Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období 2004 2008 ve Zlínském kraji za rok 2005"

Transkript

1 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji za rok 2005 Úvod 1. Personální zajištění integrace romských komunit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností: 2. Terénní sociální práce ve vyloučených komunitách na obcích a NNO 3. Zaměstnanost 4. Bytová situace 5. Školství 6. Charakteristika a problémy soužití 7. Lichva a kriminalita 8. Zdravotní péče 9. Programy malého rozsahu na integraci romské komunity z rozpočtu Zlínského kraje Leden

2 Úvod Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji byla schválena ZZK č.usn. 696/Z25/04. Materiál vychází z vládní Koncepce integrace romské komunity. Vláda přistupuje k řešení romských záležitostí ze tří pohledů z perspektivy lidských práv, z perspektivy národnostní a z širší perspektivy sociokulturní. Tyto přístupy nejsou v rozporu, nýbrž se vzájemně doplňují. Redukce romské problematiky na kterýkoli z nich by byla nežádoucím zkreslením. Vyváženému pojetí, které bere v úvahu všechna tři hlediska, odpovídá i struktura poradních orgánů vlády. První z těchto perspektiv vyplývá z nutnosti zajistit, aby všichni občané České republiky, tedy i Romové, mohli v plné míře a bez jakékoli diskriminace užívat všech individuálních práv zaručených jim Ústavou, Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, jimiž je Česká republika vázána a také právem Evropské unie. Z hlediska lidských práv se romskou problematikou zabývá Rada vlády ČR pro lidská práva. Druhá perspektiva, národnostní, se opírá o specifická práva příslušníků národnostních menšin, jak jsou definována v Hlavě III. Listiny základních práv a svobod, Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin, a to včetně práv kolektivních. Tato specifická práva jsou konkrétně upravena zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Třetí perspektiva, sociokulturní, vychází z širšího pojetí romské komunity obsaženého v důvodové zprávě k usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686 ke Zprávě o situaci romské komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě. O tuto perspektivu se opírá činnost třetího z poradních orgánů vlády, Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Koncepce Zlínského kraje má napomoci plnohodnotnému začlenění Romů do společnosti při zachování většiny kulturních specifik a odlišností, které je charakterizují a které si přejí zachovat, pokud tyto odlišnosti nejsou v rozporu se zákony České republiky. Jako dílčí cíle byly vytýčeny tyto priority: - snížení nezaměstnanosti u romské komunity - zlepšení bytové situace a tím předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách - odstranění handicapu ve vzdělání a kvalifikaci - vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků - snížení kriminality u romské komunity a zajištění bezpečnosti příslušníků romské komunity - zlepšení zdravotní situace v romské komunitě Integrace příslušníků romských komunit se stala součástí právního řádu České republiky a dotýká se činnosti samospráv, tj. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 8 Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti a činnosti krajů zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, 7 Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti 2

3 1. Personální zajištění integrace romských komunit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností : Obec Zlín agendu zajišťuje Marie Semelová Otrokovice Ing. Alena Havlíková Vsetín Gabriela Běťáková Uherské kontaktní Hradiště osobu neuvedli Uherský Mgr. Lenka Brod Šupková Staré Město Irena funkce telefon sociálně právní ochrany dětí dávek a služeb terénní pracovnice sociál. věcí Čechalová sociál. věcí Kroměříž Libor Jarmar sociálně právní ochrany dětí Valašské Klobouky Ludmila Cmajdálková Holešov Ludmila Trhliková Vizovice Mgr. Alena Tomšů Rožnov pod Roman Radhoštěm Krystyník Valašské Ing. Miroslav Meziříčí Ildža Luhačovice kontaktní osobu neuvedli Bystřice pod Hostýnem kontaktní osobu neuvedli ved. Odd. sociál. věcí Odbor sociál. věcí sociál.věcí Odd. sociál. věcí ved. Odd. sociál.prevence v současné době řeší radní ZK zodpovědný za danou problematiku Obce s rozšířenou působností pověřily výkonem zajišťování práv národnostních menšin vedoucí Oddělení sociální péče, kteří mají částečným úvazkem vykonávat funkci romského poradce. Taková kumulace funkce není vhodná a neumožňuje zaměstnanci, aby se mohl této profesi zodpovědně věnovat. Není prostor k návštěvě rodin Romů a zjišťování jejich problémů. 3

