Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan Látal 1 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt: Článek se zabývá energetickým proměřováním optického svazku ve vzdálené zóně. Laser vyzařoval optický svazek s Gaussovým rozložením optické intenzity. Tento svazek byl nasměrován na clonu. Ve clonce byly vyvrtány kruhové otvory s různými průměry. Svazek postupně procházel jednotlivými kruhovými otvory s cílem získat rozložení optické intenzity na stínítku, které bylo umístěno ve vzdálené zóně. Toto měření simuluje difrakci na objímce čočky, kde místo čoček jsou použity kruhové otvory ve clonce. Abstract: The topic of this article is the optical intensity distribution measurement at the far field. Properties of the optical intensity and the optical power are described. The solved problem is diffraction on the lens socket. The basic configuration for diffraction investigation on lens socket was created. There were transmitting laser diode, stop with circular apertures and PIN photodiode used in the experiment.

2 1/ VOL.1, NO.5, OCTOBER 1 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan Látal 1 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně Abstrakt Článek se zabývá energetickým proměřováním optického svazku ve vzdálené zóně. Laser vyzařoval optický svazek s Gaussovým rozložením optické intenzity. Tento svazek byl nasměrován na clonu. Ve clonce byly vyvrtány kruhové otvory s různými průměry. Svazek postupně procházel jednotlivými kruhovými otvory s cílem získat rozložení optické intenzity na stínítku, které bylo umístěno ve vzdálené zóně. Toto měření simuluje difrakci na objímce čočky, kde místo čoček jsou použity kruhové otvory ve clonce. 1 Úvod Bezdrátová optická komunikace je realizována optickými prvky, které ovlivňují světelný svazek na jeho cestě od fotodiody k fotodetektoru v místě příjmu. Při průchodu světelného svazku čočkou může nastat difrakce na okrajích čočky. Difrakce znamená odchýlení od přímočarého šíření světla, které nemůže být vysvětleno odrazem či lomem. Rozlišujeme dva typy difrakcí, Fresnelovu a Fraunhoferovu. Průměr kruhového otvoru c má velký vliv na rozložení intenzity světla v rovině pozorování σ. Je-li c >> z λ, pak rozložení intenzity za kruhovým otvorem lze odvodit geometrickou optikou. Ohybové jevy se projeví jen v úzkých oblastech na hranici světla a stínu. Právě tam vznikají difrakční obrazce z ohybu na hraně, obrázek 1. Při zmenšování průměru otvoru se obě oblasti difrakčních proužků (od obou krajů otvoru) k sobě přibližují a postupně nastává Fraunhoferova difrakce, což je dobře patrné na obrázku 3 [4]. Nemusí být vždy ozařován jen kruhový otvor, může být ozařována překážka s jednou hranou. Ohyb na této hraně způsobí rozložení intenzity tak, jak ukazuje obrázek. Při ohybu na jedné hraně je průměr c nekonečný, proto existuje pouze Fresnelova difrakce. Není možné určit hranici vzdálené zóny. 1.1 Fresnelova difrakce Fresnelova difrakce nastává tehdy, je-li vlna dopadající na kruhový otvor sférická, což nastává v dostatečné blízkosti od zdroje, v blízké zóně. Tato situace je nakreslena na obrázku 1. Obrázek. Difrakční obrazec na hraně Obrázek 1. Fresnelova difrakce. Pro stanovení charakteru difrakce se používá Fresnelovo číslo, které je definováno c N F = z λ (1) kde c je průměr kruhového otvoru, z je vzdálenost od otvoru a λ je vlnová délka. Fresnelovo číslo může nabývat N dvou mezních stavů. Je-li F, vytváří se Fresnelův difrakční obrazec. Naopak pro malé N F je použitelná Fraunhoferova aproximace a vznikne Fraunhoferův difrakční obrazec []. 6 1

