kých služeb noviny ocksession

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kých služeb e-mail: noviny ocksession"

Transkript

1 Číslo 20 P Ročník XI Zdarma 20. listopadu 2009 e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb noviny telef elefon: 565/ , 777/0 7/ , vsko.cz Dnes v listě: Co přinesl Roc ocksession V kost ostele ele sv.. Vít íta a zazní harfa a Vzpomínka a na Otomar omara a Krejču Česká kniha rek ekor ordů dů potř třetí tí Sport Ceny města a Pelhř imova Na prosincovém zasedání budou zastupitelstvu města předloženy návrhy na udělení cen města Pva, a to ve čtyřech kategoriích: 1.. Žáci, studenti, 2. Sportovci, 3. Podnikat atelské subjekty,, 4. Mimořádné zásluhy o rozvoj města. Vedení města se tímto obrací na občany města Pva, případně na právnické osoby se sídlem v Pvě o pomoc při výběru vhodných kandidátů na toto mimořádné ocenění. Cena města Pva může být udělena těm, kteří významným způsobem ovlivnili veřejné dění ve městě Pvě, a to především v kultuře, vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí, sportu a dalších oblastech veřejného života, případně se významně zasloužili o propagaci města Pva v celostátním nebo mezinárodním měřítku. Návrhy na ocenění, včetně zdůvodnění, je možné zasílat nejpozději do 25. listopadu 2009 na adresu MěÚ, Masarykovo nám. 1,, Pelhř elhři i- - mov,, k rukám Ing. Tomáše Dufka, případně na (mae) PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie: DNE OD DO 15.00: VYPNUTÁ OBLAST: OBEC NEMOJOV + CHATY Děkujeme za pochopení. E.ON Česká republika, s. r. o. Nové parkoviště s kapacitou přibližně 60 míst bylo otevřeno v pátek 6. listopadu na Pražské v Pvě v prostoru za Jednotou. Jeho vybudování si vyžádalo přibližně tři milióny korun z městského rozpočtu. Jak uvedl místostarosta Tomáš Dufek, nová parkovací místa by měla napomoci především k nápravě složité situace v blízkých ulicích, kde množství parkujících vozidel někdy bránilo průjezdu. Výhodou nového parkoviště, které má povrch ze zámkové dlažby, bude i jeho bezpečnost. V blízkosti se totiž nachází kamerový bod městského dohlížecího systému. Foto (př) Řidiči pozor! Nenechávejte výměnu řidičského průkazu na poslední chvíli Městský úřad Pv, od- pohled. Výměna je bezplatná. bor dopravy vyzývá občany Bohužel z předchozích zku- řidiče k provedení neprodlešeností lze koncem roku 2010 né výměny všech řidičských předpokládat zdlouhavé fronty průkazů, vydaných do čekajících klientů. Proto je vhod Těmto dokladům končí né nečekat na konec termínu, platnost dne ale zažádat o výměnu co nejdříve. Bohužel, ani ten, kdo podá V teritoriu působnosti obce z rozšířenou působností Pv se jedná o téměř 4600 ks včas uspokojen, neboť výrobní žádost v termínu, nemusí být řidičských průkazů, které je nutné kapacita průkazů bude veliká. vyměnit. Dále upozorňujeme, že nový Výměna se provádí na pracovišti odboru dopravy - I. v platnost dnem fyzického pře- řidičský průkaz vstupuje poschodí budovy Městského vzetí dokladu, nikoli dnem požádání o výměnu. Úřední dny jsou pondělí, středa V případě, že si řidičský prů hod., pátek 8.00 kaz nevyměníte včas, lze počát hod. Abyste předešli kem roku 2011 očekávat poli- úřadu Pv, Pražská 127. případným frontám, je možné cejní kontroly, kde Vám policista sdělí, že Váš řidičský průkaz se objednat na zvolený datum a hodinu prostřednictvím elektronického systému, který navyzýváme nenechávejte výleznete na měnu řidičských průkazů na K výměně je nutná osobní poslední chvíli! Ne vždy je tzv. je neplatný. Proto o ještě jednou účast řidiče, který předloží občanský průkaz, řidičský průkaz a Ing. Lenka Mikolášková, last minute nejlepší volbou. jednu průkazovou fotografii aktuální podoby nutný čelní Městského úřadu vedoucí Odboru dopravy Pv Výstavu, věnovanou 17. listopadu 1989, zahájili v pvském kině Vesmír zástupci vedení města a pořadatelé výstavy spolu s několika pamětníky krátkým tichým setkáním v úzkém kruhu. Stalo se tak v předvečer Dne boje studentů za svobodu a demokracii. Starosta Leopold Bambula zavzpomínal na listopadové i následující události roku 1989 v Pvě a zdůraznil, že bychom měli věnovat vděčnou vzpomínku také těm, kdo se dnešní lepší budoucnosti nedožili. Ředitel Muzea Vysočiny Pv Ondřej Hájek zase připomněl souvislosti sametové revoluce se 17. listopadem 1939 a řekl, že nebýt těchto událostí, probíhal by zřejmě pád komunismu v Česku jinak. Výstava je otevřena až do konce roku (více na straně 3). Foto: Petr Přibyl Fond rozv ozvoje oje bydlení nabízí pomoc občanům města Město Pv již od roku 1996 vytvořilo a používá Fond rozvoje bydlení (dále jen FRB) jako účelové peněžní prostředky na zlepšení stavu a modernizace bytového fondu. Tento fond je určen k úhradě nákladů spojených s opravami a modernizací bytového fondu města a poskytování půjček majitelům obytných domů a rodinných domků dle pravidel a podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou města Pva. Ta je k nahlédnutí na hospodářském odboru Městského úřadu v Pvě, Masarykovo náměstí 1 nebo na internetu v sekci dokumentů hospodářského odboru, kde je i formulář pro podání žádosti. Jednou ze základních podmínek poskytnutí půjčky z FRB je, že se musí jednat o stavební práce započaté a skončené v jednom kalendářním roce. Půjčky jsou poskytovány například na obnovu střechy, zřízení ústředního topení, izolace a zateplení domu, obnovu fasády, vybudování ko u - pelny, sprchového koutu nebo WC, nástavby nebo vestavby bytů v domě. Půjčka je poskytována na dobu 3 let s úrokovou sazbou 3 % p.a. Tyto úvěry se pak splácejí pravidelnými měsíčními splátkami (anuitami), počínaje lednem následujícího roku po dokončení stavby. Půjčka se poskytuje na základě výběrového řízení, které organizuje město Pv zpravidla vždy pro jeden kalendářní rok. ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ OBSAHUJE MINIMÁL- NĚ (VIZ FORMULÁŘ): a) jméno nebo název žadatele, popřípadě jeho statutárního zástupce b) adresu bydliště nebo sídlo žadatele c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby: adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely prohlášení či jiný doklad o vlastnictví domu či stavby (kopie výpisu z KN) stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku (lze dodat dodatečně) příslušnou projektovou dokumentaci k prostudování (lze dodat dodatečně) d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je tře - ba popis provést odděleně f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce Mozaika a nabídla žákům inspiraci, kam am na střední školu olu Třináctý ročník Mozaiky středních škol se uskutečnil 10. listopadu v pvském kulturním domě Máj. Na této akci, která každoročně nabízí žákům inspiraci při rozhodování, kam jít po ukončení základní školy, se letos prezentovalo 40 školských zařízení a to prostřednictvím propagačních materiálů, informačních panelů, ukázkami práce a výrobků, ale i jinými způsoby. Jak prozradili pořadatelé z pvského úřadu práce, letos přibyly oproti loňsku čtyři školy, ale jinak byl program a složení účastníků spíš tradiční, samozřejmě s určitými obměnami. Nejvzdálenější školy přijely z Českých Budějovic a Lišova, poměrně početné zastoupení měla Jihlava. (př) Kino Vesmír bude brzy digitální a 3D! Už do konce roku bude pvské kino vybaveno nejen digitální technologií, která umožní promítání filmů bezprostředně po premiéře, satelitní on-line přenosy atraktivních sportovních utkání nebo koncertů a další výhody, ale také možností promítání ve formátu 3D s trojrozměrným obrazem. O tom, že 3D projekce bude v kině zavedena současně s digitalizací, rozhodli na svém 22. zasedání zastupitelé města. Ti schválili navýšení finančních prostředků ve výši tři milióny korun, původně plánovaných na digitalizaci, o cca tisíc korun, které umožní současné rozšíření o zmíněnou 3D technologii. Tato částka nenavýší rozpočet roku 2009, protože bude čerpána z peněz, původně vyčleněných na rekonstrukci prostranství kolem KD Máj. Tato rekonstrukce se ale letos neuskuteční, protože na ni nebyla získána dotace. (př) g) požadovaná částka úvěru podle formuláře a případně způsob jejího výpočtu h) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku Žádosti se všemi náležitostmi na předepsaném formuláři je možno podat na rok následující (2010 ) do hodin dne 14. prosince 2009 a to na podatelně nebo přímo na Odbor hospodářský Městského úřadu v Pvě, Masarykovo nám. 1 s tím, že podrobnější informace lze získat u Ing. Stanislava Kropáčka (tel ) nebo u RNDr. Věry Cahové (tel ) a také osobně v úřední dny na téže adrese. O výsledku výběrového řízení rozhoduje Městské zastupitelstvo v Pvě na návrh komise k tomuto účelu ustanovené. Každý žadatel pak obdrží písemnou informaci o výsledku výběrového řízení. (sk) Chirurgický den V pátek 20. listopadu se uskuteční Pvský chirurgický den 2009, tradiční setkání chirurgů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Letošní Chirurgický den proběhne opět v Kulturním domě Máj. Odborný program začne v 9.15 hodin a v sekci lékařů se bude věnovat tématům Nádory v chirurgii, Traumatologie bérce a nohy a Varia, v sekci sester se bude probírat Problematika ošetřovatelské péče tematicky neomezená. Účastníky čeká však i kulturní a společenský program. Záštitu nad Pvským chirurgickým dnem opět převzal starosta města Leopold Bambula a mezi čestnými hosty setkání budou například hejtman kraje Vysočina i představitelé významných místních firem. (př) DENNÍ AKTUALIT ALITY Z MĚSTA NAJDETE NA SKO.CZ

2 2 Pelhř Máj hostil osm různých podob rocku a navíc krále českých kytaristů Čtrnáctý pvský festival hudebních skupin z regionu Rocksession byl pro mnohé příznivce širokého hudebního proudu, označovaného jako rock, víkendovou událostí číslo jedna. Pro některé z nich byl pak možná událostí roku, nebo dokonce životním zážitkem. Hostem sobotního Rocksessionu 09 v pvském kulturním domě Máj byl totiž jeden z nejlepších českých kytaristů Michal Pavlíček se svou doprovodnou kapelou ve složení Miloš Meier (bicí), Martin Ivan (basová kytara) a Radek Škarohlíd (zpěv). Michal Pavlíček dal hned prvními tóny jasně na srozuměnou, že je ve svých třiapadesáti letech stále ve výborné formě a fanouškům nadělil přesně to, nač se těšili energií nabitou rockovou smršť s virtuózními sóly, při kterých místy běhal mráz po zádech. V několika písních se ale také představil jako sólový zpěvák. Vystoupení, složené především ze skladeb Poplatek za odpad Jedním z bodů jednání posledního zastupitelstva v Pvě byla také obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra - vy a odstraňování komunálních odpadů pro rok Součástí této vyhlášky je i stanovení sazby místního poplatku za komunální odpad, který bude v Pvě pro rok 2010 činit 500 Kč na osobu. Je to nejvyšší možná sazba, kterou povoluje zákon o místních poplatcích. Město Pv k sazbě 500 Kč přistoupilo v roce Vyšší náklady vznikají na likvidaci odpadu hlavně v důsledku daleko vyšších nároků na třídění odpadu, než jaké byly dřív. (př) z