VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH"

Transkript

1 DUBEN 2008 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Venkov není jen ten pozemek, je to také kulturní krajina, vzdělávaná po tisíciletí. Je to v neposlední řadě svět hodnot, které se z měst vytrácejí mnohem rychleji než z venkova. Venkov je ten kus světa, bez kterého by byla naše země brzy pustá a bezútěšná. Z obsahu: Společenská kronika Odpadové hospodářství Když zastupitelé zasedají Prostor pro děti a mládež Aktivity radnice Paměť stromů Kytice na hrob Odběr vody podle zákona Objev nejstarších dolů Kulturní kalendář Školy ve fotografii Větrné kolo Moravskokrumlovsko Vedrovice proti toku času

2 RADNICE INFORMUJE ROK 2007 Veřejná správa obce byla vykonávána prostřednictvím státní správy a hlavně SAMOSPRÁVY obdobně jako v letech předešlých. Zastupitelstvo obce zvolené na podzim roku 2006 se sešlo na zasedáních 11 x. Zasedání jsou vždy veřejná. Zápisy jsou zveřejňovány na nástěnce ve vestibulu Obecního úřadu a na webových stránkách obce Činnost roku 2007 byla zaměřena na pokračování prací zahájených v roce 2006 i 2005, což potvrzuje skutečnost, že uskutečňování strategie rozvoje Vedrovic je dlouhodobější záležitostí. V březnu roku 2006 byla veřejnost seznámena na shromáždění občanů v sále kulturního domu s postupem přípravných prací na ODKANALIZOVÁNÍ Vedrovic a občané byli ještě ne úplně podrobně seznámeni s připravovanou stavbou. Rok 2007 již konkrétněji směřoval k územnímu řízení a k možnostem financování stavby z dotačního programu Evropské unie (roky ). Zastupitelstvo obce absolvovalo setkání s odborníky projektování, financování. ZASTAVOVACÍ STUDIE obce v lokalitě silnice do Kubšic obsahuje 12 stavebních míst. Infrastruktura stavebních míst - plyn - byla vybudována a zkolaudována. Energetická síť byla nasmlouvána k uskutečnění roku Nezdařilo se odkoupit všechna stavební místa od soukromých osob. Změna Územního plánu v srpnu 2008 rozšíří dosavadní možnost výstavby v dané lokalitě (v současnosti je připraveno území ke stavebnímu řízení pro 10 rodinných domů). Investiční záměr rekonstrukce BUDOVY FARY byl v roce 2007 opět o kousek posunut v režimu přípravných prací s dotační injekcí Krajského úřadu s tím, že v roce 2008 obec požádá Evropskou unii - KOMPLETNÍ POZEMKOVÉ dotační program ROP. Je možné získat tolik prostředků, že obec bude muset ÚPRAVY - žádost si vyžádala souhlas vlastníků 51 % půdy. kofinancovat, tj. doplácet z vlastních Sloučení katastrů Zábrdovice zdrojů pouze malou finanční částku. Vedrovice odsouhlasilo více jak Bylo by vynikající, kdyby to vyšlo! Také by bylo příjemnější, kdyby se konečně dořešilo s EU předfinancování záloh 75 % občanů. Správní řízení včetně REBONITACE půdy a slučování dvou katastrů zahajuje v roce a etapizace staveb (právě v souvislosti ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - s dotačními prostředky). cílem je nalezení zastavitelných ploch Práce, které byly doposud provedeny, pro venkovské bydlení pro uspokojení probíhaly na základě projektové velkého zájmu žadatelů o bydlení ve dokumentace s technickým a stavebním Vedrovicích. Na zpracování této změny dozorem, posudkem statika, vše v rámci jsme obdrželi 50ti procentní dotaci stavebního povolení a ohlášení stavby. Krajského úřadu. Ve správním řízení, Práce prováděly postupně 3 stavební které bude probíhat v roce 2008 mohou firmy. občané jednotlivé změny připomínkovat. Veškerou dokumentaci si mohou Je to záležitost veřejná a občané občané prohlédnout na Obecním úřadě, budou včas upozorněni na případnou stejně tak se mohou podívat do budovy spoluúčast. Většina plánovaných fary. Budovu je také nutno zajistit tak, stavebních míst je na soukromých aby se nepodmáčela dešťovou vodou pozemcích. Obec má bohužel minimum z okapů. takto využitelných pozemků. Podklady pro územní plán Každoročně probíhající opravy komunikací (větší či menší zalepování děr) jsou nedostatečné, ale i v roce 2007 se uskutečnily s 30ti procentní dotací Krajského úřadu. Celková rekonstrukce komunikací bude v rámci větší stavební akce uskutečněna až po odkanalizování Vedrovic a REKONSTRUKCI rozvodu vody po obci. V sázce bude opět finanční připravenost obce s nadějí finanční výpomoci Evropské unie. Pro rok 2008 se žádá opět o finanční dotaci z Programu rozvoje venkova z Krajského úřadu na opravy a zpevnění komunikací (počítá se i s příjezdovou cestou k novému zdroji vody). 2

