U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne od hod. na MěÚ Hranice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne od hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ č Usnesení č. 179/13 Rada města bere na vědomí návrh rozpočtového opatření č. 2/2013 na základě usnesení ZM č. 144/07 ze dne a usnesení ZM č. 152/08 ze dne tak, jak byl předložen starostou města. Usnesení č. 180/13 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od na dobu 5 let s panem Pavlem Šambergerem z Hranic na pronájem p. p. č. 1995/5 ( trvalý travní porost ) o výměře 373 m 2 ( v majetku města a v k. ú. u Aše ) za účelem využití jako zahrady. Záměr pronajmout uvedený pozemek byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce MěÚ v době od do Usnesení č.181/13 Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou pan TU BUI ANH z Hranic poskytne městu finanční částku ve výši 2.000,- Kč na kulturní akce pořádané na území města. Usnesení č. 182/13 Rada města souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne na dobu neurčitou s panem Viliamem Nagym z Hranic na byt č. 2 v domě č.p. 95 ve Studánce - nájemní vztah bude ukončen ke dni Současně Rada města ( s odkazem na své usnesení č. 122/13 ze dne ) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na uvedený byt s paní Katarínou Nagyovou ze Studánky na dobu od do Usnesení č. 183/13 Rada města bere na vědomí dopis Státního fondu životního prostředí ČR ( doručený dne pod č. j.: SFZP /2013 ), kterým fond sděluje, že k předloženým podkladům města pro poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci Realizace úspor energie MŠ u Aše nemá připomínek; přiděleno akceptační číslo Usnesení č. 184/13 Rada města bere na vědomí dopis Státního fondu životního prostředí ČR ze dne , kterým fond sděluje, že k předložené žádosti města o podporu ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Obnova krajinných struktur v Hranicích u Aše, nemá připomínek; přiděleno akceptační číslo

2 Usnesení č. 185/13 Rada města bere na vědomí dopis Státního fondu životního prostředí ČR ze dne , kterým fond sděluje, že k předložené žádosti města o podporu ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Revitalizace hřbitova a parku v Hranicích u Aše, nemá připomínek; přiděleno akceptační číslo Usnesení č. 186/13 Rada města souhlasí se zařazením žádosti pana Haláka z Aše do seznamu žadatelů o přidělení bytu o velikosti 1+1 nebo 1+2 v Hranicích. Usnesení č. 187/13 Rada města souhlasí se zařazením žádosti paní Blanky Kocourkové z Hranic do seznamu žadatelů o přidělení bytu o velikosti 1+2 nebo 1+3 v Hranicích. Usnesení č. 188/13 Rada města souhlasí s krátkodobým bezplatným užíváním sálu kulturního zařízení Beseda v Hranicích ( v pátek a v sobotu vždy od 9 do 14 hod. ) paní Kamilou Hroudovou a paní Marianou Labudovou z Hranic k uspořádání burzy dětského oblečení pro maminky z Hranic a okolí. Usnesení č. 189/13 Rada města v souladu s ust. 3 zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, schvaluje zápisy do Kroniky města provedené kronikářkou města Miloslavou Machovou za rok Usnesení č. 190/13 Rada města souhlasí s uzavřením Mateřské školy, okres Cheb v době letních prázdnin v délce tří týdnů a to v termínu od z důvodu čerpání řádné dovolené všech zaměstnanců mateřské školy. Usnesení č. 191/13 Rada města v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a s ust. 30 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, souhlasí, aby Mateřská škola, okres Cheb, příspěvková organizace města, použila část svého rezervního fondu ve výši 5.500,- Kč na zhotovení pískoviště na školní zahradě a část ve výši 3.000,- Kč na uhrazení kulturní akce konané školou k Mezinárodnímu dni dětí ( viz písemná žádost ředitelky mateřské školy ze dne ). Usnesení č. 192/13 Rada města po projednání písemné žádosti pana Ernesta Demetera z Pastvin ze dne schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 50% z částky 9.888,- Kč vzniklého z důvodu nedodržení lhůty splatnosti půjčky z fondu rozvoje bydlení na opravu

