VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH"

Transkript

1 DUBEN 2008 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Venkov není jen ten pozemek, je to také kulturní krajina, vzdělávaná po tisíciletí. Je to v neposlední řadě svět hodnot, které se z měst vytrácejí mnohem rychleji než z venkova. Venkov je ten kus světa, bez kterého by byla naše země brzy pustá a bezútěšná. Z obsahu: Společenská kronika Odpadové hospodářství Když zastupitelé zasedají Prostor pro děti a mládež Aktivity radnice Paměť stromů Kytice na hrob Odběr vody podle zákona Objev nejstarších dolů Kulturní kalendář Školy ve fotografii Větrné kolo Moravskokrumlovsko Vedrovice proti toku času

2 RADNICE INFORMUJE ROK 2007 Veřejná správa obce byla vykonávána prostřednictvím státní správy a hlavně SAMOSPRÁVY obdobně jako v letech předešlých. Zastupitelstvo obce zvolené na podzim roku 2006 se sešlo na zasedáních 11 x. Zasedání jsou vždy veřejná. Zápisy jsou zveřejňovány na nástěnce ve vestibulu Obecního úřadu a na webových stránkách obce Činnost roku 2007 byla zaměřena na pokračování prací zahájených v roce 2006 i 2005, což potvrzuje skutečnost, že uskutečňování strategie rozvoje Vedrovic je dlouhodobější záležitostí. V březnu roku 2006 byla veřejnost seznámena na shromáždění občanů v sále kulturního domu s postupem přípravných prací na ODKANALIZOVÁNÍ Vedrovic a občané byli ještě ne úplně podrobně seznámeni s připravovanou stavbou. Rok 2007 již konkrétněji směřoval k územnímu řízení a k možnostem financování stavby z dotačního programu Evropské unie (roky ). Zastupitelstvo obce absolvovalo setkání s odborníky projektování, financování. ZASTAVOVACÍ STUDIE obce v lokalitě silnice do Kubšic obsahuje 12 stavebních míst. Infrastruktura stavebních míst - plyn - byla vybudována a zkolaudována. Energetická síť byla nasmlouvána k uskutečnění roku Nezdařilo se odkoupit všechna stavební místa od soukromých osob. Změna Územního plánu v srpnu 2008 rozšíří dosavadní možnost výstavby v dané lokalitě (v současnosti je připraveno území ke stavebnímu řízení pro 10 rodinných domů). Investiční záměr rekonstrukce BUDOVY FARY byl v roce 2007 opět o kousek posunut v režimu přípravných prací s dotační injekcí Krajského úřadu s tím, že v roce 2008 obec požádá Evropskou unii - KOMPLETNÍ POZEMKOVÉ dotační program ROP. Je možné získat tolik prostředků, že obec bude muset ÚPRAVY - žádost si vyžádala souhlas vlastníků 51 % půdy. kofinancovat, tj. doplácet z vlastních Sloučení katastrů Zábrdovice zdrojů pouze malou finanční částku. Vedrovice odsouhlasilo více jak Bylo by vynikající, kdyby to vyšlo! Také by bylo příjemnější, kdyby se konečně dořešilo s EU předfinancování záloh 75 % občanů. Správní řízení včetně REBONITACE půdy a slučování dvou katastrů zahajuje v roce a etapizace staveb (právě v souvislosti ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - s dotačními prostředky). cílem je nalezení zastavitelných ploch Práce, které byly doposud provedeny, pro venkovské bydlení pro uspokojení probíhaly na základě projektové velkého zájmu žadatelů o bydlení ve dokumentace s technickým a stavebním Vedrovicích. Na zpracování této změny dozorem, posudkem statika, vše v rámci jsme obdrželi 50ti procentní dotaci stavebního povolení a ohlášení stavby. Krajského úřadu. Ve správním řízení, Práce prováděly postupně 3 stavební které bude probíhat v roce 2008 mohou firmy. občané jednotlivé změny připomínkovat. Veškerou dokumentaci si mohou Je to záležitost veřejná a občané občané prohlédnout na Obecním úřadě, budou včas upozorněni na případnou stejně tak se mohou podívat do budovy spoluúčast. Většina plánovaných fary. Budovu je také nutno zajistit tak, stavebních míst je na soukromých aby se nepodmáčela dešťovou vodou pozemcích. Obec má bohužel minimum z okapů. takto využitelných pozemků. Podklady pro územní plán Každoročně probíhající opravy komunikací (větší či menší zalepování děr) jsou nedostatečné, ale i v roce 2007 se uskutečnily s 30ti procentní dotací Krajského úřadu. Celková rekonstrukce komunikací bude v rámci větší stavební akce uskutečněna až po odkanalizování Vedrovic a REKONSTRUKCI rozvodu vody po obci. V sázce bude opět finanční připravenost obce s nadějí finanční výpomoci Evropské unie. Pro rok 2008 se žádá opět o finanční dotaci z Programu rozvoje venkova z Krajského úřadu na opravy a zpevnění komunikací (počítá se i s příjezdovou cestou k novému zdroji vody). 2

