Bezpečnost města - změna č.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost města - změna č.1"

Transkript

1 Bezpečnost města - změna č.1 Zajistíme život v bezpečném městě, v němž platí nejen stejná práva, ale i povinnosti pro všechny. Nechceme žít s pocity strachu o majetek a životy, ne ve městě sužovaném vandaly, nepřizpůsobivými občany, kriminálními živly 1. Vysoká nezaměstnanost, narůstající chudoba, rozvírající se nůžky mezi majetnými a nemajetnými plodí sociální napětí, které je podhoubím sociálních konfliktů, mnohdy ústících do násilí, rabování, případně vede k páchání drobných i závažných kriminálních činů. 2. Pokračující zestěhovávání sociálně slabých, nepřízpůsobivých do města. Jak na to: 1. Řešením problémů nezaměstnanosti- viz změna č.2; 2. Prevencí, výchovou, spravedlivým trestáním provinilců padni komu padni, vyloučením nespravedlivé pozitivní diskriminace; 3. Zabráněním vzniku nových tzv. sociálních ubytoven.

2 Práce a férové mzdy - změna č.2 Ztráta zaměstnání je velmi frustrující a stresující stav pro lidi, pro které je práce jednou ze základních životních potřeb. Uvědomujeme si, že nedostatek pracovních příležitostí je jeden ze základních problémů vystěhovávání se mladých vzdělaných lidí z Ostravy. Pro udržitelnost Ostravy, jako přirozeného centra kraje je zaměstnanost s férovými mzdami zásadní problém. Chceme koncepčně, pružně a efektivně řešit problémy nezaměstnanosti, ne cestou státem vyplácených podpor v nezaměstnanosti, ne cestou státem uplatňovaných administrativních metod zprostředkovávání práce. 1. nedostatečná, neefektivní snaha státu o snížení počtu nezaměstnaných osob na straně jedné 2. řada nedostatečně opravovaných, udržovaných míst v obcích ať už se jedná o veřejná prostranství, chodníky, kašny, trávníky, školní zahrady, městské lesy, parky, okolí toků, černé skládky či nedostatečnou síť komunálních služeb všeho druhu na straně druhé. Je holou skutečností, že s nástupem tržní ekonomiky bylo zrušeno ústavou zaručené právo na práci, na což si zejména starší ročníky, hůře zvykají. Lidé, uvyklí pracovat, živit se prací, mají strach. A trpí frustrací ze ztráty zaměstnání většinou nenajdou účinnou pomoc při řešení této své nové, nepříjemné situace. Dnes samozřejmě existuje to, čemu se říká pracovní trh. A na něm platí, co na každém trhu. O prodejnosti rozhoduje poptávka a kvalitní nabídka. Ti, kteří prokážou svou kvalitu, a umí ji za přijatelnou cenu prodat, mají výhodu. Ti, kteří se neumí prodat, zůstávají bez práce. Jak se s tím vypořádat? Nutit soukromého podnikatele, aby zaměstnával ty, které nechce, nelze. Nezbývá, než aby se o tyto lidi postaral stát. Činil tak dosud prostřednictvím úřadů práce. Jakožto zprostředkovatelny práce nebo výplatního místa sociální podpory. Ta první role se mu příliš nedaří. Snaží se vnutit nezaměstnané formou různých pobídek soukromým podnikatelům. Ti možná instinktivně cítí, že se jedná o nabídku lidí, jejichž pracovní výkonnost je na kvalitativně nižší úrovni. Jinak by je přece trh dávno zaměstnal. A tak většinou o takto nabízenou pracovní sílu nejeví adekvátní zájem. Jak na to: Je opravdu tak těžké nalézt pro lidi práci? Proč? Copak nevidíme, kolik práce je třeba k tomu, aby naše obce byly upraveny, aby všude bylo čisto, vymeteno. V ulicích, na náměstích, v parcích, v lesích. Opravdu je všude v našich obcích pořádek? Srovnatelný kupř. s pořádkem v zemích jako je Rakousko, Německo či třeba Švýcarsko? Fungují u nás na stejně vysoké úrovni, v dostatečné kvalitě a množství služby, např. opravny obuvi, stěhování, malování, hlídání děti, instalatérství, kominictví apod. Je zde dostatečně fungující síť malých, specializovaných obchodů?

