se Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se zprávou o šetření neztotožnilo. Dle vyjádření předsedy Komise ze dne 29. ledna 2014 budou všechny senáty rozhodující o dlouhodobých vízech seznámeny se zprávou o šetření. Tím lze dosáhnout, aby se Komise v budoucnu vyhnula podobným pochybením, k nimž došlo v tomto případě. Má-li stěžovatel nadále zájem o získání dlouhodobého víza, je třeba, aby podal novou žádost o jeho udělení a vedle zákonem požadovaných náležitostí k ní přiložil veškeré dokumenty prokazující skutečné provozování advokátní kanceláře (např. kopii daňového přiznání, potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o zaplaceném pojistném a další). 8

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu Správní orgán je vždy povinen písemně informovat žadatele o vízum o právních a skutkových důvodech neudělení víza tak, aby přiměřeně dostál požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Sp. zn.:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 15/2012-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 72/2011-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Přestože Vízový kodex (nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech) podrobnější úpravu týkající se záznamu o pohovoru prováděných s žadateli

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š.

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š. Přestupek proti majetku podvodem ( 50 odst. 1 písm. a/ přestupkového zákona) lze spáchat též úmyslným neuskutečněním přislíbeného plnění nemajetkového charakteru, pokud v důsledku takového jednání vznikne

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 64/2011-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Azs 211/2004-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 5/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 79/2012-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 38/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 406/2004-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 43 Ad 7/2014-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Dalilou Marečkovou v právní věci žalobkyně Mgr. Z. H., nar., trvale bytem L., Ř., zastoupené Mgr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 89/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ans 9/2011-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření V Brně dne 9. června 2014 Sp. zn.: 5727/2013/VOP/LDF Zpráva o šetření ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření Na ochránce se obrátil pan L.G. st. v zastoupení svého syna L.G. ml. se stížností na postup

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl V Brně dne 14. dubna 2010 Sp. zn.: 5070/2009/VOP/MLU Vážený pane řediteli, dne 9. září 2009 jste se na mě obrátil podnětem jako ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 14/2006-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí

Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí U akciové společnosti založené územním samosprávným celkem, jejíž orgány jsou vytvářeny tímto územním samosprávným celkem jako

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Matrikářům ani jiným úředníkům vykonávajícím státní správu žádný právní předpis neukládá, aby prováděli kontrolu úředního překladu cizozemského matričního dokladu. Není jejich povinností zjišťovat,

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Zpráva o šetření ve věci pana J.V. I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Azs 201/2004 61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Při řízení ve věcech důchodového pojištění je základním důkazem listinný doklad. Po obsahové stránce by měla obstát jakákoliv blíže nekonkretizovaná listina, jež by mohla věrohodným způsobem prokázat tvrzené

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 9 Afs 77/2012-25 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAN-JV s.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 72/2006-93 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 3/2013-16 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 163/2011-163 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 118/2001-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radan Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 23/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 95/2008-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 4. dubna 2013 Sp. zn.: 4110/2012/VOP/JBE Závěrečné stanovisko ve věci dotací z programu Zelená úsporám A - Závěry šetření Dne 16. 10. 2012 jsem vydala zprávu o šetření, které zahájil veřejný

Více

č. j. 7 Afs 47/2007-78

č. j. 7 Afs 47/2007-78 č. j. 7 Afs 47/2007-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 82/2005-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 18/2014 27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 123/2011-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více