4 2. Terénní sociální práce na obcích a NNO v romských komunitách. Od r mají obce a NNO možnost se ucházet o dotace na terénní sociální práci v romských komunitách u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Této možnosti v r využily města: Vsetín tři pracovníci částka 480 tis. Kč, Uherský Brod jeden pracovník do října 2005 (odešel na vlastní žádost), částka 147 tis. Kč Staré Město jedna pracovnice částka ,- Kč Město Kroměříž o dotaci nepožádalo, ač se v regionu jeví potřeba terénní sociální práce. Zaměstnávání romských terénních sociálních pracovníků na obcích umožňuje větší provázanost s jednotlivými odděleními a možnost účinně řešit sociální problémy (dávky, sociálně právní ochrana dětí apod.). Terénní pracovnici v Kroměříži zaměstnávala do 9. září 2005 Oblastní charita Kroměříž. Na tuto pracovnici poskytl finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč Zlínský kraj. - doporučení obcím využívat možnosti dotací na terénní sociální práci v romské komunitě u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity nebo u Zlínského kraje. - NNO zabývající se integrací romské komunity do společnosti připomenout možnost žádosti o dotaci na terénní práci v romské komunitě v těch obcích, které nemají zájem na zřízení takového pracovního místa (Holešov, Uherské Hradiště, Zlín) u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity nebo Zlínského kraje. 3. Zaměstnanost Nezaměstnanost Romů je poměrně vysoká. Pohybuje se kolem 90%. V poslední době se však pomalu daří některé jednotlivce motivovat k hledání práce, nástupu a vytrvání v ní. Nejvíce se v tomto směru dařilo městu Vsetínu, kde se podařilo zaměstnat 25 romských občanů ve spolupráci města Vsetína, Technických služeb a Úřadu práce ve Vsetíně. Městský úřad Vsetín zaměstnal dva romské občany, Diakonice ČCE Vsetín dva romské občany, Charita Vsetín dva romské občany, Speciální školy Vsetín pět asistentů pedagoga a Slévárna Vsetín tři pracovníky. Zlínský kraj v červenci 2005 pořádal kulatý stůl se zástupci Romů ze Zlínského kraje, kde se jednalo o možnostech spolupráce a komunikace mezi Romy a vedením Zlínského kraje. Na základě tohoto setkání se vyvinula spolupráce mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a romskými podnikateli, kterým byly přiděleny pracovní zakázky, při nichž bylo údajně zaměstnáno 37 romských pracovníků. Zakázky v rámci podpory zaměstnanosti romských občanů zadané SÚS s.r.o. v letošním roce byly provedeny v celkovém objemu 900 tis. Kč. Je veliká škoda, že zaměstnání romských pracovníků na těchto zakázkách nijak nezaznamenali na sociálním odboru ani na úřadech práce. Ze zprávy ŘSZK se nedá vyčíst z jakého města a kolik pracovníků bylo zaměstnáno. - města by se měla chovat po vzoru města Vsetína a zvýšit zaměstnanost u Romů formou vzájemné spolupráce mezi ÚP a městem - podpora vytváření lokálních programů spolupráce mezi pracovníky pracovně profesního poradenství a vedení pracovní kariéry v organizacích služeb zaměstnanosti (úřady práce, specializované nestátní neziskové organizace), romskými poradci a terénními pracovníky - ověřit, zda lidé, kteří získali práci na základě zakázky Zlínského kraje jsou skutečně romští občané s trvalým pobytem ve Zlínském kraji 4

