Obsah. III.1. Fonologie 31 III.2. Morfologie 48 III.3. Syntax 141 III.4. Slovní zásoba 166 III.5. Metrika 189 Závěr 208 Seznam literatury 217

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. III.1. Fonologie 31 III.2. Morfologie 48 III.3. Syntax 141 III.4. Slovní zásoba 166 III.5. Metrika 189 Závěr 208 Seznam literatury 217"

Transkript

1 1

2 2

3 Obsah Úvod 4 I. Milostné romány pozdně byzantského období 9 I.1. Původ pozdně byzantského milostného románu, látka 9 I.2. Rukopisy a jejich datace, edice 13 I.3. Charakteristika jazyka milostných románů, politický verš 15 II. Lidová řečtina pozdně byzantského období 18 II.1 Fonologie a výslovnost 18 II.2 Morfologie a syntax 20 III. Analýza jazyka románů Kallimachos a Chrysorrhoé, Belthandros a Chrysantza, Flórios a Platziaflóra a Imberios a Margaróna 31 III.1. Fonologie 31 III.2. Morfologie 48 III.3. Syntax 141 III.4. Slovní zásoba 166 III.5. Metrika 189 Závěr 208 Seznam literatury 217 3

4 Úvod Předkládaná práce představuje detailní analýzu a srovnání jazyka čtyř anonymních veršovaných milostných (rytířských) románů (Kallimachos a Chrysorrhoé, Belthandros a Chrysantza, Flórios a Platziaflóra a Imberios a Margaróna) pocházejících ze 14. a 15. století. Středem mého zájmu je zejména rozbor morfologický a lexikální, do oblasti sledování byla zahrnuta rovněž fonologie a syntax. Důraz je kladen také na metriku tzv. politického verše a její souvislost s polytypií v jazyce zkoumaných textů. Východiskem a základem pro tuto práci bylo studium vývoje lidového jazyka byzantského období s důrazem na jeho pozdní fázi, jakož i studium staré řečtiny. Při zkoumání jazyka těchto literárních textů je totiž třeba mít neustále na paměti, že se nejedná o psaný záznam lidového jazyka, jak se původně domníval např. J. Psycharis, 1 ale o jazyk, jehož základem je sice hovorový jazyk, ale který je, u různých autorů v různé míře, ovlivněný tradičním archaizujícím literárním jazykem. Ostatně v celém byzantském období nenalezneme dílo, o kterém by se dalo říct, že je napsáno čistě hovorovou řečí, ve všech dílech se objevují slova, gramatické tvary i syntaktická schémata, jež pocházejí z archaického jazyka. Tento stav je důsledkem diglosie 2 v řeckém jazyce, která má svůj počátek již v římském období a která provázela řecký jazyk po mnoho staletí až do r. 1976, kdy došlo uznáním obecné novořečtiny (κοινή νεοελληνική γλώσσα) za oficiální jazyk ke znovusjednocení řeckého jazyka. V byzantském období diglosie znamenala existenci jazyka knižního, archaického (λόγια γλώσσα) a jazyka lidového (δημώδης γλώσσα). Většina autorů byzantského období používá archaický knižní jazyk ve snaze přiblížit se klasickým vzorům, takže v období do 11. století jsou doklady živého, mluveného jazyka vzácné - jedná se především o kroniky a životy svatých. Mezi nejvýznamnější takovéto doklady patří kronika Ioanna Malaly ze 6. století, kronika Theofana Homologeta z 8. století nebo například sborník, který pod názvem Luh duchovní (Λειµωνάριον) sestavil Ioannes Moschos (6. století). Ve 12. století psali verše 1 Kriaras, E., Ψυχάρης, Atény 1981, str Problémem diglosie v řeckém jazyce se zabývají mezi jinými Ch. A. Ferguson: Diglossia, Word 15, 1959, str , Browning, R. 1995, str a Kriaras, E

5 v tehdejším živém jazyce ovšem vedle tradiční poezie psané archaickým jazykem - Theodóros Prodromos a Manuél Glykas. Z téhož století (někdy je uváděno také 11. století) pochází epos Digenis Akritas vzniklý z kratších epických písní. Ze čtrnáctého století pochází anonymní Kronika morejská, hrdinský epos francouzských dobyvatelů Peloponésu v období po čtvrté křížové výpravě. Toto dílo je napsáno lidovým jazykem promíšeným s francouzskými prvky a s nepříliš početnými prvky jazyka archaického. 3 Živý mluvený jazyk se ve větší míře v literatuře začíná objevovat ve čtrnáctém až patnáctém století, a to zvláště v poezii. Z té doby pochází pět veršovaných milostných rytířských románů psaných patnáctislabičným veršem lidové poezie - politickým veršem. Jedná se o romány Kallimachos a Chrysorrhoé, Belthandros a Chrysantza, Flórios a Platziaflóra, Imberios a Margaróna a Libystros a Rhodamné. Předmětem práce je rozbor jazyka čtyř z těchto pěti rytířských románů, pátý z nich, román Libystros a Rhodamné, by si z důvodu velkého rozsahu (téměř 4500 tisíce veršů) zasloužil samostatnou studii. Tyto romány jsou zvlášť vhodné pro zkoumání podoby a charakteru nově se vytvářejícího literárního jazyka vhledem k tomu, že jejich jazyk vykazuje mnoho společných rysů. Lze tedy říci, že všechny zkoumané texty jsou psány, z hlediska vývoje řeckého jazyka, v podstatě jednotným typem jazyka. Porovnáním jazyka těchto čtyř děl lze pak sledovat vývoj literárního jazyka založeného na hovorovém jazyce v rozmezí přibližně 100 let, které dělí nejstarší román, tedy Kallimacha a Chrysorrhou, od nejmladšího z nich, Imberia a Margaróny. 4 Názor na charakter jazyka těchto románů se v průběhu doby měnil. Zatímco např. pro A. Koraise představoval jazyk Belthandra a Chrysantzy nechutnou makarónštinu, 5 J. Psycharis se ve svém bádání také na základě těchto děl pokoušel nalézt doklady pro vývoj lidového jazyka. 6 Psycharis dokládá, že postupem času se v dílech tohoto období vyskytuje čím dál tím více prvků hovorového jazyka. O něco později další řecký lingvista G. N. Chatzidakis prokázal, že většina změn v hovorovém jazyce odrážejících se v pozdně byzantských textech proběhla již o několik staletí dříve. 7 Podrobně byly tyto rytířské (milostné) romány zkoumány z hlediska literárního i textově kritického. V řadě studií se těmito romány (ale i jinými texty pozdně byzantského období) zabývali např. australští vědci E. a M. Jeffreys (viz např. Jeffreys, E. - Jeffreys, M.: Imberios and Margarona: The manuscripts, sources and edition of a byzantine verse romance, 3 Jazykovou analýzu Kroniky morejské provedl španělský badatel J. M. Egea (viz níže). 4 K dataci románů viz str. 13ff. 5 Srov. Kriaras, E. 1955, str Psichari, J.: Essai de grammaire historique néo-grecque, I-II, Paris 1886 a Chatzidakis, G. N

