I. Pravidla pro prodej bytových jednotek a nebytových prostor z majetku mesta Slaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Pravidla pro prodej bytových jednotek a nebytových prostor z majetku mesta Slaného"

Transkript

1 Kr610vské mlsto Slaný -PrtNjdla pro prodej bvtových jednotek a nebytových prostor z maietku mesta Sl~. I. Pravidla pro prodej bytových jednotek a nebytových prostor z majetku mesta Slaného (schváleno zastupitelstvem mesta dne s doplnky a dodatky schválenými dne , , , , a ) ci. I. Základní ustanovení 1. Temito pravidlyje upravenpostup pri prodeji vybranýchobytnýchdomu (budov)z majetku mesta Slaný uvedených v cl.m. techto pravidel. Prodej obytných domu byl schválen zastupitelstvemmesta(dálejen ZM)dne 30. cervna2004,bod ad I. 2. Pri prevodu obytných domu podle techto pravidel je uprednostnenprodej jednotlivých bytovýchjednoteka nebytovýchprostorpodlezákonac.72/1994sb. (zákono vlastnictvibytu) vplatnémmen!. cl.d. Vymezení pojmu I. Budovou I)je trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorove soustredena a navenek uzavrena obvodovými stenami a strešními konstrukcemi s nejméne dvema prostorove uzavrenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. 2. Bytem2) se rozumí místnost, nebo soubor místnosti, které jsou rozhodnutlm stavebnlho úradu urcenyk bydlení a mohou k tomuto úcelu sloužitjako samostatné bytovéjednotky. 3. Nebytovým prostorem) se rozumí místnost nebo soubor místnosti, které jsou podle rozhodnutí stavebm"hoúradu urceny k jiným úcelum než k bydlení, nebytovýmiprostory nejsou príslušenstvi bytu4)nebo príslušenství nebytového prostoru ani spolecné cásti domu. 4. Domem s byty a nebytovými prostory5) ve vlastnictvi se rozumí taková budova, která je ve spoluvlastnictvípodle tohoto zákona (dále jen dum). 5. Spolecnými cástmi domu6) se rozumí cásti domu urcené pro spolecné užíváni, zejména základy, strecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodište, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kocárkámy, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektriky, spolecné antény, a to i když jsou urnisteny mimo dum; dále se za spolecné cásti domu považují príslušenstvi domu (napr. studny, oplocení) a stavby vedlejší vcetnejejího príslušenstvi. 6. Jednotkou 7)se rozumí byt nebo nebytovýprostor jako vymezená soucást domu. 7. 8) Podlahovou plochou bytu se rozumí plocha všech místnosti bytu vcetne místnosti, které tvorí príslušenství bytu. 8. Podlahovou plochou nebytového prostoru se rozumí plocha všech místnosti nebytového prostoru vcetne ploch urcených výhradne k užíváni s nebytovým prostorem; do této plochy se zapocítávají jednou polovinou podlahová plocha vnitrnlch ochozu a jiných ploch, které jsou soucásti meziprostoru. 9. Spoluvlastuickým podílem se rozumí spoluvlastnické právo k cásti domu, zastavenému pozemku, prípadne k funkcne souvisejícímu pozemku podle 136 a následujících Obcanského zákoníku.

