Představenstvo společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představenstvo společnosti"

Transkript

1 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RWE Grid Holding, a.s. IČ: se sídlem: Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen společnost ) svolává na 31. března 2014 v 9:00 hodin do sídla společnosti, místnost E s tímto pořadem jednání: řádnou valnou hromadu 1) Zahájení řádné valné hromady, volba orgánů valné hromady 2) Schválení změn stanov 3) Závěr Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo společnosti dle ustanovení 402 a následujících zákona o obchodních korporacích. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a hlasovat akcionáři mající listinné akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady. Akcionáři, kteří nebudou v den konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností, nebudou mít právo hlasovat na valné hromadě. Vzhledem k tomu, že na pořadu jednání valné hromady je i schválení změny stanov, jsou tímto akcionáři upozorněni na to, že mohou v sídle společnosti až do dne konání valné hromady zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov. Podle současných stanov společnosti mají akcionáři také právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Součástí pozvánky na valnou hromadu společnosti je i návrh usnesení valné hromady včetně jeho zdůvodnění, který se nalézá na stránkách 2 až 23 této pozvánky. Ve zdůvodnění návrhu k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady je uvedena i stručná charakteristika návrhu změn stanov společnosti. V Praze dne 27. února 2014 Martin Friedrich Herrmann předseda představenstva Jiří Zrůst člen představenstva

2 Návrh usnesení a jeho odůvodnění A. K bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady: Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti, které nově znějí takto: Stanovy obchodní společnosti RWE Grid Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní: RWE Grid Holding, a.s. 2) Sídlo společnosti je: Praha Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Článek 2 Trvání společnosti Článek 3 Právní postavení společnosti Společnost je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: Článek 4 Předmět podnikání společnosti a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Článek 5 Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: dvacet osm miliard šedesát šest milionů devět set padesát tisíc korun českých).

3 Článek 6 Akcie 1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5 je rozdělen na (třicet osm milionů pět set osmdesát tisíc) kusů akcií na jméno. 2) Všechny akcie mají jmenovitou hodnotu 727,50 Kč (sedm set dvacet sedm korun českých padesát haléřů). Všechny akcie společnosti jsou vydány jako cenný papír. 3) S každou akcií společnosti je spojen 1 (jeden) hlas. Celkem je ve společnosti (třicet osm milionů pět set osmdesát tisíc) hlasů. 4) Společnost vydává pouze kmenové akcie, tj. akcie, s nimiž jsou spojena práva a povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem a stanovami společnosti. Společnost nevydává žádné jiné druhy akcií. 5) Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, číselné označení akcie a změny těchto údajů. 6) Pokud budou splněny náležitosti předepsané pro akcii, může být vydána hromadná listina nahrazující více akcií stejného druhu. Společnost je povinna vyměnit akcionáři hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo dílčí hromadné listiny do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o tuto výměnu. 7) Při převodu akcií mají akcionáři vzájemné předkupní právo na převáděné akcie, které je upraveno ve smlouvě ze dne mezi Smetana Holdings S.à r.l. a RWE Gas International N.V. II. AKCIONÁŘI Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů 1) Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. 2) Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Toto právo akcionáři uplatňují na valné hromadě nebo mimo ni. 3) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy (článek 10 odst. 3 stanov). Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené Zákonem o obchodních korporacích; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

4 4) Kvalifikovaný akcionář, tj. akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou v souladu s 366 Zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Požádá-li o to kvalifikovaný akcionář v souladu s 369 Zákona o obchodních korporacích, zařadí představenstvo jím určenou záležitost na pořad valné hromady. 5) Kvalifikovaný akcionář může v souladu s 370 Zákona o obchodních korporacích požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v jeho žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. 6) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Článek 8 Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti 1) Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. 2) Společnost má tyto orgány: a) Valnou hromadu b) Představenstvo c) Dozorčí radu 3) Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vyplývající z právních předpisů a těchto stanov vykonává v souladu s 12 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích jediný akcionář, a to až do doby převodu akcií na další akcionáře. 4) Vnitřní organizace společnosti může být upravena dalšími vnitřními předpisy společnosti, jako jsou např. organizační řád a podpisový řád, jejichž přijetí je v kompetenci představenstva. A. VALNÁ HROMADA Článek 9 Postavení a působnost valné hromady 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2) Do výlučné působnosti valné hromady náležejí záležitosti svěřené jí zákonem a těmito stanovami. 3) Do výlučné působnosti valné hromady vždy náleží:

5 a) rozhodování o jakékoli významné změně předmětu podnikání (činnosti) společnosti a jejích dceřiných společností; b) rozhodování o jakékoli změně kapitálové struktury společnosti a jejích dceřiných společností; c) udělení souhlasu s uzavřením a podpisem dokumentů, kterými se sjednává či realizuje prodej všech či převážné části aktiv společnosti nebo jejích dceřiných společností či zrušení společnosti nebo jejích dceřiných společností s výjimkou přeměn dceřiných společností; d) udělení souhlasu s primární nabídkou akcií (IPO) či přijetí k obchodování účastnických cenných papírů společnosti na uznávané burze cenných papírů; e) rozhodování o změně stanov či jiných zakladatelských dokumentů společnosti nebo jejích dceřiných společností; f) rozhodování o jakémkoli zvyšování kapitálu společnosti nebo vydání nových akcií společnosti; g) určení auditora společnosti; h) rozhodování o jakémkoli splacení či zpětném odkupu akcií společnosti, předčasném splacení úvěrů poskytnutých akcionáři či rekapitalizaci společnosti; i) rozhodnutí o poskytnutí jakýchkoli úvěrů ze strany společnosti či jejích dceřiných společností akcionářům společnosti, vyjma úvěrů v souladu s kapitálovou strukturou; j) jmenování a odvolání likvidátora; a k) udělení souhlasu k uzavření smlouvy o pachtu závodu nebo jeho části. Článek 10 Účast na valné hromadě 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 2) Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Podpisy na plných mocích musí být úředně ověřeny a v případě, že byly úředně ověřeny podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či apostilovány. Akcionáři nebo jejich zástupci na základě plné moci se při zápisu do listiny přítomných prokazují průkazem totožnosti. Jedná-li za právnickou osobu člen statutárního orgánu, odevzdá navíc platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 (šest) měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným

6 akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou právnickou osobu, případně registrační listinu jiného rejstříku, ve kterém je zastupovaný akcionář evidován, prokazující, že byl zmocněn osobami oprávněnými jednat za zastupovanou právnickou osobu. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálních či úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či apostilovány. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. 3) Valné hromady jsou oprávněni se účastnit akcionáři mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady. 4) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části valné hromady schvalující účetní závěrku je oprávněn se účastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě. Valné hromady se mohou účastnit rovněž třetí osoby, jejichž účast schválí valná hromada. Valné hromady se dále mohou účastnit osoby, jejichž účast bude nutná k zajištění odborné podpory valné hromady. Akcionář je oprávněn si na svůj náklad zajistit jednoho tlumočníka. V takovém případě je tlumočník také oprávněn se účastnit valné hromady i v případě, že u něj nebudou splněny podmínky tohoto odstavce. Článek 11 Svolávání valné hromady 1) Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje ten, kdo valnou hromadu svolává a včas o tom informuje akcionáře. 2) Valná hromada se koná nejméně 1x (jedenkrát) za účetní období. Svolává ji představenstvo nebo jeho člen v případech stanovených zákonem, a to nejpozději do 4 (čtyř) měsíců od skončení předchozího účetního období. 3) Pozvánka na valnou hromadu, musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, eventuálně vyjádření představenstva, není-li předkládán návrh usnesení, a další náležitosti, určené těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy. Na žádost kvalifikovaného akcionáře

7 představenstvo zařadí určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za podmínek stanovených v 369 Zákona o obchodních korporacích. 4) Představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konání valné hromady všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Požádá-li akcionář písemně společnost, může být zasílání pozvánky na valnou hromadu nahrazeno jejím zasíláním na jím určenou elektronickou ( ovou) adresu. Pozvánka může být, namísto zaslání, předána i osobně ve výše uvedené lhůtě a to akcionáři nebo členu statutárního orgánu akcionáře. 5) V případech stanovených zákonem ( 404 Zákona o obchodních korporacích) svolá valnou hromadu dozorčí rada a navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv její člen. 6) Představenstvo je povinno svolat, bez zbytečného odkladu, valnou hromadu a případně jí v souladu se zákonem také navrhnout potřebná opatření: a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat; b) z jiného vážného důvodu; c) zjistí-li, že společnost se dostala do úpadku ve smyslu 3 zákona o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon); d) požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář a navrhne-li konkrétní záležitost k projednání na této valné hromadě. Každý bod návrhu musí být opatřen odůvodněním nebo návrhem usnesení; e) požádá-li o její svolání dozorčí rada. 7) Souhlasí-li všichni akcionáři, může se valná hromada společnosti konat i bez splnění požadavků na svolání valné hromady. Článek 12 Jednání valné hromady 1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. V souladu s 422 Zákona o obchodních korporacích může valná hromada rozhodnout, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a případně též bude provádět sčítání hlasů. 2) Jednání valné hromady se řídí Jednacím řádem.

