Bezpečnost města - změna č.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost města - změna č.1"

Transkript

1 Bezpečnost města - změna č.1 Zajistíme život v bezpečném městě, v němž platí nejen stejná práva, ale i povinnosti pro všechny. Nechceme žít s pocity strachu o majetek a životy, ne ve městě sužovaném vandaly, nepřizpůsobivými občany, kriminálními živly 1. Vysoká nezaměstnanost, narůstající chudoba, rozvírající se nůžky mezi majetnými a nemajetnými plodí sociální napětí, které je podhoubím sociálních konfliktů, mnohdy ústících do násilí, rabování, případně vede k páchání drobných i závažných kriminálních činů. 2. Pokračující zestěhovávání sociálně slabých, nepřízpůsobivých do města. Jak na to: 1. Řešením problémů nezaměstnanosti- viz změna č.2; 2. Prevencí, výchovou, spravedlivým trestáním provinilců padni komu padni, vyloučením nespravedlivé pozitivní diskriminace; 3. Zabráněním vzniku nových tzv. sociálních ubytoven.

2 Práce a férové mzdy - změna č.2 Ztráta zaměstnání je velmi frustrující a stresující stav pro lidi, pro které je práce jednou ze základních životních potřeb. Uvědomujeme si, že nedostatek pracovních příležitostí je jeden ze základních problémů vystěhovávání se mladých vzdělaných lidí z Ostravy. Pro udržitelnost Ostravy, jako přirozeného centra kraje je zaměstnanost s férovými mzdami zásadní problém. Chceme koncepčně, pružně a efektivně řešit problémy nezaměstnanosti, ne cestou státem vyplácených podpor v nezaměstnanosti, ne cestou státem uplatňovaných administrativních metod zprostředkovávání práce. 1. nedostatečná, neefektivní snaha státu o snížení počtu nezaměstnaných osob na straně jedné 2. řada nedostatečně opravovaných, udržovaných míst v obcích ať už se jedná o veřejná prostranství, chodníky, kašny, trávníky, školní zahrady, městské lesy, parky, okolí toků, černé skládky či nedostatečnou síť komunálních služeb všeho druhu na straně druhé. Je holou skutečností, že s nástupem tržní ekonomiky bylo zrušeno ústavou zaručené právo na práci, na což si zejména starší ročníky, hůře zvykají. Lidé, uvyklí pracovat, živit se prací, mají strach. A trpí frustrací ze ztráty zaměstnání většinou nenajdou účinnou pomoc při řešení této své nové, nepříjemné situace. Dnes samozřejmě existuje to, čemu se říká pracovní trh. A na něm platí, co na každém trhu. O prodejnosti rozhoduje poptávka a kvalitní nabídka. Ti, kteří prokážou svou kvalitu, a umí ji za přijatelnou cenu prodat, mají výhodu. Ti, kteří se neumí prodat, zůstávají bez práce. Jak se s tím vypořádat? Nutit soukromého podnikatele, aby zaměstnával ty, které nechce, nelze. Nezbývá, než aby se o tyto lidi postaral stát. Činil tak dosud prostřednictvím úřadů práce. Jakožto zprostředkovatelny práce nebo výplatního místa sociální podpory. Ta první role se mu příliš nedaří. Snaží se vnutit nezaměstnané formou různých pobídek soukromým podnikatelům. Ti možná instinktivně cítí, že se jedná o nabídku lidí, jejichž pracovní výkonnost je na kvalitativně nižší úrovni. Jinak by je přece trh dávno zaměstnal. A tak většinou o takto nabízenou pracovní sílu nejeví adekvátní zájem. Jak na to: Je opravdu tak těžké nalézt pro lidi práci? Proč? Copak nevidíme, kolik práce je třeba k tomu, aby naše obce byly upraveny, aby všude bylo čisto, vymeteno. V ulicích, na náměstích, v parcích, v lesích. Opravdu je všude v našich obcích pořádek? Srovnatelný kupř. s pořádkem v zemích jako je Rakousko, Německo či třeba Švýcarsko? Fungují u nás na stejně vysoké úrovni, v dostatečné kvalitě a množství služby, např. opravny obuvi, stěhování, malování, hlídání děti, instalatérství, kominictví apod. Je zde dostatečně fungující síť malých, specializovaných obchodů?