3 Jsme přesvědčeni, že trh zde zdaleka není nasycen. Že zde existuje poměrně velká společenská poptávka. Tak proč nevytvořit podmínky pro záplatování těchto děr na domácím trhu. Proč tomu nepomoci ze strany státu? Že by proto, že z centrální úrovně není na ony díry na místním trhu vidět? Ale na úrovni obcí je lidé vidí. A potýkají se s nimi každodenně. Proto dejme obcím šanci (peníze) na realizaci opravdu aktivní politiky zaměstnanosti. A snažme se, z úrovně obce, všechny tyto lidi bez práce, pro blaho veřejné i pro ně samotné vrátit zpět do pracovního procesu. Vybudujme kvalitní rekvalifikační centra pod zárukou města, která budou produkovat kvalitní zaměstnatelné lidi v různých oborech, po kterých je poptávka. Nebo zaměstnáním v malých podnicích místního hospodářství, založených a řízených obcemi. Nebo snad i v malých soukromých či polosoukromých firmách. Nově pro tyto účely založenými odvážnějšími z řad rekvalifikovaných nezaměstnaných. Které by nakrátko, při jejich rozjezdu, podpořily obce kupř. formou zvýhodněného nájmu nebytových prostor, technickou či odbornou pomocí apod. Formou veřejně prospěšných prací pak zaměstnáme zbytek těch, kteří se nebudou chtít účastnit výše zmíněných programů. O nového nezaměstnaného se obec musí umět postarat a nabídnout další smysluplnou budoucnost, jinak město přichází o spoustu schopných a kvalitních lidí. Proto do této oblasti chceme velmi aktivně a razantně vstoupit. V případě zvolení, máme vypracovaný podrobný plán realizace této myšlenky.

4 Řízení města, otevřená radnice - změna č.3 Reorganizujeme řídící strukturu města a uzpůsobíme ji do podoby moderního, vstřícného, otevřeného úřadu, který rychle, spolehlivě a na profesionální úrovni bude sloužit občanům, daňovým poplatníkům, klientům. 1. veřejná správa je považována za výtah k moci. Že velká většina těch, kteří se dají na politiku, tak nečiní proto, aby sloužila veřejnosti, ale proto, aby zabezpečila sebe, své blízké a kamarády. Politika se pro ně stala ne veřejnou službou, ale profesionálním sportem v němž se, podobně jako v některých divácky atraktivních sportech točí velké, mnohdy špinavé peníze. Veřejná správa se stala lukrativním odvětvím. Vliv a moc svádí své aktéry, v předchozích pozicích obvykle neznámé, neověnčené výraznějšími osobními úspěchy, aby sebe sami začali považovat za vyvolené, výjimečné. Odtud je jen krůček k vrchnostenskému, povýšeneckému, byrokratickému, nevstřícnému úřadu, který bez úplatku přestane plnit svůj původní účel a to je sloužit nám všem, 2. do vedení městských organizací jsou instalováni politici nebo jejich kamarádi na základě účelově zmanipulovaných výběrových řízení; 3. rozhodnutí o veřejných záležitostech jsou prováděna netransparentně bez zapojení široké veřejnosti pouze ku prospěchu kmotrů, kteří pak financují volební kampaně těchto politiků; 4. finanční prostředky jsou rozdělovány na základě politické příslušnosti bez řádné zpětné vazby účelného a hospodárného využití těchto prostředků. 1. výběrem kvalitních lidí do funkcí dle kritérií odbornosti, nikoliv stranickosti, pomocí výběrových komisí, jejichž členové budou vybráni losem z odborníků příslušné specializace působících mimo náš kraj, za účelem vyloučení střetu zájmů, 2. odpolitizováním úřadů, zkvalitněním jejich řízení, profesionalizací aparátů včetně zavedení motivačního odměňování úředníků, 3. zavedením zvláštního protikorupčního útvaru na radnici, který by měl za úkol prošetřit účelnost a cenovou přiměřenost všech veřejných zakázek města, 4. informovat pravdivě a otevřeně o veškerém dění a významných rozhodnutích a to všemi, dnes dostupnými technickými prostředky. Kupř. audiovizuálním přenosem průběhu zasedání samosprávných orgánů na webových stránkách. Zveřejňováním na webu připravovaných záměrů a přijatých dokumentů, včetně smluv. A také pravidelným veřejným skládáním účtů v podobě Informací o průběžném plnění volebního programu, volebních slibů (na způsob poselství o stavu unie ).

