JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce Konference Opera Europa Brno Ostrava 2014 Magisterský absolventský projekt Řešitel projektu: Vedoucí projektu: Supervize projektu: Oponent projektu: BcA. Daniela Peclová Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D. Ing. Kristýna Štěpánková MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Brno 2015

2 Bibliografický záznam PECLOVÁ, Daniela. Konference Opera Europa Brno Ostrava /Opera Europe Conference Brno Ostrava 2014/. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, obor Hudební produkce, s. 40 Vedoucí diplomového projektu: Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D. Anotace Konference Opera Europa Brno Ostrava 2014 se uskutečnila v Brně a Ostravě od 20. do 23. listopadu Zastřešující organizací je Opera Europa, která sdružuje evropská i mimoevropská divadla a operní festivaly. Jako pořadatelé konference byli zvoleni Národní divadlo Brno a Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě. Annotation Conference Opera Europa Brno Ostrava 2014 took place in Brno and Ostrava from 20th till 23rd November The Service Organization is Opera Europa that associate europian and non european theaters and opera festivals. As a organizers of the Conference were choose National Theater Brno and National Moravian Silesian Theater in Ostrava. Klíčová slova Opera Europa, konference, opera, divadlo, přednášky, diskuse, kultura, Janáček Key Words Opera Europa, Conference, Opera, Theater, Lectures, Discussions, Culture, Janáček

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně. V Brně, dne BcA. Daniela Peclová

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. MgA. Lucii Šilerové, Ph.D., za cenné rady během celého studia a Ing. Kristýně Štěpánkové, se kterou jsem na tomto projektu pracovala. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří mně umožnili studium na vysoké škole a podporovali mě během celého studia.

5 Obsah ÚVOD PODROBNÝ POPIS PROJEKTU OBSAH PROGRAM KONFERENCE Manažerské moduly Hudebně-vědné moduly Přednášky pro studenty JAMU CÍLE PROJEKTU ND Brno JAMU Splnění cílů CÍLOVÁ SKUPINA LIDSKÉ ZDROJE VÝSTUPY PROJEKTU MĚŘITELNÉ UKAZATELE Počet účastníků Ohlasy médií FÁZE PROJEKTU PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE PROJEKTOVÁ FÁZE Program Guest list Dekorace Promotion Catering Moravian Wine Tasting Technika Doprava Ubytování Konání konference POPROJEKTOVÁ FÁZE RIZIKA PROJEKTU INTERNÍ RIZIKA EXTERNÍ RIZIKA VYHODNOCENÍ RIZIK ONLINE STREAMING... 20

6 4.1 ODHAD REÁLNÉ CENY ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU PRŮBĚH STREAMINGU MOŽNÉ KOMPLIKACE PŘI ŽIVÉM PŘENOSU Začátek přenosu a začátek přednášky Přednášky a pauzy mezi nimi Zvuk a mikrofon těžká práce mistra zvuku Prezentace Přednáška v malé místnosti Práce se střižnou a kamerou LEGISLATIVNÍ STRÁNKA PROJEKTU SPOLUPRÁCE JAMU A ND BRNO ŽIVÝ PŘÍMÝ PŘENOS Online přímý přenos přednášek Užití převzatých audiovizuálních děl v rámci přenosu Záznamy přednášek ROZPOČET PROJEKTU LOGICKÝ RÁMEC HODNOCENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 40

7 Úvod Organizace Opera Europa je vedoucí podpůrnou organizací pro profesionální operní divadla a operní festivaly nejen z Evropy, ale i např. Asie nebo Jižní Ameriky. V současné době sdružuje více jak 150 členů z 39 zemí světa. Sídlí v Bruselu a řídí se belgickým právem. Každoročně pro své členy pořádá specificky zaměřená fóra na oblast managementu, marketingu, nová média aj. Hlavním setkáním pro vybrané delegáty je konference, která se koná dvakrát do roka. V pořadatelství se střídají města, ve kterých sídlí členská divadla nebo festivaly. Zaměřují se především na témata jako financování, zvyšování příjmů divadel, rozvoje publika, nové technologie a nová médi, lidské zdroje, fundraising a marketing. (Opera Europe, online, 2014) Na podzim 2014 byly jako pořadatelské organizace vybrány Národní divadlo Brno a Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě. Konference Opera Europa Brno Ostrava 2014 byla podzimním setkáním delegátů nejen evropských divadel. Konference se konala v rámci mezinárodního hudebního festivalu Janáček Brno 2014 od 20. do 22. listopadu v Brně a 23. listopadu v Ostravě. Tématem konference byl Rok české hudby. V Brně se uskutečnila v divadle Reduta (ND Brno) a Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. V rámci tohoto termínu konference byly poprvé ve své historii přenášeny vybrané přednášky online. To bylo umožněno díky rozšíření partnerské spolupráce s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně (dále JAMU). Mezinárodní hudební festival Janáček Brno patří mezi hudební festivaly konající se v jihomoravské metropoli. Cílem této akce je zaplnění místa v tuzemské festivalové nabídce a zviditelnění Brna na mapě Evropy, a tedy využití potenciálu, které propojení jména Leoše Janáčka s městem Brnem přináší. Hlavním pořadatelem festivalu je Národní divadlo Brno, které festival připravuje s dalšími významnými institucemi, které se podílejí na jeho realizaci. Jedná se o kulturní instituce jako je Filharmonie Brno, Moravské zemské muzeum a vzdělávací instituce jako Masarykova univerzita nebo Janáčkova akademie 1

8 múzických umění v Brně. Festival je finančně podpořen Statutárním městem Brnem, Ministerstvem kultury, Nadací Leoše Janáčka a dalšími zdroji. Partnerská spolupráce s JAMU funguje už několik let. V rámci každého festivalu Janáček Brno, který se koná každé dva roky, je v Komorní opeře JAMU nastudována opera, která je v rámci festivalu uváděna v Divadle na Orlí. V roce 2014 pronikla spolupráce i do pořádání konference Opera Europa, kdy se brněnská část setkání stala absolventským výkonem řešitelky projektu v magisterském navazujícím stupni studia hudební produkce. Řešitelka projektu se do produkčního týmu připojila v průběhu června 2014 a působila jako asistentka produkce konference, kterou zastupovala Ing. Kristýna Štěpánková z ND Brno. Mezi činnosti, které spadaly pod asistentku produkce, byla například koordinace dobrovolníků, kteří byli z řad studentů hudební produkce, zajištění online streamingu konference, koordinace přednášek, které byly určeny přímo pro studenty JAMU či výpomoc na dalších produkčních činnostech spojených s realizací konference. 2

9 1. Podrobný popis projektu 1.1 Obsah Národní divadlo Brno (dále ND Brno) patří od roku 2008 do prestižní evropské organizace Opera Europa, která je iniciátorem mnoha aktivit, jež mají za úkol propagovat operu jako živý a rozvíjející se žánr. Dozorčí rada organizace je složena z 15 osob, kteří jsou vybíráni z členských divadel a jsou voleni každé 3 roky. Samotnou organizaci Opera Europa vedou na různých pozicích čtyři osoby. Jsou zodpovědné za vedení organizace a poskytují rozmanité služby všem členům. Členské příspěvky v současné době činí Euro za kalendářní rok. Mezi nejvýznamnější aktivity patří pořádání konferencí v členských zemích. Program konferencí se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů hudebních divadel a festivalů, mezi které patří zejména: maximalizace příjmů, rozvoj operního publika, nové technologie, řízení lidských zdrojů, PR a marketing, sponzoring a fundraising aj. Konference se konají 2x do roka v členských zemích. 1 Tématem podzimního termínu konference, konajícího se v Brně a Ostravě, byl Rok české hudby. Zúčastnilo se přes 250 hostů ze všech kontinentů napříč hudebními profesemi. Delegáty konference tvořila široká odborná veřejnost, zástupci členských divadel, umělci a studenti působící v oboru hudebního divadla. Spektrum přednášejících je tvořeno špičkami ve svém oboru. Konference konaná v pořadatelských městech se zaměřila na management divadel jako např. financování, fundraising, marketing, projektové řízení, nová média ale i na uměleckou činnost. Konference se v Brně uskutečnila v Divadle Reduta, kde byly přednášky umístěny do hlavního divadelního sálu, Mozartova sálu, komorního sálu a do galerie, která se nachází v přízemí divadla. V Ostravě se uskutečnila v Národním divadle moravskoslezském a ve městě Hukvaldy rodišti Leoše Janáčka. V rámci konference bylo poprvé ve své historii možné sledovat vybrané přednášky online. V reálném čase byla konference zpřístupněna širokému okruhu diváků z celého světa. Přenos přednášek probíhal skrz internetový server pro sdílení videosouborů YouTube. Sledování streamovaných přednášek bylo možné 1 Janáček Brno Janáček Brno [online]. [cit ]. Dostupné z: 3

