Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji za rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období 2004 2008 ve Zlínském kraji za rok 2005"

Transkript

1 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji za rok 2005 Úvod 1. Personální zajištění integrace romských komunit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností: 2. Terénní sociální práce ve vyloučených komunitách na obcích a NNO 3. Zaměstnanost 4. Bytová situace 5. Školství 6. Charakteristika a problémy soužití 7. Lichva a kriminalita 8. Zdravotní péče 9. Programy malého rozsahu na integraci romské komunity z rozpočtu Zlínského kraje Leden

2 Úvod Koncepce romské integrace na období ve Zlínském kraji byla schválena ZZK č.usn. 696/Z25/04. Materiál vychází z vládní Koncepce integrace romské komunity. Vláda přistupuje k řešení romských záležitostí ze tří pohledů z perspektivy lidských práv, z perspektivy národnostní a z širší perspektivy sociokulturní. Tyto přístupy nejsou v rozporu, nýbrž se vzájemně doplňují. Redukce romské problematiky na kterýkoli z nich by byla nežádoucím zkreslením. Vyváženému pojetí, které bere v úvahu všechna tři hlediska, odpovídá i struktura poradních orgánů vlády. První z těchto perspektiv vyplývá z nutnosti zajistit, aby všichni občané České republiky, tedy i Romové, mohli v plné míře a bez jakékoli diskriminace užívat všech individuálních práv zaručených jim Ústavou, Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, jimiž je Česká republika vázána a také právem Evropské unie. Z hlediska lidských práv se romskou problematikou zabývá Rada vlády ČR pro lidská práva. Druhá perspektiva, národnostní, se opírá o specifická práva příslušníků národnostních menšin, jak jsou definována v Hlavě III. Listiny základních práv a svobod, Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin, a to včetně práv kolektivních. Tato specifická práva jsou konkrétně upravena zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Třetí perspektiva, sociokulturní, vychází z širšího pojetí romské komunity obsaženého v důvodové zprávě k usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686 ke Zprávě o situaci romské komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě. O tuto perspektivu se opírá činnost třetího z poradních orgánů vlády, Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Koncepce Zlínského kraje má napomoci plnohodnotnému začlenění Romů do společnosti při zachování většiny kulturních specifik a odlišností, které je charakterizují a které si přejí zachovat, pokud tyto odlišnosti nejsou v rozporu se zákony České republiky. Jako dílčí cíle byly vytýčeny tyto priority: - snížení nezaměstnanosti u romské komunity - zlepšení bytové situace a tím předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách - odstranění handicapu ve vzdělání a kvalifikaci - vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků - snížení kriminality u romské komunity a zajištění bezpečnosti příslušníků romské komunity - zlepšení zdravotní situace v romské komunitě Integrace příslušníků romských komunit se stala součástí právního řádu České republiky a dotýká se činnosti samospráv, tj. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 8 Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti a činnosti krajů zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, 7 Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti 2

3 1. Personální zajištění integrace romských komunit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností : Obec Zlín agendu zajišťuje Marie Semelová Otrokovice Ing. Alena Havlíková Vsetín Gabriela Běťáková Uherské kontaktní Hradiště osobu neuvedli Uherský Mgr. Lenka Brod Šupková Staré Město Irena funkce telefon sociálně právní ochrany dětí dávek a služeb terénní pracovnice sociál. věcí Čechalová sociál. věcí Kroměříž Libor Jarmar sociálně právní ochrany dětí Valašské Klobouky Ludmila Cmajdálková Holešov Ludmila Trhliková Vizovice Mgr. Alena Tomšů Rožnov pod Roman Radhoštěm Krystyník Valašské Ing. Miroslav Meziříčí Ildža Luhačovice kontaktní osobu neuvedli Bystřice pod Hostýnem kontaktní osobu neuvedli ved. Odd. sociál. věcí Odbor sociál. věcí sociál.věcí Odd. sociál. věcí ved. Odd. sociál.prevence v současné době řeší radní ZK zodpovědný za danou problematiku Obce s rozšířenou působností pověřily výkonem zajišťování práv národnostních menšin vedoucí Oddělení sociální péče, kteří mají částečným úvazkem vykonávat funkci romského poradce. Taková kumulace funkce není vhodná a neumožňuje zaměstnanci, aby se mohl této profesi zodpovědně věnovat. Není prostor k návštěvě rodin Romů a zjišťování jejich problémů. 3

