Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz"

Transkript

1 Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 Obsah 1 ÚVOD KONTEXT EVALUAČNÍHO PROJEKTU CÍLE EVALUAČNÍHO PROJEKTU OBSAH VSTUPNÍ ZPRÁVY DETAILNÍ METODOLOGIE ŘEŠENÍ PROJEKTU POROZUMĚNÍ ZPRACOVATELE ZADÁNÍ ZAKÁZKY PŘEDSTAVENÍ METOD SBĚRU A ANALÝZY DAT M1 Analýza sekundárních dat externích (veřejných) databází M2 Dotazníkové šetření M3 Analýza dat informačního systému Monit Desk Research M5 - Polostrukturované rozhovory M6 Expertní konzultace M7 Meta-evaluace M8 Prognostické metody Obsahová analýza M10 Metoda syntézy METODOLOGIE ŘEŠENÍ EVALUAČNÍCH ÚKOLŮ Úkol 1: Identifikace a predikce potřeb a problémů trhu práce a v oblasti boje s chudobou a identifikace relevantních strategií Úkol 2: Zhodnocení příspěvku OP LZZ a dalších programů ESF k naplňování strategií EU a ČR Úkol 3: Návrh zaměření ESF v ČR pro období a popis mechanismů k dosažení cílů 32 3 PODROBNÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU ZDROJE DAT A INFORMACÍ ZDROJE DAT A INFORMACÍ IDENTIFIKOVANÝCH V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Evaluační úkol Evaluační úkol DALŠÍ ZDROJE DAT A INFORMACÍ Další zdroje dat a informací pro evaluační úkol PŘÍLOHA Č. 1: HODNOTÍCÍ RÁMEC PRO META-EVALUACI ÚKOL PŘÍLOHA Č. 2: REŠERŠE DOSAVADNÍCH DOKUMENTŮ A INFORMACÍ K OTÁZCE SUBREGIONÁLNÍHO PARTNERSTVÍ Sdružení DHV, NVF, 8/2011 2

3 1 Úvod 1.1. Kontext evaluačního projektu Od doby formulování strategie a cílů OP LZZ došlo zejména v souvislosti s ekonomickou krizí k významné proměně socioekonomické situace a k reformulaci priorit jak na národní úrovni, tak na úrovni EU. V současné době již byl zahájen proces příprav na nové programovací období, přičemž v první etapě jsou formulovány národní rozvojové priority (věcné zaměření) a vhodné formy implementace pomoci z ESF pro naplnění těchto priorit. Pro formulování strategie budoucího využití ESF v ČR je nezbytné vyhodnotit příspěvek OP LZZ a dalších programů ESF k národním a evropským strategiím, vyhodnotit a predikovat stav socioekonomické situace a identifikovat priority národních a evropských strategií na období do roku Při tom je třeba vycházet ze skutečných problémů společnosti a pomoc z ESF implementovat takovým způsobem, který zajistí dosažení zlepšení situace podporovaných cílových skupin na trhu práce a ve společnosti. Zároveň jsou zřejmé i limity rozsahu aktivit, které mohou být financovány z ESF, kdy zastřešujícím dokumentem je Strategie Evropa Je nutné vyjít z toho, že cíle ESF v České republice se musejí především týkat českých problémů, které je nutné řešit k dosažení cílů Strategie Evropa 2020 na národní i evropské úrovni Cíle evaluačního projektu Tato evaluace si klade celkem tři komplementární cíle: 1. Predikovat potřeby na trhu práce a v oblasti sociálního začleňování vzhledem k plnění strategie inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu ( Strategie Evropa 2020 ). 2. Identifikovat potenciál a rizika při plnění Strategie Evropa 2020 v oblastech relevantních pro budoucí uplatnění podpory z ESF na základě zkušeností s podporou z ESF. 3. Navrhnout tematické zaměření budoucích intervencí ESF v ČR a zpracovat teorii změny pro jednotlivé oblasti podpory včetně návrhu vhodných monitorovacích indikátorů a způsobu evaluace. Evaluace identifikuje problémy a potřeby trhu práce s ohledem na potřebu zvýšení konkurenceschopnosti ČR, identifikuje problémy české společnosti v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou, vyhodnotí využití pomoci z ESF v ČR, navrhne tematické zaměření a cíle nového operačního programu, pro jednotlivá témata navrhne vhodnou formu (nástroj) implementace a tam, kde je to možné, pro příslušné formy implementace sestaví a ověří teorii změny včetně návrhu vhodných monitorovacích indikátorů a způsobu evaluace Obsah vstupní zprávy Smyslem předložené vstupní zprávy je detailně rozpracovat tzv. evaluační design, tedy metodický přístup k řešení zakázky. Vstupní zpráva tak poslouží jako určitý jízdní řád pro realizaci evaluačního projektu. Jejím obsahem je především podrobný popis harmonogramu Sdružení DHV, NVF, 8/2011 3

4 realizace projektu, operacionalizace zadání úkolů do jednotlivých evaluačních otázek a detailní metodologie řešení jednotlivých evaluačních otázek. Nad rámec toho také detailně specifikuje zdroje dat pro první části realizace zakázky. Metodologie vstupní zprávy bude případně doplňována a zpřesňována v průběžných flash reportech, a to zejména v úkolech, jejichž přesná realizace je závislá na výstupech jiných, v projektu dříve realizovaných úkolech. Sdružení DHV, NVF, 8/2011 4