3 střechy a na zateplení obvodového pláště jeho rodinného domu v celkové výši ,- Kč ( pohledávka byla uhrazena poslední splátkou až , termín byl do ). Usnesení č. 193/13 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej stavební parcely č. 230 o výměře 36 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří ) a p. p. č. 1/12 o výměře 73 m 2 ( trvalý travní porost, obě parcely v k. ú. Pastviny u Studánky a ve vlastnictví města, obchodní firmě CHEVAK Cheb, a.s., IČ: , Tršnická 4/11, Cheb, za cenu 100,- Kč/m 2 ( jedná se o dokončení majetkového převodu po podpisu kupní smlouvy ze dne týkající se staveb na ČOV a ČS Studánka ). Záměr města prodat uvedené pozemky byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce MěÚ v době od do Usnesení č. 194/13 Rada města schvaluje pro jednání 17. zasedání Zastupitelstva města dne tento návrh programu: 1. Zahájení schválení programu jednání 2. Ověření zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města 3. Volba návrhové komise 4. Volba ověřovatelů zápisu 5. Zpráva finančního výboru Zastupitelstva města 6. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva města 7. Zpráva osadního výboru Zastupitelstva města pro část Studánka a Pastviny 8. Kontrola plnění usnesení 9. Projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení Ašsko za rok 2012 a Závěrečného účtu Sdružení Ašsko za rok Schválení rozpočtového opatření č Schválení seznamu žadatelů půjček z FRB 12. Převody nemovitostí 13. Různé Usnesení č. 195/13 Rada města s odkazem na ustanovení 102 odst. 2 písm. q) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje účetní závěrku své příspěvkové organizace Základní škola, okres Cheb, Husova 414, , IČ: , sestavené ke dni Usnesení č. 196/13 Rada města s odkazem na ustanovení 102 odst. 2 písm. q) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje účetní závěrku své příspěvkové organizace Mateřská škola, okres Cheb, Soukenná 844, , IČ: , sestavené ke dni Usnesení č. 197/13 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit půjčky z účelového peněžního fondu města ( fond rozvoje bydlení ) v celkové výši ,- Kč dle seznamu žadatelů na rok 2013:

4 žadatel: trvalý pobyt: titul a účel půjčky: částka v Kč: Miroslava TICHÁ Na Vyhlídce 794, zateplení obvodového pláště rodinného domu Na Vyhlídce č.p ,- Josef OLIVA a Jurina OLIVOVÁ Vlastimil FILIPI a Alena FILIPOVÁ Zdeňka HEIŠTEINOVÁ a Karel HEIŠTEIN Miroslav BLÁHA a Michala BLÁHOVÁ U Kina 699, Vilová 839, Dělnická 604, Krásné Údolí 418, , 06 přeměna topného média na ekologické rodinný dům č.p. 699, 01 oprava střechy - rodinný dům č.p. 839, 02 oprava fasády 07 zateplení obvodového pláště rodinného domu č. p. 604, 01 oprava střechy 11 výměna rozvodů vody, topení a požární vody , , , , , ,- Výběrové řízení bylo vyhlášeno Radou města dne pod usnesením č. 2/13; žádosti byly přijímány ve dnech Usnesení č. 198/13 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města, s odkazem na jeho usnesení č. 151/08 ze dne , č. 158/08 ze dne a č. 111/10 ze dne , schválit nabytí nemovitého majetku městem formou souhlasného prohlášení ze dne , a ( Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - do Pozemkový fond ČR, a městem ) o přechodu vlastnického práva z majetku České republiky do vlastnictví obce podle ustanovení 2a zák. č. 172/1991 Sb., vyhotovené podle 40 odst. 2 písm. a) a odst. 3 vyhl. č. 26/2007 Sb.: parcelní číslo: výměra: druh pozemku: katastrální území: 180/1 125 zahrada u Aše 286/4 256 ostatní plocha u Aše 366/ trvalý travní porost u Aše 442/ trvalý travní porost u Aše 442/2 25 trvalý travní porost u Aše 611/4 22 ostatní plocha u Aše 934/6 185 ostatní plocha u Aše 1092/ trvalý travní porost u Aše ostatní plocha u Aše ostatní plocha u Aše ostatní plocha u Aše vodní plocha u Aše 1764/ trvalý travní porost u Aše 1790/3 803 trvalý travní porost u Aše 2341/ trvalý travní porost u Aše 2726/3 356 trvalý travní porost u Aše 2726/ trvalý travní porost u Aše 2726/ trvalý travní porost u Aše 2806/ trvalý travní porost u Aše

