Environmentální profil společnosti Crux consulting, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Environmentální profil společnosti Crux consulting, s.r.o."

Transkript

1 Environmentální profil společnosti Crux consulting, s.r.o. Tento dokument má za cíl ukázat environmentální profil společnosti Crux consulting, s.r.o. a v něm vymezené zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany při práci. Je dostupný zaměstnancům a všem zainteresovaným stranám. Dokument byl zpracován tak, aby bylo snadné se zorientovat v systému environmentálních a bezpečnostních zásad ve společnosti Crux consulting, s.r.o., které jsou v souladu s jejími zavedenými principy a požadavky. Obsah 1. Úvod Plnění právních požadavků Měření podstatných složek ovlivňujících životní prostředí Stanovení dobrovolných cílů...4 Příloha č. 1 Environmentální politika společnosti Crux consulting, s.r.o....6 Příloha č. 2 Etický kodex...7 Příloha č. 3 Legislativní požadavky...9 Příloha č. 4 Aspekty... 11

2 1. Úvod CruxInformation Technology, s.r.o. je česká společnost, která zaměstnává IT profesionály a poskytuje vývoj a prodej softwarových produktů, aplikační služby, vývoj IS na zakázku a outsourcing IT a konzultačních služeb. Společnost Crux consulting, s.r.o. sice nemá certifikovaný systém řízení, ale plně si uvědomuje, že svými činnostmi ovlivňuje charakter životního prostředí. Při svém podnikání proto firma respektuje principy udržitelného rozvoje, který vnímá jako neustálé zajišťování vzájemného souladu mezi třemi kategoriemi požadavků: ekonomickými, sociálně-kulturními a environmentálními. Přitom zejména environmentální rozměr udržitelného rozvoje je ve společnosti chápán jako odpovědnost vůči budoucím generacím a praktická cesta k naplňování této odpovědnosti je jasně stanovena v Environmentální politice Crux consulting, s.r.o. (viz příloha č. 1). Náplní společnosti je poskytování služeb v oblasti lidských zdrojů se zaměřením vyhledávat a vybírat odborníky v oblasti informačních technologií a výpočetní techniky, specialistů v oblasti průmyslu a na pozice středního a vyššího managementu,helpdesk, ITIL, outsourcing, vývoj a prodej softwarových produktů, konzultační služby a školení, personální poradenství, vývoj IS na zakázku, aplikační služby. Pro společnost jsou zásadní následující hodnoty: profesionální a stabilní tým specialistů dlouhodobý vztah s našimi zákazníky důkladná znalost zákazníků a jejich potřeb permanentní rozvoj našich znalostí poctivé jednání příznivé cenové relace pružnost při řešení požadavků rychlá dostupnost služeb spolehlivé a osvědčené technologie a partneři vysoká kvalita Ve společnosti je pro zaměstnance stanoven tzv. Etický kodex, který vychází z platných právních předpisů a jiných požadavků včetně EICC(Electronic Industry Citizenship Coalition Code of Conduct). Etický kodex je uveden v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Každý zaměstnanec při nástupu do zaměstnání je s tímto kodexem seznámen a svým podpisem se zavazuje k jeho dodržováním. Vedení společnosti Crux consulting, s.r.o. zodpovídá za to, že všichni zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem, Environmentální politikou, cíli a aspekty. Vedení společnosti přistupuje jednou ročně ke zhodnocení naplnění stanovených cílů a určuje cíle nové. Výše uvedené dokumenty jsou také dostupné na webových stránkách společnosti. Společnost spolupracuje s firmami, které ctí podobné hodnoty ve vztahu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce. 2. Plnění právních požadavků Společnost Crux consulting, s.r.o. se řídí platnými právní předpisy a souvisejícími požadavky. Hlavní legislativní požadavky, které se týkají oblasti ochrany životního prostředí a dodržování zásad

