Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013"

Transkript

1 Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013 (v tis Kč) tab. č. 1 Druh příjmů SR UR SK Plnění k Zůstatek UR v % SK- UR D A Ň O V É PŘÍJMY 2 030, , ,87 84,18-321, Správní poplatky 350,00 350,00 387,51 110,72 37, Správní poplatky 350,00 350,00 387,51 110,72 37, Místní poplatky 1 030, , ,16 127,78 286, Poplatek ze psů 780,00 780,00 725,34 92,99-54, Popl.za užívání veřej.prostranství 250,00 250,00 590,82 236,33 340, Ostatní odvody 0,00 650,00 5,20-644, Odvod výtěžku z provoz. VHP 5,20 5,20 N E D A Ň O V É PŘÍJMY 165,00 240,26 270,72 112,68 30, Příjmy z úroků a real.fin.majetku 10,00 10,00 6,60 66,00-3, Příjmy z úroků 10,00 10,00 6,60 66,00-3, Přijaté sankční platby 100,00 100,00 74,08 74,08-25, Sankční platby 100,00 100,00 74,08 74,08-25, Příjmy z vlastní činnosti 0,00 0, Příjmy za poskytované služby 0,00 0, Příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 30,81 30, Pronájmy nebytových prostor 30,81 30, Přijaté vratky transferů 0,00 4,49 4,49 100,00 0, a ostatní příjmy z FV 4,49 4,49 100,00 0, vratky sociálních dávek 0, Ostatní nedaňové příjmy 55,00 125,77 154,74 123,03 28, Příjmy z prodeje DDM 0, Přijaté pojistné náhrady 21,27 25,83 121,44 4, Omylné platby 0, Nekapitál.příspěvky a náhrady 45,00 94,50 115,55 122,28 21, Ostatní nedaňové příjmy 10,00 10,00 13,36 133,60 3,36 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY 0,00 0,00 30,00 30, Příjmy z prodeje ostatního DHM 30,00 30,00 41 NEINVESTIČNÍ DOTACE , , ,75 99,29-214, Účelová dotace ze StR 1 226, ,79 100,00 0, Ostatní dotace ze StR 2 922, , ,09 95,44-214, Dotace z MmÚ , , ,00 100,00 0, Dotace z KúÚK 1 988, ,87 100,00 0,00 42 INVESTIČNÍ DOTACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční dotace MMR,MV ČR 4221 Investiční dotace z MmÚ 41 PŘEVODY z vlastních fondů 5 938, , ,68 98,31-100, VHČ z prodejů - FOR 1 067, ,00 965,84 90,52-101, VHČ z ostatní činnosti 4 858, , ,00 100,00 0, Převod z DÚ 13,00 13,00 13,84 106,46 0,84 P Ř Í J M Y celkem , , ,02 98,51-575,90 V Ý D A J E celkem , , ,92 95, ,89 Saldo příjmů a výdajů 330,00 323, ,10 495, ,99 F I N A N C O V Á N Í 320,00 326, ,10-489, , změna stavu na BÚ 320,00 326, ,10-489, ,99