připravovaného a dlouho očekávaného alba Srdeční záležitosti, zakončily dvě slavné vzpomínky Veliké lalulá z éry Stromboli a Zubatá z repertoáru Pražského Výběru. Rocksession je ovšem hlavně přehlídkou regionálních kapel a ty ukázaly, že se mají čím poch - lubit. Program zahájila svým melodickým bigbítem, jehož zvuk obohatily saxofon a harmonika, skupina The Pláky. Pelhři - movští Propecz Cabale hráli podle vlastního vyjádření lehce stravitelný jazzík s mnoha vlivy odjinud, dále se představili přespolní Mama Earth z Pacova s nadupaným reggae či ska, grunge-rockoví NikomuNic s novým zpěvákem jménem Joe a formace The Revolt (prostřední snímek), hrající nekompromisní metal a crossover. StarejPejr, kteří nedávno pronikli i na televizní stanici Óčko, předvedli svůj melodický rockový nářez, jehož poznávacím znamením byl výrazný zpěv Šárky Makovcové (vpravo). Skupina Aleale, jejíž základ tvoří staří známí zkušení muzikanti z NPP, Eč a dalších dřívějších pvských seskupení, nabídla rytmicky nápaditou kytarovou muziku s originálním zpěvem (či deklamací) Vítka Vondráčka. Pro - gram zakončila Vipytá Konef se svou směsicí rocku, metalu a punku, kterou nazývá agrotrash. Hudební nabídka čtrnáctého Rocksessionu byla pestrá a všichni účinkující ukázali, že hudební scéna v Pvě a okolí žije a každý si z ní může vybrat podle svého vkusu a založení. Text a foto: Petr Přibyl KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ZVOU FOLK OLKOVÁNÍ NAD LUCERNOU TANEC V JETELI (Tábor) LUBOŠ HRDLIČKA (České Budějovice) 4ZDI (Pv) KD Máj - Malá scéna - čtvrtek 17. prosince hodin Komponovaný pořad věnovaný nejen folku se známou pvskou kapelou, ale i zábavě, soutěžím a třeba i překvapení. Vstupné: 49 Kč DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Marc Camoletti - MILÁČEK ANNA (ANNA SE NEZDÁ...) Agentura AP Prosper Praha Městské divadlo - pondělí 21. prosince hodin Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě že je tu služka Anna. Překlad: Jaromír Janeček Hrají: Martina Hudečková, Linda Rybová, Vanda Hübnerová, David Prachař, Saša Rašilov Vstupné: 230, 250, 270 Kč Uváděno v rámci divadelního předplatného. V prodeji je ještě možné zakoupit vstupenky i mimo předplatné. Slovenští sokolníci na pvském náměstí SILVES VESTR SE BLÍŽÍ V neděli odpoledne brázdili vzduch nad pvským náměstím draví ptáci. Své opeřené svěřence sem totiž přijeli představit členové sokolnického kroužku Základní školy M. Hella ze Štiavnických Baní pod vedením svého ředitele Pavola Michala. Zhruba stovka diváků si mohla zblízka prohlédnout orla, sokola, havrana a další ptáky, dozvědět se o nich různé zajímavosti a také si užít trochu vzrušení, když někteří z ptáků prolétávali těsně nad jejich hlavami. Někteří odvážlivci si dokonce mohli opeřené krasavce podržet na ruce. Falco odpoledne, jak se akce jmenovala, uspořádalo občanské sdružení Hodina H. Foto: (př) SILVES VESTR TR 2009 Kulturní dům Máj - středa 31. prosince hodin Přijďte si zatancovat v poslední den v roce a pobavit se s přáteli a se skupinou Minor, která má pro vás připraven široký repertoár taneční i dechové hudby. Čeká vás nejen dobrá muzika, ale i občerstvení p. Hunala - Restaurace Máj - dle vlastního výběru. Vstupné: 200 Kč NOVINKY V SÍTI TICKETPORTAL Turistické informační centrum na Masarykově náměstí v Pelhři - mově jako člen sítě TICKETPORTAL umožňuje zakoupení vstupenek na představení v celé ČR. Z nabídky vybíráme: AIDA A - MONUMENTAL OPERA - KV Aréna Karlovy Vary - 6. prosince 2009 Kompletní seznam představení v Turistickém infomačním centru na Masarykově náměstí v Pvě a na Koncert Společná věc Tomáše Pfeiffera se uskuteční ve středu 25. listopadu od hodin v p imovském Městském divadle adle. Tomáš Pfeiffer při něm rozezní Vodnářský zvon alikvótními tóny, které podle lámaistické tradice povznáší ducha a léčí tělo. Součástí nástroje je vodní hladina, která během hry vytváří rezonanční obrazce. Nevšední zážitek umocní parabolická projekce. KRÁTCE Z DĚNÍ VE MĚSTĚ Klub přátel historického Pva zve občany na valnou hromadu, která se koná dne listopadu 2009 v 17 7 hodin v hudebním oddělení pvské městské knihovny. Součástí schůze bude i přednáška ředitele Okresního archivu v Pvě dr. Martínka o pvském děkanovi Vojtěchu Holém a o právě vydané knize jeho zápisků s názvem Rozličná podání a události z dob minulých a přítomných. Zaznamenal P. Vojtěch Holý, děkan. L. P Kniha je doplněna kopií barevných indikačních skic Pva, které v poloviě 19. století sloužily jako podklad pro katastrální mapy. Poznámky zachycují a komentují dění v Pvě a okolí v polovině 19. století. Knihu bude možno VÝZVA A VÝZVA porvé zakoupit před přednáškou. Všechny srdečně zve výbor KPHP. Základní škola Pv Osvobození pořádá v sobotu 21.. listopadu Den otevř vřenýc ených dveř eří. í. Ten en se koná od 8 do 11 hodin. Pro návštěvníky je při- pravena prohlídka školy a také ukázky výuky. Na 22. zasedání městského zastupitelstva byly mimo jiné stanoveny spádové obvody základních škol zřizovaných městem Pv. Oproti loňskému roku nedošlo k výrazným změnám, pouze místní část Starý Pv bude přsunuta na Základní školu Pv Osvobození. Ředitelé ZŠ se dohodli uskutečnit zápisy do prvních tříd pro školní rok 2010/2011 v pátek 22. a v sobotu 23. ledna Vážení spoluobčané, vážení podnikat atelé, i u nás ve městě nastává, jako v celé Evropě, zimní období a Vy jste jistě zaznamenali změnu v české legislativě, která se týká odpovědnosti za škody způsobené nedostatečnou zimní údržbou chodníků, přilehlých