10 na webových stránkách festivalu Janáček Brno 2014 a bylo umožněno díky spolupráci s JAMU. 1.2 Program konference Přednášky a diskuse se uskutečnily v pěti modulech General and Artistic Directors, Artistic Administrator, Business and Finance, Digital Media, Fundraising and Friends (Program konference viz příloha A). Celkem se uskutečnilo v Brně 20 přednášek a diskusí. Mezi přednášejícími a moderátory se objevili jednotliví zástupci divadel a operních festivalů, dramaturgové, dirigenti, režiséři nebo hudební vědci zabývající se oblastí především české hudby a Leoše Janáčka. Ostravská část konference se zaměřila na osobu Leoše Janáčka, operu v postindustriálních regionech a nechyběla také návštěva Hukvald, rodného města Leoše Janáčka. V rámci programu byl pro delegáty nachystán také večerní program zahrnující koncerty, operní představení v rámci festivalu Janáček Brno a neformální setkání u degustace moravských vín. Delegáti jednotlivých divadel mají konferenci zpoplatněnou. Účastnický poplatek se pohybuje v rozmezí Euro. Nečlenské organizace Opera Europa platí poplatek od Euro Manažerské moduly Témata přednášek se pro jednotlivé moduly zabývající se manažerskou oblastí vedení divadel často překrývala. Společným předmětem pro všechny skupiny bylo financování organizací a nové možnosti fundraisingu a marketingu. Dalším společným styčným bodem byla autorská práva spojená s digitalizací a novými médii, která umožňují velký divácký dosah. V neposlední řadě se hovořilo také o významu koprodukcí a spolupráce v rámci sítě Opera Europa. Přednášky o business modelu přinesly mnoho zajímavého z financování. Pozoruhodným úkazem se stalo Teatro Real Madrid, které vzalo hospodářskou krizi jako výzvu a jejich finanční model je nyní 30:30:30 veřejný sektor, soukromý sektor (sponzoring), prodej a 10% vybudované značky. Oproti tomu Jan Burian 4

11 z Národního divadla poukázal na skutečnost, že divadla je potřeba oprostit od politického vlivu a nastolit nové poměry. V současné době, kdy se divadla snaží přilákat nové, a to především mladé publikum, by se ale nemělo zapomínat na to stávající, které se může skládat ze seniorských návštěvníků, kteří konkrétní divadlo navštěvují desítky let jsou pořád zdrojem příjmů a mohou dělat divadlu dobré jméno. V rámci konference byl také představen projekt Opera Digital Project, který do roku 2017 představí inscenace 15 divadel z celé Evropy a bude vysílán online Hudebně-vědné moduly S tématem konference, jež byl Rok české hudby, se pojily panely věnující se především osobnosti Leoše Janáčka, jeho hudbě a současném inscenování a uvádění jeho oper nejen v rámci festivalu. Tento panel, kterému se věnovaly takové osobnosti jako Robert Carsen, David Poutney nebo David Radok, jej popisovali jako skladatele plného emocí, který ve svých operách strhnul pozornost na poslední strany, což je výzvou pro režiséry se s tímto poprat Přednášky pro studenty JAMU V rámci konference se uskutečnily dvě přednášky, které byly určeny primárně pro studenty a zástupce JAMU. První přednáška se uskutečnila v pátek 21. listopadu. Přednášku vedla Susan Fisher, která působí v Londýně v Royal Opera House na pozici Head of Friends, což lze chápat jako zástupce oddělení rozvoje v rámci budování partnerství s jednotlivci i korporacemi. Její přednáška byla na téma fungování fundraisingu v Londýnské královské opeře a budování dlouhodobých partnerství s jednotlivci a korporacemi. Druhá přednáška se uskutečnila v sobotu 22. listopadu a byla vedena Karen Stone, jež je ředitelkou divadla v Magdeburgu. Její přednáška byla zaměřená na chod divadla, budování nového publika, financování kultury v Německu. Speciální částí byla diskuse a workshop s úkolem, v rámci kterého museli studenti přijít na řešení situace v případě snížení rozpočtu divadla. 5

12 1.3 Cíle projektu Cíle projektu jsou definovány na dvou úrovních na úrovni pořadatele projektu ND Brno a na úrovni partnera projektu JAMU. Důvodem pro rozdělení cílů bylo především to, že konference byla pořádaná v rámci festivalu Janáček Brno a cíle se tak často vázaly na festival. Dalším důvodem bylo také to, že pořádání konference bylo pro ND Brno prestižní událostí a mělo velký význam pro divadlo jako takové. JAMU jako partner konference, jejíž zástupci se samozřejmě podíleli na splnění některých cílů konference, si cíle definovali rozdílně. Pro zástupce JAMU konference byla možností zviditelnit vzdělávací instituci v rámci evropského regionu v oblasti operního divadla a měla z velké části především edukativní účel ND Brno HLAVNÍ CÍL: Pevně zakotvit festival Janáček Brno na světové mapě hudebních festivalů. OSTATNÍ CÍLE: 1) Seznámit delegáty Opery Europa s Národním divadlem Brno a jeho produkcí. 2) Navázat kontakty pro budoucí spolupráce. 3) Posílit věhlas Mezinárodního festivalu Janáček Brno. 4) Oslavit Rok České hudby společně s členy organizace Opery Europa. 5) Oslavit významná výročí českých skladatelů. 6) Rozšířit rezonanci české hudby v zahraničí prostřednictvím účasti významné kulturní evropské obce a také účasti evropských médií. 7) Posílit cestovní ruch včetně všech doprovodných multiplikačních efektů. 8) Poprvé ve své historii zpřístupnit konferenci širokému publiky díky online streamingu JAMU HLAVNÍ CÍL: Prezentace JAMU na mezinárodním poli kulturních institucí a zapojení do organizace prestižní mezinárodní konference. 6

13 OSTATNÍ CÍLE: 1) Navázání nových kontaktů. 2) Zapojení studentů do organizace konference. 3) Nabytí nových zkušeností. 4) Rozvoj odborných znalostí studentů díky účasti na přednáškách. 5) Zaškolení studentů se streamovacím zařízením pro další možnosti využití. 6) Umožnit přístup pedagogů a vedení na konferenci Splnění cílů Ověření a splnění některých cílů, které byly stanoveny pro ND Brno, se ukáže v roce 2016, kdy se uskuteční další ročník festivalu Janáček Brno. Vzhledem k ohlasům, které se po konferenci a festivalu objevovaly nejen v médiích, je pravděpodobné, že festival přitáhne mezinárodní pozornost. V rámci konference byli delegáti seznámeni s produkcí ND Brno a to návštěvou všech budov divadla a operních produkcí. Cíle za JAMU byly naplněny. Do organizace konference se zapojilo 11 studentů a jeden zaměstnanec rektorátu JAMU. Díky mediální podpoře bylo také zviditelněno jméno JAMU jako celé instituce v zahraničních i domácích médiích viz mediální ohlasy. Pro studenty JAMU byly vyčleněny dvě přednášky, které pro ně byly přínosem. Díky vstřícnosti přednášejících je možné s nimi i do budoucna zůstat v kontaktu. Studenti JAMU měli na starost obsluhu streamovacího zařízení včetně kamerové techniky. Byl to první velký streaming konající se mimo prostory JAMU, kde se ověřilo, že JAMU má kvalitní techniku pro potřeby přenosů nejen konferencí, ale i např. festivalu Setkání / Encounter, který pořádá Divadelní fakulta JAMU. Jediným cílem, který nebyl zcela naplněn, je účast pedagogů a vedení JAMU na konferenci. Zaregistrovaných pedagogů bylo cca 20, ale účastníků byl jen malý zlomek z tohoto počtu. 1.4 Cílová skupina Cílovou skupinu konference tvořili především ředitelé divadel, umělečtí šéfové, režiséři, dramaturgové, finanční, marketingoví, techničtí, personální i PR pracovníci. 7