4 2. Terénní sociální práce na obcích a NNO v romských komunitách. Od r mají obce a NNO možnost se ucházet o dotace na terénní sociální práci v romských komunitách u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Této možnosti v r využily města: Vsetín tři pracovníci částka 480 tis. Kč, Uherský Brod jeden pracovník do října 2005 (odešel na vlastní žádost), částka 147 tis. Kč Staré Město jedna pracovnice částka ,- Kč Město Kroměříž o dotaci nepožádalo, ač se v regionu jeví potřeba terénní sociální práce. Zaměstnávání romských terénních sociálních pracovníků na obcích umožňuje větší provázanost s jednotlivými odděleními a možnost účinně řešit sociální problémy (dávky, sociálně právní ochrana dětí apod.). Terénní pracovnici v Kroměříži zaměstnávala do 9. září 2005 Oblastní charita Kroměříž. Na tuto pracovnici poskytl finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč Zlínský kraj. - doporučení obcím využívat možnosti dotací na terénní sociální práci v romské komunitě u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity nebo u Zlínského kraje. - NNO zabývající se integrací romské komunity do společnosti připomenout možnost žádosti o dotaci na terénní práci v romské komunitě v těch obcích, které nemají zájem na zřízení takového pracovního místa (Holešov, Uherské Hradiště, Zlín) u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity nebo Zlínského kraje. 3. Zaměstnanost Nezaměstnanost Romů je poměrně vysoká. Pohybuje se kolem 90%. V poslední době se však pomalu daří některé jednotlivce motivovat k hledání práce, nástupu a vytrvání v ní. Nejvíce se v tomto směru dařilo městu Vsetínu, kde se podařilo zaměstnat 25 romských občanů ve spolupráci města Vsetína, Technických služeb a Úřadu práce ve Vsetíně. Městský úřad Vsetín zaměstnal dva romské občany, Diakonice ČCE Vsetín dva romské občany, Charita Vsetín dva romské občany, Speciální školy Vsetín pět asistentů pedagoga a Slévárna Vsetín tři pracovníky. Zlínský kraj v červenci 2005 pořádal kulatý stůl se zástupci Romů ze Zlínského kraje, kde se jednalo o možnostech spolupráce a komunikace mezi Romy a vedením Zlínského kraje. Na základě tohoto setkání se vyvinula spolupráce mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a romskými podnikateli, kterým byly přiděleny pracovní zakázky, při nichž bylo údajně zaměstnáno 37 romských pracovníků. Zakázky v rámci podpory zaměstnanosti romských občanů zadané SÚS s.r.o. v letošním roce byly provedeny v celkovém objemu 900 tis. Kč. Je veliká škoda, že zaměstnání romských pracovníků na těchto zakázkách nijak nezaznamenali na sociálním odboru ani na úřadech práce. Ze zprávy ŘSZK se nedá vyčíst z jakého města a kolik pracovníků bylo zaměstnáno. - města by se měla chovat po vzoru města Vsetína a zvýšit zaměstnanost u Romů formou vzájemné spolupráce mezi ÚP a městem - podpora vytváření lokálních programů spolupráce mezi pracovníky pracovně profesního poradenství a vedení pracovní kariéry v organizacích služeb zaměstnanosti (úřady práce, specializované nestátní neziskové organizace), romskými poradci a terénními pracovníky - ověřit, zda lidé, kteří získali práci na základě zakázky Zlínského kraje jsou skutečně romští občané s trvalým pobytem ve Zlínském kraji 4