5 2 Detailní metodologie řešení projektu 2.1. Porozumění zpracovatele zadání zakázky Porozumění zakázce ze strany zpracovatele tvoří určitý referenční rámec pro další metodologický postup, tedy rovněž pro operacionalizaci jejích evaluačních úkolů do podoby evaluačních otázek a obecně sestavení vhodného evaluačního designu. Pro realizaci projektu tak je klíčové správné porozumění jeho zadání, tedy porozumění, které je v souladu se záměrem zadavatele. Z toho důvodu zpracovatel v první části popisu metodologie řešení projektu předkládá své porozumění kontextu a smyslu projektu i budoucímu využití jeho výstupů. Již několik let probíhá na evropské i národních úrovních intenzivní příprava na nové programovací období Do poloviny roku 2011 probíhala spíše ve formě diskuzí, konferencí a konzultací všech relevantních aktérů (zásadní místo v tomto procesu potom zaujímala konzultační procedura spuštěná k páté kohezní zprávě), která byla určitým neformálním způsobem řízena několika zásadními orientačními dokumenty 1. V polovině tohoto roku je ovšem proces přípravy nového programového období akcelerován představením prvních legislativních návrhů nejprve byl v červnu Evropskou komisí zveřejněn návrh příštího víceletého finančního rámce se zachováním procenta alokace na kohezní politiku. Současně jsou připravovány návrhy obecného nařízení o strukturálních fondech a nařízení o Evropském strukturálním fondu, které mají být publikovány v červenci tohoto roku. Na přelomu let 2011 a 2012 potom je možné očekávat počátek negociací ohledně Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice mezi EU a ČR, který bude základním referenčním dokumentem pro poskytování podpory ze strukturálních fondů v ČR v období Již od zveřejnění strategie Europe 2020 je zřejmé, že implementační mechanismus kohezní politiky v novém programovém období bude zcela bezprostředně propojen s realizací této strategie zatímco při realizaci předchozí, Lisabonské strategie bylo její propojení s kohezní politikou do značné míry deklaratorní, v novém programovém období by mělo dojít funkčnímu propojen obou politik, jehož primárním nástrojem bude tzv. Společný strategický rámec, který rozpracuje priority strategie Europe 2020 na konkrétní investiční priority a bude zároveň takto definovat věcné zaměření Fondu soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu i dalších fondů pro financování strukturálních investic (EAF, EFF). Prostředky z ESF budou směřovány k dosažení cílů strategie Evropa Z pěti cílů se dva přímo dotýkají oblasti implementace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a tedy jeho následovníka na období : Zaměstnanost: dosáhnout 75% míry zaměstnanosti v populaci 20-64letých 1 Mimo strategii Europe 2020 a již zmíněnou pátou kohezní zprávu je možné do tohoto rámce zařadit také Orientation Paper komisaře Sameckiho, Barcovu zprávu nebo rozpočtovou zprávu předsedy EK Barrosa, zveřejněnou po jeho druhém jmenování předsedou Komise na podzim Debatu ovšem formovala také velké množství vystoupení a projevů politiků, vysokých úředníků EK a akademiků na konferencích a seminářích pořádaných k tomuto tématu řady z nich se pracovníci zpracovatele osobně účastnili. Sdružení DHV, NVF, 8/2011 5

6 ČR si ve svém Národním programu reforem vytýčila dosáhnout míry zaměstnanosti 20-64letých na úrovni 75 %. Chudoba / sociální vyloučení: snížit počet lidí žijících v chudobě a/nebo sociálně vyloučených nebo osob těmito jevy ohrožených alespoň o 20 milionů osob. ČR se při své reflexi tohoto celoevropského cíle zavázala, že minimálně zachová podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008, tedy na úrovni 15,3 % celkové populace, a zároveň vyvine úsilí o snížení jejich absolutního počtu o osob. Zpracovatel vnímá zadání zakázky právě v tomto politickém kontextu. Jejím primárním účelem tak je rozpracovat prozatím velmi obecně a vágně definované priority EU v oblasti působnosti OP LZZ (tedy zvyšování zaměstnanosti a boj s chudobou) do podoby konkrétních cílů a priorit (intervencí), které jsou založeny na detailní znalosti potřeb a problémů ČR a jejich projekcí (predikcí) do střednědobého horizontu v oblastech trhu práce a boje s chudobou a zároveň jednoznačnou znalostí výstupů, výsledků a dopadů, efektivity a úspěšnosti co se týče dosahování předem stanovené změny intervencí v těchto oblastech, realizovaných s podporou ESF v minulých programových obdobích. Přístup k předmětu zakázky se tak ve své logice podobá realizaci strategického plánování, s nímž mají pracovníci zpracovatele (DHV CR) rozsáhlé zkušenosti. Realizaci projektu je možné pomyslně rozdělit na analytickou a návrhovou část, kdy návrhu strategických priorit a cílů pro rozvoj daného celku (tematická oblast, politika, územní celek, atd.) předchází detailní socioekonomická analýza, analýza efektivity dřívějších intervencí v dané oblasti a analýza zdrojů (finančních i nefinančních) dostupných pro implementaci dané strategie. Podobně tedy je předmětem předkládané nabídky formulace priorit v oblasti trhu práce a boje s chudobou, které jsou způsobilé k podpoře z ESF a zároveň reflektují jak potřeby a problémy ČR v těchto oblastech (resp. jejich predikce), tak i empirickou zkušenost s výsledky a dopady obdobných intervencí v minulých obdobích. Pro ilustraci strategického přístupu zpracovatele k předmětu zakázky je předloženo schéma níže: Sdružení DHV, NVF, 8/2011 6