3 Pomocný ZDROJ VODY bylo lokalizováno místo, provedena všechna náležitá zjištění pro uznatelnost vybudování zkušebního vrtu, vybrána firma, zpracován projekt, aby se mohla v roce 2008 stavba uskutečnit. Krajský úřad poskytl finance na vybudování nového zdroje. Obecní úřad se kromě důležitých technokratických úkolů v roce 2007 vypořádával i s dalšími potřebnostmi života občana naší obce. Děkujeme spolkům, školám i dalším dobrovolníkům,všem, kteří připravili zajímavé a pěkné chvilky občanské sounáležitosti, mezigeneračního prožitku i s využitím historického potenciálu. Vykročení do roku 2008 nebylo bez šrámů. Práce v samosprávě je běh na dlouhou trať, která nám připraví mnohdy nečekané nároky. Těžko uchopitelné jsou některé události mezi nebem a zemí. Poučeni a s pokorou se ohlédněme a zapamatujme si dobré skutky. Jak jinak můžeme cokoliv činit a tvořit do budoucna? Dobré skutky zaslouží poděkování. Financování obce řídí a kontroluje FINANČNÍ VÝBOR, plnění usnesení ze zasedání ZO kontroluje KONTROLNÍ VÝBOR, kulturu, společenský život monitoruje KULTURNÍ VÝBOR. Zastupitelstvo obce má svého zástupce i ve ŠKOLSKÉ RADĚ. Zákon o obcích dává možnost účasti aktivistů (v jednotlivých výborech) z řad OBČANŮ, zájemci se mohou přímo na práci volených orgánů podílet. Prosím, podílejte se! ROK 2008 bude ve znamení pokračování a mnohdy dokončení akcí připravovaných v roce Ve věci odkanalizování Vedrovic a Kubšic proběhlo VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ malého rozsahu na zpracovatele žádosti o dotaci z Evropské unie. Byla vybrána firma Technoexport a.s.. Žadatelem bude obec Vedrovice (i za Kubšice) a další spolupráce s Kubšicemi, kam se budou odvádět odpadní vody, bude ošetřena dohodou, která bude řešit všechny vazby při výstavbě. Bude se teprve schvalovat. Vlastní provoz čističky bude také s Kubšicemi smluvně dotažen. Důležité je získat finanční DOTACI. Podmínkou žádosti je mimo jiné připravenost akce ve stadiu ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. Územní rozhodnutí vyžaduje také podchycení majetkoprávních vztahů vlastníků pozemků, které budou zatíženy stavbou kanalizace. Budou se uzavírat s každým vlastníkem Smlouvy o užívání pozemku a uzavření budoucí smlouvy. Nejednoduchost této záležitosti spočívá v tom, že původních vlastníků je obrovské množství. Jsou roztroušeni po celé republice, mnozí před lety zemřeli, přesto jsou zapsáni v katastru nemovitostí S katastrálním úřadem upřesňujeme společně s projektantem mapové podklady. Nejnovější informace: Nejbližší možný termín k podání žádosti o finance z EU je leden Letošní dubnová výzva se týká obcí, které mají část kanalizace vybudovánu z minulých let a mají povolení k vypouštění odpadních vod do vodoteče. Nový ZDROJ VODY je vyvrtán, probíhá kamerová zkouška a čerpací zkouška. Bude následovat žádost o stavební povolení, dále projektové zpracování výtlačného řadu do vodojemu, vlastní stavba výtlačného řadu, kolaudace, zřízení pásma hygienické ochrany. A BUDE VODY DOST! Rekonstrukce rozvodu po obci by měla probíhat v součinnosti se stavbou kanalizace. 3