3 Pomocný ZDROJ VODY bylo lokalizováno místo, provedena všechna náležitá zjištění pro uznatelnost vybudování zkušebního vrtu, vybrána firma, zpracován projekt, aby se mohla v roce 2008 stavba uskutečnit. Krajský úřad poskytl finance na vybudování nového zdroje. Obecní úřad se kromě důležitých technokratických úkolů v roce 2007 vypořádával i s dalšími potřebnostmi života občana naší obce. Děkujeme spolkům, školám i dalším dobrovolníkům,všem, kteří připravili zajímavé a pěkné chvilky občanské sounáležitosti, mezigeneračního prožitku i s využitím historického potenciálu. Vykročení do roku 2008 nebylo bez šrámů. Práce v samosprávě je běh na dlouhou trať, která nám připraví mnohdy nečekané nároky. Těžko uchopitelné jsou některé události mezi nebem a zemí. Poučeni a s pokorou se ohlédněme a zapamatujme si dobré skutky. Jak jinak můžeme cokoliv činit a tvořit do budoucna? Dobré skutky zaslouží poděkování. Financování obce řídí a kontroluje FINANČNÍ VÝBOR, plnění usnesení ze zasedání ZO kontroluje KONTROLNÍ VÝBOR, kulturu, společenský život monitoruje KULTURNÍ VÝBOR. Zastupitelstvo obce má svého zástupce i ve ŠKOLSKÉ RADĚ. Zákon o obcích dává možnost účasti aktivistů (v jednotlivých výborech) z řad OBČANŮ, zájemci se mohou přímo na práci volených orgánů podílet. Prosím, podílejte se! ROK 2008 bude ve znamení pokračování a mnohdy dokončení akcí připravovaných v roce Ve věci odkanalizování Vedrovic a Kubšic proběhlo VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ malého rozsahu na zpracovatele žádosti o dotaci z Evropské unie. Byla vybrána firma Technoexport a.s.. Žadatelem bude obec Vedrovice (i za Kubšice) a další spolupráce s Kubšicemi, kam se budou odvádět odpadní vody, bude ošetřena dohodou, která bude řešit všechny vazby při výstavbě. Bude se teprve schvalovat. Vlastní provoz čističky bude také s Kubšicemi smluvně dotažen. Důležité je získat finanční DOTACI. Podmínkou žádosti je mimo jiné připravenost akce ve stadiu ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. Územní rozhodnutí vyžaduje také podchycení majetkoprávních vztahů vlastníků pozemků, které budou zatíženy stavbou kanalizace. Budou se uzavírat s každým vlastníkem Smlouvy o užívání pozemku a uzavření budoucí smlouvy. Nejednoduchost této záležitosti spočívá v tom, že původních vlastníků je obrovské množství. Jsou roztroušeni po celé republice, mnozí před lety zemřeli, přesto jsou zapsáni v katastru nemovitostí S katastrálním úřadem upřesňujeme společně s projektantem mapové podklady. Nejnovější informace: Nejbližší možný termín k podání žádosti o finance z EU je leden Letošní dubnová výzva se týká obcí, které mají část kanalizace vybudovánu z minulých let a mají povolení k vypouštění odpadních vod do vodoteče. Nový ZDROJ VODY je vyvrtán, probíhá kamerová zkouška a čerpací zkouška. Bude následovat žádost o stavební povolení, dále projektové zpracování výtlačného řadu do vodojemu, vlastní stavba výtlačného řadu, kolaudace, zřízení pásma hygienické ochrany. A BUDE VODY DOST! Rekonstrukce rozvodu po obci by měla probíhat v součinnosti se stavbou kanalizace. 3