k Vašim nemovitostem. Od letošní zimy již Vy za takové škody neodpovídáte. Přesto Vás tímto, s ohledem na možnosti města, prosím o spolupráci při zajištění schůdnosti chodníků, které jste doposud udržovali. Město Pv Vám pro daný účel nabízí zdarma posypový materiál. Ten si můžete objednat na Technických službách města Pva v pracovní dny od 6.00 do hodin na tel. čísle nebo prostřednictvím u: a to do Rozv ozvoz posypového materiálu v plastových pytlích bude proveden po Pvě ve dnech 25. a po 15. hodině. Předpokládaný závoz posypového materiálu se uskuteční dvakrát ročně v termínu podle vývoje počasí. Tento další termín bude v předstihu zveřejněn. Děkuji Vám za pochopení a za spolupráci při činnosti, která nám všem pomůže zajistit čisté a schůdné chodníky ve městě. Leopold Bambula, starosta města Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY Zveme všechny zájemce na cestopisné vyprávění Jiřího Máry Ekvádor a Galapágy, které se koná v úterý 24. listopadu v 17 hodin v hudebním odddělení. Dozvíte se o naplnění dalšího životního snu šestnáctiletého chlapce upoutaného na invalidní vozík. Podíváte se do Karibského moře a na ostrov Bonaire. Navštívíte hlavní město Ekvádoru Quito. Seznámíte se s horským masívem Kordiller i záhadnými zákonitostmi, které platí pouze na rovníku. Zavítáte na indiánský trh do Otavala. Z hor sestoupíte do amazonské džungle mezi pralesních indiánya na závěr prozkoumáte klenot Ekvádoru tajemné souostroví Galapágy. MusicVille aneb Neviditelná estetika zvuku. Hudba - Nápovědy - Hledání - Umění - Souvislosti - Komunita - Komunikace. Setkání se koná ve středu 2. prosince od hodin v hudebním oddělení pvské knihovny. Přijďte si nejen povídat o hudbě... (měk) Výběr z nových knih Městské knihovny v Pelhř imově vě BELETRIE Drake, S.: VIKINGOVA ŽENA; Hill, S.: S NEJČISTŠÍMI ÚMYSL SLY; Vlasák, V.: BEZ ILUZÍ; Sierra, J.: NAPOLEONOVO EGYPT- SKÉ TAJEMS AJEMSTVÍ VÍ; Caruso, G.: MUŽ, KTERÝ KRADL RUK UKO- PISY; Kroupa, V.: TANEC S BÍLOU SMRTÍ; Korber, T.: SLUŽKA A KRÁLOVNA; Seed, M.: BEZ LÁSKY A NADĚJE; Nolte, D.: JAK NA SVĚT PŘICHÁZEJÍ MÁMY; Aston, E.: DCERY PANA DARCYHO CYHO; Roe, G.: TĚSNÉ VÍTĚZST VÍ; Haefs, G.: KLEOPATRA MAKEDONSKÁ - PILÁTOVA MI- LENKA; Aziz, G.: NAVŽD VŽDY ZNEUCTĚNÁ; Langdale, K.: KDYŽ TO NENÍ LÁSKA; Stínil, L.: CHCI SI TĚ VZÍT; Bagshawe, T.: PROSÍM, NERUŠIT; Jarvis, Ch.: NÁHRDEL- NÍK; Jacq, Ch.: TUTANCHAMON NAUČNÁ LITERATURA TURA 1000 GENIÁLNÍCH SOCH; Garozzo, D.: VELKÁ KNIHA KVÍZŮ; Kosatík, P.: MANŽELKY PREZIDENTŮ; Händl, R.: HISTORIE TROCHU JINAK; Šrámek, O.: NEOBYČEJNÉ ŽIVOTY; Kerékgyártó, É.: NEJKRÁSNĚJŠÍ KATEDRÁL TEDRÁLY SVĚ- TA; Siedentopf, M.: SESKOK K NEPŘÍTELI; Zbíral, R.: PŘÍ- RUČKA K PSANÍ SEMINÁRNÍCH A JINÝCH VYSOK SOKO O- - ŠKOLSKÝCH ODBORNÝCH PRACÍ CÍ; Palm, C. M.: ABBA; Pikl, J.: PAMĚTI JIHOČESKÉHO ODBOJÁŘE; Charitanovskij, A.: MUŽ SE ŽELEZNÝM SOBEM; Backshall, S.: 60 ZABIJÁKŮ PODLE STEVA BACKSHALLA DĚTSKÁ LITERATURA TURA Muchamore, R.: ZVÍŘE; Flanagan, J.: HRANIČÁŘŮV UČEŇ 5.; Moyzesová, N.: BRATŘI OBŘI A JINÉ POHÁDKOVÉ POVĚSTI; Vladislav, J.: DRUHÝ STROM POHÁDEK Z CE- LÉHO SVĚT VĚTA; MALÍ GRATULANTI TULANTI; CESTY VELKÝCH OB- JEVITELŮ; Čtvrtek, V.: KOSÍ STROM; TOMÁŠ A JEHO PŘÁTELÉ TELÉ; HANNAH MONTANA ANA; HIGH SCHOOL MUSI- CAL AL; Bobák, J.: NEUVĚŘITELNÉ DOBRODR ODRUŽS UŽSTVÍ CVRČ- KA; Makoliová, P. : LÁSKA Z KONCE SVĚT VĚTA; Lázničková, P.: ČERSTVĚ PLNOLETÁ; Svobodová, V.: SOUBOJ S OSUDEM; Sypal, J.: POHÁDKY Z POHÁDKOVÉHO MĚSTA; Reeve, P.: TAJEMSTVÍ SATÉNO TÉNOVÝCH KLOBOUKŮ KNIHOVNA DOPORUČUJE Christian Jacq - TUTANCHAMON - POSLEDNÍ TAJEMS AJEMSTVÍ Román známého francouzského egyptologa nás zavádí do Egypta, kde americký advokát hledá poslední tajemství Tutanchamona - slavného faraona se zlatou maskou. (měk)

3 Pelhř K U L T U R A 3 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ZVOU KONCER ONCERTY VYSOČINKA + PĚVECKÝ SBOR ZÁBOJ Městské divadlo pondělí 23. listopadu hodin Již tradičně pořádá Vysočinka společně s Kulturními zařízeními města Pva koncert pro příznivce dobré dechovky. Letos vystoupí s touto kapelou jako host Pěvecký sbor Záboj. Vysočinka zahraje a zazpívá několik písní se Zábojem, což, jak doufáme, bude pro milovníky hudby velký zážitek. Přijďte si zazpívat a poslechnout dobrou dechovku! Všichni jste srdečně zváni. Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč HONZA a FRANTIŠEK NEDVĚDI S KAPELOU Kulturní dům Máj úterý 1. prosince hodin Bratři Nedvědi patří k nejznámějším interpretům naší folkové scény, jejich tvorbu znají všechny generace. Narodili se téměř na rok přesně od sebe, a tak v letech 2007 a 2008, k výročí jejich šedesátých narozenin, je mohli diváci České i Slovenské republiky vidět při velkých společných koncertech. Tento projekt, který má!!!vyprodáno!!! název Vzácné setkání, je naprosto ojedinělý a podle mnoha ohlasů skvělý, o čemž svědčí beznadějně vyprodané sály. Od roku 2008 si oba bratři vytvořili společnou kapelu a i když hrají své samostatné koncerty, občas si najdou chvíli na společný večer. V současné době hrají Honza a František v této sestavě: Honza Nedvěd, František Nedvěd, Vojt ojta Nedvěd - kytara, zpěv; Milan Plechatý - basová kytara, keyboard, zpěv; Petr Koc- man - kytary, mandolína, harmonika, zpěv; Jarda Petr trásek - bicí. Koncertní program tvoří nové a nově zaranžované skladby a samozřejmě nejznámější hity - Valčíček, Stánky, Frankie Dlouhán a další. Nejprve zahraje František své nejkrásnější, jako jsou Kočovní