5 Kvalita života v Ostravě - změna č.4 Zkvalitnit společenský život, mít možnost aktivního sportovního a kulturního vyžití, ne sedět po práci zavřeni doma u TV. Cílem našeho snažení je moderní, pulsující, živé město, lákající občany k procházce, posezení, zábavě, nakupování, ne šedivé, nudné, liduprázdné ulice a vystěhované obchody s prázdnými výkladními skříněmi. 1. nedostatek malých, levných sportovišť, tzv. plácků v prolukách, 2. neuspokojující stav Baníku, 3. neexistence kvalitního koncertního sálu, 4. bezkoncepčnost a naprostý nezájem dosavadních politických reprezentací města o centrum Ostravy, kdy dopustila vybudování krabicoidního nákupního střediska v bezprostřední blízkosti centra, kdy "Fukušima" odsává obchodníky a tím i lidi z centra města, 5. chybná politika pronajímání a prodeje nemovitostí, 6. neexistující aktivní podpora podnikatelů, nekoncepční politika rozvoje komunálních služeb; 1. zpřístupnit existující sportovní zařízení města veřejnosti, 2. využít proluky k úpravám na sportovní plochy, dětské koutky, plácky, 3. vyvolat veřejnou diskuzi o možnosti vstupu města do majetkové struktury Baníku, tak aby město mohlo ovlivnit rozprodávání kvalitních hráčů, 4. zpracovat ekonomickou rozvahu vybudování kvalitní koncertní síně, která by přilákala světově uznávané interprety; 5. nechat zpracovat urbanistickou studii organického propojení centra s oblastí Karoliny, 6. aktivní a efektivní politika spolupráce s malými a středními podnikateli z Ostravy, 7. zrevidujeme nájemní vztahy tak, aby byly v souladu s koncepcí rozvoje centra města;

6 Životní prostředí - změna č.5 Všichni chceme žít ve zdravém životním prostředí, ne dýchat jedovaté, karcinogenní zplodiny a prach. Zabráníme nebezpečným genovým mutacím našich dětí v důsledku znečištění vzduchu. 1. podávání žalob na stát, místo vyvíjení tlaku na znečišťovatele, 2. bagatelizace skutečného stavu životního prostředí představiteli města. 3. nevyužití vlastních možností ke zlepšení stavu na úseku dopravy, péče o čistotu veřejných prostranství a o systematickou výsadbu zeleně; 1. zpracování autentické, nezmanipulované studie skutečných zdrojů znečištění životního prostředí Ostravskokarvinské pánve, a na jejím základě vytvořit koncepční plán zkvalitňování životního prostředí v Ostravě, 2. permanentní jednání a tlak na znečišťovatele, 3. vyhlášení bezemisních zón, intenzívní úklid, výstavba cyklostezek, propagace městské cyklistiky po zlepšení ovzduší ve městě, 4. využít eurodotací k vybudování záchytných parkovišť a nákupu elektrobusů pro MHD ke snížení znečitění vzduchu doporavou