3 bezpečnosti práce, jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto dokumentu. Za dodržování plnění právních předpisů zodpovídá vedení společnosti. 3. Měření podstatných složek ovlivňujících životní prostředí Ve společnosti Crux consulting, s.r.o. se nenachází výrobní provoz. Jedná se o firmu, která se zabývá vývojem informačních technologií, k čemuž využívá elektrickou energii k osvětlení a chodu kanceláří (provoz počítačů, tiskáren, telefonních linek apod.). Současně s provozem služebních vozidel společnost ovlivňuje životní prostředí produkcí skleníkových plynů tzv. přímé emise. Mezi nepřímé emise skleníkových plynů společnosti Crux consulting, s.r.o. se zahrnuje spotřeba elektrické energie a tepla od dodavatele. Souhrn sledovaných aspektů je uveden v tabulce č.1 a 2. Vzhledem k tomu, že společnost začala se sledováním aspektů v roce 2012, není možné výsledky porovnat s následujícím obdobím, jelikož za rok 2013 bude prováděno vyhodnocení v I. kvartálu roku Spotřeba energie Elektrická energie spotřebovaná za rok 2012 je ,5 kwh Využitím výpočtu tzv. uhlíkové stopy za pomocí využití kalkulátoru uhlíkové stopy, lze za předpokladu počtu zaměstnanců firmy (tj. 8 zaměstnanců) a spotřebované energie za rok 2012 (10 692,5 kwh) je množství CO 2 z použití elektřiny přibližně 0,8 tun CO 2. Spotřeba vody Množství spotřebované vody souhrnně označované jako vodné a stočné za rok 2012 činí 115 m 3. Emise skleníkových plynů Společnost používá 3 služebními vozidla. Palivem automobilů je benzín a nafta. Průměrné množství emisí CO 2 na jeden ujetý kilometr je pro všechna 3 vozidla 156,6 g/km. Nakládání s odpady a recyklace Firma třídí odpad na plasty, komunální odpad a papír. Směsný odpad je sbírán do popelových nádob o objemu litrů. A je pravidelně odvážen 1x za týden. Papír a plast je tříděn do popelových nádob o objemu litrů a je odvážen 1x za 14 dní. Tabulka č. 1 Spotřeby energií za rok 2012 Jednotka Spotřeba Elektrická energie kwh ,5

4 Vodné a stočné M3 115 Ústřední vytápění kwh 155 Tabulka č. 2 Emise skleníkových plynů za rok 2012 služební vozidla Počet měsíců provozu Najeté km Palivo Průměrná spotřeba (l/100 km) Honda Nafta 5,3 142 Laguna Nafta 6,0 161 Citroen Benzín 6,4 150 Fluence Benzín 6,8 159 Průměrné množství emisí CO 2 /km 4. Stanovení dobrovolných cílů Společnost Crux consulting, s.r.o. si v roce 2013 stanovila na základě své činnosti přehled aspektů a jejich následný dopad na životní prostředí. Přehled aspektů je uveden v příloze č. 4. Dle aspektů a jejich významnosti byl stanoveny následující dobrovolné cíle pro rok 2014: Snížit spotřebu energie Výsledné poplatky za spotřebu energií v roce 2012 byly vyšší než předpokládaná hodnota přibližně stanovená výší měsíčních záloh. Proto byla spotřeba energií (elektrická energie, vodné a stočné, ústřední vytápění) zařazena mezi významné aspekty. V průběhu roku 2013 probíhá v budově, kde společnost sídlí, výměna oken a celkové zateplení budovy. Předpokládá se, že po těchto úpravách klesne spotřeba energií. Možná úspora by se měla projevit už v zimních měsících Cíl pro rok 2014: snížit spotřebu energií o 2%. Snížit množství produkovaného směsného komunálního odpadu Společnost si pro rok 2013 stanovila za cíl důsledněji třídít odpad. Cíle chce dosáhnout novým viditelnějším označením nádob na třídení odpadu umístěných v kancelářských prostorech firmy. Výhledově je cílem snížit frekvenci odvozu směsného odpadu na úroveň tříděného. Tento cíl je stanoven na konec roku Snížit emise skleníkových plynů Společnost si stanovila pro rok 2013 cíl snížit emise skleníkových plynů produkovaných převážně firemními automobily a to důsledným plánovaním služebních jízd a jejich kumulací. Měřitelným projevem dosažení tohoto cíle by měla být snížení celkového počtu najetých kilometrů a redukce nákladů na pohonné hmoty. Cíl pro rok 2014: snížit celkový počet najetých kilometrů o 30%, odprodej jednoho firemního vozidla.

