U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09"

Transkript

1 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /M/09-926/M/09 Ing. Miroslav Svozil starosta Ing. Jiří Groll místostarosta

2 906/M/09 OFR M.č. 1 o podání žádostí o dotace z Nadace ČEZ z programu Podpora regionů pro oblast sociální péče dle důvodové zprávy 2) u k l á d á Z: vedoucí odboru sociálních věcí T: /M/09 OFR M.č. 2 a) uzavřít s dlužníkem paní /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 18 v domě čp. 2987, Maroldova 1, Ostrava-Moravská Ostrava za období 8/1997 7/1998 a náklady soudního řízení) ve 28 měsíčních splátkách po 500,00 Kč a 1 splátce ve výši 211,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce ledna 2010 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi b) uzavřít s dlužníkem paní /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,90 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 15 v domě čp. 3004, Maroldova 8, Ostrava-Moravská Ostrava za období 2/1993 8/2000, náklady soudních řízení a náklady exekučních řízení) ve 181 měsíčních splátkách po 1 000,00 Kč a 1 splátce ve výši 1 407,90 Kč s úhradou první splátky od měsíce prosince 2009 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) uzavřít s dlužníkem paní /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 4 v domě čp. 2992, Maroldova 3, Ostrava-Moravská Ostrava za období 1/1999 9/1999, 4/2001 7/2004, náklady soudních řízení a náklady za vyklizení bytu) ve 36 měsíčních splátkách po 500,00 Kč (v období od 1/2010 do 12/2012), ve 41 měsíčních splátkách po 2 000,00 Kč (v období od 1/2013 do 5/2016) a 1 splátce ve výši 1 201,00 Kč (v období 6/2016) s úhradou první splátky od měsíce ledna 2010 za podmínky, že dohoda o splátkách bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2

3 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o splátkách dluhů s dlužníky uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OFR M.č. 3 a) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,65 Kč dlužníkovi paní///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 54 C 228/2000, čj. 23 C 40/2001 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi b) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkovi paní/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 62 C 240/2005 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkovi paní/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 66 Ro 2464/99, čj. 65 Ro 4292/2004 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi d) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkovi paní////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 66 Ro 3133/99, čj. 36 C 127/99 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 3

4 e) prominout poplatky z prodlení ve výši 80 %, tj. v částce ,00 Kč z celkové pohledávky ,00 Kč dlužníkům panu/////////////////////////////////// a paní//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které jsou povinni uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 66 Ro 3344/97, čj. 65 Ro 968/2000 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávky bude ze strany dlužníků podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkům 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o prominutí pohledávek s dlužníky uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OFR M.č. 4 prominout panu /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, zastoupeného opatrovníkem, Městem Krnov, pohledávky v celkové výši ,00 Kč vzniklé z titulu pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 1694, Mlýnská 11, Ostrava-Moravská Ostrava (dlužné nájemné ve výši ,00 Kč, poplatky a úroky z prodlení ve výši ,00 Kč a náklady soudních řízení ve výši 3 680,00 Kč), které je povinen uhradit městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 65 Ro 3982/99, čj. 82 C 57/2001, čj. 65 Ro 1571/2002, čj. 37 C 67/2005 a čj. 28 C 168/2005 a uzavřít dohodu o prominutí pohledávek za podmínky, že dohoda o prominutí pohledávek bude ze strany opatrovníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen opatrovníkovi 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohody o prominutí pohledávek s dlužníkem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á včetně odpisu pohledávek Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

5 910/M/09 OFR M.č. 5 1) b e r e n a v ě d o m í informaci o zániku vymahatelnosti pohledávek po zemřelých nájemcích bytů: a) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč b) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 2) u k l á d á realizovat provedení odpisu pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T /M/09 OFR M.č. 6 revokovat své usnesení č. 533/13/08 ze dne ve věci prominutí úroků z prodlení ve výši ,97 paní ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// za podmínky podepsání prohlášení vlastníků jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů všemi spoluvlastníky jednotky a uzavřít dohodu o prominutí pohledávky 2) u k l á d á Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OBH M.č. 7 bod 1.1 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/1, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+3 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 10154/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemci jednotky ////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy 5

