Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování"

Transkript

1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje statutární město Karviná informace o účelu zpracování osobních, kategoriích osobních, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu a době uschování osobních zpracovávaných jednotlivými odbory Magistrátu města Karviné a Městskou policií statutárního města Karviné. Podle ustanovení 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Odbor organizační Kancelář primátora Účel zpracování osobních Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném Zakládání úřední korespondence jiné povahy Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Fyzické osoby Fyzické osoby v postavení odesilatele pobytu Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování Orgány města Dle Orgány města spisového a skartačního řádu 5 let po vyřízení žádosti 5 let po skončení Evidence členů ZM Karviné Fyzické osoby - členové ZM Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování, , telefon, zaměstnavatel pro vnitřní potřebu MMK, pro veřejnost let po skončení Evidece členů komisí RM a výborů ZM Fyzické osoby - členové komisí RM a výborů ZM Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování, , telefon, zaměstnavatel pro vnitřní potřebu MMK, pro veřejnost Dle spisového a skartančího řádu - 5 let po skončení Přísedící u OS Karviná dle zák. č. 6/2002 Sb. Legalizace podpisu dle zák. č. 21/2006 Sb. Fyzické osoby - přísedící Fyzické osoby - žadatelé Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu - Orgány města, Odbor 5 let od skončení funkčního správní, Okresní soud Karviná období zaměstnanec provádějící legalizaci - 10 let po skončení

2 Registr oznámení o střetu zájmu dle zák. č. 159/2006 Sb. Nahlížení do registru o střetu zájmu dle zák. č. 159/2006 Sb. Oddělení informatiky Účel zpracování osobních Provozování registrační autority kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb Postsignum dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Provozování systému elektronických formulářů "FormS" Oddělení lidských zdrojů Účel zpracování osobních veřejný funkcionář žadatel dle zák. č. 159/2006 Sb. Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu Titul, jméno, příjemní, adresa trvalého pobytu asistentka tajemníka, tajemník, příslušný zaměstnance odd. informatiky asistentka tajemníka, tajemník, příslušný zaměstnance odd. informatiky, žadatel - 50 let po skončení - 10 let po skončení Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Fyzické osoby, kterým je vydáván kvalifikovaný nebo komerční certifikát Zaměstnanci Magistrátu města Karviné pobytu, rodné číslo, číslo osobního dokladu Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu Česká pošta, s.p. do předání certifikační autoritě, zpravidla do 1 měsíce Po dobu trvání pracovního poměru Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování personální evidence zaměstnanců zařazených do magistrátu zaměstnanci osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců zaměstnavatel pracovněprávní vztah, pak dle spisového a skartačního řádu, nejdéle osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí vč. dotazníků (50 let po ukončení) platová evidence zaměstnanců zařazených do magistrátu zaměstnanci osobní údaje vztahující se ke zpracování platů zaměstnavatel, OSSZ, ČSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorské úřady, ÚP, ISP pracovněprávní vztah, pak dle spisového a skartačního řádu, nejdéle mzdové listy (50 let po ukončení)

3 realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci magistrátu uchazeči o zaměstnání přihlášení do výběrového řízení titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení zaměstnavatel výběrové řízení (po ukončení výběrového řízení se doklady skartují nebo vracejí uchazečům, doklady uchazeče, který uspěl jsou obsahem osobního spisu - viz personální evidence) evidence odměn členů zastupitelstva města, členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města členové zastupitelstva, členové výborů a komisí osobní údaje vztahující se ke zpracování odměny za výkon funkce poskytovatel odměny, OSSZ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ výkon funkce a vyplácení odměn, pak dle spisového a skartačního řádu, nejdéle mzdové listy (50 let po ukončení) zajišťování a evidence pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců zařazených do magistrátu zaměstnanci zaměstnavatel, poskytovatel osobní údaje související s pracovnělékařských služeb, personální evidencí zaměstnanců kontrolní orgány pracovněprávní vztah, pak dle spisového a skartačního řádu (5 let po ukončení) zajišťování agendy vzdělávání zaměstnanci identifikační údaje pro certifikáty (titul, jméno a příjmení, datum a místo narození) vzdělávací instituce pracovněprávní vztah (certifikáty obdrží zaměstnanci) realizace projektů OP LZZ zaměstnanci identifikační údaje pro certifikáty (titul, jméno a příjmení, datum a místo narození) dodavatel projektu realizace projektu, pak dle spisového a skartačního řádu(20 let po ukončení)