herci, Proužek, Devatenáct, Zvon. Vojta předvede dvě písně ze svého nového alba Bílý měsíc. Rovněž Petr Kocman vydal loni své sólové album a představí se ve dvou skladbách. Pak zahraje Honza své nejznámější písně a nakonec uslyšíte oba bratry spolu: Slunovrat, Skládanka, Jižní Kříž Skvělá hudba a texty, výborné zpracování, úžasné vokály. KONCER ONCERT KRUHU PŘÁTEL HUDBY KATEŘINA ENGLICHOVÁ - HARFA Kostel sv. Víta - úterý 8. prosince hodin Kateřina Englichová vystudovala Konzervatoř v Praze (prof. Libuše Váchalová). Prestižní Fulbrightovo stipendium jí umožnilo v letech studovat na Curtisově institutu ve Filadelfii, USA (prof. Marilyn Costello). Absolvovala řadu mistrovských kurzů s předními světovými harfenistkami, jako jsou např. Marielle Nordmann (Francie) či Helga Storck (Německo). Koncertovala jako sólistka s mnoha našimi i zahraničními orchestry (Philadelphia Orchestra, Komorní orchestr San Francisco, Concerto Soloists of Philadelphia, City Chamber Orchestra of Hong-Kong, Pražská komorní filharmonie, Sukův komorní orchestr, Virtuosi di Praga, Pražský komorní orchestr aj.). Vystupuje často i jako komorní hráčka (s houslisty Josefem Sukem, Pavlem Šporclem, flétnisty Janem Machatem, Žofií Vokálkovou, Robertem Stallmanem a Eugénií Zukermanovou (USA), první violistkou newyorkských filharmoniků Cynthií Phelpsovou, francouzským violistou Gerardem Causse, s Pražákovým kvartetem, Kubínovým kvartetem, kvartetem Martinů, s Českým nonetem aj.). Kateřina Englichová koncertovala v Číně, Japonsku, USA, Kanadě, Itálii, Francii, Velké Británii, Německu, Lucembursku, Španělsku aj. Je častým hostem významných světových festivalů. Na podzim roku 2005 se představila společně s violistkou Jitkou Hosprovou v New Yorku a ve Washingtonu D.C. V srpnu 2005, v letech 2006 a 2007 vedla třídu harfy a komorní hry v rámci mezinárodních mistrovských kurzů Ameropa v Praze, od září 2005 je externím pedagogem harfy na New York University. Kateřina Englichová je držitelkou ceny Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii za přínos v oblasti komorní hry. Více na hova.cz. Sponzorují: Zahradnické služby Hana Neckářová Vstupné: předprodej 90, na místě 110, studenti a děti 20 Kč POŘADY Y PRO O DĚTI I DOSPĚLÉ Vstupné: 290, 270 a 250 Kč DLOUHÝ OUHÝ,, ŠIROKÝ A BYSTR TROZRAKÝ TRADIČNÍ 30. VÁNOČNÍ KONCER ONCERT A 100. VÝROČÍ Umělecká agentura MLS Ústí nad Labem ZALOŽENÍ PELHŘIMOVSKÉ DECHOVÉ HUDBY Městské divadlo - sobota 21. listopadu hodin Výpravná činoherní pohádka. Pokladnice našich českých pohádek Městské divadlo středa 9. prosince hodin nabízí mnoho příležitostí ke scénickému zpracování, aby se i Městská dechová hudba Míti Kotrče pro Vás opět připravila dnešní děti seznámily s těmito skvosty. Úprava vychází z klasické tradiční vánoční koncert. Přijďte si poslechnout a zazpívat krásné předlohy K. J. Erbena. Příběh je obohacen o humornou konverzaci a veselé písničky tří pohádkových postav, které doprovází Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč vánoční koledy. hlavního hrdinu na cestě za vysněnou princeznou. Jsou to opravdu veselí chlapíci a mají nejen dobré srdce, ale i výjimečné JAKSI TAKSI Kulturní dům Máj sobota 19. prosince hodin schopnosti. Proti princovi stojí jeho nevlastní matka, která se z Styl hudby Jaksi Taksi se nejvíce blíží kapelám, jako jsou Green obavy o trůn upíše peklu a získá tak kouzelnou moc nad jeho day, Blink čili jde o svižnější rockovou hudbu s českými vyvolenou. Princ ale díky svým přátelům překoná všechny její texty. Kapela pravidelně koncertuje po celé ČR, videoklipy rotují překážky a zakletou princeznu vysvobodí. Příběh je provázený na stanici Óčko a pravidelně se umisťují na předních místech v písničkami, zajímavou scénickou hudbou i světelnými a zvukovými televizních hitparádách. Kapela vydala 7 řadových alb, v březnu efekty. Věříme, že tato velká výpravná pohádka, určená dětem, letošního roku vyšlo album Optimista. Více na osloví diváky všeho věku. Více: Vstupné: předprodej 120, na místě 150 Kč Vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč KDE SE VZALY VÁNOCE Umělecká agentura Petr Kubec Městské divadlo - sobota 12. prosince hodin Komponovaný pořad o původu a zvycích vánočních svátků v Čechách i ve světě od dob pohanských dodnes. Pořad je vyplněn bohatým výběrem lidových koled, vánočních písní a hudby. Vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč JANEK A ČERT KD Máj - Malá scéna - sobota 19. prosince hodin Hraje loutkoherecká skupina Rolnička. Kašpárek se těší na obrázky namalované malými diváky, nezapomeňte je s sebou přinést. Vstupné: 20 Kč V případě zájmu o zveřejnění kulturních akcí v Pvě na plakátu Kam v Pvě za kulturou a na nahlašte tyto akce vždy nejdéle do předposledního čtvrtka v měsíci na telef elefon 565/ , 777/0 7/ nebo na kultur Chcete si nechat zasílat náš měsíční kulturní přehled, abyste byli vždy včas informováni? Dejte nám vědět na VÝSTAVY VY GALERIE M Do 29. listopadu můžete navštívit prodejní výstavu obrazů Jaroslavy Kupkové ČAS V NAŠICH DUŠÍCH. Jaroslava Kupková pochází ze Strakonic. Její vývoj ovlivnili malíři K. Kupka ze Slaníka a František Dragoun z Písku. Absolvovala studijní cesty a pobyty ve Francii, Londýně, Rakousku, Německu. Navštívila i Ameriku. Od roku 2001 vede a organizuje výtvarné kroužky vlastní soukromé školy ve Strakonicích a později i v Písku. V roce 2005 založila soukromou galerii JK ve Strakonicích. Vystavovala v Českém Krumlově, Plzni, Písku, Českých Budějovicích, Vodňanech, Praze a