Přehled dotačních programů a příležitostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled dotačních programů a příležitostí"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1

2 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VYBRANÉ PROGRAMY A. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 A. 1. Program ICT a sdílené služby, OP PIK... 3 A. 2. Program INOVACE, OP PIK... 4 A. 3. Program MARKETING, OP PIK...6 A. 4. Program NEMOVITOSTI, OP PIK...6 A. 5. Program PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU, OP PIK...8 A. 6. Program POTENCIÁL, OP PIK...9 A. 7. Program SPOLUPRÁCE, OP PIK...10 A. 8. Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA, OP PIK...11 A. 9. Program TECHNOLOGIE, OP PIK...12 A. 10. Program Úspory energie, OPPIK...13 B. Program Investiční pobídky...15 B. 1. Investiční pobídky Zpracovatelský průmysl...15 B. 2. Investiční pobídky Technologická centra...16 B. 3. Investiční pobídky Centra strategických služeb...16 C. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost...18 C. 1. Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců...18 C. 2. Název projektu - Vzdělávejte se pro růst! II...19 D. Regionální operační programy...21 D. 1. Regionální operační program Jihozápad...21 D. 2. Regionální operační program Severovýchod...21 D. 3. Regionální operační program Jihovýchod...21 D. 4. Regionální operační program Severozápad D. 5. Regionální operační program Moravskoslezsko...23 D. 6. Regionální operační program Střední Čechy D. 7. Regionální operační program Střední Morava E. Integrovaný operační program...26 E. 1. Integrovaný operační program F. Komunitární programy F. 1. Co jsou komunitární programy? F. 2. Horizont 2020 rámcový program pro výzkum a inovace F. 3. COSME 29 F. 4. EVROPA PRO OBČANY F.5. ERASMUS F.6. KREATIVNÍ EVROPA...32 F.7. LIFE 32 F.8. Zdraví pro růst...33 F.9. CEF Nástroj pro propojení Evropy...34 G. Programy meziregionální, mezinárodní a nadnárodní spolupráce...35 G. 1. CENTRAL EUROPE G. 2. INTERREG EUROPE...36 G. 3. DANUBE G. 4. ESPON PŘIPRAVOVANÉ VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY A. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost...39 B. Operační program Zaměstnanost...40 C. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)...43 D. Operační program Životní prostředí...44 E. Programy přeshraniční spolupráce

3 AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY A. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost A. 1. Program ICT a sdílené služby, OP PIK Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt CzechInvest Oblast zaměření: Informační a komunikační technologie vývoj software Cíl programu: Cílem programu je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Prostřednictvím podpory center sdílených služeb má tento program za cíl snižování investičních nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Kdo může žádat: Malý podnik, střední podnik, velký podnik. Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): Dotace mil. Kč na projekt. Max. výše podpory: malý podnik 45 % ZV, střední podnik 35 % ZV, velký podnik 25 % ZV. Na co lze získat podporu (podporované aktivity): Tvorba nových IS/ICT řešení tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace. Zřizování a provoz center sdílených služeb. Budování a modernizace datových center. Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): Způsobilé výdaje pro podporované aktivity Tvorba nových ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb: osobní náklady, nájemné, služby expertů, hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis. Způsobilé výdaje pro podporovanou aktivitu Budování a modernizace datových center: pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů.3. Program INOVACE, OP PIK Specifika a omezení: V případě podporovaných aktivit Tvorba nových IS/ ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb je příjemce dotace povinen vytvořit následující minimální počet nových pracovních míst: Podporovaná aktivita Tvorba nových IS/ ICT řešení Zřizování a provoz center sdílených služeb Zřizování a provoz center sdílených služeb Malý Střední Velký

4 Příjemce je povinen zachovat podpořená pracovní místa po dobu nejméně 5 let (3 let v případě MSP) od dne, kdy bylo každé pracovní místo poprvé obsazeno. Pracovní místa musí být zachována v souvislosti s vykonáváním podpořené aktivity a v podpořeném regionu (na úrovni NUTS II). Minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč. Náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout nejvýše 10 % celkových způsobilých investičních výdajů, náklady na pořízení, novostavbu a technické zhodnocení staveb pak nejvýše 40 % procent celkových způsobilých investičních výdajů. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy Velkým podnikům může být přiznáno maximálně 20 % alokace každé jednotlivé výzvy. Nepodporovanými aktivitami v rámci programu jsou: Centra pro implementaci IS/ICT funkčně samostatné jednotky (ve smyslu samostatné právní entity), která tyto služby poskytují dceřiným/sesterským společnostem ve skupině nebo externím zákazníkům na bázi outsourcingu. Centra zákaznické podpory funkčně samostatné jednotky, která jsou zodpovědná za řízení vztahů se zákazníky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Telehousing služba využívaná zejména telekomunikačními operátory, která umožňuje zákazníkovi umístit jeho telekomunikační zařízení v prostorách datového centra nebo si pronajmout určitou kapacitu telekomunikačního zařízení poskytovatele. Služba web-hostingu fyzické umístění a tvorba zákaznických webových stránek na serveru poskytovatele. Telekomunikační služby poskytování základních licencovaných a regulovaných telekomunikačních služeb. Služby center oprav high-tech výrobků a technologií funkčně samostatné jednotky, které provádí opravy vybraných výrobků pro společnosti ve skupině nebo pro externí zákazníky. Služby call center, agentur práce, zprostředkovatelských agentur, školicích středisek. Služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn v provozovně zákazníka. Aktivity směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.). Termín výzvy / uzávěrky: Výzva: kolová Vyhlášení výzvy: 29. května 2015 Příjem předběžných žádostí: 1. června srpna 2015 Příjem plných žádostí: 1. září listopadu 2016 Alokace na výzvu: Kč A. 2. Program INOVACE, OP PIK Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt CzechInvest Oblast zaměření: Podpora zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby Cíl programu: Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních knowhow z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření knowhow firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh. Podporovány budou zejména inovace vyšších řádů (V. řádu a vyšší) a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby. Kdo může žádat: Malé, střední a velké podniky. Na projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví pouze MSP, VŠ a veřejné VaV instituce. Podpora musí směřovat do níže uvedených CZ-NACE: C 10, 11, 13 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, M 71.2, S