6 Byzantion 41, ostatní viz bibliografie), kteří mimo jiné také reagovali na teorii G. Spadara (viz str. 12 a bibliografii). Romány palaiologovského období se ve své knize The Medieval Greek Romance (řec. překlad Η Ερωτική Μυθιστορία του Ελληνικού Μεσαίωνα) zabývá také Roderick Beaton. 8 Z jazykového hlediska byl systematicky analyzován pouze jediný z námi zkoumaných románů. Photis Apostolopoulos se ve své dizertaci s názvem La langue du roman byzantin Callimaque et Chrysorrhoé 9 věnoval hláskoslovnému, morfologickému, syntaktickému a lexikálnímu rozboru románu Kallimachos a Chrysorrhoé, a to v synchronní perspektivě, diachronní hledisko však téměř nebere na zřetel. Co se týče ostatních tří románů, nacházíme pouze příležitostné zmínky o jejich jazyce v dílčích lingvistických studiích (viz bibliografie), systematicky však zatím nebyly prozkoumány. Vědci se ve svých bádáních doposud věnovali spíše autorům raně byzantského období. Velká pozornost byla věnována byzantským kronikám (St. B. Psaltes, z pozdějších prací např. S. A. Sofroniu 10 ), zvláště jazyku Malalovy kroniky. 11 Syntaxí Joanna Moscha se zabývala E. Mihevc-Gabrovec, 12 rozbor jazyka a stylu M. Psella provedl É. Renauld. 13 Výzkum středověké fáze řeckého jazyka zůstával donedávna ve stínu, neboť zájem vědců se tradičně soustředil na období klasické a na současnou moderní řeč. Teprve od 19. stol. se v rámci zkoumání vývoje řeckého jazyka začínají lingvisté důkladněji zabývat také byzantskou řečtinou. Kromě již výše zmíněných lingvistů Psycharise a Chatzidakise se jedná také např. o práce A. N. Jannarise 14 a K. Dietricha. 15 Okrajově se ve své studii o vývoji řeckého jazyka zabývají středověkou fází řečtiny rovněž A. Costas 16 a A. Meillet. 17 První obsáhlou mluvnicí řeckého jazyka, která se věnuje také byzantskému období, je Triandafyllidisův úvod k novořecké gramatice. 18 Po něm následují R. Browning, H. Tonnet a 8 Beaton, R Apostolopoulos, Ph Psaltes, St. 1913: Grammatik der byzantinischen Chroniken, Göttingen 1913, Sofroniu, S. A. 1965: Studies in the vocabulary of early medieval Greek, with special reference to John Malalas, the Chronicon Paschale, Theophanes Confessor and the De administrando imperio of Constantine Porphyrogenitus, Phil. Diss., London Viz např. Wolf, K : Studien zur Sprache des Malalas: Teil, Formenlehre; II. Teil, Syntax, Munich , Merz, L. 1911: Zur Flexion des Verbums bei Malalas, Pirmasens 1911, Jeffreys, E. Jeffreys, M. 1990: The Language of Malalas, in: Studies in John Malalas, Jeffreys, E., Croke, B., Scott, R. (eds.), Sydney 1990, , James A. 1990: The Language of Malalas I, in: Studies in John Malalas, Jeffreys, E., Croke, B., Scott, R. (eds.), Sydney 1990, Mihevc-Gabrovec, E. 1960: Études sur la syntaxe de Ioannes Moschos, Ljubljana Renauld, É. 1920: Étude de la langue et du style de Michel Psellos, Paris Jannaris, A. N Dietrich, K. 1898: Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache von der hellenistischen Zeit bis zum 10. Jahrhundert n. Chr., Leipzig Costas, P. 1936: An Outline of the History of the Greek Language, Chicago Meillet, A. 1913: Apercu d` une histoire de la langue grecque, Paris Triandafyllidis, Μ. Α

7 G. Babiniotis, kteří se také přehledně, i když poněkud stručně, zabývají mluveným jazykem byzantského období. 19 Podrobněji se podobou byzantské řečtiny zabývá Geoffrey C. Horrocks ve své knize Greek: A History of the Language and its Speakers, 20 ve které popisuje vývoj řeckého jazyka od mykénské řečtiny až po současnost. Horrocks klade důraz na řečtinu byzantského období, protože, jak sám poznamenává v předmluvě, toto období po dlouhou dobu zůstávalo stranou zájmu a remains for many a closed book (str. XVI). Historii řeckého jazyka v byzantském období je věnována druhá, nejobsáhlejší část Horrocksovy knihy (kap. 7-12, str ), hovorový jazyk je popsán v 11. a 12. kapitole. Z lingvistického hlediska je nejzajímavější kapitola 11., ve které Horrocks na přibližně padesáti stranách podává výklad o nejdůležitějších fonologických, morfologických a syntaktických jevech, ke kterým ve 12. kapitole připojuje četné ukázky. Vývojem jednotlivých jazykových jevů vyskytujících se v průběhu byzantského období se ve svých monografiích zabývali především J. Humbert, 21 P. Chantraine 22 a P. Burguiere, 23 A. Mirambel se v šedesátých letech minulého století v sérii článků zaměřil na vývoj slovesa v byzantském období. 24 Až od devadesátých let minulého století se začali lingvisté více soustředit na pozdně byzantskou řečtinu, která tvoří významný přechod mezi byzantskou řečtinou a novořečtinou. Zabývají se vesměs analýzou jednotlivých jevů (viz například Giouli, P. 1995, Guilpin, P. 2002, Holton, D. W. 1993, Horrocks, G. C. 1992, Cheila-Markopoulou, D. 1999, Joseph, B. D. - Pappas P. A. 2002, Lentari, T. Manolessou, I. 2003, Mackridge, P. 1995, Manolessou, I. Nifadopoulos, Ch. 2000, Theofanopoulou-Kontou, D. 2000). Významný příspěvek na poli bádání o jazyce pozdně byzantských textů představuje gramatická analýza Kroniky morejské provedená španělským badatelem J. M. Egeou (viz Egea, J. M. 1988). Při jazykové analýze vycházím z úplné excerpce textů románů Kallimachos a Chrysorrhoé, Belthandros a Chrysantza, Flórios a Platziaflóra a Imberios a Margaróna, v celkovém rozsahu 6691 veršů. Analýza byla provedena na základě Kriarasovy edice (Κριαράς, Ε.: Βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα (Βασική Βιβλιοθήκη 2), Αθήνα 1955), která obsahuje texty všech čtyř zkoumaných literárních děl, včetně rukopisných variant. Při práci mi byl nepostradatelným pomocníkem zatím nedokončený slovník E. 19 Browning, R. 1995, Tonnet, H. 1995: Ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 1995 (originál: Histoire du grec moderne, Paris 1993), Babiniotis, G Horrocks, G. C Humbert, J Chantraine, P Burguiere, P Mirambel, A. 1961, 1966 a