4 MUZEUM rekonstrukce fary STRATEGIE ROZVOJE OBCE schválená na zasedání Zastupitelstva obce v části strategické vize a cíle uvádí podporu zařízení sloužících kulturním aktivitám, uchování tradic a kulturního dědictví. Cituji: Vybudování multifunkčního centra pro kulturně společenské aktivity občanů vhodným způsobem spojí hlubokou historii s virtuální současností. V objektu bývalé fary tak vznikne: 1. Obecní knihovna s výpůjčkou 2. Muzeum pro výstavbu exponátů z historie obce 3. Prostory pro realizaci přednášek, koncertů a komornější kulturní akce 4. Prostory pro instalaci internetových počítačů 5. Ve sklepení místo pro instalaci kamenných artefaktů z historie obce, možnost degustace vín a další Podpora rozvoje historického potenciálu a tradic jednotlivých obcí je také náplní činnosti mikroregionu Moravskokrumlovsko. Se záměrem vybudovat MUZEUM byli občané mimo jiné seznamováni v únorovém a srpnovém zpravodaji v roce 2005, v září 2006 a v dubnu V březnu roku 2006 proběhlo shromáždění občanů v sále kulturního domu, kde byl celý záměr (i s obnovou návsi) prezentován. Projekt muzea úzce koresponduje s projektem rekonstrukce kulturního domu. Právě probíhá obnova stavebního řízení KD - to k posílení připravenosti. Je vhodné podotknout, že Evropská unie nebude čekat, až budeme připraveni, my musíme být připraveni na vhodnou příležitost, po roce 2013 se budou peníze shánět mnohem hůře. Jednotlivé výzvy k podávání projektů jsou silně účelové, spektrum možností je sice široké, ale zdaleka ne všechny potřebnosti obcí mohou být financovány z peněz mimonárodních fondů, byť by byly prioritou obce. Při opravě mateřské školy budovy FARY v roce 1959 zanechali zedníci a dělníci vzpomínkový list. Byl objeven ve zdivu letos, není to první písemnost určená naší a budoucí generaci. Ať chceme nebo nechceme, minulost nás pořád oslovuje. Lokalita PÍSNIKY využití tohoto území se nabízelo před několika lety s odkazem na zkvalitnění tohoto prostoru ve prospěch občanů, hlavně mládeže, rodičů s malými dětmi, seniorů. Zájem o tento prostor korespondoval i s návrhem plánu Územního systému ekologické stability, který je podkladem územního plánu a bude povinností každé obce mít tento plán zpracován v rámci krajské koncepce. Název vinařská ulička vznikl z potřeby tematické dotační nabídky vinařského svazku Daníž, jehož jsme byli členy. Členství bylo z rozhodnutím Zastupitelstva obce v minulém volebním období zrušeno. Zpravodaj obce informoval o využití tohoto území - klidová posezení na lavičkách, možnost táboráku, taneční parket a posezení ve svahu (koncerty, taneční zábavy, divadelní představení), crosová dráha pro cyklisty. Možná zastavení cyklistů i dalších turistů by mohla zpestřit i ochutnávka v otevřeném sklepě. Památeční lípy, které také čeká ozdravující zásah doplnila LÍPA PŘÁTELSTVÍ s belgickým Achelem. Projekt se zatím neuskutečnil, zůstalo jenom u plánu. Díky patří všem, kteří se snažili prostor kultivovat. Další osud tohoto záměru, který schválilo Zastupitelstvo obce ve volebním období l je otevřen. Nikdo se nemusí domnívat, že jde o Potěmkinovu vesničku. Budova obecního úřadu se bude na základě výsledků Energetického auditu zateplovat. Výměna oken, dveří, nová fasáda a další úpravy si vyžádají určité finanční prostředky, ale do budoucna zaručí úspory provozního rázu. Vše bude schvalovat Zastupitelstvo obce, finance se budou zajišťovat z dotací. Časový horizont uskutečnění záměru není ještě znám Financování obce bylo ve zpravodaji mnohokrát vysvětlováno. Závěrečný účet roku 2007 uveřejníme společně s dalšími finančními rozbory v příštím čísle zpravodaje. Jako starostka obce děkuji všem občanům, kteří se dobře starají o okolí svého bydlení. Od cizích návštěv na úřadě často slyšíme, jak jsme pěkná, čistá, a klidná obec. Žádosti o bydlení nestačíme uspokojovat. Určitě jsme zanedbaní pouze v rámci nedostatku finančních prostředků. Hodně financí máme v projektech, ale bez nich nejde 4

