Registr zpracovávaných osobních údajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registr zpracovávaných osobních údajů"

Transkript

1 Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění pozdějších předpisů: Odbor občanskosprávní Evidence členů JSDH dle členů členové jednotek sborů Hasičský záchranný sbor 10 let zák.č.133/1985 Sb. jednotek sborů dobrovolných hasičů, jejichž zřizovatelem je město dobrovolných hasičů MS kraje Evidence osob dle osoby dle zák.č.222/1999 krajské vojenské 1 rok zák.č.222/1999 Sb. zák.č.222/1999 Sb. Sb. velitelství, ÚP Evidence osob dle zákona č.240/2000 Sb. zákona č.240/2000 Sb.krizový zákon Evidence osob dle zák.č.412/2005 Sb. prověřených osob Evidence osob dle zákona č.585/2004 Sb. zák.č.585/2004 Sb.branný zákon osoby dle zák.č.240/2000 Sb. prověřené osoby dle zák.č.412/2005 Sb. zaměstnanci města KÚ MSK,HZS MSK,IZS MSK, odbor OS NBÚ krajské vojenské velitelství 1 rok 5 let 1 rok

2 Evidence a ohlašování pracovních úrazů v zaměstnanci města rozsahu dle zákoníku práce a zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OSSZ, oblastní 30 let inspektorát bezpečnosti práce, zdravotní pojišťovna, smluvní pojišťovna pro zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,pčr, smluvní lékař pracovnělékařské služby Evidence žádostí dle zák.č.106/1999 Sb. Spisová služba Personální agenda žadatelů o informace fyzických osob zákoníku práce a dalších právních předpisů žadatelé o informace nejsou 5 let fyzické osoby okresní archiv zaměstnanci,členové zdravotní pojišťovny, zastupitelstva města, OSSZ, důchodové úřady, členové výborů a komisí ÚP,KÚ, rada města, města, pěstouni, žadatelé poskytovatele pracovně o zaměstnání lékařských služeb, garanti projektů, vzdělávací isnstituce, členové výběrové komise, subjekty podle 312 zákoníku práce Volba přísedících okresního soudu jméno, příjmení, datum narození, bydliště zájemci o funkci přísedících okresního soudu nejsou 5 let

3 Volební agenda Cestovní doklady Evidence obyvatel Evidence vlastníků objektů, na kterých jsou umístěny tabulky s názvy ulic Identifikace zákona o volbách zákona o cestovních dokladech identifikační účaje dle zákona o evidenci obyvatel vlastníků objektů Identifikační údaje dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činností a financován í terorismu voliči, členové okrskových volebních komisí, kandidáti volebních uskupení, osoby podílející se na organizaci voleb, které nejsou zaměstnanci města občané ČR obyvatelé vlastníci příslušných objektů žadatelé o provedení identifikace statistický úřad, Česká pošta podle zákona o cestovních dokladech podle zákona o evidenci obyvatel nejsou povinné osboy uvedené v zákoně dle volebnícho zákona a prováděcích předpisů dle zákona o cestovních dokladech dle zákona o evidenci obyvatel 5 let 10 let Matrika podle zákona o matrikách, zákona o rodině osoby, o kterých se vedou matriční zápisy subjekty stanovené zákonem o matrikách nebo zvláštními zákony dle zákona o matrikách Občanské průkazy Vidimace, legalizace identifkační údaje podle zákona o občanských průkazech zákona o ověřování listin a podpisů občané ČR žadatelé o ověření podpisu subjekty stanovené zákonem o občanských průkazech nejsou dle zákona o občanských průkazech 10 let Odbor finanční

4 Daně, dávky, poplatky (jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa pobytu) poplatníci krajský úřad,úp,ossz, dle daňového řádu Mzdová agenda zákoníku práce, zákona o obcích, o veřejném zdravotním pojištění, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o nemocenském pojištění, nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev zaměstnanci, zastupitelé, osoby, které vykonávají pěstounskou péči, členové volebních komisí, členové výborů a komisí ZM a RM OSSZ,FÚ,ZP,soudy, exekutorské úřady, důchodvé úřady,garanti projektů kofinancovaných z EU(OPLZZ) let Odbor výstavby a životního prostředí Koordinovaná stanoviska žadatelé Ochrana ovzduší žadatelé, provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší Ochrana přírody žadatelé, Ochrana zemědělského půdního fondu žadatelé Ochrana zvířat proti týrání žadatelé, osoby, které se dopustí správních deliktů