5 - v případě, že se ukáže, že tomu tak není nebo se skutečnosti nepodaří ověřit, zajistit v budoucích zakázkách podmínky smluvně 4. Bytová situace Ve Zlínském kraji v oblasti bydlení ke zlepšení situace příslušníků romské menšiny nedochází. Naopak lze konstatovat, že stávající problémy se i nadále stupňují. Zlínský kraj se nejvíce v roce 2005 věnoval bytové situaci Romů v obci Bezměrova a městu Vsetínu. V obci Bezměrov bydlí 23 Romů v domku o velikosti 1 + 2, který je ve značném stádiu devastace. Nemovitost vlastní matka nájemníků, která bydlí v Holešově. Bydlení je nevyhovující, neodpovídá základním sociálním ani hygienickým podmínkám. Devastace je způsobena mimo jiné značnou kumulací romského obyvatelstva, které se skládá převážně z žen a dětí. Na nemovitost byl vydán demoliční výměr v r Dodnes domek stojí a ohrožuje životy nájemníků i občanů obce. Věkové složení je od 1 roku do 56 let. Nikdo z obyvatel domu nepracuje. Vzhledem k tomu, že obyvatelé domku se několikrát písemně obrátili o pomoc na Krajský úřad, byla zahájena jednání se starostou i zastupiteli obce. Jednání za kraj se zúčastnil radní PhDr. Zdeněk Szpak, který nabídl představitelům obce finanční pomoc při koupi jiné nemovitosti pro tyto občany. Zastupitelé toto vstřícné gesto ze strany kraje prozatím odmítli. Nabídka pomoci ze strany KÚ stále trvá. Ve Vsetíně je bytová situace romských obyvatel nadále největším problémem. Společné bydlení většího počtu (cca 300) Romů v jednom domě sebou nese řadu negativních jevů, které se neřešením ještě více rozvíjejí a prohlubují (dluhy na nájemném a službách, kriminalita, nepořádek kolem domu, lichva apod.). Romové těžce nesou případný vznik nových lokalit, ve kterých by měli bydlet opět jenom Romové. Se starostou města Vsetína bylo několikrát ze strany kraje a krajského úřadu vedeno jednání o této problematice za účasti představitelů Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Po vzájemných jednáních se snad situace v oblasti bydlení začne řešit v souladu s koncepcí. Za účelem integrace romské komunity vznikla pracovní skupina pro spolupráci s Romy, ve které je členem za KÚ krajská koordinátorka pro romskou problematiku. Tato skupina se schází 1 x za měsíc a snaží se pomáhat při integraci Romů do společnosti. Města Otrokovice a Kroměříž jsou vzorem pro ostatní obce a města v řešení této oblasti. Postavila bydlení pro osoby s omezenými příjmy. O finanční prostředky zažádala z Podpory výstavby nájemních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení pro osoby s omezenými příjmy. Bydlení zde dostali i romští občané. V ostatních obcích Zlínského kraje se potýkají Romové především s dluhy na nájemném a službách, nízkou vzdělaností, nevyhovujícím bydlením a vysokou nezaměstnaností. - Vytvoření systému sociálního bydlení v obcích a městech pro řešení uvedených problémů je jednou z nezbytných podmínek. Je nutné obsahově vymezit a stanovit kdo a za jakých podmínek má na sociální bydlení nárok. Program podporovaného bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj představuje pouze dílčí řešení. Jeho realizace je zcela závislá na aktivním přístupu obcí, což vyžaduje širou politickou shodu a podporu. Jako vzor může posloužit město Otrokovice. - Vznik a nárůst dluhů na nájemném, které jsou často důvodem pro vystěhovávání romských rodin, lze předcházet také využíváním tzv. institutu zvláštního příjemce 5

