U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09"

Transkript

1 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /M/09-926/M/09 Ing. Miroslav Svozil starosta Ing. Jiří Groll místostarosta

2 906/M/09 OFR M.č. 1 o podání žádostí o dotace z Nadace ČEZ z programu Podpora regionů pro oblast sociální péče dle důvodové zprávy 2) u k l á d á Z: vedoucí odboru sociálních věcí T: /M/09 OFR M.č. 2 a) uzavřít s dlužníkem paní /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 18 v domě čp. 2987, Maroldova 1, Ostrava-Moravská Ostrava za období 8/1997 7/1998 a náklady soudního řízení) ve 28 měsíčních splátkách po 500,00 Kč a 1 splátce ve výši 211,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce ledna 2010 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi b) uzavřít s dlužníkem paní /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,90 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 15 v domě čp. 3004, Maroldova 8, Ostrava-Moravská Ostrava za období 2/1993 8/2000, náklady soudních řízení a náklady exekučních řízení) ve 181 měsíčních splátkách po 1 000,00 Kč a 1 splátce ve výši 1 407,90 Kč s úhradou první splátky od měsíce prosince 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) uzavřít s dlužníkem paní /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 4 v domě čp. 2992, Maroldova 3, Ostrava-Moravská Ostrava za období 1/1999 9/1999, 4/2001 7/2004, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu) ve 36 měsíčních splátkách po 500,00 Kč (v období od 1/2010 do 12/2012), ve 41 měsíčních splátkách po 2 000,00 Kč (v období od 1/2013 do 5/2016) a 1 splátce ve výši 1 201,00 Kč (v období 6/2016) s úhradou první splátky od měsíce ledna 2010 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2

3 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o splátkách dluhů s dlužníky uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OFR M.č. 3 a) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,65 Kč dlužníkovi paní///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 54 C 228/2000, čj. 23 C 40/2001 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi b) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkovi paní/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 62 C 240/2005 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkovi paní/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 66 Ro 2464/99, čj. 65 Ro 4292/2004 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi d) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkovi paní////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 66 Ro 3133/99, čj. 36 C 127/99 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 3

4 e) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkům panu/////////////////////////////////// a paní//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které jsou povinni uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 66 Ro 3344/97, čj. 65 Ro 968/2000 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníků podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkům 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o prominutí pohledávek s dlužníky uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OFR M.č. 4 prominout panu /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, zastoupeného opatrovníkem, Městem Krnov, pohledávky v celkové výši ,00 Kč vzniklé z titulu pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 1694, Mlýnská 11, Ostrava-Moravská Ostrava (dlužné nájemné ve výši ,00 Kč, poplatky a úroky z prodlení ve výši ,00 Kč a náklady soudních řízení ve výši 3 680,00 Kč), které je povinen uhradit městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 65 Ro 3982/99, čj. 82 C 57/2001, čj. 65 Ro 1571/2002, čj. 37 C 67/2005 a čj. 28 C 168/2005 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávek za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávek bude ze strany opatrovníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen opatrovníkovi 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohody o prominutí pohledávek s dlužníkem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á včetně odpisu pohledávek Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

5 910/M/09 OFR M.č. 5 1) b e r e n a v ě d o m í informaci o zániku vymahatelnosti pohledávek po zemřelých nájemcích bytů: a) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč b) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 2) u k l á d á realizovat provedení odpisu pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T /M/09 OFR M.č. 6 revokovat své usnesení č. 533/13/08 ze dne ve věci prominutí úroků z prodlení ve výši ,97 paní ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// za podmínky podepsání prohlášení vlastníků jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů všemi spoluvlastníky jednotky a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky 2) u k l á d á Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OBH M.č. 7 bod 1.1 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/1, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+3 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 10154/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemci jednotky ////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy 5

6 o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.2 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/2, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+4 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 12500/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemcům jednotky ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.3 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/4, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+4 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 11236/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemcům jednotky /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.4 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/5, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+3 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 10599/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemcům jednotky 6

7 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.5 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/6, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+4 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 12440/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemcům jednotky //////////////////////////////////// ///// /////////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.6 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/8, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+4 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 12378/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemcům jednotky ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.7 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/9, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, 7

