VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH"

Transkript

1 DUBEN 2008 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Venkov není jen ten pozemek, je to také kulturní krajina, vzdělávaná po tisíciletí. Je to v neposlední řadě svět hodnot, které se z měst vytrácejí mnohem rychleji než z venkova. Venkov je ten kus světa, bez kterého by byla naše země brzy pustá a bezútěšná. Z obsahu: Společenská kronika Odpadové hospodářství Když zastupitelé zasedají Prostor pro děti a mládež Aktivity radnice Paměť stromů Kytice na hrob Odběr vody podle zákona Objev nejstarších dolů Kulturní kalendář Školy ve fotografii Větrné kolo Moravskokrumlovsko Vedrovice proti toku času

2 RADNICE INFORMUJE ROK 2007 Veřejná správa obce byla vykonávána prostřednictvím státní správy a hlavně SAMOSPRÁVY obdobně jako v letech předešlých. Zastupitelstvo obce zvolené na podzim roku 2006 se sešlo na zasedáních 11 x. Zasedání jsou vždy veřejná. Zápisy jsou zveřejňovány na nástěnce ve vestibulu Obecního úřadu a na webových stránkách obce Činnost roku 2007 byla zaměřena na pokračování prací zahájených v roce 2006 i 2005, což potvrzuje skutečnost, že uskutečňování strategie rozvoje Vedrovic je dlouhodobější záležitostí. V březnu roku 2006 byla veřejnost seznámena na shromáždění občanů v sále kulturního domu s postupem přípravných prací na ODKANALIZOVÁNÍ Vedrovic a občané byli ještě ne úplně podrobně seznámeni s připravovanou stavbou. Rok 2007 již konkrétněji směřoval k územnímu řízení a k možnostem financování stavby z dotačního programu Evropské unie (roky ). Zastupitelstvo obce absolvovalo setkání s odborníky projektování, financování. ZASTAVOVACÍ STUDIE obce v lokalitě silnice do Kubšic obsahuje 12 stavebních míst. Infrastruktura stavebních míst - plyn - byla vybudována a zkolaudována. Energetická síť byla nasmlouvána k uskutečnění roku Nezdařilo se odkoupit všechna stavební místa od soukromých osob. Změna Územního plánu v srpnu 2008 rozšíří dosavadní možnost výstavby v dané lokalitě (v současnosti je připraveno území ke stavebnímu řízení pro 10 rodinných domů). Investiční záměr rekonstrukce BUDOVY FARY byl v roce 2007 opět o kousek posunut v režimu přípravných prací s dotační injekcí Krajského úřadu s tím, že v roce 2008 obec požádá Evropskou unii - KOMPLETNÍ POZEMKOVÉ dotační program ROP. Je možné získat tolik prostředků, že obec bude muset ÚPRAVY - žádost si vyžádala souhlas vlastníků 51 % půdy. kofinancovat, tj. doplácet z vlastních Sloučení katastrů Zábrdovice zdrojů pouze malou finanční částku. Vedrovice odsouhlasilo více jak Bylo by vynikající, kdyby to vyšlo! Také by bylo příjemnější, kdyby se konečně dořešilo s EU předfinancování záloh 75 % občanů. Správní řízení včetně REBONITACE půdy a slučování dvou katastrů zahajuje v roce a etapizace staveb (právě v souvislosti ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - s dotačními prostředky). cílem je nalezení zastavitelných ploch Práce, které byly doposud provedeny, pro venkovské bydlení pro uspokojení probíhaly na základě projektové velkého zájmu žadatelů o bydlení ve dokumentace s technickým a stavebním Vedrovicích. Na zpracování této změny dozorem, posudkem statika, vše v rámci jsme obdrželi 50ti procentní dotaci stavebního povolení a ohlášení stavby. Krajského úřadu. Ve správním řízení, Práce prováděly postupně 3 stavební které bude probíhat v roce 2008 mohou firmy. občané jednotlivé změny připomínkovat. Veškerou dokumentaci si mohou Je to záležitost veřejná a občané občané prohlédnout na Obecním úřadě, budou včas upozorněni na případnou stejně tak se mohou podívat do budovy spoluúčast. Většina plánovaných fary. Budovu je také nutno zajistit tak, stavebních míst je na soukromých aby se nepodmáčela dešťovou vodou pozemcích. Obec má bohužel minimum z okapů. takto využitelných pozemků. Podklady pro územní plán Každoročně probíhající opravy komunikací (větší či menší zalepování děr) jsou nedostatečné, ale i v roce 2007 se uskutečnily s 30ti procentní dotací Krajského úřadu. Celková rekonstrukce komunikací bude v rámci větší stavební akce uskutečněna až po odkanalizování Vedrovic a REKONSTRUKCI rozvodu vody po obci. V sázce bude opět finanční připravenost obce s nadějí finanční výpomoci Evropské unie. Pro rok 2008 se žádá opět o finanční dotaci z Programu rozvoje venkova z Krajského úřadu na opravy a zpevnění komunikací (počítá se i s příjezdovou cestou k novému zdroji vody). 2