8 Kriarase: Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας ( ), (Θεσσαλονίκη 1969-), jakož i jeho stručnější verze (Kazazis, I. N.- Karanastasis, T. A., Θεσσαλονίκη 2001 a 2003). Při analýze jsem se mimo jiné zaměřila na rozlišení archaického jazyka od jazyka živého. Konkrétní jevy nahlížím také s přihlédnutím k předchozím fázím jejich vývoje, či fázím, které vedly od archaických tvarů až k tvarům současným. I přes výskyt archaických tvarů (obsažených především v Kallimachovi) základ jazyka románů tvoří jazyk živý, kterým se v případě Kallimacha (a pravděpodobně i Belthandra) hovořilo v Konstantinopoli a v případě Imberia a Flória nejspíše na Peloponésu. V následujícím výkladu jsem zvolila toto označení: K, resp. Kallimachos (= Kallimachos a Chrysorrhoé), B, resp. Belthandros (= Belthandros a Chrysantza), F, resp. Flórios (= Flórios a Platziaflóra), I, resp. Imberios (= Imberios a Margaróna). 8

9 I. Milostné romány pozdně byzantského období I.1. Původ pozdně byzantského milostného románu, látka Veršované milostné (rytířské) romány pozdně byzantského období navazují především na byzantské romány 12. století vycházející z pozdně antických milostných románů a na rytířské romány západního původu. Dále jsou tyto romány ovlivněny ústní lidovou tradicí. Autor románu Kallimachos a Chrysorrhoé znal bezpochyby Heliodorovy Příběhy aithiopské a Charitónův milostný román O věrné lásce Chairea a Kallirhoy, jak dokázal ve svém bádání H. Hunger. 25 Také autor Belthandra a Chrysantzy vykazuje znalost starších řeckých románů. 26 V původních románech palaiologovského období jsou zachovány prvky charakteristické pro pozdně antické a byzantské romány jako jsou pittakia (např. v Kallimachovi a Chrysorrhoe zpráva, kterou posílají králi jeho dvořané, verše ) a ekfrasis (viz např. v Kallimachovi a Chrysorrhoe popis Dračího hradu, verše , zahrady, verše nebo popis Chrysorrhoy, verše , v Belthandrovi a Chrysantze např. popis Chrysantzy, , atd.). Také schéma těchto románů zůstává tradiční: vzplanutí lásky, rozdělení milenců, zdánlivá smrt hrdiny nebo hrdinky a po různých útrapách a dobrodružstvích shledání a šťastný konec. V případě románu Kallimachos a Chrysorrhoé králův syn Kallimachos osvobozuje v Dračím hradě Chrysorrhou z moci draka, oba si přísahají lásku, avšak Chrysorrhou unáší cizí král s pomocí kouzel zlé čarodějnice, při kterých Kallimachos zdánlivě umírá (verše ). Po strastiplné pouti Kallimachos Chrysorrhou nalezne v zemi onoho krále, nechá se najmout jako pomocník zahradníka v královské zahradě a tajně se s Chrysorrhoou schází v zahradním altánu. Dvořané je spolu přistihnou, král je odsoudí, avšak nakonec jim odpouští poté, co se prokáže jejich nevina. Milenci se vracejí na Dračí hrad, kde nadále žijí šťastně. Mnohé z těchto motivů mají velmi blízko k pohádkám. 27 V menší míře jsou pohádkové motivy uplatněny také v následujícím románu, v Belthandrovi a Chrysantze. Zde Belthandros potkává Chrysantzu na Hradě lásky, kde jí uděluje žezlo nejkrásnější dívky v soutěži krásek, ona mu však mizí. Belthandros po dlouhé pouti doputuje do Antiochie, stává se vazalem krále a v jeho dceři poznává Chrysantzu. Oba si po dva roky tají vzájemnou lásku, jednoho večera se však potkávají v královské zahradě a 25 Hunger, H Kahane, H. a R. 1983, str Pro podrobnější rozbor viz Kriaras, E. 1955, str. 22ff. 9

10 lásku si vyznají. Stráže však Belthandra odhalí a ten aby utajil lásku ke Chrysantze, předstírá, že miluje chůvu Faidrokazu, uzavírá s ní sňatek, ale dále se tajně schází s Chrysantzou. Belthandros se obává odhalení, proto milenci tajně pouze s Faidrokazou a třemi panoši prchají do Belthandrovy vlasti. Na útěku je však zastihne bouřka a při přechodu přes rozvodněnou řeku se jejich doprovod utopí, pouze hlavní hrdinové se zachrání, ale jsou řekou rozděleni a oba se domnívají, že ten druhý zahynul (verše ). Nakonec se šťastně setkávají a vracejí se do Belthandrovy vlasti, kde Belthandros jako následník trůnu slaví sňatek s Chrysantzou. V souvislosti s tímto románem byla v minulosti často vyslovována hypotéza o existenci západního vzoru, o který se měl tento román opírat, 28 a to na základě existence některých motivů, jako je např. Hrad lásky (Ερωτόκαστρον) nebo termínů, např. λίζιος ve verši 789 z francouzského lige označující vazalský vztah pána ke svému králi. Také ve jménech románových hrdinů byly hledány západní předlohy (Ροδόφιλος = Rodolphe, Βέλθανδρος = Bertrand, Φίλαρμος = Willerm). 29 K dalším západním prvkům bývají řazeny turnaje a lovy, při kterých byli používáni sokoli. Všechny tyto západní prvky však byly již v Byzantské říši známy, např. turnaje pořádal již Manuél I. a termín λίζιος se na územích ovládaných Franky objevuje od 12. stol. Motiv Hradu lásky je sice západní, ale atmosféra Belthandrova Hradu lásky připomíná spíše starší byzantské romány, konkrétně Příběhy o Hysmině a Hysminiovi Eustathia Makrembolita ze 12. stol. 30 Navíc byl Belthandros silně ovlivněn milostným románem Nikéta Eugeniana O Drosille a Charikléovi. Podle Becka jsou západní prvky obsažené v Belthandrovi spíše ozdobou, avšak to, co v románu převládá, je byzantský způsob života a byzantský svět. 31 Toto tvrzení však neplatí pro další dva romány, tedy pro román Flórios a Platziaflóra a Imberios a Margaróna. První z nich je zpracováním známého francouzského románu Fleur et Blanchefleur pocházejícího z 12. stol. Předlohou pro řecký překlad se stal italský rukopis ze 14. stol. pod názvem Il Cantare di Fiorio e Biancifiore. Italský text pronikl do řeckého prostředí nejspíše prostřednictvím italského humanisty Andrea Acciaiouliho, který navštívil peloponéské knížectví v letech Překladatel do řečtiny ponechává jména i místa, ve kterých se děj odehrává, původní. Fiorio se stává Flórios, Biancifiore Platziaflóra, na dvou 28 Podrobně viz Kriaras, E. 1955, str Ibid., str Ibid., str Beck, H.- G. 1988, str Ibid., str

