školní vzdělávací program Kadeřník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Kadeřník"

Transkript

1 školní vzdělávací program Kadeřník SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název školního vzdělávacího programu: Kadeřník Kód a název oboru vzdělání: H/01 KADEŘNÍK Délka a forma studia: tříleté denní Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Obecným cílem všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na vzdělání a na obecně přijímané kvality člověka a na jeho další uplatnění. Přitom je akceptována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím a s okolním světem. Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníků schopných poskytovat kvalifikované kadeřnické služby. Uplatnění absolventa v praxi: Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Absolvent bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu. Uplatnění absolventů z hlediska jejich odborného vzdělání je možné v soukromé oblasti kadeřnických služeb. Očekávané výsledky vzdělávání (kompetence) absolventa zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence čte s porozuměním texty, tabulky, grafy, schémata, diagramy a výkresy dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i v cizím jazyce přiměřené situaci každodenního a pracovního života má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti má základní znalosti v oblasti právního vědomí má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovně právních vztazích má základní numerické znalosti SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 1

3 zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledat způsoby jejich řešení má vypěstovanou profesní etikou a umí jednat s lidmi vyrovná se se stresovými situacemi dovede samostatně řešit nezvyklé situace ve styku se zákazníky vystupuje kultivovaně soustavně pečuje o svůj vzhled a osobní hygienu průběžné sleduje vývoj nových technologií a kadeřnických výrobků dodržuje pracovní kázeň Během studia je žák veden tak, aby: uměl pracovat v týmu, upevňovat interpersonální vztahy a adekvátně jednat s lidmi znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků prezentoval vhodným způsobem výsledky své činnosti uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti) dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání znal a dodržoval právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru orientoval se v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním životě měl aktivní přístup k životu a k řešení problémů jednal a komunikoval slušně a odpovědně, vážil si vytvořených hodnot respektoval lidská práva a vážil si lidského života chránil životní prostředí v pracovním i v osobním životě jednal hospodárně v pracovním i v osobním životě pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti Podmínky pro přijetí ke vzdělávání přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. úspěšné ukončení základního vzdělání splnění kriterií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání konečné přijetí žáka ke vzdělávání je podmíněno odevzdáním zápisového lístku do 5 dnů od obdržení rozhodnutí (viz 60a odst.6-7 škol.zákona 561/2004 Sb. v pozdějším znění) a podpisem Smlouvy o vzdělávání. SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 2

4 Zdravotní způsobilost Zdravotní způsobilost žáků posuzuje a písemně potvrzuje příslušný registrující praktický lékař. Uchazeči nesmí trpět zejména: nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze, poruchami jemné motoriky horních končetin, závažnými alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest a spojivek a poruchami zraku. Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání: Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách s možností získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Organizace závěrečné zkoušky Závěrečná zkouška má podle současného školského zákona a jeho novelizace tři části, teoretickou písemnou, teoretickou ústní a praktickou. Žák získá střední odborné vzdělání, jestliže úspěšně vykoná všechny tři části. Písemná závěrečná zkouška obsahuje učivo z předmětů technologie, materiály, psychologie, zdravovědy, ekonomiky a cizího jazyka. Ústní závěrečná zkouška obsahuje učivo z odborných předmětů technologie, materiálny, psychologie a zdravovědy. Při praktické závěrečné zkoušce žák zhotovuje vylosovaný druh účesu Pojetí výuky Vzdělávání je organizováno jako tříleté denní. Skládá se z teoretického vyučování a praktického vyučování. Teoretické vyučování je zajišťováno podle učebního plánu školy rozpracovaného do rozvrhu hodin. Praktické vyučování se realizuje pod vedením učitele odborného výcviku ve školním kadeřnickém salonu ve skupinách. Vyučovací jednotkou je jeden vyučovací den. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 6o minut. Přestávky se do této doby nezapočítávají. Dopolední vyučování ve vyučovacím dni začíná nejdříve v 6 hodin a odpolední vyučování končí nejpozději ve 19 hodin. Metody a formy vzdělávání se volí se zřetelem k charakteru konkrétní situaci. Jsou využívány moderní metody výuky pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky (multimediální PC, dataprojektory) společně se stávající technikou (zpětné projektory, videa). Výklad pracovních úkonů i technologických postupů spojuje vyučující s vlastní demonstrací. Tvorba projektu rozvíjí požadované profesní vlastnosti a schopnosti, profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování a vstřícné jednání se zákazníky. školení a semináře doplňují výuku a umožňují žákům držet krok s novými módními trendy. skupinová výuka rozvíjí týmovou práci komunikaci, prezentaci a schopnost naslouchat. ročníkové práce respektují provázanost a aplikaci odborných předmětů na konkrétní úkol z praxe a propojení s reálným životem. odborné soutěže podporují motivaci a veřejné prezentování žáků a získávání zkušeností. SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 3