4 MUZEUM rekonstrukce fary STRATEGIE ROZVOJE OBCE schválená na zasedání Zastupitelstva obce v části strategické vize a cíle uvádí podporu zařízení sloužících kulturním aktivitám, uchování tradic a kulturního dědictví. Cituji: Vybudování multifunkčního centra pro kulturně společenské aktivity občanů vhodným způsobem spojí hlubokou historii s virtuální současností. V objektu bývalé fary tak vznikne: 1. Obecní knihovna s výpůjčkou 2. Muzeum pro výstavbu exponátů z historie obce 3. Prostory pro realizaci přednášek, koncertů a komornější kulturní akce 4. Prostory pro instalaci internetových počítačů 5. Ve sklepení místo pro instalaci kamenných artefaktů z historie obce, možnost degustace vín a další Podpora rozvoje historického potenciálu a tradic jednotlivých obcí je také náplní činnosti mikroregionu Moravskokrumlovsko. Se záměrem vybudovat MUZEUM byli občané mimo jiné seznamováni v únorovém a srpnovém zpravodaji v roce 2005, v září 2006 a v dubnu V březnu roku 2006 proběhlo shromáždění občanů v sále kulturního domu, kde byl celý záměr (i s obnovou návsi) prezentován. Projekt muzea úzce koresponduje s projektem rekonstrukce kulturního domu. Právě probíhá obnova stavebního řízení KD - to k posílení připravenosti. Je vhodné podotknout, že Evropská unie nebude čekat, až budeme připraveni, my musíme být připraveni na vhodnou příležitost, po roce 2013 se budou peníze shánět mnohem hůře. Jednotlivé výzvy k podávání projektů jsou silně účelové, spektrum možností je sice široké, ale zdaleka ne všechny potřebnosti obcí mohou být financovány z peněz mimonárodních fondů, byť by byly prioritou obce. Při opravě mateřské školy budovy FARY v roce 1959 zanechali zedníci a dělníci vzpomínkový list. Byl objeven ve zdivu letos, není to první písemnost určená naší a budoucí generaci. Ať chceme nebo nechceme, minulost nás pořád oslovuje. Lokalita PÍSNIKY využití tohoto území se nabízelo před několika lety s odkazem na zkvalitnění tohoto prostoru ve prospěch občanů, hlavně mládeže, rodičů s malými dětmi, seniorů. Zájem o tento prostor korespondoval i s návrhem plánu Územního systému ekologické stability, který je podkladem územního plánu a bude povinností každé obce mít tento plán zpracován v rámci krajské koncepce. Název vinařská ulička vznikl z potřeby tematické dotační nabídky vinařského svazku Daníž, jehož jsme byli členy. Členství bylo z rozhodnutím Zastupitelstva obce v minulém volebním období zrušeno. Zpravodaj obce informoval o využití tohoto území - klidová posezení na lavičkách, možnost táboráku, taneční parket a posezení ve svahu (koncerty, taneční zábavy, divadelní představení), crosová dráha pro cyklisty. Možná zastavení cyklistů i dalších turistů by mohla zpestřit i ochutnávka v otevřeném sklepě. Památeční lípy, které také čeká ozdravující zásah doplnila LÍPA PŘÁTELSTVÍ s belgickým Achelem. Projekt se zatím neuskutečnil, zůstalo jenom u plánu. Díky patří všem, kteří se snažili prostor kultivovat. Další osud tohoto záměru, který schválilo Zastupitelstvo obce ve volebním období l je otevřen. Nikdo se nemusí domnívat, že jde o Potěmkinovu vesničku. Budova obecního úřadu se bude na základě výsledků Energetického auditu zateplovat. Výměna oken, dveří, nová fasáda a další úpravy si vyžádají určité finanční prostředky, ale do budoucna zaručí úspory provozního rázu. Vše bude schvalovat Zastupitelstvo obce, finance se budou zajišťovat z dotací. Časový horizont uskutečnění záměru není ještě znám Financování obce bylo ve zpravodaji mnohokrát vysvětlováno. Závěrečný účet roku 2007 uveřejníme společně s dalšími finančními rozbory v příštím čísle zpravodaje. Jako starostka obce děkuji všem občanům, kteří se dobře starají o okolí svého bydlení. Od cizích návštěv na úřadě často slyšíme, jak jsme pěkná, čistá, a klidná obec. Žádosti o bydlení nestačíme uspokojovat. Určitě jsme zanedbaní pouze v rámci nedostatku finančních prostředků. Hodně financí máme v projektech, ale bez nich nejde 4