5 uskutečnit žádná rekonstrukce ani oprava či investice. Jsme obcí s nízkými vlastními příjmy a závislost na dotacích je značná. Dotační peníze nejsou nárokové a je jich málo. A není to tak, že obec si naplánuje akci a pak žádá dotaci, ale postup je opačný. Různé fondy, ministerstva, mezinárodní instituce vyhlásí dotační program, ten je dost omezující a také se často mění dle politického klimatu. Veřejná správa to nemá lehké, nejsou stanoveny standardy fungování obcí a to pak vede k ohromným rozdílům ve vybavení obcí. Víte, jak to musí mrzet právě toho starostu méně vybavené obce? Moc. Anna Gigimovová, starostka obce Odpadové hospodářství Máme za sebou půlroční zkušební dobu se spoluprací s firmou SITA CZ a.s. Byly přidány kontejnery v místě před Vidlákovými papír, sklo, ke škole plasty. Adresa firmy pro případný kontakt: SITA CZ a.s. Divize JIH Holzova 14/ Brno V případě připomínek se můžete obrátit na Obecní úřad, spolupráce s firmou je dobrá a funkční. Kontejnery máme v pronájmu, proto žádáme o slušné zacházení. A dodržování podmínek uskladňování jednotlivého odpadu. PET LAHVE prosíme pomačkat!!!! Děkujeme občanům, kteří se raději zeptají co mohou a co nemohou dát do kontejnerů. OÚ vždy každému občanovi poradí. U školy: PET láhve (plasty) U transformátoru: papír, PET láhve (plasty), sklo I původní portály mají své kouzlo Vyhláška o odpadech stanovuje poplatek 400,- Kč pro fyzické osoby. Podnikatelé jsou povinni uzavřít s firmou zabývající se odpadovým hospodářství SMLOUVU o likvidaci odpadu z podnikání. Obec má právo vyžádat si právě od podnikatelů předložení smlouvy a doklady o zaplacení firmou odvezeného a uloženého odpadu. Vyzýváme všechny občany, aby dodržovali zákon a byli ukáznění při ukládání odpadů. Do Chrasti se vozí v rámci rekultivace jenom odpad z bouraček a odpad ze zahrádek. Koncem května bude do obce přistaven opět velkoobjemový kontejner, do kterého se ukládá odpad větších rozměrů a nepatří tam odpad, který třídíme železo, papír, sklo, pet lahve, odpad nebezpečný (např. pneumatiky). Nebezpečný odpad má zvláštní režim ukládání. Obec sběr nebezpečného odpadu vždy dopředu avízuje. Pod Skalami: papír, PET láhve (plasty) - pomačkat, sklo U Galášů: papír, PET láhve, sklo U Vidláků: PET láhve, sklo, papír 5

