Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období 2004 2008 ve Zlínském kraji za rok 2005"

Transkript

1 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji za rok 2005 Úvod 1. Personální zajištění integrace romských komunit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností: 2. Terénní sociální práce ve vyloučených komunitách na obcích a NNO 3. Zaměstnanost 4. Bytová situace 5. Školství 6. Charakteristika a problémy soužití 7. Lichva a kriminalita 8. Zdravotní péče 9. Programy malého rozsahu na integraci romské komunity z rozpočtu Zlínského kraje Leden

2 Úvod Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji byla schválena ZZK č.usn. 696/Z25/04. Materiál vychází z vládní Koncepce integrace romské komunity. Vláda přistupuje k řešení romských záležitostí ze tří pohledů z perspektivy lidských práv, z perspektivy národnostní a z širší perspektivy sociokulturní. Tyto přístupy nejsou v rozporu, nýbrž se vzájemně doplňují. Redukce romské problematiky na kterýkoli z nich by byla nežádoucím zkreslením. Vyváženému pojetí, které bere v úvahu všechna tři hlediska, odpovídá i struktura poradních orgánů vlády. První z těchto perspektiv vyplývá z nutnosti zajistit, aby všichni občané České republiky, tedy i Romové, mohli v plné míře a bez jakékoli diskriminace užívat všech individuálních práv zaručených jim Ústavou, Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, jimiž je Česká republika vázána a také právem Evropské unie. Z hlediska lidských práv se romskou problematikou zabývá Rada vlády ČR pro lidská práva. Druhá perspektiva, národnostní, se opírá o specifická práva příslušníků národnostních menšin, jak jsou definována v Hlavě III. Listiny základních práv a svobod, Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin, a to včetně práv kolektivních. Tato specifická práva jsou konkrétně upravena zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Třetí perspektiva, sociokulturní, vychází z širšího pojetí romské komunity obsaženého v důvodové zprávě k usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686 ke Zprávě o situaci romské komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě. O tuto perspektivu se opírá činnost třetího z poradních orgánů vlády, Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Koncepce Zlínského kraje má napomoci plnohodnotnému začlenění Romů do společnosti při zachování většiny kulturních specifik a odlišností, které je charakterizují a které si přejí zachovat, pokud tyto odlišnosti nejsou v rozporu se zákony České republiky. Jako dílčí cíle byly vytýčeny tyto priority: - snížení nezaměstnanosti u romské komunity - zlepšení bytové situace a tím předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách - odstranění handicapu ve vzdělání a kvalifikaci - vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků - snížení kriminality u romské komunity a zajištění bezpečnosti příslušníků romské komunity - zlepšení zdravotní situace v romské komunitě Integrace příslušníků romských komunit se stala součástí právního řádu České republiky a dotýká se činnosti samospráv, tj. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 8 Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti a činnosti krajů zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, 7 Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti 2

3 1. Personální zajištění integrace romských komunit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností : Obec Zlín agendu zajišťuje Marie Semelová Otrokovice Ing. Alena Havlíková Vsetín Gabriela Běťáková Uherské kontaktní Hradiště osobu neuvedli Uherský Mgr. Lenka Brod Šupková Staré Město Irena funkce telefon sociálně právní ochrany dětí dávek a služeb terénní pracovnice sociál. věcí Čechalová sociál. věcí Kroměříž Libor Jarmar sociálně právní ochrany dětí Valašské Klobouky Ludmila Cmajdálková Holešov Ludmila Trhliková Vizovice Mgr. Alena Tomšů Rožnov pod Roman Radhoštěm Krystyník Valašské Ing. Miroslav Meziříčí Ildža Luhačovice kontaktní osobu neuvedli Bystřice pod Hostýnem kontaktní osobu neuvedli ved. Odd. sociál. věcí Odbor sociál. věcí sociál.věcí Odd. sociál. věcí ved. Odd. sociál.prevence v současné době řeší radní ZK zodpovědný za danou problematiku Obce s rozšířenou působností pověřily výkonem zajišťování práv národnostních menšin vedoucí Oddělení sociální péče, kteří mají částečným úvazkem vykonávat funkci romského poradce. Taková kumulace funkce není vhodná a neumožňuje zaměstnanci, aby se mohl této profesi zodpovědně věnovat. Není prostor k návštěvě rodin Romů a zjišťování jejich problémů. 3