5 Na co lze získat podporu (podporované aktivity): Program podporuje pouze takové projekty, které realizují některou z následujících inovací: Inovace produktu zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. Inovace procesu zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb. Organizační inovace nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (možné podpořit pouze při současné realizaci inovace produktu / procesu). Marketingová inovace Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (možné podpořit pouze při současné realizaci inovace produktu / procesu). V rámci samostatné výzvy jsou podporovány aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Podporovanými aktivitami nejsou: Projekty z oblasti výzkumu a vývoje. Projekty pouhé modernizace technologie, prosté obměny výrobku či racionalizace / modernizace výroby. Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): Podpora je poskytována formou nevratné dotace. Procentuální míra dotace 25% / 35% / 45% (velký / střední / malý podnik). Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví: 50% Dotace je poskytována ve výši mil. Kč (až 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech). Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): Dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení (projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby novostavby, rekonstrukce, technologie, hardware a sítě). Dlouhodobý nehmotný majetek (SW a data, práva k užívání duševního vlastnictví know-how, licence, patenty velké podniky pouze v režimu de minimis). Neinvestiční výdaje služby (certifikace produktů - velké podniky pouze v režimu de minimis, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci), náklady na publicitu (v režimu de minimis). Náklady jsou způsobilé do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu. Specifika a omezení: Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy v souladu s principy územní dimenze. Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu. V rámci jedné výzvy je možné předložit až 4 žádosti. Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy (prototyp apod.). Výdaje na stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie. K pořízení dlouhodobého nehmotného majetku je nutné doložit znalecký posudek. V případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací. Termín výzvy / uzávěrky: Výzva: průběžná Vyhlášení výzvy: 29. května 2015 Příjem předběžných žádostí: 2. června listopadu 2015 Příjem plných žádostí: 1. září ledna 2016 Alokace na výzvu: Kč 5

6 A. 3. Program MARKETING, OP PIK Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt CzechInvest Oblast zaměření: Dotace na pronájem, zřízení a provoz stánku na zahraniční výstavě či veletrhu, na dopravu exponátů a tvorbu marketingových propagačních materiálů pro účely výstavy či veletrhu Podporované aktivity: Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály). Jaké výdaje lze podpořit (způsobilé výdaje): Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí max. 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účastí/1rok) pronájem, zřízení a provoz stánku (max. dotace je 500 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh). Doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace zajišťovaná externím dodavatelem (režim de minimis, max. dotace je 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh). Marketingové propagační materiály tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí (režim de minimis, max. dotace je 50 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh). Kdo může žádat: Malý a střední podnik, který má uzavřena min. 2 po sobě jdoucí zdaňovací období. Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy. Aktivity žadatele musí směřovat do oblastí dle CZ- NACE B8, C 10, 11, 13 18, 20 33, E 38, F 41 43, G 46 47, J 58, 59, 61 63, M (73.2), N 78, S 95. Kolik lze získat na jeden projekt: Forma: nevratná dotace. Dotace je poskytována ve výši: 0,2-5 mil. Kč, maximálně 50 % způsobilých výdajů. Termín výzvy / uzávěrky: Výzva: průběžná Vyhlášení výzvy: 29. dubna 2015 Příjem žádostí: 2. června listopadu 2015 Alokace na výzvu: Kč A. 4. Program NEMOVITOSTI, OP PIK Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt CzechInvest Oblast zaměření: Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj podniků a služeb Cíl programu: Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících, či energeticky náročných budov pro provádění podporovaných ekonomických činností. Na co lze získat podporu (podporované aktivity): Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb. Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů: Projekt revitalizace zóny projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících. Nesmí se však jednat o výstavbu objektu nebo výstavbu zóny realizovanou jako novostavbu tzv. na zelené louce. 6