8 3) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ( 423 Zákona o obchodních korporacích). K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných Náležitosti listiny přítomných se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ( 413 Zákona o obchodních korporacích). Kopie zápisu nebo jeho části se akcionářům zasílá na jejich žádost. 4) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, doručí ho, s výjimkou návrhů určitých osob do orgánů společnosti, společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. 5) Způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámí představenstvo akcionářům znění akcionářova protinávrhu a stanovisko představenstva; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na uplatnění postupu podle tohoto odstavce byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. 6) Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. 7) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Článek 13 Jednací řád valné hromady 1) Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu je zřízeno prezenční místo, kde se provádí zápis akcionáře do listiny přítomných. 2) Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci pracovníci prezence ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví u prezenčního místa písemně svou vůli přítomnost na valné hromadě ukončit. 3) Valnou hromadu zahajuje a řídí jí až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud z těchto stanov nebo z právních předpisů nevyplývá něco jiného, má zahajující stejná práva a povinnosti jako předseda valné hromady. Do doby zvolení orgánů valné hromady, nebo pokud tyto orgány nejsou zvoleny, vykonávají jejich povinnosti osoby určené k tomuto svolavatelem valné hromady. 4) Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest, týkající se rozhodnutí valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady.

9 5) Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně předsedovi valné hromady, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady. 6) O řešení procedurálních záležitostí a o udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku. V případě nejasnosti výkladu jakéhokoli ustanovení právních předpisů či stanov upravujícího konání nebo průběh valné hromady nebo nastane-li situace neřešená právními předpisy či stanovami společnosti, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda. 7) Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že valná hromada je seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, a potom o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje, pokud není v rámci jednoho bodu programu možné hlasovat o více návrzích, protože se logicky nevylučují. 8) Hlasování na valné hromadě probíhá zvednutím ruky, na výzvy předsedajícího k hlasování PRO, PROTI a ZDRŽEL SE. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních se hlasuje. 9) Výsledky hlasování budou uvedeny v zápisu z valné hromady. Článek 14 Rozhodování valné hromady 1) Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li na ni přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí (kvorum) a při hlasování valné hromady se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno vykonávat. 2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo za podmínek dle 414 Zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu. 3) O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 4) Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. 5) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují k rozhodnutí většinu jinou. 6) K přijetí rozhodnutí ve věcech uvedených v článku 9 odst. 3) písm. a) i) těchto stanov je nutná alespoň ¾ (tří čtvrtinová) většina hlasů všech akcionářů.

10 7) K rozhodnutí podle 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 (dvoutřetinové) většiny hlasů přítomných akcionářů. 8) Valná hromada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). B. PŘEDSTAVENSTVO Článek 15 Postavení a působnost představenstva 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 28 těchto stanov. 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. 3) Představenstvu přísluší zejména: a) obchodní vedení společnosti, b) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti, d) vykonávat zaměstnavatelská práva, e) svolávat valnou hromadu, organizačně ji zabezpečovat a zajišťovat zpracování materiálů předkládaných valné hromadě; v případě materiálů, které musí před předložením valné hromadě schválit nebo projednat dozorčí rada, zajišťuje též jejich včasné projednání, f) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady, g) uzavírat se členy dozorčí rady a členy představenstva smlouvy o výkonu jejich funkcí, h) rozhodovat o změně účetního období společnosti, i) rozhodovat o vzniku takového zadlužení společnosti, které není v souladu se zásadami kapitálové struktury společnosti, j) rozhodovat o tom, jak bude společnost hlasovat na valných hromadách dceřiných společností nebo jaké bude přijímat rozhodnutí jediného společníka dceřiných společností při výkonu působnosti valné hromady, a to ohledně záležitostí uvedených v článku 9 odstavec 3) a článku 15 odstavec 3) písm. h) a i), a