7 Zdravotní péče - změna č.6 O naše zdraví budou pečovat kvalitní, dobře placení lékaři, zdravotní sestry, ne existenčními starostmi a byrokratickými nařízeními frustrovaný zdravotnický personál. Chceme koncepčně, efektivně, na základě ústavou zajištěných práv řešit dostupnost zdravotní péči pro všechny, ne pouze pro privilegované a majetné. Zabráníme privatizaci Městské nemocnice. 1. neprůhledné hospodaření MN při nedostatečné kontrole zřizovatelem, 2. chybějící zadání zařazení nemocnice v řetězci poskytovatelů zdravot. péče, 3. časté změny ve vedení nemocnice, 4. chybná mzdová politika, 5. nedostatek lékařů a zdravotních sester a ošetřovatelek na lůžkových odděleních, 6. hrozba privatizace MN; 1. veškeré veřejné zakázky a smlouvy nad Kč před nabytím platnosti budou posouzeny kontrolním protikorupčním útvarem magistrátu; 2. po důkladné analýze budou stanoveny a prosazovány odborná oddlění nemocnice dle společenské poptávky; 3. do vedení nemocnice a primariátů budou jmenováni vedoucí, které doporučí výběrová komise určená losem ze špičkových odborníků z ČR a ne jak se doposud děje, že za členy výběrových komisí jsou účelově instalováni lidé až po odsouhlasení určitého, politiky určeného, kandidáta (!) 4. pravidelné kontroly nejen ekonomických parametrů, ale i kvality zdravot. služeb a spokojenosti pacientů, 5. navýšit dotace města na mzdy personálu MN, usilovat o tabulkové navýšení personálu na lůžkových odděleních, 6. zabránit privatizaci MN - ponechat Městskou nemocnici v majetku města, 7. pravidelnými hloubkovými kontrolami předcházet systémovému vyvádění peněz z MN Ostrava.

8 Sociální politika - změna č.7 Výrazně posílit kapacitu zařízení, určených k péči o seniory a zdravotně handicapované osoby, zabráníme utváření korupčního prostředí, profitujícího ze svízelné životní situace těch, kteří takovou péči potřebují. 1. nedostatek kapacit pro bydlení s komplexní péči o seniory a zdravotně hendikepované osoby. 1. přeměnou části nevyužitého bytového fondu na byty pro seniory, osamělé a hendikepované osoby; 2. investicemi do výstavby nových zařízení;

9 Školství - změna č.8 Naše školská zařízení, tělocvičny, hřiště, musí sloužit, jako otevřený veřejný prostor dětem, mládeži, veřejnosti a to pokud možno celodenně, ne jako uzamčené, nedobytné tvrze, ležící ladem. 1. velká část školských zařízení leží v odpoledních hodinách ladem, 2. chybí systematická, profesionální péče o školní majetek, 1. prolomit barieru uzavřenosti, 2. zajistit správcovská, placená místa ve školství v oblasti péče o majetek, 3. nabídnutí těchto prostor k využití dětským a neziskovým organizacím, 4. zajistit dotace na platy pro pro rodilé cizince vyučující cizí jazyky, aby každá zákl. škola umožňovala co nejkvalitnější výuku cizích jazyků;