3 1/ VOL.1, NO.5, OCTOBER 1 1. Fraunhoferova difrakce Fraunhoferova difrakce nastává tehdy, je-li vlna dopadající na kruhový otvor rovinná, což nastává v dostatečně velké vzdálenosti od zdroje, ve vzdálené zóně. Pro průměr kruhového otvoru platí c << z λ. Postupný přechod od Fresnelovy difrakce k Fraunhoferově difrakci je schematicky ukázán na obrázku 3. Při dostupných laboratorních podmínkách experimentu vzniká Fraunhoferova difrakce pouze na úzkých kruhových otvorech [4]. kde λ je vlnová délka světla. Difrakční obrazec je rotačně symetrický a funkce Dfr(ρ) popisuje radiální závislost změny π D ρ intenzity, obrázek 4. Symbol J1 znamená Besselova funkce 1. druhu, 1. λ f řádu. Obrázek 4. Radiální rozložení intenzity Obrázek 3. Přechod od Fresnelovy difrakce k Fraunhoferově difrakci. Z Obrázku 3 je patrné, že šířka otvoru c se zmenšuje a vzdálenost pozorovací roviny z se zvětšuje, z je Rayleighova vzdálenost. 1.3 Difrakce na čočce Difrakce se může vyskytovat u všech čoček nebo kruhových otvorů. Optická čočka má kruhový tvar, nejtlustší je ve svém středu, ke svému okraji se tloušťka zužuje. Dopadne-li vlna na spojnou čočku s ohniskovou vzdáleností f a průměrem D, bude intenzita světla v ohniskové rovině určena vzorcem () []. Dfr ( ρ) π D ρ J1 λ f = π D ρ λ f () Centrální maximum je obklopeno soustřednými kroužky, jejichž intenzita s rostoucím poloměrem rychle klesá. V hlavním maximu je soustředěno 84% intenzity světla dopadajícího na čočku a nazývá se Airyho disk. Průměr d Airyho disku je dán vzdáleností prvních minim. Pro Besselovu funkci 1. řádu platí, že J 1(x) = pro x = 1,π,,3π, 3,4π. První nulový bod tak určuje velikost Airyho disku [5]. f d = 1, λ D Výpočet výkonu Uvažujme eliptickou stopu svazku s Gaussovým rozložením optické intenzity. Výkon svazku se vypočte integrací optické intenzity na dané ploše, vzorec (4) [7]. P V = ( ρ) ds = I( x, y) I ds = S S S I e (3) x y + a b (4) Stopa svazku vycházející z laseru byla eliptická a měla v rovině umístění clony horizontální rozměr 3mm a vertikální rozměr 7mm. Ozářený kruhový otvor propustí jen část výkonu, je-li jeho rozměr menší než stopa svazku v rovině stínítka. Plocha, na které se počítal výkon, se postupně měnila. Pro průměr D=1mm to byl kruh, pak oříznutá elipsa, která byla aproximována obdélníkem. Nakonec od průměru D=7mm to byla elipsa. Maximální hodnota optické intenzity I v ose svazku je určena vzorcem (5) ds 6