6 dávek, kdy je rodinám strháváno nájemné přímo z dávek sociální péče. Dále by měla být využívána terénní sociální práce, která by mimo jiné kontrolovala splátkové kalendáře, aby sankce nevedly k dalšímu vyloučení a sociálnímu propadu romských rodin. - Využívat možnost oddlužení bydlení v majetku města či obce. Jednou z cest je vyhlášení amnestie z úhrady penále k dlužné částce na nájemném. 5. Školství Ve srovnání s ostatním obyvatelstvem dosahují Romové v Evropě výrazně nižšího vzdělání, zastoupení jedinců se středoškolským a zejména vysokoškolským vzděláním je mizivé. Za hlavní příčiny nízké vzdělanostní úrovně a kvalifikace Romů jsou považovány: podceňování vzdělání a kvalifikace nedostatečná znalost jazyka majority při nástupu do školy malá adaptace na pravidelnou činnost spojenou se školní docházkou horší podmínky ke studium v mnohočetných rodinách v kombinaci se špatnou bytovou situací (přeplněné byty) Zvyšování vzdělanostní úrovně Romů je dlouhodobý proces, který však vyžaduje nejen úsilí ze strany majoritní společnosti, ale i Romů. Jednotlivá současná opatření jsou orientována na jednoduchá a časově méně náročná řešení, jako je např. podpora romských žáků na středních školách (poskytovatelem je MŠMT), která částečně ovlivní momentální situaci konkrétní rodiny, bývá však často i předmětem kritiky zejména ze strany pedagogů. Ve Zlínském kraji bylo z MŠMT v roce 2005 podpořeno 46 romských dětí ve výši ,- Kč. Jako nejdůležitější se jeví zřízení funkce asistenta pedagoga na základních školách. Jejich práce přispívá ke snižování absence školní docházky dětí a žáků, zlepšuje komunikaci mezi učiteli a rodiči dětí a žáků a přispívá ke zvyšování školní úspěšnosti znevýhodněné cílové skupiny. Vzhledem k pozitivním výsledkům výše zmíněných opatření je zřizování přípravných tříd a funkce asistenta pedagoga zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, jsou asistenti pedagoga zařazeni mezi pedagogické pracovníky ( 2 odst. 2 zákona) a stanoveny podmínky jejich kvalifikace ( 20 zákona). Přípravné třídy pro převážně romské děti jsou zřízeny ve Speciální škole Vsetín a ve Zvláštní škole Rožnov pod Radhoštěm. Ve Zlínském kraji je funkce asistenta pedagoga zřízena na školách: Speciální školy Vsetín 6 asistentů pedagoga (1 asistent placen z Odboru Kancelář hejtmana částkou ,- Kč, 5 pracovníků financováno Radou vlády pro záležitosti romské komunity a dofinancováni Odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚZK), 90% dětí subjektu Speciální školy Vsetín je zastoupeno žáky romské komunity. Speciální školy Uherské Hradiště 1 asistent pedagoga Zvláštní škola Rožnov pod Radhoštěm 1 asistent pedagoga Zvláštní škola Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s ÚP zaměstnávala mimo jiné z řad romské menšiny také osobní asistentku u těžce postižených dětí. Základní škola Staré Město pracuje romská asistentka třikrát týdně v rozsahu dvou vyučovacích hodin. 6

7 uspořádal ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity v květnu 2005 seminář Historie Romů ČR, kdy přednášejícím byl Mgr. Viktor Sekyt pracovník Rady vlády ČR a v listopadu 2005 seminář Romské děti v české škole, přednášející Mgr. Iveta Němečková pracovnice MŠMT. - možnost zřídit v mateřské škole v posledním roce před zahájením povinné školní docházky funkci asistenta pedagoga, pokud jsou ve třídě děti se speciálními vzdělávacími potřebami, - případné zřizování přípravných tříd základními školami se souhlasem krajského úřadu pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. - významné je i zavedení bezplatného vzdělávání v posledním roce mateřské školy, které by mohlo mít vliv na motivaci romských rodičů v rozhodování o zajištění předškolní přípravy dítěte - zřídit funkci asistenta pedagoga na základní škole v Kroměříži a základní škole v Holešově (na podnět seminářů pořádaných KÚ si obě základní školy zažádaly o příspěvek na asistenta pedagoga) - příprava učitelů (minimum znalostí o romské komunitě, romské kultuře a o zvláštnostech komunikace s romskými rodiči). 6. Charakteristika a problémy soužití Soužití Romů a ostatních obyvatel je velkou částí veřejnosti vnímáno jako problematické. Praktické zkušenosti a výsledky průzkumů veřejného mínění dokládají, že značná část české veřejnosti vnímá Romy paušálně jako skupinu osob se zvýšeným sklonem ke kriminální činnosti, s nezájmem o legální práci, neschopných běžného stylu bydlení a soužití. Odbor Kancelář hejtmana přispěla ze své kapitoly v rámci podprogramu malého rozsahu MR02-05 na integraci romské komunity: o.s. Cyrillos Vsetín, které zrealizovalo projekt United Colours ofsetín 05 aneb Kampaň proti rasismu částkou ,- Kč. Projekt trval 4 měsíce a probíhal formou besed na ZŠ, SŠ a OU, s Romy, workschopy na téma rasismus, setkání s Romy o Romech a pravidelným sportováním ve městě Vsedtíně. fotografovi Robertu Goláňovi, který realizoval výstavu fotografií, které mapovaly současnou situaci v romských komunitách, což mělo vyvolat diskusi o problémech soužití majoritní a minoritní skupiny částkou ,- Kč, výstava se konala od do ve Vsetíně. Sdružení dětí a mládeže Romů ČR na projekt Romano gav-romská vesnice a Zapomenutá a současná romská řemesla, která probíhala v červnu 2005 v prostorách Krajského úřadu Zlínského kraje částkou ,- Kč a v říjnu 2005 na projekt Genocida Romů ČR částkou ,- Kč, která se konala na Univerzitě T. Bati ve Zlíně za účasti ochránce lidských práv Mgr.Svatopluka Karáska. 7. Lichva a kriminalita Lichva mezi Romy se rozmáhá nejvíce na Vsetínsku. Ačkoli 25% úrok není ve srovnání s jinými případy z ČR nijak velký, skutečnost, že lichvou trpí až ¾ romských obyvatel způsobuje nemožnost vyžít ze sociálních dávek. Při vymáhání úroků není zatím používáno násilí. Klienti splácející úroky nejsou schopni řešit své základní povinnosti (placení nájemného a služeb spojených s bydlením, dostatečná péče o děti atd.), čímž se z nich stávají dlužníci. 7