Pvě, od roku 1990 i v zahraničí - Německo, Rakousko, USA. Od 3. prosince 2009 do 3. ledna potr trvá v Galerii M prodejní VÝSTAVA A OBRAZŮ JIŘINY BLOUDK OUDKOVÉ JIHOČES- KÁ KRAJINA A KVĚTINY A KERAMIKY JANY KABELKOVÉ. Jiřina ina Bloudková je rodačka z Velkého Rybníka, v současné době žje v Brtné u Želiva. Malovat začala až v důchodu v roce Maluje olejem a svá dílka vystavuje bez rámů. Jana Kabelková studovala na SUPŠ v Praze v oboru řezbářka. Později začala kromě řezání zkoušet i mnoho dalších výtvarných technik tkaní, drhání, práci s kůží a drátem, šitou krajku i keramiku. Zkušenosti z mnoha technik jí poté, co onemocněla, pomohly vybrat si tu, která byla pro ni nejvhodnější a kterou fyzicky zvládla a tou byla právě keramika. Tou se Jana Kabelková zabývá intenzívně od roku V současnosti tvoří v ateliéru Keramika J, který sama založila. Svá díla vystavovala v Čechách i zahraničí a vzhledem k prodeji jejich výrobků na Karlově mostě lze říci, že její práce lze najít nejen v mnoha státech Evropy, ale i v zámoří. MĚSTSKÁ KNIHOVNA PELHŘIMOV V přízemí pvské knihovny v oddělení beletrie můžete až do konce listopadu navštívit výstavu nazvanou VESMÍR A MIMOZEMŠŤANÉ, KTERÁ PŘEDSTAVUJE KRESBY, Y, GRAFIKY, AKČNÍ MALBU A KERAMIKU ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOL OLY Y V PELHŘIMOVĚ VĚ. KINO VESMÍR A MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV Až do konce rok oku můžete e v kině Vesmír a v Muzeu Vysočiny navští vštívit vit VÝSTAVU, VU, KTERÁ PŘIPOMÍNÁ POHNUTÉ CHVÍLE SAMETOVÉ REVOLUCE,, tak jak ji před dvaceti lety proží- vali občané Pva. V předsálí kina uvidíte fotografie, písemné dokumenty i krátký film, v muzeu si pak budete moci prohlédnout kromě dalších fotografií i trojrozměrné předměty, např. uniformy, odznáčky atd. STÁLÉ EXPOZICE Muzem strašidel První české MÚZYum aneb Síň Lipských Muzeum Vysočiny Pv Muzeum rekordů a kuriozit Zlaté české ručičky - unikáty ze sirek Procházka Českou knihou rekordů Stezka po stavebních slozích Naučná stezka Městské sady Více informací včetně otvírací doby najdete na vsko.cz o.cz. OTEVÍRA TEVÍRACÍ DOBA OD DO Turistic uristické ké informační centrum Pondělí - pátek Sobota Neděle zavřeno Progr ogram kina Vesmír od 20. listopadu do 4. prosince Pátek 20., sobota 21.. listopadu (20.00 hodin) DISTRICT 9 (112 ) 2 ) Sci-fi thriller o utajeném okrsku, kde se nacházejí mimozemští utečenci, ale i jejich vesmírné zbraně. Tento film je na špičce návštěvnosti českých kin! Uvádí Palace Pictues. Nenechte si ujít! 70 Kč Do 15 let t nepřístupný !MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ - NENECHTE SI UJÍT! Neděle 22., pondělí 23. listopadu (20.00 hodin) THIS IS IT - MICHAEL JACKSON S (112 ) Mimořádný filmový počinek režiséra Kennyho Ortegy. Dokument, který vznikl během příprav a zkoušek na celosvětovou koncertní sérii tohoto nevšedního umělce. Dostane se vám výjimečného pohledu na Jacksona takového, jakého jste dosud neviděli - a bohužel již neuvidíte. Nenechte si ujít tento vzácný pohled na poslední chvíle života této hudební veličiny. Do kin uvádí společnost FALCON. 80 Kč Mládeži přístupný Úterý 24., středa 25. listopadu (20.00 hodin) SAW W VI. (100 ) Další pokračování dnes již kultovního hororu v režii Kevina Greuterta. Do kin uvádí společnost Hollywood C.E. 70 Kč Do 15 let t nepřístupný Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28., neděle 29., pondělí 30. listopadu, úterý 1., středa 2. prosince (20 hodin) 2BOBULE (93 ) Volné pokračování jednoho z nejnavštěvovanějších českých filmů posledních let. Komedie z prostředí moravských vinic vám opět nabídne plno humoru a zábavy. V hlavních rolích Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer, dále uvidíte Terezu Voříškovou, Lubomíra Lipského, Jiřího Krampola, Janu Švandovou a další. Do kin uvádí společnost BIOSCOP. Český filmový hit roku! 80 Kč Mládeži přístupný Čtvrtek 3., pátek 4. prosince (20.00 hodin) LÁSKA NA DRUHÝ POHLED (109 ) Ryan (Aaron Eckhart) je populárním spisovatelem knih o tom, jak se vypořádat se ztrátou a dopřát životu nový smysl. Je hvězdou v oboru a něco jako guru pro lidi v těžkých životních situacích. Jeho obličej je na výrobcích všeho druhu a Ryan žije v domnění, že se sám vyrovnal se svou minulostí. Jenže pak potká Eloise (Jennifer Aniston) a jeho život se obrátí vzhůru nohama Do kin uvádí Hollywood C.E. 70 Kč Do 12 let t nevhodný PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Pátek 20., sobota 21., neděle 22. listopadu (17.00 hodin) ZATAŽENO, AŽENO, OBČAS TRAKAŘE (90 ) Premiéra animované rodinné komedie o vynálezci, který sestrojil stroj na jídlo vyráběné z vody. Ale jeho experiment se najednou začíná poněkud vymykat kontrole. Z nebe totiž padá toho jídla nějak moc a moc... Do kin uvádí společnost FALCON. 70 Kč České znění (dabing) Pátek 4., sobota 5. prosince (17.00 hodin) ASTR TRO BOY (94 ) Je to pták? Je to letadlo? Ne. Je to mechanický kluk Astro Boy. Byl stvořen pro napínavá dobrodružství. Jeho táta, slavný vědec Tenma, mu do vínku dal super sílu, rentgenové paprsky, rychlost a schopnost létat nad oblaky. Astro Boy poznává svět, když tu se jeho rodina a přátelé ocitnou v nouzi. Odvážný kluk se proto vrací do rodného Metro City, aby čelil možná dosud největší životní výzvě. Akční animovaný sci-fi film. Uvádí společnost Hollywood C.E. 70 Kč České znění (dabing)