5 Hodnocení žáků Hodnocení žáků je podrobně popsáno v Klasifikačním řádu SOU Domažlice, který je součástí Školního řádu.uvádí kritéria hodnocení chování žáků, výchovná opatření, kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a podmínky opravných zkoušek. Ten je veřejně k dispozici na webových stránkách školy. Hodnocení žáků vyplývá z dílčí klasifikace žáka během pololetí. Další informace k hodnocení jsou obsaženy v preambulích jednotlivých předmětů. Při hodnocení žáků je používané slovní hodnocení a numerické hodnocení. Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost. V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa. Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy, výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod. V odborném výcviku jsou žáci hodnoceni v průběhu vykonávaných praktických činností, při práci se zákazníkem v kadeřnickém salonu a při výuce v učebně. Hodnoceny jsou odborné dovednosti i aplikace odborných znalostí technologie, kadeřnických přípravků v materiálech, psychologie a zdravovědy v praktické činnosti vykonávané v kadeřnickém salonu i ve formě opakování a zkoušení. Rozvíjení klíčových kompetencí Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje. Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém uplatní své schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s využitím IKT. Oblast ICT je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném využití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní život. Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídal za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia. Kompetence k učení: vybrat a využívat vhodné způsoby vyhledávat a třídit informace, samostatně pozorovat, získané výsledky porovnávat rozvíjí: vnitřní motivovanost ke vzdělání, dovednost učit se, tvořivost Kompetence k řešení problémů: SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 4

6 vyhledávat informace vhodné k řešení problémů, samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby, osvědčené postupy aplikovat při řešení problémů rozvíjí: odvahu problémy vyhledávat a řešit předvídavost, důslednost, vytrvalost Komunikativní kompetence: formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně a souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu využívat informační a komunikační prostředky rozvíjí: schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení umění naslouchat názorům druhých Personální a sociální kompetence: účinně spolupracovat ve skupině, podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu rozvíjí: vytváření vlastního názoru a životního stylu ohleduplnost, slušnost, kultivovanost, zodpovědnost Občanské kompetence a kulturní povědomí: popsat vhodné společenské chování v dané situaci vysvětlit funkci hromadných sdělovacích prostředků rozvíjí: pozitivní vztah ke světu, úctu k životu, chápání potřeb druhých Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: uplatnit svůj oboru na trhu práce, vhodně komunikoval rozvíjí: celoživotní vzdělávání Matematické kompetence: používat různé matematické postupy pro řešení praktických situací Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ovládat osobní počítač, získávat informace rozvíjí: používání elektronické pošty tvořivost (plakáty, tabulky) Odborné kompetence: sledovat nabídku nových přípravků dodržovat správné dávkování přípravků vhodně volit přípravky podle jejich vlastností a možností použití bezpečně manipulovat s přípravky a volit vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění dodržovat zásady osobní a provozní hygieny dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci efektivně nakládat s materiálem, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 5