11 k) rozhodovat o tom, jak bude společnost hlasovat na valných hromadách dceřiných společností nebo jaké bude přijímat rozhodnutí jediného společníka dceřiných společností při výkonu působnosti valné hromady, a to ohledně záležitostí jiných než uvedených v článku 15 odstavec 3) písm. j). Článek 16 Složení, ustanovení a funkční období představenstva 1) Představenstvo společnosti má 6 (šest) členů volených a odvolávaných valnou hromadou společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, je představenstvo pouze jednočlenné. 2) Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 (pět) let. Počátek funkčního období stanoví valná hromada. Opětovná volba člena představenstva je možná. 3) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení je člen představenstva povinen oznámit představenstvu nebo valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jemuž bylo odstoupení určeno. Příslušný orgán společnosti je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce. 4) Představenstvo volí ze svého středu předsedu. 5) Pokud na jakémkoli zasedání představenstva nebude přítomen předseda, bude osobou, která bude pro účely zasedání jednat jako předseda, ta osoba, která byla k takovému jednání nominována před konáním zasedání předsedou. 6) Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Článek 17 Svolávání zasedání představenstva 1) Zasedání představenstva se konají v termínech stanovených představenstvem, a to vždy nejméně desetkrát (10x) ročně a v realizovatelném rozsahu v intervalech ne kratších než čtyři a ne delších než šest (6) týdnů v sídle společnosti či na jiném místě, které představenstvo určí. 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda. Pokud tak předseda nemůže učinit (proto, že není zvolen, nebo z důvodu své dlouhodobé nepřítomnosti nebo z jiných důvodů), nebo pokud tak neučiní v situaci, kdy je třeba konat zasedání představenstva, svolá zasedání představenstva člen představenstva pověřený předsedou představenstva; pokud nastanou obdobné okolnosti i u takovéto osoby nebo nebude-li žádná osoba pověřena, svolá zasedání představenstva kterýkoli jeho člen. 3) Zasedání představenstva se svolává písemnou pozvánkou, kterou lze ostatním členům představenstva doručit též elektronickou poštou nebo faxem. V tomto případě jsou členové představenstva povinni potvrdit její přijetí. V pozvánce se uvede místo, datum a hodina

12 konání zasedání a jeho program. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm (7) pracovních dnů před zasedáním, avšak pozvánka může být doručena i méně než sedm (7) pracovních dnů předem, pokud by bylo záležitosti, které mají být na takovém zasedání projednávány, dle rozumného uvážení alespoň poloviny členů představenstva nutné projednat urgentně. 4) Zasedání představenstva se může konat, i pokud není svoláno výše uvedeným způsobem, v případě, že s tím souhlasí všichni jeho členové a shodnou se na konání zasedání a jeho programu, nebo v případě, že o místě, datu a hodině konání zasedání dříve rozhodlo představenstvo (a to např. i formou plánu pravidelných zasedání představenstva) a že všichni jeho členové měli možnost se o takovém rozhodnutí s dostatečným předstihem dozvědět. 5) Jednací řád, který představenstvo přijme, upraví další podrobnosti týkající se zasedání a jednání představenstva. 6) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. 7) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání zaměstnance společnosti, její akcionáře nebo další osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. 8) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Článek 18 Zasedání představenstva 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání kterýkoli člen představenstva. 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Článek 19 Rozhodování představenstva 1) Členové představenstva se mohou účastnit zasedání buď osobně, nebo pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících přenos zasedání v reálném čase a dvousměrný přenos ústního projevu vůle v reálném čase (zejména telefon či videopřenos). V takovém případě se člen představenstva považuje za přítomného. Člen představenstva může dále v rámci zasedání představenstva k jednotlivým bodům hlasovat písemně. Písemné stanovisko člena představenstva, který se neúčastní zasedání představenstva osobně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky umožňujících přenos zasedání v reálném čase a dvousměrný přenos ústního projevu vůle v reálném čase, musí být na zasedání představenstva doručeno nejpozději při zahájení zasedání představenstva. Písemné stanovisko člena představenstva se