8 obec Ostrava, o velikosti 1+1 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 2960/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemci jednotky ///////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši 7 827,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci 2) z m o c ň u j e a) Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu písemných nabídek k převodu vlastnictví jednotek dle bodu 1) tohoto usnesení b) Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smluv o převodu vlastnictví jednotek a návrhu na vklad práva z nich vyplývajících do katastru nemovitostí dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: /M/09 OBH M.č. 8 uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny jednotky v domě č. p (30. dubna 6) a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1275/1 v k. ú. Moravská Ostrava dle vzorových typových smluv schválených usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 644/14/08 ze dne s níže uvedenými vlastníky: //////////////////////////////////////// za podmínky, že k datu rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu nebudou zahájeny práce na obnově částí domu 2) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 8

9 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: /M/09 OBH M.č. 9 poskytnout max. 30% slevu z kupních cen bytových jednotek dle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí slevy z kupní ceny vlastníkům jednotek v domě č. p (J. Brabce 23) včetně spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2206/2 v k.ú. Moravská Ostrava, ve dvou splátkách: 50 % do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50 % do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu níže uvedeným vlastníkům: 1.1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/1) 1.2. ////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/2) 1.3. ////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/3) 1.4. ///////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/5) 1.5. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/6) 1.6. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/7) 1.7. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/8) 1.8. ////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/9) 1.9. ///////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/10) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/12) 9

10 1.11. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/14) /////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/15) ///////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/18) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/19) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/21) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/22) /////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/23) 2) u k l á d á Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OBH M.č. 10 poskytnout max. 30% slevu z kupních cen bytových jednotek dle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí slevy z kupní ceny vlastníkům jednotek v domě č. p (Varenská 38) včetně spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2356/37 v k. ú. Moravská Ostrava, do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, níže uvedeným vlastníkům: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/2) 1.2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/3) 1.3. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/5) 1.4. //////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/6) 10

11 1.5. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/8) 1.6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/10) 1.7. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/11) formou odečtení z nesplacené dlužné částky 1.8. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/14) 1.9. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/18) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/21) //////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/22) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/23) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/24) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/25) ///////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/27) /////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/28) ///////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/29) ///////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/30) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/33) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ostrava 2, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/34) 11

12 1.21. //, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/35) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/36) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/37) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/38) /////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/39) /////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/40) //////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/41) //////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/42) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/45) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/47) formou odečtení z nesplacené dlužné částky ////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/48) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/49) /////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/50) /////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/51) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/52) /////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/54) 12

13 1.37. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/55) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/56) ////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/57) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/58) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/59) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/60) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/64) //////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/66) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/68) /////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/71) formou odečtení z nesplacené dlužné částky ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/72) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/75) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/76) //////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/77) ///////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/78) 13

14 1.54. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/79) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/80) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/81) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/82) ///////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/83) ////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/84) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/85) //////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/87) ///////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/88) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/93) ////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/94) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// 2) u k l á d á Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

15 916/M/09 OBH M.č. 11 poskytnout max. 30% slevu z kupních cen bytových jednotek dle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí slevy z kupní ceny vlastníkům jednotek v domě č. p (Zahradní 5) včetně spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 688/4 v k. ú. Moravská Ostrava, a) do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, níže uvedeným vlastníkům: 1.1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/1) 1.2. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/2) 1.3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/5) 1.4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/7) 1.5. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/8) 1.6. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/9) 1.7. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/12) b) ve dvou splátkách: 50 % do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50 % do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu níže uvedenému vlastníkovi: 1.1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši 6 976,- Kč (b. j. č. 1696/11) 2) u k l á d á a) realizovat bod 1) a) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