11 místech textu nacházíme toto jméno dokonce s původní koncovkou (Πλάτζια-Φλῶρε, verš 188, 1517). Otec hrdinky je římský rytíř a Flórios je synem maurského krále Filipa. Osiřelá Platziaflóra vyrůstá v paláci krále Filipa, oba hrdinové se do sebe zamilují, ale Flóriovi rodiče jejich lásce nepřejí, proto po neúspěšném pokusu Platziaflóru křivě odsoudit ji prodávají do otroctví egyptskému emirovi, kde ji Flórios vyhledá. Na konci románu maurský král a královna přijímají katolickou víru Římanů (πίστην καθολικὴν Ρωμαίων ὀρθοδόξων, verš 1841). Překladatel do řečtiny navíc román oproti předloze obohacuje novými, řeckými prvky, z kterých je zřejmé, že znal byzantská díla své doby používá např. ekfrasis, velice častá jsou také slova složená. Rovněž rady, které dává otec Flóriovi, jenž se vydává hledat Platziaflóru (verše ), pocházejí z řeckého díla, konkrétně z didaktické básně Spaneas. 33 Podobné rady dává svému synovi také Imberiův otec v druhém z obou románů navazujících na západní vzor (verše ). U tohoto románu však otázka předlohy není dodnes zcela vyřešena. Badatelé se shodují v tom, že pramenem pro řeckou verzi mohl být francouzský román Pierre de Provence et la Belle Maguelonne, jehož původní jádro pochází ze 12. stol., 34 ale nejstarší známý rukopis je však datován až rokem Tento román byl koncem 15. a začátkem 16. stol. přeložen do mnoha evropských jazyků. 35 Kdy a jakým způsobem se však tato látka dostala na řecká území a z kterého jazyka překladatel čerpal, není jasné. Touto problematikou se ve svém zkoumání podrobně zabývali M. a E. Jeffreys, podle kterých je pravděpodobné, že pramenem pro řecké zpracování bylo některé starší vydání této látky v provensálštině nebo katalánštině. 36 Vývojem debaty týkající se vzniku a datování překladu, jakož i srovnáním středověkého francouzského textu a řecké verze a existencí dalších možných pramenů se zabývá E. Kriaras. 37 Zde také poukazuje na některé paralelní motivy vyskytující se v legendě o založení kláštera Dafni u Atén ve 13. stol. provensálskými cisterciáckými mnichy. 38 Také v případě tohoto románu ponechává překladatel do řečtiny jména i místa, ve kterých se děj odehrává, původní. Maguelonne se stává Margaróna a jméno Imberios, které vzniklo nejspíše z Emperios, má svůj původ ve jménu Pierre. 39 Děj se odehrává v Provenci, odkud Imberios, syn krále, odchází do světa. Po sedmi letech putování se ocitá v Anapoli (v italské Neapoli). Na hradě anapolského vládce se účastní turnaje, ve kterém vítězí a za ženu dostává dceru krále, krásnou Margarónu. Po jisté době však Imberios 33 Beaton, R. 1996, str Kriaras, E. 1955, str Tato látka je u nás známa jako Historie o krásné kněžně Mageloně, viz Dostálová, R. 2003, str Jeffreys, M. a E Kriaras, E. 1955, str Ibid., str. 208, viz též Dostálová, R. 2003, str Kriaras, E. 1955, str

12 touží navštívit své rodiče, vydávají se proto s Margarónou tajně na cestu. Poté, co je Imberios zajat piráty a prodán do Egypta do otroctví, doputuje Margaróna, jež se domnívá, že je Imberios mrtev, sama do Provence. Zde zakládá ženský klášter, ve kterém se stává matkou představenou. Po sedmi letech otroctví se Imberiovi podaří uprchnout a dvojice se nakonec šťastně setkává v Provenci. Tento román má mnoho společných prvků s románem Flórios a Platziaflóra. Jejich srovnáním se zabýval italský badatel G. Spadaro, kterému se podařilo prokázat, že autor řecké verze Imberia čerpal z řeckého textu Flória. 40 Spadaro ve své studii poukazuje na celou řadu identických veršů, 41 např. verš 231 z Imberia a Margaróny Ποτὲ θανάτου συμφοράν, ποτὲ μηδὲν φοβᾶσαι je totožný s veršem 1194 z Flória a Platziaflóry, stejně tak verš 233 z Imberia a Margaróny οὐδὲ ἰστία, οὐδὲ νερὸν, ἀλλ οὐδὲ ἀπὸ ξίφους je totožný s veršem 1195 z Flória a Platziaflóry, přičemž autor řecké verze tohoto románu oba tyto verše doslova převádí z italské předlohy Il Cantare di Fiorio e Biancifiore. 42 O několik let později publikoval Spadaro další studii, ve které se na základě analýzy společných prvků obou výše uvedených románů i několika dalších, mezi nimi také Kallimacha a Chrysorrhoy a Belthandra a Chrysantzy, pokouší objasnit jejich vzájemný vztah. 43 Podle jeho teorie je hlavním důvodem pro opakující se fráze nebo i celé verše nedostatek básnického talentu autorů těchto románů, který je vede k plagiátorství. Spadarovy doklady této teorie však pokládají za nedostatečné E. a M. Jeffreys, 44 kteří se ve svém bádání pokusili dokázat, že prvky společné těmto románům čerpali jejich autoři z ústních vyprávění v patnáctislabičném verši. 45 Je zřejmé, že autoři jak původních románů tak řeckého zpracování západních románů čerpali také z této tradice, jak ukazuje ve své studii také např. A. Stergelis na příkladu románu Flórios a Platziaflóra. Stergelis analýzou veršů, ve kterých se řecká verze liší od originálu, dokazuje, že její autor čerpal i z lidové poezie. 46 Také R. Beaton připouští, že autoři románů čerpali z lidové poezie sám uvádí příklady hemistichů i celých veršů, opírajících se o lidovou poezii, 47 ze všech čtyř zkoumaných románů. Odmítá však tvrzení, že by lidová poezie byla jediným zdrojem, a sám tuto teorii doplňuje. Podle něj lze výskyt společných prvků vysvětlit snahou autorů románů pokračovat v řecké tradici mimése. Proto 40 Viz Spadaro, G Ibid., str Ibid., str Spadaro, G Viz např. Jeffreys, E. - Jeffreys, M. 1983, str Ibid., str Stergelis, A. 1967, str Beaton, R. 1996, pozn. 51, str