4 1/ VOL.1, NO.5, OCTOBER 1 1 P = I π ( W ) (5) který uvažuje kruhovou stopu svazku. S úvahou eliptické stopy se vztah (5) upraví na tvar (6) I P = LD π a b (6) Všechny hodnoty jsou známy, P LD = mw, a = 3,17mm, b = 1,17mm. V rovině počátku šíření svazku má stopa rozměry a, b, které jsou menší než rozměry svazku v rovině umístění clony a, b. Po dosazení do (6) I =,34mW/mm. S uvážením výše uvedeného a vzorce (4) byl počítán výkon svazku za clonou P V po ozáření jednotlivých otvorů. 3 Měření difrakce 3.1 Rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Vzdálená zóna je taková, kdy můžeme vlnoplochy sférický vln považovat za rovinné. V blízké zóně jsou vlnoplochy sférické. Hranice l mezi blízkou s vzdálenou zónou se vypočítá podle vztahu (7) l D = 4 λ (7) kde D je průměr čočky a λ je vlnová délka. Laboratorní podmínky dovolovaly trasu dlouhou l = 18,39m, čímž po dosazení do (7) je určen maximální průměr kruhového otvoru D = 7,mm, D = ,39. Pro měření byl použít laser s vlnovou délkou 67nm, výkon mw. Kolimátorem byla nastavena rozbíhavost svazku 1,9mrad. Tato rozbíhavost svazku umožnila širší stopu svazku na stínítku a tím lepší měření rozložení optické intenzity. Místo čoček byly použity kruhové otvory ve cloně. Rozměry otvorů byly zvoleny 1mm, mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm a 7mm. Každý otvor byl ozařován laserem a na stínítku bylo pozorováno a proměřeno rozložení optické intenzity [1]. Obrázek 5: Měřící aparatura [1]. průchodu kruhovým otvorem o průměru D = 1mm, -3, -, -, 3, Graf 1. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 1mm) [1] Ozařování kruhového otvoru o průměru D = 1mm Ozářením takto malého otvoru byla značná část výkonu vysílaného svazku zastavena clonou. Výkon svazku za clonou se podle vzorců (4) až (6) je P V =,9mW. Projde tedy pouze 14,5% vysílaného výkonu [1]. Graf 1 ukazuje normované rozložení optické intenzity v závislosti na vzdálenosti od středu svazku. Na obrázku 6 je krásně vidět střídání maxim a minim vlivem difrakce. Obrázek 6. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 1mm) fotografie [1]. 6 3

5 1/ VOL.1, NO.5, OCTOBER Ozařování kruhového otvoru o průměru D = mm Průměr kruhového otvoru je stále ještě menší než rozměry stopy svazku. Výkon P V byl P V = 5mW. Projde tedy 43,% vysílaného výkonu. Nastala difrakce s jedním dominantním maximem. Je zde velký rozdíl mezi hlavním a prvním postraním maximem [1]. průchodu kruhovým otvorem o průměru D = 3mm, průchodu kruhovým otvorem o průměru D = mm -, -1,5 - -,5,5 1,5, Graf 3. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 3mm) [1]., -3, -, -, 3, Graf. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = mm) [1]. Obrázek 8. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 3mm) fotografie [1] Ozařování kruhového otvoru o průměru D = 4mm Obrázek 7. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = mm) fotografie [1] Ozařování kruhového otvoru o průměru D = 3mm Průměr otvoru je roven vertikálnímu rozměru stopy svazku. Pro tuto sestavu byl spočítán výkon P V = 1,9mW. Projde 64,3% vysílaného výkonu. Důsledkem toho, že průměr otvoru je shodný s rozměrem stopy svazku, je na středu stopy minimum. Tato skutečnost je dobře patrná z obrázku 8, uprostřed je černá tečka [1]. Vertikální rozměr stopy svazku je menší než kruhový otvor. Pro tuto sestavu byl spočítán výkon je P V = 1,45mW. Projde 7,4% vysílaného výkonu. Ve středu svazku je opět minimum, ale ne už tak výrazné, jako v předchozím případě [1]. průchodu kruhovým otvorem o průměru D = 4mm, -3, -, -, 3, Graf 4. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 4mm) [1]. 6 4

6 1/ VOL.1, NO.5, OCTOBER Ozařování kruhového otvoru o průměru D = 6mm Vertikální rozměr stopy svazku je menší než kruhový otvor. Jedná se o částečně přezářený kruhový otvor. Pro tuto sestavu byl spočítán výkon P V = 1,79mW. Projde 9% vysílaného výkonu. S postupným zvětšováním otvoru narůstá hodnota minima ve středu svazku, skoro vyrovnává maximum [1]. průchodu kruhovým otvorem o průměru D = 6mm Obrázek 9. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 4mm) fotografie [1] Ozařování kruhového otvoru o průměru D = 5mm Vertikální rozměr stopy svazku je menší než kruhový otvor, horizontální rozměr je stále ještě větší než kruhový otvor. Pro tuto sestavu byl spočítán výkon P V = 1,66mW. Projde 83,% vysílaného výkonu. Opět s minimem ve středu svazku [1]., -4, -3, -, -, 3, 4, Graf 6. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 6mm) [1]. průchodu kruhovým otvorem o průměru D = 5mm, -,5 -, -1,5 - -,5,5 1,5,,5 Graf 5. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 5mm) [1]. Obrázek 11. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 6mm) fotografie [1] Ozařování kruhového otvoru o průměru D = 7mm Horizontální rozměr stopy svazku se rovná průměru kruhového otvoru. Téměř nedochází k útlumu, P V = 1,9mW, což představuje 96% výkonu laseru. Celá stopa svazku je umístěna v kruhovém otvoru. Dominantní maximum je opět umístěno ve středu svazku [1]. Obrázek 1. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 5mm) fotografie [1]. 6 5