16 b) realizovat bod 1) b) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OBH M.č. 12 poskytnout max. 30% slevu z kupní ceny domu č. p (Engelmüllerova 2) a pozemku parc. č. 1581/48 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava za podmínky, že budou současně dodržena pravidla poskytnutí podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne , dle uzavřené Smlouvy o podmínkách poskytnutí slevy z kupní ceny : Bytovému družstvu Engelmüllerova 3029/2, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Engelmüllerova 3029/2, PSČ Ostrava 2, IČ : , ve výši ,- Kč, do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu 2) u k l á d á Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OBH M.č. 13 1) r e v o k u j e část usnesení č. 857/17/09 ze dne , týkajícího se prodeje podílu ideálních 3172/10000 domu č. p. 742 (Fügnerova 6) stojícího na pozemku parc. č. st. 652 a pozemku parc. č. st. 652, zast. plocha a nádvoří o výměře 207 m 2, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, do společného jmění manželů /////, za stanovenou kupní cenu ve výši ,-Kč 2) r o z h o d l o prodat podíl ideálních 3172/10000 domu č. p. 742 (Fügnerova 6) stojícího na pozemku parc. č. st. 652 a pozemku parc. č. st. 652, zast. plocha a nádvoří o výměře 207 m 2, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava do společného jmění manželů /////, za stanovenou kupní cenu ve výši ,-Kč 16

17 3) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu kupní smlouvy a návrhu vkladu práv z ní vyplývajících do katastru nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení 4) u k l á d á realizovat bod 2) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: /M/09 OŠV M.č. 14 1) b e r e n a v ě d o m í žádost FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ , o změnu účtovací položky čerpání části účelové dotace projektu Všechny děti jsou naše.. i ty, které se nám nenarodily, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) r o z h o d l o o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č /2009/OŠV ze dne mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ a FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ , kterým se mění článek II. Povinnosti žadatele, písmeno a), a to tak, že část poskytnuté účelové dotace ve výši ,-- Kč bude převedena z položky ostatní služby na položku osobní náklady dohody o provedení práce, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) z m o c ň u j e Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, k podpisu Dodatku č. 1 dle bodu 2) tohoto usnesení 4) u k l á d á realizovat bod 2) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit T: /M/09 OŠV M.č. 15 1) s c h v a l u j e změny a úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol, zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 17

18 Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 1 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 2 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 3 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 4 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 5 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 6 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 7 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy waldorfské Ostrava, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 8 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 9 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, k podpisu zřizovacích listin dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit T: /M/09 OŠV M.č. 16 1) s c h v a l u j e změny a úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz: 18

19 Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 1 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 2 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 3 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 4 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 5 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 6 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 7 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 8 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Šafaříkova 8, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 9 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 10 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 11 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, k podpisu zřizovacích listin dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit T:

20 922/M/09 OŠV M.č. 17 1) s c h v a l u j e změny a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, k podpisu zřizovací listiny dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit T: /M/09 OMR M.č. 18 nevyužít nabídku zákonného předkupního práva k ½ spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 1275/6, ostatní plocha o výměře 168 m 2 a parc. č. 1277/2, ostatní plocha o výměře 12 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 30. dubna, Nádražní a Veleslavínova), které jsou svěřeny městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za kupní cenu ,--Kč a to od: - //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// spoluvlastnický podíl ¼ k výše uvedeným nemovitostem za kupní cenu ,--Kč ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////spoluvlastnický podíl ¼ k výše uvedeným nemovitostem za kupní cenu ,--Kč 2) u k l á d á vyrozumět žadatelky o nevyužití nabídky zákonného předkupního práva dle bodu 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje T:

21 924/M/09 OMR M.č. 19 využít nabídku k odkoupení pozemku parc. č. 1268/7, zastavěná plocha o výměře 124 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (lokalita ul. Balcarova), který je ve vlastnictví České republiky, s příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha-Nové město, IČ: v dohodnuté výši ,- Kč 2) u k l á d á realizovat návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje T: /M/09 OMR M.č. 20 1) v y d á v á souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3474/1, ostatní plocha cca 16 m 2 z celkové výměry 6608 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Havlíčkovo nábřeží), který je svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) u k l á d á předložit stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Z: vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje T: /M/09 OMH M.č. 21 1) s c h v a l u j e změnu a úplné znění Zřizovací listiny Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace se sídlem Harantova 3152/28, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ , IČ: , ve znění přílohy č. 1 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Ing. Jiřího Havlíčka, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu Zřizovací listiny Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace dle bodu 1) tohoto usnesení 21

22 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu T: *** 22

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne čís.