4 zajišťování agendy bezplatných odborných praxí a rekvalifikací studenti a rekvalifikanti identifikační údaje pro smluvní účely (titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště) smluvní strany platnost smluvního vztahu, pak dle spisového a skartačního plánu (5 let po ukončení) Oddělení právní a kontrolní Účel zpracování osobních Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné působnosti dle 28 odst. 7 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Fyzické osoby - dlužníci Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa pro doručování soudy, soudní exekutoři, notář, obecní a městské úřady 15 let po skončení vymáhacího řízení Vymáhání pohledávek vzniklých v přenesené působnosti dle zák. Fyzické osoby - dlužníci č. 280/2009 Sb., daňový řád přeplatky dávek sociální péče Vedení správního řízení - 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zakládání úřední korespondence jiné povahy Fyzické osoby účastníci řízení Fyzické osoby v postavení odesilatele Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa pro doručování doručování Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování soudy, soudní exekutoři, notáři, úřady práce, peněžní ústavy, katastrální úřady, Vězeňská služba, Ministerstvo vnitra centrální evidence obyvatel, PČR, obecní a městské úřady Účastníci řízení, dotčené správní orgány Orgány města 1 5 let po skončení vymáhacího řízení 5 let po skončení správního řízení 5 let po skončení

5 Agenda vyřizování stížností dle 16 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, dle 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, dle ust. 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle vnitřního předpisu Zásady pro přijímání a vyřizování stížností Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, trvalý pobyt či kontraktní adresa stěžovatele, příp. další osobní údaje, pokud je stěžovatel uvede dotčené orgány veřejné a státní správy, případně další orgány dle obsahu podání 5 let po vyřízení stížnosti Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontraktní adresa podatele petice, Agenda vyřizování petic dle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním a dle vnitřního předpisu Zásady pro vyřizování petic Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném Fyzické osoby Fyzické osoby Tituly, jména, příjmení a adresy trvalého pobytu nebo kontraktní adresy členů petičního výboru, Tituly, jména, příjmení, adresa trvalého pobytu či kontaktní adresa petentů na podpisovém archu, Další osobní údaje, pokud jsou v podání uvedeny Rada města Karviné, případně další orgány dle obsahu podání Dle Orgány města, pobytu 10 let po vyřízení petice spisového a skartačního řádu 5 let po vyřízení žádosti Centrální evidence smluv v elektronické podobě Fyzické osoby v postavení smluvních stran Titul, jméno, příjemní, datum pobytu nebo kontaktní adresa, příp. další Orgány města údaje, které smluvní strana do smlouvy uvedla 5 let po skončení smluvního vztahu

6 Oddělení vnitřních služeb Účel zpracování osobních Volby - plnění úkolů registračního úřadu Evidence příjmu a odesílání dokumentů podle zák. č. 499/2004 Sb. Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Fyzické osoby - kandidáti a zmocněnci Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, věk, povolání, adresa trvalého pobytu, politická příslušnost, rodné číslo Jméno, příjmení, příp. datum pobytu, případně adresa pro doručování Dle Spisového a skartačního řádu - 10 let od vyhlášení výsledků voleb - 5 let po skončení platnosti dokumentu Odbor ekonomický Oddělení poplatků a pohledávek Účel zpracování osobních Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Správní řízení - povolování loterií a tombol účastník řízení jménopříjmení, název, identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, sídla, adresa místa provozovny účastník řízení, dotčené správní orgány 5 let Daňové řízení řízení o místních poplatcích daňový subjekt - poplatník Jméno, příjmení, název, identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa kontaktní, adresa pro doručování, předmět poplatku, výše přeplatku či nedoplatku daňový subjekt - poplatník, správce daně 5 let a 15 let od ukončení vymáhání