3 Jsme přesvědčeni, že trh zde zdaleka není nasycen. Že zde existuje poměrně velká společenská poptávka. Tak proč nevytvořit podmínky pro záplatování těchto děr na domácím trhu. Proč tomu nepomoci ze strany státu? Že by proto, že z centrální úrovně není na ony díry na místním trhu vidět? Ale na úrovni obcí je lidé vidí. A potýkají se s nimi každodenně. Proto dejme obcím šanci (peníze) na realizaci opravdu aktivní politiky zaměstnanosti. A snažme se, z úrovně obce, všechny tyto lidi bez práce, pro blaho veřejné i pro ně samotné vrátit zpět do pracovního procesu. Vybudujme kvalitní rekvalifikační centra pod zárukou města, která budou produkovat kvalitní zaměstnatelné lidi v různých oborech, po kterých je poptávka. Nebo zaměstnáním v malých podnicích místního hospodářství, založených a řízených obcemi. Nebo snad i v malých soukromých či polosoukromých firmách. Nově pro tyto účely založenými odvážnějšími z řad rekvalifikovaných nezaměstnaných. Které by nakrátko, při jejich rozjezdu, podpořily obce kupř. formou zvýhodněného nájmu nebytových prostor, technickou či odbornou pomocí apod. Formou veřejně prospěšných prací pak zaměstnáme zbytek těch, kteří se nebudou chtít účastnit výše zmíněných programů. O nového nezaměstnaného se obec musí umět postarat a nabídnout další smysluplnou budoucnost, jinak město přichází o spoustu schopných a kvalitních lidí. Proto do této oblasti chceme velmi aktivně a razantně vstoupit. V případě zvolení, máme vypracovaný podrobný plán realizace této myšlenky.

4 Řízení města, otevřená radnice - změna č.3 Reorganizujeme řídící strukturu města a uzpůsobíme ji do podoby moderního, vstřícného, otevřeného úřadu, který rychle, spolehlivě a na profesionální úrovni bude sloužit občanům, daňovým poplatníkům, klientům. 1. veřejná správa je považována za výtah k moci. Že velká většina těch, kteří se dají na politiku, tak nečiní proto, aby sloužila veřejnosti, ale proto, aby zabezpečila sebe, své blízké a kamarády. Politika se pro ně stala ne veřejnou službou, ale profesionálním sportem v němž se, podobně jako v některých divácky atraktivních sportech točí velké, mnohdy špinavé peníze. Veřejná správa se stala lukrativním odvětvím. Vliv a moc svádí své aktéry, v předchozích pozicích obvykle neznámé, neověnčené výraznějšími osobními úspěchy, aby sebe sami začali považovat za vyvolené, výjimečné. Odtud je jen krůček k vrchnostenskému, povýšeneckému, byrokratickému, nevstřícnému úřadu, který bez úplatku přestane plnit svůj původní účel a to je sloužit nám všem, 2. do vedení městských organizací jsou instalováni politici nebo jejich kamarádi na základě účelově zmanipulovaných výběrových řízení; 3. rozhodnutí o veřejných záležitostech jsou prováděna netransparentně bez zapojení široké veřejnosti pouze ku prospěchu kmotrů, kteří pak financují volební kampaně těchto politiků; 4. finanční prostředky jsou rozdělovány na základě politické příslušnosti bez řádné zpětné vazby účelného a hospodárného využití těchto prostředků. 1. výběrem kvalitních lidí do funkcí dle kritérií odbornosti, nikoliv stranickosti, pomocí výběrových komisí, jejichž členové budou vybráni losem z odborníků příslušné specializace působících mimo náš kraj, za účelem vyloučení střetu zájmů, 2. odpolitizováním úřadů, zkvalitněním jejich řízení, profesionalizací aparátů včetně zavedení motivačního odměňování úředníků, 3. zavedením zvláštního protikorupčního útvaru na radnici, který by měl za úkol prošetřit účelnost a cenovou přiměřenost všech veřejných zakázek města, 4. informovat pravdivě a otevřeně o veškerém dění a významných rozhodnutích a to všemi, dnes dostupnými technickými prostředky. Kupř. audiovizuálním přenosem průběhu zasedání samosprávných orgánů na webových stránkách. Zveřejňováním na webu připravovaných záměrů a přijatých dokumentů, včetně smluv. A také pravidelným veřejným skládáním účtů v podobě Informací o průběžném plnění volebního programu, volebních slibů (na způsob poselství o stavu unie ).