5 - v případě, že se ukáže, že tomu tak není nebo se skutečnosti nepodaří ověřit, zajistit v budoucích zakázkách podmínky smluvně 4. Bytová situace Ve Zlínském kraji v oblasti bydlení ke zlepšení situace příslušníků romské menšiny nedochází. Naopak lze konstatovat, že stávající problémy se i nadále stupňují. Zlínský kraj se nejvíce v roce 2005 věnoval bytové situaci Romů v obci Bezměrova a městu Vsetínu. V obci Bezměrov bydlí 23 Romů v domku o velikosti 1 + 2, který je ve značném stádiu devastace. Nemovitost vlastní matka nájemníků, která bydlí v Holešově. Bydlení je nevyhovující, neodpovídá základním sociálním ani hygienickým podmínkám. Devastace je způsobena mimo jiné značnou kumulací romského obyvatelstva, které se skládá převážně z žen a dětí. Na nemovitost byl vydán demoliční výměr v r Dodnes domek stojí a ohrožuje životy nájemníků i občanů obce. Věkové složení je od 1 roku do 56 let. Nikdo z obyvatel domu nepracuje. Vzhledem k tomu, že obyvatelé domku se několikrát písemně obrátili o pomoc na Krajský úřad, byla zahájena jednání se starostou i zastupiteli obce. Jednání za kraj se zúčastnil radní PhDr. Zdeněk Szpak, který nabídl představitelům obce finanční pomoc při koupi jiné nemovitosti pro tyto občany. Zastupitelé toto vstřícné gesto ze strany kraje prozatím odmítli. Nabídka pomoci ze strany KÚ stále trvá. Ve Vsetíně je bytová situace romských obyvatel nadále největším problémem. Společné bydlení většího počtu (cca 300) Romů v jednom domě sebou nese řadu negativních jevů, které se neřešením ještě více rozvíjejí a prohlubují (dluhy na nájemném a službách, kriminalita, nepořádek kolem domu, lichva apod.). Romové těžce nesou případný vznik nových lokalit, ve kterých by měli bydlet opět jenom Romové. Se starostou města Vsetína bylo několikrát ze strany kraje a krajského úřadu vedeno jednání o této problematice za účasti představitelů Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Po vzájemných jednáních se snad situace v oblasti bydlení začne řešit v souladu s koncepcí. Za účelem integrace romské komunity vznikla pracovní skupina pro spolupráci s Romy, ve které je členem za KÚ krajská koordinátorka pro romskou problematiku. Tato skupina se schází 1 x za měsíc a snaží se pomáhat při integraci Romů do společnosti. Města Otrokovice a Kroměříž jsou vzorem pro ostatní obce a města v řešení této oblasti. Postavila bydlení pro osoby s omezenými příjmy. O finanční prostředky zažádala z Podpory výstavby nájemních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení pro osoby s omezenými příjmy. Bydlení zde dostali i romští občané. V ostatních obcích Zlínského kraje se potýkají Romové především s dluhy na nájemném a službách, nízkou vzdělaností, nevyhovujícím bydlením a vysokou nezaměstnaností. - Vytvoření systému sociálního bydlení v obcích a městech pro řešení uvedených problémů je jednou z nezbytných podmínek. Je nutné obsahově vymezit a stanovit kdo a za jakých podmínek má na sociální bydlení nárok. Program podporovaného bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj představuje pouze dílčí řešení. Jeho realizace je zcela závislá na aktivním přístupu obcí, což vyžaduje širou politickou shodu a podporu. Jako vzor může posloužit město Otrokovice. - Vznik a nárůst dluhů na nájemném, které jsou často důvodem pro vystěhovávání romských rodin, lze předcházet také využíváním tzv. institutu zvláštního příjemce 5

