Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování"

Transkript

1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje statutární město Karviná informace o účelu zpracování osobních, kategoriích osobních, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu a době uschování osobních zpracovávaných jednotlivými odbory Magistrátu města Karviné a Městskou policií statutárního města Karviné. Podle ustanovení 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Odbor organizační Kancelář primátora Účel zpracování osobních Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném Zakládání úřední korespondence jiné povahy Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Fyzické osoby Fyzické osoby v postavení odesilatele pobytu Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování Orgány města Dle Orgány města spisového a skartačního řádu 5 let po vyřízení žádosti 5 let po skončení Evidence členů ZM Karviné Fyzické osoby - členové ZM Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování, , telefon, zaměstnavatel pro vnitřní potřebu MMK, pro veřejnost let po skončení Evidece členů komisí RM a výborů ZM Fyzické osoby - členové komisí RM a výborů ZM Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování, , telefon, zaměstnavatel pro vnitřní potřebu MMK, pro veřejnost Dle spisového a skartančího řádu - 5 let po skončení Přísedící u OS Karviná dle zák. č. 6/2002 Sb. Legalizace podpisu dle zák. č. 21/2006 Sb. Fyzické osoby - přísedící Fyzické osoby - žadatelé Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu - Orgány města, Odbor 5 let od skončení funkčního správní, Okresní soud Karviná období zaměstnanec provádějící legalizaci - 10 let po skončení

2 Registr oznámení o střetu zájmu dle zák. č. 159/2006 Sb. Nahlížení do registru o střetu zájmu dle zák. č. 159/2006 Sb. Oddělení informatiky Účel zpracování osobních Provozování registrační autority kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb Postsignum dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Provozování systému elektronických formulářů "FormS" Oddělení lidských zdrojů Účel zpracování osobních veřejný funkcionář žadatel dle zák. č. 159/2006 Sb. Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu asistentka tajemníka, tajemník, příslušný zaměstnance odd. informatiky asistentka tajemníka, tajemník, příslušný zaměstnance odd. informatiky, žadatel - 50 let po skončení - 10 let po skončení Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Fyzické osoby, kterým je vydáván kvalifikovaný nebo komerční certifikát Zaměstnanci Magistrátu města Karviné pobytu, rodné číslo, číslo osobního dokladu Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu Česká pošta, s.p. do předání certifikační autoritě, zpravidla do 1 měsíce Po dobu trvání pracovního poměru Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování personální evidence zaměstnanců zařazených do magistrátu zaměstnanci osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců zaměstnavatel pracovněprávní vztah, pak dle spisového a skartačního řádu, nejdéle osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí vč. dotazníků (50 let po ukončení) platová evidence zaměstnanců zařazených do magistrátu zaměstnanci osobní údaje vztahující se ke zpracování platů zaměstnavatel, OSSZ, ČSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorské úřady, ÚP, ISP pracovněprávní vztah, pak dle spisového a skartačního řádu, nejdéle mzdové listy (50 let po ukončení)

3 realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci magistrátu uchazeči o zaměstnání přihlášení do výběrového řízení titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení zaměstnavatel výběrové řízení (po ukončení výběrového řízení se doklady skartují nebo vracejí uchazečům, doklady uchazeče, který uspěl jsou obsahem osobního spisu - viz personální evidence) evidence odměn členů zastupitelstva města, členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města členové zastupitelstva, členové výborů a komisí osobní údaje vztahující se ke zpracování odměny za výkon funkce poskytovatel odměny, OSSZ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ výkon funkce a vyplácení odměn, pak dle spisového a skartačního řádu, nejdéle mzdové listy (50 let po ukončení) zajišťování a evidence pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců zařazených do magistrátu zaměstnanci zaměstnavatel, poskytovatel osobní údaje související s pracovnělékařských služeb, personální evidencí zaměstnanců kontrolní orgány pracovněprávní vztah, pak dle spisového a skartačního řádu (5 let po ukončení) zajišťování agendy vzdělávání zaměstnanci identifikační údaje pro certifikáty (titul, jméno a příjmení, datum a místo narození) vzdělávací instituce pracovněprávní vztah (certifikáty obdrží zaměstnanci) realizace projektů OP LZZ zaměstnanci identifikační údaje pro certifikáty (titul, jméno a příjmení, datum a místo narození) dodavatel projektu realizace projektu, pak dle spisového a skartačního řádu(20 let po ukončení)