2 Plnění výdajové části rozpočtu roku 2013 ( v tis. Kč ) tab.č 2 Druh výdajů SR UR SK Plnění k Rozdíl UR v % SK - UR 22 Doprava 1 600, , ,83 95,79-77,97 Údržba městského mobiliáře, PHM 400,00 215,00 138,05 64,21-76,95 Opravy chodníků, schodišť 1 200, , ,78 99,94-1,02 23 Vodní hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Kultura 140,00 140,00 128,30 91,64-11,70 Zajištění občanských obřadů 20,00 20,00 12,38 61,90-7,62 Sdělovací prostředky 100,00 120,00 115,92 96,60-4,08 Obnova hodnot místních památek 20,00 0,00 0,00 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 351,00 412,27 215,86 52,36-196,41 Sportovní zařízení v majetku obce 351,00 412,27 215,86 52,36-196,41 36 Bydlení,komunální služby, ÚR 610,00 660,00 431,98 65,45-228,02 Nebytové hospodářství 20,00 20,00 0,00 0,00-20,00 Veřejné osvětlení-vánoční výzdoba 180,00 180,00 158,36 87,98-21,64 Komunální služby a územní rozvoj 410,00 460,00 273,62 59,48-186,38 37 Ochrana životního prostředí 6 760, , ,47 97,38-179,53 Sběr a svoz komunál. odpadů 200,00 295,00 284,63 96,48-10,37 Ostatní nakládání s odpady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Péče o vzhled obce a zeleň 6 560, , ,84 97,42-169,16 52 Civilní připravenost na KS 0, , ,36 92,29-210,68 Výdaje související s povodní , ,36 92,29-210,68 55 Požární ochrana 247,00 543,33 418,53 77,03-124,80 Běžné výdaje 247,00 543,33 418,53 77,03-124,80 61 Stát.správa,územní samospráva , , ,66 97,08-709,62 Zastupitelstva obcí 2 454, , ,37 96,14-94,63 Činnost místní správy , , ,59 96,28-765,90 - provozní výdaje odborů 3 676, , ,47 90,53-352,02 - mzdové prostředky, vč. OOV 8 109, , ,39 99,19-67,61 - mzdové prostředky VPP, D 3 306, , ,17 94,04-220,83 - povinné pojistné, náhrady 4 044, , ,84 97,27-116,16 - sociální fond 607,00 607,00 597,72 98,47-9,28 61 Volby 1 226, ,70 112,30 150,91 Příspěvky organizacím,stipendium 160,00 160,00 146,06 91,29-13,94 64 Stipendium starosty 10,00 10,00 10,00 100,00 0,00 Příspěvky,dotace, dar organizacím 150,00 150,00 136,06 90,71-13,94 64 Ostatní činnost 0,00 6,89 6,89 100,00 0,00 Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 Vratka do StR dle FV 0,00 6,89 6,89 100,00 0,00 C E L K E M neinvestiční , , ,94 95, ,67 C E L K E M investiční 1 067,00 630,20 529,98 84,10-100,22 C E L K E M výdaje , , ,92 95, ,89 SR+UR SK Název investiční akce - viz. str ,20 529,98 22 Doprava 2212, pol ,20 63,13 1. Chodník u ZS, Hluboká 33, Nš - nájezd pro kočárky 63,20 63,13 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412, pol ,03 466,85 1. Hřiště Neštěmická 1, KB - rozšíření o hrací prvek letadlo 239,50 239,46 2. Dětské hřiště ul. Dubová, sídliště Tři kříže 146,00 145,86 3. Dětský kout Mlýnská, za jeslemi - rozšíření o 3 prvky 81,53 81,53 64 Rezerva investičních výdajů 6409, pol ,97 0,00