3 Pomocný ZDROJ VODY bylo lokalizováno místo, provedena všechna náležitá zjištění pro uznatelnost vybudování zkušebního vrtu, vybrána firma, zpracován projekt, aby se mohla v roce 2008 stavba uskutečnit. Krajský úřad poskytl finance na vybudování nového zdroje. Obecní úřad se kromě důležitých technokratických úkolů v roce 2007 vypořádával i s dalšími potřebnostmi života občana naší obce. Děkujeme spolkům, školám i dalším dobrovolníkům,všem, kteří připravili zajímavé a pěkné chvilky občanské sounáležitosti, mezigeneračního prožitku i s využitím historického potenciálu. Vykročení do roku 2008 nebylo bez šrámů. Práce v samosprávě je běh na dlouhou trať, která nám připraví mnohdy nečekané nároky. Těžko uchopitelné jsou některé události mezi nebem a zemí. Poučeni a s pokorou se ohlédněme a zapamatujme si dobré skutky. Jak jinak můžeme cokoliv činit a tvořit do budoucna? Dobré skutky zaslouží poděkování. Financování obce řídí a kontroluje FINANČNÍ VÝBOR, plnění usnesení ze zasedání ZO kontroluje KONTROLNÍ VÝBOR, kulturu, společenský život monitoruje KULTURNÍ VÝBOR. Zastupitelstvo obce má svého zástupce i ve ŠKOLSKÉ RADĚ. Zákon o obcích dává možnost účasti aktivistů (v jednotlivých výborech) z řad OBČANŮ, zájemci se mohou přímo na práci volených orgánů podílet. Prosím, podílejte se! ROK 2008 bude ve znamení pokračování a mnohdy dokončení akcí připravovaných v roce Ve věci odkanalizování Vedrovic a Kubšic proběhlo VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ malého rozsahu na zpracovatele žádosti o dotaci z Evropské unie. Byla vybrána firma Technoexport a.s.. Žadatelem bude obec Vedrovice (i za Kubšice) a další spolupráce s Kubšicemi, kam se budou odvádět odpadní vody, bude ošetřena dohodou, která bude řešit všechny vazby při výstavbě. Bude se teprve schvalovat. Vlastní provoz čističky bude také s Kubšicemi smluvně dotažen. Důležité je získat finanční DOTACI. Podmínkou žádosti je mimo jiné připravenost akce ve stadiu ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. Územní rozhodnutí vyžaduje také podchycení majetkoprávních vztahů vlastníků pozemků, které budou zatíženy stavbou kanalizace. Budou se uzavírat s každým vlastníkem Smlouvy o užívání pozemku a uzavření budoucí smlouvy. Nejednoduchost této záležitosti spočívá v tom, že původních vlastníků je obrovské množství. Jsou roztroušeni po celé republice, mnozí před lety zemřeli, přesto jsou zapsáni v katastru nemovitostí S katastrálním úřadem upřesňujeme společně s projektantem mapové podklady. Nejnovější informace: Nejbližší možný termín k podání žádosti o finance z EU je leden Letošní dubnová výzva se týká obcí, které mají část kanalizace vybudovánu z minulých let a mají povolení k vypouštění odpadních vod do vodoteče. Nový ZDROJ VODY je vyvrtán, probíhá kamerová zkouška a čerpací zkouška. Bude následovat žádost o stavební povolení, dále projektové zpracování výtlačného řadu do vodojemu, vlastní stavba výtlačného řadu, kolaudace, zřízení pásma hygienické ochrany. A BUDE VODY DOST! Rekonstrukce rozvodu po obci by měla probíhat v součinnosti se stavbou kanalizace. 3