7 Daňové řízení výkon dělené správy daňový subjekt - účastník řízení Jméno, příjmení, název, identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa kontaktní, adresa pro doručování, předmět poplatkové povinnosti, výše uložené peněžité povinnosti daňový subjekt - účastník řízení, správce daně 15 let od ukončení vymáhání Daňové řízení správní poplatky daňový subjekt - účastník řízení Jméno, příjmení, název, identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa kontaktní, adresa pro doručování, předmět poplatku, výše přeplatku či nedoplatku daňový subjekt - účastník řízení, správce daně v rámci řízení Vystavení potvrzení o bezdlužnosti Zajišťování agendy vymáhání pohledávek - byty Příprava materiálů města pro orgány města Oddělení rozpočtů Účel zpracování osobních žadatel dlužník žadatel Jméno, příjmení, název, identifikace RČ, IČ, adresa trvalého pobytu, adresa kontaktní, adresa pro doručování, evidence platebních poviností jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností žadatel, pracovník MMK dlužníci, soud, soudní exekutor, pracovník MMK žadatel, orgány města v ramci řízení 15 let od ukončení vymáhání v ramci řízení Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování

8 Záverečný účet Oběh účetních dokladů, realizace požadavků jednotlivých odborů MMK Oddělení účtárny Účel zpracování osobních Evidence poplatků, nedoplatků a pokut Oběh účetních dokladů, realizace požadavků jednotlivých odborů MMK Odbor majetkový Oddělení majetkoprávní Účel zpracování osobních nájemní smlouvy k bytům a k nebytovým prostorům příjemci dotací a příspěvků účastníci řízení Název, IČ popř. Příjmení a jméno Adresní a identifikační údaje, případně číslo bankovního účtu veřejnost - (prezentováno v rámci závěrečného účtu) nejsou 10 let 10-20let Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Poplatníci, účastníci řízení Adresní a identifikační údaje účastníci řízení Adresní a identifikační údaje, případně číslo bankovního účtu OE+daný odbor (správce poplatku) nejsou let let Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, správce domů, zaměstananec MMK 5 let po ukončení nájemního vztahu nájemní smlouvy k pozemkům žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, zaměstananec MMK 5 let po ukončení nájemního vztahu

9 smlouvy o výpůjčce žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, zaměstananec MMK 5 let po ukončení výpůjčky budouci smlouvy o zřízení věcného břemene žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, zaměstananec MMK 5 let po ukončení smluvního vztahu smlouvy o právu provést stavbu žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemnostíi orgány města, katastrální úřad, finanční úřad, zaměstananec MMK 5 let po dokončení stavby kupní smlouva žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, katastrální úřad, finanční úřad, zaměstananec MMK 10 let od převodu darovací smlouva žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, katastrální úřad,finanční úřad, zaměstananec MMK 10 let od převodu

10 směnná smlouva smlouvy o věcném břemeni žadatel (smluvní strana) žadatel (smluvní strana) u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností orgány města, katastrální úřad, zaměstananec MMK orgány města, katastrální úřad, zaměstananec MMK 10 let od převodu 5 let po uzavření smlouvy žádost o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu (příjem žádostí do roku 2008 včetně, aktualizace rok 2012) žadatel u fyzických osob titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; zaměstananec MMK 10 let od podání žádosti oddělení veřejných prací Výkon dobrovolné veřejné služby - poskytnutí daru oddělení provozu a údržby majetku Agenda vyřizování žádostí týkající se výstavby nových parkovacích ploch Vykonavatel dobrovolné veřejné služby MMK - příjemce daru Fyzické osoby Jméno, Příjmení, datum narození, č. OP Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání - 5 let., případně 10 let po ukončení realizace akce. Smlouvy Fyzické a právnické podnikající osoby Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, popř. další osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny, případně požadavku poskytovatele dotace.

