Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE"

Transkript

1 Stanovy České asociace asistenčních společností PREAMBULE 1. Česká asociace asistenčních společností, zkratka ČAAS (dále jen "asociace"), je zájmovým sdružením asistenčních společností (právnických osob) vytvořeným podle 20 f) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, k organizaci a podpoře, vzájemné pomoci, spolupráci a zabezpečení zájmů svých členů působících v různých oblastech asistenčních činností. 2. Asistenční činnosti v pojetí členů asociace zahrnují poskytování různorodých služeb s vysokým stupněm odborné technické, jazykové, komunikační, organizační, finanční a logistické náročnosti, jejichž cílem je účinně pomoci v co nejkratším čase osobě v nouzi, která se na asistenční společnost obrací na základě svého nároku podle příslušné smlouvy uzavřené danou osobou buď s obchodním partnerem asistenční společnosti nebo smlouvy uzavřené přímo s asistenční společností. Charakteristickým rysem činnosti asistenčních společností je, že asistenční činnosti realizují buď vlastními prostředky a silami, nebo s využitím prostředků svých smluvních partnerů, a to jak v národním, tak zejména v mezinárodním měřítku. Pro poskytování asistenčních služeb asistenční společnosti vytvářejí a udržují ve stavu neustálé pohotovosti a dostupnosti potřebné lidské, organizační, materiální a technické prostředky. Asistenčními službami jsou zejména: - technická asistence motorovým vozidlům a jejich posádkám - asistence v rámci cestovního pojištění - asistenční služby řešící nouzovou situaci v bytech a nemovitostech - různé doplňkové asistenční služby - jakékoliv další oblasti asistenčních služeb, které v budoucnu mohou asistenční společnosti připravit s využitím nových poznatků českého i mezinárodního trhu asistenčních služeb. 3. Asociace je právnickou osobou zapsanou v registru sdružení vedeném Magistrátem hlavního města Prahy a jejím sídlem je Praha. Článek I PŘEDMĚT ČINNOSTI Úkolem asociace je zejména: 1. Koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy členů asociace v České republice ve vztahu k orgánům státní správy a k dalším právním subjektům na národní i mezinárodní úrovni včetně orgánů EU i dalších mezinárodních institucí. 2. Zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajících se činností členů asociace, k pravidlům a podmínkám jejich výkonu nebo realizace jiných zájmů členů asociace na národní i mezinárodní úrovni a navrhovat legislativní úpravy. Strana 1 (celkem 9)

2 3. Dbát na dodržování pravidel hospodářské soutěže v souladu s právními předpisy a na dodržování zásad etického jednání a chování stanovených v přijatém Kodexu kvality a profesní etiky asistenčních činností, ve všech jejich oblastech. 4. Podporovat rozvoj teoretických poznatků a zobecnění týkající se asistenčních činností, uveřejňovat důležité poznatky, případně vydávat odborné publikace a bulletiny, a v tomto smyslu spolupracovat při sestavování evidence důležitých údajů, přehledů a statistik. 5. Propagovat význam asistenční činnosti ve všech sledovaných oblastech a zlepšovat jejich image ve společnosti. 6. Na základě požadavků členů asociace zabezpečovat a zprostředkovávat výchovu a vzdělávání a organizovat výměnu zkušeností a spolupráce se zahraničím. 7. Na požádání soudu a dalších orgánů podávat posudky z jednotlivých oblastí asistenční činnosti. 8. Spolupracovat při tvorbě společných nadačních fondů. 9. Poskytovat služby ostatním subjektům v rámci svého předmětu činnosti a výnosy z nich používat na úhradu příslušných nákladů na tyto služby. Článek II ČLENSTVÍ 1. Vznik členství 1.1. Členy asociace se mohou stát právnické osoby podnikající v oblasti asistenčních služeb na celostátní a mezinárodní úrovni, které se zaváží bez výhrad dodržovat tyto stanovy a které podnikají ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů upravujících oblast poskytování asistenčních služeb Členy asociace se kromě zakladatelů mohou stát i další právnické osoby, o jejichž přijetí do asociace rozhodla valná hromada asociace. Hlavními předpoklady rozhodnutí valné hromady o přijetí za člena asociace jsou doporučení členství prezidiem asociace a předložení písemné žádosti. Její náležitosti určuje příloha k těmto stanovám K přijetí za člena asociace je třeba dvoutřetinového počtu hlasů všech členů asociace zastoupených na valné hromadě V případě, že žádost o členství v asociaci je předložena v době delší než tři měsíce před termínem konání řádné valné hromady, prezidium může doporučit členům asociace projednání žádosti způsobem per rollam. Za přípravu a provedení odpovídá prezídium. 2. Pozastavení členství 2.1. Členovi může být pozastaveno členství až na dobu jednoho roku, jestliže závažně nebo opětovně porušil povinnosti vyplývající ze stanov nebo jiných dokumentů asociace. O pozastavení členství rozhoduje valná hromada nejméně tříčtvrtinovým počtem hlasů všech členů asociace Po dobu pozastavení členství zaniká právo podílet se na rozhodování orgánů asociace. Ostatní práva a povinnosti zůstávají nedotčeny. Strana 2 (celkem 9)