13 také, jak již bylo uvedeno na počátku této kapitoly, autoři při skládání veršů čerpali z děl svých předchůdců. Poněvadž však vytvářeli díla založená na současném jazyce, včleňovali do svých děl také prvky z tradiční lidové poezie a již existujících textů sepsaných v tomto jazyce. 48 I.2. Rukopisy a jejich datace, edice Vznik všech čtyř veršovaných románů, které jsou předmětem analýzy, je kladen do stol. Většina badatelů se shoduje v tom, že nejstarší z těchto děl je Kallimachos a Chrysorrhoé brzy následovaný Belthandrem a Chrysantzou. Podle P. Agapita je však Belthandros a Chrysantza starší, ve své studii klade jeho vznik již do let , tedy do počátku vlády Palailogovců. 49 Oba tyto romány jistě vznikly před polovinou 14. století, jak lze usoudit z alegorické básně ze 14. stol. Eis tén sófrosynén Theodóra Meliténióta, ve které jsou obě tato díla připomínána, E. Jeffreys klade dobu vzniku Kallimacha a Chrysorrhoy do let Román Flórios a Platziaflóra nelze s přesností datovat, ale soudí se, že překlad byl pořízen v 2. polovině 14. stol. nebo začátkem 15. stol. 51 Také dobu vzniku Imberia a Margaróny nelze určit s přesností (viz výše), badatelé obvykle kladou dobu vzniku tohoto románu do 15. století, a to do její 1. poloviny, tedy před pád Konstantinopole. 52 Co se týče oblasti, ve které měly tyto romány vzniknout, H. Humbert ve svém bádání usuzuje, že román Kallimachos a Chrysorrhoé byl napsán v Konstantinopoli, 53 ke stejným závěrům dochází L. Garland také v případě Belthandra a Chrysantzy. 54 Oba překlady západních románů vznikly s velkou pravděpodobností na územích ovládaných Franky, nejspíše na Peloponésu. 55 Všechny čtyři milostné romány jsou anonymní. Pouze v případě románu Kallimachos a Chrysorrhoé lze z epigramu Manuéla Fila s velkou pravděpodobností vyvodit, 48 Ibid., str. 231ff. 49 Srov. Agapitos P. 1993, str. 128ff, podle něj je román Libystros a Rhodamné, který je obvykle považován za 3. nejstarší, nejstarším z těchto původních milostných románů a vznikl již v letech Beaton, R. 1996, str. 142, Jeffreys, E. 1993, str Ibid., str Viz např. Kriaras, E. 1955, str Humbert, H. 1968, str Garland, L. 1989, str Beaton, R. 1996, str

14 že by autorem mohl být Andronikos Komnénos Dukas Palaiologos, synovec císaře Michaéla VIII. 56 Román Kallimachos a Chrysorrhoé (řecký název Τὸ κατὰ Καλλίμαχον καὶ Χρυσορρόην ἐρωτικὸν διήγημα) se nám dochoval v jediném rukopise, který je datován rokem Tento rukopis je pod názvem Codex Lugdunensis caligeranus uložen v knihovně v Leidenu. Román se skládá z 2607 veršů. Kriarasovo vydání tohoto románu, ze kterého čerpáme, se opírá o vydání S. Lambrose z roku Z roku 1956 je zatím poslední vydání Kallimacha a Chrysorrhoy, a to péčí M. Picharda. 58 Také román Belthandros a Chrysantza (Διήγησις ἐξαίρετος Βελθάνδρου τοῦ Ρωμαίου) o délce 1348 veršů se dochoval pouze v jediném rukopise (Codex Parisinus graecus 2909) pocházejícího nejspíše ze 16. stol., 59 jenž je uložen v Paříži. Kromě Belthandra a Chrysantzy tento rukopis obsahuje některé další texty ze 14. a 15. stol., které jsou složeny v jednodušším jazyce, jímž se psalo především na Krétě a na Dodekannésu. Tento román byl poprvé vydán v roce 1880 péčí E. Legranda, 60 ke kterému Kriaras ve svém vydání přihlíží. 61 Další román, Flórios a Platziaflóra (Διήγησις ἐξαίρετος ἐρωτικὴ καὶ ξένη Φλωρίου τοῦ πανευτυχοῦς καὶ κόρης Πλάτζια Φλώρης), se dochoval ve dvou rukopisech. První z nich, Codex Londinensis (L), pocházející z 2. pol. 15. stol., se nachází v Britském muzeu v Londýně. Na základě tohoto rukopisu pořídil v roce 1917 D. C. Hesseling kritické vydání obsahující úvod, poznámky a stručný slovníček na konci textu. Druhý rukopis románu - Codex Vindobonensis theol. Gr. 244 (V) - byl sepsán kolem roku 1550 a nyní se nachází ve vídeňské knihovně. O tento rukopis se opírají starší vydání tohoto románu (E. Bekkera z roku 1845, D. Mavrofrydise z roku 1866 a W. Wagnera z r. 1870). E. Kriaras ve svém vydání tohoto textu čerpá z obou těchto rukopisů, za hlavním textem uvádí také některé zásahy Mavrofrydise, Hesselinga a Wagnera. Poslední z románů, Imberios a Margaróna (Διήγησις ἐξαίρετος ἐρωτικὴ καὶ ξένη Ἰμπέριου τοῦ θαυμαστοῦ καὶ κόρης Μαργαρώνης), obsahuje podle Kriarasova vydání pouhých 893 veršů. Dochoval se ve čtyřech rukopisech pocházejících ze 16. stol., které obsahují celý text nebo jeho části. Nejstarší z těchto rukopisů - Neapolitanus gr Dostálová, R. 2003, str Lambros, S.: Collection de romans grecs en langue vulgaire et en vers, Paris Pichard, M: Le roman de Callimaque et de Chrysorrhoé: texte établi et traduit, Paris Srov. Sigalas, A. 1956, str Legrand, E.: Bibliotheque grecque vulgaire, I, Paris Viz Chatzijiakoumis, Μ. Κ. 1977, str