3 Vedlejší hospodářská činnost MO za rok 2013 ( v tis. Kč ) tab. č. 5 Ukazatel SP UP SK Plnění k Rozdíl UP v % SK-UP V Ý N O S Y 7 211, , ,40 102,39 172, Nájem pozemků 3 343, , ,59 96,25-125, Nájem - víceúčelové hřiště 30,00 30,00 36,81 122,70 6, Nájem z nebytových prostor 2 853, , ,39 104,36 124, Ostatní služby 180,00 180,00 284,90 158,28 104, Smluvní pokuty, úroky z prodlení 40,00 40,00 18,88 47,20-21, Úroky z účtu VHČ 35,00 35,00 14,76 42,17-20, Jiné ostatní výnosy - vrácené SV 80,00 80,00 131,10 163,88 51, Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 4,22 4,22 Výnosy z prodeje 650,00 650,00 697,75 107,35 47, Prodej pozemků 650,00 650,00 697,75 107,35 47, Prodej bytů, bytových a nebyt.domů 0,00 0,00 0,00 0,00 N Á K L A D Y 3 702, , ,60 104,04 149,60 50 Spotřebované nákupy 80,00 80,00 79,89 99,86-0, Materiál, DDHM 5,00 5,00 7,09 141,80 2, Materiál, DDHM - víceúčelové hřiště 10,00 10,00 4,28 42,80-5, Spotřeba energie 45,00 45,00 43,33 96,29-1, Spotřeba energie - víceúčelové hřiště 20,00 20,00 25,19 125,95 5,19 51 Služby 1 845, , ,07 96,91-56, Opravy a údržba 1 285, , ,52 99,34-8, Opravy a údržba víceúčelového hřiště 2, Ostatní služby 560,00 560,00 509,02 90,90-50,98 nákl.na prodej nemovitostí 40,00 40,00 8,59-31,41 nákl. na prodej bytů nákl. na právní služby 450,00 450,00 445,76 99,06-4,24 ostatní služby, bankovní poplatky 60,00 60,00 39,52 65,87-20,48 ostatní služby - víceúčelové hřiště 10,00 10,00 15,15 151,50 5,15 52 Osobní náklady 1 657, , ,24 99,95-0, Mzdové náklady 1 236, , ,00 100,00 0, Zákonné pojištění (SP+VZP) 421,00 421,00 420,24 99,82-0,76 53 Jiné daně a poplatky 70,00 70,00 46,01 65,73-23,99 Soudní a správní poplatky 70,00 70,00 46,01 65,73-23,99 54 Ostatní náklady 50,00 50,00 37,23 74,46-12,77 Pojištění majetku 50,00 50,00 37,23 74,46-12,77 55 Odpisy, opravné položky 0,00 0,00 244,16 244, Prodany DHM 0, Opravné položky k pohledávkám 91,69 91, Náklady z odepsaných pohledávek 152,47 152,47 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 509, , ,80 100,65 22,80 Celkem odvod a zúčtování s MmÚ 526,00 526,00 563,38 107,11 Z toho: 80% čistého výnosu 500,00 500,00 535,47 107,09 prostředky na daň 26,00 26,00 27,91 107,35 Zisk k zapojení do hlavní činnosti 2 983, , ,42 99,51 Z toho: z prodejů - FOR 125,00 125,00 133,87 107,10 ostatní 2 858, , ,55 99,18 Zapojeno do HČ v roce ,46 z toho: z prodejů - FOR 23,46 ostatní 2 858,00

4 Vedlejší hospodářská činnost-správa BF TOMMI-SEVER, s.r.o. za rok 2013 ( v tis.kč ) tab. č. 6 Ukazatel SP UP SK Plnění Rozdíl UP v % SK-UP V Ý N O S Y , , ,58 99,55-66, nájemné byty , , ,77 99,03-140, úroky z prodlení, penále 200,00 200,00 244,13 122,07 44, úroky z BÚ 25,00 25,00 12,72 50,88-12, ostatní výnosy, plnění pojišťovny 31, ostatní výnosy, hal.vyr. 10,20 N Á K L A D Y , , ,28 78, ,22 50 Spotřebované nákupy 209,50 209,50 208,55 99,55-0, materiál 4,50 4,50 8,54 189,78 4, náklady na energie - neobsazené byty 205,00 205,00 200,01 97,57-4, Opravy a udržování celkem , , ,29 69, , běžné opravy bytů 1 676, , ,55 95,20-80, havarijní opravy 273,00 273,00 139,85 51,23-133, opravy volných bytů 1 030, , ,22 100,02 0, opravy nad rámec běžné údržby 8 786, , ,91 31, , opravy po povodních 2 426, spotřebovaný FO - neprodané b.j , , ,81 77,06-321, DPH reverse charge za 12/ ,04 164, Ostatní služby celkem 912,00 912,00 951,76 104,36 39, odměna správci 542,00 542,00 566,91 104,60 24, ostatní služby, bankovní poplatky 160,00 160,00 157,25 98,28-2, rozúčtování RTN a TUV 210,00 210,00 227,60 108,38 17,60 54 Ostatní náklady celkem 100,00 100,00 83,95 83,95-16, ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0, pojištění domů 100,00 100,00 83,95 83,95-16, Opravné položky k pohled. za byty 610,62 610, Náklady z odepsaných pohledávek 211,11 211,11 Z I S K (+), Z T R Á T A (-) 243,50 243, , , ,80 Použité zkratky : BF - bytový fond SP - schválený plán UP - upravený plán FO - fond oprav (příspěvky na opravu neprodaných b.j. v prodaných domech) RTN - rozdělovač topných nákladů TUV - teplá užitková voda Reverse charge - přenesená daňová povinnpst u stavebních prací vymezených v CZ-CPA (místo dodavatele platí DPH příjemce)