7 analytická část návrhová část ÚKOL 1 ÚKOL 2 Problémy a potřeby trhu práce a boje s chudobou + Průmět identifikovaných problémů a potřeb do strategií EU a ČR Zkušenosti s implementací podpory z ESF v minulých obdobích Návrh zaměření ESF v ČR v oblasti trhu práce a boje s chudobou pro programové období (plus specifikace governance jejich implementace a rozpracování jejich základní argumentační logiky ve vztahu k prioritám EU / ČR) ÚKOL 3 S ohledem na takto specifický charakter zakázky byl do realizačního týmu zpracovatele zařazen expert DHV CR na metodologii procesů strategického plánování, PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. Zpracovatel nepředpokládá, že by výstupem práce byla pevná definice priorit / cílů implementace ESF v ČR (v oblastech relevantních současnému OP LZZ) pro období , ale spíše určitý podkladový materiál pro negociace mezi ČR a Evropskou komisí týkající se věcného zaměření podpory z ESF v těchto oblastech. V tomto smyslu je přitom důležitá právě robustní analytická práce předcházející vlastní formulaci priorit a jejich rozpracování formulované priority tak budou stát na solidním argumentačním základu (evidence-based) a nikoliv na základu politických potřeb. Jako zásadní pro cíl projektu strategické evaluace ESF s důrazem na OP LZZ je proto vnímáno také rozpracování priorit/cílů v rámci Úkolu 3.5. To nejen že vyhoví požadavkům Páté kohezní zprávy na posílení strategického plánování, především ale jednoznačně a maximálně empiricky ukotví formulované priority v cílech strategie Europe Takto zpracovaný kauzální řetězec od cílů EU na nejvyšší úrovni až k formulovaným prioritám a cílů ESF v ČR v následujícím programovém období posílí argumentační kapacitu zástupců ČR při jednání s EK o zacílení podpory z ESF v této oblasti. Neméně důležité potom jsou Úkoly , které roztřídí formulované cíle a priority podle nejvhodnějšího způsobu jejich implementace a takto, mimo jiné, dále posílí validitu a argumentační potenciál studie Představení metod sběru a analýzy dat Pro realizaci projektu bude využíváno několika metod sběru a analýzy dat a informací, které jsou představeny v této podkapitole. Následující sekce potom uvádějí aplikaci těchto metod při řešení jednotlivých evaluačních úkolů a otázek. Sdružení DHV, NVF, 8/2011 7

8 Vzhledem k charakteru zakázky je zřejmé, že dominantní metodou pro sběr a analýzu dat a informací bude desk research, tedy výzkum od stolu a s ním bezprostředně spojená obsahová analýza, jako kvalitativní metoda analýzy dat. Tyto metody by ovšem nebyly pro splnění zadání projektu dostatečné, a to zejména z toho důvodu, že jsou značně statické tedy schopny zachytit nanejvýše realitu v časovém okamžiku zpracovávání daného materiálu a v kontextu, ve kterém je zpracováván. Z tohoto důvodu budou metody doplněny o další, zejména kvalitativní a participativí metody sběru a analýzy dat, které zprostředkují nejen aktualizací zjištění vyplývajících z výzkumu od stolu, ale rovněž jejich pečlivé zasazení do obecného kontextu zadání této studie (viz výše). Kvantitativní metody sběru dat M1 Analýza sekundárních dat externích (veřejných) databází Přestože je analytická část práce založena primárně na práci se sekundárními zdroji a analytickými dokumenty, zpracovatel předpokládá částečný vlastní výzkum v dané otázce a to především pro dílčí predikce, které nebude možné jednoznačně abstrahovat ze sekundární dokumentace. Analýza sekundárních dat bude důležitá rovněž pro komparaci zjištěných trendů v klíčových oblastech s podobnými analýzami v zahraničí (zejména co se týče EU a OECD). Pro sledování trendů základních charakteristik trhu práce a boje s chudobou budou rovněž využity veřejné statistické databáze ČSÚ, MPSV, EUROSTAT, OECD. Pro efektivní aplikaci metody je klíčové navázání úzké spolupráce se správci těchto databází a rejstříků. Silné stránky této metody Doplnění chybějících dat, podrobnější analýza kontextu podpory. Důvody pro uplatnění této metody v rámci nabízeného řešení zakázky Metoda bude využita především v rámci Úkolu 1 při aplikaci prognostických metod, realizaci predikcí budoucího vývoje a komparaci trendů s mezinárodními trendy. V rámci realizace Úkolu 2 bude využita doplňkově v případě, že bude nutné ověřit a zpřesnit výstupy metaevaluace dříve realizovaných evaluací M2 Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření bude využito výhradně jako doplňková metoda pro případ, že bude existovat závažné mezery v datech a informacích poskytovaných sekundárními studiemi a analytickými dokumenty. Byla by tak aplikována doplňkově v oblasti boje s chudobou při zpracování Úkolů 1 a 3.5. Blíže k jejich aplikaci (resp. popis oslovených respondentů a nástin obsahu) viz s. 17. Silné stránky této metody Doplnění mezer v informacích, datech a poznatcích sekundárních zdrojů. Sdružení DHV, NVF, 8/2011 8

9 Důvody pro uplatnění této metody v rámci nabízeného řešení zakázky Doplňková aplikace v případě, že bude identifikována jednoznačná potřeba doplnit určitou mezeru v datech primárním výzkumem M3 Analýza dat informačního systému Monit+ Doplňkově bude využíváno analýzy dat informačního systému Monit+, který obsahuje monitorovací data k realizaci projektů zaměřených na zaměstnanost a sociální inkluzi ve stávajícím programovém období. Touto metodou budou sbírána především data kvantitativního charakteru, zároveň bude ale (především v rámci realizace Úkolu 1) doplňkově využívána pro sběr kvalitativních informacích o specifických projektech zaměřených především na problematiku sociální inkluze. Silné stránky této metody Metoda doplní informace a data o realizaci projektů relevantních zadání této studie v současném programovém období Důvody pro uplatnění této metody v rámci nabízeného řešení zakázky Metoda bude aplikována doplňkově napříč celým projektem, především potom v úkolech 1 a 2. Kvalitativní metody sběru dat Desk Research Desk Research představuje základní metodu pro realizaci projektu. Již z podstaty zakázky vyplývá, že těžištěm její analytické části je zpracování velkého množství různorodých dat obsažených především v sekundárních analýzách a studiích třetích subjektů, ale také v programových dokumentacích, strategických dokumentech EU a ČR, atd. Metoda umožní pracovat při zpracování projektu s velkým množstvím materiálů a podkladů uvedených níže. Silné stránky této metody Možnost získat velké množství dostupných informací, metoda je pro realizaci zakázky nezbytná a bude hlavní metodou shromažďování informací. Důvody pro uplatnění této metody v rámci nabízeného řešení zakázky Metoda bude aplikována ve všech fázích realizace projektu, především potom v Úkolech 1, 2 a 3.5. Sdružení DHV, NVF, 8/2011 9