7 1/ VOL.1, NO.5, OCTOBER 1 průchodu kruhovým otvorem o průměru D = 7mm, -6, -4, -,, 4, 6, Graf 7. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 7mm) [1]. 4 Závěr V článku jsou popsány výsledky z měření difrakce na kruhových otvorech různých průměrů v porovnání s velikostí stopy optického svazku. Gaussovo rozložení optické intenzity je zachováno ve dvou případech. Průměr kruhového otvoru je menší než oba dva rozměry eliptické stopy a pokud je průměr kruhového otvoru větší než oba dva rozměry eliptické stopy. V opačném případě, tzn. kratší rozměr eliptické stopy je menší než průměr otvoru, je ve středu svazku minimum. A toto je nežádoucí. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s průměrem otvoru 1,3 násobku velikosti stopy svazku. 5 PODĚKOVÁNÍ Článek vnikl za přispění GA1/9/55 - Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace a IGA BI Literatura Obrázek 1. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 7mm) fotografie [1] Ozařování kruhového otvoru o průměru D = 1,3 B Z důvodu omezených podmínek laboratoře byla clona s kruhovým otvorem umístěna do takové vzdálenosti od vysílací laserové diody, aby platila podmínka D = 1,3 b. Je-li průměr otvoru D = 7mm, pak horizontální rozměr stopy musí být b = 5,4mm. Poměr šířky svazku k průměru vysílací čočky, nebo průměru otvoru, je 1,3. Výsledek zobrazuje graf 8. Nedochází ke ztrátám, P V = mw [1]. [1] VITÁSEK, J. Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně. [s. l.], s. Vedoucí diplomové práce Prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. [] SALEH, B. E. A., TEICH, M. C.: Fundamentals of Photonics. New York: John Wiley, 1991, ISBN [3] KOMRSKA, J.: Vlnová optika: Část difrakce světla [online]. 8 [cit ]. Dostupný z WWW: < 1.pdf> [4] WILFERT, O.: Fotonika a optické komunikace: přednášky. Skripta VUT v Brně. Brno: MJ Servis, 7. ISBN: [5] Difrakce (ohyb) [online]. 8 [cit ]. Dostupný z WWW: < [6] BOCHNÍČEK, Z.: Optika CD přehrávače [online]. 4 [cit ]. Dostupný z WWW: < ml> [7] WILFERT, O. Optoelektronika. UREL, VUT v Brně, Brno: UREL FEKT VUT v Brně,. ISBN: průchodu kruhovým otvorem o průměru D = 1,3 b, -6, -4, -,, 4, 6, Graf 8. Rozložení optické intenzity v rovině pozorování σ (D = 1,3 b) [1]. 6 6

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla 13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla Od časů Isaaca Newtona si lidstvo láme hlavu problémem, je-li světlo vlnění nebo proud částic. Tento spor rozdělil svět vědy na dva zdánlivě nesmiřitelné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU

ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU J. Novák, P. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán software pro počítačovou simulaci

Více

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7 Úloha č. 7 Difrakce na mřížce Úkoly měření: 1. Prostudujte difrakci na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině. 2. Na základě měření určete: a) Vzdálenost štěrbin u zvolených mřížek. b) Změřte a vypočítejte úhlovou

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA V paprskové optice jsme se zabývali optickým zobrazováním (zrcadly, čočkami a jejich soustavami).