5

6 tab.č. 8 Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2013 v tis. Kč stav přírůstky úbytky v roce 2013 stav poznámky v roce vyřazení fyzickou vyřazení vyřazení převod zařazení do k likvidací prodejem ostatní na MmÚ majetku MO k č. účtu název účtu DDNM 34,20 17,85 16,35 Celkem DNM 34,20 17,85 16, Stavby ,99 529, ,97 1/a Stroje,přístroje,zařízení 2 307,31 0,00 105, ,21 2/a,b Dopravní prostředky 7 321,44 160,00 464, ,32 2/a, b Inventář 267,31 267, DDHM ( Kč ) ,45 285,63 374,53 134, ,91 3/a,b Umělecká díla a předměty 25,91 25, Stavební investice 2 357,76 529,98 270,08 529, ,68 4/a Celkem , ,59 943,75 134,64 0,00 270,08 529, , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Program - kalkulačka advokáta 17,85 Celkem úbytky likvidací 17, * Stavby Hřiště Neštěmická, KB - rozšíření o HP letadlo 239,46 Dětské hřiště ul. Dubová, sídliště Tři Kříže 145,86 Dětský kout Mlýnská, za jeslemi - rozšíření o 3 prvky 81,53 Chodník u ZS, Hluboká 33, Nš - nájezd pro kočárky 63,13 1/a Celkem přírůstky - převod z , Samostatné movité věci a soubory MV Škoda Felicia - dar hasičům 160,00 2/a Celkem přírůstky 160,00 Prodej UV KIA 464,12

7 PC KAYO,klávesnice,monitor, myš podložka 43,00 z let 1999 Výplatní stroj Minipost SARA 62,10 z let /b Celkem úbytky likvidací 569, DDHM pořízeno nákupem - správa 217,09 pořízeno nákupem - OSÚOM 14,24 pořízeno nákupem - hasiči 54,3 3/a Celkem přírůstky 285,63 správa - likvidace 374,53 správa - prodej 134,64 3/b Celkem úbytky likvidací a prodejem 509, Stavební investice 4/a Převedeno na účty , ,98 Přírůstky tab.č. 2 plnění výdajové části Převedeno na MmÚ - Parkoviště V.Oblouku 578/1,KB 270,08 (viz.str. 10 čerpání investičních výdajů) Vyřazení dlouhodobého majetku fyzickou likvidací bylo provedeno za základě vyhotovených likvidačních protokolů projednaných v likvidační komisi v souladu se směrnicí tajemnice č.5/2006 pro vyřazování a likvidaci movitého majetku. použité zkratky: V Ústí nad Labem, dne Vyhotovila: Sazečková použité zkratky: DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek ČTÚ - čistné terénní úpravy DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek TÚ - terénní úpravy DM - drobný majetek VÚ - venkovní úpravy OE - operativní evidence DK - dětský kout MmÚ - Magistrát města Ústí n/lab. DH - dětské hřiště TP - telefonní přístroje DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek DNM - dlouhodobý nehmotný majetek DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek

8 Přehled majetku a závazků MO Neštěmice Tabulka č. 7 dle účetního výkazu "Rozvaha" za MO k v tis. Kč na 2 desetinnná místa Aktiva číslo účtu Název účtu BRUTTO KOREKCE NETTO Stálá aktiva celkem , , ,44 Dlouhodobý nehmotný majetek 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0, Software 0,00 0,00 0, Drobný dlouhod.nehm.majetek 16,35 16,35 0, Ostatní dlouhod.nehm.majetek 0,00 0,00 0, Nedokončený dl.nehm. majetek 0,00 0,00 0, Poskytnuté zálohy na DHNM 0,00 0,00 0,00 Dlouhod.nehmotný maj.celkem 16,35 16,35 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 0,00 0,00 0, Umělecká díla a předměty 25,31 0,00 25, Stavby , , , Samost.mov. věci a soubor mov.věcí 9 486, , , Drobný dlouhod.hmotný majetek , ,80 0, Ostatní dlouhod.hmotný majetek 0,00 0,00 0, Nedokončený dl.hmotný majetek 2 087,68 0, , Poskytnuté zálohy na DHM 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný maj.celkem , , ,44 Dlouhodobý finanční majetek 061 Majetk.účasti v os.s rozhod. vlivem 0,00 0,00 0, Majetk.účasti v os.s podstat.vlivem 0,00 0,00 0, Ostatní dlouh.finanční majetek 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční maj.celkem 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky 462 Poskytnuté návr.fin.výpom.dlouhod. 0,00 0,00 0, Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0, Ostatní dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 Oběžná aktiva , , ,53 Zásoby 70,19 0,00 70, Materiál na skladě 70,19 0,00 70, Zboží na skladě 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 70,19 0,00 70,19 Krátkodobé pohledávky 311 Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy ,26 0, , Pohledávky z hlavní činnosti 3 822, ,24 242, Poskytnuté návr.fin.výpom.krátkod. 0,00 0,00 0, Pohledávky za zaměstnanci 2,50 0,00 2, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Pohledávky za vybr.ústřed.vlád.inst. 0,00 0,00 0, dotace Volba prezidenta Pohledávky za vybr.míst..vlád.inst. 221,19 0,00 221, Krátkodobé poskyt.zálohy na transfery 0,00 0,00 0, Náklady příštích období 0,00 0,00 0, Příjmy příštích období 0,00 0,00 0, Úřad práce -VPP za 12/2013 Dohadné účty aktivní 279,47 0,00 279, odvod z prodeje na MmÚ Ostatní krátkodobé pohledávky 563,38 0,00 563,38 Krátkodob.pohledávky celkem , , ,77

9 Krátkodobý finanční majetek 231 Základní běžný účet 1 918,02 0, , Běžné účty peněžních fondů 9,59 0,00 9, Běžný účet 6 948,25 0, , Jiné běžné účty 5 526,48 0, , Ceniny 89,23 0,00 89,23 Krátkodob.finanční majetek celkem ,57 0, ,57 AKTIVA CELKEM , , ,97 Pasiva číslo účtu Název účtu Vlastní kapitál ,92 Jmění úč. jednotky a upravující položky 401 Jmění účetní jednotky , Dotace na pořízení dlouhod.majetku 0, Oceňovací rozdíly při změně metody ,80 Jmění účetní jednotky celkem ,63 Fondy účetní jednotky 419 Ostatní fondy 9,60 Finanční účetní jednotky celkem 9,60 Výsledek hospodaření 493 Výsledek hospodař.běž.úč.období , Výsl.hospodař.ve schval.řízení 0, Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta min.let ,54 Výsledek hospodaření celkem 8 774,69 Cizí zdroje ,05 Dlouhodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 0, vratný příspěvek (právo nájmu) Ostatní dlouhodobé závazky 804,10 Dlouhodobé závazky celkem 804,10 Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 1 251, Krátkodobé přijaté zálohy , Závazky z dělené správya kaucí 0, Zaměstnanci 208, Jiné závazky vůči zaměstnancům 790,75 P336 Zúčtování s intitucemi SZ a ZP 536,05 P342 Jiné přímé daně 83,05 P343 Daň z přidané hodnoty 0,00 P345 Jiné daně a poplatky 0, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 340, Výdaje příštích období 0, Výnosy příštích období 0, nevyúčtované energie Dohadné účty pasivní 646, kauce byty,prodeje,nesvéprávní Ostatní krátkodobé závazky 4 156,63 Krátkodobé závazky celkem ,95 PASIVA CELKEM ,97