14 Do další skupiny patří vydavatelé, správci autorských práv, zástupci televizních společností a další odborníci. Hlavní cílová skupina: zaměstnanci členských divadel a festivalů. Ostatní: profesoři a studenti JAMU, zástupci médií (tištěná, rozhlas, TV), odborná veřejnost mimo členská divadla. Speciální skupinu tvořila světová široká veřejnost, která mohla vybrané přednášky sledovat v přímém přenosu on-line na YouTube a webových stránkách festivalu Janáček Brno. 1.5 Lidské zdroje Na realizaci konference se podílela celá řada osob. Hlavní produkční projektu byla Ing. Kristýna Štěpánková, která spolupracovala s dalšími zaměstnanci ND Brno na zajištění potřebných činností, které souvisely s procesními úkony jako např. vypisování veřejných zakázek, propagace, apod. Za ND Brno: Kristýna Štěpánková (Project Manager) 1) Žádost o realizaci konference 2) Záštity 3) Sestavení harmonogramu realizace včetně zdrojů 4) Fundraising finanční a věcný 5) Příprava programu konference (hlavní, doprovodný) 6) Doprava účastníků (letiště Vídeň, Ostrava, Hukvaldy) 7) Vypracování veškerých textů, dokumentů a TZ 8) Koordinace se spoluorganizátory (Národní divadlo moravskoslezské, Opera Europa, JAMU, TIC, KPOB) 9) Zajištění specifických překladů 10) Výstava RČH 11) Folow-up konference Jan Vrbka (vedoucí jevištního provozu Divadla Reduta) 1) Technické zajištění konference (plátna, mikrofony, PC, tlumočení apod.) 8

15 2) Zajištění zázemí v divadle Reduta (služby - uvaděčky, šatnářky, úklid) Petr Havíř (referent propagace) 1) Layout konference a veškerá grafika 2) Příprava a výroba konferenčních tiskovin a materiálů, např. informační brožura, blok, tašky, pero, logovizuál Petra Kovářová (marketing) 1) Produkce večera - Degustace moravského vína 2) Logistika materiálu Michaela Cvetlerová (fundraising) 1) Produkce catering 2) Ubytování hostů Tomáš Cafourek (referent marketingu / PR - opera) 1) Mediální servis Dalšími členy produkčního týmu byli studenti a zaměstnanci JAMU, kdy hlavním koordinátorem za JAMU byla řešitelka projektu Daniela Peclová a Libor Spáčil, který zajišťoval streaming po technické stránce. Dalšími nezbytnými články byli dobrovolníci z řad studentů hudební produkce na HF JAMU. Za JAMU: BcA. Daniela Peclová 1) Koordinace spolupráce mezi ND Brno a JAMU 2) Koordinace streamingu 3) Koordinace dobrovolníků 4) Produkce přednášek pro studenty JAMU Libor Spáčil 1) Technické zajištění streamingu 9

16 Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D. 1) Vedoucí projektu Dobrovolníci: David Ostružár, Anna Pinknerová, Zuzana Brdíčková, Petra Trubinská, Barbora Mikolášiková studenti ročníku bakalářského studia Hudebního manažerství a Hudební produkce, Pavla Hrubšová, Ondřej Sikora - studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia Hudební produkce Martin Holoubek (student Divadelní fakulty JAMU) 1) technická podpora streamingu 1.6 Výstupy projektu Výstupy projektu kopírují celý program konference, tedy aktivity od příjezdu delegátů do Brna po jejich odjezd do Ostravy. V rámci všech přednášek byl kladen důraz na inovativní přístup ke všem tématům konference. Mezi výstupy patří jednotlivé prezentace a výsledky diskusí celé konference. V případě streamovaných přednášek je výstupem jejich záznam, který je k dohledání na YouTube. K dalším výstupům řadíme veškeré dokumenty sloužící k produkci konference, smluvní ujednání a propagační materiály. K propagačním materiálům patří: 1) webový profil v rámci stránek janacek-brno.cz, 2) profil na webových stránkách ND Brno, 3) roll up, 4) záložka, 5) fotostěna, 6) celostránková inzerce v katalogu festivalu Janáček Brno 2014, 7) článek a inzerce v magazínu Diva ND Brno, 8) inzerce v KUDYKAM, 10

17 9) propagace na YouTube, Facebooku, Googel+ opery ND Brno, 10) konferenční taška s propagačními materiály, 11) fotografická dokumentace, Mezi specifické výstupy patří ohlasy médií, které jsou specifikované v následující podkapitole. 1.7 Měřitelné ukazatele Počet účastníků Dle finálních počtů se konference zúčastnilo 250 delegátů a na 30 studentů a pedagogů z Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Participation list viz Příloha B Ohlasy médií Mediální servis konference byl zajištěn již od počátku zahájení realizace konference, tedy od září Celkem byly vydány tři tiskové zprávy. Konference měla vzhledem ke svému charakteru velkou rezonanci zejména v odborných kruzích, např. v ČT -dokument k Roku české hudby, zprávy na ČT, rádio Vltava a Český Rozhlas, Divadelní noviny, server Opera Plus a další.). V zahraničí vyšly ohlasy na konferenci zejména v Rakousku, Španělsku, Slovensku, Německu, Anglii a Francii. Prostřednictví OE se však výstupy konference dostaly do celého světa. Konference byla propagována také prostřednictvím internetových i tištěných komunikačních kanálů organizace Opera Europa, Národním divadlem Brno i Národním divadlem moravskoslezským, např. webové stránky, elektronické bulletiny, tištěné magazíny a časopisy, webové bannery, elektronické newslettery atd.) 11

18 2. Fáze projektu 2.1 Předprojektová fáze Aby se mohly ND Brno a Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě (NDM) stát pořadatelem konference v roce 2014, musely projít aplikačním procesem, ve kterém bylo specifikováno téma a další náležitosti spojené s pořádáním konference. Myšlenka uspořádání konference vznikla v dubnu 2013, kdy pracovnice ND Brno Ing. Kristýna Štěpánková chtěla uspořádat konferenci k roku České hudby v Brně. Vznikl nápad, že by se do konference připojila Ostrava a Hukvaldy jako rodiště Leoše Janáčka. Poté začaly diskuse se zástupci organizace Opera Europa, kdy byly specifikovány aktivity nutné pro pořádání konference. Na konferenci ve Vídni v roce 2013 bylo Brno společně s Ostravou zařazeno mezi uchazeče, mezi které např. patřila i Riga, která byla v roce 2014 Hlavním městem evropské kultury. Následně byla odeslána na vedení OE žádost o pořádání konference. V srpnu 2013 rada OE vybrala Brno a Ostravu za pořadatele a od září 2013 začaly první přípravy. 2.2 Projektová fáze Projektová fáze začíná v září 2013, kdy začala první jednání mezi ND Brno, NDM a OE. V této fázi byly nadefinovány cíle projektu veškeré aktivity, které je nutné zajistit pro zdárný průběh konference. Mimo jiné byly stanoveny komunikační kanály, které budou realizátoři využívat. V lednu 2014 proběhla první diskuse mezi manažerkou projektu Ing. Kristýnou Štěpánkovou a zástupci JAMU ohledně spolupráce v rámci konference. V červnu 2014 se řešitelka projektu zapojila do organizačního týmu. Bezprostředně po zapojení do týmu započala diskuse s vedením JAMU ohledně formy spolupráce. V září a říjnu 2014 byly dořešeny veškeré právní náležitosti spojené se zapůjčením techniky na streaming. 12