4 2. Terénní sociální práce na obcích a NNO v romských komunitách. Od r mají obce a NNO možnost se ucházet o dotace na terénní sociální práci v romských komunitách u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Této možnosti v r využily města: Vsetín tři pracovníci částka 480 tis. Kč, Uherský Brod jeden pracovník do října 2005 (odešel na vlastní žádost), částka 147 tis. Kč Staré Město jedna pracovnice částka ,- Kč Město Kroměříž o dotaci nepožádalo, ač se v regionu jeví potřeba terénní sociální práce. Zaměstnávání romských terénních sociálních pracovníků na obcích umožňuje větší provázanost s jednotlivými odděleními a možnost účinně řešit sociální problémy (dávky, sociálně právní ochrana dětí apod.). Terénní pracovnici v Kroměříži zaměstnávala do 9. září 2005 Oblastní charita Kroměříž. Na tuto pracovnici poskytl finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč Zlínský kraj. - doporučení obcím využívat možnosti dotací na terénní sociální práci v romské komunitě u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity nebo u Zlínského kraje. - NNO zabývající se integrací romské komunity do společnosti připomenout možnost žádosti o dotaci na terénní práci v romské komunitě v těch obcích, které nemají zájem na zřízení takového pracovního místa (Holešov, Uherské Hradiště, Zlín) u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity nebo Zlínského kraje. 3. Zaměstnanost Nezaměstnanost Romů je poměrně vysoká. Pohybuje se kolem 90%. V poslední době se však pomalu daří některé jednotlivce motivovat k hledání práce, nástupu a vytrvání v ní. Nejvíce se v tomto směru dařilo městu Vsetínu, kde se podařilo zaměstnat 25 romských občanů ve spolupráci města Vsetína, Technických služeb a Úřadu práce ve Vsetíně. Městský úřad Vsetín zaměstnal dva romské občany, Diakonice ČCE Vsetín dva romské občany, Charita Vsetín dva romské občany, Speciální školy Vsetín pět asistentů pedagoga a Slévárna Vsetín tři pracovníky. Zlínský kraj v červenci 2005 pořádal kulatý stůl se zástupci Romů ze Zlínského kraje, kde se jednalo o možnostech spolupráce a komunikace mezi Romy a vedením Zlínského kraje. Na základě tohoto setkání se vyvinula spolupráce mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a romskými podnikateli, kterým byly přiděleny pracovní zakázky, při nichž bylo údajně zaměstnáno 37 romských pracovníků. Zakázky v rámci podpory zaměstnanosti romských občanů zadané SÚS s.r.o. v letošním roce byly provedeny v celkovém objemu 900 tis. Kč. Je veliká škoda, že zaměstnání romských pracovníků na těchto zakázkách nijak nezaznamenali na sociálním odboru ani na úřadech práce. Ze zprávy ŘSZK se nedá vyčíst z jakého města a kolik pracovníků bylo zaměstnáno. - města by se měla chovat po vzoru města Vsetína a zvýšit zaměstnanost u Romů formou vzájemné spolupráce mezi ÚP a městem - podpora vytváření lokálních programů spolupráce mezi pracovníky pracovně profesního poradenství a vedení pracovní kariéry v organizacích služeb zaměstnanosti (úřady práce, specializované nestátní neziskové organizace), romskými poradci a terénními pracovníky - ověřit, zda lidé, kteří získali práci na základě zakázky Zlínského kraje jsou skutečně romští občané s trvalým pobytem ve Zlínském kraji 4