Více

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4.1. Interference 1. Charakterizovat význačné vlastnosti koherentních paprsků.. Umět definovat optickou dráhu v souvislosti s dráhovým rozdílem a s fázovým

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce Progres in textile science and technology TUL Liberec 24 Pokroky v textilních vědách a technologiích TUL v Liberci 24 Sec. 9 Sek. 9 Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení Mikrovlny * P. Spáčil, ** J. Pavelka, *** F. Jareš, **** V. Šopík Gymnázium Vídeňská Brno; ** Gymnázium tř. Kpt. Jaroše; *** Arcibiskupské gymnázium; **** Gymnázium Jeseník; pavelspacil@tiscali.cz; **

Více

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku Online: http://www.sclpx.eu/lab4r.php?exp=1 Tento experiment vychází svým principem z klasického experimentu měření vlnové délky světla pomocí CD disku, který

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

5.3.3 Interference na tenké vrstvě

5.3.3 Interference na tenké vrstvě 5.3.3 Interference na tenké vrstvě Předpoklady: 530 Bublina z bublifuku, slabounká vrstva oleje na vodě, někteří brouci jasné duhové barvy, u bublin se přelévají, barvy se mění s úhlem, pod kterým povrch

Více

Letní škola fyziky optika 2015 (22.6. 26.6. 2015)

Letní škola fyziky optika 2015 (22.6. 26.6. 2015) Letní škola fyziky optika 2015 (22.6. 26.6. 2015) 1) Experimentální paprsková optika (Miroslav Pech)... 1 Experimentální ověření základních zákonů paprskové optiky, jako je zákon lomu a odrazu, ukázka

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou

Více

Konstrukce teleskopů. Miroslav Palatka

Konstrukce teleskopů. Miroslav Palatka Přednášky - Přístroje pro astronomii 1 Konstrukce teleskopů Miroslav Palatka Palatka SLO/PA1 2011 1 Reflektory Zrcadlové teleskopy Palatka SLO/PA1 2011 2 Ideální optická soustava BOD-BOD, PŘÍMKA-PŘÍMKA,

Více

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MILOSLAV ŠVEC A JIŘÍ VONDRÁK APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA MODUL 01 OPTICKÁ ZOBRAZENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,

Více

Měření vlivu velikosti překážek na přenos optickým pojítkem

Měření vlivu velikosti překážek na přenos optickým pojítkem Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 3 Měření vlivu velikosti překážek na přenos optickým pojítkem Measurement of the influence of size of the obstacles onto an optical link transmission

Více

Youngův dvouštěrbinový experiment

Youngův dvouštěrbinový experiment Youngův dvouštěrbinový experiment Cíl laboratorní úlohy: Cílem laboratorní úlohy je pochopit princip dvouštěrbinové interference a určit vlnovou délku světla na základě rozteče pozorovaných interferenčních

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA Optická vlákna patří k nejmodernějším přenosovým zařízením ve sdělovací technice pro níž byla původně určena. Tato technologie ale proniká i do dalších odvětví. Optická

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 1 Název: Studium rotační disperze křemene a Kerrova jevu v kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.:

Více

Světlo v multimódových optických vláknech

Světlo v multimódových optických vláknech Světlo v multimódových optických vláknech Tomáš Tyc Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno Úvod Optické vlákno je pozoruhodný fyzikální systém: téměř dokonalý

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky M UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 5 Teoretická

Více

Vliv komy na přesnost měření optických přístrojů. Antonín Mikš Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha

Vliv komy na přesnost měření optických přístrojů. Antonín Mikš Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha Vliv komy na přesnost měření optických přístrojů Antonín Mikš Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha V práci je vyšetřován vliv meridionální komy na přesnost měření optickými přístroji a to na základě difrakční

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Venkovní detektory poplachových systémů

Venkovní detektory poplachových systémů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Venkovní detektory poplachových systémů Outdoor detectors for alarm systems Karel Burda, Ondřej Lutera burda@feec.vutbr.cz, xluter00@stud.feec.vutbr.cz

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

Fyzika pro chemiky II. Jarní semestr 2014. Elektromagnetické vlny a optika Fyzika mikrosvěta Fyzika pevných látek. Petr Mikulík. Maloúhlový rozptyl