10 Podrozvahové účty - jiný DDHM, ostatní majetek a pohledávky Č.účtu Název účtu k DDHM v operativní evidenci 192, Cizí DHM (nájem,výpůjčky,atd.) 177, Vyřazené pohledávky - místní popl , DPZ z poskytnutých zástav , DPZ ze soudních sporů, správ.říz , DPZ ostatní -624,36 Podrozvaha celkem ,82 DPZ - douhodobě podmíněné závazky Zpracovala: Sazečková V Ústí nad Labem dne

11 Rozpočtová opatření r tab. č. 3 Číslo RO usnesení Kč v tis. Úsek Text Použité finanční prostředky UZ 1/ , Místní správa přerozdělení schváleného přídělu SF /13-607,00 dle použití na jednotlivé PPR 19 2/ , Volby na financování voleb prezidenta v roce účelová neinvestiční dotace ze StR / / , Místní správa na částečné financování akce 4121 účelová neinvestiční dotace z MmÚ /13 "Hurá prázdniny" - červen / , Ostatní záležitosti PK Chodník u ZS Hluboká 33,vybudování nájezdu přerozdělení SR neinvestičních /13-63, Doprava snížení položky opravy a údržba chodníků výdajů na výdaje investiční 5/ , Komunální služby a ÚR navýšení SR-nákup sáčků na psí exkrementy /13 40, Sportovní zařízení posílení SR na opravy a údržbu DH a sportovišť přerozdělení SR neinvestičních -90, Doprava sníženi SR na opravu a nákup materiálu UV KIA výdajů 6/2013 6, Finanční vypořádání 2012 odvod nevyčerpaných účelových prostředků financování Z/227/13 7/ , Místní správa přerozdělení mzdových výdajů a odvodů přerozdělení SR neinvestičních /13-268,00 úředníků a zaměstnanců VPP výdajů 8,9/ , Sportovní zařízení Hřiště Neštěmická 1,KB - rozšíření o HP zapojení schválení investiční rezervy /13-239, Ostatní činnost letadlo, rezerva investičních výdajů na realizaci akce / , Sportovní zařízení posílení SR na opravy a údržbu DH a sportovišť 2322 zapojení přijaté pojistné náhrady /13 za zcizenou skluzavku 11/ , Civilní připravenost na KRS peněžité dary hasičům za pomoc při povodni 2324 zapojení přijatých náhrad vytvořených /13 nad rámec SR 12/2013 4, Místní správa posílení SR výdajů na pohoštění 2226 zapojení přijaté vratky dle FV /13 roku / , , 5299 Civilní připravenost na prvotní náklady spojené s povodní účelová neinvestiční dotace z KúÚk /13 na KRS / , Sportovní zařízení Dětské hřiště Dubová,Tři Kříže, Nš zapojení schválení investiční rezervy /13-146, Ostatní činnost rezerva investičních výdajů na realizaci akce / , Doprava posílení SR oprav a údržby chodníků přerozdělení SR investičních /13-500, Doprava snížení SR DVOJDOMÍ-PŘÍJEZD.KOMUNIK.,KB výdajů na výdaje neinvestiční / , Sběr a svoz KO posílení SR - odvoz kontejnerů přerozdělení SR neinvestičních /13-50, Doprava sníženi SR výdajů vozu KIA a čištění. kanál.vpustí výdajů 17/ , Sportovní zařízení Dětský kout Mlýnská,za jeslemi- rozšíření zapojení schválení investiční rezervy /13-81, Ostatní činnost o 3 HP - rezerva investičních výdajů na realizaci akce / , Sdělovací prostředky Obvodní zpravodaj přerozdělení SR neinvestičních /13-20, Obnova míst.památek opravy kapliček,pamětních desek (nečerpáno) výdajů 19/ , Volby na financování voleb do PS Parlamentu ČR 4111 účelová neinvestiční dotace ze StR /