11 Smlouvy na veterinární činnost Agenda vyřizování žádostí týkající se povolování záborů veřejného prostranství, vydávání souhlasu za vlastníka MK a VP, vydávání potvrzení JTÚ a HTÚ Vydávání potvrzení o nájmu Agenda vyřizování žádostí týkající se přistavení odpadových nádob a velkoobjemových kontejnerů Agenda vyřizování úřední korespondence týkající se odpadového hospodářství SMK Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické osoby Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, registrační číslo, evidenční číslo, IČ, DIČ Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu žadatele nebo sídlo, IČ, DIČ, telefonní spojení, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, IČ, DIČ Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Městská policie Karviná Technické služby Karviná, a. s. Technické služby Karviná, a. s., Městská policie Karviná 5 let po skončení smluvního vztahu 5 let 5 let po skončení smluvního vztahu 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení korespondence Smlouvy - obecně (o poskytování informací výkazy o odpadech) Fyzické a právnické podnikající osoby Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, popř. další osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny 5 let po skončení smluvního vztahu Nájemní smlouva (nebytové prostory) Fyzické a právnické podnikající osoby Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní orgány města 5 let po skončení smluvního

12 Vyřizování žádostí v oblasti pohřebnictví Agenda vyřizování žádostí týkajících se oprav komunikací Agenda vyřizování žádostí týkajících se oprav dopravního značení příp. instalace nového Agenda vyřizování žádostí týkajících se zvláštního užívání MK - vyhrazené parkování Zakládání úřední korespondence jiné povahy Vyřizování žádostí týkajících se povolování vjezdu na chodníky žadatel Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické osoby v postavení odesílatele žadatel Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, datum narození příp. RČ, údaje o zdravotním stavu Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti a po dobu platnosti rozhodnutí o zvl. užívání MK 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti

13 Vyřizování žádostí týkajících se povolování reklamy na sloupech veř.osvětlení Vyřizování agendy pojistných událostí v souvislosti s úrazy na Agenda vyřizování žádostí týkajících se správy inž. sítí, napojení na kanalizaci, vodovod, plynovod Agenda vyřizování žádostí týkajících se správy a údržby vodních toků Zakládání úřední korespondence jiné povahy Agenda vyřizování žádostí týkající se údržby zeleně včetně vyřizování škod žadatel žadatel Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické a právnické podnikající osoby Fyzické osoby v postavení odesílatele Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání narození, RČ, adresa trvalého Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Makléřská společnost SmVaK Ostrava a.s., RWE, s.r.o. pojišťovna, Technické služby Karviná, a.s., Policie ČR 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti 20 let po vyřízení žádosti 20 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti 5 let po vyřízení žádosti Smlouvy majetkoprávní - výpůjčy majetku Právnické osoby Název, sídlo, bankovní spojení, popř. další údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny. 5 let po vyřízení žádosti

14 Smlouvy ostatní - odběr energií (elektřina, plyn, studená voda, teplo) - o poskytnutí služeb a prací Fyzické osoby a právnické osoby Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede. Název, sídlo, bankovní spojení, popř. další údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny 5 let po skončení smluvního vztahu Zákon č. 256/2001 Sb. Zemřelí Titul, jméno, rodné číslo, datum narození,úmrtí, adresa trvalého pobytu Magisstrát města Karviné, soudy, soudní exekutoři, notář, Policie ČR, pohřební služba 5 let po skončení vymáhacího řízení Smlouvy o dílo - servisy výtahů, VZT, EZS, revize, opravy Fyzické a právnické podnikající osoby Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, popř. další osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny 5 let po skončení smluvního vztahu Agenda vyřizování žádostí týkající se veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, městského mobiliáře, dětských hřišť, sportovních hřišť, pískovišť, autobusových čekáren, fontán Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Technické služby Karviná, a. s. 5 let po vyřízení žádosti

15 Agenda vyřizování úřední korespondence týkající se veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, městského mobiliáře, dětských hřišť, sportovních hřišť, pískovišť, autobusových čekáren, fontán Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa žadatele, příp. další osobní údaje, které žadatel uvede v podání Technické služby Karviná, a. s. Městská policie Karviná 5 let po vyřízení korespondence Smlouvy - obecně (pronájmy veřejného osvětlení, trafostanic) Fyzické a právnické podnikající osoby Titul, jméno, příjmení, název, sídlo, bankovní spojení, popř. další osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny 5 let po skončení smluvního vztahu Centrální evidence smluv v elektronické podobě Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení smluvních stran Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po skončení smluvního vztahu