15 zároveň obsahuje nejúplnější text Achilleidy. Na základě oxfordského rukopisu (Oxoniensis miscellaneus gr. 287) obsahujícího 806 patnáctislabičných veršů vydal Imberia a Margarónu S. Lambros. 62 Další verzi tohoto románu skládající se z osmiseti čtrnácti patnáctislabičných veršů nacházíme ve vídeňském rukopise (Vindobonensis theologicus gr. 297). Tuto verzi vydal r W. Wagner. 63 Čtvrtý rukopis, nacházející se ve Vatikánu (Vatican Palatinus gr. 426), uchovává jednak na listech 65r-72v část románu, která odpovídá veršům , a jednak na listech 73r-93v větší část textu (verše ). Tento rukopis byl použit poprvé při Kriarasově vydání z roku Kriaras zároveň čerpal i z ostatních tří rukopisů. O popularitě tohoto románu v 16. stol. svědčí nejen to, že se zachoval v několika verzích, ale také to, že byl jako jediný ze středověkých románů převeden do rýmované verze a v Benátkách byl několikrát počínaje rokem 1543 vydán jako lidový tisk. 64 I.3. Charakteristika jazyka rytířských románů, politický verš Jak bylo řečeno v úvodu, jazyk rytířských románů bývá charakterizován jako jazyk, jehož základ tvoří hovorová řeč tehdejší doby, který je však zároveň promíšen s prvky tradičního archaizujícího literárního jazyka. Jací autoři a z jakého důvodu začali ve 14. století ve větší míře při skládání svých veršů upřednostňovat tento jazyk? Podle R. Browninga byly první pokusy používat v literatuře hovorový jazyk učiněny autory, kteří byli vzděláni v archaizující literární tradici. Např. o Androniku Palaiologovi je známo, že kromě románu Kallimachos a Chrysorrhoé napsal také teologická a etická díla v knižním jazyce. 65 Také podle H.-G. Becka iniciativa používání hovorového jazyka v literatuře přišla shora. Podle něj základ jazyka, kterým jsou romány napsány, tvoří jazyk, kterým hovořila vzdělanecká vrstva nejspíše v Konstantinopoli. Aby mohl být tento jazyk použit jako literární jazyk, v kterém by byla psána veršovaná díla, byl následně tam, kde bylo potřeba, obohacen prvky z knižního jazyka. 66 Mezi badateli tedy převládá názor, že se vlastně jedná o umělý literární 62 Lambros, S.: Collection de romans grecs en langue vulgaire et en vers, Paris Wagner, W.: Histoire de Imbérios et Margaróna (= E. Legrand, Collection de monuments pour servir a l étude de la langue néo-hellénique, nouvelle série, no 3), Paříž Dřívější datum 1553 bylo opraveno, viz Beaton, R. 1996, str Srov. Browning, R. 1995, str Ale také o dvě století starší pokusy používat hovorový jazyk v literatuře pocházejí z pera vzdělanců, kteří patřili do okruhu císařského dvora a kteří byli zároveň autory děl sepsaných v tradičním archaickém jazyce, jako byl Theodóros Prodromos nebo Michaél Glykas. 66 Srov. Beck, H.- G. 1988, str

16 jazyk, 67 o pokus vytvořit literární jazyk založený na lidovém jazyce, podobně jako tomu bylo v západních literaturách. Původní rytířské romány 14. stol. byly produktem vyšších vrstev a těmto vrstvám byly také určeny. Dva pozdější romány, tedy Flórios a Platziaflóra a především Imberios a Margaróna, ale již nejspíše patřily k oblíbené četbě širšího okruhu čtenářů, o čemž svědčí nejen fakt, že v nich nacházíme mnohem více prvků z lidového jazyka, ale také to, že se zachovaly ve více rukopisech (viz výše). Charakteristickým rysem jazyka rytířských románů je přítomnost velkého množství nově vytvořených kompozit. Oproti staré i nové řečtině je v něm rozšířen způsob, kterým lze nová kompozita tvořit. Nová kompozita se v malé míře objevují již ve 12. století v románech Nikéta Eugeniana a Kónstantina Manassa. 68 Ve srovnání s těmito romány, ale také ve srovnání s texty z jakéhokoliv jiného období, je v rytířských románech 14. a především 15. století jejich jejich výskyt mnohem častější. 69 Pro veršované romány je dále charakteristický častý výskyt alternativních variant především pro slovesné tvary, ale také pro tvary jmenné. Část z nich tvoří dvojice tvar archaický - tvar současný, ale mnohé z nich byly používány paralelně v tehdejším živém jazyce. Tento jev, nazývaný většinou polytypie, 70 se v tomto období týká nejen veršovaných textů, ale také textů psaných prózou, a to i neliterárních, jak dokazuje ve své studii M. Hinterberger. 71 Tedy v tomto případě se jedná částečně o charakter umělého literárního jazyka, který v sobě zahrnuje tvary lidového jazyka vedle tvarů archaických, ale současně se jedná o jev, který byl rozšířen také v tehdejším neliterárním jazyce a nejspíše souvisel s velkým množstvím morfologických změn, ke kterým v byzantské řečtině došlo. V tomto období se tedy ještě vedle sebe udržovaly staré a nové tvary, než se plně prosadil nový tvar. Ovšem ve veršovaných textech století, tedy i v rytířských románech, je koexistence alternativních tvarů mnohem častější, nejspíš i z toho důvodu, že nabízí další varianty pro potřeby politického verše, ve kterém jsou romány složeny. Politickým veršem 72 je nazýván patnáctislabičný jambický verš s césurou po osmé slabice. Je založen na střídání přízvučných a nepřízvučných slabik. Tímto veršem je počínaje 67 Viz též Chadzidakis 1905, I, str. 42, Beaton, R. 1996, str Srov. Beaton, R. 1996, str Tento rys není charakteristický ani pro krétskou a kyperskou literaturu stol., srov. Beaton, R. 1996, str M. Hinterberger dále jako možná označení tohoto jevu uvádí termíny πολυμορφία, διπλοτυπία a διπλομορφία, srov. Hinterberger M. 2001, str Hinterberger, M. 2001, str. 227ff. 72 Řecky πολιτικός στίχος, adjektivum πολιτικός zde znamená obecný, podle Beatona je možný význam tohoto slova také běžný, všední, srov. Beaton, R. 1996, str