7 Projekt rekonstrukce objektu projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt. Kdo může žádat: Malý a střední podnik, který prokáže vlastnická práva k nemovitosti a zároveň je jejím uživatelem. Nemá nedoplatky vůči orgánům státní správy ani vůči svým zaměstnancům. Výstupy projektu nesměřují do nepodporovaných oblastí. Nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti (u fyzických osob). Není v likvidaci, konkurzu, insolvenčním řízení apod. Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): Dotace 1 mil mil. Kč. Max. výše podpory: malý podnik 45 % způsobilých výdajů (ZV), střední podnik 35 % ZV. Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): Dlouhodobý hmotný majetek: Nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov. Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). Specifika a omezení: Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání Rekonstrukce objektu Další omezení/limity Velikost plochy min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci Projektu Maximální výše dotace na jednotku 300,- Kč/m ,- Kč/m3 obestavěného prostoru pokud je průměrná světlá výška místností objektu nad 6 m 3.000,- Kč/m3 obestavěného prostoru pokud je průměrná světlá výška místností objektu pod 6 m Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields ( do jedné z následujících kategorií: brownfield, nemovitost k rekonstrukci. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům. Náklady na pořízení dotčených nemovitostí bude možné zařadit mezi ZV Projektu pouze tehdy, pokud budou dané nemovitosti splňovat definici brownfields. Pokud Příjemce dotace na základě znaleckých posudků a odborných odhadů prokáže, že náklady na odstranění stávajícího objektu a výstavbu nového jsou v součtu nižší, než náklady na jeho rekonstrukci, je možné získat podporu na odstranění stávajícího objektu a výstavbu objektu nového. K odstranění stávajícího objektu však nesmí dojít před datem přijatelnosti Projektu. V rámci Projektu rekonstrukce objektu je možné zařadit mezi ZV projektu náklady na navýšení původní podlahové plochy a kubatury o maximálně 100 % původního stavu objektu, který je předmětem Projektu. Způsobilé výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb musí být vyšší než výdaje na jejich pořízení, musí se jednat o technické zhodnocení stavby, nikoli pouhou opravu objektu. Pokud nákup staveb není součástí ZV Projektu, musí být výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb vyšší, než je tržní cena staveb před rekonstrukcí stanovená ve znaleckém posudku. Stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli (vč. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, či závazné objednávky) nesmí být uzavřeny před datem schválení žádosti o podporu. Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy. Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data přijatelnosti projektu. Termín výzvy / uzávěrky: Výzva: průběžná Vyhlášení výzvy: 29. května 2015 Příjem předběžných žádostí: 1. června srpna 2015 Příjem plných žádostí: 1. září ledna 2016 Alokace na výzvu: Kč 7

8 A. 5. Program PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU, OP PIK Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt CzechInvest Oblast zaměření: Podpora transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou Cíl programu: Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (Absolvent může mít i omezenou pracovní zkušenost (např. do 3 let) a v rámci partnerství je zaměstnán na dobu určitou v souladu s dobou trvání projektu.) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku: a) Zlepšení výrobních procesů. b) Vývoj / inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb. c) Zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace. Kdo může žádat: Podnikatelský subjekt, který je MSP a má sídlo v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu) nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí. (Definice dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014):organizací pro výzkum a šíření znalostí se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává- li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl.) Principy územní dimenze budou pro tento program podpory vycházet z Národního dokumentu k územní dimenzi schváleného vládou ČR dne usnesením č. 681 a budou konkrétně definovány v příslušné výzvě. Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR, odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti. Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu dle příslušného zákona a to nepřetržitě po dobu 2 uzavřených daňových období předcházejících datu podání předběžné žádosti. Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z rozpočtu EU. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky. Žadatel dále nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců nebo nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaný po předchozím rozhodnutí Komise prohlašující, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem. Podpora nesmí směřovat do oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE A 01 03). Podpora musí směřovat do následujících CZ-NACE: C 10, 13 33; E 38.32; J 62, 63; následující kategorie mohou být pouze jako vedlejší výstup projektu: M 71.2, 72; S Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): Forma: nevratná dotace. Míra podpory je stanovena ve výši až 70 % z celkových způsobilých výdajů. Organizace pro výzkum a šíření znalostí mohou získat dotaci až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů, pokud se bude jednat o činnosti v rámci transferu znalostí dle bodu 19 c) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Dotace je poskytována ve výši 0,5 3,5 mil. Kč. Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): Pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné. Pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databáze, semináře. Znalostní organizace může ještě uplatnit: nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Tyto nepřímé náklady mohou tvořit osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita. 8

9 Specifika a omezení: Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy v souladu s principy územní dimenze, které budou konkrétně definovány v příslušné výzvě. Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím (vývozní subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.); ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží. Veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace. Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu. Termín výzvy / uzávěrky: Výzva: kolová Vyhlášení výzvy: 29. května 2015 Příjem předběžných žádostí: 2. června srpna 2015 Příjem plných žádostí: 1. září listopadu 2015 Alokace na výzvu: Kč A. 6. Program POTENCIÁL, OP PIK Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt CzechInvest Oblast zaměření: Podpora zakládání a rozvoje center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací Cíl programu: Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Dále prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky. Kdo může žádat: Malé, střední a velké podniky. Podpora musí směřovat do níže uvedených CZ- NACE: C 10, 13 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S Na co lze získat podporu (podporované aktivity): Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Vybrané provozní náklady centra (pouze MSP). Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): Podpora je poskytována formou nevratné dotace. Míra podpory je stanovena ve výši 50% z celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku. Dotace je poskytována ve výši 2 75 mil. Kč (až 150 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech). Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, licencí a knowhow). Vybrané provozní náklady (osobní náklady na absolventy, služby poradců, expertů a studie) pouze pro MSP, v režimu de minimis. Náklady na povinnou publicitu. Náklady jsou způsobilé do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu. Specifika a omezení: Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy v souladu s principy územní dimenze. Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu. V rámci jedné výzvy je možné předložit až 4 žádosti. Výsledky projektu musí mít předpoklad pro tržní uplatnění. Dotací podpořený majetek nesmí být využit pro výrobní aktivity, nesmí se jednat o prostou obnovu majetku. Minimální výše investice do dlouhodobého majetku využívaného pro účely zajištění aktivit projektu činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč. 9