5 3102/ trvalý travní porost u Aše 3159/ trvalý travní porost u Aše 3204/5 144 trvalý travní porost u Aše 3212/ trvalý travní porost u Aše 3495/4 173 trvalý travní porost u Aše 3582/4 853 trvalý travní porost u Aše 3971/2 6 ostatní plocha u Aše 3981/1 58 zahrada u Aše ostatní plocha u Aše ostatní plocha u Aše st zastavěná plocha u Aše 860/4 440 ostatní plocha Trojmezí 1618/2 328 trvalý travní porost Trojmezí 1700/1 76 ostatní plocha Trojmezí a současně bere na vědomí: a) podanou písemnou žádost města ze dne o poskytnutí náhrady za zcizené pozemky po ( historický a přídělový majetek města ) od Státního pozemkového úřadu ( žádost byla schválena usnesením Rady města č. 168/13 ze dne ) a b) návrh města ze dne na zápis vlastnického práva obce k majetku, který na obec přešel podle zákona č. 172/1991 Sb., do katastru nemovitostí. Usnesení č. 199/13 Rada města po projednání důvodů uvedených v dopisu JUDr. Martina Čonky z AK Cheb ze dne souhlasí se zpětvzetím žalobního návrhu proti Gabriele Strunzové. Usnesení č. 200/13 Rada města po projednání důvodů uvedených v písemné žádosti pana Romana Pjenčáka z Aše ze dne souhlasí za Město, jako vlastníka pozemkové parcely č o výměře 2853 m 2 ( orná půda ) v k. ú. u Aše, aby žadatel v případě odkoupení nemovitosti ( budova s číslem evidenčním 37 ) na st. p. č. 345 užíval současnou neoficiální příjezdovou cestu vedoucí k uvedené nemovitosti přes p. p. č Tato příjezdová cesta je rovněž užívána i vlastníkem rodinného domu č.p Usnesení č. 201/13 Rada města bere na vědomí dodatek ( kopie dalších písemností ) ze dne k dopisu občanů města, část Krásňany, ze dne ( viz usnesení Rady města č. 175/13 ze dne ). Usnesení č. 202/13 Rada města, po projednání důvodů uvedených v písemné žádosti Mysliveckého sdružení Studánka ze dne , nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na hospodaření sdružení v honitbě Studánka v roce 2013, neboť podle usnesení ZM č. 89/12 ze dne musí být požadavky na finanční příspěvky z rozpočtu města na následující rok předloženy vždy nejpozději do v roce a rozpočet města na rok 2013 byl již schválen v měsíci prosinci 2012.

6 Usnesení č. 203/13 Rada města v souladu se zněním bodu 2. Přílohy č. 3 Zásad města o prodeji a nájmu majetku města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu reklamní plochy na nemovitosti města pro účely umístění reklamní tabule s firmou RESTAURACE U HASTRMANA Eva Dvořáková, Studánka u Aše č.p. 162, IČ: ( jde o p. p. č. 116/1 v k. ú. Studánka u Aše viz předložená žádost ). Nájem se sjednává na dobu od do a nájemné činí 150,- Kč měsíčně. Usnesení č. 204/13 Rada města bere na vědomí informaci starosty města: a) o písemnosti Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: SÚ/13/004686/Tř souhlas se stavbou: přístavba k rodinnému domu č. p. 681 v Hranicích u Aše, žadatel: manželé Petr a Hana Schindlerovi, b) o rozhodnutí Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: SÚ/12/027385/D povoluje se užívání stavby: garáž u rodinného domu č.p. 141 ve Studánce, stavebník: Arnošt Korndörfer, c) o výzvě Odboru životního prostředí MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: 13/003741/OŽP/vp-7607 k podání vyjádření k odvolání občanů Krásňan proti rozhodnutí o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla a k odběru pozemních vod domovní vrtaná studna v k. ú. u Aše, na p. p. č. 1910/5, stavebník: manželé Závackých z Krásňan, d) o písemnosti Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: SÚ/12/029656/M oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na v 11,00 hod.; stavba obchodní centrum na p. p. č. 462/3 v k. ú. u Aše, žadatel: Čerpací stanice s.r.o., IČ: , Březová, e) o písemnosti Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: SÚ/13/005156/E souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru: přestavba vytápění, plynoinstalace bytu č. 5 ve 3. NP v domě č.p. 91, ul. Vítězná v Hranicích, stavebník: Luboš Kocourek z Hranic,, f) o písemnosti Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: SÚ/13/005827/Tř oznámení zahájení územního řízení: stavba čističky odpadních vod k rekreační chatě č.p. 160 ve Studánce na p. p. č. 616/2 v k. ú. Studánka u Aše, stavebník: Jana Zimová z Prahy, g) o písemnosti Odboru životního prostředí MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: 13/007890/OŽP/vp oznámení o zahájení řízení: domovní vrtaná studna na p. p. č. 2226/1 v k. ú. u Aše, stavebník: Tereza Pěnkavová, Luděk Petráň a VODOVRTY, s.r.o. Mariánské Lázně, h) o písemnosti Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: SÚ/13/002449/D oznámení zahájení řízení o povolení výjimky: domovní vrtaná studna na p. p. č. 229/105 v k. ú. Pastviny u Studánky, stavebník: Petr Racek, uplatnění námitek do , i) o rozhodnutí Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: SÚ/13/003427/Tř o umístění stavby domovní vrtná studna Pastviny u Studánky na p. p. č. 229/126, žadatel: Daniel Hončík z Aše, j) o rozhodnutí Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: SÚ/13/001406/Tř o umístění stavby Domovní vrtaná studna Pastviny