6 dávek, kdy je rodinám strháváno nájemné přímo z dávek sociální péče. Dále by měla být využívána terénní sociální práce, která by mimo jiné kontrolovala splátkové kalendáře, aby sankce nevedly k dalšímu vyloučení a sociálnímu propadu romských rodin. - Využívat možnost oddlužení bydlení v majetku města či obce. Jednou z cest je vyhlášení amnestie z úhrady penále k dlužné částce na nájemném. 5. Školství Ve srovnání s ostatním obyvatelstvem dosahují Romové v Evropě výrazně nižšího vzdělání, zastoupení jedinců se středoškolským a zejména vysokoškolským vzděláním je mizivé. Za hlavní příčiny nízké vzdělanostní úrovně a kvalifikace Romů jsou považovány: podceňování vzdělání a kvalifikace nedostatečná znalost jazyka majority při nástupu do školy malá adaptace na pravidelnou činnost spojenou se školní docházkou horší podmínky ke studium v mnohočetných rodinách v kombinaci se špatnou bytovou situací (přeplněné byty) Zvyšování vzdělanostní úrovně Romů je dlouhodobý proces, který však vyžaduje nejen úsilí ze strany majoritní společnosti, ale i Romů. Jednotlivá současná opatření jsou orientována na jednoduchá a časově méně náročná řešení, jako je např. podpora romských žáků na středních školách (poskytovatelem je MŠMT), která částečně ovlivní momentální situaci konkrétní rodiny, bývá však často i předmětem kritiky zejména ze strany pedagogů. Ve Zlínském kraji bylo z MŠMT v roce 2005 podpořeno 46 romských dětí ve výši ,- Kč. Jako nejdůležitější se jeví zřízení funkce asistenta pedagoga na základních školách. Jejich práce přispívá ke snižování absence školní docházky dětí a žáků, zlepšuje komunikaci mezi učiteli a rodiči dětí a žáků a přispívá ke zvyšování školní úspěšnosti znevýhodněné cílové skupiny. Vzhledem k pozitivním výsledkům výše zmíněných opatření je zřizování přípravných tříd a funkce asistenta pedagoga zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, jsou asistenti pedagoga zařazeni mezi pedagogické pracovníky ( 2 odst. 2 zákona) a stanoveny podmínky jejich kvalifikace ( 20 zákona). Přípravné třídy pro převážně romské děti jsou zřízeny ve Speciální škole Vsetín a ve Zvláštní škole Rožnov pod Radhoštěm. Ve Zlínském kraji je funkce asistenta pedagoga zřízena na školách: Speciální školy Vsetín 6 asistentů pedagoga (1 asistent placen z Odboru Kancelář hejtmana částkou ,- Kč, 5 pracovníků financováno Radou vlády pro záležitosti romské komunity a dofinancováni Odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚZK), 90% dětí subjektu Speciální školy Vsetín je zastoupeno žáky romské komunity. Speciální školy Uherské Hradiště 1 asistent pedagoga Zvláštní škola Rožnov pod Radhoštěm 1 asistent pedagoga Zvláštní škola Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s ÚP zaměstnávala mimo jiné z řad romské menšiny také osobní asistentku u těžce postižených dětí. Základní škola Staré Město pracuje romská asistentka třikrát týdně v rozsahu dvou vyučovacích hodin. 6