6 Důležité oznámení občanům KULTURNÍ KALENDÁŘ na rok 2008 Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Srpen: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Koncert skupiny Lukáše Havla Radost v Betlémě Ostatková zábava Zahrádkářský ple Školní ples Maškarní ples pro děti Večer pro důchodce Pálení čarodějnic Den obce Zájezd na květinovou prodejní výstavu Den matek v místní sokolovně Varhanní a houslový koncert v místním kostele Den dětí Rybářské závody Letní myslivecký karneval Tradiční ROZMARÝNOVÉ hody s ochutnávkou vína Večer pro důchodce Vzpomínka vzniku republiky Lampionový průvod s ohňostrojem Čertíci na návsi Živý Betlém... Myslivecká poslední leč Silvestr s ohňostrojem na návsi Akce připravily spolky, školy, OÚ Pozvánka na Den obce Pozvání obdržíte písemně na plakátku. Jarně a prvomájově komponovaný den obohatí promítnutí filmu Byla láska v hlavní roli s Jiřím Liškou z Vedrovic. Promítnutí filmu se uskuteční v místní škole. V budově bývalé fary, která je v rekonstrukci, přesto s možnostmi uskutečnění výstavy Paměť Vedrovic. Představíme depozitář budoucího muzea bude na co se dívat. Siréna JADERNÉ ELEKTRÁRNY, která má signalizovat případný únik radiace při havárii jaderné elektrárny může být automaticky spuštěna i při požáru. Stalo se tak v sobotu v 19,30 hodin, kdy hořel srub v lokalitě mimo zastavěnou část obce. Sirénu v podobných případech spouští krajští hasiči dálkově a svolávají tím dobrovolné hasiče v obci. Jinak siréna houká zkušebně každou první středu v měsíci a doufejme, že nikdy nebude muset signalizovat únik radiace. Občany ujišťujeme, že v případě skutečné havárie Jaderné elektrárny budou včas a podrobně informováni. Vedrovická pošta Jsme rádi, že ve Vedrovicích máme alespoň poštu podací.potřebujeme tuto instituci, která doposud funguje k spokojenosti našich občanů. Byla by velká škoda, kdyby nám poštovní úřad při chystané reorganizaci zrušili. Podmínkou zachování pošty je a bude její návštěvnost a využitelnost všech jejích služeb. Vyzýváme proto občany: Využívejte služeb naší pošty, vedoucí paní Hana Břinková Vás ráda uvidí a poskytne Vám kvalitní poštovní obsluhu. Pošta zprostředkovává : životní pojištění + pojištění úhrady pobytu v nemocnici pojištění domácnosti a staveb pojištění povinné ručení penzijní připojištění stavební spoření úvěry hypotéční, na bydlení, na studium, auto i hotovostní úvěry účty pro fyzické osoby účty pro děti Junior a mini účty pro podnikatele a organizace účty pro neziskové organizace 6

7 VĚTRNÉ VODOVODNÍ KOLO Větrné kolo se nachází na obecním pozemku p.č.52/1. V roce 1912 vzniklo VODOVODNÍ DRUŽSTVO, které se postaralo o zřízení větrného kola, sloužícího k rozvodu vody v části obce. O členech družstva a členství v družstvu budeme informovat v příštím vydání zpravodaje. V roce 1945 bylo větrné kolo převedeno do správy MNV. Od roku 1950 byla voda čerpána již čerpadlem. V roce 1930 kolo spadlo. Opravu, která byla finančně náročná financovali členové vodovodního družstva. Větrné kolo bylo poškozeno poslední vichřicí. Obecní úřad jedná ve věci opravy (obec zodpovídá za údržbu a bezpečnost stavby) s TECHNICKÝM MUZEEM BRNO, STAVEBNÍM ÚŘA- DEM, STATIKEM, PAMÁTKOVÝM ÚŘADEM, SIGMOU HRANICE, MI- NISTERSTVEM KULTURY. Kolo se musí demontovat, repasovat odbornou firmou, nosnou konstrukci posoudí statik. Naše větrné kolo chce ČESKÁ TELEVIZE zařadit do připravovaného seriálu o vodních a větrných mlýnech (známý je pořad o památných stromech, rozhlednách, pražských věžích). Tato skutečnost by jistě přispěla ke zviditelnění Vedrovic v rámci cestovního ruchu. Fotky větrného kola po vichřici 7