3 3. Zánik členství 3.1. Členství v asociaci zaniká: a) vystoupením člena, b) zrušením členství, c) zánikem člena nebo zánikem asociace Každý člen může vystoupit z asociace po podání písemného oznámení prezídiu asociace. Vystupující člen musí splnit všechny závazky, které na sebe převzal v době svého členství. Členství zaniká dnem projednání na nejbližším zasedání prezídia Členství může být zrušeno, jestliže člen hrubě porušil své povinnosti vyplývající ze stanov nebo pokud jednal proti zájmům asociace. O zrušení členství rozhoduje valná hromada nejméně tříčtvrtinovým počtem hlasů členů asociace bez hlasu člena, o jehož členství se jedná. Členství zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení členství v asociaci Při vystoupení, zrušení členství a zániku člena není nárok na vrácení členského vkladu a příspěvku. Současně dnem vystoupení nebo zrušení členství ztrácí bývalý člen všechna práva člena asociace. Článek III PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 1. Práva člena asociace Člen asociace má zejména právo: 1.1 Účastnit se valných hromad a dalších shromáždění členů a všech aktivit, které asociace vyvíjí v rámci předmětu své činnosti a využívat výsledky činností asociace. 1.2 Podávat podněty a připomínky k činnosti asociace. 1.3 Uvádět ve svých propagačních a jiných materiálech své členství v asociaci a používat její logo. 1.4 Podílet se na řízení a kontrole činnosti asociace. 1.5 Volit zástupce členů asociace do orgánů asociace a předkládat návrhy na jejich odvolání, být volen do těchto orgánů. 2. Povinnosti člena asociace Člen asociace má zejména povinnost: 2.1 Dodržovat stanovy asociace. 2.2 Podporovat činnost asociace. 2.3 Uhradit členský vklad. 2.4 Pravidelně platit členský příspěvek. 2.5 Dodržovat mlčenlivost o interních údajích asociace. 2.6 Poskytovat údaje a informace, které si asociace se souhlasem prezídia vyžádá. Strana 3 (celkem 9)