4 MUZEUM rekonstrukce fary STRATEGIE ROZVOJE OBCE schválená na zasedání Zastupitelstva obce v části strategické vize a cíle uvádí podporu zařízení sloužících kulturním aktivitám, uchování tradic a kulturního dědictví. Cituji: Vybudování multifunkčního centra pro kulturně společenské aktivity občanů vhodným způsobem spojí hlubokou historii s virtuální současností. V objektu bývalé fary tak vznikne: 1. Obecní knihovna s výpůjčkou 2. Muzeum pro výstavbu exponátů z historie obce 3. Prostory pro realizaci přednášek, koncertů a komornější kulturní akce 4. Prostory pro instalaci internetových počítačů 5. Ve sklepení místo pro instalaci kamenných artefaktů z historie obce, možnost degustace vín a další Podpora rozvoje historického potenciálu a tradic jednotlivých obcí je také náplní činnosti mikroregionu Moravskokrumlovsko. Se záměrem vybudovat MUZEUM byli občané mimo jiné seznamováni v únorovém a srpnovém zpravodaji v roce 2005, v září 2006 a v dubnu V březnu roku 2006 proběhlo shromáždění občanů v sále kulturního domu, kde byl celý záměr (i s obnovou návsi) prezentován. Projekt muzea úzce koresponduje s projektem rekonstrukce kulturního domu. Právě probíhá obnova stavebního řízení KD - to k posílení připravenosti. Je vhodné podotknout, že Evropská unie nebude čekat, až budeme připraveni, my musíme být připraveni na vhodnou příležitost, po roce 2013 se budou peníze shánět mnohem hůře. Jednotlivé výzvy k podávání projektů jsou silně účelové, spektrum možností je sice široké, ale zdaleka ne všechny potřebnosti obcí mohou být financovány z peněz mimonárodních fondů, byť by byly prioritou obce. Při opravě mateřské školy budovy FARY v roce 1959 zanechali zedníci a dělníci vzpomínkový list. Byl objeven ve zdivu letos, není to první písemnost určená naší a budoucí generaci. Ať chceme nebo nechceme, minulost nás pořád oslovuje. Lokalita PÍSNIKY využití tohoto území se nabízelo před několika lety s odkazem na zkvalitnění tohoto prostoru ve prospěch občanů, hlavně mládeže, rodičů s malými dětmi, seniorů. Zájem o tento prostor korespondoval i s návrhem plánu Územního systému ekologické stability, který je podkladem územního plánu a bude povinností každé obce mít tento plán zpracován v rámci krajské koncepce. Název vinařská ulička vznikl z potřeby tematické dotační nabídky vinařského svazku Daníž, jehož jsme byli členy. Členství bylo z rozhodnutím Zastupitelstva obce v minulém volebním období zrušeno. Zpravodaj obce informoval o využití tohoto území - klidová posezení na lavičkách, možnost táboráku, taneční parket a posezení ve svahu (koncerty, taneční zábavy, divadelní představení), crosová dráha pro cyklisty. Možná zastavení cyklistů i dalších turistů by mohla zpestřit i ochutnávka v otevřeném sklepě. Památeční lípy, které také čeká ozdravující zásah doplnila LÍPA PŘÁTELSTVÍ s belgickým Achelem. Projekt se zatím neuskutečnil, zůstalo jenom u plánu. Díky patří všem, kteří se snažili prostor kultivovat. Další osud tohoto záměru, který schválilo Zastupitelstvo obce ve volebním období l je otevřen. Nikdo se nemusí domnívat, že jde o Potěmkinovu vesničku. Budova obecního úřadu se bude na základě výsledků Energetického auditu zateplovat. Výměna oken, dveří, nová fasáda a další úpravy si vyžádají určité finanční prostředky, ale do budoucna zaručí úspory provozního rázu. Vše bude schvalovat Zastupitelstvo obce, finance se budou zajišťovat z dotací. Časový horizont uskutečnění záměru není ještě znám Financování obce bylo ve zpravodaji mnohokrát vysvětlováno. Závěrečný účet roku 2007 uveřejníme společně s dalšími finančními rozbory v příštím čísle zpravodaje. Jako starostka obce děkuji všem občanům, kteří se dobře starají o okolí svého bydlení. Od cizích návštěv na úřadě často slyšíme, jak jsme pěkná, čistá, a klidná obec. Žádosti o bydlení nestačíme uspokojovat. Určitě jsme zanedbaní pouze v rámci nedostatku finančních prostředků. Hodně financí máme v projektech, ale bez nich nejde 4