5 - v případě, že se ukáže, že tomu tak není nebo se skutečnosti nepodaří ověřit, zajistit v budoucích zakázkách podmínky smluvně 4. Bytová situace Ve Zlínském kraji v oblasti bydlení ke zlepšení situace příslušníků romské menšiny nedochází. Naopak lze konstatovat, že stávající problémy se i nadále stupňují. Zlínský kraj se nejvíce v roce 2005 věnoval bytové situaci Romů v obci Bezměrova a městu Vsetínu. V obci Bezměrov bydlí 23 Romů v domku o velikosti 1 + 2, který je ve značném stádiu devastace. Nemovitost vlastní matka nájemníků, která bydlí v Holešově. Bydlení je nevyhovující, neodpovídá základním sociálním ani hygienickým podmínkám. Devastace je způsobena mimo jiné značnou kumulací romského obyvatelstva, které se skládá převážně z žen a dětí. Na nemovitost byl vydán demoliční výměr v r Dodnes domek stojí a ohrožuje životy nájemníků i občanů obce. Věkové složení je od 1 roku do 56 let. Nikdo z obyvatel domu nepracuje. Vzhledem k tomu, že obyvatelé domku se několikrát písemně obrátili o pomoc na Krajský úřad, byla zahájena jednání se starostou i zastupiteli obce. Jednání za kraj se zúčastnil radní PhDr. Zdeněk Szpak, který nabídl představitelům obce finanční pomoc při koupi jiné nemovitosti pro tyto občany. Zastupitelé toto vstřícné gesto ze strany kraje prozatím odmítli. Nabídka pomoci ze strany KÚ stále trvá. Ve Vsetíně je bytová situace romských obyvatel nadále největším problémem. Společné bydlení většího počtu (cca 300) Romů v jednom domě sebou nese řadu negativních jevů, které se neřešením ještě více rozvíjejí a prohlubují (dluhy na nájemném a službách, kriminalita, nepořádek kolem domu, lichva apod.). Romové těžce nesou případný vznik nových lokalit, ve kterých by měli bydlet opět jenom Romové. Se starostou města Vsetína bylo několikrát ze strany kraje a krajského úřadu vedeno jednání o této problematice za účasti představitelů Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Po vzájemných jednáních se snad situace v oblasti bydlení začne řešit v souladu s koncepcí. Za účelem integrace romské komunity vznikla pracovní skupina pro spolupráci s Romy, ve které je členem za KÚ krajská koordinátorka pro romskou problematiku. Tato skupina se schází 1 x za měsíc a snaží se pomáhat při integraci Romů do společnosti. Města Otrokovice a Kroměříž jsou vzorem pro ostatní obce a města v řešení této oblasti. Postavila bydlení pro osoby s omezenými příjmy. O finanční prostředky zažádala z Podpory výstavby nájemních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení pro osoby s omezenými příjmy. Bydlení zde dostali i romští občané. V ostatních obcích Zlínského kraje se potýkají Romové především s dluhy na nájemném a službách, nízkou vzdělaností, nevyhovujícím bydlením a vysokou nezaměstnaností. - Vytvoření systému sociálního bydlení v obcích a městech pro řešení uvedených problémů je jednou z nezbytných podmínek. Je nutné obsahově vymezit a stanovit kdo a za jakých podmínek má na sociální bydlení nárok. Program podporovaného bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj představuje pouze dílčí řešení. Jeho realizace je zcela závislá na aktivním přístupu obcí, což vyžaduje širou politickou shodu a podporu. Jako vzor může posloužit město Otrokovice. - Vznik a nárůst dluhů na nájemném, které jsou často důvodem pro vystěhovávání romských rodin, lze předcházet také využíváním tzv. institutu zvláštního příjemce 5