4 zajišťování agendy bezplatných odborných praxí a rekvalifikací studenti a rekvalifikanti identifikační údaje pro smluvní účely (titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště) smluvní strany platnost smluvního vztahu, pak dle spisového a skartačního plánu (5 let po ukončení) Oddělení právní a kontrolní Účel zpracování osobních Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné působnosti dle 28 odst. 7 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Fyzické osoby - dlužníci Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa pro doručování soudy, soudní exekutoři, notář, obecní a městské úřady 15 let po skončení vymáhacího řízení Vymáhání pohledávek vzniklých v přenesené působnosti dle zák. Fyzické osoby - dlužníci č. 280/2009 Sb., daňový řád přeplatky dávek sociální péče Vedení správního řízení - 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zakládání úřední korespondence jiné povahy Fyzické osoby účastníci řízení Fyzické osoby v postavení odesilatele Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa pro doručování doručování Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování soudy, soudní exekutoři, notáři, úřady práce, peněžní ústavy, katastrální úřady, Vězeňská služba, Ministerstvo vnitra centrální evidence obyvatel, PČR, obecní a městské úřady Účastníci řízení, dotčené správní orgány Orgány města 1 5 let po skončení vymáhacího řízení 5 let po skončení správního řízení 5 let po skončení

5 Agenda vyřizování stížností dle 16 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, dle 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, dle ust. 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle vnitřního předpisu Zásady pro přijímání a vyřizování stížností Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, trvalý pobyt či kontraktní adresa stěžovatele, příp. další osobní údaje, pokud je stěžovatel uvede dotčené orgány veřejné a státní správy, případně další orgány dle obsahu podání 5 let po vyřízení stížnosti Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontraktní adresa podatele petice, Agenda vyřizování petic dle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním a dle vnitřního předpisu Zásady pro vyřizování petic Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném Fyzické osoby Fyzické osoby Tituly, jména, příjmení a adresy trvalého pobytu nebo kontraktní adresy členů petičního výboru, Tituly, jména, příjmení, adresa trvalého pobytu či kontaktní adresa petentů na podpisovém archu, Další osobní údaje, pokud jsou v podání uvedeny Rada města Karviné, případně další orgány dle obsahu podání Dle Orgány města, pobytu 10 let po vyřízení petice spisového a skartačního řádu 5 let po vyřízení žádosti Centrální evidence smluv v elektronické podobě Fyzické osoby v postavení smluvních stran Titul, jméno, příjemní, datum pobytu nebo kontaktní adresa, příp. další Orgány města údaje, které smluvní strana do smlouvy uvedla 5 let po skončení smluvního vztahu

6 Oddělení vnitřních služeb Účel zpracování osobních Volby - plnění úkolů registračního úřadu Evidence příjmu a odesílání dokumentů podle zák. č. 499/2004 Sb. Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Fyzické osoby - kandidáti a zmocněnci Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, věk, povolání, adresa trvalého pobytu, politická příslušnost, rodné číslo Jméno, příjmení, příp. datum pobytu, případně adresa pro doručování Dle Spisového a skartačního řádu - 10 let od vyhlášení výsledků voleb - 5 let po skončení platnosti dokumentu Odbor ekonomický Oddělení poplatků a pohledávek Účel zpracování osobních Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Správní řízení - povolování loterií a tombol účastník řízení jménopříjmení, název, identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, sídla, adresa místa provozovny účastník řízení, dotčené správní orgány 5 let Daňové řízení řízení o místních poplatcích daňový subjekt - poplatník Jméno, příjmení, název, identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa kontaktní, adresa pro doručování, předmět poplatku, výše přeplatku či nedoplatku daňový subjekt - poplatník, správce daně 5 let a 15 let od ukončení vymáhání

7 Daňové řízení výkon dělené správy daňový subjekt - účastník řízení Jméno, příjmení, název, identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa kontaktní, adresa pro doručování, předmět poplatkové povinnosti, výše uložené peněžité povinnosti daňový subjekt - účastník řízení, správce daně 15 let od ukončení vymáhání Daňové řízení správní poplatky daňový subjekt - účastník řízení Jméno, příjmení, název, identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa kontaktní, adresa pro doručování, předmět poplatku, výše přeplatku či nedoplatku daňový subjekt - účastník řízení, správce daně v rámci řízení Vystavení potvrzení o bezdlužnosti Zajišťování agendy vymáhání pohledávek - byty Příprava materiálů města pro orgány města Oddělení rozpočtů Účel zpracování osobních žadatel dlužník žadatel Jméno, příjmení, název, identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa kontaktní, adresa pro doručování, evidence platebních poviností jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností žadatel, pracovník MMK dlužníci, soud, soudní exekutor, pracovník MMK žadatel, orgány města v ramci řízení 15 let od ukončení vymáhání v ramci řízení Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování

8 Záverečný účet Oběh účetních dokladů, realizace požadavků jednotlivých odborů MMK Oddělení účtárny Účel zpracování osobních Evidence poplatků, nedoplatků a pokut Oběh účetních dokladů, realizace požadavků jednotlivých odborů MMK Odbor majetkový Oddělení majetkoprávní Účel zpracování osobních nájemní smlouvy k bytům a k nebytovým prostorům příjemci dotací a příspěvků účastníci řízení Název, IČ popř. Příjmení a jméno Adresní a identifikační údaje, případně číslo bankovního účtu veřejnost - (prezentováno v rámci závěrečného účtu) nejsou 10 let 10-20let Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Poplatníci, účastníci řízení Adresní a identifikační údaje účastníci řízení Adresní a identifikační údaje, případně číslo bankovního účtu OE+daný odbor (správce poplatku) nejsou let let Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, správce domů, zaměstananec MMK 5 let po ukončení nájemního vztahu nájemní smlouvy k pozemkům žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, zaměstananec MMK 5 let po ukončení nájemního vztahu

9 smlouvy o výpůjčce žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, zaměstananec MMK 5 let po ukončení výpůjčky budouci smlouvy o zřízení věcného břemene žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, zaměstananec MMK 5 let po ukončení smluvního vztahu smlouvy o právu provést stavbu žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemnostíi orgány města, katastrální úřad, finanční úřad, zaměstananec MMK 5 let po dokončení stavby kupní smlouva žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, katastrální úřad, finanční úřad, zaměstananec MMK 10 let od převodu darovací smlouva žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, katastrální úřad,finanční úřad, zaměstananec MMK 10 let od převodu

10 směnná smlouva smlouvy o věcném břemeni žadatel (smluvní strana) žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, katastrální úřad, zaměstananec MMK orgány města, katastrální úřad, zaměstananec MMK 10 let od převodu 5 let po uzavření smlouvy žádost o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu (příjem žádostí do roku 2008 včetně, aktualizace rok 2012) žadatel u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; zaměstananec MMK 10 let od podání žádosti oddělení veřejných prací Výkon dobrovolné veřejné služby - poskytnutí daru oddělení provozu a údržby majetku Agenda vyřizování žádostí týkající se výstavby nových parkovacích ploch Vykonavatel dobrovolné veřejné služby MMK - příjemce daru Fyzické osoby Jméno, Příjmení, datum narození, č. OP Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání - 5 let., případně 10 let po ukončení realizace akce. Smlouvy Fyzické a právnické podnikající osoby Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, popř. další osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny, případně požadavku poskytovatele dotace.

11 Smlouvy na veterinární činnost Agenda vyřizování žádostí týkající se povolování záborů veřejného prostranství, vydávání souhlasu za vlastníka MK a VP, vydávání potvrzení JTÚ a HTÚ Vydávání potvrzení o nájmu Agenda vyřizování žádostí týkající se přistavení odpadových nádob a velkoobjemových kontejnerů Agenda vyřizování úřední korespondence týkající se odpadového hospodářství SMK Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické osoby Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, registrační číslo, evidenční číslo, IČ, DIČ Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu žadatele nebo sídlo, IČ, DIČ, telefonní spojení, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, IČ, DIČ Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Městská policie Karviná Technické služby Karviná, a. s. Technické služby Karviná, a. s., Městská policie Karviná 5 let po skončení smluvního vztahu 5 let 5 let po skončení smluvního vztahu 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení korespondence Smlouvy - obecně (o poskytování informací výkazy o odpadech) Fyzické a právnické podnikající osoby Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, popř. další osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny 5 let po skončení smluvního vztahu Nájemní smlouva (nebytové prostory) Fyzické a právnické podnikající osoby Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní orgány města 5 let po skončení smluvního

12 Vyřizování žádostí v oblasti pohřebnictví Agenda vyřizování žádostí týkajících se oprav komunikací Agenda vyřizování žádostí týkajících se oprav dopravního značení příp. instalace nového Agenda vyřizování žádostí týkajících se zvláštního užívání MK - vyhrazené parkování Zakládání úřední korespondence jiné povahy Vyřizování žádostí týkajících se povolování vjezdu na chodníky žadatel Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické osoby v postavení odesílatele žadatel Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, datum narození příp. RČ, údaje o zdravotním stavu Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti a po dobu platnosti rozhodnutí o zvl. užívání MK 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti

13 Vyřizování žádostí týkajících se povolování reklamy na sloupech veř.osvětlení Vyřizování agendy pojistných událostí v souvislosti s úrazy na Agenda vyřizování žádostí týkajících se správy inž. sítí, napojení na kanalizaci, vodovod, plynovod Agenda vyřizování žádostí týkajících se správy a údržby vodních toků Zakládání úřední korespondence jiné povahy Agenda vyřizování žádostí týkající se údržby zeleně včetně vyřizování škod žadatel žadatel Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické osoby v postavení odesílatele Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání narození, RČ, adresa trvalého Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Makléřská společnost SmVaK Ostrava a.s., RWE, s.r.o. pojišťovna, Technické služby Karviná, a.s., Policie ČR 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti 20 let po vyřízení žádosti 20 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti Smlouvy majetkoprávní - výpůjčy majetku Právnické osoby Název, sídlo, bankovní spojení, popř. další údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny. 5 let po vyřízení žádosti

14 Smlouvy ostatní - odběr energií (elektřina, plyn, studená voda, teplo) - o poskytnutí služeb a prací Fyzické osoby a právnické osoby Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede. Název, sídlo, bankovní spojení, popř. další údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny 5 let po skončení smluvního vztahu Zákon č. 256/2001 Sb. Zemřelí Titul, jméno, rodné číslo, datum narození,úmrtí, adresa trvalého pobytu Magisstrát města Karviné, soudy, soudní exekutoři, notář, Policie ČR, pohřební služba 5 let po skončení vymáhacího řízení Smlouvy o dílo - servisy výtahů, VZT, EZS, revize, opravy Fyzické a právnické podnikající osoby Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, popř. další osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny 5 let po skončení smluvního vztahu Agenda vyřizování žádostí týkající se veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, městského mobiliáře, dětských hřišť, sportovních hřišť, pískovišť, autobusových čekáren, fontán Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Technické služby Karviná, a. s. 5 let po vyřízení žádosti

15 Agenda vyřizování úřední korespondence týkající se veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, městského mobiliáře, dětských hřišť, sportovních hřišť, pískovišť, autobusových čekáren, fontán Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Technické služby Karviná, a. s. Městská policie Karviná 5 let po vyřízení korespondence Smlouvy - obecně (pronájmy veřejného osvětlení, trafostanic) Fyzické a právnické podnikající osoby Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, popř. další osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny 5 let po skončení smluvního vztahu Centrální evidence smluv v elektronické podobě Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení smluvních stran Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po skončení smluvního vztahu

16 Nájemní smlouva v tištěné podobě Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení nájemce nebo pronajímatele Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po skončení smluvního vztahu Smlouva o věcném břemeni v tištěné podobě Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení povinného nebo oprávněného z věcného břemene Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po skončení smluvního vztahu Smlouva o právu provést stavbu v tištěné podobě Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení povinného nebo oprávněného strpět/realizovat stavbu Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po skončení smluvního vztahu

17 Smlouva o výpůjčce v tištěné podobě Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení povinného nebo oprávněného nakládat s nemovitostmi Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po skončení smluvního vztahu Zakládání úřední korespondence jiné povahy Fyzické nebo právnické osoby osoby v postavení odesilatele/korespondent a Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou jejich zástupci Orgány města 5 let po vyřízení korespondence

18 Příprava a realizace výběrových řízení na stavební práce a dodávky - získání nabídek uchazečů a kompletní dokumnetace VZ Uchazeči o VZ přihlášení do výběrového řízení fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby v postavení zájemce nebo uchazeče o VZ Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (v rámci výpisu z Rejstříku trestů), adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po od ukončení VŘ Příprava materiálů města pro orgány města Fyzické nebo právnické osoby osoby v postavení odesilatele/korespondent a - žadatele/žádaného Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou jejich zástupci Orgány města 5 let po vyřízení korespondence Odbor rozvoje Oddělení marketingu a školství Účel zpracování osobních Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Platová agenda ředitelů příspěvkových organizací dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů Ředitelé příspěvkových organizací základních a titul, jméno, příjmení, datum mateřských škol, dalších narození, místo trvalého pobytu PO v kompetenci oddělení Zaměstnanci oddělení marketingu a školství Odboru 5 let rozvoje, orgány města