10 Náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout max. 10 % celkových způsobilých investičních výdajů, náklady na pořízení, novostavbu a technické zhodnocení staveb max. 40 % celkových způsobilých investičních výdajů, náklady na nehmotný majetek max. 50% způsobilých investičních výdajů. V případě využití majetku jak pro výzkumné, tak i pro výrobní potřeby, lze mezi způsobilé výdaje zahrnout pouze takovou výši způsobilých výdajů, která odpovídá využití zařízení pro účely VaV. Příjemce dotace je povinen vést časovou evidenci využití pořízených technologií pro účely výzkumu a vývoje. Pokud je součástí aktivit podpořené výzkumněinovační kapacity činnost v oblasti výzkumu a vývoje produktů či produktových řad, jejímž výstupem je stavba či konstrukce prototypů, pak musí tyto prototypy podstoupit prototypové zkoušky, o kterých bude proveden detailní záznam a vyhodnocení. Pokud budou prototypy následně prodány, budou vždy deklarovány jako prodej zkušebního prototypu za cenu nepřevyšující přímé materiálové náklady. Termín výzvy / uzávěrky: Výzva: průběžná Vyhlášení výzvy: 29. května 2015 Příjem předběžných žádostí: 1. června srpna 2015 Příjem plných žádostí: 1. září listopadu 2016 Alokace na výzvu: Kč A. 7. Program SPOLUPRÁCE, OP PIK Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt CzechInvest Oblast zaměření: Dotace na rozvoj inovačních sítí, tj. klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí Podporované aktivity: 1. Kolektivní výzkum žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (MSP), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet. 2. Sdílená infrastruktura založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. 3. Internacionalizace klastru navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. 4. Rozvoj klastrové organizace aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod. Jaké výdaje lze podpořit (způsobilé výdaje): Ad 1. Osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady. Zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě. Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje. Výdaje musí být přiřazeny ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje. Ad 2. Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem. Ad 3. Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference. Ad 4. Mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál. Kdo může žádat: Příjemcem podpory může být právnická osoba ve smyslu 118 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jde-li o účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených výzvě. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a předmět činnosti příjemce podpory upravený ve stanovách či zakladatelské smlouvě musí zahrnovat ustavení a provoz klastru. 10

11 Příjemce podpory musí splňovat definici malého a středního podniku. Příjemce podpory musí být složen minimálně z 15 na sobě nezávislých členů. V případě podnikatelských subjektů je za nezávislého člena považován podnik, který splňuje podmínky nezávislosti ve smyslu definice MSP (bez ohledu na jeho velikost). Navzájem propojené či partnerské podniky v rámci klastru tvoří pro tento účel společně jednoho nezávislého člena. Majoritní část členů klastru (alespoň 60 % všech členů) musí být tvořena malými a středními podniky splňujícími podmínky definice MSP. Členem klastru musí být alespoň jedna organizace pro výzkum a šíření znalostí. Klastr musí být otevřený novým členům, přičemž pravidla pro vstup a výstup členů budou obsažena přímo ve stanovách, příp. zakladatelské smlouvě a musí být i transparentním způsobem řízen. Projekty klastru musí být schváleny nadpoloviční většinou všech členů. Každý člen má při hlasování 1 hlas. Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 13 33, E 38.32; J 58 60, 62, 63, M 71.2, 72, 73.2, 74.1, S Příjem předběžných žádostí: 2. června srpna 2015 Příjem plných žádostí: 1. září listopadu 2015 Alokace na výzvu: Kč A. 8. Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA, OP PIK Na co lze získat podporu (podporované aktivity): Výstavba nových či rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů. V rozsahu křížového financování bude v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku. Kolik lze získat na jeden projekt: Podpora je poskytována formou nevratné dotace. Dotace je poskytována ve výši 0,5 mil. Kč 5 mil. Kč (v režimu de minimis - max za 3 roky). Malý / střední podnik: 50% na investice, 50% na vzdělávání v rámci křížového financování (max. 100 tis. Kč malý podnik, max. 200 tis. Kč střední podnik). Kolik lze získat na jeden projekt: Forma: nevratná dotace. Dotace je poskytována ve výši: min. 0,5 mil. Kč. Ad 1. max. 16 mil. Kč pro excelentní klastry / 11 mil. Kč pro rozvinuté klastry. Max. 45 % pro malé podniky a 35 % pro střední podniky. Ad 2. max. 15 mil. Kč pro excelentní klastry / 10 mil. Kč pro rozvinuté klastry. Max. 50 % způsobilých výdajů. Ad 3 a 4. max. 5 mil. Kč pro excelentní klastry / 4 mil. Kč pro rozvinuté klastry / 3 mil. Kč pro nezralé klastry. Max. 50 % způsobilých výdajů. Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt CzechInvest Oblast zaměření: Dotace na výstavbu, rekonstrukci či vybavení školicích center nebo školicích místností Cíl programu: Cílem programu je rozvoj nové a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru. Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): Dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání). Dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data). Drobný hmotný a nehmotný majetek. Služby školitelů (křížové financování), pouze specifická školení. Náklady jsou způsobilé do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu. Termín výzvy / uzávěrky: Výzva: kolová Vyhlášení výzvy: 29. května 2015 Kdo může žádat: Malé a střední podniky. Podpora musí směřovat do níže uvedených CZ-NACE: B 8; C 10, 13 33; E 38; F 41-43; G 46.3, 46.4, 46.5, 47; H 49, J 58, 59, 61, 62, 63; M 69 74; N 78; S 95. Specifika a omezení: Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy v souladu s principy územní dimenze. 11