6 dávek, kdy je rodinám strháváno nájemné přímo z dávek sociální péče. Dále by měla být využívána terénní sociální práce, která by mimo jiné kontrolovala splátkové kalendáře, aby sankce nevedly k dalšímu vyloučení a sociálnímu propadu romských rodin. - Využívat možnost oddlužení bydlení v majetku města či obce. Jednou z cest je vyhlášení amnestie z úhrady penále k dlužné částce na nájemném. 5. Školství Ve srovnání s ostatním obyvatelstvem dosahují Romové v Evropě výrazně nižšího vzdělání, zastoupení jedinců se středoškolským a zejména vysokoškolským vzděláním je mizivé. Za hlavní příčiny nízké vzdělanostní úrovně a kvalifikace Romů jsou považovány: podceňování vzdělání a kvalifikace nedostatečná znalost jazyka majority při nástupu do školy malá adaptace na pravidelnou činnost spojenou se školní docházkou horší podmínky ke studium v mnohočetných rodinách v kombinaci se špatnou bytovou situací (přeplněné byty) Zvyšování vzdělanostní úrovně Romů je dlouhodobý proces, který však vyžaduje nejen úsilí ze strany majoritní společnosti, ale i Romů. Jednotlivá současná opatření jsou orientována na jednoduchá a časově méně náročná řešení, jako je např. podpora romských žáků na středních školách (poskytovatelem je MŠMT), která částečně ovlivní momentální situaci konkrétní rodiny, bývá však často i předmětem kritiky zejména ze strany pedagogů. Ve Zlínském kraji bylo z MŠMT v roce 2005 podpořeno 46 romských dětí ve výši ,- Kč. Jako nejdůležitější se jeví zřízení funkce asistenta pedagoga na základních školách. Jejich práce přispívá ke snižování absence školní docházky dětí a žáků, zlepšuje komunikaci mezi učiteli a rodiči dětí a žáků a přispívá ke zvyšování školní úspěšnosti znevýhodněné cílové skupiny. Vzhledem k pozitivním výsledkům výše zmíněných opatření je zřizování přípravných tříd a funkce asistenta pedagoga zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, jsou asistenti pedagoga zařazeni mezi pedagogické pracovníky ( 2 odst. 2 zákona) a stanoveny podmínky jejich kvalifikace ( 20 zákona). Přípravné třídy pro převážně romské děti jsou zřízeny ve Speciální škole Vsetín a ve Zvláštní škole Rožnov pod Radhoštěm. Ve Zlínském kraji je funkce asistenta pedagoga zřízena na školách: Speciální školy Vsetín 6 asistentů pedagoga (1 asistent placen z Odboru Kancelář hejtmana částkou ,- Kč, 5 pracovníků financováno Radou vlády pro záležitosti romské komunity a dofinancováni Odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚZK), 90% dětí subjektu Speciální školy Vsetín je zastoupeno žáky romské komunity. Speciální školy Uherské Hradiště 1 asistent pedagoga Zvláštní škola Rožnov pod Radhoštěm 1 asistent pedagoga Zvláštní škola Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s ÚP zaměstnávala mimo jiné z řad romské menšiny také osobní asistentku u těžce postižených dětí. Základní škola Staré Město pracuje romská asistentka třikrát týdně v rozsahu dvou vyučovacích hodin. 6

7 uspořádal ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity v květnu 2005 seminář Historie Romů ČR, kdy přednášejícím byl Mgr. Viktor Sekyt pracovník Rady vlády ČR a v listopadu 2005 seminář Romské děti v české škole, přednášející Mgr. Iveta Němečková pracovnice MŠMT. - možnost zřídit v mateřské škole v posledním roce před zahájením povinné školní docházky funkci asistenta pedagoga, pokud jsou ve třídě děti se speciálními vzdělávacími potřebami, - případné zřizování přípravných tříd základními školami se souhlasem krajského úřadu pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. - významné je i zavedení bezplatného vzdělávání v posledním roce mateřské školy, které by mohlo mít vliv na motivaci romských rodičů v rozhodování o zajištění předškolní přípravy dítěte - zřídit funkci asistenta pedagoga na základní škole v Kroměříži a základní škole v Holešově (na podnět seminářů pořádaných KÚ si obě základní školy zažádaly o příspěvek na asistenta pedagoga) - příprava učitelů (minimum znalostí o romské komunitě, romské kultuře a o zvláštnostech komunikace s romskými rodiči). 6. Charakteristika a problémy soužití Soužití Romů a ostatních obyvatel je velkou částí veřejnosti vnímáno jako problematické. Praktické zkušenosti a výsledky průzkumů veřejného mínění dokládají, že značná část české veřejnosti vnímá Romy paušálně jako skupinu osob se zvýšeným sklonem ke kriminální činnosti, s nezájmem o legální práci, neschopných běžného stylu bydlení a soužití. Odbor Kancelář hejtmana přispěla ze své kapitoly v rámci podprogramu malého rozsahu MR02-05 na integraci romské komunity: o.s. Cyrillos Vsetín, které zrealizovalo projekt United Colours ofsetín 05 aneb Kampaň proti rasismu částkou ,- Kč. Projekt trval 4 měsíce a probíhal formou besed na ZŠ, SŠ a OU, s Romy, workschopy na téma rasismus, setkání s Romy o Romech a pravidelným sportováním ve městě Vsedtíně. fotografovi Robertu Goláňovi, který realizoval výstavu fotografií, které mapovaly současnou situaci v romských komunitách, což mělo vyvolat diskusi o problémech soužití majoritní a minoritní skupiny částkou ,- Kč, výstava se konala od do ve Vsetíně. Sdružení dětí a mládeže Romů ČR na projekt Romano gav-romská vesnice a Zapomenutá a současná romská řemesla, která probíhala v červnu 2005 v prostorách Krajského úřadu Zlínského kraje částkou ,- Kč a v říjnu 2005 na projekt Genocida Romů ČR částkou ,- Kč, která se konala na Univerzitě T. Bati ve Zlíně za účasti ochránce lidských práv Mgr.Svatopluka Karáska. 7. Lichva a kriminalita Lichva mezi Romy se rozmáhá nejvíce na Vsetínsku. Ačkoli 25% úrok není ve srovnání s jinými případy z ČR nijak velký, skutečnost, že lichvou trpí až ¾ romských obyvatel způsobuje nemožnost vyžít ze sociálních dávek. Při vymáhání úroků není zatím používáno násilí. Klienti splácející úroky nejsou schopni řešit své základní povinnosti (placení nájemného a služeb spojených s bydlením, dostatečná péče o děti atd.), čímž se z nich stávají dlužníci. 7