19 Obrázek 1: print screen aplikace Trello Vedle klasické ové komunikace a telefonického kontaktu se pro sdílení dokumentů a plánování činností využil produkční tým webovou aplikaci pro správu projektů Trello (www.trello.com). V této aplikaci jsou zakotvené všechny produkční úkoly, které bylo nutné zajistit ke zdárnému uskutečnění konference a k naplnění všech stanovených cílů. Všechny produkční úkoly jsou definovány níže. Kategorii streamingu je věnována samostatná kapitola, kde jsou vymezeny veškeré úkony pro zajištění tohoto úkolu včetně doporučení a návodu, čeho se vyvarovat Program Na tvorbě programu se podíleli Nicholas Payne generální tajemník OE, Audrey Jungers manažerka OE, Martin Glaser ředitel ND Brno a Kristýna Štěpánková. Program týkající se Roku české hudby a festivalu Janáček Brno 2014 byl v režii ND Brno a ostatní v režii OE. To platí pro výběr a oslovení přednášejících. Vše nakonec proběhlo schvalovacím procesem na úrovni rady OE Guest list Kromě seznamu delegátů, kteří se hlásili přes organizaci OE a platili účastnické poplatky, byly vytvářeny i guest listy pozvaných osob, mezi které spadali někteří pedagogové a vedení JAMU. Byl předem stanovený počet osob, který bylo možné pozvat. 13

20 2.2.. Dekorace Dekorace prostorů divadla Reduta musela odpovídat zadání OE, kdy vše muselo projít schválením. Jednalo se vývěsky, dekoraci přednáškových místností aj. V prostorách Reduty se nacházela také výstava k Roku České hudby Promotion Tato činnost obsahovala formu propagace partnerů a konference jako takové Catering ND Brno má svého smluvního dodavatele cateringu Brixton catering. Tato společnost zajišťovala občerstvení na několik dnů. Dodávka obsahovala: 1) catering na společenské setkání při degustaci moravských vín, 2) 5x coffee break, 3) 2x oběd, 4) recepce po premiéře opery Věc Makropulos, Moravian Wine Tasting Moravian Wine Tasting byl doprovodným programem pro delegáty v první den konference. Degustace vín následovala po koncertu Ivy Bittové v Mahenově divadle. Cílem bylo představit Moravu jako vinařskou oblast. Degustace se konala v podzemí pod Zelným trhem, kdy se návštěvníci dostali až do sklepních prostor Reduty Technika Jednalo se především o tlumočnickou techniku, kterou zajišťovala externí firma. Všechny technické náležitosti jsou uvedeny v příloze C. Seznam techniky potřebné ke streamingu obsahuje kapitola č Doprava Jednalo se o autobusovou dopravu z vídeňského letiště do Brna a následné přesuny z Brna do Ostravy. Autobusy s delegáty přijížděly z letiště ve čtvrtek a v pátek dopoledne. Koordinaci odjezdů měli na starosti dobrovolníci z JAMU. Ti měli na starost také přesun delegátů v sobotu do Ostravy Ubytování Delegátům byly předem doporučené hotely v Brně. Ubytování si hradil každý sám a produkční tým neměl přesný rozpis ubytovaných v jednotlivých hotelech. 14

21 Konání konference V projektové fázi došlo ke konkrétním činnostem ve dny konání konference v divadle Reduta. Den před konferencí došlo k prvním přípravám prostor po organizační a technické stránce. Ve čtvrtek 20. listopadu byla otevřená registrace účastníků, kteří přijížděli sami nebo autobusy z vídeňského letiště. V Redutě fungovalo infocentrum, kde byly delegátům předávány aktuální informace. Celá konference byla fotograficky dokumentovaná a vybrané přednášky byly také natáčené. Ve dny konání konference se uskutečnily všechny předem naplánované přednášky a diskuse a online streaming. Mezi další činnosti, které patřily do projektové části, spadají: 1) Stanovení produkčního týmu 2) Návrh konceptu realizace 3) Návrh rozpočtu 4) Oslovení hostů 5) Komunikace s hosty 6) Grantové a jiné finanční žádosti 7) Tvorba harmonogramu projektu a jeho aktualizace 8) Tvorba vizuálu 9) Tvorba obsahu webových stránek 10) Tvorba a editace medailonků 11) Objednávka tisku plakátů, letáků, brožur 12) Tvorba programové brožury 13) Objednávka tlumočení 14) Tvorba tiskové zprávy 15) Tvorba účastnických balíčků 16) Technické zkoušky streamingového zařízení 2.3 Poprojektová fáze Do poprojektové fáze patří činnosti, které mají dlouhodobější charakter, jako např. odevzdávání závěrečných zpráv a vyúčtování konference. Bezprostředně po skončení konference došlo k úklidu prostor, postprodukci videa a fotografií a k jejich archivaci. V rámci této fáze byl projekt zhodnocen na úrovni ND Brno i JAMU, kdy závěry jsou shrnuty v kapitole 7. 15

22 3. Rizika projektu 3.1 Interní rizika Existují taková rizika, která lze do určité míry ovlivňovat a kontrolovat projektovým týmem. Pro vyhodnocení rizik byla použita RIPRAN analýza, která představuje jednoduchou empirickou metodu pro analýzu rizik. Analýza se stává procesem, který se skládá ze tří činností identifikace, kvantifikace a snižování rizika. Mezi interní rizika celého projektu byla zahrnuta následující hlediska: Riziko Závažnost Dopad řešení 1 Nezájem delegátů o konferenci 5 5 Včasná propagace a informování delgátů 2 nezajištění dostatečného počtu osob produkčního týmu 3 3 Brzká komunikace s lidmi, kteří by měli zájem se na konferenci podílet 3 nezajištění potřebné techniky na streaming 5 5 Včasné technické zkoušky a komunikace s dodavatelskými firmami 4 nedostatek technicky 3 4 Včasná komunikace vzdělaných osob na obsluhu streamingu, 5 nefunkčnost zařízení 4 5 Technické zkoušky 6 konflikty produkčního týmu 7 pomalá rychlost internetové sítě 2 2 Nastavení pravidel komunikace a kompetencí 4 4 Komunikace s dodavatelskou firmou 16

23 8 nezájem JAMU o spolupráci 4 2 Včasné prezentování konference 9 smluvní vztahy 3 2 Brzké uzavření smluv 10 Autorsko-právní problémy 3 4 Prostudování autorského zákona 11 Nezájem cílových skupin o streamované přednášky 4 4 Brzká propagace Tabulka č. 1: Interní rizika Výčet rizik; ohodnocení: škála 1-5 MD - ohrožení dílčí činnosti; SD - ohrožení hlavní činnosti; VD - ohrožení cíle 3.2 Externí rizika Dále existují taková rizika, která nelze kontrolovat a ovlivňovat projektovým týmem. Mezi externí rizika projektový tým zanesl následující: Riziko Závažnost Dopad Řešení 1 Jiná akce podobného charakteru 5 5 Propagace 2 Malá cílová skupina 3 5 Propagace, oslovení jiných segmentů 3 Živelná pohroma 2 3 Zvážit přesun na jiný termín Tabulka č. 2:Externí rizika Výčet rizik; ohodnocení: škála 1-5 MD - ohrožení dílčí činnosti; SD - ohrožení hlavní činnosti; VD - ohrožení cíle 17

24 3.3 Vyhodnocení rizik 1) Nezájem delegátů o konferenci řešení: včasné informování delegátů a dalších cílových skupin o konferenci. Propagace probíhala především po ose kontaktů organizace Opera Europa, která všem delegátům rozesílá veškeré potřebné informace. Další cílové skupiny byly informovány skrz inzerci a PR články. - VD 2) nezajištění dostatečného počtu osob produkčního týmu řešení: včasné informování studentů o konferenci a možnosti zapojení do organizace této akce a předání jasně specifikovaných produkčních činností - MD 3) nezajištění potřebné techniky na streaming řešení: včasné zajištění techniky, která byla k dispozici a naplánování několika technických zkoušek. Na základě zjištění, jaká technika chybí, byla oslovena hlavní dodavatelská firma techniky pro JAMU o další techniku. - MD 4) nedostatek technicky vzdělaných osob na obsluhu streamingu řešení: včasné proškolení několika studentů, kteří obsluhovali kamerovou techniku. - MD 5) nefunkčnost zařízení řešení: naplánování technických zkoušek, v rámci kterých byly problémy se streamovacím zařízením odstraněny. - MD 6) konflikty produkčního týmu řešení: stanovení rozpisu činností a termínů vyhotovení, pořádání pravidelných informačních schůzek - MD 7) pomalá rychlost internetové sítě řešení: na technických zkouškách vyzkoušení internetového připojení potřebného pro online přenos a na základě těchto zjištění kontaktování firmy poskytující internetové připojení o zvýšení rychlosti připojení. - MD 8) nezájem JAMU o spolupráci řešení: včasné informování vedení JAMU o konání konference a možnosti zapojení do organizace a informování, jak bude JAMU prezentována. - MD 9) smluvní vztahy řešení: včasné uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci s jasně specifikovaným předmětem smlouvy a zodpovědností obou smluvních stran. - MD 10) Autorsko-právní problémy řešení: nastudování příslušných ustanovení autorského zákona a použití v praxi v rámci problematiky uvádění audiovizuálních ukázek v přednáškách. - SD 18