7 č.p. 175 na p. p. č. 229/108 v k. ú. Pastviny u Studánky, žadatel. Petra Čerňanská a Stanislav Kašpar, k) o usnesení soudního exekutora Mgr. Dvořáka z Exekutorského úřadu Sokolov ze dne pod č.j.: 041 EX 522/05-62, kterým se zastavuje exekuce proti povinnému Petru B. z Hranic pro pohledávku města v částce 2.000,- Kč s přísl. ( viz usnesení Rady města č. 35/13 ze dne ), l) o přípisu soudního exekutora Mgr. Dvořáka z Exekutorského úřadu Sokolov ze dne pod č.j.: 041 EX 577/07, kterým informuje Město o skončení exekučního řízení proti povinnému Jiřímu Š. z Hranic; dne byla na účet města odeslána uvedeným úřadem vymožená částka ,- Kč, m) o rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne pod sp. zn. 9 C 238/ , kterým byla uložena povinnost paní Marii M. ze Studánky zaplatit městu celkem částku ,- Kč s příslušenstvím ( tj. dlužné nájemné a za služby spojené s užíváním bytu č. 2 v domě č. p. 175 ve Studánce za období ), n) o rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne pod sp. zn. 9 C 228/ , kterým byla uložena povinnost paní Věře B. z Hranic zaplatit městu celkem částku ,- Kč s příslušenstvím ( tj. dlužné nájemné a za služby spojené s užíváním bytu č. 2 v domě č.p. 417 Růžová ulice v Hranicích za období ), o) o dopisu Českého svazu včelařů o.s. ZO Aš ze dne přehled o umístění včelstev členů ZO ČSV Aš podle 51 odst. 8 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, p) o dopisu Správy železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1 ze dne pod sp. zn.: S0042/03-MAJ, kterým se sděluje městu, že ukončují projednávání eventuelního prodeje jejich pozemků č. 3953, 3952 a 3985 v k.ú. u Aše - Město nemá zájem o odkoupení uvedených pozemků, q) o doručeném písemném záznamu Českého statistického úřadu ze dne Záznam o využívání údajů městem v registru osob za uplynulý kalendářní rok 2012, r) o písemnosti Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ Aš ze dne pod č.j.: SÚ/13/006252/M, kterým se oznamuje zahájení stavebního řízení na stavbu: vrty pro tepelné čerpadlo 7 vrtů, Trojmezí připomínky do , stavebník: Hubert Pata ENTERTAINMENT, spol. s r.o., se sídlem v Berouně, IČ: , s) o písemnosti Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ Aš ze dne pod č.j.: SÚ/13/005580/K, kterým se oznamuje zahájení stavebního řízení na stavbu: stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu knihovny v Hranicích na st. p. č připomínky do , stavebník: Město, Usnesení č. 205/13 Rada města souhlasí se zaevidováním knihovních jednotek knižních darů od dárců: a) Petr Šlingr z Hranic a b) Dotační program Česká knihovna za rok 2012, do majetku Městské knihovny dle předloženého seznamu a přiložených výdejek a současně bere na vědomí: a) předložený Roční výkaz o knihovně za rok 2012 a b) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven ministerstva kultury na pokračování automatizace knihovny a budování informačního centra města ( podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven ).

8 Usnesení č. 206/13 Rada města souhlasí se zařazením žádosti pana Jakuba Honka ze Studánky do seznamu žadatelů o přidělení bytu o velikosti 1+2 v Hranicích nebo ve Studánce. Usnesení č. 207/13 Rada města souhlasí se zařazením žádosti paní Milady Honkové z Hranic do seznamu žadatelů o přidělení bytu o velikosti 1+1 nebo 1+2 v Hranicích nebo ve Studánce. Usnesení č. 208/13 Rada města souhlasí s uvolněním částky ,- Kč za účelem stavebních úprav uvnitř objektu hasičské zbrojnice v Hranicích ( viz nabídka obchodní firmy Perfectbau s.r.o., Žižkova 429, , IČ: ). František Jurčák místostarosta města Miroslav Picka starosta města

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více