8 - intenzivní spolupráce s PČR, městskou policií, terénními pracovníky, romskými poradci především v oblasti preventivního působení - přijetí strážníka romské z komunity (ZK předal nabídku Speciálního rekvalifikačního kurzu pro strážníky romské komunity a národnostních menšin od vzdělávacího institutu POLIS na všechny obce s rozšířenou působností ve Zlínském kraji. Rekvalifikační řízení neslo veškeré náklady rekvalifikace včetně zkoušek na získání zbrojního průkazu, zkoušek pro řízení vozidla s právem přednostní jízdy. Pro obce byla tato nabídka zcela zdarma. Dne 26. října 2005 krajský úřad písemně obeslal všechny obce s rozšířenou působností ve Zlínském kraji s touto nabídkou. Zájemci se mohli do 15. listopadu přihlásit do nabízeného projektu. K dnešnímu dni odpověděly pouze dvě obce, že nemají zájem). 8. Zdravotní péče Odborníci, zabývající se studiem zdravotních problému populace na světové i Evropské úrovni, poukazují na přetrvávající rozdíly v ukazatelích zdravotního stavu mezi jednotlivými sociálními vrstvami a sociálními skupinami, a to i pres zvyšující se životní úroveň a ekonomickou prosperitu jednotlivých zemí. V oblasti zdravotní politiky patří úsilí o redukci sociálních rozdílu ve zdraví k prioritám, které jsou mezi prvními cíli programu WHO Zdraví pro 21. století. Od státu, které se k plnění tohoto programu přihlásily, se očekává, že budou systematicky monitorovat socioekonomické diference ve zdravotním stavu různých sociálních skupin obyvatelstva, identifikovat rizikové faktory a příčiny zjištěných rozdílu a hledat možnosti intervence, které by zabránily předčasným úmrtím a nemocnosti u těch skupin obyvatelstva, jejichž zdravotní stav je ovlivňován nižší socioekonomickou úrovní a s ní spojenou nižší vzdělaností, která je hlavním důsledkem méně příznivého, rizikového životního stylu. Této problematice věnovalo pozornost i Ministerstvo zdravotnictví České republiky. V rámci grantových projektu Ministerstva zdravotnictví byla v létech prováděna Studie zdravotního stavu romské populace, která upozornila na některé specifické zdravotní problémy, které mohou mít souvislost s životním stylem, se vztahem k vlastnímu zdraví jako hodnotě i se sociálním postavením a stupněm vzdělání. Součástí studie bylo šetření v komunitách a šetření mezi zdravotnickými pracovníky, především praktickými lékaři pro dospělé, praktickými lékaři pro děti a dorost a pracovníky dětských oddělení nemocnic, kteří se dle svých vlastních zkušeností vyjadřovali k problémům zdraví romské populace. Z šetření vyplynul závěr, že v dostupnosti zdravotní péče a kvalitě při jejím poskytování romským občanům a občanům většinové populace není rozdíl, ale že je nutné věnovat zvýšenou pozornost primární i sekundární prevenci, zejména očkování a životosprávě dětí. Na základě těchto výsledků vzniklo usnesení vlády ČR ze dne 23. února 2005 č. 219 k návrhu na pomoc romské komunitě prostřednictvím zdravotně sociálních pracovníků. V celé ČR má působit jen 20 zdravotně sociálních pracovníků. Dostalo se pouze na 7 krajů. Zlínský kraj patřil mezi sedm krajů, které uspěly ve výběru zdravotních sociálních pracovníků a získal tak dva pracovní místa, jedno pro město Vsetín, kde jsou zdravotní problémy a infekční choroby častým jevem (žloutenka, vši aj.) a druhé pro město Kroměříž, kde mají praktičtí lékaři špatné zkušenosti s romskými pacienty. Na Krajském úřadě se dne konal kulatý stůl týkající se zřízení zdravotně sociálních pracovníků, kterého se mimo jiné zúčastnili i praktičtí lékaři ze Vsetína a Kroměříže. 8