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne čís. Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 19. 12. 2006 čís. 13/02 75/02 Ing.

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 čís. 142/05 160/05 Ing.

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.02.2019 čís. 0064/ZMOb1822/3/19 0091/ZMOb1822/3/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne

U S N E S E N Í. z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 20. 12. 2005 čís. 749/15 824/15 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. 3. 2012 čís. 0270/ZMOb1014/6/12 0314/ZMOb1014/6/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 22. 1. 2009 679/M/09 688/M/09

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.02.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /10 404/10

U S N E S E N Í. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /10 404/10 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 1. 2008 389/10 404/10 Ing. Miroslav

Více

Usnesení. z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /1/10 94/1/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /1/10 94/1/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 2. 12. 2010 16/1/10 94/1/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 16/1/10 TAJ M. č. 1/1 1) bere

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 31. 5. 2012 čís. 0315/ZMOb1014/7/12 0361/ZMOb1014/7/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12 67. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29. 11. 2012 čís. 2680/RMObM1014/67/12 2694/RMObM1014/67/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12 41. schůze rady městského obvodu konané dne 4. 10. 2012 čís. 2429/RMOb1014/41/12 2480/RMOb1014/41/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.03.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Náhrada nemajetkové újmy Mgr. Leona

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26. 7. 2012 čís. 0362/ZMOb1014/8/12 0376/ZMOb1014/8/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 14. prosince 2006 --------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.04.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 02/OFR/01 Návrh na vydání

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.12.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 14. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.08.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č.

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne 05.04.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne 29.03.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16 29. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2016 čís. 0032/RMOb1418/29/16 0102/RMOb1418/29/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-59 Záměr prodeje spoluvlastnických podílů MČ Praha 15 k pozemkům parc. č. 1880/1 a 1880/2 v k.ú. Hostivař Z-60 Prodej nemovitostí v rámci 1. etapy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 25. února 2008 čís. 144/11 - čís. 156/11

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO na 1. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.11.2014 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh stanovení termínu a způsobu poskytnutí odměny

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 15. 12. 2016 13:00 (usn. č. 0422/12 - usn. č. 0458/12) Bc.

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 5.9.2016 14:06 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 1. 9. 2016 13:00 (usn. č. 0381/10 - usn. č. 0405/10)

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 26.11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Liberecký kraj - odstoupení od kupní smlouvy (CVLK) Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12. 02. 2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Žádost o poskytnutí finančních prostředků

Více

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne 19.10.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na vydání organizačního

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne 15.12.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 13 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 8. 6. 2017 13:00 (usn. č. 0489/14 - usn. č. 0533/14) Bc. Martin

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 4. zasedání zastupitelstva Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 Výsledek

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 6.11.2017 11:31 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 2. 11. 2017 13:00 (usn. č. 0569/16 - usn. č.

Více

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.05.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádosti o prominutí úroků z prodlení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2013 03 Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. října 2018 č. RM 238/2018 u p r a v e n á v e r z e 1. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové

Více

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne 31.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2019 čís. 0598/RMObM1822/7/19 0602/RMObM1822/7/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 17. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01

Více

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 38/5/15 58/5/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 38/5/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 5.

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.6.2016 čís. 0224/ZMOb-Sle/1418/11-0254/ZMOb-Sle/1418/11 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne 08.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení. Usnesení. 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0083/ZMOb1418/12/ /ZMOb1418/12/16

Usnesení. Usnesení. 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0083/ZMOb1418/12/ /ZMOb1418/12/16 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.09.2016 čís. 0083/ZMOb1418/12/16 0117/ZMOb1418/12/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

Zásady. OSTRAVA!!! Účinnost: od 1. ledna 2014 MOBkaSKA OSTRAVA

Zásady. OSTRAVA!!! Účinnost: od 1. ledna 2014 MOBkaSKA OSTRAVA Zásady Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz OSTRAVA!!! Účinnost: od 1.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 750/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 544 ze dne 09.09.2014 Prodej spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku parc.č. 2832/2 v k.ú. Žižkov, vlastníkům

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí dluhu Ing. Alena Zapletalová,

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více