10 Hospodaření města - změna č.9 Městské podniky veřejných služeb budou řídit profesionálové, odborníci, ne dobře placení, nekvalifikovaní političtí dobrodruhové, dosazení do představenstev či dozorčích rad obchodních společností vlastněných městem. 1. do orgánů společností jsou ve zmanipulovaných výběrových řízeních dosazování politikové bez odborné způsobilosti( trafiky ), toliko dle stranických zásluh, bez faktické zodpovědnosti za svá rozhodnutí; 1. převedení obchodních společností na příspěvkové organizace; 2. do řízení městských podniků budou instalováni odborníci, které doporučí výběrová komise složená z odborníku příslušné specializace, kteří bude vybráni losem s působností mimo náš kraj k vyloučení střetu zájmů a klientelismu. 3. detailním informováním veřejnosti o hospodaření městských podniků; 4. zcentralizujeme strukturu dnes existujících městských podniků technických služeb a transformujeme do podoby moderních podniků komunálních služeb, starajících se nejen o čistotu a zeleň veřejných prostranství, ale i o další chybějící služby komerčního charakteru. Současně tak chceme poskytnout zaměstnání lidem bez práce, ať už ve formě veřejně prospěšných prací, (u obtížněji zaměstnavatelných), standardního zaměstnaneckého poměru (u těch co ztratili práci) či ve formě po dobu rozjezdu dočasně fungujících polosoukromých firem, resp. firem s majetkovou účastí obce (u rekvalifikovaných, potencionálně schopných živnostníků, podnikatelů)

11 Dopravní komunikace a koncepce dopravy - změna č.10 Kvalitní komunikace, silnice a chodníky, ne neudržované, neopravované, rozkopané a prašné cesty a chodníky, 1. podfinancovaná oblast opravy a údržby komunikací, 2. pozdní provádění údržby a oprav, 3. chyby v plánování, přípravě zakázek, v zadávací dokumentaci k zakázkám, 4. přejímaní hotových prací při nízké náročnosti ze strany investora. 1. zefektivnění využití prostředků do opravy, údržby a čištění komunikací, případné navýšení, 2. lépe koordinovat, zrychlit práce na komunikacích, 3. včas provádět opravy a údržbu, nenechat věci dojí do fáze velkého poškození, 4. řádně přebírat práci, reklamovat vady; Koncepce dopravy Zlevnění a zlepšení funkce hromadné městské dopravy, navazující na záchytná levná hlídaná parkoviště na výpadovkách z Ostravy. Dostatek parkovacích míst ve všech částech města, ne každodenní popojíždění, hledání kde zaparkovat, vypouštět tím emise a přitom platit za parkovací karty nebo drahé parkovné. 1. neexistence záchytných hlídaných levných parkovišť pro mimostravské v dosahu MHD, 2. nedostatečná kapacita pozemních, podzemních či nadzemních parkovacích míst, 3. špatně nastavený systém parkovacích karet, 4. nedotažený informační systém o volných parkovacích místech, 5. předražené parkovné privátními nájemci stávajících městských parkovišť, 6. neprůhledné hospodaření mamutího dopravního podniku s neujasněnými strategickými záměry, 7. každoroční plošné zvyšování ceny jízdného, 8. neprůhledná vlastnická struktura akcionářů DP- anonymní akcie na majitele; 1. konečně vybudovat hlídaná, levná, záchytná parkoviště při zlevnění MHD, 2. ukončit pronájem současných parkovišť a převést je pod správu města, 3. přepracovat systém parkovacích karet nebo je zrušit, 4. dobudovat informační systém parkování,

12 5. změnit cenovou politiku veřejné hromadné dopravy, 6. přeměnit formu akcií, případně přetransformovat celou strukturu firmy DP z akciové na příspěvkovou organizaci. Posílit orgány DP o odborníky na veřejnou dopravu,

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Řešení parkování ve městech

Řešení parkování ve městech NEWTON Business Development, a.s. Řešení parkování ve městech Bratislava, 8. 3. 2011 Situace měst Obvyklé problémy, se kterými se města v problematice parkování setkávají: Přetíženost dopravy v centru

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD Návrh Strany zelených zabrání politickým stranám dosazovat do dozorčích rad lidi, kteří by v nich prosazovali zájmy politiků, nikoliv veřejnosti. České republice

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice SWOT ANALÝZA SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice Silné stránky Pestrá nabídka volnočasových aktivit Právní subjektivita některých škol a školských zařízení nezávislost, kreativita Úspěchy