9 Výběrové řízení na tuto funkci se konalo na Krajské úřadě. Přihlásilo se 15 uchazečů z nich byli 2 uchazeči vybráni. Tito by měli během měsíce ledna 2006 začít pracovat ve zmíněných městech. Nositelem tohoto projektu Zdravotně sociální pracovník ve vyloučených lokalitách SASTIPEN ČR je Drom, romské středisko v Brně a projekt je financován z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu. Projekt je dvouletý s celorepublikovou působností. - větší míra začlenění NNO do osvětové činnosti mezi romskými občany 9. Programy malého rozsahu na integraci romské komunity z rozpočtu Zlínského kraje V roce 2005 Odbor Kanceláře hejtmana vyhlásil podprogram na integraci ve výši ,- Kč. Do podprogramu se přihlásilo 9 NNO a 1 fyzická osoba. Projekty byly podány v celkové výši ,- Kč. Výběrová komise schválila k podpoření 8 projektů ve výši ,- Kč. RZK se dodatečně rozhodla podpořit ještě dva projekty NNO ve výši ,- Kč. Podpořené projekty: 1. Speciální školy Vsetín Využití kulturních a uměleckých činností k utváření pozitivních vlastností osobnosti u romských dětí v souvislosti s jejich výchovnými a vzdělávacími potřebami ,- Kč 2. Speciální školy Vsetín Sport prevence kriminality a využití volného času pro zdravý a kvalitní život ,- Kč 3. Sdružení dětí a mládeže ČR ve Zlíně Tři pohledy romano gav-romské vesnice ,- Kč 4. Oblastní charita Kroměříž Terénní práce v romské komunitě ,- Kč 5. Oblastní charita Kroměříž Komunitní centrum-volnočasové aktivity ,- Kč 6. o.s. Cyrillos Vsetín Kampaň proti rasismu ,- Kč 7. Charita Zlín Romský horizont ,- Kč 8. Robert Goláň Vsetín Romské cesty-výstava fotografií ,- Kč 9. Diakonie ČCE Vsetín Doplňkové vzdělávání romských maminek s malými dětmi ,- Kč 10. Charita Vsetín Vzdělávací a volnočasové aktivity pro romské děti ,- Kč Komise pro národnostní menšiny, etnické skupiny a integraci romské komunity ve Zlínském kraji se sešla v roce 2005 při projednávání: kdy byla seznámena s výsledky dotace Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity obcím na terénní práci ve ZK a odhlasování vyhlášení podprogramu malého rozsahu na integraci romské komunity ve výši 650 tis. Kč z rozpočtu ZK kdy doporučila RZK vyhlášení podprogramu MR02-06 na integraci romské komunity ve ZK a byla seznámena s novou profesí ve ZK zdravotně sociální pomocník. Podklady pro tuto zprávu za rok 2005 dodali romští poradci obcí, terénní pracovníci a NNO. Zpracoval Jiřina Bradová, koordinátor pro národnostní menšiny a romskou problematiku Zlín, leden

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012 Kraj: Zlínský kraj Sídlo: Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Podpis statutárního orgánu: Mgr. Mgr. Taťána Nersesjan, radní Zlínského kraje 1 Základní informace

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 7 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH III./1. PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity by chtěla v dalších letech věnovat větší důraz popisu stavu v konkrétních lokalitách, kdy je jejím záměrem posilovat

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Kraj: Královéhradecký Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02 Podpis statutárního orgánu: 1 Základní informace k vypracování dokumentu Tato

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV ČR Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů,

Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů, Výstup z projektu AMČR Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů, r. 2005, grant Velvyslanectví USA Analýza Koncepce politiky vlády vůči národnostním menšinám, antidiskriminační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze školní rok 2008/09 Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Výroční

Více

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍ KONCEPCE PODPORY RODIN S DĚTMI Usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o Souboru prorodinných opatření Prorodinném balíčku byla schválena Národní koncepce

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více