5 uskutečnit žádná rekonstrukce ani oprava či investice. Jsme obcí s nízkými vlastními příjmy a závislost na dotacích je značná. Dotační peníze nejsou nárokové a je jich málo. A není to tak, že obec si naplánuje akci a pak žádá dotaci, ale postup je opačný. Různé fondy, ministerstva, mezinárodní instituce vyhlásí dotační program, ten je dost omezující a také se často mění dle politického klimatu. Veřejná správa to nemá lehké, nejsou stanoveny standardy fungování obcí a to pak vede k ohromným rozdílům ve vybavení obcí. Víte, jak to musí mrzet právě toho starostu méně vybavené obce? Moc. Anna Gigimovová, starostka obce Odpadové hospodářství Máme za sebou půlroční zkušební dobu se spoluprací s firmou SITA CZ a.s. Byly přidány kontejnery v místě před Vidlákovými papír, sklo, ke škole plasty. Adresa firmy pro případný kontakt: SITA CZ a.s. Divize JIH Holzova 14/ Brno V případě připomínek se můžete obrátit na Obecní úřad, spolupráce s firmou je dobrá a funkční. Kontejnery máme v pronájmu, proto žádáme o slušné zacházení. A dodržování podmínek uskladňování jednotlivého odpadu. PET LAHVE prosíme pomačkat!!!! Děkujeme občanům, kteří se raději zeptají co mohou a co nemohou dát do kontejnerů. OÚ vždy každému občanovi poradí. U školy: PET láhve (plasty) U transformátoru: papír, PET láhve (plasty), sklo I původní portály mají své kouzlo Vyhláška o odpadech stanovuje poplatek 400,- Kč pro fyzické osoby. Podnikatelé jsou povinni uzavřít s firmou zabývající se odpadovým hospodářství SMLOUVU o likvidaci odpadu z podnikání. Obec má právo vyžádat si právě od podnikatelů předložení smlouvy a doklady o zaplacení firmou odvezeného a uloženého odpadu. Vyzýváme všechny občany, aby dodržovali zákon a byli ukáznění při ukládání odpadů. Do Chrasti se vozí v rámci rekultivace jenom odpad z bouraček a odpad ze zahrádek. Koncem května bude do obce přistaven opět velkoobjemový kontejner, do kterého se ukládá odpad větších rozměrů a nepatří tam odpad, který třídíme železo, papír, sklo, pet lahve, odpad nebezpečný (např. pneumatiky). Nebezpečný odpad má zvláštní režim ukládání. Obec sběr nebezpečného odpadu vždy dopředu avízuje. Pod Skalami: papír, PET láhve (plasty) - pomačkat, sklo U Galášů: papír, PET láhve, sklo U Vidláků: PET láhve, sklo, papír 5

6 Důležité oznámení občanům KULTURNÍ KALENDÁŘ na rok 2008 Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Srpen: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Koncert skupiny Lukáše Havla Radost v Betlémě Ostatková zábava Zahrádkářský ple Školní ples Maškarní ples pro děti Večer pro důchodce Pálení čarodějnic Den obce Zájezd na květinovou prodejní výstavu Den matek v místní sokolovně Varhanní a houslový koncert v místním kostele Den dětí Rybářské závody Letní myslivecký karneval Tradiční ROZMARÝNOVÉ hody s ochutnávkou vína Večer pro důchodce Vzpomínka vzniku republiky Lampionový průvod s ohňostrojem Čertíci na návsi Živý Betlém... Myslivecká poslední leč Silvestr s ohňostrojem na návsi Akce připravily spolky, školy, OÚ Pozvánka na Den obce Pozvání obdržíte písemně na plakátku. Jarně a prvomájově komponovaný den obohatí promítnutí filmu Byla láska v hlavní roli s Jiřím Liškou z Vedrovic. Promítnutí filmu se uskuteční v místní škole. V budově bývalé fary, která je v rekonstrukci, přesto s možnostmi uskutečnění výstavy Paměť Vedrovic. Představíme depozitář budoucího muzea bude na co se dívat. Siréna JADERNÉ ELEKTRÁRNY, která má signalizovat případný únik radiace při havárii jaderné elektrárny může být automaticky spuštěna i při požáru. Stalo se tak v sobotu v 19,30 hodin, kdy hořel srub v lokalitě mimo zastavěnou část obce. Sirénu v podobných případech spouští krajští hasiči dálkově a svolávají tím dobrovolné hasiče v obci. Jinak siréna houká zkušebně každou první středu v měsíci a doufejme, že nikdy nebude muset signalizovat únik radiace. Občany ujišťujeme, že v případě skutečné havárie Jaderné elektrárny budou včas a podrobně informováni. Vedrovická pošta Jsme rádi, že ve Vedrovicích máme alespoň poštu podací.potřebujeme tuto instituci, která doposud funguje k spokojenosti našich občanů. Byla by velká škoda, kdyby nám poštovní úřad při chystané reorganizaci zrušili. Podmínkou zachování pošty je a bude její návštěvnost a využitelnost všech jejích služeb. Vyzýváme proto občany: Využívejte služeb naší pošty, vedoucí paní Hana Břinková Vás ráda uvidí a poskytne Vám kvalitní poštovní obsluhu. Pošta zprostředkovává : životní pojištění + pojištění úhrady pobytu v nemocnici pojištění domácnosti a staveb pojištění povinné ručení penzijní připojištění stavební spoření úvěry hypotéční, na bydlení, na studium, auto i hotovostní úvěry účty pro fyzické osoby účty pro děti Junior a mini účty pro podnikatele a organizace účty pro neziskové organizace 6