6 o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.2 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/2, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+4 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 12500/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemcům jednotky ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.3 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/4, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+4 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 11236/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemcům jednotky /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.4 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/5, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+3 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 10599/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemcům jednotky 6

7 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.5 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/6, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+4 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 12440/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemcům jednotky //////////////////////////////////// ///// /////////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.6 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/8, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o velikosti 1+4 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 12378/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemcům jednotky ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci bod 1.7 a) nabídnout převod jednotky č. 1816/9, byt situovaný v domě č. p (Nádražní 84) stojící na pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, 7

8 obec Ostrava, o velikosti 1+1 s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 2960/ na společných částech domu a pozemku parc. č. 1252/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 386 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemci jednotky ///////////////////////////////////////////////////////////////// za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši 7 827,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Smlouva o převodu bude obsahovat náležitosti typové vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne b) převést vlastnictví jednotky dle bodu a) za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy vůči převodci 2) z m o c ň u j e a) Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu písemných nabídek k převodu vlastnictví jednotek dle bodu 1) tohoto usnesení b) Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smluv o převodu vlastnictví jednotek a návrhu na vklad práva z nich vyplývajících do katastru nemovitostí dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: /M/09 OBH M.č. 8 uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny jednotky v domě č. p (30. dubna 6) a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1275/1 v k. ú. Moravská Ostrava dle vzorových typových smluv schválených usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 644/14/08 ze dne s níže uvedenými vlastníky: //////////////////////////////////////// za podmínky, že k datu rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu nebudou zahájeny práce na obnově částí domu 2) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 8

9 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: /M/09 OBH M.č. 9 poskytnout max. 30% slevu z kupních cen bytových jednotek dle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí slevy z kupní ceny vlastníkům jednotek v domě č. p (J. Brabce 23) včetně spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2206/2 v k.ú. Moravská Ostrava, ve dvou splátkách: 50 % do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50 % do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu níže uvedeným vlastníkům: 1.1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/1) 1.2. ////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/2) 1.3. ////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/3) 1.4. ///////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/5) 1.5. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/6) 1.6. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/7) 1.7. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/8) 1.8. ////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/9) 1.9. ///////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/10) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/12) 9

10 1.11. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/14) /////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/15) ///////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/18) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/19) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/21) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/22) /////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2896/23) 2) u k l á d á Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OBH M.č. 10 poskytnout max. 30% slevu z kupních cen bytových jednotek dle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí slevy z kupní ceny vlastníkům jednotek v domě č. p (Varenská 38) včetně spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2356/37 v k. ú. Moravská Ostrava, do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, níže uvedeným vlastníkům: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/2) 1.2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/3) 1.3. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/5) 1.4. //////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/6) 10

11 1.5. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/8) 1.6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/10) 1.7. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/11) formou odečtení z nesplacené dlužné částky 1.8. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/14) 1.9. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/18) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/21) //////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/22) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/23) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/24) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/25) ///////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/27) /////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/28) ///////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/29) ///////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/30) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/33) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ostrava 2, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/34) 11

12 1.21. //, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/35) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/36) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/37) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/38) /////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/39) /////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/40) //////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/41) //////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/42) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/45) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/47) formou odečtení z nesplacené dlužné částky ////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/48) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/49) /////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/50) /////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/51) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/52) /////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/54) 12

13 1.37. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/55) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/56) ////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/57) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/58) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/59) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/60) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/64) //////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/66) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/68) /////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/71) formou odečtení z nesplacené dlužné částky ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/72) formou odečtení z nesplacené dlužné částky /////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/75) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/76) //////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/77) ///////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/78) 13

14 1.54. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/79) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/80) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/81) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/82) ///////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/83) ////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/84) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/85) //////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/87) ///////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/88) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/93) ////////////////ve výši ,- Kč (b. j. č. 2572/94) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// 2) u k l á d á Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

15 916/M/09 OBH M.č. 11 poskytnout max. 30% slevu z kupních cen bytových jednotek dle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí slevy z kupní ceny vlastníkům jednotek v domě č. p (Zahradní 5) včetně spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 688/4 v k. ú. Moravská Ostrava, a) do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, níže uvedeným vlastníkům: 1.1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/1) 1.2. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/2) 1.3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/5) 1.4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/7) 1.5. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/8) 1.6. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/9) 1.7. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,- Kč (b. j. č. 1696/12) b) ve dvou splátkách: 50 % do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50 % do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu níže uvedenému vlastníkovi: 1.1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši 6 976,- Kč (b. j. č. 1696/11) 2) u k l á d á a) realizovat bod 1) a) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T:

16 b) realizovat bod 1) b) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OBH M.č. 12 poskytnout max. 30% slevu z kupní ceny domu č. p (Engelmüllerova 2) a pozemku parc. č. 1581/48 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava za podmínky, že budou současně dodržena pravidla poskytnutí podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne , dle uzavřené Smlouvy o podmínkách poskytnutí slevy z kupní ceny : Bytovému družstvu Engelmüllerova 3029/2, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Engelmüllerova 3029/2, PSČ Ostrava 2, IČ : , ve výši ,- Kč, do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu 2) u k l á d á Z: vedoucí odboru bytového hospodářství vedoucí odboru financí a rozpočtu T: /M/09 OBH M.č. 13 1) r e v o k u j e část usnesení č. 857/17/09 ze dne , týkajícího se prodeje podílu ideálních 3172/10000 domu č. p. 742 (Fügnerova 6) stojícího na pozemku parc. č. st. 652 a pozemku parc. č. st. 652, zast. plocha a nádvoří o výměře 207 m 2, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, do společného jmění manželů /////, za stanovenou kupní cenu ve výši ,-Kč 2) r o z h o d l o prodat podíl ideálních 3172/10000 domu č. p. 742 (Fügnerova 6) stojícího na pozemku parc. č. st. 652 a pozemku parc. č. st. 652, zast. plocha a nádvoří o výměře 207 m 2, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava do společného jmění manželů /////, za stanovenou kupní cenu ve výši ,-Kč 16

17 3) z m o c ň u j e Ing. Jiřího Grolla, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu kupní smlouvy a návrhu vkladu práv z ní vyplývajících do katastru nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení 4) u k l á d á realizovat bod 2) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru bytového hospodářství T: /M/09 OŠV M.č. 14 1) b e r e n a v ě d o m í žádost FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ , o změnu účtovací položky čerpání části účelové dotace projektu Všechny děti jsou naše.. i ty, které se nám nenarodily, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) r o z h o d l o o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č /2009/OŠV ze dne mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ a FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ , kterým se mění článek II. Povinnosti žadatele, písmeno a), a to tak, že část poskytnuté účelové dotace ve výši ,-- Kč bude převedena z položky ostatní služby na položku osobní náklady dohody o provedení práce, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) z m o c ň u j e Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, k podpisu Dodatku č. 1 dle bodu 2) tohoto usnesení 4) u k l á d á realizovat bod 2) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit T: /M/09 OŠV M.č. 15 1) s c h v a l u j e změny a úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol, zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 17

18 Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 1 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 2 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 3 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 4 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 5 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 6 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 7 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy waldorfské Ostrava, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 8 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Základní školy Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 9 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, k podpisu zřizovacích listin dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit T: /M/09 OŠV M.č. 16 1) s c h v a l u j e změny a úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz: 18

19 Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 1 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 2 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 3 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 4 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 5 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 6 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 7 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 8 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Šafaříkova 8, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 9 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 10 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy č. 11 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, k podpisu zřizovacích listin dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit T:

20 922/M/09 OŠV M.č. 17 1) s c h v a l u j e změny a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ , ve znění přílohy upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, k podpisu zřizovací listiny dle bodu 1) tohoto usnesení 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit T: /M/09 OMR M.č. 18 nevyužít nabídku zákonného předkupního práva k ½ spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 1275/6, ostatní plocha o výměře 168 m 2 a parc. č. 1277/2, ostatní plocha o výměře 12 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 30. dubna, Nádražní a Veleslavínova), které jsou svěřeny městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za kupní cenu ,--Kč a to od: - //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// spoluvlastnický podíl ¼ k výše uvedeným nemovitostem za kupní cenu ,--Kč ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////spoluvlastnický podíl ¼ k výše uvedeným nemovitostem za kupní cenu ,--Kč 2) u k l á d á vyrozumět žadatelky o nevyužití nabídky zákonného předkupního práva dle bodu 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje T:

21 924/M/09 OMR M.č. 19 využít nabídku k odkoupení pozemku parc. č. 1268/7, zastavěná plocha o výměře 124 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (lokalita ul. Balcarova), který je ve vlastnictví České republiky, s příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha-Nové město, IČ: v dohodnuté výši ,- Kč 2) u k l á d á realizovat návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Z: vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje T: /M/09 OMR M.č. 20 1) v y d á v á souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3474/1, ostatní plocha cca 16 m 2 z celkové výměry 6608 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Havlíčkovo nábřeží), který je svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) u k l á d á předložit stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Z: vedoucí odboru majetku a strategického rozvoje T: /M/09 OMH M.č. 21 1) s c h v a l u j e změnu a úplné znění Zřizovací listiny Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace se sídlem Harantova 3152/28, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ , IČ: , ve znění přílohy č. 1 upravené pozměňujícím návrhem předloženého materiálu 2) z m o c ň u j e starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Ing. Jiřího Havlíčka, místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu Zřizovací listiny Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace dle bodu 1) tohoto usnesení 21

22 3) u k l á d á Z: vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu T: *** 22

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 čís. 142/05 160/05 Ing.

Více

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 22. 1. 2009 679/M/09 688/M/09

Více

U S N E S E N Í. z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne

U S N E S E N Í. z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 20. 12. 2005 čís. 749/15 824/15 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. 3. 2012 čís. 0270/ZMOb1014/6/12 0314/ZMOb1014/6/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

U S N E S E N Í. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /10 404/10

U S N E S E N Í. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /10 404/10 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 1. 2008 389/10 404/10 Ing. Miroslav

Více

Usnesení. z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /1/10 94/1/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /1/10 94/1/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 2. 12. 2010 16/1/10 94/1/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 16/1/10 TAJ M. č. 1/1 1) bere

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 31. 5. 2012 čís. 0315/ZMOb1014/7/12 0361/ZMOb1014/7/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12 67. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29. 11. 2012 čís. 2680/RMObM1014/67/12 2694/RMObM1014/67/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 14. prosince 2006 --------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 5.9.2016 14:06 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 1. 9. 2016 13:00 (usn. č. 0381/10 - usn. č. 0405/10)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 25. února 2008 čís. 144/11 - čís. 156/11

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 26.11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Liberecký kraj - odstoupení od kupní smlouvy (CVLK) Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 38/5/15 58/5/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 38/5/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 5.

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2013 03 Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 21. září 2004 v salonku bývalého hotelu Starý ještěr v Hradci nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.09.2013 čís. 0372/ZMOb-Vit/1014/18-0397/ZMOb-Vit/1014/18 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 čís. 0994/RMOb1418/48/16 1043/RMOb1418/48/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Ing. Vít Macháček v. r. 3. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) Tomáš Kuřec (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek (politické

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2016 čís. 0942/RMObM1418/17/16 0948/RMObM1418/17/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Čl. I Účel. Čl. II Vymezení pojmů a zkratek

Čl. I Účel. Čl. II Vymezení pojmů a zkratek Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Příloha č. 1 k materiálu č. 04/OM/01 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ -------------------------------------------------------------------------

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.03.2014 čís. 0427/ZMOb-Vit/1014/21-0463/ZMOb-Vit/1014/21 Petr Dlabal starosta Zdeněk Bernatík člen zastupitelstva Strana 1 Přehled usnesení

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2012 čís. 0285/ZMOb-Vit/1014/15-0312/ZMOb-Vit/1014/15 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo :00

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo :00 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 5.5.20119:00 (usn.č. 0120/5 - usn.č. 0152/5) Mgr. Karel

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 17. 5. 2017 1. Návrh ke schválení účetní závěrky městské části Praha 4 za rok 2016 a účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Článek 1 Výklad pojmů

Článek 1 Výklad pojmů P r o v á d ě c í p ř e d p i s, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků Článek 1 Výklad pojmů 1. Zastavěným

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 30. jednání rady města dne 21.05.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/30/1/2012 program jednání : 1. s c h v a l u j e program 30. jednání rady

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.02.2016 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Přestávka: - Ukončení: Zapisovatelka: Ověřovatelé zápisu: zasedací

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více