5 Petice, stížnosti, poskytování informací Přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních Petenti, stěžovatelé, žadatelé o informaci vlastníci nemovitostí, kterým vzniká povinnost přidělit číslo Rostlinolékařská péče Spisovna stavebního úřadu Státní správa lesů Státní správa myslivosti Státní správa rybářství Stavební úřad Vodoprávní úřad Vyvlastňovací úřad zákona o myslivosti a chovatelé včel stavebníci, žadatelé, žadatelé, žadatelé, žadatelé žadatelé, žadatelé, Odbor územního rozvoje Plátci stočného plátců plátci stočného využívající kanalizaci v majetku města stočného Pořizování územně plánovacích podkladů a úzeně plánovací dokumentace stavebního zákona vlastníci nemovitostí v řešeném územní orgány kontroly a dohledu

6 Agenda státní památkové péče zákona o památkové peči, stavebního zákona a žadatelé, orgány kontroly a dohledu Odbor živnostenský a dopravy Agenda Czech POINT zákona o informačních systémech veřejné správy žadatelé orgány kontroly a dozoru Evidence zemědělského podnikatele Agenda živnostenského podnikání Agenda ochrany spotřebitele Agenda spotřební daně Agenda omezení provozu zastaváren zákona o zemědělství zák. o živnostenském podnikání zákona o ochraně spotřebitele zákona o spotřebních daních zákona o omezení provozu zastaváren Agenda o civilním letectví zákona o civilním letectví Agenda o drahách zákona o drahách

7 Agenda o státní statistické službě Agenda státní kontroly Evidence řidičských oprávnění osoby, které účastní zákona o státní statistické zemědělských soupisů službě kontrolované osoby zákona o státní kontrole zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Český statistický ůřad, Ministerstvo zemědělství orgány činné v trestnín, pojišťovny, orgány konroly a dozoru Evidence vozidel zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích žadatelé orgány činné v trestnín, pojišťovny,exekutoři, orgány konroly a dozoru Evidence autoškol zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, orgány kontroly a dozoru Evidence stanic měření emisí zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pojišťovny orgány kontroly a dozoru Evidence dopravních přestupků zákona o přestupcích, pojišťovny Agenda silničního správního úřadu zákona o pozemních komunikacích, pojišťovny, orgány kontroly a dozoru

8 Agenda pojištění odpověndosti z provozu vozidla Agenda o Policii ČR zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zákona o Policii ČR, pojišťovny, orgány kontroly a dozoru, orgány kontroly a dozoru Agenda získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel žadatelé, orgány kontroly a dozoru Agenda silniční dopravy žadatelé zákona o silníční dopravě, zákona o veřených službách v přepravě cestujících, orgány kontroly a dozoru Odbor místního hospodářství Daně, dávky, poplatky daňového řádu poplatníci odvolací orgán Evidence nájemních smluv na hrobové místo (jméno, příjmení, bydliště, RČ) nájemci nejsou po dobu platnosti smlouvy + 5 let Tresty obecně prospěšných prací Evidence kupních smluv o prodeji dřeva (jméno, příjmení, bydliště) (jmeno, příjmení, bydliště) osoby vykonávající trest obecně prospěšných prací soudy, probační a mediační služba smluvní partneří nejsou 10 let 5 let po uzavření spisu

9 Evidence nájemních smluv Evidence dohod o souhlasu s umístěním a realizací stavby (jméno, příjmení, bydliště) (jméno, příjmení, bydliště) nájemníci a osoby bydlící v bytě nejsou po dobu platnosti smlouvy + 5 let smluvní partneří nejsou 5 let po uzavření spisu Odbor majetkoprávní Evidence kupních smluv subjektů smluvích vztahů smluvní partneři nejsou Evidence nájemních smluv Evidence darovacích smluv Evidence věcných břemen Evidence dohod o souhlasu s umístěním a realizcí stavby subjektů smluvích vztahů subjektů smluvích vztahů subjektů smluvích vztahů subjektů smluvích vztahů smluvní partneři nejsou smluvní partneři nejsou smluvní partneři nejsou smluvní partneři nejsou Odbor právní Přestupková agenda oznamované fyzické odvolací orgán, orgány 5 let zákona o přestupcích osoby činné v trestním řízení Evidence oznámení dle zákona o střetu zájmů veřejných funkcionářů veřejní funkcionáři žadatelé o nahlížení 5 let od skončení výkonu funkce