5

6 Příloha č. 1 Environmentální politika společnosti Crux consulting, s.r.o. Environmentální politika společnosti Crux consulting, s.r.o. Crux consulting, s.r.o. je česká společnost, která zaměstnává IT profesionály a poskytuje vývoj a prodej softwarových produktů, aplikační služby, vývoj IS na zakázku a outsourcing IT a konzultačních služeb. Pro podporu environmentálního profilu firmy a trvale udržitelného rozvoje, stanovila firma Crux consulting, s.r.o. následující priority a principy: Zajišťovat ve všech svých činnostech ochranu životního prostředí a bezpečnost v souladu se všemi platnými právními předpisy a dobrovolnými závazky. Dodržovat a respektovat legislativní požadavky a jiné předpisy, které souvisí s předmětem podnikání. Přistupovat k ochraně životního prostředí a zajišťovat snižování dopadů na životní prostředí. Zvyšovat spokojenost zaměstnanců a dbát na pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předcházet úrazům a haváriím. Usilovat o neustálé zlepšování kvality služeb s cílem zvýšení spokojenosti zákazníků.

7 Příloha č. 2 Etický kodex ETICKÝ KODEX Crux consulting, s.r.o. Práce Naše firma nepodporuje dětskou práci a nezaměstnává děti. Pracovní doba firmy nepřekračuje stanovenou týdenní dobu, která je dána v zákoníku práce. Ve firmě neexistuje psychický nebo fyzický nátlak nebo slovní napadání zaměstnanců, jejich sexuální obtěžování či zneužívání nebo tělesné tresty. Zaměstnanci pracují v příjemném prostředí i kolektivu. Zákaz diskriminace - zaměstnanci nejsou vybírání na základě rasy, barvy pleti, věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, zdravotního postižení, těhotenství, náboženského vyznání, politické příslušnosti nebo rodinného stavu ani ve firmě se s nimi podle těchto kritérií nejedná. Svoboda sdružování - ve společnosti podporujeme otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci, která pozitivně podporuje řešení problémů nebo pracovní spolupráci. Zdraví a bezpečnost Pracovní prostředí firmy není rizikovým pracoviště, ovšem, ale i zde existují případy nehod. Těmto nehodám se předchází školením pracovníků, seznamováním s možnými situacemi, které mohou nastat a jak při nich reagovat. Pro tyto případy je ve firmě lékárnička a umístěné hasicí přístroje. Havarijní připravenost Potenciální nouzové situace a události jsou identifikovány a posuzovány, a jejich dopad minimalizován provádění havarijních plánů a postupy reakce, včetně: nouzové hlášení, zaměstnanec oznámení a evakuační postupy, školení pracovníků a cvičení, vhodné detekce a hašení požáru zařízení, odpovídající výstupní zařízení a plánů obnovy.

8 Životní prostředí Společnost si je vědoma, že je dnes odpovědnost vůči životnímu prostředí součástí v postavení na trhu. Proto i ve svém kodexu řeší otázky týkající se této oblasti. Společnost ovlivňuje životní prostředí nepřímým působením a činností. Proto se snaží preventivně přistupovat a minimalizovat spotřebu energetických zdrojů Firma splňuje a zajišťuje bezpečnou manipulaci, skladování i použití a následnou recyklaci nebo odstranění materiálů nebo případných chemikálií, které jsou spojeny s její činností a může ohrozit životní prostředí (tonery do tiskáren, čisticí prostředky, prostředky na údržbu). Etika Pro úspěšné prosazení na trhu a účastníků a splnění sociální odpovědnosti prosazujeme nejvyšší stupně etiky: Dodržujeme čestnost při všech obchodních jednáních. Účastníci obchodních záležitostí a jednání musí mít politiku nulové tolerance, která zakazuje jakékoliv formy úplatkářství, korupce, vydírání a zpronevěry. Postupy musí být uplatněny s cílem, aby se zajistilo dodržování protikorupčních zákonů. Informace o podnikatelské činnosti, struktura, finanční situace jsou zveřejňovány v souladu s platnými předpisy. Falšování záznamů nebo zkreslování podmínek nebo postupů v dodavatelském řetězci, jsou nepřijatelné. Jsou respektována práva duševního vlastnictví a know-how. Uplatňujeme spravedlivé obchodování, reklamu i konkurenci. V oblasti dodavatelů a zaměstnanců zajišťujeme důvěrnost a chráníme osobní údaje. Naše firma upřednostňuje komunikaci mezi zaměstnanci, aby nevznikaly obavy z šíření pomluv, nebo jiného poškození soukromí nebo osoby. Podporujeme otevřenou komunikaci, která umožní přesné a jasné informace, kvalitnější výkon pracovníků, dodavatelů a zákazníků. Společnost pravidelně provádí sebehodnocení, které zajistí soulad s právními požadavky, shodu s kodexem a požadavky zákazníků v oblasti a odpovědnosti životního prostředí.