8 O finance na dětské hřiště jsme několikrát žádali - otiskujeme část žádosti na krajský úřad - Neuspěli jsme. Momentálně je odevzdána žádost na MMR. 8

9 VEDROVICKÁ NÁVES Zdůvodnění nezbytnosti řešení projektových prací Náves je centrem obce, je zde soustředěná občanská vybavenost. Obec v posledních letech etapizovaně investovala vlastní i dotační prostředky do projektových příprav spojených s regenerací, modernizací či přestavbou objektů v jejím vlastnictví. Jedná se zejména o kulturní dům, kulturně informační centrum (včetně rekonstrukce knihovny) obce provázané s muzejní expozicí, zčásti rovněž obecní úřad a škola. Řešení využití objektů pro veřejné účely je velmi úzce provázáno s potřebou řešit okolí. Jedná se zejména o dopravní a provozní vazby, řešení ploch veřejné zeleně a dalších prvků zvyšující význam a obytnost centrální části obce. Pro využití objektů občanské vybavenosti a provozu na návsi je naprosto nevyhnutelné řešit zklidnění provozu na hlavní komunikaci, parkování (ve vztahu k požadované kapacitě a využití objektů občanské vybavenosti) a další vazby a využití uvnitř ploch veřejné zeleně, kde se nejedná pouze o regeneraci zeleně jako takové, ale o dovybavení potřebnými prvky (lavičky, odpadkové koše, informační tabule, dětské hřiště, osvětlení, apod.). Investice do projektové přípravy exteriéru (návsi) je závěrečnou etapou projektových příprav k dořešení celého komplexu tohoto veřejného prostoru. Projekt pro stavební povolení (nebo příp. PD UR a PD SP) je nezbytný s ohledem na možné začlenění do projektových žádostí v rámci rekonstrukcí klíčových staveb. Součástí dokumentace bude: řešení dopravní (stanoviště autobusových zastávek zastávky, přechody pro chodce, zklidnění dopravy, pojízdné a pochůzné povrchy včetně řešení odvodnění), řešení architektonické a urbanistické - celkový jednotný vzhled návesního prostoru, regenerace zeleně, řešení zpevněných povrchů pochůzných, vybavení mobiliářem, apod. Vzhledem k možné šanci získávat prostředky na financování projektů obcí v letech , je vhodné kromě náročné investice do splaškové kanalizace využít veškeré úsilí k investicím právě do prostoru návsi, které pozvednou kvalitu života v obci, její vzhled v duchu tradice i modernizace a zvýší prestiž obce s významnou historií. V rámci čerpání předchozích dotací je třeba proměnit proinvestované prostředky z projektových příprav do reálné podoby. Ing. Jitka Schneiderová, Ing. Adolf Jebavý 9 K nahlédnutí na OÚ