Fyzika pro chemiky II. Jarní semestr 2014. Elektromagnetické vlny a optika Fyzika mikrosvěta Fyzika pevných látek. Petr Mikulík. Maloúhlový rozptyl Fyzika pro chemiky II Jarní semestr 2014 Elektromagnetické vlny a optika Fyzika mikrosvěta Fyzika pevných látek Petr Mikulík Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta. Katedra optiky. Jana Grézlová. Obor: Digitální a přístrojová optika.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta. Katedra optiky. Jana Grézlová. Obor: Digitální a přístrojová optika. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra optiky Jana Grézlová Obor: Digitální a přístrojová optika Optimalizace podmínek použití širokopásmových zrcadel a dichroických filtrů ve spektrometru

Více

Hodnocení kvality optických přístrojů III

Hodnocení kvality optických přístrojů III Hodnocení kvality optických přístrojů III Ronchiho test Potřeba testovat kvalitu optických přístrojů je stejně stará jako optické přístroje samy. Z počátečních přístupů typu pokus-omyl v polovině 18. století

Více

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali Název a číslo úlohy - Difrakce světelného záření Datum měření 3.. 011 Měření proveli Tomáš Zikmun, Jakub Kákona Vypracoval Tomáš Zikmun Datum. 3. 011 Honocení 1 Difrakční obrazce V celé úloze jsme používali

Více

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION

PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION Lucie Váňová 1 Anotace: Článek pojednává o předpovídání délky kolony v křižovatce. Tato úloha je řešena v programu

Více

Hloubka ostrosti trochu jinak

Hloubka ostrosti trochu jinak Hloubka ostrosti trochu jinak Jan Dostál rev. 1.1 U ideálního objektivu platí: 1. paprsek procházející středem objektivu se neláme, 2. paprsek rovnoběžný s optickou osou se láme do ohniska, 3. všechny

Více

OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Rozklad světla Když světlo prochází hranolem, v důsledku dvojnásobného lomu na rozhraních

Více

Fyzikální praktikum ( optika)

Fyzikální praktikum ( optika) Fyzikální praktikum ( optika) OPT/FP4 a OPT/P2 Jan Ponec Určeno pro studenty všech kombinací s fyzikou Olomouc 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Principy korekce aberací OS.

Principy korekce aberací OS. Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. c.: CZ.1.07/..00/07.089 Přednášky - Metody Návrhu Zobrazovacích Soustav SLO/MNZS Principy korekce aberací OS. Miroslav Palatka Tento projekt je spolufinancován

Více

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je

Více

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení Úloha č. 1 - Polarizace světelného záření Název a číslo úlohy Datum měření 4. 5. 2011 Měření provedli Tomáš Zikmund, Jakub Kákona Vypracoval Jakub Kákona Datum Hodnocení 1 Zjištění polarizace LASERu Pro

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková II Mikroskopie II M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Osvětlovac tlovací soustava I Výsledkem Köhlerova nastavení je rovnoměrné a maximální osvětlení průhledného preparátu, ležícího

Více

Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací

Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 1 Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací Dual-Band Circularly Polarized Antenna Tomáš Mikulášek mikulasek.t@phd.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky

Více

Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu

Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 5 Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu Map-based mobility control system for wireless stations in OPNET

Více

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná měření parametrů plazmatu Vypracovali: Štěpán Roučka, Jan Klusoň Zadání: Měření admitance kolíku impedančního transformátoru v závislosti na hloubce zapuštění.

Více

Elektrické vlastnosti pevných látek

Elektrické vlastnosti pevných látek Elektrické vlastnosti pevných látek elektrická vodivost gradient vnějšího elektrického pole vyvolá přenos náboje volnými nositeli (elektrony, díry, ionty) měrná vodivost = e n n e p p [ -1 m -1 ] Kovy

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.