7 VĚTRNÉ VODOVODNÍ KOLO Větrné kolo se nachází na obecním pozemku p.č.52/1. V roce 1912 vzniklo VODOVODNÍ DRUŽSTVO, které se postaralo o zřízení větrného kola, sloužícího k rozvodu vody v části obce. O členech družstva a členství v družstvu budeme informovat v příštím vydání zpravodaje. V roce 1945 bylo větrné kolo převedeno do správy MNV. Od roku 1950 byla voda čerpána již čerpadlem. V roce 1930 kolo spadlo. Opravu, která byla finančně náročná financovali členové vodovodního družstva. Větrné kolo bylo poškozeno poslední vichřicí. Obecní úřad jedná ve věci opravy (obec zodpovídá za údržbu a bezpečnost stavby) s TECHNICKÝM MUZEEM BRNO, STAVEBNÍM ÚŘA- DEM, STATIKEM, PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM, SIGMOU HRANICE, MI- NISTERSTVEM KULTURY. Kolo se musí demontovat, repasovat odbornou firmou, nosnou konstrukci posoudí statik. Naše větrné kolo chce ČESKÁ TELEVIZE zařadit do připravovaného seriálu o vodních a větrných mlýnech (známý je pořad o památných stromech, rozhlednách, pražských věžích). Tato skutečnost by jistě přispěla ke zviditelnění Vedrovic v rámci cestovního ruchu. Fotky větrného kola po vichřici 7

8 O finance na dětské hřiště jsme několikrát žádali - otiskujeme část žádosti na krajský úřad - Neuspěli jsme. Momentálně je odevzdána žádost na MMR. 8

9 VEDROVICKÁ NÁVES Zdůvodnění nezbytnosti řešení projektových prací Náves je centrem obce, je zde soustředěná občanská vybavenost. Obec v posledních letech etapizovaně investovala vlastní i dotační prostředky do projektových příprav spojených s regenerací, modernizací či přestavbou objektů v jejím vlastnictví. Jedná se zejména o kulturní dům, kulturně informační centrum (včetně rekonstrukce knihovny) obce provázané s muzejní expozicí, zčásti rovněž obecní úřad a škola. Řešení využití objektů pro veřejné účely je velmi úzce provázáno s potřebou řešit okolí. Jedná se zejména o dopravní a provozní vazby, řešení ploch veřejné zeleně a dalších prvků zvyšující význam a obytnost centrální části obce. Pro využití objektů občanské vybavenosti a provozu na návsi je naprosto nevyhnutelné řešit zklidnění provozu na hlavní komunikaci, parkování (ve vztahu k požadované kapacitě a využití objektů občanské vybavenosti) a další vazby a využití uvnitř ploch veřejné zeleně, kde se nejedná pouze o regeneraci zeleně jako takové, ale o dovybavení potřebnými prvky (lavičky, odpadkové koše, informační tabule, dětské hřiště, osvětlení, apod.). Investice do projektové přípravy exteriéru (návsi) je závěrečnou etapou projektových příprav k dořešení celého komplexu tohoto veřejného prostoru. Projekt pro stavební povolení (nebo příp. PD UR a PD SP) je nezbytný s ohledem na možné začlenění do projektových žádostí v rámci rekonstrukcí klíčových staveb. Součástí dokumentace bude: řešení dopravní (stanoviště autobusových zastávek zastávky, přechody pro chodce, zklidnění dopravy, pojízdné a pochůzné povrchy včetně řešení odvodnění), řešení architektonické a urbanistické - celkový jednotný vzhled návesního prostoru, regenerace zeleně, řešení zpevněných povrchů pochůzných, vybavení mobiliářem, apod. Vzhledem k možné šanci získávat prostředky na financování projektů obcí v letech , je vhodné kromě náročné investice do splaškové kanalizace využít veškeré úsilí k investicím právě do prostoru návsi, které pozvednou kvalitu života v obci, její vzhled v duchu tradice i modernizace a zvýší prestiž obce s významnou historií. V rámci čerpání předchozích dotací je třeba proměnit proinvestované prostředky z projektových příprav do reálné podoby. Ing. Jitka Schneiderová, Ing. Adolf Jebavý 9 K nahlédnutí na OÚ