5 uskutečnit žádná rekonstrukce ani oprava či investice. Jsme obcí s nízkými vlastními příjmy a závislost na dotacích je značná. Dotační peníze nejsou nárokové a je jich málo. A není to tak, že obec si naplánuje akci a pak žádá dotaci, ale postup je opačný. Různé fondy, ministerstva, mezinárodní instituce vyhlásí dotační program, ten je dost omezující a také se často mění dle politického klimatu. Veřejná správa to nemá lehké, nejsou stanoveny standardy fungování obcí a to pak vede k ohromným rozdílům ve vybavení obcí. Víte, jak to musí mrzet právě toho starostu méně vybavené obce? Moc. Anna Gigimovová, starostka obce Odpadové hospodářství Máme za sebou půlroční zkušební dobu se spoluprací s firmou SITA CZ a.s. Byly přidány kontejnery v místě před Vidlákovými papír, sklo, ke škole plasty. Adresa firmy pro případný kontakt: SITA CZ a.s. Divize JIH Holzova 14/ Brno V případě připomínek se můžete obrátit na Obecní úřad, spolupráce s firmou je dobrá a funkční. Kontejnery máme v pronájmu, proto žádáme o slušné zacházení. A dodržování podmínek uskladňování jednotlivého odpadu. PET LAHVE prosíme pomačkat!!!! Děkujeme občanům, kteří se raději zeptají co mohou a co nemohou dát do kontejnerů. OÚ vždy každému občanovi poradí. U školy: PET láhve (plasty) U transformátoru: papír, PET láhve (plasty), sklo I původní portály mají své kouzlo Vyhláška o odpadech stanovuje poplatek 400,- Kč pro fyzické osoby. Podnikatelé jsou povinni uzavřít s firmou zabývající se odpadovým hospodářství SMLOUVU o likvidaci odpadu z podnikání. Obec má právo vyžádat si právě od podnikatelů předložení smlouvy a doklady o zaplacení firmou odvezeného a uloženého odpadu. Vyzýváme všechny občany, aby dodržovali zákon a byli ukáznění při ukládání odpadů. Do Chrasti se vozí v rámci rekultivace jenom odpad z bouraček a odpad ze zahrádek. Koncem května bude do obce přistaven opět velkoobjemový kontejner, do kterého se ukládá odpad větších rozměrů a nepatří tam odpad, který třídíme železo, papír, sklo, pet lahve, odpad nebezpečný (např. pneumatiky). Nebezpečný odpad má zvláštní režim ukládání. Obec sběr nebezpečného odpadu vždy dopředu avízuje. Pod Skalami: papír, PET láhve (plasty) - pomačkat, sklo U Galášů: papír, PET láhve, sklo U Vidláků: PET láhve, sklo, papír 5