17 12. stoletím napsána většina děl byzantské poezie psané lidovým jazykem. 73 Původ politického verše zůstává nejasný. Názory badatelů na to, jestli tento verš pochází z ústní tradice nebo je výtvorem vzdělaných básníků, se liší. M. Jeffreys se přiklání k názoru, že původ politického verše lze nalézt v aklamacích, kterými byli zdraveni triumfující vojevůdci v republikánském Římě. 74 Metrum se podle této teorie v průběhu následujícího tisíciletí vyvinulo v ústním podání do formy obvyklé v pozdně byzantské poezii. Naopak podle L. Politise nebo J. Kodera je politický verš výtvorem některého z básníků, kteří působili na císařském dvoře v Konstantinopoli. 75 V každém případě se badatelé shodnou na tom, že politický verš je výtvorem byzantského období, konečnou podobu získal krátce před 10. stoletím a rozšířil se po 11. století. 73 Z 12. stol. pochází např. epos Digenés Akritas nebo Mannasův román Aristandros a Kallithea. Politický verš je také veršem novořeckých lidových písní. 74 Jeffreys, M.: The nature and origins of political verse, Dumbarton Oaks Papers 28, 1974, Srov. Horrocks, G. C. 1997, str

18 II. Lidová řečtina pozdně byzantského období Analyzovaná díla jsou psána smíšeným jazykem, založeným na lidové řečtině, i když významným způsobem čerpají i z jazyka literárního. V této kapitole stručně nastíníme vývoj středověké lidové řečtiny, přičemž důraz bude kladen na pozdně byzantské období. 76 Vzhledem k tomu, že se v jazyce textů, které jsou předmětem analýzy, v podstatě nevyskytují žádné dialektismy, v následujícím nástinu dialekty ponecháme stranou. II.1 Fonologie a výslovnost Výslovnost souhlásek prošla od starověku výraznou proměnou. Především souhlásky původně znělé ražené se začaly vyslovovat jako souhlásky třené, tedy [b] [v], [g] [γ], [d] [δ], a aspirované ražené se změnily na spiranty: [ph] [f], [th] [θ], [kh] [χ]. Tyto změny měly za následek disimilaci třených konsonantů, s kterou se ve středověké řečtině setkáváme především u sloves. Významná změna se týká aoristového kmene sloves končících na -εύ- (-αύ-) s aoristovým kmenem původně na -εύσ- (-αύσ-) (ale nyní vyslovovaného -efs-, resp. -afs-, viz níže), ve kterém dochází k disimilaci těchto dvou neznělých spirant, kdy se první z nich kvůli snazší výslovnosti mění v raženou konsonantu, tedy υσ /fs/ > ψ /ps/. Další významná změna se týká se koncovek sloves, a to především koncovky aoristu pasiva těch sloves, ve kterých se vyskytuje souhlásková skupina σθ, χθ, υθ (která se nyní vyslovuje jako /fs/, viz níže). Vzhledem ke uvedeným změnám ve výslovnosti konsonant se nyní vedle sebe ocitá neznělá spiranta σ,υ,χ + neznělá spiranta θ. Proto dochází k disimilaci v této skupině spirant, kdy se spiranta θ mění v raženou τ: tedy σθ > στ, υθ > υτ, χθ > χτ. Podobné změny nacházíme rovněž v koncovce 2. os. pl. indikativu mediopasiva, imperativu prézentu mediopasiva a imperativu aoristu pasiva, ve kterých dochází k disimilaci ve skupině spirant: σθ > στ. 76 Termínem středověká řečtina rozumíme řečtinu stol. Toto období se obvykle dělí na dvě části: raně byzantské období ( stol.) a pozdně byzantské období ( stol.). 18

19 Zánik koncového -ν, který se sporadicky objevuje již od od pozdního starověku, je ve středověké řečtině velmi rozšířen. 77 Kromě substantiv se týká především adjektiv a sloves. Na druhou stranu se však koncové -ν analogií podle substantiv 1. a 2. deklinace rozšířilo také mezi subst. 3. deklinace, především neutra na -μα se v pozdně byzantském období běžně vyskytují také s koncovým -ν. 78 Zdůrazněme, že výskyt paralelních tvarů (tedy bez konc. -ν s ním) byl v lidové řečtině pozdně byzantského období běžný pro substantiva všech tří deklinací, než se ustálily tvary bez koncového -ν. Změny výslovnosti samohlásek byly završeny přibližně v 11. století itacismem. Řečtina nyní rozlišuje 5 vokálů, přičemž všechny vokály jsou krátké. Změnila se také výslovnost diftongů αυ, ευ, ηυ (ve staré řečtině [au], [eu], [éu]). 79 Ve středověké řečtině se vyslovuje jako [af], [ef], [if], následuje-li neznělá hláska a [av], [ev], [iv], následuje-li hláska znělá. Středověká řečtina má dynamický přízvuk. Důsledkem dynamického charakteru přízvuku dochází k fonologickým změnám, týkajícím se nepřízvučných vokálů. Jedná se především o aferezi, kdy při styku dvou slov, z nichž první končí na vokál a druhé na vokál začíná, odpadá počáteční nepřízvučná samohláska druhého slova (týká se všech vokálů s výjimkou α). Afereze, jež je kladena do raně byzantského období, 80 ovlivnila podobu mnohých substantiv (např. ἡμέρα > μέρα, ὁσπίτιον > σπίτιον), sloves (např. ἐρωτῶ > ρωτῶ, εὑρίσκω > βρίσκω), ale i dalších slov (např. οὐδέν > δέν). Dále vedla k rozšíření oslabených tvarů osobních zájmen na 3. osobu a celý plurál, k postupné ztrátě augmentu, pokud je nepřízvučný, a ke vzniku nové formy předložky εἰς v kombinaci s určitým členem (např. εἰς + τόν > στόν). Charakteristickou pro toto období řečtiny je také synkopa samohlásky ο, nachází-li se ve skupině -ιο-. Tento jev se týká především neuter na -ιον a stal se, spolu se ztrátou koncového -ν, základem pro vznik nové skupiny neuter na -ι, např. παιδίον > παιδί(ν). Rozšířená je rovněž synizése samohlásky [i] nebo [e] s následujícím vokálem, z důvodu historického pravopisu je však v textech těžko vysledovatelná. Podle Horrockse se sporadicky objevuje v lidových textech helénistického období, 81 obvykle se rozšíření tohoto jevu klade před 13. století. V lidové řečtině pozdně byzantského období je již synizése doprovázena vznikem semivokálu [j] a posunem přízvuku na následující vokál (např. παιδία > παιδιά) Srov. Horrocks, G. C. 1997, str Ibid., str Tyto změny mají svůj počátek již ve staré řečtině, srov. Babiniotis, G. 1985, str Srov. Browning, R. 1995, str Srov. Horrocks, G. C. 1997, str Ibidem. 19