7 uspořádal ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity v květnu 2005 seminář Historie Romů ČR, kdy přednášejícím byl Mgr. Viktor Sekyt pracovník Rady vlády ČR a v listopadu 2005 seminář Romské děti v české škole, přednášející Mgr. Iveta Němečková pracovnice MŠMT. - možnost zřídit v mateřské škole v posledním roce před zahájením povinné školní docházky funkci asistenta pedagoga, pokud jsou ve třídě děti se speciálními vzdělávacími potřebami, - případné zřizování přípravných tříd základními školami se souhlasem krajského úřadu pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. - významné je i zavedení bezplatného vzdělávání v posledním roce mateřské školy, které by mohlo mít vliv na motivaci romských rodičů v rozhodování o zajištění předškolní přípravy dítěte - zřídit funkci asistenta pedagoga na základní škole v Kroměříži a základní škole v Holešově (na podnět seminářů pořádaných KÚ si obě základní školy zažádaly o příspěvek na asistenta pedagoga) - příprava učitelů (minimum znalostí o romské komunitě, romské kultuře a o zvláštnostech komunikace s romskými rodiči). 6. Charakteristika a problémy soužití Soužití Romů a ostatních obyvatel je velkou částí veřejnosti vnímáno jako problematické. Praktické zkušenosti a výsledky průzkumů veřejného mínění dokládají, že značná část české veřejnosti vnímá Romy paušálně jako skupinu osob se zvýšeným sklonem ke kriminální činnosti, s nezájmem o legální práci, neschopných běžného stylu bydlení a soužití. Odbor Kancelář hejtmana přispěla ze své kapitoly v rámci podprogramu malého rozsahu MR02-05 na integraci romské komunity: o.s. Cyrillos Vsetín, které zrealizovalo projekt United Colours ofsetín 05 aneb Kampaň proti rasismu částkou ,- Kč. Projekt trval 4 měsíce a probíhal formou besed na ZŠ, SŠ a OU, s Romy, workschopy na téma rasismus, setkání s Romy o Romech a pravidelným sportováním ve městě Vsedtíně. fotografovi Robertu Goláňovi, který realizoval výstavu fotografií, které mapovaly současnou situaci v romských komunitách, což mělo vyvolat diskusi o problémech soužití majoritní a minoritní skupiny částkou ,- Kč, výstava se konala od do ve Vsetíně. Sdružení dětí a mládeže Romů ČR na projekt Romano gav-romská vesnice a Zapomenutá a současná romská řemesla, která probíhala v červnu 2005 v prostorách Krajského úřadu Zlínského kraje částkou ,- Kč a v říjnu 2005 na projekt Genocida Romů ČR částkou ,- Kč, která se konala na Univerzitě T. Bati ve Zlíně za účasti ochránce lidských práv Mgr.Svatopluka Karáska. 7. Lichva a kriminalita Lichva mezi Romy se rozmáhá nejvíce na Vsetínsku. Ačkoli 25% úrok není ve srovnání s jinými případy z ČR nijak velký, skutečnost, že lichvou trpí až ¾ romských obyvatel způsobuje nemožnost vyžít ze sociálních dávek. Při vymáhání úroků není zatím používáno násilí. Klienti splácející úroky nejsou schopni řešit své základní povinnosti (placení nájemného a služeb spojených s bydlením, dostatečná péče o děti atd.), čímž se z nich stávají dlužníci. 7

8 - intenzivní spolupráce s PČR, městskou policií, terénními pracovníky, romskými poradci především v oblasti preventivního působení - přijetí strážníka romské z komunity (ZK předal nabídku Speciálního rekvalifikačního kurzu pro strážníky romské komunity a národnostních menšin od vzdělávacího institutu POLIS na všechny obce s rozšířenou působností ve Zlínském kraji. Rekvalifikační řízení neslo veškeré náklady rekvalifikace včetně zkoušek na získání zbrojního průkazu, zkoušek pro řízení vozidla s právem přednostní jízdy. Pro obce byla tato nabídka zcela zdarma. Dne 26. října 2005 krajský úřad písemně obeslal všechny obce s rozšířenou působností ve Zlínském kraji s touto nabídkou. Zájemci se mohli do 15. listopadu přihlásit do nabízeného projektu. K dnešnímu dni odpověděly pouze dvě obce, že nemají zájem). 8. Zdravotní péče Odborníci, zabývající se studiem zdravotních problému populace na světové i Evropské úrovni, poukazují na přetrvávající rozdíly v ukazatelích zdravotního stavu mezi jednotlivými sociálními vrstvami a sociálními skupinami, a to i pres zvyšující se životní úroveň a ekonomickou prosperitu jednotlivých zemí. V oblasti zdravotní politiky patří úsilí o redukci sociálních rozdílu ve zdraví k prioritám, které jsou mezi prvními cíli programu WHO Zdraví pro 21. století. Od státu, které se k plnění tohoto programu přihlásily, se očekává, že budou systematicky monitorovat socioekonomické diference ve zdravotním stavu různých sociálních skupin obyvatelstva, identifikovat rizikové faktory a příčiny zjištěných rozdílu a hledat možnosti intervence, které by zabránily předčasným úmrtím a nemocnosti u těch skupin obyvatelstva, jejichž zdravotní stav je ovlivňován nižší socioekonomickou úrovní a s ní spojenou nižší vzdělaností, která je hlavním důsledkem méně příznivého, rizikového životního stylu. Této problematice věnovalo pozornost i Ministerstvo zdravotnictví České republiky. V rámci grantových projektu Ministerstva zdravotnictví byla v létech prováděna Studie zdravotního stavu romské populace, která upozornila na některé specifické zdravotní problémy, které mohou mít souvislost s životním stylem, se vztahem k vlastnímu zdraví jako hodnotě i se sociálním postavením a stupněm vzdělání. Součástí studie bylo šetření v komunitách a šetření mezi zdravotnickými pracovníky, především praktickými lékaři pro dospělé, praktickými lékaři pro děti a dorost a pracovníky dětských oddělení nemocnic, kteří se dle svých vlastních zkušeností vyjadřovali k problémům zdraví romské populace. Z šetření vyplynul závěr, že v dostupnosti zdravotní péče a kvalitě při jejím poskytování romským občanům a občanům většinové populace není rozdíl, ale že je nutné věnovat zvýšenou pozornost primární i sekundární prevenci, zejména očkování a životosprávě dětí. Na základě těchto výsledků vzniklo usnesení vlády ČR ze dne 23. února 2005 č. 219 k návrhu na pomoc romské komunitě prostřednictvím zdravotně sociálních pracovníků. V celé ČR má působit jen 20 zdravotně sociálních pracovníků. Dostalo se pouze na 7 krajů. Zlínský kraj patřil mezi sedm krajů, které uspěly ve výběru zdravotních sociálních pracovníků a získal tak dva pracovní místa, jedno pro město Vsetín, kde jsou zdravotní problémy a infekční choroby častým jevem (žloutenka, vši aj.) a druhé pro město Kroměříž, kde mají praktičtí lékaři špatné zkušenosti s romskými pacienty. Na Krajském úřadě se dne konal kulatý stůl týkající se zřízení zdravotně sociálních pracovníků, kterého se mimo jiné zúčastnili i praktičtí lékaři ze Vsetína a Kroměříže. 8