2 Królovski malo Slanv - Pravidla Dro orodej.. 'h iednolek a nebvlovvch Droslor z maietlcu mesta S/aj. 10. Nájemcem bytu se rozumí osoba, která byt uživá ke dni rozhodnutí o prodeji na základe platného nájenmího vztahu. 11. Nájemce nebytových prostor v dome, který tyto prostory uživá ke dni rozhodnutí o prodeji na základe platné nájemní smlouvy, nemá v rámci techto zásad stejná práva a povinnosti (pokud není temito zásadami stanovenojinak) jako nájemce bytu. 1) 2 a) zákona c. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytu 2) 2 b) zákona c. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytu 3) 2 c) zákona c. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytu 4) 121odst. 2 Obcanského zákoníku 5) 2 d) zákona c. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytu 6) 2 g) zákona c. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytu 7) 2 h) zákona c. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytu 8) 2 i) zákona c. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytu ci.ni. Predmet prodeje -výber nemovitosti k prodeji 1. Predmetem prodeje realizovaného podle zákona c.72/1994 Sb. je budova (bytový dum) s vymezenými bytovými jednotkami vcetne príslušenství, nebytovými prostory a to na základe prowášenívlastm"ka. 2. V souladu se zákonem c. 72/1994 Sb. jsou s bytovou jednotkou odprodávány i pomerné cásti zastaveného pozemku (stavební parcely). Podle individuáiního posouzení muže být predmetem prevodu každý pozemek vedlejší, tj. pozemek i zastavený a s prevádenou budovou funkcne související, pokud jeho vlastm"kemje mesto Slaný. V oduvodnených prípadech muže být prevod bytovéjednotky podmínen prevodem vedlejšího pozemku. Návrhy na prodej vedlejších pozemku zpracovává a podává prodejce ke schválení ZM. 3. Predmetem prevodu nejsou kotelny (ev. jiná obdobná zarízem), které budou v dotcené budove vymezenyjako nebytové prostory, pokud nebude uvedenojinak. 4. Predmetem prodeje mohou být pouze budovy, kde bude zájem o odkup 50% a více bytových jednotek.. 5. Výber nemovitostí urcených k prodeji: e.p. ulice slp.i!.k. k.ú. poeet bytu poeet nebytových prostor 272 Vikova 3071 Slanv Vikova 3041 Slanv Vikova 2922 SlanÝ 12 I 472 Vikova 2921 Slanv 12 I 473 Vikova 2920 Slanv 12 I 490 Bezrucova 2888 SlanÝ Bezrucova 2889 Slanv Bezrucova 2890 SlanÝ Bezrucova 2891 Slanv Bezrucova 2892 SlanÝ Bezrucova 2893 Slanv Bezrucova 2894 Slanv

3 Krá/t1VSké mlsto Slaný -Pravidla Dro DrOlk,'. :hjednotek a nebvtovvchdrostorz majetku mesta Sl.' 497 Bezrucova 2895 SlanÝ Bezrucova 2896 SlanÝ Bezrucova 2898 Slaný Na Dolikách 2904 SlanÝ 12 I 507 Na Dolikách 2905 SlanÝ Na Dolikách 2906 Slaný Na Dollkách 2907 slaný Na Dollkách 2908 SlanÝ 12 I 511 Na Dollkách 2909 SlanÝ Vikova 2919 SlanÝ 12 I 516 Vikova 2918 Slaný 12 I 517 Vikova 2917 SlanÝ 12 I 1629 Arbesova 2418 SlanÝ Tomanova 2419 SlanÝ Arbesova 2420 SlanÝ Arbesova 2421 SlanÝ Arbesova 2422 SlanÝ 25 - CELKEM Mesto Slaný si ve shom uvedeném seznamu vyhrazuje právo zmen, popr. provést ješte pred zahájenfm.vlastního prodeje na nekterýchdomech výstavbu pudních bytu., ci. IV. Stanoveni ceny jednotky 1) Stanoveni nabidkové cen b ové. ednot Nabídková cena prevádenéjednotky (t j. bytu, spoluvlastnickéhopodílu na spolecných cástech domu a spoluvlastnickéhopodílu na zastaveném pozemku) bude odvozena z ceny zjištené znaleckým posudkem. Nabidková cena bytové jednotky bude stanovena následujicim zpusobem: CD nabídková cena bytovéjednotky Cz cena ~ištená znaleckým posudkem KI koeficient K. = 0,4 CD= Cz krát Kh kde znamená Pokud by došlo výjimecne k prodeji domu podíe obcanského zákoníku, bude cena bytu, resp. spoluvlastnického podílu na domu, který odpovídá velikosti užfvaného bytu podle stávajícího nájemmno vztahu vypoctena obdobným zpusobem, jako pri prodeji dle zákona c.72/1994 Sb., tzn., že bude odvozena z ceny zjištené znaleckým posudkem pro bytovoujednotku vymezenou podle zákona c.72/1994 Sb. 3