Více

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 014 16 PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice PM Generators with Different Number of Poles an Wining Types for

Více

Témata semestrálních prací:

Témata semestrálních prací: Témata semestrálních prací: 1. Balistická raketa v gravitačním poli Země zadal Jiří Novák Popište pohyb balistické rakety vystřelené ze zemského povrchu v gravitačním poli Země. Sestavte model této situace

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, chemie Ročník:

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Měření optického výkonu pro optický svazek u bezvláknového optického pojítka

Měření optického výkonu pro optický svazek u bezvláknového optického pojítka Ročník 11 Číslo III Měření optického výkonu pro optický svaek u bevláknového optického pojítka J. Látal 1, T. David 1, J. Vitásek 1, P. Koudelka 1 1 Katedra telekomunikační techniky, FEI, VŠB Technická

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Návrh optické soustavy - Obecný postup

Návrh optické soustavy - Obecný postup Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. c.: CZ.1.07/2.2.00/07.0289 Přednášky - Metody Návrhu Zobrazovacích Soustav SLO/MNZS Návrh optické soustavy - Obecný postup Miroslav Palatka Tento projekt

Více

Měření Planckovy konstanty

Měření Planckovy konstanty Měření Planckovy konstanty Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=2 Pro stanovení přibližné hodnoty Planckovy konstanty jsme vyšli myšlenkově z experimentu s LED diodami, viz např. [8], [81], nicméně

Více

D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě

D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě Ú k o l : 1. Pozorujte difrakci na štěrbině a dvojštěrbině. 2. Z difrakčního obrazce (štěrbina) určete šířku štěrbiny. 3. Z difrakčního

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Lukáš Teuer 8.4.2013 22.4.2013 Příprava Opravy

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 3 Název: Mřížkový spektrometr Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 10. 4. 2008 Odevzdal dne:...

Více

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek***** Mikrovlny K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek***** *Gymnázium Česká Lípa, **,*****Gymnázium Děčín, ***Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše,**** Gymnázium Františka Hajdy,

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad

Více

Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55

Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2013 15 6 Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55 Analysis of internal electromagnetic environment of semi-composite

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Tomáš Vojtek

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Tomáš Vojtek UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Tomáš Vojtek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Deformace rámu testovacího zařízení železničních kol při realizaci

Více

Optické komunikace II Optické útlumové články

Optické komunikace II Optické útlumové články Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické útlumové články Datum: 13.4.2014 Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět: Optoelektronika

Více

Simulation of Residual Optical Aberrations of Objective Lens 210/3452 of Solar Spectrograph of Ondřejov Observatory

Simulation of Residual Optical Aberrations of Objective Lens 210/3452 of Solar Spectrograph of Ondřejov Observatory Simulace zbytkových optických vad objektivu 210/3452 slunečního spektrografu na observatoři v Ondřejově Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Radek Melich Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- Toptec Sobotecká 1660,

Více

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru Vznik obrazu v mikroskopu Mikroskop se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek s křížovým posunem), osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona) a optické části (objektivy a okuláry).

Více

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2015 17 2 Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa The integrated dual band monopole patch-antenna David Krutílek, Michal Mrnka, Vladimír Hebelka,

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie přednášející: Zdeněk Bochníček Tento text obsahuje příklady ke cvičení k předmětu F3100 Kmity, vlny, optika. Příklady jsou rozděleny

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření:.. 00 Úloha 4: Balmerova série vodíku Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek:. ročník,. kroužek, pondělí 3:30 Spolupracovala: Eliška Greplová

Více

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken Datum: 25.02. 2014 Autor: Tomáš Škařupa, SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět:

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

Cíle úlohy. Teorie. a z obr. 1(a) je vidět, že proβ platí rovněž. Budeme měřit parametry spojky. Použijeme znaménkovou konvenci na vztah (4)

Cíle úlohy. Teorie. a z obr. 1(a) je vidět, že proβ platí rovněž. Budeme měřit parametry spojky. Použijeme znaménkovou konvenci na vztah (4) 1. Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky 2 návody k úlohám 1. Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky kolektiv autorů 1. Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky 2. Měření propustnosti filtrů a

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky František Kaňka Důsledky akusticko-dynamického principu. [V.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 47 (1918), No. 2-3, 158--163 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/122325