10 M5 - Polostrukturované rozhovory Polostrukturované rozhovory budou vedeny zkušenými evaluátory primárně s pracovníky řídících orgánů (ŘO OPLZZ, NOK, atd.). Pro jednotlivé rozhovory budou připraveny osnovy, tzv. záznamové listy rozhovorů, a seznam dílčích témat, který zašleme dotazovaným osobám předem. Bude vytvořena sada pomocných otázek, které budou doplněny podle situace na místě při konkrétním rozhovoru. Otázky budou zpracované v souladu s informačními potřebami projektu a zajistí srovnatelnost a jednotnost získaných údajů. Stručný zápis jednotlivých odpovědí bude shrnut do závěrečné zprávy o hodnocení. Plánovaná průměrná délka rozhovoru je 45 min. Silné stránky této metody Metoda je zásadním nástrojem při zpracovávání hloubkových kvalitativních analýz ohledně konkrétních mechanismů působení podpory a získání expertních pohledů zainteresovaných osob. Důvody pro uplatnění této metody v rámci nabízeného řešení zakázky Metoda bude využita především při ověřování prvních návrhů věcného zaměření podpory ESF pro nové programové období M6 Expertní konzultace Expertní konzultace budou sloužit pro ověření výstupů projektu zejména v jeho návrhové části, tedy Úkolu 3. Rovněž ovšem budou užívány pro ověření výsledků prvního a druhého evaluačního úkolu. Expertní konzultace budou mít formu jak individuální, tak i panelovou (expertní minitýmy). Panelová podoba expertních konzultací bude využita především pro ověřování výstupů, pro které chybí jednoznačné sekundární analytické podklady, tedy zejména pro ověření výstupů Úkolu 1 v oblasti boje s chudobou a sociálního začleňování a formulaci teorií změny zcela nových typů intervencí (oblastí podpory), pro které bude obtížnější nalézt jednoznačnou oporu v dokumentaci (programové dokumenty, evaluace, atd.) předcházejících programových období a to i na úrovni EU. Specifickým druhem panelové expertní konzultace jsou potom konzultační workshopy, kterých se, mimo osob zadavatele, budou účastnit také zástupci odborné veřejnosti. Individuální expertní konzultace budou realizovány primárně se členy širšího projektového týmu. Pro panelové expertní konzultace mimo rámec konzultačních workshopů potom budou sestavovány ad-hoc expertní minitýmy složené převážně z osob mimo projektový tým. Do řešení projektu tak tam, kde to bude relevantní, zapojíme další experty formou distančních a prezenčních expertních skupin (tématických minitýmů). Budou osloveni odborníci na problematiku zaměstnanosti, sociální integrace, boje s chudobou apod., kteří působí a) v akademických institucích (univerzity, výzkumné ústavy a Akademie věd ČR), Sdružení DHV, NVF, 8/

11 b) ve správních úřadech, c) v dosavadních implementačních strukturách, d) v poradenských a výzkumných organizacích. Minitýmy budou sestavovány ad-hoc pro daný problémový okruh. Zpracovatel již začal vytvářet databázi těchto expertů a ti budou kontaktováni v okamžiku věcné přípravy podkladů pro branstrorming. Pro ilustraci uvádíme seznam potenciálních expertů z vytvářené databáze,které hodláme oslovit. Tito ovšem prozatím nebyli osloveni ke spolupráci to se stane až v případě, že bude vyžadována specifická odbornost, kterou daný expert disponuje. Zaměstnanost a zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky: PhDr. Kateřina Sadílková nebo Mgr. Martin Žárský, Gen. řed. Úřadu práce Praha Mgr. Šárka Prachařová, AABYSS, s.r.o. Liberec Mgr. Tomáš Langer, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., ESF MU Brno Ing. Ivan Loukota, ředitel úřadu práce v Českých Budějovicích Mgr. Jiří Beran, vedoucí EURES úřadu práce v Českých Budějovicích Ing. Zdeněk Novotný, ředitel úřadu práce v Plzni Ing. Jarmila Mateřánková, ředitelka úřadu práce v Opavě Sociální začleňování, boj s chudobou sociální politika: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., FSV UK Praha MUDr. Petr Háva, CSc. Institut sociologických studií FSV, UK, Praha PhDr. Miroslav Pospíšil, Centrum pro výzkum neziskového sektoru Brno rovné příležitosti: Linda Sokačová, Gender Studies, o.p.s. Praha PhDr. Karel Schwarz, Asociace nestátních neziskových organizací v ČR finanční gramotnost: Ing. Bc. Ivan Noveský, Finanční gramotnost, o.p.s. Praha sociální ekonomika: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., FHS UK Praha; Petra Francová, Nová ekonomika, o.p.s. Praha + TESSEA (Nár. síť pro soc. ekonomiku EQUAL) Sdružení DHV, NVF, 8/