13 přečte před hlasováním ostatních členů představenstva. Člen představenstva, který poskytl své písemné stanovisko, se pro účely posouzení schopnosti usnášení představenstva pro příslušné rozhodnutí považuje za přítomného. 2) Představenstvo je schopné se usnášet za přítomnosti většiny členů představenstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných nebo jinak se účastnících členů představenstva s výjimkou záležitostí uvedených v článku 19 odst. 3 těchto stanov. Každý člen představenstva má jeden hlas. Pravidlo o rozhodujícím hlasu předsedy při rovnosti hlasů se neuplatní. 3) K přijetí rozhodnutí uvedených v článku 15. odst. 3 písm. g) až j) je zapotřebí, aby pro ně hlasovalo alespoň pět (5) členů představenstva. 4) Není-li představenstvo usnášeníschopné, bude na sedmý (7.) den po datu původního zasedání (není-li tímto dnem pracovní den, pak na další bezprostředně následující pracovní den) svoláno náhradní zasedání představenstva, které by mělo projednat tytéž záležitosti, přičemž usnášeníschopné bude takové zasedání představenstva v případě, že budou přítomni tři (3) členové představenstva. Článek 20 Rozhodování představenstva mimo zasedání (per rollam) 1) Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). K uplatnění rozhodování per rollam není nutný předchozí souhlas všech členů představenstva s touto metodou rozhodování, je však nutné, aby byl všem členům představenstva předložen návrh usnesení. 2) Rozhodování představenstva mimo zasedání může být uskutečněno pouze písemnou formou (včetně u nebo faxu). 3) V případě hlasování představenstva mimo zasedání zašle předseda představenstva návrh usnesení představenstva všem členům představenstva společnosti a stanoví lhůtu pro sdělení stanoviska. 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva. K zápisu musí být přiložena stanoviska členů představenstva. 5) Pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání představenstva (per rollam) je potřeba většina hlasů všech členů představenstva. K přijetí rozhodnutí uvedených v článku 15. odst. 3 písm. g) až j) těchto stanov je zapotřebí, aby pro ně hlasovalo alespoň pět (5) členů představenstva. Pravidlo o rozhodujícím hlasu předsedy při rovnosti hlasů se neuplatní. C. DOZORČÍ RADA Článek 21 Postavení a působnost dozorčí rady 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

14 2) Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními valné hromady a svým jednacím řádem. 3) Dozorčí radě přísluší zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, zejména nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami společnosti. b) přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém) nebo úhradu ztráty a předkládat o výsledku zprávu valné hromadě, c) projednávat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, d) přezkoumávat zprávu o vztazích, e) svolat valnou hromadu, stanoví-li tak zákon anebo vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhovat potřebná opatření, f) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, g) přezkoumávat na žádost kvalifikovaného akcionáře, v rozsahu, ve kterém tento akcionář v žádosti určí, výkon působnosti představenstva, h) v případě oznámení možného střetu zájmů, ve smyslu 54 Zákona o obchodních korporacích, pozastavit na vymezenou dobu výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady nebo prokuristy, který dozorčí radě oznámí možný střet zájmů, a i) v případě střetu zájmů, ve smyslu 55 a 56 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, zakázat uzavření smlouvy, která není v zájmu společnosti. 1) Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. Článek 22 Složení, volba a funkční období dozorčí rady 2) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 5 (pět) let. Počátek funkčního období stanoví valná hromada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit dozorčí radě nebo valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jemuž bylo odstoupení určeno. Příslušný orgán společnosti je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