12 Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu. V rámci jedné výzvy je možné předložit až 4 žádosti. Podporovanou aktivitou není výstavba či rekonstrukce prostor či pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. část dne slouží místnost ke školení a část dne slouží pro výrobu či administrativní činnost). Způsobilými výdaji nejsou stavební práce zasahující mimo vnější část budovy, ve které bude umístěno školicí středisko (např. úpravy pozemků, příjezdové komunikace, parkovací plochy, oplocení), kromě nezbytných přípojek kanalizace, vodovodů, elektřiny, plynu). Po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 50 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut). Nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví. V případě, kdy je projekt realizován pouze v části nemovitosti a stavební práce probíhají na celé nemovitosti, do ZV bude započítán ekvivalent celkových nákladů na rekonstrukci, který bude odpovídat poměru celkové podlahové plochy objektu: podlahové ploše školicího střediska. Totéž se použije i pro projektovou dokumentaci, stavební dozor atd. Podlahovou plochu školicího střediska mohou tvořit pouze prostory, které budou sloužit výhradně pro školené osoby, tedy školicí místnosti, ve velmi omezené míře lze zahrnout kanceláře pro lektory či vedení ŠS, kuchyňku či sociá lní zařízení. Projekty, jejichž součástí bude smlouva se vzdělávacím zařízením o možnosti využití školicího střediska, budou zvýhodněny v procesu hodnocení projektů. Termín výzvy / uzávěrky: Výzva: kolová Vyhlášení výzvy: 29. května 2015 Příjem předběžných žádostí: 2. června srpna 2015 Příjem plných žádostí: 1. září listopadu 2015 Alokace na výzvu: Kč A. 9. Program TECHNOLOGIE, OP PIK Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt CzechInvest Oblast zaměření: Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj podniků a služeb Cíl programu: Cílem programu je podpora realizace podnikatelských záměrů drobných podnikatelů díky zakoupení potřebného technologického vybavení. Na co lze získat podporu (podporované aktivity): Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Kdo může žádat: Nová nebo začínající podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici mikropodniku, s podnikatelskou historií max. 3 roky. Projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze. Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,1 až 0,225 milionu korun (platí pouze pro tuto výzvu). Intenzita podpory dosáhne maximálně 45 % ze způsobilých výdajů. Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení tablety, software) 12

13 Specifika a omezení: Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy. Termín výzvy / uzávěrky: Výzva: průběžná Vyhlášení výzvy: 29. května 2015 Příjem plných žádostí: 1. června října 2015 Alokace na výzvu: Kč A. 10. Program Úspory energie, OPPIK Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt CzechInvest Oblast zaměření: Úspory energií Cíl programu: Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Kdo může žádat: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik. Pro intervence v oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů, komplexní řešení úspor energie) rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, a maloobchodní organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury. Žadatel musí mít ke dni podání projektové žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní období. Pokud žadatel podniká po kratší dobu, lze požadovanou historii prokázat také prostřednictvím subjektu/ů, který/ kteří v žadateli uplatňuje/uplatňují rozhodující vliv. Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE A 1-3; B 5-9; C 10, 11, 13-33; D 35; E 36-39; F 41-43; G 45-47; H 49-52; J 58-63; K 64-66; L , ; M 69-75; N 77-82; P 85; Q 86-88; S Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): Dotace 0,5 250 mil. Kč na projekt. Max. míra podpory: malý podnik 50 % ZV, střední podnik 40 % ZV, velký podnik 30 % ZV, Maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350 tis. Kč. Na co lze získat podporu (podporované aktivity): Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace. Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti. Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED). Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla). Využití odpadní energie ve výrobních procesech. Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů. Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy). Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky (maximální roční výroba elektřiny a tepla z vysokoúčinné KVET by měla odpovídat roční spotřebě elektřiny a tepla příslušného podniku). Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): Projektová dokumentace stavby. Inženýrské sítě - výdaje při modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla. Rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb. Ostatní stroje a zařízení včetně řídícího SW. Náklady na zpracování energetického posudku. 13

14 ZPŮSOBILÝMI VÝDAJI NEJSOU: Nákup pozemku a staveb. Úprava pozemků. Inženýrská činnost ve výstavbě. Novostavby. Povinná publicita projektu. Před-projektová příprava a dokumentace (např. studie proveditelnosti). Výdaje na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů. U nově instalovaných komponent se musí jednat o první uvedení do provozu (tj. zařízení dosud nebylo předmětem odpisu). Specifika a omezení: Povinnou přílohou plné žádosti je energetický posudek, který podle platné legislativy od bude požadován pro posouzení proveditelnosti dotace podle 9a odst. 1 pism. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/ výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí včetně spoluspalování uhlí a biomasy. Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie. Podpořen nebude projekt rekonstrukce/ modernizace zařízení (zdroje) nad 20MW tepelného příkonu (po rekonstrukci). Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření. Instalace fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 30 kwp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace. V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 4 žádosti o dotaci. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. Termín výzvy / uzávěrky: Výzva: průběžná Vyhlášení výzvy: 29. května 2015 Příjem předběžných žádostí: 1. června srpna 2015 Příjem plných žádostí: 1. září ledna 2016 Alokace na výzvu: Kč 14