12 Mgr. Klára Podivínová, Česká unie pro podporované zaměstnávání, o.s. Analýzy, evaluace a programování v oblasti lidských zdrojů Mgr. Martin Pělucha, PhD., Vysoká škola ekonomická v Praze PhDr. Jaromíra Kotíková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha Mgr. Milan Tuček, CSc., Sociologický ústav AV ČR, Praha Ing. Věra Czesaná nebo Ing. Jiřího Braňka z NVF. a další případní představitelé významných konzultačních společností v oblasti evaluace a programování. Seznam kontaktovaných bude doplněn o odborníky z MMR, MPSV a MV, Hospodářské komory ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR aj. V prezenční formě půjde o setkání 3 5 expertů se členy řešitelského týmu nad jednotlivou tématickou oblastí. Vznikne např. minitým pro rovné pracovní příležitosti žen a mužů, pro rekvalifikační přípravu nezaměstnaných, pro začleňování osob s nízkou kvalifikací a nedostatečnou prac. zkušeností, apod. V distanční formě (pomocí ů) budeme expertům zadávat několik klíčových otázek k budoucímu vývoji určitého jevu (např. soc. chudoby), k možnostem jeho ovlivňování, k zahraničním zkušenostem s řešením apod. Jak bylo uvedeno, k panelovým (prezenčním) expertním konzultacím bude docházet především v rámci realizovaných workshopů. Silné stránky této metody Metoda umožní zpracovávat znalost, která přesahuje znalost kumulovanou v širším projektovém týmu zpracovatele (byť i tento je vysoce kvalifikovaný a sestavený tak, aby pokrýval veškeré relevantní problémové okruhy). Metoda umožňuje zároveň oponenturu výstupů, která pomůže zvýšení jejich kvality, validity i argumentační preciznosti. Důvody pro uplatnění této metody v rámci řešené zakázky Metoda bude využívána především pro vyplňování mezer v dostupných informací a datech, oponenturu průběžných výstupů a brainstorming M7 Meta-evaluace Meta-evaluaci je možné ve zkratce popsat jako evaluaci evaluací. Do značné míry tak jde o systematizaci dříve realizovaných (především tematických) evaluací. Od prosté syntézy se ovšem odlišuje tematickým zaměřením. Meta-evaluace tedy není pouhým shrnutím poznatků (závěrů a doporučení) předchozích evaluačních studií, jejím cílem je získat jednoznačné odpovědi na Sdružení DHV, NVF, 8/

13 formulované evaluační otázky prostřednictvím sběru konkrétních dat a poznatků formulovaných v tematicky a často velmi úzce zaměřených předchozích studiích. Jde tak o důležitou metodu sběru dat a informací pro zodpovězení formulovaných evaluačních otázek 2. Meta-evaluace tak je důležitým stupněm v procesu politického učení, který musí nezbytně navazovat na realizované evaluační studie (v opačném případě evaluace neplní svůj účel) tedy v procesu aplikace znalosti kumulované evaluacemi do programového cyklu. Jak uvádí Lipsey, meta-evaluace poskytuje informační zdroje pro průběžné upravování programu i pro samotnou evaluační praxi (Lipsey 2000: 212). Meta-evaluace v tomto procesu tvoří určitý mezistupeň mezi poznatky získanými v rámci evaluačních studií a jejich aplikací pro praxe programu jejím prostřednictvím dochází ke kumulaci a agregaci relevantních (a jinak často docela roztříštěných) informací pro politické rozhodování ohledně dalšího působení programu a jeho podmínek. Silné stránky metody Metoda umožňuje systematickým způsobem a v souladu s tematickým zaměřením zadání evaluačních otázek kumulovat a agregovat znalost získanou v procesu evaluace (především tematické) daného programu. Důvody pro uplatnění této metody v rámci nabízeného řešení zakázky Zadání zakázky má do značné míry podobu politického učení částí zakázky je aplikace znalosti z předchozích programových období do formulace věcného zaměření i implementačního systému poskytování podpory z ESF v následujícím programovém období. Meta-evaluace je v tomto procesu politického učení velmi užitečný a do určité míry dokonce nenahraditelný nástroj. Kvantitativní a kvalitativní metody analýzy dat M8 Prognostické metody Při identifikaci a predikci potřeb a problémů trhu práce a v oblasti boje s chudobou a identifikaci relevantních strategií bude zpracovatel využívat prognostické metody, tedy bude pracovat s poznáním vztahujícím se k budoucnosti. Orientačně, podle míry subjektivity, lze klasifikovat prognostické metody na subjektivní, objektivní a systémové modely. Charakteristika prognostických metod v tomto pojetí ale neznamená předurčení prognóz sestavených převážně na základě subjektivních metod na prognózy méně kvalitní ve srovnání s prognózami, které využívají ve větší míře objektivní metody. 2 Je ovšem nutné uvést, že v některých zdrojích je meta-evaluace chápána nikoliv jako tematicky zaměřené a evaluačními otázkami řízená syntéza poznatků dřívějších studií, ale spíše jako prostředek pro systematizované posouzení kvality evaluací předložených za určitý časový úsek (k tomuto viz např. tzv. Meta-evaluation checklist Michaela Scrivena, který nabízí právě určitý systematizovaný hodnotící rámec pro posuzování kvality evaluací). Při plnění nabídky bude ovšem pod metodou meta-evaluace míněn první uvedený význam. Sdružení DHV, NVF, 8/