5 Kvalita života v Ostravě - změna č.4 Zkvalitnit společenský život, mít možnost aktivního sportovního a kulturního vyžití, ne sedět po práci zavřeni doma u TV. Cílem našeho snažení je moderní, pulsující, živé město, lákající občany k procházce, posezení, zábavě, nakupování, ne šedivé, nudné, liduprázdné ulice a vystěhované obchody s prázdnými výkladními skříněmi. 1. nedostatek malých, levných sportovišť, tzv. plácků v prolukách, 2. neuspokojující stav Baníku, 3. neexistence kvalitního koncertního sálu, 4. bezkoncepčnost a naprostý nezájem dosavadních politických reprezentací města o centrum Ostravy, kdy dopustila vybudování krabicoidního nákupního střediska v bezprostřední blízkosti centra, kdy "Fukušima" odsává obchodníky a tím i lidi z centra města, 5. chybná politika pronajímání a prodeje nemovitostí, 6. neexistující aktivní podpora podnikatelů, nekoncepční politika rozvoje komunálních služeb; 1. zpřístupnit existující sportovní zařízení města veřejnosti, 2. využít proluky k úpravám na sportovní plochy, dětské koutky, plácky, 3. vyvolat veřejnou diskuzi o možnosti vstupu města do majetkové struktury Baníku, tak aby město mohlo ovlivnit rozprodávání kvalitních hráčů, 4. zpracovat ekonomickou rozvahu vybudování kvalitní koncertní síně, která by přilákala světově uznávané interprety; 5. nechat zpracovat urbanistickou studii organického propojení centra s oblastí Karoliny, 6. aktivní a efektivní politika spolupráce s malými a středními podnikateli z Ostravy, 7. zrevidujeme nájemní vztahy tak, aby byly v souladu s koncepcí rozvoje centra města;

6 Životní prostředí - změna č.5 Všichni chceme žít ve zdravém životním prostředí, ne dýchat jedovaté, karcinogenní zplodiny a prach. Zabráníme nebezpečným genovým mutacím našich dětí v důsledku znečištění vzduchu. 1. podávání žalob na stát, místo vyvíjení tlaku na znečišťovatele, 2. bagatelizace skutečného stavu životního prostředí představiteli města. 3. nevyužití vlastních možností ke zlepšení stavu na úseku dopravy, péče o čistotu veřejných prostranství a o systematickou výsadbu zeleně; 1. zpracování autentické, nezmanipulované studie skutečných zdrojů znečištění životního prostředí Ostravskokarvinské pánve, a na jejím základě vytvořit koncepční plán zkvalitňování životního prostředí v Ostravě, 2. permanentní jednání a tlak na znečišťovatele, 3. vyhlášení bezemisních zón, intenzívní úklid, výstavba cyklostezek, propagace městské cyklistiky po zlepšení ovzduší ve městě, 4. využít eurodotací k vybudování záchytných parkovišť a nákupu elektrobusů pro MHD ke snížení znečitění vzduchu doporavou