15 B. Program Investiční pobídky B. 1. Investiční pobídky Zpracovatelský průmysl Na co lze žádat: Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu. Způsobilé výdaje: investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v minimální výši od 50 mil. do 100 mil. Kč dle velikosti podniku, z nichž minimálně 50% budou tvořit investice do nového strojního vybavení. v případě strategické investiční akce musí výše investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činit minimálně 500 mil. Kč, z nichž minimálně 50% budou tvořit investice do nového strojního vybavení. Výše a forma dotace: Výše dotace: maximální výše podpory je 25% až 45 % z celkových uznatelných nákladů dle velikosti podniku. Do maximální výše podpory se nezapočítává hmotná podpory na školení a rekvalifikace. Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě strategické investiční akce) až do výše 10% z uznatelných investičních nákladů pokud v rámci investiční akce dojde k zavedení či rozšíření výroby a současně k zavedení či rozšíření technologického centra, může hmotná podpora činit až 12,5 % z uznatelných investičních nákladů. Vhodný žadatel: Podnikatelský subjekt v oblasti zpracovatelského průmyslu realizující investiční projekt na území České republiky (kromě Prahy), v rámci kterého bude vytvořeno minimálně 20 nových pracovních míst nebo v případě strategické investiční akce minimálně 500 nových pracovních míst. Předpokládaný termín vyhlášení: Výše uvedené podmínky programu vycházejí z novely zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb., která nabyla účinnosti (výklad podmínek programu však bude ve vybraných bodech ještě v průběhu června blíže upřesněn Vládou ČR). Průběžné předkládání žádostí. Forma dotace dle obsahu a místa realizace projektu: Sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let. Převod území za zvýhodněnou cenu. Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo ve vybraných regionech až do výše 300 tis. Kč. Hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců až do výše 50% z celkových výdajů na školení a rekvalifikace. Osvobození od daně z nemovitosti na 5 let - pouze ve zvýhodněných zónách. 15

16 B. 2. Investiční pobídky Technologická centra Na co lze žádat: Vybudování nebo rozšíření výzkumně vývojového centra. Uznatelné náklady: Buď investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v minimální výši 10 mil. Kč, z nichž minimálně 50% budou tvořit investice do nového strojního vybavení nebo mzdové náklady vynaložené na vytvoření nových pracovních míst v průběhu 24 měsíců. V případě strategické investiční akce musí výše investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činit minimálně 200 mil. Kč, z nichž minimálně 50% budou tvořit investice do nového strojního vybavení. Výše a forma dotace: Výše dotace: maximální výše podpory je 25% až 45 % z celkových uznatelných nákladů dle velikosti podniku. Do maximální výše podpory se nezapočítává hmotná podpory na školení a rekvalifikace. Forma dotace dle obsahu a místa realizace projektu: Sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let. Převod území za zvýhodněnou cenu. Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo ve vybraných regionech až do výše 300 tis. Kč. Hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců až do výše 50% z celkových výdajů na školení a rekvalifikace. Osvobození od daně z nemovitosti na 5 let - pouze ve zvýhodněných zónách. Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě strategické investiční akce) až do výše 10% z uznatelných investičních nákladů pokud v rámci investiční akce dojde k zavedení či rozšíření výroby a současně k zavedení či rozšíření technologického centra, může hmotná podpora činit až 12,5 % z uznatelných investičních nákladů. Vhodný žadatel: Podnikatelský subjekt se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj, inovace, technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty, který bude realizovat investiční záměr na území České republiky (kromě Prahy) v minimální výši 10 mil. Kč a zároveň vytvoří minimálně 20 nových pracovních míst nebo v případě strategické investiční akce minimálně 100 nových pracovních míst. Předpokládaný termín vyhlášení: Výše uvedené podmínky programu vycházejí z novely zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb., která nabyla účinnosti (výklad podmínek programu však bude ve vybraných bodech ještě v průběhu června blíže upřesněn Vládou ČR). Průběžné předkládání žádostí. B. 3. Investiční pobídky Centra strategických služeb Na co lze žádat: Zahájení nebo rozšíření činnosti: centra sdílených služeb centra pro tvorbu software high-tech opravárenského centra datového centra centra zákaznické podpory (call centra) Uznatelné náklady: Buď investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, z nichž minimálně 50% budou tvořit investice do nového strojního vybavení nebo mzdové náklady vynaložené na vytvoření nových pracovních míst v průběhu 24 měsíců. Výše a forma dotace: Výše dotace: maximální výše podpory je 25% až 45 % z celkových uznatelných nákladů dle velikosti podniku. V případě datových center je maximální výše podpory 6,25 % z celkových uznatelných nákladů pro velké podniky. 8, 75 % pro střední podniky a 11,25% pro malé podniky. Do maximální výše podpory se nezapočítává hmotná podpora na školení a rekvalifikace. 16