6 Důležité oznámení občanům KULTURNÍ KALENDÁŘ na rok 2008 Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Srpen: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Koncert skupiny Lukáše Havla Radost v Betlémě Ostatková zábava Zahrádkářský ple Školní ples Maškarní ples pro děti Večer pro důchodce Pálení čarodějnic Den obce Zájezd na květinovou prodejní výstavu Den matek v místní sokolovně Varhanní a houslový koncert v místním kostele Den dětí Rybářské závody Letní myslivecký karneval Tradiční ROZMARÝNOVÉ hody s ochutnávkou vína Večer pro důchodce Vzpomínka vzniku republiky Lampionový průvod s ohňostrojem Čertíci na návsi Živý Betlém... Myslivecká poslední leč Silvestr s ohňostrojem na návsi Akce připravily spolky, školy, OÚ Pozvánka na Den obce Pozvání obdržíte písemně na plakátku. Jarně a prvomájově komponovaný den obohatí promítnutí filmu Byla láska v hlavní roli s Jiřím Liškou z Vedrovic. Promítnutí filmu se uskuteční v místní škole. V budově bývalé fary, která je v rekonstrukci, přesto s možnostmi uskutečnění výstavy Paměť Vedrovic. Představíme depozitář budoucího muzea bude na co se dívat. Siréna JADERNÉ ELEKTRÁRNY, která má signalizovat případný únik radiace při havárii jaderné elektrárny může být automaticky spuštěna i při požáru. Stalo se tak v sobotu v 19,30 hodin, kdy hořel srub v lokalitě mimo zastavěnou část obce. Sirénu v podobných případech spouští krajští hasiči dálkově a svolávají tím dobrovolné hasiče v obci. Jinak siréna houká zkušebně každou první středu v měsíci a doufejme, že nikdy nebude muset signalizovat únik radiace. Občany ujišťujeme, že v případě skutečné havárie Jaderné elektrárny budou včas a podrobně informováni. Vedrovická pošta Jsme rádi, že ve Vedrovicích máme alespoň poštu podací.potřebujeme tuto instituci, která doposud funguje k spokojenosti našich občanů. Byla by velká škoda, kdyby nám poštovní úřad při chystané reorganizaci zrušili. Podmínkou zachování pošty je a bude její návštěvnost a využitelnost všech jejích služeb. Vyzýváme proto občany: Využívejte služeb naší pošty, vedoucí paní Hana Břinková Vás ráda uvidí a poskytne Vám kvalitní poštovní obsluhu. Pošta zprostředkovává : životní pojištění + pojištění úhrady pobytu v nemocnici pojištění domácnosti a staveb pojištění povinné ručení penzijní připojištění stavební spoření úvěry hypotéční, na bydlení, na studium, auto i hotovostní úvěry účty pro fyzické osoby účty pro děti Junior a mini účty pro podnikatele a organizace účty pro neziskové organizace 6