7 Zdravotní péče - změna č.6 O naše zdraví budou pečovat kvalitní, dobře placení lékaři, zdravotní sestry, ne existenčními starostmi a byrokratickými nařízeními frustrovaný zdravotnický personál. Chceme koncepčně, efektivně, na základě ústavou zajištěných práv řešit dostupnost zdravotní péči pro všechny, ne pouze pro privilegované a majetné. Zabráníme privatizaci Městské nemocnice. 1. neprůhledné hospodaření MN při nedostatečné kontrole zřizovatelem, 2. chybějící zadání zařazení nemocnice v řetězci poskytovatelů zdravot. péče, 3. časté změny ve vedení nemocnice, 4. chybná mzdová politika, 5. nedostatek lékařů a zdravotních sester a ošetřovatelek na lůžkových odděleních, 6. hrozba privatizace MN; 1. veškeré veřejné zakázky a smlouvy nad Kč před nabytím platnosti budou posouzeny kontrolním protikorupčním útvarem magistrátu; 2. po důkladné analýze budou stanoveny a prosazovány odborná oddlění nemocnice dle společenské poptávky; 3. do vedení nemocnice a primariátů budou jmenováni vedoucí, které doporučí výběrová komise určená losem ze špičkových odborníků z ČR a ne jak se doposud děje, že za členy výběrových komisí jsou účelově instalováni lidé až po odsouhlasení určitého, politiky určeného, kandidáta (!) 4. pravidelné kontroly nejen ekonomických parametrů, ale i kvality zdravot. služeb a spokojenosti pacientů, 5. navýšit dotace města na mzdy personálu MN, usilovat o tabulkové navýšení personálu na lůžkových odděleních, 6. zabránit privatizaci MN - ponechat Městskou nemocnici v majetku města, 7. pravidelnými hloubkovými kontrolami předcházet systémovému vyvádění peněz z MN Ostrava.

8 Sociální politika - změna č.7 Výrazně posílit kapacitu zařízení, určených k péči o seniory a zdravotně handicapované osoby, zabráníme utváření korupčního prostředí, profitujícího ze svízelné životní situace těch, kteří takovou péči potřebují. 1. nedostatek kapacit pro bydlení s komplexní péči o seniory a zdravotně hendikepované osoby. 1. přeměnou části nevyužitého bytového fondu na byty pro seniory, osamělé a hendikepované osoby; 2. investicemi do výstavby nových zařízení;

9 Školství - změna č.8 Naše školská zařízení, tělocvičny, hřiště, musí sloužit, jako otevřený veřejný prostor dětem, mládeži, veřejnosti a to pokud možno celodenně, ne jako uzamčené, nedobytné tvrze, ležící ladem. 1. velká část školských zařízení leží v odpoledních hodinách ladem, 2. chybí systematická, profesionální péče o školní majetek, 1. prolomit barieru uzavřenosti, 2. zajistit správcovská, placená místa ve školství v oblasti péče o majetek, 3. nabídnutí těchto prostor k využití dětským a neziskovým organizacím, 4. zajistit dotace na platy pro pro rodilé cizince vyučující cizí jazyky, aby každá zákl. škola umožňovala co nejkvalitnější výuku cizích jazyků;

10 Hospodaření města - změna č.9 Městské podniky veřejných služeb budou řídit profesionálové, odborníci, ne dobře placení, nekvalifikovaní političtí dobrodruhové, dosazení do představenstev či dozorčích rad obchodních společností vlastněných městem. 1. do orgánů společností jsou ve zmanipulovaných výběrových řízeních dosazování politikové bez odborné způsobilosti( trafiky ), toliko dle stranických zásluh, bez faktické zodpovědnosti za svá rozhodnutí; 1. převedení obchodních společností na příspěvkové organizace; 2. do řízení městských podniků budou instalováni odborníci, které doporučí výběrová komise složená z odborníku příslušné specializace, kteří bude vybráni losem s působností mimo náš kraj k vyloučení střetu zájmů a klientelismu. 3. detailním informováním veřejnosti o hospodaření městských podniků; 4. zcentralizujeme strukturu dnes existujících městských podniků technických služeb a transformujeme do podoby moderních podniků komunálních služeb, starajících se nejen o čistotu a zeleň veřejných prostranství, ale i o další chybějící služby komerčního charakteru. Současně tak chceme poskytnout zaměstnání lidem bez práce, ať už ve formě veřejně prospěšných prací, (u obtížněji zaměstnavatelných), standardního zaměstnaneckého poměru (u těch co ztratili práci) či ve formě po dobu rozjezdu dočasně fungujících polosoukromých firem, resp. firem s majetkovou účastí obce (u rekvalifikovaných, potencionálně schopných živnostníků, podnikatelů)