17 Forma dotace dle obsahu a místa realizace projektu: Sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let. Převod území za zvýhodněnou cenu. Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo ve vybraných regionech až do výše 300 tis. Kč. Hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců až do výše 50% z celkových výdajů na školení a rekvalifikace. Osvobození od daně z nemovitosti na 5 let - pouze ve zvýhodněných zónách. Předpokládaný termín vyhlášení: Výše uvedené podmínky programu vycházejí z novely zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb., která nabyla účinnosti (výklad podmínek programu však bude ve vybraných bodech ještě v průběhu června blíže upřesněn Vládou ČR). Průběžné předkládání žádostí. Vhodný žadatel: Centra sdílených služeb se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, dále pak centra pro tvorbu software, high-tech opravárenská centra, datová centra a centra zákaznické podpory (call centra), jejichž poskytované služby mají mezinárodní přesah, tj. kromě České republiky musí přesáhnout území nejméně dvou dalších států. V rámci realizace projektu musí být vytvořeno minimálně: 20 nových pracovních míst u center pro tvorbu software a datových center. 70 nových pracovních míst u center sdílených služeb a hight tech opravárenských center. 500 nových pracovních míst u call center. 17

18 C. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost C. 1. Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Realizátor projektu: Úřad práce ČR Cíl programu: Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání Kdo může žádat: Žadatelem může být právnická osoba nebo fyzická osoba (OSVČ), musí vlastnit IČO Projektu se můžou účastnit zaměstnavatelé, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali nižší pokles tržeb než je 15 % (pokles tržeb se dokládá z výkazu zisku a ztráty za poslední a předposlední účetní kalendářní období; v případě OSVČ se porovnávají daňová přiznání) Příspěvek může obdržet zaměstnavatel, jehož firma má sídlo na území ČR, včetně hl. města Prahy, pokud se vzdělávací aktivity budou týkat zaměstnanců mimopražských provozoven Kolik lze získat na jeden projekt: Je možné získat finanční příspěvek na vzdělávání a mzdové náklady za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání Procentuální výše podpory až 100 % formou de minimis - nesmí přesáhnout částku 200 tis. EUR (100 tis. EUR v oblasti silniční dopravy) v průběhu 3 let, nebo podle blokové výjimky na specifické vzdělávání: % a % na obecné vzdělávání Žadatel může čerpat maximálně částku ,- Kč měsíčně. Podnikům s nadregionálním dosahem (tj. s počtem zaměstnanců nad nebo s provozovnami ve více než dvou okresech) může být poskytnut příspěvek nad uvedený limit Na co lze získat podporu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců a to formou odborného rozvoje zaměřeného zejména na získání, zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu: zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (například zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně kvalifikačního vzdělávání pracovníků dle příslušného právního předpisu) zařízením se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (například vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, normy a předpisy pro oblast svařování a další) školou v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat Další profesní vzdělávání zaměstnanců v neakreditovaných vzdělávacích programech, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele. Tyto potřeby popíše zaměstnavatel v žádosti a ÚP ČR posoudí jejich odůvodněnost, včetně přihlédnutí k významu vzdělávání pro zaměstnance a firmu, případně k provozním a organizačním možnostem zaměstnavatele. Do této skupiny náleží rovněž příprava zaměstnanců na konkrétní pracovní pozici Vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické Projekt vychází z rozlišení na obecné a specifické. Při tomto rozlišení je třeba vycházet z následujících definic: Specifické vzdělávání vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů. 18

19 Obecné vzdělávání vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů. Vzdělávání tzv. měkkých dovedností je projektem podporováno výjimečně, a to pouze v těch případech, kdy takovéto vzdělávání jednoznačně souvisí s pracovní pozicí vzdělávaného zaměstnance Nelze podpořit vzdělávací aktivity obecné povahy (např. kurzy obecné IT gramotnosti) Jaké výdaje je možné podpořit: Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek, musí být realizováno externím vzdělávacím zařízením nebo interním lektorem V případě vzdělávání externím vzdělávacím zařízením je zaměstnavatel povinen vybrat dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a příručkou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost D9 Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Příspěvek lze poskytnout na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit ,- Kč měsíčně při stanovené týdenní pracovní době (165 Kč / hod) Specifika a omezení: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději Žádost předkládá zaměstnavatel k místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR či k jejímu delegovanému kontaktnímu pracovišti Finanční alokace projektu je ,- Kč Příspěvek nelze poskytnout na vzdělávání zaměstnanců, kteří nejsou občany členských zemí EU/EHP a Švýcarska, pokud nemají trvalý pobyt na území ČR Příspěvek nelze poskytnout organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím, subjektům veřejné správy Příspěvek na mzdové náklady je poskytován měsíčně zpětně na základě předloženého vyúčtování a evidence docházky Příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity je poskytován až po jejím skončení Vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou Forma podávání žádostí: Zaměstnavatel předává žádost v tištěné formě, avšak ÚP ČR si může vyžádat podání této žádosti také v elektronické podobě Termíny: Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců je realizován v období od do , přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k C. 2. Název projektu - Vzdělávejte se pro růst! II Realizátor projektu: Úřad práce ČR Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP, jejichž výčet je uveden níže. Lze předpokládat, že tyto podniky budou nabírat nové pracovníky, které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat, popř. bude pro zaměstnavatele nezbytné, aby školili stávající zaměstnance Podporované aktivity: Obecné i specifické vzdělávání (dle Nařízení Komise (ES) č.800/2008), a to jak prostřednictvím externího dodavatele vzdělávacích služeb, tak i prostřednictvím vlastních interních lektorů, trenérů či instruktorů z řad zaměstnanců Vzdělávání také formou praktického výcviku či přípravy, bude možno realizovat přímo na pracovišti zaměstnavatele Vzdělávání jak v kurzech akreditovaných podle zvláštních právních předpisů, tak i v kurzech neakreditovaných Nebudou podporovány základní kurzy v oblasti bezpečnosti práce. Další typy povinného vzdělávání ze zákona za účelem udržení kvalifikace zaměstnance bude možné v rámci této výzvy realizovat Cílové skupiny: Zaměstnavatelé působící ve vybraných odvětví a jejich zaměstnanci Oprávněnými žadateli jsou zaměstnavatelé působících ve vybraných odvětví hospodářství definovaných CZ-NACE: 08 Ostatní těžba a dobývání 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 17 Výroba papíru a výrobků z papíru 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 22 Výroba plastových a pryžových výrobků 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 19