20 II.2 Morfologie a syntax 2.1 Jména V pozdním středověku již byl v podstatě ukončen proces, který započal v raném středověku a při němž došlo k přiblížení starořecké 1. a 3. deklinace. 83 U maskulin 1. deklinace byla původní koncovka gen. -ου analogií podle koncovky nominativu nahrazena -α (u subst. na -ας) resp. -η (u subst. na -ης), 84 stejně tak se u těch feminin 1. deklinace na -α, která mívala gen. na -ης, mění tento gen. působením analogie na -ας. U souhláskových kmenů bývalé 3. deklinace došlo v ak. sg. přidáváním -ν k původnímu -α k přiblížení k 1. deklinaci. Analogií se začal tvořit také nominativ a genitiv podle 1. deklinace, tedy např. ak. ἐλπίδα > ἐλπίδαν nom. ἐλπίδα, gen. ἐλπίδας; ak. πατέρα > πατέραν nom. πατέρας, gen. πατέρα. Také u samohláskových kmenů 3. deklinace na -ις došlo v sg. k podobnému vyrovnání koncovek s tím výsledkem, že v nom. sg. -ις -η, v gen. sg. -εως -ης, v plurálu se ak. -εις -ες. Naopak v plurálu došlo k vyrovnání obou deklinací podle souhláskových kmenů. Nom. na -ες ovlivnil nom 1. deklinace na -αι, takže χῶραι se stává χῶρες, nakonec se -ες prosadilo také v akuzativu obou deklinací. Nové schéma pro substantiva 1. a 3. deklinace je tedy následující: pro mask. v sg: nom. -ς, gen. -0, ak. -(ν), v pl: -ες, -ων, -ες, pro fem. v sg: nom. -0, gen. ς, ak. -(ν), v pl: -ες, -ων/ῶν, -ες. Plurál některých mask. a fem. však může být nestejnoslabičný většinou na -άδες, některá subst. však mezi oběma typy kolísají. 85 Substantiva 2. deklinace zůstávají v podstatě beze změny kromě neuter na -ιον. Důsledkem synkopy v zakončení těchto subst. -ιον > -ι(ν) (viz výše) vzniká nová skupina neuter na -ι(ν), např. παιδί(ν). Jak již bylo uvedeno výše, analogií podle neuter na -ο(ν) a -ι(ν) se koncové -ν začalo přidávat také k neutrům 3. deklinace na -μα, např. θέλημαν. U adjektiv lze sledovat tendenci, aby každému rodu příslušela jedna koncovka. Proto starořecká dvojvýchodná adjektiva patřící do 2. deklinace přibírala ženský tvar na -α nebo 83 Pro snadnější orientaci budeme nadále používat toto rozdělení obvyklé pro starou řečtinu. 84 Příklady nových genitivů lze nalézt již na papyrech v prvních staletích našeho letopočtu, srov. Horrocks, G. C. 1997, str Podrobněji viz Horrocks, G. C. 1997, str

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: LATINA Ročník: KVINTA a I. ROČNÍK Tematická oblast Historický úvod do latinského jazyka Co je latina a odkud pochází; jakým prošla vývojem

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

dvouletý volitelný předmět

dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Latina S3A (první rok) dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Seznámení s gramatikou a základní slovní zásobou latinského jazyka, seznámení s jednoduchými texty

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

TULLIO DE MAURO: BIBLIOGRAFICKÉ A KRITICKÉ POZNÁMKY O FERDINANDOVI DE SAUSSUROVI

TULLIO DE MAURO: BIBLIOGRAFICKÉ A KRITICKÉ POZNÁMKY O FERDINANDOVI DE SAUSSUROVI OBSAH Slovo úvodem (V. Skalička) 13 Ferdinand de Saussure a jeho Kurs (F. Čermák) 15 K českému překladu a vydání Kursu obecné lingvistiky (F. Čermák) К druhému českému vydání (F. Čermák) 31 Předmluva к

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 1.1 Coje to čínština? 14 1.1.1 Standardní čínština... 15 1.1.2 Šíření standardní čínštiny putonghua v ČLR... 17

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Předmět: Latina. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Latina. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk latina V předmětu Latina se realizuje obsah vzdělávacího oboru latinský jazyk RVP GV; současně se realizují tematické okruhy průřezových

Více

Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA

Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA Charakteristika předmětu: LATINA ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Latinský jazyk plní jednak

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura Přídavná jména Název školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Adresa: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Balaštíková Andrea Přídavná

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK RUSKÝ JAZYK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Předazbukové období 1.-6.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Příspěvky k české morfologii

Příspěvky k české morfologii Příspěvky k české morfologii Miroslav Komárek Obsah 5 Obsah ÚVODEM.! 11 I. SYSTÉM AUTOSÉMANTICKÝCH SLOVNÍCH DRUHŮ V SPISOVNÉ ČEŠTINĚ 13 0. Vstupní poznámka 13 1. Kritéria klasifikace slovních druhů 13

Více

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník Dobrodružný plán 3. týden 12. - 16. září 2016 5.ročník Dobrodruh/Dobrodružka: Co nás čeká tento týden: Milí dobrodruzi, doufám, že máte zabaleno. Vyrážíme na dobrodružnou cestu Evropou! S sebou: pomůcky,

Více

Morfologie odborných textů

Morfologie odborných textů Morfologie odborných textů Yvona Řepová Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu technických předmětů OP

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Databáze českých meter

Databáze českých meter Databáze českých meter 1795 1825 KVĚTA SGALLOVÁ Představením Thesauru českých meter raného obrození chceme upozornit bohemistickou odbornou veřejnost na databázi, která vznikla v Ústavu české literatury

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace. Úvodní lekce II, lekce 1

Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace. Úvodní lekce II, lekce 1 Úvod do latinské jmenné flexe 1. deklinace Úvodní lekce II, lekce 1 Latinské názvosloví gramatických kategorií Slovní druhy substantiva podstatná jména Gramatický rod (genus) adjektiva numeralia verba

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

(Podle O. Bystřiny: Úsměvná Morava) I. Text, styl textu. 1. Z kterého stylu pochází text? Svoje tvrzení zdůvodněte.

(Podle O. Bystřiny: Úsměvná Morava) I. Text, styl textu. 1. Z kterého stylu pochází text? Svoje tvrzení zdůvodněte. Pátráme znaleckým okem po návsi a zaměříme zpříma k stavení opatřenému tabulkou Bit představeného obce. Několikeré zaklepání na dveře zůstává bezvýsledné. Konečně slyšíme dupot prudkých ženských kroků.

Více

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Protetické v- v pražské mluvě seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Osnova shrnutí dosavadní literatury metodologie našeho výzkumu dosavadní výsledky Dosavadní literatura shrnuje James

Více

Nové orgány na postupu

Nové orgány na postupu Nové orgány na postupu Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve správný buněčný

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 15 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace prostředky vhodnými pro danou komunikační Situaci 15 využívá znalostí

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více