15 4) Neklesne-li počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou pod polovinu, je dozorčí rada oprávněna, namísto člena dozorčí rady původně zvoleného valnou hromadou, jehož členství v dozorčí radě zaniklo, jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. 5) Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. To neplatí v případě jmenování náhradního člena dozorčí rady dle předchozího odstavce. 6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Článek 23 Svolávání a zasedání dozorčí rady 1) Dozorčí rada zasedá v termínech, které si stanovila, a to nejméně jednou (1x) ročně. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti nebo na jiném místě, které si dozorčí rada určí. 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. Pokud tak předseda nemůže učinit (proto, že není zvolen, nebo z důvodu své dlouhodobé nepřítomnosti nebo z jiných důvodů), nebo pokud tak neučiní v situaci, kdy je třeba konat zasedání dozorčí rady, svolá zasedání dozorčí rady její místopředseda; pokud nastanou obdobné okolnosti i u místopředsedy dozorčí rady, svolá zasedání dozorčí rady kterýkoli její člen. 3) Zasedání dozorčí rady se svolává písemnou pozvánkou, kterou lze doručit též elektronickou poštou nebo faxem. V tomto případě jsou členové dozorčí rady povinni potvrdit její přijetí. V pozvánce se uvede místo, datum a hodina konání zasedání a jeho program. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 14 (čtrnáct) dnů před zasedáním. Pravidla pro svolávání zasedání dozorčí rady uvedená výše v tomto odstavci neplatí, pokud by zájmy společnosti nebo jiné okolnosti vyžadovaly bezodkladné rozhodnutí dozorčí rady a uvedená pravidla by nebylo možno dodržet. 4) Zasedání dozorčí rady se může konat, i pokud není svoláno výše uvedeným způsobem, v případě, že s tím souhlasí všichni její členové a shodnou se na konání zasedání a jeho programu, nebo v případě, že o místě, datu a hodině konání zasedání dříve rozhodla dozorčí rada a že všichni její členové měli možnost se o takovém rozhodnutí s dostatečným předstihem dozvědět. 5) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady či představenstva nebo v případě žádosti kvalifikovaného akcionáře. 6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby. 7) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. 8) Další podrobnosti týkající se zasedání a jednání dozorčí rady upravuje jednací řád, jehož přijetí je v kompetenci dozorčí rady.

16 Článek 24 Zasedání dozorčí rady 1) Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo člen dozorčí rady. 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové dozorčí rady hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Článek 25 Rozhodování dozorčí rady 1) Členové dozorčí rady se mohou účastnit zasedání buď osobně, nebo pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících přenos zasedání v reálném čase a dvousměrný přenos ústního projevu vůle v reálném čase (zejména, nikoliv však pouze telefon či videopřenos). V takovém případě se člen dozorčí rady považuje za přítomného. Člen dozorčí rady může dále v rámci zasedání dozorčí rady k jednotlivým bodům hlasovat písemně. Písemné stanovisko člena dozorčí rady, který se neúčastní zasedání dozorčí rady osobně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky umožňujících přenos zasedání v reálném čase a dvousměrný přenos ústního projevu vůle v reálném čase, musí být na zasedání dozorčí rady doručeno nejpozději při zahájení zasedání dozorčí rady. Písemné stanovisko člena dozorčí rady se přečte před hlasováním ostatních členů dozorčí rady. Člen dozorčí rady, který poskytl své písemné stanovisko, se pro účely posouzení usnášeníschopnosti dozorčí rady pro příslušné rozhodnutí považuje za přítomného. 2) Dozorčí rada je schopná se usnášet za přítomnosti většiny členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů dozorčí rady Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Pravidlo o rozhodujícím hlasu předsedy při rovnosti hlasů se neuplatní. Článek 26 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (per rollam) 1) 2) Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). K uplatnění rozhodování per rollam není nutný předchozí souhlas všech členů dozorčí rady s touto metodou rozhodování, je však nutné, aby byl všem členům dozorčí rady předložen návrh usnesení. 2) Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání může být učiněno pouze písemnou formou (včetně u nebo faxu). 3) V případě hlasování mimo zasedání zašle předseda dozorčí rady návrh usnesení dozorčí rady všem členům dozorčí rady společnosti a stanoví lhůtu pro sdělení stanoviska.

17 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady. K zápisu musí být přiložena stanoviska členů dozorčí rady. 5) Pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání dozorčí rady (per rollam) je potřeba většina hlasů všech členů dozorčí rady. Pravidlo o rozhodujícím hlasu předsedy při rovnosti hlasů se neuplatní. Článek 27 Podmínky výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady 1) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva a dozorčí rady nese společnost. 2) Členům představenstva a dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání orgánů. IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST Článek 28 Jednání za společnost 1) Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně. 2) Za společnost mohou jednat též prokuristé. Je-li udělena prokura, jednají vždy dva prokuristé společně, není-li v rozhodnutí o udělení prokury uvedeno jinak. 3) Za společnost mohou jednat i její zaměstnanci a dále též osoby, které byly při provozování podniku pověřeny určitou činností, a to ve věcech, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Dále mohou za společnost jednat i jiné osoby, a to způsobem a za podmínek, které předvídá zákon (např. na základě smluvního zastoupení nebo zákonného zmocnění). 4) Vůči zaměstnancům společnosti jedná člen představenstva, který k tomu byl pověřen. Nebylli žádný člen představenstva pověřen, tuto působnost vykonává předseda představenstva. V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 29 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Na valné hromadě konané nejpozději ve lhůtě 4 (čtyř) měsíců po skončení účetního období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Článek 30 Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty 1) O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada, a to zpravidla na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Valná hromada může rozhodnout o: a) přídělu do zvláštních rezervních fondů a dalších fondů v souladu se stanovami,