20 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 27 Výroba elektrických zařízení 28 Výroba strojů a zařízení j. n. 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 32 Ostatní zpracovatelský průmysl 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 36 Shromažďování, úprava a rozvod vody 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 41 Výstavba budov 42 Inženýrské stavitelství 43 Specializované stavební činnosti 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 46 Velkoobchod kromě motorových vozidel 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel 49 Pozemní a potrubní doprava 52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 55 Ubytování 58 Vydavatelské činnosti 61 Telekomunikační činnosti 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 65 Pojištění a penzijní financování, kromě sociálního zabezpečení 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 72 Výzkum a vývoj 80 Bezpečnostní a pátrací činnosti 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 86 Zdravotní péče Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením. 90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení Pozn.: projekty typu Vzdělávejte se pro růst II! jsou realizovány z úrovně jednotlivých Krajských poboček ÚP ČR. Informace o těchto projektech lze najít na jednotlivých webových portálech těchto Krajských poboček ÚP ČR. Viz Oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Vyhlašovatel: MPSV Číslo výzvy: 3 Podporované aktivity (typy projektů): Zprostředkování zaměstnání Poradenské činnosti a poradenské programy Bilanční a pracovní diagnostika Rekvalifikace Podpora uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů Podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe Podpora pružných forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce Motivační aktivity Programy prevence dlouhodobé nezaměstnanosti typu První příležitost (do 25-ti let věku) a Nový start (od 25-ti let věku) Pracovní rehabilitace Doprovodné aktivity Cílové skupiny: Uchazeči o zaměstnání: jedná se o osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání Zájemci o zaměstnání: jedná se o osoby vedené v evidenci úřadu práce jako zájemce o zaměstnání nebo osoby, které hledají uplatnění na trhu práce bez evidence u úřadu práce jako zájemce, s důrazem na skupiny znevýhodněné na trhu práce. Oprávnění žadatelé: Odbor řízení projektů (odb. 14) Fond dalšího vzdělávání (FDV) Příjem žádostí: Bližší informace: 20

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ZÁŘÍ 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY _I výzva

Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY _I výzva Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY _I výzva Nabízíme Vám jedinečnou šanci získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na pořízení nových informačních systémů, ICT řešení a nástrojů či vytvoření center sdílenych

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

OP PI ICT a strategické služby

OP PI ICT a strategické služby OP PI Program poskytuje dotaci na vývoj vlastního software a tvorbu center strategických služeb Podání registračních žádostí 1.10.2011 15.1.2012 Podání plných žádostí 1.11.2011 21.3.2012 Program se musí

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST První dlouho očekávané výzvy v rámci OP Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost jsou vyhlášeny - nabízíme pomoc s přípravou

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory Smart grids II. (Přenosová síť) Obsah 1 Identifikace programu... 3

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program ŠKOLICÍ STŘEDISKA 1. Zkratky MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program Kategorie INVESTIČNÍ Druh způsobilých výdajů

Více

Možnosti využití dotačních příležitostí EU 2015/2016

Možnosti využití dotačních příležitostí EU 2015/2016 Možnosti využití dotačních příležitostí EU 2015/2016 Ing. Zuzana Bejó, Ing. Daniel Kolář Polytechna Consulting, a.s. Prezentace ke stažení na http://www.polytechna.eu/prezentacepoc 23. 9. 2015 Polytechna

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 04/2010 Obsah prezentace 1. Program Inovace

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: ICT V PODNICÍCH - DOTACE NA POŘÍZENÍ FIREMNÍHO SOFTWARE A HARDWARE NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat finanční podporu (DOTACI) na

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu

Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu Název programu podpory

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace ICT v podnicích Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH Cíl programu (Proč?) Podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP*) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Identifikace výzvy Program PROGRES Prioritní

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací v oblasti způsobilých

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy

Více

Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu Školicí střediska

Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu Školicí střediska Příručka způsobilých výdajů pro žadatele Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci OPPI (číslo I.),

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 Investiční pobídky dle zákona -- Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

Výzva I programu podpory ICT a sdílené služby

Výzva I programu podpory ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory ICT a sdílené služby Název programu podpory ICT a sdílené

Více