9 Příloha č. 3 Legislativní požadavky Hlavní legislativní požadavky, kterými se společnost Crux consulting, s.r.o. řídí: Environmentální legislativa Číslo Název předpisu 167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů v platném znění. 254/2001 Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) v platném znění. 185/2001 O odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. 477/2001 O obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) v platném znění. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší v platném znění. 73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech v platném znění. 274/2001 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění. Legislativa BOZP Číslo Název předpisu 262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění. 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce v platném znění. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti v platném znění. 79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

10 mycích, čistících a desinfekčních prostředků. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 11/2002 Sb. Nařízení vlády v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 101/2005 Sb. Nařízení vlády, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen při provozování dopravy dopravními prostředky.

11 Příloha č. 4 Aspekty Přehled činností a jejich jednotlivých aspektů a jejich následný dopad na životní prostředí: Činnost Aspekt Dopad Kanceláře Spotřeba energie Vznik emisí - doprava Spotřeba tonerů do tiskáren a kancelářských potřeb Vznik odpadu (PET, komunál) Produkce emisí do ovzduší, Znečištění ovzduší Vypouštění emisí do ovzduší, spotřeba pohonných hmot, Znečištění ovzduší Poškození životního prostředí v případě nevhodné manipulace a skladování nebezpečných odpadů Spotřeba kancelářského papíru Čerpání přírodních zdrojů spotřeba vody Čerpání přírodních zdrojů Kuchyňka Spotřeba energie Vznik komunálního odpadu Produkce emisí do ovzduší, Znečištění ovzduší Spotřeba mycích prostředků Spotřeba vody Čerpání přírodních zdrojů Spotřeba energie Produkce emisí do ovzduší, Znečištění ovzduší WC Vznik hygienického odpadu Vznik komunálních odpadních vod Spotřeba mýdla, čisticích prostředků Spotřeba vody zátěž přírody v podobě odpadních vod Čerpání přírodních zdrojů Úklid Spotřeba energie Produkce emisí do ovzduší, Znečištění ovzduší Spotřeba čisticích prostředků

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. 2014 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE TŘETÍM

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION

PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION Verze 4.0 (2012) PRAVIDLA CHOVÁNÍ SDRUŽENÍ ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION Pravidla chování sdružení Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC ) zavádějí normy pro zajištění toho, že pracovní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ZA ROK 2011 Obsah: strana 1. Úvod...2 2. Úvodní slovo generálního ředitele...4 3. Představení společnosti VCES...5 4. Organizační struktura...8 5. Integrovaná

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r. 2014 ze dne 30. 4. 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Jaroslav Drábek Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a Marketing Zahraničního Obchodu MANAGEMENT

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ společnosti Zlínstav, a.s. Zlín zpracované podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a usnesení vlády č. 466/1998 a aktualizace usnesení vlády č. 651/2002

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS 1 1 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 Environmentální prohlášení EMAS Obsah 1. Úvodní slovo 5

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Management environmentu ve vzdělávání

Management environmentu ve vzdělávání Management environmentu ve vzdělávání Autor: Milan 1.4.2011 1 Obsah Úvod... 2 Problematika environmentu, definice EMS... 3 Ochrana životního prostředí... 3 Právní požadavky na životní prostředí.... 3 Systém

Více