7 Začleňování průřezových témat Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žáci uvědomili vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje, a proto jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo. Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si - besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názorů mladých lidí a orientace na správné hodnoty života - besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu aj. Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv a řešení těchto záležitostí se uskutečňuje ve spolupráci s výchovným poradcem. Je kladen důraz na komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. V oblasti prevence se jedná o průběžný program, nikoli jednorázový, zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. Program je určen pro žáky i pedagogické pracovníky školy a má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu. Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s přípravky, na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovoru, besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím. Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím ročníku jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání zaměstnání sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovoru a další. Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Do výuky předmětu ICT je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem, tyto dovednosti jsou dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách ICT tak mohou žáci v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů. PŘEDMĚT: Technologie počet vyučovacích hodin na studium: 3-3-3/týden (celkem 288 hodin) Obecné cíle Předmět poskytuje teoretickou přípravu pro výkon kvalitních, hygienicky nezávadných a bezpečných kadeřnických služeb a je zaměřen na výchovu k uvědomělému dodržování zásad, SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 6

8 pravidel a předpisů o hygieně a ochraně zdraví i životního prostředí při práci, k dokonalé péči o zákazníka z hlediska estetického, módního a zdravotního. Poskytuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kadeřnických služeb na úrovni středního odborného vzdělání. Akceptuje osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou. Charakteristika učiva Učivo vychází z obsahového okruhu RVP Tvorba účesů Učivo je rozděleno do 3. ročníků, na několik tematických celků. 1. ročník (3 hodiny týdně, celkem 99 hodin) Tematické celky: Význam oboru, Pracoviště kadeřníka, Péče o vlasy, Holení vousů, Vodová ondulace, Ondulace železem, Stříhání vlasů, Preparace vlasů, Vlásenkářství 2. ročník (3 hodiny týdně, celkem 99 hodin) Tematické celky: Stříhání a úprava vlasů, Odbarvování vlasů, Barvení vlasů, Chemická preparace vlasů, Vodová ondulace, Ondulace železem, Vlasová kosmetika, Péče o ruce a nohy kadeřníka, Barvení a úprava vousů, Vlásenkářství 3. ročník (3 hodiny týdně, celkem 99 hodin) Tematické celky: Dějiny vývoje účesu, Náročná účesová tvorba, Barvení vlasů, Regenerace vlasů, Kosmetická péče PŘEDMĚT: Materiály počet vyučovacích hodin na studium: 2,5-1-1/týden (celkem 144 hodin) Obecné cíle Předmět navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, doplňuje po odborné stránce učivo především z předmětu chemie. Poskytuje průpravu pro další odborné předměty, jako je technologie a odborný výcvik. Znalost materiálů dává žákům předpoklady pro pochopení pracovních postupů. Charakteristika učiva Učivo vychází z obsahového okruhu RVP Tvorba účesů Učivo je rozděleno do 3. ročníků na několik tematických celků. 1. ročník (2,5 hodin týdně, celkem 82.5 hodin) Tematické celky: Vlas, Voda, Mycí a holicí přípravky, Prostředky k fixaci účesu, Vlasová preparace 2. ročník (1 hodina týdně, celkem 33 hodin) Tematické celky: Dezinfekční prostředky, Prostředky k odbarvování a barvení vlasů, Poškození vlasů SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 7