10 Moravskokrumlovsko Nová obrazová publikace 10 Chvála krajiny tří krasavic Jarmila Kocourková: Kraj schovaných řek. Vydal mikroregion Moravskokrumlovsko, Moravský Krumlov 2007, 146 str. Knihu skvělých černobílých fotografií krajiny středních toků řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné komponovala Jamiila Kocourková jako dvanáctidílný chvalozpěv. Komponovala, ne pouze sestavila, neboť soubor krásných fotografií v knize má promyšlenou dramatickou skladbu, takovou jako mají všechny výtečné diafony Jarmily Kocourkové, zasahující hluboce každého, kdo měl možnost je v autorčině originálriím provedení spatřit. Pro svůj knižní opus Jarmila Kocourková vybrala 137 vlastních fotografií, doplnila je čtyřmi snímky přítele Jaroslava Horáka a dvěma kresbami Vladimíra Černého. Kraj schovaných řek se v knize představuje vnímavému čtenáři ve dvanácti částech, tvořených soubory fotografií, z nichž každý je uveden krátkým esejem, výtečně napsaným jako svébytné laudatio. Úvodní soubor těch nejkrásnějších fotografií se nazývá Chvála kraje schovaných řek, následuje Chvála šumění a pak přichází na řadu Pocta ztraceným mlýnům, nostalgické lamento se snímky jedenácti starých mlýnů, které zanikly pod vodami přehrad Dalešice a Mohelno. Putování poříční krajinou pokračuje Chválou splavů, Chválou ticha, Chválou paměti kamene a Chválou květin. Následuje Chvála Haugwitzů, připomínka výsledků činnosti moravské větve šlechtického rodu, který se naučil obhospodařovat krajinu tak, aby dávala chleba a byla přitom potěšením pro oko. Přes Chválu stromů, Chválu slepencového kraje a Chválu jara ve vzduchu se dostaneme až k závěrečné Chvále zamyšlení, kde se nad snímkem kapličky v zaniklé vesnici Lipňany s pozadím chladících věží jaderné elektrárny Dukovany můžeme s autorkou zamyslet nad tím, jak část krajiny poznamenala technická díla. Jarmila Kocourková fotografovala zamilovanou krajinu kaňonovitých údolí tří západomoravských řek celý život, ve všech ročních obdobích, od mlhavých jiter po večery, kdy v krajině řek nastává ticho a klid, který zalévá naši duši i celý kraj až k dalekým obzorům a pak výš k černému nebi plnému hvězd. Podařilo se jí vytvořit sličnou publikaci, která vyzývá milovníky přírody k putování krajinou těchto krásných říčních údolí. Současně je kniha i tichým, ale naléhavým mementem. Nenápadnou tečkou je v závěrečném seznamu označeno 41 fotografií krajiny a objektů, které již nikdy nespatříme, neboť zanikly pod vodami přehrad na řece Jihlavě. Jitka Schneiderová, která podnítila vytáhnutí zásuvek s negativy a pomohla knížku realizovat, může být spokojena, neboť touto unikátní publikací se obce moravskokrumlovského mikroregionu mohou právem pyšnit. Pochválit je třeba tiskárnu (CETA Brno), které se podařilo vytisknout knížku tak, že nejen čtenáře, ale i na kvalitu reprodukcí velmi náročnou autorku by mohl výsledek uspokojit. Vydal Mikroregion Moravskokrumlovsko - kniha je k dostání na obecním úřadě. Antonín Buček

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

které jsou mravním půvabem občanů.

které jsou mravním půvabem občanů. ŘÍJEN 2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Karel ČAPEK: Dovolme si růst a krásnět i v oněch podrobnostech, které jsou mravním půvabem občanů. Společenská kronika Dvacetiletá samospráva Slovanská epopej

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl PROSINEC 2009 Dětský karneval tradičně pořádá v Domě kultury Taneční studio Ká 1.ročník Letohrádek se těšil velkému zájmu dětí a rodičů Úvodní slovo předsedy SPL Vážení spoluobčané,

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005 Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005 Radní města si prohlédli nově zrekonstruované prostory městského úřadu v budově bývalé školy na Husově náměstí čp. 103, kde sídlí tři odbory města vykonávající

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK I. DUBEN 2009 www.klatovy.cz ZDARMA Granty podporují především kulturu Každoročně

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Z RCA DLO STAVBA BYDLENÍ ZAHRADA

Z RCA DLO STAVBA BYDLENÍ ZAHRADA Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO ˇ 23. brezna 2007 Ročník VI. Číslo 6 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA PAPÍRU KŮŽÍ EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12,

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více