4 Článek IV FINANČNÍ ZDROJE ASOCIACE 1. Hlavním zdrojem finančních prostředků asociace jsou členské vklady a roční členské příspěvky. O jejich výši rozhoduje valná hromada. 2. Nový člen asociace je povinen zaplatit členský vklad nejpozději do 30 dnů po rozhodnutí valné hromady o přijetí za člena asociace. 3. Výši členských ročních příspěvků stanoví valná hromada nejpozději na svém 1. zasedání v příslušném roce, a to vždy na každý kalendářní rok pevnou částkou. 4. Členové asociace jsou povinni uhradit členské příspěvky každoročně nejpozději do 30 dnů od konání valné hromady, která stanovila jejich výši. 5. Nový člen asociace je povinen zaplatit členský příspěvek pro běžný rok, ve kterém členství vznikne. Výše členského příspěvku bude v takovém případě úměrná délce členství v tomto roce. 6. Členský vklad i členský příspěvek platí členové na účet asociace. V případě opožděného placení může prezídium uložit pokutu až do výše 0,05 % dlužné částky za každý i započatý měsíc. 7. Členové asociace mohou na společnou činnost přispívat i dobrovolně. 8. Asociace může získávat další finanční zdroje z dotací, které jí mohou být přiděleny státem nebo dalšími veřejnými správními subjekty, a to na národní i mezinárodní úrovni, v souladu s platnou legislativou České republiky. Článek V ORGÁNY ASOCIACE 1. Nejvyššími, statutárními, kontrolními a výkonnými orgány asociace jsou : a) valná hromada členů asociace, b) prezídium asociace, c) prezident asociace, d) kontrolní komise asociace, e) sekce a stálé pracovní skupiny, f) sekretariát, 1.1. Nejvyšším orgánem asociace je valná hromada členů asociace (dále jen "valná hromada"), které se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci každého člena asociace Do působnosti valné hromady náleží: a) volit členy prezídia asociace a kontrolní komise, a to podle volebního řádu, kontrolovat jejich činnost a odvolávat je, b) rozhodovat o přijetí nových členů asociace, pozastavení a zrušení členství c) ukládat úkoly členům asociace, d) rozhodovat o koncepci a plánu činnosti a rozpočtu asociace, e) schvalovat roční závěrku a zprávu o hospodaření, f) schvalovat stanovy a jejich změny a další zásadní dokumenty připravené prezidiem na základě rozhodnutí valné hromady g) určovat výši členských příspěvků a členského vkladu, h) rozhodovat o zániku a vypořádání majetku asociace. Strana 4 (celkem 9)

5 1.3. Valná hromada se schází zpravidla jednou ročně a svolává ji prezídium asociace. Písemné pozvánky spolu s programem jednání a podklady musí být zaslány členům asociace nejméně 21 dní před stanoveným termínem Návrh na svolání mimořádné valné hromady může podat kterýkoliv člen asociace. O závažnosti důvodu konání valné hromady rozhoduje prezídium asociace na svém nejbližším zasedání Valná hromada je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů asociace, neurčují-li stanovy něco jiného Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů asociace, pokud stanovy nevyžadují většinu všech členů 1.7. Každý člen asociace má jeden hlas Sekretariát asociace vyhotovuje o jednání valné hromady zápis, který podepisuje prezident nebo v případě jeho nepřítomnosti některý z viceprezidentů. 2. Prezídium asociace 2.1. Prezídium asociace (dále jen "prezídium") je statutárním orgánem, který řídí činnost asociace Do působnosti prezídia náleží zejména: a) svolávat valné hromady a předkládat návrhy pro jednání, b) řešit spory mezi členy asociace, nebo k jejich řešení zřizovat ad hoc smírčí komisi, c) jmenovat a odvolávat generálního sekretáře, předsedy sekcí a stálých pracovních skupin, řídit a kontrolovat jejich činnost, d) rozhodovat o všech otázkách, které nejsou těmito stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu Prezídium má 5 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou. Členové prezídia jsou voleni na dobu dvou let a mohou být zvoleni opětovně. Pokud se v průběhu volebního období sníží počet členů prezídia, je prezídium oprávněno kooptovat zástupce kteréhokoliv člena asociace Členové prezídia volí ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty Prezídium je usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů prezídia. Jestliže není ve stanovách uvedeno jinak, je k platnosti usnesení prezídia třeba prostá většina hlasů přítomných členů prezídia. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta asociace. Hlasuje se aklamací, pokud prezídium před zahájením hlasování nerozhodne o jiném způsobu Prezídium se schází zpravidla 3x do roka a v případě nutnosti i na návrh kteréhokoli člena asociace. Návrh je nutno podat písemně s věcným odůvodněním a návrhem termínu. Prezident spolu s viceprezidenty a generálním sekretářem asociace do 3 dnů rozhodnou o naléhavosti a termínu svolání schůze prezídia. Schůzi prezídia svolává prezident nejpozději 7 dní před stanoveným termínem. Současně s písemnou pozvánkou na jednání zašle sekretariát členům prezídia i program jednání a podklady. O průběhu zasedání prezídia vyhotovuje sekretariát asociace zápis, který podepisuje prezident nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený viceprezident V naléhavých případech, které nestrpí odklad, může prezident nebo jím pověřený viceprezident vydat usnesení per rollam na základě písemného Strana 5 (celkem 9)