25 11) Nezájem cílových skupin o streamované přednášky řešení: včasné informování cílových skupin a možnosti sledování přednášek v reálném čase. - MD 12) Jiná akce podobného charakteru tím, že se jednalo o jedinečnou konferenci konanou u nás, nebyla tímto konference ohrožena - VD 13) Malá cílová skupina většinu návštěvníků tvořili delegáti ze zahraničí. Spíše se projevil nezájem českých zástupců zúčastnit se konference - SD 14) Živelná pohroma jedná se o riziko, které nelze žádným způsobem předpovídat. V případě konference nedošlo k žádné katastrofě. SD 19

26 4. Online streaming Online streaming vybraných přednášek byl jedním z cílů brněnské konference. Po zapojení řešitelky projektu do konference jí byl přidělen úkol zajištění streamingu. Z důvodu velké finanční náročnosti streamingu, nejen za půjčení techniky, ale také za obsluhu, byl dojednán dodatek smlouvy o spolupráci mezi JAMU a ND Brno, jejímž obsahem bylo zapůjčení streamovací a pomocné techniky včetně obsluhy, kterou JAMU disponuje. V této kapitole je shrnutá potřebná technika, lidské zdroje a postup při streamování konference. Pro potřeby konference Opera Europa byla zajištěna tato technika: 1) Streamovací zařízení - Minicaster SDI 2) Dvě kamery Canon XA10E 3) Mobilní videostřižna Roland VR-50HD 4) Notebook pro odbavování streamingu 5) Notebook pro odbavování prezentací 6) Mixpult Soundcraft se vstupy z bezdrátových mikrofonů, tlumočníků a videoprezentací. 7) WIFI router 8) Mobilní kabeláž Pro obsluhu veškeré techniky bylo v případě konference využito několika osob: 1) 2 kameramani 2) zvukař 3) obsluha projekce 4) obsluha video střihu a celého přenosu Celkem se tedy jedná o pět až šest osob, které se technicky podílejí na přenosu. V případě konference bylo do technických příprav nutné zahrnout i technické pracovníky z divadla Reduta a společnost Faster, která je zprostředkovatelem internetové sítě pro ND Brno. 4.1 Odhad reálné ceny zajištění přenosu V případě realizace video přenosů soukromou firmou by bylo nutné počítat s vysokými náklady za tuto službu. V ceně se promítá jak cena za pronájem potřebné techniky, ale také cena za obsluhu, tj. lidské zdroje. 20

27 Celkem bylo streamováno šest přednášek, které s dobou přípravy a následného úklidu trvala každá tří hodiny. Celková časová dotace přenosů s přípravami a úklidem čítala 24 hodin práce. Pokud by se obsluhy ujalo pět osob, kterým by byla zaplacena taxa 200 Kč/hodina, pak by se cena za lidské zdroje pohybovala okolo Kč. Odhadovaný pronájem potřebné techniky by dle výše uvedené specifikace a dle odhadů technických pracovníků podílejících se na streamingu vyšel zhruba na Kč. Celková odhadovaná cena se pohybuje okolo ,- Kč bez DPH. 4.2 Průběh streamingu Nejdříve v celém procesu došlo k podepsání smlouvy na zapůjčení streamovacího zařízení mezi JAMU a ND Brno. Následně probíhaly konzultace s technickými pracovníky JAMU, kteří se streamování ujali, a s technickými pracovníky divadla Reduta, kterým byly předány potřebné podklady, aby mohla proběhnout první technická zkouška, zda vůbec v divadle Reduta je možné video streaming uskutečnit. Cca měsíc před termínem konference se konala technická schůzka v divadle Reduta, kde se probraly technické možnosti divadla. Domluvily se konkrétní požadavky, které měli zajistit zaměstnanci divadla a zástupci JAMU. Hlavní důraz by kladen na kvalitní připojení k internetu ve všech místnostech, odkud se měl konat živý přenos. Jednalo se o hlavní a komorní sál. Druhá technická zkouška se konala za 14 dní. Na této schůzce bylo testováno zapojení technologií. Primárně se jednalo o zapojení streameru, WIFI spojení z místnosti, kde nebyl dotažen internet pomocí kabelu. Také se provedly první kamerové zkoušky a otestovalo se ozvučení. V tento moment došlo k finálnímu nastavení technologií a techničtí pracovníci divadla Reduta požádali poskytovatele internetu o nastavení lepších parametrů internetové konektivity v době konání konference pro kvalitní přenos přednášek. Mezitím bylo prověřováno, jaké technologie lze využít pro přenos živého vysílání přes internet. JAMU disponuje stream servery, které umožňují přenos videa ve FullHD rozlišení, a zpoždění přenosu čítá cca dvě vteřiny z kamery ke koncovému divákovi. Tato technologie však neumožňuje video automaticky nahrávat a uživatelé by museli mít v počítači nainstalován speciální plugin pro přehrávání 21

28 videa. Další varianta byla nainstalovat streamovací server od firmy Adobe, který jsme v minulosti testovali. Tato je ale zbytečně časově náročná. V tento moment došlo k prozkoumání možností serveru YouTube, mezi jehož nové možnosti patří právě živý přenos videa. Má jednoduché uživatelské rozhraní, umožňuje plánovat události, chatovat během přímého přenosu, spravuje více vstupů z více kamer, umožňuje automatické nahrávání a kontroluje také autorská práva na základě analýzy videozáznamu. Přenosy přes YouTube mají avšak dvě nevýhody první z nich je zpoždění streamu o cca 40 vteřin z kamery ke koncovému uživateli. Druhý problém spočíval v tom, že využité streamovací zařízení mohlo pro přenos na Youtube použít jen RTMP protokol o rychlosti 2 Mbit/s, což omezilo kvalitu na HD ready. Ve výsledku to ale problém nebyl při technických zkouškách v divadle Reduta se techničtí pracovníci potýkali s problémy při přenosu ve FullHD kvalitě. Následně byl na YouTube serveru založen videokanál, kde byly založeny události pro jednotlivé živé přenosy. Tyto události obsahovaly datum, čas zahájení živého přenosu a základní informace o obsahu. Odkazy na jednotlivé události byly předány k publikaci na webových stránkách a jiných propagačních materiálech. Dva dny před zahájením konference byla na půdě JAMU zapojena veškerá technika a propojená s videostřižnou, kterou zapůjčila firma Disk formou sponzorského daru. Den před konferencí byla převezena a zapojena veškerá technika v divadle Reduta. Bylo zapotřebí umístit a zapojit kamery do videostřižny a provést kamerové zkoušky. Následně bylo zapotřebí zapojit zvuk z hlavního mix pultu a tlumočnické kabiny a provést zvukové zkoušky. Následně byl do celého řetězce zapojen notebook na odbavování prezentací účastníků. Tady vznikl problém s požadavkem, aby bylo možné prezentace propojit nejen na hlavní projektor ve formátu 4:3, ale i do výstupního videosignálu do streamu jako samostatný obraz. Jenže stream a celý technologický řetězec byl od začátku koncipován na poměr stran 16:9. Tento problém byl vyřešen zapůjčením videomatice a její instalací do řetězce. Jakmile vše bylo zapojeno do hlavní videostřižny, bylo zprovozněno streamovací zařízení a testována kvalita internetového spojení, kterou poskytovatel nachystal. 22

29 Následně se nastavilo WIFI spojení mezi zařízeními tak, aby nerušilo stávající WIFI pokrytí v divadle a jiné technologie v pásmu 2.4 GHz, které divadlo ke svému provozu používá. Na prázdné scéně se znovu provedlo finální nasvícení scény a nové kamerové zkoušky. Se zvukařem se znovu provedly zvukové zkoušky se všemi mikrofony, které byly pro konferenci nachystány. Obrázek 2: struktura zapojení 4.3 Možné komplikace při živém přenosu Začátek přenosu a začátek přednášky Naplánovat živý přenos, vystavit datum a čas na propagačních materiálech znamená organizačně zajistit také dodržení časového harmonogramu ze strany přednášejících, aby se nestalo, že divák sleduje prázdné pódium a neví, kdy přednáška opravdu 23