16 Nájemní smlouva v tištěné podobě Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení nájemce nebo pronajímatele Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po skončení smluvního vztahu Smlouva o věcném břemeni v tištěné podobě Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení povinného nebo oprávněného z věcného břemene Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po skončení smluvního vztahu Smlouva o právu provést stavbu v tištěné podobě Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení povinného nebo oprávněného strpět/realizovat stavbu Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po skončení smluvního vztahu

17 Smlouva o výpůjčce v tištěné podobě Fyzické osoby nebo právnické osoby v postavení povinného nebo oprávněného nakládat s nemovitostmi Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po skončení smluvního vztahu Zakládání úřední korespondence jiné povahy Fyzické nebo právnické osoby osoby v postavení odesilatele/korespondent a Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou jejich zástupci Orgány města 5 let po vyřízení korespondence

18 Příprava a realizace výběrových řízení na stavební práce a dodávky - získání nabídek uchazečů a kompletní dokumnetace VZ Uchazeči o VZ přihlášení do výběrového řízení fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby v postavení zájemce nebo uchazeče o VZ Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (v rámci výpisu z Rejstříku trestů), adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány města 5 let po od ukončení VŘ Příprava materiálů města pro orgány města Fyzické nebo právnické osoby osoby v postavení odesilatele/korespondent a - žadatele/žádaného Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou jejich zástupci Orgány města 5 let po vyřízení korespondence Odbor rozvoje Oddělení marketingu a školství Účel zpracování osobních Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Platová agenda ředitelů příspěvkových organizací dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů Ředitelé příspěvkových organizací základních a titul, jméno, příjmení, datum mateřských škol, dalších narození, místo trvalého pobytu PO v kompetenci oddělení Zaměstnanci oddělení marketingu a školství Odboru 5 let rozvoje, orgány města

19 Konkurzní a výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací Záležitosti pracovněprávní - všeobecně Úhrada neinvestičních výdajů mezi obcemi při zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky Vydání lékařských předpisů označených modrým pruhem Ozdravné pobyty dětí Udělení ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti kultury, zdravotnictví, volného času a zájmové činnosti, uzavřené smlouvy Uchazeči o vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol, dalších PO v kompetenci oddělení Žadatelé o potvrzení doby zaměstnání, potvrzení výdělků v oblasti školství fyzická osoby - žák školy poskytovatel zdravotnického zařízení nebo osoba vykonávající veterinární činnost fyzická osoba fyzická osoba - dárce žadatel o dotaci titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně další údaje (rodné příjmení) narození, místo trvalého pobytu titul, jméno, příjmení, adresa místa poskytovatele zdravotnických služeb jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu orgány města, členové konkurzních komisí - zástupci ČŠI, zástupci KÚ, zástupci školských rad, zástupci pedagogů škol, odbornící v oblasti školství OSSZ školy, obecní úřady titul, jméno, příjmení, datum pobytu orgány města 5 let 5 let 5 let zaměstnanci oddělení marketingu a školství Odboru 10 let rozvoje, krajský úřad zaměstnanci oddělení marketingu a školství Odboru rozvoje 5 let orgány města, zdravotní komise rady města, zaměstnanci oddělení marketingu a školství Odboru rozvoje 5 let 10 let

20 Přehled žadatelů (příjemců) o dotaci v oblasti kultury, zdravotnictví, volného času a zájmové činnosti Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu, uzavřené smlouvy Přehled žadatelů (příjemců) o dotaci v oblasti tělovýchovy a sportu žadatel o dotaci, příjemce dotace žadatel o dotaci žadatel o dotaci, příjemce dotace titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu web města titul, jméno, příjmení, datum pobytu orgány města titul, jméno a příjemní, adresa trvalého pobytu web města 10 let 10 let 10 let Nejúspěšnější sportovec města titul, jméno, příjmení, datum orgány města, komise Karviné fyzická osoba pobytu tělovýchovy a sportu 10 let Přehled nejúspěšnějších sportovců města Karviné fyzická osoba titul, jméno, příjmení web města 10 let Přehled oceněných osobností kultury fyzická osoba titul, jméno, příjmení web města 10 let Přehled oceněných pedagogů fyzická osoba titul, jméno, příjmení web města 10 let Přehled oceněných vzorných žáků fyzická osoba jméno, příjmení web města 10 let povolení k užívání veřejného jméno, příjmení, trvalý pobyt prostranství fyzická osoba -žadatel nebo místo podnikání odbor ekonomický, městská policie 5 let smlouvy o nájmu a výpůjčce dřevěných prodejních stánků fyzická osoba jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo místo podnikání odbor ekonomický, odbor rozvoje 5 let jméno, příjmení, místo podnikání nebo trvalý pobyt orgány města 5 let povolení užívání znaku, loga fyzická osoba udělení výjimky z OZV č. 6/2003 o pořádání kulturních a sportovních podniků fyzická osoba Oddělení strategií a plánování jméno, příjmení, místo podnikání nebo trvalý pobyt orgány města, Městská policie 5 let