10 Nahlížení do registru oznámení podle zákona o žadatelů o nahlížení střetu zájmů Evidence vymáhání pohledávek dlužníků Výkon funkce opatrovníka Stížnosti podle 175 Správní řízení podle 5 občanského zákoníku účastníků správního řízení stěžovatelů účastníků řízení žadatelé o nahlížení nejsou 5 let od podání žádosti osoby, vůči kterým vnikla pohledávka odvolací orgán, soud účastníci správního řízení, odvolací orgán u nichž není známo místo pobytu osoba,která podává krajský úřad po stížnost účastníci správího řízení odvolací rogán po Odbor sociální Agenda uzavírání smluv za klienty sociálních služeb zák.č.108/2006 Sb. osoby, které podle lékařského posudku nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce Agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění zák.č.582/1991 Sb. osoby, které chtějí vykonávat funkci zvláštního příjemce, poživatelé dávek důchodového pojištění Výkon funkce opatrovníka osob s upravenou způsobilostí k právním úkonům zák.č.40/1964 Sb. osoby, které nejsou schopny činit právní úkony a u nichž soud ustanovil opatrovníkem obec

11 Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Evidence nezletilých, kterým je poskytována sociálněprávní ochrana zák.č.361/2000 Sb. zák.č.359/1999 Sb. žadatel se zdravotním postižením, který je držitelem mimořádných výhod II. a III. stupně nezletilec, kterému se poskytuje sociálně-právní ochrana Evidence žadatelů o osvojení a o svěření dítěte do pěstounské péče Jednotný informační systém identifikační údje dle zák.č.359/1999 Sb. zák.č.111/2006 Sb. žadatelé o osvojení a o svěření dítěte do pěstounské péče osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené Agenda sociálních kurátorů pro dospělé Agenda vymáhání pohledávek zák.č.108/2006 Sb. podle zák.č.280/2009 Sb. osoby ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody dlužníci na dávkách sociální péče Odbor školství a kultury Evidence dojíždějících žáků Jméno, příjmení,datum narození, bydliště žáci základních škol Místní poplatek ze vstupného zák.č.565/1990 Sb. pořadatelé akcí, ohlašovatelé

12 Povolování VHP zák.č.202/1990 Sb. provozovatelé a osoby, které odpovídají za zákaz vstupu osob mladších 18 let Mzdová a personální agenda ředitelů zřizovaných příspěvkových organizací identifikační údaje(jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa) ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem Školská přestupková agenda (jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa nezletilí a jejich zákonní zástupci Výběrová řízení na ředitele příspěvkových organizací zák.č.561/2004 Sb. uchazeči o funkci ředitele PO Interní audit Evidence podaných petic adresní a identifikační údaje autoři petice orgány a organizace, kterým se petice postupuje 10 let Evidence podaných stížností adresní a identifikační údaje stěžovatelé orgány a organizace, kterým se stížnost postupuje 5 let Městská policie

13 Evidence přestupků Kamerový systém zákona o přestupcích záznamy kamerového systému přestupci, poškození, oznamovatelé, subjekty dle zákona o obecní policii subjekty v dosahu kamerového systému správní orgány, PČR a další subjekty dle spicifikace zákona o obecní policii PČR 10 let do 10 dnů

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Příloha č.1 Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Všeobecné znaky 51-99

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Funkční příslušnosti útvarů

Funkční příslušnosti útvarů Funkční příslušnosti útvarů Společné úkoly...2 Sekretariát starosty (SS, č. 01) 3 Oddělení marketingu a propagace (OMP, č. 16) 4 Kancelář úřadu (KÚ, č. 01).5 Finanční odbor (FO, č. 05)..8 Odbor obrany

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B Y S T Ř I C E N A D P E R N Š T E J N E M Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 Článek 1...Základní ustanovení Článek 2...Postavení a působnost úřadu

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz 1 of 49 08/11/2010 13:22 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.

Více