6 dotazu u všech členů prezídia. Takové usnesení je však platné pouze tehdy, jestliže návrh usnesení per rollam byl prokazatelně rozeslán všem členům prezídia a souhlasily s ním alespoň dvě třetiny členů prezídia. Pokud člen prezídia, který nesouhlasí s návrhem usnesení, požádal o svolání prezídia k takovému návrhu, nemůže být usnesení per rollam přijato. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání prezídia zapsáno do zápisu Členové prezídia jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo asociaci nebo jejího člena poškodit Členům prezidia nepřísluší za výkon funkce odměna. Náklady vynaložené v souvislosti s plněním úkolů v rámci činnosti asociace jim budou proplaceny na základě písemných dokladů. 3. Prezident a viceprezidenti asociace 3.1. Do působnosti prezidenta asociace náleží zejména: a) zastupovat asociaci navenek, jednat a podepisovat jejím jménem, b) řídit zasedání valné hromady, zasedání prezídia a vést zásadní jednání s orgány a organizacemi na národní a mezinárodní úrovni v rozsahu mandátu stanoveném valnou hromadou 3.2. První viceprezident zastupuje prezidenta v jím určeném rozsahu, v případě nepřítomnosti delší než 30 dní (nemoc apod.) zastupuje prezidenta v plném rozsahu. Zároveň vykonává funkci tajemníka. Druhý viceprezident zastupuje prezidenta ve vymezeném rozsahu a zároveň vykonává funkci pokladníka asociace. Vymezení rozsahu zastupování stanoví organizační řád asociace Valná hromada členů asociace může zvolit čestného prezidenta asociace. Může se jím stát jen ten, kdo vykonával funkci prezidenta, výrazně se zasloužil o rozvoj asociace a asistenčních činností v ČR a jehož odborné a lidské kvality jsou všeobecně uznávány. Čestný prezident má poradní hlas na zasedání orgánu asociace, na něž je pozván. 4. Sekce a stálé pracovní skupiny 4.1. Prezídium zřizuje v případě potřeby sekce a stálé, příp. ad hoc pracovní skupiny, které předkládají doporučení pro jednání prezidia a plní jím uložené úkoly Prezídium jmenuje a odvolává předsedu sekce a stálé pracovní skupiny Předseda řídí činnost sekce nebo stálé pracovní skupiny a za svou práci je odpovědný prezídiu Předseda sekce je oprávněn zřizovat dočasné pracovní skupiny Působnost sekcí je vymezena v organizačním řádu asociace. 5. Kontrolní komise asociace 5.1. Do působnosti kontrolní komise asociace (dále jen "kontrolní komise") náleží kontrolovat hospodaření asociace podle úkolů stanovených v zásadách finančního hospodaření asociace. Strana 6 (celkem 9)

7 5.2. Kontrolní komise má nejméně tři členy, které volí valná hromada na období dvou (2) let; členové mohou být zvoleni opětovně. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. 6. Sekretariát 6.1. K zabezpečování činnosti asociace může prezídium zřídit sekretariát, který úzce spolupracuje s prezídiem a jednotlivými sekcemi a pracovními skupinami, v souladu s předmětem činnosti asociace a stanovami V čele sekretariátu stojí generální sekretář, kterého jmenuje a odvolává prezídium. Generální sekretář je zaměstnancem asociace a je řízen prezidentem asociace Organizační strukturu sekretariátu a její změny navrhuje generální sekretář a schvaluje prezídium. Struktura sekretariátu musí odpovídat předmětu činnosti asociace a jeho rozsahu Do působnosti sekretariátu náleží zejména: a) zabezpečovat koordinaci práce a provázanost činností mezi jednotlivými sekcemi a pracovními skupinami navzájem, a to jak po stránce odborné, tak i organizační, b) zabezpečovat a plnit úkoly stanovené prezídiem, c) zabezpečovat organizační záležitosti související s činností asociace, d) zabezpečovat řádné hospodaření asociace Do působnosti generálního sekretáře náleží zejména: a) úzce spolupracovat s prezidentem asociace, b) poskytovat prezidentovi a členům asociace informace a dokumenty, c) jednat a podepisovat jménem asociace v rozsahu stanoveném prezídiem, d) vykonávat úkony v pracovně-právních věcech, e) vydávat pokyny k zabezpečení řádného hospodaření asociace, f) zabezpečit řádné vedení spisové agendy, archivace a skartace Generální sekretář nebo jím pověřený pracovník sekretariátu má na zasedáních prezídia, jednotlivých sekcí a pracovních skupin poradní hlas, pokud není členem těchto orgánů. 7. Členové prezídia, kontrolní komise a předsedové sekcí a stálých pracovních skupin mohou ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost jsou však povinni oznámit orgánu, který je zvolil nebo jmenoval. Tento orgán je povinen projednat jejich odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o jejich odstoupení dověděl. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy jejich odstoupení projednal, příp. měl projednat orgán, který je zvolil nebo jmenoval. 8. Členové asociace a jejích orgánů asociace se musí ve své činnosti řídit rozhodnutími valné hromady a nesmějí vyvíjet činnost v subjektech, jejichž zaměření a aktivity mohou být v rozporu s oprávněnými zájmy asociace a jejích členů. Strana 7 (celkem 9)