4 Kr610vské mesto Slanv -Pravidla Dro orode,...h iednotek a nebytovýchdrostor z maietku mesta Sl~ 2) Stanoveni nabidkové cen neb tového rostoru Nebytový prostor bude nabídnut za odhadní cenu, 1. j. za cenu stanovenou znaleckým posudkem, spolecenství vlastníku v casove omezené nabídce 3 mesícu. V prípade nezájmu se prodej uskutecní formou výberového rízení nejvyšší nabídce. Výchozí cenou pro výberové rízení bude cena zjištená znaleckým posudkem. 3) Z usob rode' e a stanovení nabídkové cen arm Garáž bude prednostne nabídnuta nájemníkum z c. p., ve kterém se garáž nachází a bude odprodánanejvyšší nabídce. Nabídková cena garáže bude stanovena následujícím zpusobem: CD= Cz krát Kz. kde znamená CD nabídková cena garáže Cz cena zjištená znaleckým posudkem Kz koeficient K2 = 1,5 V prípade nezájmu bude garáž odprodána formou výberového rízení nejvyšší nabídce. Výchozí cenou pro výberové rízení bude cena nabídková. CLV. Pujcka na opravy 1. Mesto Slaný poskytne spolecenství vlastníku pujcku na opravy spolecných cástí domu souvisejících s opláštením budovy, strešním pláštem a vnítrními rozvody budovy, a to ve výši 15% z nabídkové ceny každé jednotky, jejíž prodej bude realizován do 6 mesícu od dorucení nabídky ke koupi. Ve stanovené lhute poukáže mesto Slaný uvedené prostredky na úcet spolecenství vlastm1cu,který zrídí pro každou budovu urcený správce. Prostredky získané touto pujckoujsou spolecnými prostredky všech vlastníku jednotek. Pujckaje splatná do 6 mesícu po lhute 8 let, pokud spolecenství vlastníku neprokáže úcelovost cerpání poskytnuté pujcky. Pujcku lze využit i na výmenu stávajících oken za nová ve spolecných cástech domu i v bytech a to bez ohledu na to, zda se jedná o opravu nebo o technické zhodnocení s tím, že prednostne musí být vymenena okna ve spolecných cástech domu. 2. Pripsání pujcky na spolecný úcet vlastníku jednotek bude provedeno do 3 mesícu po uplynuti 6 mesícní lhuty (právo první koupe dle c. VII. odst. 1.). ci. VI. Úhrada kupní ceny I. Kupní cena musí být uhrazena jednorázove v plné výši za celou jednotku. Úhrada musí být kupující stranou doložena nejpozdeji k okamžiku podpisu kupní smlouvy. 2. Za úhradu podle predchozího bodu se považuje i doložení bankovní garance nebo úverové smlouvy na úhradu príslušné cástky. V takovém prípadeje kupující povinen zajistit prevod celé kupní ceny, a to nejpozdeji do 30 dnu po podpisu kupní smlouvy. 3. Návrh na vklad vlastnického práva bude podán po úplném zaplacení kupní ceny. 4