14 Jak objektivní tak subjektivní metody mají své přednosti a nedostatky a jde spíše o využívání předností obou prognostických směrů. Subjektivní (převážně kvalitativní) prognostické metody Metoda srovnávací (analogických úsudků) spočívá v nalezení analogie ve vývoji systémů obdobných jak z hlediska obsahové struktury, tak časových a místních podmínek. V ekonomických prognózách se používá zejména historické analogie, která při dodržení podmínky odpovídající srovnatelnosti může poskytnout v krátké době a s nízkými náklady na jednotku informace požadované prognostické poznatky. Analýza dokumentů se vztahuje jak k textovým, tak k elementárním statistickým podkladům, které poskytují informace o objektu prognózy. Pokud jsou informace úplné, metoda umožňuje získat komplexní přehled o daném problému. Plnému využití této metody brání mnohdy značná nesourodost podkladových materiálů s vysokými nároky na stanovení skutečných vývojových tendencí. Podstatou metody dotazování je zjištění názoru odborníků na vývoj předmětu prognózy. Dotazy jsou kladeny ústní nebo písemnou formou. Předností písemných dotazů je menší časová náročnost na shromáždění příslušných informací a stejný systém kladení otázek, který není při ústním dotazování zcela zaručen. Způsob organizace a zpracování dotazování je podrobně popsáno např. v delfské metodě. Jedná se o etapové zjištění názoru odborníků, při němž se dotazy formulují nejdříve obecně, pak se postupně zpřesňují a konkretizují směrem od obecného ke zvláštnímu. Dotazy jsou formulovány tak, aby bylo možné statistické zpracování. Předností metody je dosažení konkrétního závěru ještě v etapě dotazování. Obdobou delfské metody je tzv. brainstorming - rychlá burza nápadů, při němž jsou dotazy kladeny ústní formou kolektivu odborníků různých profesí, případně neodborníků, mezi nimiž nejsou žádné zábrany pro vyjádření jakýchkoliv námětů a idejí. Nenucená a otevřená forma diskuse je podmínkou úspěchu této metody. Na rozdíl od delfské metody diskuse nemusí vyústit v konkrétní závěr. Klíčovou etapou brainstormingu je zhodnocení utříděných námětů vzešlých z diskuse, která se zaznamenává a představuje závěrečnou etapu brainstormingové metody. Charakteristickým rysem metody dotazování v jejích různých variantách je přenesení řešení prognostického úkolu z určité části na dotazované a soubor dotazovaných pak vlastně představuje prognostický tým a na jeho složení do značné míry závisí kvalita prognózy. Objektivní (převážně kvantitativní) prognostické metody Objektivní metody používané v prognostické činnosti vycházejí z poznatků statistiky a aplikované matematiky, nebo jsou jejich kombinací. Ze statistických metod se jedná zejména o zkoumání založené na analýze trendových funkcí, modelů časových řad a regresních modelů. Analýzu trendových funkcí lze rozdělit do dvou navazujících etap. První etapou je stanovení trendové funkce. V ekonomických prognózách se jedná zpravidla o neperiodické časové řady s náhodným kolísáním. K jejich vyrovnání se používá řady funkcí, z nichž největšího rozšíření doznaly funkce lineární, mocninná (dvojlogaritmická), semilogaritmická, exponenciální, kvadratická, hyperbolická a logistická (tzv. S-funkce). Silné stránky této metody Metoda (resp. soubor metod) umožňuje modelaci vývojových trendů klíčových indikátorů tam, kde není možné takové trendy explicitně abstrahovat ze sekundární Sdružení DHV, NVF, 8/

15 literatury. Metoda je rovněž doplňkovým nástrojem pro validní predikci budoucích problémů a potřeb ČR. Důvody pro uplatnění této metody v rámci nabízeného řešení zakázky Zadání Úkolu 1, které požaduje sestavení prognóz a predikcí vývoje v oblasti trhu práce a boje s chudobou (resp. v oblasti sociálního začleňování) vyžaduje alespoň částečnou aplikaci prognostických metod. Kvalitativní metody analýzy dat Obsahová analýza Dále bude zajištěno zpracování tzv. obsahové analýzy dokumentů získaných a setříděných pomocí metody M3 - Desk research a doplňkově i M1 Analýza sekundárních dat externích databází. Silné stránky této metody Možnost vyhodnotit obsahovou stránku relevantních dokumentů. Důvody pro uplatnění této metody v rámci nabízeného řešení zakázky Obsahová analýza relevantních dokumentů umožňuje systematicky zpracovat a vzájemně propojit získaná data M10 Metoda syntézy Metoda syntézy tvoří určitý protipól analytickým metodám zmíněným výše. Na základě této metody jsou naopak výstupy jednotlivých metod skládány dohromady, srovnávány a dále jsou na jejich základě vyvozovány obecné, ale i konkrétní závěry zaměřené na předmět této zakázky. Silné stránky této metody Syntéza umožňuje komplexně zpracovat všechna data získaná na základě dílčích analýz. Důvody pro uplatnění této metody v rámci nabízeného řešení zakázky V průběhu realizace zakázky bude aplikována celá řada metod. Výsledky a data získané na základě jejich aplikace proto bude potřeba finálně zpracovat a zhodnotit a k tomu je právě určena metoda syntézy. Vzhledem k ucelenému charakteru jednotlivých úkolů bude nutné syntézu aplikovat i v každém evaluačním úkolu, nebo dokonce i podúkolu (resp. souboru podúkolů). Sdružení DHV, NVF, 8/

16 2.3. Metodologie řešení evaluačních úkolů Úkol 1: Identifikace a predikce potřeb a problémů trhu práce a v oblasti boje s chudobou a identifikace relevantních strategií Úkol 1.1: Analýza, vyhodnocení a predikce potřeb a problémů trhu práce a v oblasti boje s chudobou do období Porozumění úkolu Úkol 1.1 představuje těžiště analytické části zakázky (viz výše). Cílem je, na základě sekundárních pramenů a zdrojů, analyzovat potřeby a problémy ČR v následujícím programovém období v daných oblastech (trh práce, boj s chudobou), tak, aby tato analýza mohla posloužit jako základ pro věcné zacílení podpory z ESF v programovém období Obecný přístup k řešení úkolu Práce na vymezeném úkolu budou se zřetelem k povaze a obsahu tohoto úkolu rozloženy do několika částí. Parametry navrhovaného postupu jsou odvozeny od cíle zjistit, jaké jsou predikce potřeb trhu práce do roku 2020 jak na straně zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelův České republice. V oblasti boje s chudobou budou obdobné analýzy zpracovány s ohledem na možný vývoj postavení jednotlivých cílových skupin politik sociálního začleňování ČR. Zpracovaná analýza vývoje trhu práce v České republice bude koncipována tak, aby vystihla obě strany tvořící trh práce, tj. jak vývoj na nabídkové straně trhu práce, tak i vývoj na jeho stránce poptávkové. Proto bude obsahovat požadované aspekty analýzy vztahující se jak k zaměstnancům (a také nezaměstnaným), tak i zaměstnavatelům. Analýza zpracovaná v oblasti boje s chudobou bude detailně zohledňovat možný vývoj v postavení jednotlivých cílových skupin podporovaných ESF v oblasti sociálního začleňování. Zpracovatel bude při své práci používat zejména top-down přístup a bude využívat zejména data zjišťovaná na národní úrovni. Se zřetelem k tematickému zaměření zakázky půjde zejména o informace, obsažené ve zprávách o šetřeních Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších organizací, například Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Praze nebo Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze, ale i vlastních dat a zpracovaných studií na toto téma. Ze zpráv a šetření Ministerstva práce a sociálních věcí půjde zejména o periodické i jednorázové (specifické) zprávy o vývoji zaměstnanosti v ČR a o zprávy a evaluační studie zabývající se dosavadními výsledky implementace operačních programů Rozvoj lidských zdrojů ( ) a Lidské zdroje a zaměstnanost ( ). Základní metodou, používanou pro získávání informací a údajů, bude desk research, tj. analýza od stolu všech dostupných materiálů a informací vztahujících se k předmětu realizace projektu. Sdružení DHV, NVF, 8/