10 Moravskokrumlovsko Nová obrazová publikace 10 Chvála krajiny tří krasavic Jarmila Kocourková: Kraj schovaných řek. Vydal mikroregion Moravskokrumlovsko, Moravský Krumlov 2007, 146 str. Knihu skvělých černobílých fotografií krajiny středních toků řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné komponovala Jamiila Kocourková jako dvanáctidílný chvalozpěv. Komponovala, ne pouze sestavila, neboť soubor krásných fotografií v knize má promyšlenou dramatickou skladbu, takovou jako mají všechny výtečné diafony Jarmily Kocourkové, zasahující hluboce každého, kdo měl možnost je v autorčině originálriím provedení spatřit. Pro svůj knižní opus Jarmila Kocourková vybrala 137 vlastních fotografií, doplnila je čtyřmi snímky přítele Jaroslava Horáka a dvěma kresbami Vladimíra Černého. Kraj schovaných řek se v knize představuje vnímavému čtenáři ve dvanácti částech, tvořených soubory fotografií, z nichž každý je uveden krátkým esejem, výtečně napsaným jako svébytné laudatio. Úvodní soubor těch nejkrásnějších fotografií se nazývá Chvála kraje schovaných řek, následuje Chvála šumění a pak přichází na řadu Pocta ztraceným mlýnům, nostalgické lamento se snímky jedenácti starých mlýnů, které zanikly pod vodami přehrad Dalešice a Mohelno. Putování poříční krajinou pokračuje Chválou splavů, Chválou ticha, Chválou paměti kamene a Chválou květin. Následuje Chvála Haugwitzů, připomínka výsledků činnosti moravské větve šlechtického rodu, který se naučil obhospodařovat krajinu tak, aby dávala chleba a byla přitom potěšením pro oko. Přes Chválu stromů, Chválu slepencového kraje a Chválu jara ve vzduchu se dostaneme až k závěrečné Chvále zamyšlení, kde se nad snímkem kapličky v zaniklé vesnici Lipňany s pozadím chladících věží jaderné elektrárny Dukovany můžeme s autorkou zamyslet nad tím, jak část krajiny poznamenala technická díla. Jarmila Kocourková fotografovala zamilovanou krajinu kaňonovitých údolí tří západomoravských řek celý život, ve všech ročních obdobích, od mlhavých jiter po večery, kdy v krajině řek nastává ticho a klid, který zalévá naši duši i celý kraj až k dalekým obzorům a pak výš k černému nebi plnému hvězd. Podařilo se jí vytvořit sličnou publikaci, která vyzývá milovníky přírody k putování krajinou těchto krásných říčních údolí. Současně je kniha i tichým, ale naléhavým mementem. Nenápadnou tečkou je v závěrečném seznamu označeno 41 fotografií krajiny a objektů, které již nikdy nespatříme, neboť zanikly pod vodami přehrad na řece Jihlavě. Jitka Schneiderová, která podnítila vytáhnutí zásuvek s negativy a pomohla knížku realizovat, může být spokojena, neboť touto unikátní publikací se obce moravskokrumlovského mikroregionu mohou právem pyšnit. Pochválit je třeba tiskárnu (CETA Brno), které se podařilo vytisknout knížku tak, že nejen čtenáře, ale i na kvalitu reprodukcí velmi náročnou autorku by mohl výsledek uspokojit. Vydal Mikroregion Moravskokrumlovsko - kniha je k dostání na obecním úřadě. Antonín Buček

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Místo: v kině, začátek zasedání: 18:00 Přítomni: A. Novák, J. Kotalík, Z. Černý, J. Vocílka, P. Šitner, J. Dvořák, A. Picka, J. Čapek, V.

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal, p. Pokorná Omluveni: p. Hanykýř, p.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více