18 b) zvýšení základního kapitálu, c) úhradě ztráty z minulých let, d) ponechání nerozděleného zisku do příštích období, e) výplatě dividend akcionářům, f) výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady, g) použití zisku k dalším účelům v souladu se zákonem. 2) O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada, a to zpravidla na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ztrátu je možno hradit z disponibilních fondů společnosti, popř. snížením základního kapitálu společnosti. Dále je možno ztrátu uhradit z nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let. Článek 31 Hlavní údaje z účetní závěrky V souladu s ustanovením 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích představenstvo uveřejňuje následující hlavní údaje z účetní závěrky: tržby celkem; provozní výsledek hospodaření; výsledek hospodaření před zdaněním; výsledek hospodaření po zdanění; investice; a počet zaměstnanců. Článek 32 Vytváření fondů 1) Společnost může vytvářet v souladu s příslušnými právními předpisy fondy. 2) O zřízení takových fondů společnosti, o přijetí či změně pravidel hospodaření s těmito fondy a o rozpočtu těchto fondů rozhoduje představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady.

19 VI. ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL Článek 33 Zvýšení základního kapitálu 1) O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, nebo v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami představenstvo. 2) Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje Zákon o obchodních korporacích. 3) Společnost se při zvyšování základního kapitálu řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích; přitom se postupuje podle těchto pravidel: a) pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je potřebná alespoň tříčtvrtinová většina hlasů všech akcionářů; b) emisní kurs upisovaných akcií je možno splatit peněžitým i nepeněžitým vkladem; c) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu společnosti a v souladu s právními předpisy. 4) Usnesením valné hromady schváleným alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů všech akcionářů lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených právními předpisy a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu. Článek 34 Snížení základního kapitálu 1) O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. 2) Snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích s tím, že je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Dále je přípustné snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů a upuštěním od vydání akcií. a) na základě návrhu, postupuje se takto: - snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou takto vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku; - představenstvo zabezpečí stažení akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy v souladu s právními předpisy;

20 - po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo zajistí v souladu s právními předpisy zničení vrácených akcií. 3) Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel: a) k rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu jsou potřebné alespoň tři čtvrtiny hlasů všech akcionářů; b) základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši uvedenou v 246 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích; c) je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije k jeho snížení vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. I v ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost k jeho snížení především vlastní akcie nebo zatímní listy, přičemž jiným způsobem lze snížit základní kapitál jen, nepostačují-li ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadu, nebo pokud by nebyl splněn účel snížení základního kapitálu; d) před účinností snížení základního kapitálu a před splněním povinností podle 518 Zákona o obchodních korporacích nebo před rozhodnutím soudu podle 518 Zákona o obchodních korporacích nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo jim z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části emisního kursu jejich akcií. Článek 35 Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál 1) Se souhlasem valné hromady může akcionář poskytnout na vytvoření vlastního kapitálu společnosti příplatek mimo základní kapitál ve prospěch ostatních kapitálových fondů společnosti peněžitým plněním v jakékoli výši, a to převzetím závazku k poskytnutí takového příplatku. Závazek poskytnout příplatek akcionář přebírá písemnou smlouvou, která musí obsahovat částku příplatku a lhůtu pro jeho splacení. Připouští se možnost započíst jakoukoliv peněžitou pohledávku akcionáře vůči společnosti proti závazku akcionáře poskytnout příplatek podle tohoto článku, a to na základě písemné dohody o započtení. Příplatek je splatný ve lhůtě určené ve smlouvě o převzetí závazku poskytnout příplatek na účet společnosti, který společnost pro tyto účely akcionáři na jeho žádost sdělí. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě stanovené pro splacení příplatku. 2) Poskytnutí příplatku podle článku 35 odst. 1 těchto stanov nemá vliv na výši vkladu akcionáře ani na výši základního kapitálu společnosti.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Článek 1. Společník společnosti (1) Společník

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

RWE Distribuční služby, s.r.o.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Článek 1. Společník

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: 1 Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Bod 1 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 1. a) rostlinná

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více