17 Vzhledem k tomu, že je zadavatel dobře obeznámen s daty a dokumenty (popřípadě je sám autorem relevantních publikací), které se týkají intervencí z ESF a vývoje na trhu práce a analýz trendů na trhu práce, umožní to poněkud zkrátit fáze této analýzy. Informace, získané v oblasti zaměstnanosti a boje proti chudobě ze statistik, analýz a výzkumných prací, budou doplněny o relevantní výstupy ze systémových a evaluačních projektů, realizovaných v rámci operačních programů OP RLZ (zahrnuta rovněž oblast vzdělávání) a OP LZZ, protože tyto operační programy jsou primárně zaměřeny na podporu zaměstnanosti včetně podpory tvorby nových pracovních míst a eliminace překážek pro sociální začleňování. O výstupy těchto projektů, identifikovaných v MONIT, bude požádán zadavatel (řídící orgán OP LZZ). Zmíněný řídící orgán zajišťuje i fungování informačního systému, který umožňuje zjišťovat data například o počtech pracovních míst, vytvářených s podporou projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu, a také další indikátory, používané při realizaci projektů podporovaných z ESF. Zvláštní pozornost je potom nutné věnovat oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou, kde zadavatel identifikoval určitý nedostatek kvalitních analytických dokumentů. Zpracovatel bude používat rovněž data ze systému OK Práce. V rámci finalizace analýzy budeme využívat zejména konzultací a rozhovorů s odbornými pracovišti MPSV. Výstupy Úkolu 1 budou diskutovány a ověřeny expertním panelem, který bude pravděpodobně realizován v rámci prvního workshopu. V případě potřeby budou relevantní experti konzultováni i v průběhu přípravy výstupů to se týká především části věnované problematice sociálního začleňování a boje s chudobou, které nejsou dostatečně pokryty standardními analýzami a studiemi. V případě, že analyzované studie a dokumenty pro oblast sociálního začleňování a boje s chudobou nebudou dostatečné pro jednoznačnou identifikaci problémů a potřeb ČR a jejich predikci pro následující programové období, bude analýza doplněna dotazníkovým šetřením. Tento průzkum by byl uspořádán: a) mezi poskytovateli služeb, které se týkají sociálního začleňování a boje s chudobou. Řešitel disponuje rozsáhlou databází relevantních subjektů v oblastech sociálních služeb (včetně intervenčních a nízkoprahových center), poradenství pro znevýhodněné skupiny (včetně finanční gramotnosti) apod.; b) v městských úřadech (odborech soc. záležitostí apod.). Tyto subjekty akumulují rozhodující zkušenosti a poznatky o uvedené problematice, mají bezprostřední kontakt s cílovými skupinami a dokáží identifikovat jejich potřeby a predikovat další vývoj. Výsledky využijeme při návrzích na oblasti podpory a pro odhady rozsahu cílových skupin. Sdružení DHV, NVF, 8/

18 Operacionalizace zadání úkolu Evaluační otázka Zdroj dat Metody sběru dat Metody analýzy dat Komentář Úkol 1: Identifikace a predikce potřeb a problémů trhu práce a v oblasti boje s chudobou a identifikace relevantních strategií Úkol 1.1. Analýza, vyhodnocení a predikce potřeb a problémů trhu práce a v oblasti boje s chudobou do období Zpracovatel předpokládá primární důraz na analýzu následujících čtyř faktorů, které ovlivňují aktuální vývoj na trhu práce a zároveň představují kritické faktory sociálního vyloučení: zaměstnanosti a. Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující aktuální vývoj na trhu práce a kritické faktory sociálního vyloučení? Sekundární prameny (viz níže) Pracovníci ŘO M1 M6 nezaměstnanosti volných pracovních míst ekonomicky neaktivních osob v produktivním věku. První tři klíčové faktory jsou zvoleny jednak proto, že jsou považovány pro trh práce za stěžejní, a také proto, že zvyšování zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti a obsazování volných pracovních míst jsou hlavními účinnými způsoby nejen pro snižování diskrepancí na trhu práce, ale také v boji proti chudobě. Z pohledu nezaměstnanosti bude důraz kladen zejména na dlouhodobou nezaměstnanost, která je kritickým faktorem pro následné sociální vyloučení a možné chudoby. V porovnání s jinými zeměmi EU není procento chudoby v České republice vysoké (ČR 9% oproti EU 17% v roce 2008), přesto se hrozba sociálního vyloučení a následné chudoby s rostoucí inflací zvyšuje. Zkoumání skupiny ekonomicky neaktivních osob je důležité jednak z hlediska zvyšování míry zaměstnanosti, neboť v této skupině je, vedle skupiny nezaměstnaných, potenciál ke Sdružení DHV, NVF, 8/