5 Kr410vskémesto Slanv - Pravidla DroDrodeibytovÝchiednotek a nebytovýchprostor z maietku mésta S/j, ci. VII. 1. Právo první koupe: Uzavrení kupní smlouvy a) Podle ust. 22 odst. I. zákona c. 72/1994 Sb., je prodávaná bytová jednotka nabízena nejprve soucasnému nájemci, který má právo první koupe ve lhute 6 mesícu. Lhuta beží ode dne prokazatelného dorucení kvalifikovaného návrhu na uzavrení smlouvy o prevodu jednotky. b) Prijetím nabídky k prevodu pro úcely techto "pravidel" se rozumí prokazatelné dorucení písemného vyjádrení oprávneného nájemce na predepsaném formulári (''Návratka") navrhovateli, tj. mestu Slaný, zastoupenému pri prodeji mandatárem, tj. poverenou spolecností Realitní kancelár SEVER s r.o., Mírové námestí 35, Ústí nad Labem, spolu s nabídkou ke koupi. 2. Predkupní právo: Po dobu jednoho roku od uplynutí lhuty uvedené v odst. I tohoto clánku, má nájemce právo na jeho prednostní nabytí za podmínek stanovených v 606 obcanského zákoníku a to nejméne za cenu prodeje jako pri první nabídce bez poskytnutí pujcky na opravy. Smlouvu o prevodu bytu je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavrít do trí mesícu ode dne dorucení nabídky, jinak jeho právo na prednostní nabytí bytu zaníká. V prípade nezájmu budou nabídnuty byty k odprodeji spolecenství vlastníku za stejných podmínek. 3. Vvloucení nekte Smlouva nebude uzavrena s nájemcem, který užívá byt protiprávne, ke dni prevodu dluží nájemné a úhrady za služby nebo nemá vyporádány všechny závazky vuci mestu Slaný a organizacím mestem Slaným rízenými. V prípade nevyužíti práva první koupe ani práva prednostního nabytí bytovéjednotky, muže být tato jednotka v budove nabídnuta ke koupi jiné osobe (fyzickéci právnické osobe, která muže dle platných predpisu nabývat do vlastnictví nemovitostí) a prodánajako obsazená. Prodej se uskutecní formou výberového rízení a to nejvyšší nabídce. Výchozí cena bytu pro výberové rízení je cenou nabídkovou podle ci. IV. "Pravidel" bez nároku na pujcky na opravy domu. Prodej obsazených bytu a výber prípadných kupujících podléhá zásadne rozhodování ZM Slaný. Uvolnený byt v budovách zarazených do prodeje podle techto "Pravidel" nebude pridelen jako nájemní, ale bude odprodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu ve výberovém rízení. Seznam zbylých bytu vceb!e informace o podmínkách prodeje zverejní MeÚ Slaný na úrední desce. O odkoupení mohou požádatjen zájemci z rad obcanu CR a právnické osoby se sídlem v CR. 5