30 začne. V tom případě musí moderátor nebo alespoň titulkovací zařízení diváky informovat o délce zpoždění Přednášky a pauzy mezi nimi Pokud jsou dvě po sobě jdoucí přednášky odděleny v programu krátkou pauzou, může se stát, že moderátor oznámí, že pauza nebude a předá hned mikrofon dalšímu přednášejícímu. To je komplikace ve chvíli, kdy každá přednáška je na serveru vedena jako samostatná událost a technik musí ihned jeden přenos ukončit a začít druhý. Tento úkon trvá v závislosti na přenastavení Youtube přenosu, konfiguraci zařízení pro přenos a pozornosti technika cca 40 vteřin Zvuk a mikrofon těžká práce mistra zvuku Je zapotřebí být domluven s mistrem zvuku, aby hlídal hlasitost jednotlivých mikrofonů a udržoval je na alespoň podobné úrovni. Také je dobré, aby moderátor upozornil přednášející na nutnost mluvit do mikrofonu Prezentace Prezentace musí dodány předem a ve standardních formátech. Je dost nepříjemné pro všechny, pokud je prezentace dodána těsně před začátkem přenosu v nestandardním formátu, na který nemá technik program pro její otevření. Vždy je dobré mít čas s přednášejícím celou prezentaci projít Přednáška v malé místnosti I v malé místnosti je dobré dát přednášejícímu mikrofon, i když svým hlasem bohatě stačí na malou skupinku posluchačů. Mikrofon v ruce přednášejícího zaručí i kvalitní poslech na straně diváka, který není v místnosti. Při projekci v malé místnosti je dobré mít také zapojen výstup promítané prezentace do videostřižny, a to z následujícího důvodu - přednášející se může znenadání rozhodnout, že na promítaný obraz posluchači špatně vidí a v místnosti zhasne. S tím je těžko polemizovat, když má v podstatě pravdu. Jenže v tu chvíli kamera zabírá tmavou místnost a diváci nic nevidí, proto se hodí mít možnost přepínat mezi záběrem z kamery a prezentací. 24

31 4.3.6 Práce se střižnou a kamerou Mezi kameramany a obsluhou střižny musí být komunikace během celého přenosu. Kameraman musí vědět, kdy je v přímém přenosu, a tudíž si nemůže přeostřovat a hledat lepší záběr. Obsluha střižny se musí plně věnovat střihu a komunikaci s kameramany. 25

32 5. Legislativní stránka projektu V rámci podzimní konference Opera Europa bylo poprvé ve své historii možné sledovat vybrané přednášky online. V reálném čase byla konference zpřístupněna širokému okruhu diváků z celého světa. Sledování streamovaných přednášek bylo možné na webových stránkách festivalu Janáček Brno 2014 a bylo umožněno díky spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně. 5.1 Spolupráce JAMU a ND Brno Smlouva o spolupráci mezi těmito dvěma institucemi je uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V preambuli smlouvy je řečeno následující: Janáčkova akademie múzických umění v Brně je dlouhodobým a hlavním akademickým partnerem Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, neboť svým vzdělávacím a odborným potenciálem vytváří jeden z důležitých zdrojů dalšího rozvoje NDB. Obě smluvní strany v zájmu budování a udržování dobrého jména Národního divadla Brno, jakož i z důvodu rozvoje činnosti Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve smyslu dosažení, zajištění a udržení svých priorit v Brně a své pozice v celé České republice, uzavírají tuto smlouvu za níže uvedených podmínek. Předmětem této smlouvy je spolupráce při realizaci festivalu Janáček Brno, kdy mezi hlavní body spolupráce patří pronájem prostor Divadla na Orlí za účelem provedení inscenace opery Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky, výroba dekorací, uhrazení odměn za nastudování a realizaci tohoto představení. K této prvotní smlouvě přibylo později několik dodatků. Jeden z nich se týkal spolupráce na pořádání konference Opera Europa. Dodatek ke smlouvě o spolupráci byl uzavřený podle 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předmět smlouvy byl rozšířen o spolupráci na konferenci Opera Europa, která se uskutečnila od 20. do 23. listopadu 2014 v divadle Reduta. JAMU zapůjčila bezplatně NDB streamovací zařízení s potřebnou audio a video technikou, které je primárně určeno pro divadlo na Orlí. Ve smlouvě bylo ujednáno půjčení na šest přednášek, které byly přenášeny online pomocí YouTube. V průběhu 26

33 konference došlo o navýšení počtu streamovaných přednášek na osm. Konečné znění smlouvy je v příloze D. V průběhu příprav bylo zjištěno, že je potřeba zajistit další potřebnou techniku, jako např. přenosnou střižnu. Veškeré potřebná zařízení byla zapůjčena od hlavního dodavatele techniky pro JAMU bezúplatně. Smlouva k tomuto úkonu nebyla sepsána, ale v případě písemné formy by šlo o smlouvu o výpůjčce dle 2193 a násl. NOZ. 5.2 Živý přímý přenos Online přímý přenos přednášek Autorský zákon definuje dílo jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Přednáška není nikde v autorském právu definovaná, nevykazuje podobnost s definicí díla a nelze ji posuzovat jako autorské dílo. Souhlas přednášejících je ukotven ve smlouvách s organizací Opera Europa Užití převzatých audiovizuálních děl v rámci přenosu V rámci některých přednášek byla pro prezentační účely užita buď vlastní, nebo převzatá audiovizuální díla. Obecně platí, že dílo nebo jeho část není možné bez souhlasu autora jakkoli užít. Dílo nebo jeho část není možné rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo sdělovat veřejnosti. V autorském zákoně jsou však výjimky, které umožňují dílo nebo jeho část užít za určitých podmínek. Tyto výjimky jsou upravené v díle 4 AZ a platí pro takové užití, při kterém nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Jde o volná užití a zákonné licence. V tomto případě se jedná o zákonné licence podle 31 AZ v podobě citace. 31 AutZ Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a. užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, 27

34 b. užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, c. užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. 2 Pro případ přednášek lze tedy využít 31 pro citace, kdy jsou v rámci přednášek uveřejněné jen výňatky děl odůvodněná míra není zákonem stanovena. Lze využít i bod C dílo bylo využito pro vědecký účel, vzdělávání Záznamy přednášek Live streaming není považován za rozhlasové a televizní vysílání dle autorského zákona dle ustanovení 21 odst. 2 písm. a). Vysílání přes web je na rozdíl od klasického vysílání, které je technicky popisováno jako přenos point to multipoint, vždy přenosem point to point tzn k přenosu dochází pouze na základě jednotlivého individuálního konkrétního požadavku. Jsou tak zpřístupňována autorská díla v provedení výkonnými umělci ve smyslu 12 AZ k užití všech předmětů ochrany. V případě streamingu přednášek se nejednalo o výkonné umělce. Přednášející sami dali souhlas k přenosu. Z pohledu AZ je webcasting (live streaming) užitím příslušných předmětů ochrany. Jedná se o rozmnožování dle 13. K rozmnožování dochází vždy ze serveru, odkud jsou data streamovaná. Dochází také ke sdělování veřejnosti dle 18 odst. 1. Prvotní rozmnoženina je tedy na serveru, odkud se zpřístupňuje. Záznamy je tedy možné užít pro vlastní potřebu, není možné je dále rozmnožovat. Veškerý obsah nahraný v rámci konference Opera Europa neporušuje autorský zákon jedná se o přednášky, kdy přednášející svolili k uveřejnění na internetu a v jejich panelech nejsou uvedena díla, která jsou autorsky chráněna. Dále není v autorském zákoně definován pojem přednášky a nelze jej tedy považovat za autorské dílo. 2 31, Autorský zákon, 121/2000 Sb. 28