9 Výběrové řízení na tuto funkci se konalo na Krajské úřadě. Přihlásilo se 15 uchazečů z nich byli 2 uchazeči vybráni. Tito by měli během měsíce ledna 2006 začít pracovat ve zmíněných městech. Nositelem tohoto projektu Zdravotně sociální pracovník ve vyloučených lokalitách SASTIPEN ČR je Drom, romské středisko v Brně a projekt je financován z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu. Projekt je dvouletý s celorepublikovou působností. - větší míra začlenění NNO do osvětové činnosti mezi romskými občany 9. Programy malého rozsahu na integraci romské komunity z rozpočtu Zlínského kraje V roce 2005 Odbor Kanceláře hejtmana vyhlásil podprogram na integraci ve výši ,- Kč. Do podprogramu se přihlásilo 9 NNO a 1 fyzická osoba. Projekty byly podány v celkové výši ,- Kč. Výběrová komise schválila k podpoření 8 projektů ve výši ,- Kč. RZK se dodatečně rozhodla podpořit ještě dva projekty NNO ve výši ,- Kč. Podpořené projekty: 1. Speciální školy Vsetín Využití kulturních a uměleckých činností k utváření pozitivních vlastností osobnosti u romských dětí v souvislosti s jejich výchovnými a vzdělávacími potřebami ,- Kč 2. Speciální školy Vsetín Sport prevence kriminality a využití volného času pro zdravý a kvalitní život ,- Kč 3. Sdružení dětí a mládeže ČR ve Zlíně Tři pohledy romano gav-romské vesnice ,- Kč 4. Oblastní charita Kroměříž Terénní práce v romské komunitě ,- Kč 5. Oblastní charita Kroměříž Komunitní centrum-volnočasové aktivity ,- Kč 6. o.s. Cyrillos Vsetín Kampaň proti rasismu ,- Kč 7. Charita Zlín Romský horizont ,- Kč 8. Robert Goláň Vsetín Romské cesty-výstava fotografií ,- Kč 9. Diakonie ČCE Vsetín Doplňkové vzdělávání romských maminek s malými dětmi ,- Kč 10. Charita Vsetín Vzdělávací a volnočasové aktivity pro romské děti ,- Kč Komise pro národnostní menšiny, etnické skupiny a integraci romské komunity ve Zlínském kraji se sešla v roce 2005 při projednávání: kdy byla seznámena s výsledky dotace Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity obcím na terénní práci ve ZK a odhlasování vyhlášení podprogramu malého rozsahu na integraci romské komunity ve výši 650 tis. Kč z rozpočtu ZK kdy doporučila RZK vyhlášení podprogramu MR02-06 na integraci romské komunity ve ZK a byla seznámena s novou profesí ve ZK zdravotně sociální pomocník. Podklady pro tuto zprávu za rok 2005 dodali romští poradci obcí, terénní pracovníci a NNO. Zpracoval Jiřina Bradová, koordinátor pro národnostní menšiny a romskou problematiku Zlín, leden