Více

Teplota, [ C] I th, [ma] a, [V/mA] 7 33,1 0,19 10 34,3 0,22 20 38,5 0,19 30 45,5 0,17 40 57,7 0,15 50 67,9 0,15

Teplota, [ C] I th, [ma] a, [V/mA] 7 33,1 0,19 10 34,3 0,22 20 38,5 0,19 30 45,5 0,17 40 57,7 0,15 50 67,9 0,15 Název a číslo úlohy Zdroje optického záření a jejich vlastnosti Datum měření 25.2.2014 Měření provedli Lucie Těsnohlídková, Alina Pranovich Vypracovala A. Pranovich Datum Hodnocení Provedly jsme měření

Více

Základy měření optických vláken a kabelů

Základy měření optických vláken a kabelů 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy měření optických vláken a kabelů Jan Skapa, Jan Vitásek Ostrava 2011 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice,

Více

Projekty do předmětu MF

Projekty do předmětu MF Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra optiky ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty do předmětu MF Vypracoval: Miroslav Mlynář E-mail: mlynarm@centrum.cz Studijní program: B1701 Fyzika Studijní

Více

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra optiky. kvantových stavů fotonů

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra optiky. kvantových stavů fotonů PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra optiky Měření vlastností optických prvků používaných v sestavách pro kopírování kvantových stavů fotonů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracoval: Radek

Více

Ověření výpočtů geometrické optiky

Ověření výpočtů geometrické optiky Ověření výpočtů geometrické optiky V úloze se demonstrují základní výpočty související s volbou objektivu v kameře. Měřící pracoviště se skládá z řádkové kamery s CCD snímačem L133, opatřeného objektivem,

Více

Obrázek 2: Experimentální zařízení pro E-I. [1] Dřevěná základna [11] Plastové kolíčky [2] Laser s podstavcem a držákem [12] Kulaté černé nálepky [3]

Obrázek 2: Experimentální zařízení pro E-I. [1] Dřevěná základna [11] Plastové kolíčky [2] Laser s podstavcem a držákem [12] Kulaté černé nálepky [3] Stránka 1 ze 6 Difrakce na šroubovici (Celkový počet bodů: 10) Úvod Rentgenový difrakční obrázek DNA (obr. 1) pořízený v laboratoři Rosalindy Franklinové, známý jako Fotka 51 se stal základem pro objev

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima

KULOVÁ ZRCADLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima KULOVÁ ZRCADLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - Septima Zakřivená zrcadla Zrcadla, která nejsou rovinná Platí pro ně zákon odrazu, deformují obraz My se budeme zabývat speciálním typem zakřivených

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Optické měřicí 3D metody

Optické měřicí 3D metody Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Optické měřicí 3D metod Michal Pochmon Olomouc 212 Oponent: RNDr. Tomáš Rössler Ph.D. Publikace bla připravena v rámci projektu Investice do rozvoje

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část III. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Renáta Máchová Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá tvorbou a vývojem databázových systémů v souvislosti

Více

Příprava polarizačního stavu světla

Příprava polarizačního stavu světla Příprava polarizačního stavu světla Konzultant: RNDr. Jakub Zázvorka (zazvorka.jakub@gmail.com) Projekt bude zaměřen na přípravu a charakterizaci polarizačního stavu světla pro spinově závislou luminiscenci

Více

Vliv struktury materiálu na hodnotitelnost ultrazvukovou defektoskopií

Vliv struktury materiálu na hodnotitelnost ultrazvukovou defektoskopií Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2014 Vliv struktury materiálu

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Katedra fyzikální elektroniky Bakalářská práce Jakub Kákona Praha 2012 Vzor titulní strany na pevných deskách Jméno autora a

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_04 Sada: Digitální fotografie Téma: Další parametry snímku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Teoretické základy bezdotykového měření

Teoretické základy bezdotykového měření Teoretické základy bezdotykového měření Z podkladů: Ing. Jana Dvořáka Vedoucí cvičení: Ing. Daniela Veselá Speciální technika a měření v oděvní výrobě Zákony vyzařování popisují vlastnosti tepelného záření

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Fakulta elektrotechnická,

Více