21 Účel zpracování osobních Vedení správního řízení dle zák. č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Vedení správního řízení dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Vedení správního řízení dle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování Fyzické osoby, právnické osoby účastníci řízení Fyzické osoby, právnické osoby účastníci řízení Fyzické osoby, právnické osoby účastníci řízení doručování doručování doručování Účastníci řízení, dotčené správní orgány Účastníci řízení, dotčené správní orgány Účastníci řízení, dotčené správní orgány 5 let po skončení správního řízení 5 let po skončení správního řízení 5 let po skončení správního řízení Vedení správního řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Fyzické osoby, právnické osoby účastníci řízení doručování Účastníci řízení, dotčené správní orgány 5 let po skončení správního řízení Zakládání úřední korespondence jiné povahy Fyzické osoby, právnické osoby v postavení odesilatele Titul, jméno, příjemní, adresa pro doručování Orgány města 5 let po skončení Centrální evidence smluv v elektronické podobě Fyzické osoby, právnické osoby v postavení smluvních stran Titul, jméno, příjemní, datum pobytu nebo kontaktní adresa, příp. další Orgány města údaje, které smluvní strana do smlouvy uvedla 5 let po skončení smluvního vztahu Odbor správní Oddělení dopravněsprávní Účel zpracování osobních Kategorie subjektů Rozsah osobních Kategorie příjemců Doba zpracování

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odkazy Zákon č. 101/2000

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zpracování osobních údajů všechny odbory Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Přijímání, vyřizování petic, stížností a dopisů adresovaných ům města a vedení jejich evidence Příprava smluv

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) 1) [ 15 vodního zákona] Jméno, popřípadě jména, příjmení... ... Adresa místa pobytu... ...

OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) 1) [ 15 vodního zákona] Jméno, popřípadě jména, příjmení... ... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko 1. Stavebník 1) OHLÁŠENÍ [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice OHLÁŠENÍ 1. Stavebník 1) [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst.

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 115 odst. 4 stavebního zákona a 15

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů město Konice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládají

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Registrační číslo Úřadu práce ČR: Překlenovací příspěvek Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů O překlenovací

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: PP Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání 112 zákona

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 1. Žadatel 2) K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) [ 15 vodního zákona a 122 stavebního zákona] Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení.....................

Více

. Odbor životního prostředí

. Odbor životního prostředí I -~ r L Městský úřad Hlinsko. Odbor životního prostředí Adámkova 554 539 23 Hlinsko Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto hlinsko.ez J ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU t. --~ r L Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto hlinsko,cz J ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem Příloha č. 3 k vyhlášce č. 526 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem podle ustanovení 117 zákona č.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Rada městského obvodu Pardubice II. Vnitřní předpis č. 018

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Rada městského obvodu Pardubice II. Vnitřní předpis č. 018 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Rada městského obvodu Pardubice II Vnitřní předpis č. 018 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Městský

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru

Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru Žádám tímto Radu městské části Praha 10 prostřednictvím odboru majetkoprávního Úřadu městské části Praha 10 o uzavření smlouvy o nájmu nebytových

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných klíčové aktivity

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Městský úřad Kolín, odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/202 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Provedené kontroly za rok 204 Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ovzduší - vodní hospodářství - odpadové

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více