7 VĚTRNÉ VODOVODNÍ KOLO Větrné kolo se nachází na obecním pozemku p.č.52/1. V roce 1912 vzniklo VODOVODNÍ DRUŽSTVO, které se postaralo o zřízení větrného kola, sloužícího k rozvodu vody v části obce. O členech družstva a členství v družstvu budeme informovat v příštím vydání zpravodaje. V roce 1945 bylo větrné kolo převedeno do správy MNV. Od roku 1950 byla voda čerpána již čerpadlem. V roce 1930 kolo spadlo. Opravu, která byla finančně náročná financovali členové vodovodního družstva. Větrné kolo bylo poškozeno poslední vichřicí. Obecní úřad jedná ve věci opravy (obec zodpovídá za údržbu a bezpečnost stavby) s TECHNICKÝM MUZEEM BRNO, STAVEBNÍM ÚŘA- DEM, STATIKEM, PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM, SIGMOU HRANICE, MI- NISTERSTVEM KULTURY. Kolo se musí demontovat, repasovat odbornou firmou, nosnou konstrukci posoudí statik. Naše větrné kolo chce ČESKÁ TELEVIZE zařadit do připravovaného seriálu o vodních a větrných mlýnech (známý je pořad o památných stromech, rozhlednách, pražských věžích). Tato skutečnost by jistě přispěla ke zviditelnění Vedrovic v rámci cestovního ruchu. Fotky větrného kola po vichřici 7

8 O finance na dětské hřiště jsme několikrát žádali - otiskujeme část žádosti na krajský úřad - Neuspěli jsme. Momentálně je odevzdána žádost na MMR. 8

9 VEDROVICKÁ NÁVES Zdůvodnění nezbytnosti řešení projektových prací Náves je centrem obce, je zde soustředěná občanská vybavenost. Obec v posledních letech etapizovaně investovala vlastní i dotační prostředky do projektových příprav spojených s regenerací, modernizací či přestavbou objektů v jejím vlastnictví. Jedná se zejména o kulturní dům, kulturně informační centrum (včetně rekonstrukce knihovny) obce provázané s muzejní expozicí, zčásti rovněž obecní úřad a škola. Řešení využití objektů pro veřejné účely je velmi úzce provázáno s potřebou řešit okolí. Jedná se zejména o dopravní a provozní vazby, řešení ploch veřejné zeleně a dalších prvků zvyšující význam a obytnost centrální části obce. Pro využití objektů občanské vybavenosti a provozu na návsi je naprosto nevyhnutelné řešit zklidnění provozu na hlavní komunikaci, parkování (ve vztahu k požadované kapacitě a využití objektů občanské vybavenosti) a další vazby a využití uvnitř ploch veřejné zeleně, kde se nejedná pouze o regeneraci zeleně jako takové, ale o dovybavení potřebnými prvky (lavičky, odpadkové koše, informační tabule, dětské hřiště, osvětlení, apod.). Investice do projektové přípravy exteriéru (návsi) je závěrečnou etapou projektových příprav k dořešení celého komplexu tohoto veřejného prostoru. Projekt pro stavební povolení (nebo příp. PD UR a PD SP) je nezbytný s ohledem na možné začlenění do projektových žádostí v rámci rekonstrukcí klíčových staveb. Součástí dokumentace bude: řešení dopravní (stanoviště autobusových zastávek zastávky, přechody pro chodce, zklidnění dopravy, pojízdné a pochůzné povrchy včetně řešení odvodnění), řešení architektonické a urbanistické - celkový jednotný vzhled návesního prostoru, regenerace zeleně, řešení zpevněných povrchů pochůzných, vybavení mobiliářem, apod. Vzhledem k možné šanci získávat prostředky na financování projektů obcí v letech , je vhodné kromě náročné investice do splaškové kanalizace využít veškeré úsilí k investicím právě do prostoru návsi, které pozvednou kvalitu života v obci, její vzhled v duchu tradice i modernizace a zvýší prestiž obce s významnou historií. V rámci čerpání předchozích dotací je třeba proměnit proinvestované prostředky z projektových příprav do reálné podoby. Ing. Jitka Schneiderová, Ing. Adolf Jebavý 9 K nahlédnutí na OÚ