8 Článek VI DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK ASOCIACE 1. Asociace se zakládá na dobu neurčitou. 2. O zániku asociace rozhoduje valná hromada nebo mimořádná valná hromada. K přijetí rozhodnutí o zániku asociace je třeba souhlasu nejméně tří čtvrtin hlasů všech členů asociace. 3. Při zániku asociace rozhodne valná hromada nebo mimořádná valná hromada současně i o způsobu a dni jejího zrušení a na návrh prezídia o vypořádání majetku. Článek VII ZMĚNY STANOV O změnách stanov rozhoduje valná hromada. Ke změně stanov je nezbytný souhlas nejméně tří čtvrtin hlasů všech členů asociace Článek VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Rozhodnutí orgánu asociace se doručují všem jejím členům. 2. Prezídium může rozhodnout, které informace uveřejní v hromadných sdělovacích prostředcích. Tyto Stanovy byly schváleny zakladateli České asociace asistenčních společností dne a nabývají účinnosti dnem registrace asociace. Strana 8 (celkem 9)

9 PŘÍLOHA Stanovy České asociace asistenčních společností Žádost o přijetí za člena musí být podána písemnou formou a doložena přílohami, které obsahují: 1. Závazek uchazeče dodržovat Stanovy 2. Závazek uchazeče dodržovat Kodex kvality a profesní etiky asistenčních činností. 3. Výpis z obchodního rejstříku uchazeče ne starší než 3 měsíce. 4. Územní působnost uchazeče a jeho organizační strukturu včetně příslušnosti k mezinárodním skupinám. 5. Výroční zprávy s výsledky jednotlivých oblastí asistenčních činností za poslední 3 roky 6. Kontakty na statutárního zástupce společnosti a další důležité představitele. 7. Kontakt na pracovníka žadatele určeného pro komunikaci s asociací. Strana 9 (celkem 9)

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Část II. DAŇOVÝ PORADCE

Část II. DAŇOVÝ PORADCE STANOVY Komory daňových poradců České republiky Valná hromada Komory daňových poradců České republiky dne 7. 11. 2008 podle 11 písm. d) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Stanovy sdružení Korektní podnikání

Stanovy sdružení Korektní podnikání Stanovy sdružení Korektní podnikání schválené ustavující valnou hromadou sdružení Korektní podnikání, která se konala dne 5. prosince 2003 v Praze. Tyto stanovy vymezují charakter, postavení, úkoly a organizaci

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti (1) Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen burza ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

S T A N O V Y ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ASOCIACE PRVOLIGOVÝCH KLUBŮ

S T A N O V Y ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ASOCIACE PRVOLIGOVÝCH KLUBŮ S T A N O V Y ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ASOCIACE PRVOLIGOVÝCH KLUBŮ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ K řízení své nejvyšší soutěže NBL a k ochraně a prosazení svých zájmů založili kluby NBL toto zájmové

Více

Stanovy. České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost

Stanovy. České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost Stanovy České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost PREAMBULE Vycházejíce vstříc vědecko-technickým výzvám vytyčeným v Lisabonské strategii a přijímajíce iniciativu

Více

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni 17. 9. 2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ MYGRA-CZ je nezávislé občanské sdružení pacientů s diagnostikovaným onemocněním Myasthenia gravis (MG), jejich rodinných příslušníků, odborníků

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více