19 Evaluační otázka b. Jaké jsou pozorovatelné vývojové trendy těchto klíčových faktorů? c. Jaká je vnitřní struktura vývojových trendů uvedených klíčových faktorů, a to zejména co se týče pohlaví, vzdělání, sektoru ekonomické aktivity, povolání a regionu? Zdroj dat Sekundární prameny Data z externích databází (viz níže) Sekundární prameny Data z externích databází (viz níže) Metody sběru dat M1 M6 (doplňkově: M2, M3) M1 (doplňkově: M2, M3) Metody analýzy dat Komentář zvyšování míry zaměstnanosti a dosažení cílů stanovených v Evropě Dále je tato skupina důležitá z hlediska sociálního začleňování, neboť její část je tvořena osobami závislými na sociálních dávkách či bez jakýchkoliv příjmů. Uvedené klíčové faktory budou případně doplněny, a to na základě konzultací se zadavatelem a studia sekundárních pramenů. Analýza vývoje trhu práce v ČR bude zaměřena na vyhodnocení dosavadního vývoje a na identifikaci hlavních trendů ve vývoji tří klíčových faktorů ovlivňujících vývoj na trhu práce, a v oblasti sociální inkluze / boje s chudobou. Trendy budou sledovány především na základě sekundárních pramenů, ovšem toto bude doplněno o vlastní analýzu dat z veřejně dostupných databází. U každého z uvedených tří faktorů bude analýza sledovat vývoj jeho struktury. Struktura vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pracovních míst bude v rámci analýzy sledována vždy z hlediska několika kritérií. K hlavním kritériím, která budou v rámci analýzy použita, budou patřit: pohlaví vzdělání ekonomický sektor povolání region a také další kritéria, k nimž řadíme především věk a zdravotní či jiné (sociální) znevýhodnění. Sdružení DHV, NVF, 8/

20 Evaluační otázka d. Do jaké míry jsou identifikované trendy klíčových faktorů a jejich struktura závislé na aktuálním vývoji hlavních makroekonomických faktorů ekonomického vývoje a obecně vývoje hospodářství v ČR i ve světě? e. Jaké další faktory a aspekty ovlivňují situaci na trhu práce a v oblasti boje s chudobou? Zdroj dat Sekundární prameny Data z externích databází (viz níže) Sekundární prameny Data z externích databází (viz níže) Metody sběru dat M1 M1 M6 Metody analýzy dat Komentář Aby analýza umožnila trendy náležitě identifikovat, bude využívat data z období pozitivního i negativního ekonomického vývoje u nás. Konkrétně půjde o data z období posledních asi pěti let ( ). Jako hlavní ukazatel ekonomického vývoje bude využíván meziroční míra růstu DPH, která je jednotnou metodikou sledována v zemích EU i OECD. Kromě analýzy vývoje struktury výše zmíněných tří stěžejních faktorů trhu práce bude součástí analytických prací také analýza několika dalších aspektů, které situaci a vývoj na trhu práce ovlivňují. Patří k nim například počáteční i další vzdělávání jako součásti celoživotního učení, flexibilita forem zaměstnání, migrace, intervence státu i dalších aktérů apod. f. Do jaké míry odpovídají identifikované vývojové trendy klíčových faktorů analogickým trendům v zahraničí (země EU a OECD)? Sekundární prameny Data z externích databází (viz níže) M1 Zjištěné trendy budou porovnány s analogickými trendy v zahraničí. Pro porovnání budou používány údaje ze zemí Evropské unie, popř. z vybraných dalších zemí, které jsou členy OECD. g. Jaké jsou aktuálně hlavní potřeby a problémy trhu práce v ČR? h. Jaké jsou aktuálně hlavní překážky pro vstup a udržení se na trhu práce pro sociálně znevýhodněné osoby? Sekundární prameny Data z externích databází M6 (doplňkově: M5) M10 Výstupem těchto částí analytických prací bude identifikace hlavních problémů trhu práce a problémů v oblasti boje s chudobou, které v ČR existovaly ve sledovaném minulém pětiletém období a které existují v současné době. Identifikované problémy se budou zaměřovat jednak na Sdružení DHV, NVF, 8/

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Mgr. Stanislav Schneidr Odbor evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Výroční konference ROP Střední Čechy 2010 Brandýs nad Labem, 15. září

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV

Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV 1. Projekt Název projektu Zkrácený název projektu Registrační číslo Realizátor Rozpočet projektu Harmonogram realizace projektu Anotace projektu Inkluzivní a kvalitní

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

Podrobný popis předmětu plnění

Podrobný popis předmětu plnění 1 Příloha č. 1 ZD Podrobný popis předmětu plnění Veřejná zakázka: Projektový management pro zpracování Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace Obsah 1. Specifikace předmětu veřejné zakázky 1 2. Dílčí

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Program Horizontální témata ve strukturálních fondech 2007

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Peer-review evaluačních zpráv z oblasti strukturálních fondů. Jiří Remr

Peer-review evaluačních zpráv z oblasti strukturálních fondů. Jiří Remr Peer-review evaluačních zpráv z oblasti strukturálních fondů Jiří Remr 2014 Kontext provedeného Peer Review Projev odpovědnosti evaluátorů sdružených v ČES Poznání a sdílení zkušeností a dovedností Odborný

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Číslo připomínky Dokument, strana, kapitola (prosíme konkrétně specifikovat) 1 Str. 19 2 Str. 19 3 Str. 20 4

Více

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha,

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha, Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje Praha, 29. 7. 2015 Ing. Jan Voborník, externí konzultant v projektu MEDUIN 1) VYHODNOCENÍ STRATEGIÍ 2) PARTICIPACE 3) ANALYTICKÁ

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní): Datum

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ Materiál byl vytvořen v rámci projektu P-KAP, který je realizován v rámci Operačního programu VVV Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání Projekt byl zahájen

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PROJEKTY HRAZENÉ Z TECHNICKÉ POMOCI OP RLZ DLE OPATŘENÍ 5.2 OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ANALÝZA PŘÍSTUPU ŽEN IMIGRANTEK A MUŽŮ IMIGRANTŮ

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

MŠMT, ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY PRO ZAKÁZKU

MŠMT, ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY PRO ZAKÁZKU MŠMT, ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY PRO ZAKÁZKU ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 28. ČERVNA 2006 1 I. ZADAVATEL Stát: Česká republika

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020

Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020 Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Kateřina Gregorová Evaluace ve světle nových příležitostí,

Více

Evaluace absorpční kapacity pro evaluace ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

Evaluace absorpční kapacity pro evaluace ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Evaluace absorpční kapacity pro evaluace ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA 6. 12. 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Projekt Evaluace absorpční kapacity pro evaluace byl realizován v konsorciu společností RegioPartner,

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více