35 6. Rozpočet projektu Pro každou zemi, resp. divadlo, je pořádání konference velice prestižní záležitostí. Management organizace Opera Europa vždy vybírá pořadatele z velkého množství kandidátů. Každé divadlo, které se stane pořadatelem konference, má vyhrazený speciální rozpočet na pořádání této konference, a je vždy pravděpodobné, že projekt neskončí v plusovém nebo vyrovnaném rozpočtu. Pro každého pořadatele má totiž konference jiné přidané hodnoty v rovině celoevropského PR. Brněnská konference měla rezonanci také díky propojení s festivalem Janáček Brno. Původní vysoké náklady (cca Kč) se podařilo díky příspěvku OE (doprava delegátů, vstupenky na představení, část tištěných materiálů), sponzorům a efektivním výběrovým řízením významně snížit. Snížení čítalo cca 33%. Další výrazné snížení rozpočtu vzniklo díky spolupráci s JAMU, která zapůjčila bezplatně techniku na streamování přednášek a poskytlo také lidské zdroje v podobě techniků a dobrovolníků. Ušetřená částka se může pohybovat okolo Kč bez DPH. Náklady projektu Celkové náklady (v Kč) Umělecké honoráře ,00 (včetně OON) z toho: - faktury ,00 Další náklady celkem ,00 (včetně OON) z toho: 1. náklady na projekt přímé ,00 - náklady na propagaci ,00 - cestovné 723,00 - spotřeba materiálu 5 808,00 - OON ,00 - občerstvení ,00 -ostatní služby (např. doprava delegátů) ,00 2. nepřímé (režijní) náklady 0,00 29

36 Mzdy stálých zaměstnanců ,00 N á k l a d y c e l k e m ,00 Tabulka č. 3: Náklady projektu Příjmy z realizace projektu Vstupné ,00 příjmy z reklamy (resp. sponzoring) ,00 Další zdroje dotace od Ministerstva kultury OULK ,00 Z d r o j e financování c e l k e m Tabulka č. 4: Příjmy projektu 30

37 LOGICKÝ RÁMEC 7. Logický rámec Název projektu: Opera Europa Conference Brno Ostrava Hlavní cíl: Objektivně ověřitelné Způsoby ověření: Předpoklady a rizika: ukazatele: Pevně zakotvit festival Janáček Brno na světové mapě hudebních festivalů. Prezentace JAMU na mezinárodním poli kulturních institucí a zapojení do organizace prestižní mezinárodní konference. Počet zúčastněných delegátů Ohlasy na konferenci Počet zúčastněných studentů Ohlasy na spolupráci při organizaci konference Komunikace Statistika návštěvnosti Korespondence mezi organizátory Dobrá komunikace s Opera Europa Dobrá komunikace mezi NDB a JAMU Riziko: nespokojenost se spoluprací, neztotožnění se s projektem Projektový cíl: Počet Seznámit delegáty Opery Europa s Národním divadlem Brno a jeho produkcí. Navázat kontakty pro budoucí spolupráce. Posílit věhlas Mezinárodního festivalu Janáček Brno. Oslavit Rok České hudby společně s členy organizace Opery Europa. Oslavit významná výročí českých skladatelů. Rozšířit rezonanci české hudby v zahraničí prostřednictvím účasti významné kulturní evropské obce a také účasti evropských médií. Posílit cestovní ruch včetně všech doprovodných multiplikačních efektů. Poprvé ve své historii zpřístupnit konferenci širokému publiky díky online streamingu Navázání nových kontaktů Zapojení studentů do organizace konference navštívených produkcí v rámci konference Např. koprodukce Ohlasy v mezinárodních médiích Počet přednášek na téma Leoš Janáček Počet produkcí českých oper v členských divadlech Opera Europa Výpočet multiplikačních efektů Počet streamovaných přednášek a jejich sledovanost Počet přednášek určených pro studenty Počet zúčastněných studentů a pedagogů Zpětná vazba studentů na přednášky Počet streamovaných Statistika návštěvnosti Monitoring tisku Komunikace mezi partnerskými divadly Statistika sledovanosti záznamů přednášek Zpětná vazba studentů 31

38 Nabytí nových zkušeností Rozvoj odborných znalostí studentů díky účasti na přednáškách Zaškolení studentů se streamovacím zařízením pro další možnosti využití akcí na JAMU Ohlasy na spolupráci s JAMU Výstupy: Přednášky Propagační předměty Záznamy přednášek Fotodokumentace Počet přednášek Typy propagačních předmětů Partneři Aktivity: Zdroje: Časový rámec: Zájem cílových skupin Přednášky všech Lidské zdroje Viz harmonogram a WBS Dostatek zdrojů vystupujících Finanční zdroje Koordinace Diskuse spolupráce Společenská setkání Přednášky určené pro studenty JAMU Předběžné podmínky: Tabulka č. 5: Logický rámec Uzavření smlouvy o spolupráci mezi JAMU a NDB 32

39 8. Hodnocení Hodnocení proběhlo jak na úrovni ND Brno, tak JAMU. Z hodnocení za ND Brno lze kladně hodnotit dobu přípravy, která čítala rok intenzivní práce, a bylo tak umožněno získání čtyř silných finančních partnerů a věcného plnění. Lákavá byla také programová náplň včetně doprovodných akcí a představení. Velké plus bylo vytvoření jednotného komunikačního stylu, grafiky, nového loga a z toho vyplývající tiskoviny, jako je informační brožura, která byla vytvořena poprvé v historii konference. Velkou výhodou pro konání konference byl prostor Reduty, který umožňoval vést více přednášek najednou a byl zde k dispozici technický personál divadla. Celá konference byla pozitivně vnímána návštěvníky, delegáty, zástupci Opera Europa a také zaměstnanci ND Brno. Z hlediska atraktivity bylo dobré propojení s festivalem Janáček Brno, který přitáhl i na konferenci zástupce významných médií. Přínosem bylo také partnerství s JAMU, díky kterému byl umožněn poprvé v historii streaming přednášek. V neposlední řadě hladký průběh konference byl možný také díky mnoha dobrovolníkům z řad Klubu přátel opery a baletu a studentů JAMU. Do budoucna je potřeba zvážit členy produkčního týmu, rozpočtové podmínky a zázemí příprav konference. Vzhledem k jedinečnosti konání konference v Brně v rámci festivalu se očekávalo také více mediálních ohlasů. Zlepšení se týká především komunikace s vysoce postavenými politiky z řad zástupců Magistrátu města Brna a Ministerstva kultury. Nikdo nevyužil doprovodný program nabízený Turistickým informačním centrem. Za JAMU proběhlo hodnocení v rámci užšího produkčního týmu v čele s vedoucí projektu, řešitelkou projektu a zástupcem rektorátu Liborem Spáčilem, který technicky zajišťoval streaming. Kladně byla hodnocená spolupráce na takto významné mezinárodní konferenci, na kterou měli studenti hudební produkce a zástupce vedení JAMU bezplatný přístup. Velkým přínosem bylo také uskutečnění dvou přednášek přímo pro studenty. JAMU měla jedinečnou možnost prezentovat se na této významné konferenci, kdy byla uvedena v materiálech, a studenti jako dobrovolníci byli také kladně hodnoceni nejen zástupci ND Brno, ale také jednotlivými zástupci evropských divadel. Technicky i personálně bylo zjištěno, že JAMU má kvalitní techniku, díky které 33

40 může nejen své umělecké výstupy přenášet široké veřejnosti pomocí online streamingu. Do budoucna je potřeba v případě další podobné akce začít plánovat a propojit obě strany dříve - především co se schvalování a vyjednávání týče. Tyto časové prodlevy byly také způsobeny oznámením projektu před prázdninami a vše se začalo řešit na začátku zimního semestru I když měli studenti možnost navštívit všechny přednášky, které by pro ně byly velice přínosné, objevili se pouze na dvou, které měli povinné. Se studenty, kteří se účastnili konference jako dobrovolníci, byl předem vytvořen časový plán, který všichni dodrželi, a vše běželo bez problému. 34

41 Závěr V Brně a Ostravě proběhla na podzim roku 2014 významná mezinárodní konference pořádaná organizací Opera Europa, která sdružuje evropská i mimoevropská divadla a operní festivaly. V Brně a Ostravě proběhla konference od 20. do 23. listopadu. Konference měla témata jako financování, fundraising, marketing, nová média nebo autorská práva právě ve vztahu na nová média. Hudebně vědnými tématy byla osoba Leoše Janáčka a Rok české hudby, což bylo i téma celé konference. Poprvé ve své historii byly vybrané přednášky a diskuse zpřístupněny širokému publiku po celém světě a to díky online streamingu, který byl zajišťován studenty a technickými pracovníky JAMU. JAMU tak měla jedinečnou možnost podílet se na pořadatelství této konference, která se v budoucnu na území České republiky nemusí dlouho uskutečnit. 35