8 - intenzivní spolupráce s PČR, městskou policií, terénními pracovníky, romskými poradci především v oblasti preventivního působení - přijetí strážníka romské z komunity (ZK předal nabídku Speciálního rekvalifikačního kurzu pro strážníky romské komunity a národnostních menšin od vzdělávacího institutu POLIS na všechny obce s rozšířenou působností ve Zlínském kraji. Rekvalifikační řízení neslo veškeré náklady rekvalifikace včetně zkoušek na získání zbrojního průkazu, zkoušek pro řízení vozidla s právem přednostní jízdy. Pro obce byla tato nabídka zcela zdarma. Dne 26. října 2005 krajský úřad písemně obeslal všechny obce s rozšířenou působností ve Zlínském kraji s touto nabídkou. Zájemci se mohli do 15. listopadu přihlásit do nabízeného projektu. K dnešnímu dni odpověděly pouze dvě obce, že nemají zájem). 8. Zdravotní péče Odborníci, zabývající se studiem zdravotních problému populace na světové i Evropské úrovni, poukazují na přetrvávající rozdíly v ukazatelích zdravotního stavu mezi jednotlivými sociálními vrstvami a sociálními skupinami, a to i pres zvyšující se životní úroveň a ekonomickou prosperitu jednotlivých zemí. V oblasti zdravotní politiky patří úsilí o redukci sociálních rozdílu ve zdraví k prioritám, které jsou mezi prvními cíli programu WHO Zdraví pro 21. století. Od státu, které se k plnění tohoto programu přihlásily, se očekává, že budou systematicky monitorovat socioekonomické diference ve zdravotním stavu různých sociálních skupin obyvatelstva, identifikovat rizikové faktory a příčiny zjištěných rozdílu a hledat možnosti intervence, které by zabránily předčasným úmrtím a nemocnosti u těch skupin obyvatelstva, jejichž zdravotní stav je ovlivňován nižší socioekonomickou úrovní a s ní spojenou nižší vzdělaností, která je hlavním důsledkem méně příznivého, rizikového životního stylu. Této problematice věnovalo pozornost i Ministerstvo zdravotnictví České republiky. V rámci grantových projektu Ministerstva zdravotnictví byla v létech prováděna Studie zdravotního stavu romské populace, která upozornila na některé specifické zdravotní problémy, které mohou mít souvislost s životním stylem, se vztahem k vlastnímu zdraví jako hodnotě i se sociálním postavením a stupněm vzdělání. Součástí studie bylo šetření v komunitách a šetření mezi zdravotnickými pracovníky, především praktickými lékaři pro dospělé, praktickými lékaři pro děti a dorost a pracovníky dětských oddělení nemocnic, kteří se dle svých vlastních zkušeností vyjadřovali k problémům zdraví romské populace. Z šetření vyplynul závěr, že v dostupnosti zdravotní péče a kvalitě při jejím poskytování romským občanům a občanům většinové populace není rozdíl, ale že je nutné věnovat zvýšenou pozornost primární i sekundární prevenci, zejména očkování a životosprávě dětí. Na základě těchto výsledků vzniklo usnesení vlády ČR ze dne 23. února 2005 č. 219 k návrhu na pomoc romské komunitě prostřednictvím zdravotně sociálních pracovníků. V celé ČR má působit jen 20 zdravotně sociálních pracovníků. Dostalo se pouze na 7 krajů. Zlínský kraj patřil mezi sedm krajů, které uspěly ve výběru zdravotních sociálních pracovníků a získal tak dva pracovní místa, jedno pro město Vsetín, kde jsou zdravotní problémy a infekční choroby častým jevem (žloutenka, vši aj.) a druhé pro město Kroměříž, kde mají praktičtí lékaři špatné zkušenosti s romskými pacienty. Na Krajském úřadě se dne konal kulatý stůl týkající se zřízení zdravotně sociálních pracovníků, kterého se mimo jiné zúčastnili i praktičtí lékaři ze Vsetína a Kroměříže. 8