19 Konkurzní a výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací Záležitosti pracovněprávní - všeobecně Úhrada neinvestičních výdajů mezi obcemi při zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky Vydání lékařských předpisů označených modrým pruhem Ozdravné pobyty dětí Udělení ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti kultury, zdravotnictví, volného času a zájmové činnosti, uzavřené smlouvy Uchazeči o vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol, dalších PO v kompetenci oddělení Žadatelé o potvrzení doby zaměstnání, potvrzení výdělků v oblasti školství fyzická osoby - žák školy poskytovatel zdravotnického zařízení nebo osoba vykonávající veterinární činnost fyzická osoba fyzická osoba - dárce žadatel o dotaci titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně další údaje (rodné příjmení) narození, místo trvalého pobytu titul, jméno, příjmení, adresa místa poskytovatele zdravotnických služeb jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu orgány města, členové konkurzních komisí - zástupci ČŠI, zástupci KÚ, zástupci školských rad, zástupci pedagogů škol, odbornící v oblasti školství OSSZ školy, obecní úřady titul, jméno, příjmení, datum pobytu orgány města 5 let 5 let 5 let zaměstnanci oddělení marketingu a školství Odboru 10 let rozvoje, krajský úřad zaměstnanci oddělení marketingu a školství Odboru rozvoje 5 let orgány města, zdravotní komise rady města, zaměstnanci oddělení marketingu a školství Odboru rozvoje 5 let 10 let

20 Přehled žadatelů (příjemců) o dotaci v oblasti kultury, zdravotnictví, volného času a zájmové činnosti Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu, uzavřené smlouvy Přehled žadatelů (příjemců) o dotaci v oblasti tělovýchovy a sportu žadatel o dotaci, příjemce dotace žadatel o dotaci žadatel o dotaci, příjemce dotace titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu web města titul, jméno, příjmení, datum pobytu orgány města titul, jméno a příjemní, adresa trvalého pobytu web města 10 let 10 let 10 let Nejúspěšnější sportovec města titul, jméno, příjmení, datum orgány města, komise Karviné fyzická osoba pobytu tělovýchovy a sportu 10 let Přehled nejúspěšnějších sportovců města Karviné fyzická osoba titul, jméno, příjmení web města 10 let Přehled oceněných osobností kultury fyzická osoba titul, jméno, příjmení web města 10 let Přehled oceněných pedagogů fyzická osoba titul, jméno, příjmení web města 10 let Přehled oceněných vzorných žáků fyzická osoba jméno, příjmení web města 10 let povolení k užívání veřejného jméno, příjmení, trvalý pobyt prostranství fyzická osoba -žadatel nebo místo podnikání odbor ekonomický, městská policie 5 let smlouvy o nájmu a výpůjčce dřevěných prodejních stánků fyzická osoba jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo místo podnikání odbor ekonomický, odbor rozvoje 5 let jméno, příjmení, místo podnikání nebo trvalý pobyt orgány města 5 let povolení užívání znaku, loga fyzická osoba udělení výjimky z OZV č. 6/2003 o pořádání kulturních a sportovních podniků fyzická osoba Oddělení strategií a plánování jméno, příjmení, místo podnikání nebo trvalý pobyt orgány města, Městská policie 5 let

21 Účel zpracování osobních Vedení správního řízení dle zák. č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Vedení správního řízení dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Vedení správního řízení dle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Fyzické osoby, právnické osoby účastníci řízení Fyzické osoby, právnické osoby účastníci řízení Fyzické osoby, právnické osoby účastníci řízení doručování doručování doručování Účastníci řízení, dotčené správní orgány Účastníci řízení, dotčené správní orgány Účastníci řízení, dotčené správní orgány 5 let po skončení správního řízení 5 let po skončení správního řízení 5 let po skončení správního řízení Vedení správního řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Fyzické osoby, právnické osoby účastníci řízení doručování Účastníci řízení, dotčené správní orgány 5 let po skončení správního řízení Zakládání úřední korespondence jiné povahy Fyzické osoby, právnické osoby v postavení odesilatele Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování Orgány města 5 let po skončení Centrální evidence smluv v elektronické podobě Fyzické osoby, právnické osoby v postavení smluvních stran Titul, jméno, příjemní, datum pobytu nebo kontaktní adresa, příp. další Orgány města údaje, které smluvní strana do smlouvy uvedla 5 let po skončení smluvního vztahu Odbor správní Oddělení dopravněsprávní Účel zpracování osobních Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Příloha č.1 Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Všeobecné znaky 51-99

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B Y S T Ř I C E N A D P E R N Š T E J N E M Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 Článek 1...Základní ustanovení Článek 2...Postavení a působnost úřadu

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 2 OBLASTI PŮSOBNOSTI 3 1. Oblast působnosti se stanovenou odpovědností starosty

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 1/20 Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 2/20 starosta tajemník

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více