42 Seznam použité literatury 1) Janáček Brno Janáček Brno [online]. [cit ]. Dostupné z: 2) Autorský zákon, č. 121/2000 Sb. 3) Nový občanský zákoník, č. 89/2012 Sb. 36

43 Seznam zkratek OE Opera Europa JAMU Janáčkova akademie múzických umění v Brně ND Brno Národní divadlo Brno MDO Národní divadlo Moravskoslezské 37

44 Seznam obrázků Obrázek 1: print screen aplikace Trello Obrázek 2: struktura zapojení 38

45 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Interní rizika Tabulka č. 2:Externí rizika Tabulka č. 3: Náklady projektu Tabulka č. 4: Příjmy projektu Tabulka č. 5: Logický rámec 39

46 Seznam příloh Příloha A: Program Konference Opera Europe Brno Ostrava 2014 Příloha B: Seznam účastníků Příloha C: Seznam techniky Příloha D: Work Breakdown Structure Příloha E: Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi JAMU a ND Brno 40

47 Přílohy Příloha A: Program Konference Opera Europa Brno Ostrava 2014 BRNO & OSTRAVA CONFERENCE November 2014 Find your group. Specialist forum sessions are indicated in the programme as: GD General & Artistic Directors BF Business & Finance AA Artistic Administrator FF Fundraising & Friends DM Digital Media Thursday 20 November Buses leave from Vienna airport at 11.00, and (journey to Brno up to 2h30) Reduta Theatre Main hall Mahenovo Theatre Main hall Registration opens Opening address Kateřina Kalistová, Czech Vice- Minister of Culture; Roman Onderka, Mayor of Brno; Martin Glaser and Eva Blahová (Brno); and Jiři Nekvasil (Ostrava) Staging Janáček today Round-table of directors with Robert Carsen, David Pountney and David Radok, moderated by Marc Clémeur (Opéra du Rhin) The Folk Roots of Leoš Janáček s Works With Iva Bittová and the Brno Radio Orchestra of Folk Instruments Moravian wine tasting at the Labyrint, Zelný trh 21 This session will be streamed online.

48 Friday 21 November Reduta Theatre Bus leave from Vienna airport at (journey to Brno up to 2h30) Main auditorium (+1) Mozart Hall (+1) Chamber Hall (+1) Gallery (0) 9.30 GDBFFF Transforming financial models Jan Burian (Prague), James Clutton (London Holland Park Opera), Peter Sotošek Štular (Ljubljana), moderated by Christoph Ladstätter (Volksoper Wien) GDAA Reinvigorating the chorus Renato Balsadonna (London ROH), Jon Plazaola (Intermezzo Madrid), Vitaly Polonsky (Perm), moderated by Stephen Langridge (Göteborg) GDAA Czech perspectives on Janáček Round table discussion with Jiří Zahrádka (Brno), Miloš Štĕdroň (Brno), John Tyrrell (Professor of Music at Cardiff University and author of Czech Music and Janáček s Operas), moderated by Jan Špaček Coffee break in the Reduta foyer GDFFBF Moves management : the culture of relationship Dory Vanderhoof (Vanderhoof & Genovese) Lunch in the Reduta Foyer GDFFBF Fundraising for festivities or specific projects Magali Courtial (Lyon), Kjell Englund (NorrlandsOperan), Delphine Geldof (Torino), Alexandra Hilverth (Wiener Staatsoper), moderated by Susan Fisher (London ROH) Coffee break in the Reduta foyer General Assembly of members Led by Eva Kleinitz, president, and Nicholas Payne, director Janáček Theatre Leoš Janáček's Vĕc Makropulos (The Makropulos Case) Conducted by Marko Ivanović, directed by David Radok Post-performance reception This session will be streamed online GDAABFDM Music rights: round table on national situations in context of European Opera Digital Project Moderated by Nicholas Payne GDAABFDM Music rights: an open discussion about grand rights and other copyright issues With Ruth Pfletschinger (IMZ), Jolana Zemanová (CEEMPC & ICMP), Ben Rayfield and Helen Sykes (IAMA) and Sarah Osborn (MPA), moderated by Thomas Lauriot dit Prévost (Brussels) GDAA Developing the ensemble Sylvia Hroncova (Prague), Henning Ruhe (Munich), Gustav Beláček (Bratislava) and Martina Zadro (Ljubljana), moderated by Georg Heckel (Augsburg) GDAA Marketplace for coproductions for larger companies* Moderated by Peter Spuhler (Karlsruhe) DM Administrative guidance towards Creative Europe for the EODP partners Led by Luke O Shaughnessy GDAA Future collaborations with the Festival Janáček Brno With Martin Glaser and Jiří Heřman (Brno) GDAA Marketplace for coproductions for smaller companies* Moderated by Guy Coolen (Rotterdam) Discussion with JAMU students Led by Susan Fisher (London ROH)

49 *Sessions with restricted access for Opera Europa members only Saturday 22 November Reduta Theatre Main auditorium Chamber Hall Gallery GDAABFDM European Opera Digital Project Introduction with partner representatives Grand rights issues Conference conclusions Brunch in the Reduta foyer GDAA Czech music today Dramaturgical discussion led by Marko Ivanović (Brno), Laurent Joyeux (Dijon), Jiří Nekvasil (Ostrava), moderated by John Tyrrell FF Discussion on future meetings and initiatives National Moravian-Silesian Theatre Ostrava Theatre Antonín Dvořák Meeting with JAMU students Bus to Vienna airport (journey time 2h30) Bus to Ostrava (journey time 2h30) Led by Karen Stone (Magdeburg) Visit of the Brno Janáček memorial and other related venues Check in at Hotel Imperial Opera in post-industrial regions David Devan (Philadelphia), Jiří Nekvasil (Ostrava), Graham Vick (Birmingham) moderated by Nicholas Payne Kronos Quartet (Sono Centrum) Programme including Terry Riley, Geeshi Wiley, Bedřich Smetana s Čertova stĕna Sergei Rachmaninoff, John Oswald, Aleksandra Vrebalov and Steve Reich (The Devil s Wall) Conducted by Robert Jindra, directed by Jiři Nekvasil Post-performance reception at Hotel Imperial

50 Sunday 23 November Leoš Janáček Memorial Brno 9.00 Bus departure from Hotel Imperial Ostrava for Hukvaldy Visit of Hukvaldy Bus departure to Brno and airport Brunch in Hukvaldy (2h45), Ostrava airport (45 min) and Vienna airport (3h) Bus departure to Brno and airport (2h45), Ostrava airport (45 min) and Vienna airport (3h) Janáček Theatre Brno Reduta Theatre National Moravian-Silesian Theatre (Ostrava) Theatre Antonín Dvořák Ivo Medek and Marketa Dvořáková s Alice in bed Conducted by Ondrej Olos, directed by Rocc Leoš Janáček's Kat a Kabanova Conducted by Robert Jindra, directed by Jiří Nekvasil Leoš Janáček's Jenůfa Conducted by Dirk Kaftan, directed by Peter Konwitschny (Oper Graz)

51 Příloha B: Seznam účastníků konference

52

53

54

55

56

57

58

59

Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt

Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Taneční soutěž NARUBY Absolventský projekt Autor práce: Zuzana

Více

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta Absolventský projekt

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Shrnutí působnosti centrálního koordinačního týmu v době konání českého předsednictví v Radě EU

Shrnutí působnosti centrálního koordinačního týmu v době konání českého předsednictví v Radě EU Shrnutí působnosti centrálního koordinačního týmu v době konání českého předsednictví v Radě EU Organizace, logistika a komunikace 1. ledna 30. června 2009 Předkládá: Útvar ministra pro evropské záležitosti

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Ředitelka organizace: Ing. Lenka Struhárová-Jančaříková, Ph.D. 2 Obsah: Úvod

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace Vavrečkova7040 760 01

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013 Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Metodika vzdělávacího projektu Zapoj se Autor/autoři: Mgr.

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Kubíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav Systémového inženýrství a informatiky Marketing organizací

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více