4 4 Pelhř Jedenáctý listopad je Dnem veteránů a tuto událost si každoročně připomíná také Město Pv. K památníku obětí první světové války u pvského hřbitova položili věnce starosta Leopold Bambula, místostarostové Tomáš Dufek a Bohumil Kovanda a také npor. Richard Gnojek (úplně vpravo) a prap. Jiří Hušek (v uniformě) ze Svazu válečných veteránů v ČR a Československé obce legionářské. Foto: (př) Kamerový dohled byl opět posílen Pvský městský kamerový dohlížecí systém, který zahrnuje v současné době 10 ka - merových bodů a má velký význam pro bezpečnost a prevenci kriminality ve městě, výrazně získal na efektivitě. K dosavadním pracovištím, na kterých byly sledovány záběry z kamer tato pracoviště byla jednak na Policii ČR a v objektu radnice na stanovišti manažera prevence kriminality - přibylo v posledních dnech další. To se nachází v budově Policie ČR na Pražské a výstupy z kamer zde sledují dva zdravotně postižení občané. Jejich pracovní doba je stanovována operativně podle potřeb policie, která má BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM OMANŽELŮM 30. října Aleš Pokoj, Řemenov a Markéta Šafaříková, Řemenov NARODILI SE své stanoviště s nepřetržitou službou v bezprostřední blízkosti. Díky této úzké součinnosti je možné například v určitých inkriminovaných obdobích nebo v případě různých událostí ve městě výrazně posílit sledování různých problémových lokalit. Věřím, že toto posílení kamerového dohlížecího systému významně přispěje ke zlepšení bezpečnosti a pořádku ve městě, uvedl starosta Leopold Bambula. Podle něho skutečnost, že Pv nemá městskou policii a v otázce bezpečnosti klade důraz na spolupráci s Policií ČR a zmíněný kamerový systém, šetří městu prostředky kolem osmi miliónů korun ročně. (př) 8. října Viktor Vlastník, Pv 9. října Denisa Zelingerová, Nová Cerekev Matěj Jirků, Pv Jan Svárovský, Kojčice 12. října Martin Pech, Nová Cerekev 15. října Aneta Ficalová, Praha 9 Nela Dalíková, Krasíkovice 16. října Jakub Hála, Černovice 18. října Valerie Houdková, Pv 19. října Lukáš Pašek, Pv 22. října Lucie Papežová, Humpolec Kryštof Horák, Pv 23. října Valerie Adamcová, Pv 26. října Jakub Marousek, Nemojov 7.. listopadu Jakub Leška, Pv Dominik Kořínek, Humpolec Zemřel el Otomar Krejča, velikán divadla a rodák ze Skrýšova V pondělí 16. listopadu se ve - řejnost rozloučila s Otomarem Krejčou, slavným divadelním režisérem, hercem a zakladatelem Divadla za branou, který zemřel 6. listopadu v Praze ve věku nedožitých osmaosmdesáti let. Otomar Krejča, rodák ze Skrýšova u Pva, byl držitelem mnoha významných domácích i zahraničních ocenění, mimo jiné byl vyznamenán medailí Za zásluhy a vynikající umělecké výsledky, AMU v Praze mu udělila čestný doktorát, obdržel cenu Thálie 2000 za celoživotní mistrovství a v roce 2008 také Cenu města Pva. Otomar Krejča se narodil 23. listopadu Svou uměleckou dráhu začínal v divadelní společnosti R. Nádhery, s níž pře - šel k Horáckému divadlu v Jihlavě. Jeho dalšími působišti bylo Městské divadlo v Kladně, pražské Nezávislé divadlo, ale i Burianovo D46. V roce hrál v Divadle Na vinohradech. Do Národního divadla byl angažován do roku 1956 jako herec, v letech 1956 až 1961 byl šéfem činohry, do roku 1965 zde působil jako režisér a herec. Ztvárnil zde například Othella, Dona Juana a další nezapomenutelné role, režíroval představení Ideální manžel (Wilde), Racek (Čechov), Romeo a Julie (Shakespeare) a další. V roce 1965 založil Krejča spolu s Karlem Krausem, Josefem Topolem, Marií Tomášovou Sedm desetile tiletí tí ve prospěc ospěch kultur ultury a umění ve městě Základní umělecká škola v Pvě si připomněla ve čtvrtek 12. listopadu 70 let své - ho trvání. Důstojnou oslavou tohoto výročí byly koncert a výstava v městském divadle, na nichž se představily všechny obory, připravující mladé adepty umění. Taneční, hudební a literárně dramatický obor předvedly zaplněnému hledišti 11 různorodých skladeb a vystoupení, výtvarný obor se prezentoval výstavou obrazů a plastik v prostorách divadla. Spolupráce se Zábojem Vraťme se ale krátce do minulosti. První impuls ke vzniku školy dal ve druhé polovině třicátých let sbormistr Pěveckého sboru Záboj p. Dobrodinský a vlastně od těch dob až dodnes existují mezi Zábojem a základní uměleckou školou přátelské kontakty a oboustranně prospěšná spolupráce. Za první předchůdce dnešní ZUŠ se dá považovat Městská hudební škola, která byla založena v roce Z té se staly později Městský hudební ústav (1949), Základní hudební škola, Lidová škola umění (1961) a od roku 1990 nese zařízení dnešní název Základní umělecká škola Pv. Opravy a nové prostory Snímek z loňského předávání Cen města Pva. Otomar Krejča při něm obdržel toto ocenění v kategorii mimořádné Od roku 1998 má škola právní subjektivitu. Od roku 2000 probíhala rozsáhlá oprava budovy Pod Kalvárií 850, která zahrnovala i půdní vestavbu s baletním a koncertním sálem. Její kolaudace se uskutečnila v dubnu V prosinci byly pak dokončeny stavební úpravy dvora budovy. V té době základní umělecká škola používala k výuce dvou budov v Pvě v ulici Pod Kalvárií 850 a ve Vnitřní ulici 139, kde sídlil výtvarný obor - a dále detašované třídy v Základní škole Košetice. zásluhy o rozvoj města. Foto (př) a Janem Třískou slavné Divadlo tivně zrušeno. Několik let poté za branou, to však bylo v roce působil ještě v divadle S. K v souvislosti s nastupující Neumanna, od roku 1976 do érou normalizace administra- roku 1990 však už mohl pracovat pouze v zahraničí v Belgii, Finsku, Francii, Itálii, Německu, Rakousku a Švédsku. Rok 1989 přinesl změnu poměrů a O. Krejča se vrátil, aby se