9 Výběrové řízení na tuto funkci se konalo na Krajské úřadě. Přihlásilo se 15 uchazečů z nich byli 2 uchazeči vybráni. Tito by měli během měsíce ledna 2006 začít pracovat ve zmíněných městech. Nositelem tohoto projektu Zdravotně sociální pracovník ve vyloučených lokalitách SASTIPEN ČR je Drom, romské středisko v Brně a projekt je financován z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu. Projekt je dvouletý s celorepublikovou působností. - větší míra začlenění NNO do osvětové činnosti mezi romskými občany 9. Programy malého rozsahu na integraci romské komunity z rozpočtu Zlínského kraje V roce 2005 Odbor Kanceláře hejtmana vyhlásil podprogram na integraci ve výši ,- Kč. Do podprogramu se přihlásilo 9 NNO a 1 fyzická osoba. Projekty byly podány v celkové výši ,- Kč. Výběrová komise schválila k podpoření 8 projektů ve výši ,- Kč. RZK se dodatečně rozhodla podpořit ještě dva projekty NNO ve výši ,- Kč. Podpořené projekty: 1. Speciální školy Vsetín Využití kulturních a uměleckých činností k utváření pozitivních vlastností osobnosti u romských dětí v souvislosti s jejich výchovnými a vzdělávacími potřebami ,- Kč 2. Speciální školy Vsetín Sport prevence kriminality a využití volného času pro zdravý a kvalitní život ,- Kč 3. Sdružení dětí a mládeže ČR ve Zlíně Tři pohledy romano gav-romské vesnice ,- Kč 4. Oblastní charita Kroměříž Terénní práce v romské komunitě ,- Kč 5. Oblastní charita Kroměříž Komunitní centrum-volnočasové aktivity ,- Kč 6. o.s. Cyrillos Vsetín Kampaň proti rasismu ,- Kč 7. Charita Zlín Romský horizont ,- Kč 8. Robert Goláň Vsetín Romské cesty-výstava fotografií ,- Kč 9. Diakonie ČCE Vsetín Doplňkové vzdělávání romských maminek s malými dětmi ,- Kč 10. Charita Vsetín Vzdělávací a volnočasové aktivity pro romské děti ,- Kč Komise pro národnostní menšiny, etnické skupiny a integraci romské komunity ve Zlínském kraji se sešla v roce 2005 při projednávání: kdy byla seznámena s výsledky dotace Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity obcím na terénní práci ve ZK a odhlasování vyhlášení podprogramu malého rozsahu na integraci romské komunity ve výši 650 tis. Kč z rozpočtu ZK kdy doporučila RZK vyhlášení podprogramu MR02-06 na integraci romské komunity ve ZK a byla seznámena s novou profesí ve ZK zdravotně sociální pomocník. Podklady pro tuto zprávu za rok 2005 dodali romští poradci obcí, terénní pracovníci a NNO. Zpracoval Jiřina Bradová, koordinátor pro národnostní menšiny a romskou problematiku Zlín, leden

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012 Kraj: Zlínský kraj Sídlo: Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Podpis statutárního orgánu: Mgr. Mgr. Taťána Nersesjan, radní Zlínského kraje 1 Základní informace

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Proces plánování ve Vsetíně

Proces plánování ve Vsetíně Proces plánování ve Vsetíně Graf hlavních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dětí ve Vsetíně Oddělení sociálně právní ochrany dětí Organizačn í složka Terénní sociální práce Odbor školství

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Free Powerpoint Templates Zlínský kraj MVDr. Stanislav Mišák kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 25 Demografie: Free Powerpoint vzdělanostní Templates struktura 7,2% 7,0%

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Inkluze přirozený přístup ke vzdělávání Inkluzivní vzdělávání lze chápat jako přístup, který předpokládá zařazení všech

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.04/3.1.06/30.00128 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

SMLOUVA o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK

SMLOUVA o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK SMLOUVA o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK uzavřená podle ustanovení 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více