6 Královské mlslo Slani - Pravidla.PtJlPJ:J)tkUJYl()Ykl,--jedlfotek a. nebytových prostor z maie/icu mis/a < Rešení konkrétních prípadu dle odst. 4. a 5. tohoto clánku si vyhrazuje ZM Slaný do své pravomoci. cl.vill. Úhrada poplatku 1. Mesto Slaný jako prodávající v prodávaných domech a bytech podle techto pravidel uhradí náklady spojené s prevodem jednotek, tj. predevším odmenu za malecké posudky, zpracování podkladu nutných pro realízaci prodeje dle zák. c. 72/1994 Sb. (prohlášení vlastníka, smlouvy o prevodu), dan z prevodu nemovitosti a další realizacní náklady. 2. Kupujicí hrad! overení svých podpisu na kupních smlouvách a správní poplatky spojené s vkladem práv do evidence nemovitosti KÚ. cloix. Kauce 1. Pro rode' b o ch ednotek in' osobám formou berového mení latí: Zájemci o koupi bytu (bytovýchjednotek) jsou povinni složit kauci ve výši Kc. Kauce musí být složena tak, aby byla pripsána na úcet mesta nejpozdeji tri dny pred posledním dnem pro odevzdání nabídek. V prípade, že kauce nebude na úcet pripsána ve stanoveném termínu, bude uchazec o koupi bytu z dalšího posuzování a hodnocení vyloucen. Schválenémuuchazeci bude složená kauce zapoctena do kupní ceny a ostatním uchazecum bude vrácena do 15 dnu ode dne schválení odprodeje na zasedání zastupitelstva mesta. Pokud schválený uchazec odstoupí od uzavrení kupní smlouvy nebo nesplní podmínky této výzvy nebo kupní smlouvu na odprodej bytu neuzavre do 30 dnu ode dne dorucení oznámení výsledku nebo nejpozdeji ke dní podpisu kupní smlouvy nabídkovou cenu neuhradi, bude vyloucen, kauce propadne ve prospech mesta Slaného a bude osloven v poradí další uchazec, který bude vyzván, aby na úcet mesta složil kauci. Pokud v urceném termínu nebude kauce na úcet mesta pripsána, bude uchazec vyloucen a osloven další uchazec v poradí. Ostatní postupy jsou stejné jako u predchoz1'houchazece. Žádný z uchazecu nemá právo na náhradu nákladu spojených s úcasti v tomto rízení. 2. Pro rodeo neb o ch ednotek a aráži formou berového rízení latí: 6 Zájemci o koupi nebytových jednotek a garáži jsou povinni složit kauci ve výši 10% z nabídkové ceny. Kauce musí být složena tak, aby byla pripsána na úcet mesta nejpozdeji tri dny pred posledním dnem pro odevzdání nabidek. V prípade, že kauce nebude na úcet pripsána ve stanoveném termmu, bude uchazec o koupi nebytových jednotek a garáži z dalšího posuzování a hodnocení vyloucen. Schválenému uchazeci bude složená kauce zapoctena do kupní ceny a ostatním uchazecum bude vrácena do 15 dnu ode dne schválení odprodeje na zasedání zastupitelstva mesta. Pokud schválený uchazec odstoupí od uzavrení kupní smlouvy nebo nesplní podmínky této výzvy nebo kupní smlouvu na odprodej bytu neuzavre do 30 dnu ode dne dorucení oznámení výsledku nebo nejpozdeji ke dní podpisu kupní smlouvy nabídkovou cenu neuhradí, bude vyloucen, kauce propadne ve prospech mesta Slaného a bude osloven v poradí další uchazec, který bude vyzván, aby na úcet mesta složil kauci. Pokud v urceném termínu nebude kauce na úcet me~tapripsána, bude uchazec vyloucen a osloven další uchazec v poradí. Ostatní postupyjsou stejnéjako u predchoz1'houchazece. Žádný z uchazecu nemá právo na náhradu nákladu spojených s úcasti v tomto rízení.

7 ICrálovskémlsto S/mrý-Pravidla ()f'0 ()f'ade;. ~hiednotek Q nebvtoví1ch orostor z maietjcu mesta Sl4. clx. Zajišteni správy, provozu a oprav spolecných USU budovy 1. Správu, provoz a opravy spolecných cástí domu zajištuje urcený správce. 2. V zájmu zabezpecení plynulého prechodu správy domu bude do prohlášení vlastnika podle 4, odst.2, písmo h), zákona c Sb., zapsána osoba poverená správou spolecných cástí domu, a to finna R D K servis spol. s r.o., Kynského 126, Slaný, JC: , pokud v nekterých prípadech nestanoví RMjinak. 3. Jednou z podminek pro uzavrení smlouvy o prevodu jednotky bude uzavrení smlouvy o správe s urceným správcem a to nejpozdeji ke dni podpisu smlouvy o prevodu jednotky a dále za podmínek, které v daném case a míste odpovídají co do rozsahu, kvality a ceny obdobným službám na trhu v daném predmetu potfnih\ní. ci. XI. Záverecné ustanoveni 1. Mesto Slaný poveruje realizací prodeje finnu, které budou predána potrebná zplnomocnení. 2. výnos z prodeje, který se realizuje na základe techto zásad je, po odeetení nutných nákladu spojených s prodejem, príjmem mesta Slaného. 7

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ ve vlastnictví České republiky - příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany České republiky a příspěvkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více