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova 13.11.2013 POČET ČLENŮ MAS Veřejný 22 Soukromý 9 Neziskový 18 Celkem 49 CELKOVÝ POČET OBYVATEL ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS MAS Jesenicko pokrývá území 24 měst

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín Statutární město A. Evidence platných právních předpisů statutárního města B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Číslo Název

Více

ZASTUPITELSKÁ FUNKCE KRAJSKÝCH RAD SENIORŮ DLE NASTAVENÝCH KOMPETENCÍ KRAJSKÝCH A MĚSTSKÝCH SAMOSPRÁV

ZASTUPITELSKÁ FUNKCE KRAJSKÝCH RAD SENIORŮ DLE NASTAVENÝCH KOMPETENCÍ KRAJSKÝCH A MĚSTSKÝCH SAMOSPRÁV ZASTUPITELSKÁ FUNKCE KRAJSKÝCH RAD SENIORŮ DLE NASTAVENÝCH KOMPETENCÍ KRAJSKÝCH A MĚSTSKÝCH SAMOSPRÁV Dvoudenní seminář předsedů krajských rad seniorů a krajských kontrolních a revizních komisí (Praha

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST M ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR 2006 1 1 Zdravá města, obce, regiony 1994 2006 76 členů (města, obce, kraje, mikroregiony) 24% obyvatel ČR NSZM ČR 2 2 Praha 6.12.20

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S BYTY ve vlastnictví Hl. města Prahy svěřených do správy MČ Praha Zbraslav

KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S BYTY ve vlastnictví Hl. města Prahy svěřených do správy MČ Praha Zbraslav Městská část Praha Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav tel/fax: +420 257 111 888 e- mail: info@mc-zbraslav.cz http: www.mc-zbraslav.cz KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S BYTY ve vlastnictví Hl.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

KOORDINÁTOR PODPORY NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI S PŘESAHEM DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ

KOORDINÁTOR PODPORY NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI S PŘESAHEM DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ KOORDINÁTOR PODPORY NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI S PŘESAHEM DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR 4. ČERVNA 2014 RODIČE JAKO PARTNEŘI Výstup účastníků kurzu

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 15. 6. 2007

Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 15. 6. 2007 Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení projektu v regionu Klatovsko 15. 6. 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Sociodemografická analýza 3) SWOT analýza skupiny

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příspěvek pro Konferenci Progresívne, cenovo dostupné bývanie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenskej republiky Informace o plnění úkolu Návrh komplexního řešení sociálního bydlení

Více

Jan Doležal; Stanislava Nechvílová, Barbora Čermáková, Petra Vondráčková

Jan Doležal; Stanislava Nechvílová, Barbora Čermáková, Petra Vondráčková Téma/předmět 1. jednání pracovní skupiny Podnikání a ekonomika SWOT, globální cíl, opatření, specifické cíle Datum 20.07.2007 09:00 Místo Účastníci MěÚ Jablonec nad Nisou Jan Doležal; Stanislava Nechvílová,

Více

STRANY NECHTE V PARLAMENTU, OBEC PATŘÍ OBČANŮM!

STRANY NECHTE V PARLAMENTU, OBEC PATŘÍ OBČANŮM! Občané za spokojené bydlení Sdružení nezávislých kandidátů Program pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 2, 15.-16.10.2010 STRANY NECHTE V PARLAMENTU, OBEC PATŘÍ OBČANŮM! www.osb-praha2.cz 1

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky 11. listopad 2016 Ing. Eva Šobáňová Odbor řízení privatizace

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1.

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE PŘÍLOHA Č. 2 2/OŠK/2016 Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti Úvod Dotace se poskytují na účely určené městem Kopřivnice v programech nebo na jiné

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Město Broumov - Evidence právních předpisů

Město Broumov - Evidence právních předpisů Město Broumov - Evidence právních předpisů Číslo Název předpisu (s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) ROK 2012 schválení nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více