12 20/ , Místní správa na platy a odvody zaměstnanců VPP 4116 účelová neinvestiční dotace ze StR /13 (navýšení počtu-likvidace následků povodně) / , Sběr a svoz KO posílení SR - odvoz kontejnerů přerozdělení SR neinvestičních /13-45, Doprava sníženi SR výdajů vozu KIA a FIAT DUCATO výdajů 22/2013 6, Požární ochrana nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK /13 zásahy a školení pro členy JSDH Mojžíř / , Civilní připravenost na KRS nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK /13 prvodní náklady (JSDH) doplnění a opr. požární techniky,refundace dle usn.vlády k povodním / , , 5299 Civilní připravenost na prvotní náklady spojené s povodní účelová neinvestiční dotace z KúÚk /13 na KRS (snížení dle konečného vyúčtování dotace) / , Ostatní správa v oblasti příspěvky občanům na opravy bytů po 4116 účelová neinvestiční dotace ze StR /13 HO pro KRS povodni 2013 program "Podpora bydlení" / , Požární ochrana nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK /13 doplnění a opr. požární techniky - JSDH dle usn.vlády k povodním Celkem 5 133, ,00 Schválené rozpočtové výdaje na rok 2013 ZMO dne usn. č.z/209/ ,81 Upravené rozpočtové výdaje roku 2013 Použité zkratky: KS, UR komunální služby, územní rozvoj MO městský obvod HP,DH hrací prvek, dětská hřiště OKT odbor kancelář tajemníka KO komunální odpad OSÚOM odbor správy a údržby obecního majetku IV, NEIV investiční, neinvestiční výdaje KS, UR komunální služby, územní rozvoj HO hospodářská opatření VHĆ, VH, vedlejší hospodářská činnost, výsledek hospodaření IV investiční výdaje FV finanční vypořádání NEIV neinvestiční výdaje PK pozemní komunikace KRS krizové stavy

13

14

15 Městský obvod Neštěmice tab. č. 4 Čerpání účelových prostředků v roce 2013 v Kč Účel poskytnutí UZ UR Poukázáno Čerpáno Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zdroj číslo rozpočtového opatření v roce 2013 v roce 2013 v roce Položka Dotace na volbu prezidenta , , ,60 0, , ,60 StR Ro.č. RO4/13/ Dotace na částečnou úhradu nákladů akce bez , , ,00 0,00 0,00 0,00 MmÚ "Hurá prázdniny" - Ro.č. RO4/13/ Dotace na úhradu nákladů souvisejících s povodní , , ,88 0,00 0,00 0,00 KúÚK Ro č. RO4/13/0013 a RO4/13/ Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR , , ,37 0, , ,63 StR Ro.č. RO4/13/ Dotace na odbornou přípravu, uskuteč. zásahy a , , ,00 0,00 0,00 0,00 KúÚK vybavení pro členy JSDH Mojžíř - Ro.č.RO4/13/ Dotace na činnost a zásahy JSDH pří povodni 2013, , , ,00 0, , ,00 KúÚK na pořízení a obnovu požární techniky, náhrada za 4122 ušlý příjem hasičů - Ro.č. RO4/13/0023 Dotace na činnost a zásahy JSDH pří povodni 2013, , , ,00 0, , ,00 KúÚK na pořízení a obnovu požární techniky, náhrada za 4122 ušlý příjem hasičů - Ro.č. RO4/13/0026 Dotace na opravy bytů "Podpora bydlení , , ,00 0, , ,00 StR krizový stav" (povodně 2013) - Ro č. RO4/13/ Celkem neinvestiční dotace dle UR , , ,85 0, , ,03 Celkem nevyčerpané účelové prostředky k vrácení ,63

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 4. 6. 2013 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 06.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem ÚO byla zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více