9 3. ročník (1 hodina týdně, celkem 33 hodin) Tematické celky: Prostředky k ošetření a regeneraci vlasů a pokožky, Přípravky osobní hygieny, Kosmetické přípravky, Předpisy a normy PŘEDMĚT: Odborný výcvik počet vyučovacích hodin na studium: 15-17,5-17,5/týden (celkem 1600 hodin) Obecné cíle Obsahový okruh odborného výcviku poskytuje žákům vědomosti o technologických postupech a praktické dovednosti pro tvorbu účesů. Žáci se teoreticky a prakticky seznámí s používanými přípravky a technickým vybavením provozoven a osvojí si dovednosti potřebné pro poskytování kadeřnických služeb. Vytvářet a rozvíjet jejich profesní schopnosti a vlastnosti. Připravit kvalifikované pracovníky, kteří budou schopní dobře poskytovat kadeřnické služby. Vytvořit základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání z hlediska profesních dovedností. Absolvent bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu. Charakteristika učiva Učivo vychází z obsahového okruhu RVP Tvorba účesů Učivo je rozděleno do 3. ročníků, na několik tematických celků. 1. ročník počet hodin 15/týden (celkem 480 hodin) seznámí se zařízením provozoven, bezpečnostními a hygienickými předpisy. seznámí se obsluze potřebných pracovních pomůcek a přístrojů v souladu s technologickým postupem, provádění běžné údržby a čištění používaného vybavení kadeřnických provozoven. aplikuje správné pracovní postupy jednoduchých kadeřnických prací. 2. ročník počet hodin 17,5/týden (celkem 560 hodin) vytváří složité dámské a pánské střihy, technologické postupy chemických úkonů dokonale ovládá správné pracovní postupy kadeřnických prací s ohledem na přání zákazníka, správné ošetřuje vlasů provádí výrobu a ošetření vlásenek 3. ročník počet hodin 17,5/týdně (celkem 560 hodin) tvoří účesy s ohledem na vizáž a kvalitu vlasů, společenské účesy, povrchovou i hloubkovou regenerace vlasů, úprava obočí a barvení řas a obočí, zhotovení a ošetření vlasových doplňků, ošetření a úpravu vlásenky. SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 8

10 Předmět / ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Fyzika 1/ /2 Chemie Matematika Český jazyk a literatura 1 1 1/2 2 1/2 Tělesná výchova Informační technologie Ekonomika Technologie Materiály 2 1/ /2 Psychologie a společenská výchova Zdravověda Výtvarná výchova Odborný výcvik /2 17 1/2 50 CELKEM / /2 SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 9

školní vzdělávací program Obráběč kovů

školní vzdělávací program Obráběč kovů školní vzdělávací program Obráběč kovů SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

školní vzdělávací program Strojní mechanik

školní vzdělávací program Strojní mechanik školní vzdělávací program Strojní mechanik SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a Školní vzdělávací program: Malířské a natěračské 36-57-E/01 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy a adresa: Odborné učiliště příspěvková

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kadeřník

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kadeřník Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš Školní vzdělávací program Kadeřník 1.1 Identifikační údaje Název školy: Střední odborná škola Jana Tiraye Adresa: 595 01 Velká Bíteš, Tyršova

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

65-51-H/01 Kuchař - číšník

65-51-H/01 Kuchař - číšník Střední odborná škola gastronomie a potravinářství U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Název a adresa školy: Střední odborná

Více

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství OBSAH Identifikační údaje...3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávací programu...6 Organizační, personální a materiální podmínky...12

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/9/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ-ČÍŠNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 65-51-H/01 OBSAH 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 PROFIL ABSOLVENTA...3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-67-E/01 Zednické práce. RVP 36-67-E/01 Zednické práce

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-67-E/01 Zednické práce. RVP 36-67-E/01 Zednické práce STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-E/01 RVP 36-67-E/01... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-57-E/01 RVP 36-57-E/01... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název: Kadeřník Pro obor středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník Platnost ŠVP od 1. 9. 2013, počínaje prvním ročníkem. Obsah: Úvodní identifikační údaje:... 3

Více

školní vzdělávací program Strojírenské práce RVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Strojírenské práce Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

školní vzdělávací program Strojírenské práce RVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Strojírenské práce Střední odborné učiliště Valašské Klobouky školní vzdělávací program Strojírenské práce 23-51-E/01 Strojírenské práce Strojírenské práce 23-51-E/01 Strojírenské práce 1 Identifikační údaje Název ŠVP Strojírenské práce Datum 30.8.2013 Název 23-51-E/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program Provozní služby Platnost: od 1.9.2010 Obsah Identifikační údaje. 2 1 Profil absolventa 3 1.1 Pracovní uplatnění

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program Vlasová tvorba č.j. 776/2012 RVP 69-51-H/01 Kadeřník 2013 Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa...

Více