11 Dopravní komunikace a koncepce dopravy - změna č.10 Kvalitní komunikace, silnice a chodníky, ne neudržované, neopravované, rozkopané a prašné cesty a chodníky, 1. podfinancovaná oblast opravy a údržby komunikací, 2. pozdní provádění údržby a oprav, 3. chyby v plánování, přípravě zakázek, v zadávací dokumentaci k zakázkám, 4. přejímaní hotových prací při nízké náročnosti ze strany investora. 1. zefektivnění využití prostředků do opravy, údržby a čištění komunikací, případné navýšení, 2. lépe koordinovat, zrychlit práce na komunikacích, 3. včas provádět opravy a údržbu, nenechat věci dojí do fáze velkého poškození, 4. řádně přebírat práci, reklamovat vady; Koncepce dopravy Zlevnění a zlepšení funkce hromadné městské dopravy, navazující na záchytná levná hlídaná parkoviště na výpadovkách z Ostravy. Dostatek parkovacích míst ve všech částech města, ne každodenní popojíždění, hledání kde zaparkovat, vypouštět tím emise a přitom platit za parkovací karty nebo drahé parkovné. 1. neexistence záchytných hlídaných levných parkovišť pro mimostravské v dosahu MHD, 2. nedostatečná kapacita pozemních, podzemních či nadzemních parkovacích míst, 3. špatně nastavený systém parkovacích karet, 4. nedotažený informační systém o volných parkovacích místech, 5. předražené parkovné privátními nájemci stávajících městských parkovišť, 6. neprůhledné hospodaření mamutího dopravního podniku s neujasněnými strategickými záměry, 7. každoroční plošné zvyšování ceny jízdného, 8. neprůhledná vlastnická struktura akcionářů DP- anonymní akcie na majitele; 1. konečně vybudovat hlídaná, levná, záchytná parkoviště při zlevnění MHD, 2. ukončit pronájem současných parkovišť a převést je pod správu města, 3. přepracovat systém parkovacích karet nebo je zrušit, 4. dobudovat informační systém parkování,

12 5. změnit cenovou politiku veřejné hromadné dopravy, 6. přeměnit formu akcií, případně přetransformovat celou strukturu firmy DP z akciové na příspěvkovou organizaci. Posílit orgány DP o odborníky na veřejnou dopravu,

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Souhrnný dokument Prosinec 2003 OBSAH PŘEDMLUVA... 4 1 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA CHRUDIMĚ... 8 1.1 VÝVOJ MĚSTA... 8 1.2 CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 8 1.3 OBYVATELSTVO

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Prosadíme dobře fungující stát

Prosadíme dobře fungující stát Prosadíme dobře fungující stát Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013 Vážení spoluobčané, Úvodní slovo předsedy ČSSD Česká republika má na víc. Může se v

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006

Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Volební program SNK Evropští demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 Česká republika 2010 evropská kvalita a výkonnost 1 Obsah Proč volit SNK Evropští demokraté? 1. Fungující stát rámec pro změnu

Více

Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu

Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu Vize Změna, které můţete věřit Za tím si stojíme. Září 2010 www.praha.zeleni.cz www.praha.cz/praha Strana zelených a Evropští demokraté,

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby

Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby Tři priority 65 Demokratů Jana Kasla pro letošní volby Vážení a milí Pražané, milé voličky a voliči, přátelé, jménem volebního sdružení 65 DEMOKRATŮ JANA KASLA Vám představujeme NAŠE ŘEŠENÍ PRO PRAHU.

Více

Program do zastupitelstva Prahy

Program do zastupitelstva Prahy Program do zastupitelstva Prahy Volební program hnutí ANO pro Prahu je založen na čtyřech pilířích: ekonomickém, sociálním, péči o prostředí a na správě věcí veřejných. Nepopisuje jen problémy, které nás

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat.

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. Město musí vytvářet podmínky pro kvalitní život svých občanů. Řízení veřejné správy v Přerově potřebuje rekonstrukci. Plán

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 Obsah I. Preambule...7 II. III. Priority vlády...7 Program vlády...8 1. Hospodářský rozvoj země...8 1.1 Udržitelný hospodářský

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více