ZLÍNSKÝ KRAJ Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji za rok 2006

ZLÍNSKÝ KRAJ Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji za rok 2006 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období 2004 2008 ve Zlínském kraji za rok 2006 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romských komunit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností:

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Tel.: 950 175 415 724 034 416 Zlín, 9.9.2013 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013 Vývoj nezaměstnanosti v

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov.

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Bystřice p. Hostýnem Valašské Meziříčí Rožnov p. Radhoštěm Holešov

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2012 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji za rok 2007

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji za rok 2007 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období 2004 2008 ve Zlínském kraji za rok 2007 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romských komunit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje Mgr. Kamila Lišková Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti neboli Gabalova analýza

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Zkušenosti s realizací projektu OP VK

Zkušenosti s realizací projektu OP VK Zkušenosti s realizací projektu OP VK Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově CZ.1.07/1.2.00/47.0004 Praha 12.5.2015 Představení realizátora Krnov cca 25 000 obyvatel, 10% nezaměstnanost 4 ZŠ

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 11. května 2016 č k Revizi úkolů vyplývajících z usnesení vlády, týkajících se integrace romské menšiny

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 11. května 2016 č k Revizi úkolů vyplývajících z usnesení vlády, týkajících se integrace romské menšiny USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. května 2016 č. 416 k Revizi úkolů vyplývajících z usnesení vlády, týkajících se integrace romské menšiny Vláda I. bere na vědomí Revizi úkolů vyplývajících z usnesení

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Sociáln. ené lokality v Ústeck. Krajský úřad. Ústeck 22. dubna 2010

Sociáln. ené lokality v Ústeck. Krajský úřad. Ústeck 22. dubna 2010 Sociáln lně vyloučen ené lokality v Ústeck steckém kraji Krajský úřad Ústeck steckého kraje 22. dubna 2010 Pojem sociálního vyloučení Proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2010 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Informace k projektům. PS Vzdělávání KPSVL. 29. listopad 2016

Informace k projektům. PS Vzdělávání KPSVL. 29. listopad 2016 Informace k projektům PS Vzdělávání KPSVL 29. listopad 2016 Definované priority pro oblast vzdělávání v SPSZ: 1. Rovný přístup k předškolnímu vzdělání Začlenění co nejvyššího počtu dětí do předškolního

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Původní záměr Komunitně proplánovat sekci B Akčního plánu zdraví

Více

Smluvní strany. Třída Tomáše Bati 21, Zlín Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje IČ: (dále jen partner č.

Smluvní strany. Třída Tomáše Bati 21, Zlín Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje IČ: (dále jen partner č. DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky Smluvní strany Zlínský

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2012

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2012 Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2012 Zlínský kraj Krajský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín www.kr-zlinsky.cz Odbor Kancelář hejtmana Podprogram na podporu NNO v oblasti prevence rizikových

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji

Plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji Plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji Uherské Hradiště, 21.5.2013 Bc. Dagmar Klučková, DiS. Editor SPRSS Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí Plánování služeb na úrovni obcí ve ZK

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava V rámci procesu komunitního plánování ve městě Ostrava (dále jen KP) je jednou

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.7.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 813 6 276 7 213 8 136 27 438 - z toho ženy 2 995 3 409 3 613 4 476 14 493 Uchazeči dosažitelní 5 502 6 168

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše schválených dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše schválených dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše schválených dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech - Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Zlínský kraj Krajský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín www.kr-zlinsky.cz Odbor Kancelář hejtmana RP07-16 Program na podporu nestátních neziskových organizací,

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více