10 Moravskokrumlovsko Nová obrazová publikace 10 Chvála krajiny tří krasavic Jarmila Kocourková: Kraj schovaných řek. Vydal mikroregion Moravskokrumlovsko, Moravský Krumlov 2007, 146 str. Knihu skvělých černobílých fotografií krajiny středních toků řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné komponovala Jamiila Kocourková jako dvanáctidílný chvalozpěv. Komponovala, ne pouze sestavila, neboť soubor krásných fotografií v knize má promyšlenou dramatickou skladbu, takovou jako mají všechny výtečné diafony Jarmily Kocourkové, zasahující hluboce každého, kdo měl možnost je v autorčině originálriím provedení spatřit. Pro svůj knižní opus Jarmila Kocourková vybrala 137 vlastních fotografií, doplnila je čtyřmi snímky přítele Jaroslava Horáka a dvěma kresbami Vladimíra Černého. Kraj schovaných řek se v knize představuje vnímavému čtenáři ve dvanácti částech, tvořených soubory fotografií, z nichž každý je uveden krátkým esejem, výtečně napsaným jako svébytné laudatio. Úvodní soubor těch nejkrásnějších fotografií se nazývá Chvála kraje schovaných řek, následuje Chvála šumění a pak přichází na řadu Pocta ztraceným mlýnům, nostalgické lamento se snímky jedenácti starých mlýnů, které zanikly pod vodami přehrad Dalešice a Mohelno. Putování poříční krajinou pokračuje Chválou splavů, Chválou ticha, Chválou paměti kamene a Chválou květin. Následuje Chvála Haugwitzů, připomínka výsledků činnosti moravské větve šlechtického rodu, který se naučil obhospodařovat krajinu tak, aby dávala chleba a byla přitom potěšením pro oko. Přes Chválu stromů, Chválu slepencového kraje a Chválu jara ve vzduchu se dostaneme až k závěrečné Chvále zamyšlení, kde se nad snímkem kapličky v zaniklé vesnici Lipňany s pozadím chladících věží jaderné elektrárny Dukovany můžeme s autorkou zamyslet nad tím, jak část krajiny poznamenala technická díla. Jarmila Kocourková fotografovala zamilovanou krajinu kaňonovitých údolí tří západomoravských řek celý život, ve všech ročních obdobích, od mlhavých jiter po večery, kdy v krajině řek nastává ticho a klid, který zalévá naši duši i celý kraj až k dalekým obzorům a pak výš k černému nebi plnému hvězd. Podařilo se jí vytvořit sličnou publikaci, která vyzývá milovníky přírody k putování krajinou těchto krásných říčních údolí. Současně je kniha i tichým, ale naléhavým mementem. Nenápadnou tečkou je v závěrečném seznamu označeno 41 fotografií krajiny a objektů, které již nikdy nespatříme, neboť zanikly pod vodami přehrad na řece Jihlavě. Jitka Schneiderová, která podnítila vytáhnutí zásuvek s negativy a pomohla knížku realizovat, může být spokojena, neboť touto unikátní publikací se obce moravskokrumlovského mikroregionu mohou právem pyšnit. Pochválit je třeba tiskárnu (CETA Brno), které se podařilo vytisknout knížku tak, že nejen čtenáře, ale i na kvalitu reprodukcí velmi náročnou autorku by mohl výsledek uspokojit. Vydal Mikroregion Moravskokrumlovsko - kniha je k dostání na obecním úřadě. Antonín Buček

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Z Á P I S. ze 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.2.2009

Z Á P I S. ze 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.2.2009 Z Á P I S ze 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.2.2009 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny Dále přítomno: 9 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 Vážení spoluobčané, Končí volební období a proto jsme připravili tuto zprávu o stavu obce před komunálními volbami, v nichž zvolíte nové

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin Termín: středa 06.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Kamenici Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Závěrečný účet za rok 2012. Plnění příjmů a výdajů

Závěrečný účet za rok 2012. Plnění příjmů a výdajů Plnění příjmů a výdajů Ke kapitálovým výdajům roku 2012 rekonstrukce topení v KD 664 762,- dokončeno komunikace k utopenci 374 534,- dokončeno autobusová zastávka dočasná 96 538,80 dokončeno hasičská stříkačka

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více