v roce 1990 stal vedoucí osobností obnoveného Divadla za branou II. Po čtyřech letech však bylo toto divadlo zrušeno. V roce 1996, tedy po třiceti letech, se vrátil Krejča do Národního divadla, kde nastudoval Goethova Fausta a Bernhardův Portrét umělce jako starého muže. Otomara Krejču si pamatujeme jako nezaměnitelného charakterního herce, jako režiséra výjimečných inscenací, kterým se dostalo světového věhlasu. Českému divadlu, české kultuře a celé společnosti odkázal ale víc. Byl vůdčí osobností v pravém slova smyslu. Vynikal nejenom uměleckým talentem, ale především vůlí, energií, nesmlouvavou náročností a absolutní zodpovědností ke smyslu umělecké práce. Svým dílem dokazoval, že divadlo je místem aktuálního zápasu o stav světa. Národní divadlo má tu čest, že smí Otomara Krejču řadit mezi své velikány, protože v něm v letech jako šéf činohry vytvořil velkou éru, uvádí se v prohlášení Národního divadla k úmrtí Otomara Krejči. Za svého velikána si dovoluje tohoto velkého umělce považovat i náš kraj a město Pv, kde na něho s úctou vzpomínají jeho přátelé i obdivovatelé jeho díla. Budova ve Vnitřní ulici 139 se ale později ukázala jako staticky nevyhovující, proto musela být uzavřena. Od školního roku 2002/ 2003 se tedy výuka výtvarného oboru přestěhovala do provizorních učeben v Kulturním domě Máj, což bylo ovšem pouze nouzové řešení. Vedení školy proto jednalo s Městem Pv o možnosti pronájmu vhodnějších prostor. Jako nejvhodnější se jevila uzavřená bývalá mateřská školka v ulici Antonína Sovy. Tato budova byla tedy na náklady Města Pv (přibližně korun) upravena pro potřeby ZUŠ a od 1. září 2005 zde probíhá výuka výtvarného a literárnědramatického oboru. Od listopadu roku 2001 byl zřizovatelem ZUŠ v Pvě Kraj Vysočina, od 1. ledna 2005 je novým zřizovatelem školy Město Pv. Zájem je větší než možnosti A jak vypadá současnost? Ve čtyřech oborech zušky působí 26 učitelů, kteří vzdělávají celkem 620 žáků. Jak uvedl ředitel Pavel Knězů, je to plná kapacita školy, která se již několik let potýká s tím, že nemůže přijmout všechny žáky, kteří mají talent ke studiu. Snažíme se zmodernizovat výuku, zřídili jsme počítačovou učebnu, kde se vyučuje hudební nauka i počítačová grafika. Snažíme se naše žáky obohatit i o zážitky, které přímo nespadají do výuky, ale jsou pro ni také důležité organizujeme návštěvy Národního divadla, muzikálů, poznávací zájezdy doma i v zahraničí, připomněl ředitel Knězů, který dále ocenil spolupráci školy s Městem Pv. Dokládá to i částka kolem tří miliónů korun, která byla v několika posledních letech do ZUŠ investována. (př) Pelhř imovská zákoutí - naše soutěž pokračuje! Vážení čtenář enáři, v dalším pokračování naší soutěže o ceny, která se věnuje zajímavostem Pva, jsme od vás obdrželi devět správných odpovědí. Jednalo se o objekt ve tvaru vázy či kalicha na střeše domu čp. 31 na Masarykově náměstí. Výherci, na které se usmálo štěstí při losování, jsou Tomáš Krejčí, Miloslav Pech a Martin Vondrák z Pva. Tradiční výhru v podobě pěkné knížky si mohou vyzvednout na TIC, Masarykovo nám. 10 v Pvě. Výhercům blahopřejeme a všem děkujeme za účast v soutěži. Pravidla soutěže: Každý měsíc zveřejňujeme fotografie různých zákoutí, stavebních památek i jiných zajímavostí, které můžete objevit na území Pva. Vaším úkolem je určit, o jaký objekt se jedná a jednoznačně přiblížit místo, kde se nachází. Pokud nám navíc budete chtít sdělit nějakou zajímavost, spojenou s tímto objektem, budeme jen rádi a vaše postřehy podle možností zveřejníme. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, kteří budou odměněni. Odpovědi nám zasílejte do dvou týdnů od zveřejnění snímku em na: Nezapomeňte uvést své jméno a telefon! (red) TENTOKRÁ OKRÁT JE NAŠE OTÁZKA MOŽNÁ TROCHU OBTÍŽ- NĚJŠÍ - ALE JEN ZDÁNLIVĚ. KDE PŘEBÝVÁ Á TENTO VODNÍK? Smělé plány na znovuobjevení Bělé Městské zastupitelstvo na svém posledním zasedání mimo jiné projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Promenáda kolem říčky Bělá v Pvě. Tato promenáda by měla být jakýmsi znovuobjevením říčky Bělé. Trasa by směřovala od lokality U Jezu, kde by bylo vybudováno informační centrum, až do Městských sadů, kde se předpokládá vybudování hudebního pavilonu s přírodním hledištěm. Trasa mezi těmito místy by vedla podél říčky a byly by na ní upravené chodníky, osvětlení, zeleň, lavičky, ale i odpočívadla, možnosti občerstvení, sestupy k řece. Tato promenáda by měla mít propojení i na další okruhy ve městě: jedním by byla stezka rekordů s návazností na Muzeum rekordů a kuriozit a expozici Zlaté české ručičky, další propojení by bylo na přírodovědnou naučnou stezku v sadech a třetí na stezku po stavebních slozích. Náklady na celou akci by byly poměrně značné kolem 50 miliónů korun, ale dotace, pokud by byla získána, by pokryla téměř 90 procent této částky. Město by v tom případě povinně dokládalo korun. Zatím je však nutné zajistit předfinancování projektu (dotace se totiž proplácí zpětně), proto zastupitelé schválili také zajištění potřebných finančních prostředků. Celý projekt se samozřejmě uskuteční pouze v případě poskytnutí uvedené dotace. (př)

5 Pelhř INZERCE,PUBLICISTIKA 5 POVĚSTI Z PELHŘIMOVSKA Kapličk aplička a sv.. Mikuláše Zbožný sedlák Mikuláš z Vlásenice se rozhodl, že v neděli časně ráno půjde do Pva na mši. Aby za rozbřesku neztrácel čas, v sobotu večer ulehl do postele oblečený. Žena to neviděla ráda, ale co mohla s takovým bláznem bláznivým dělat. Jak Mikuláš položil nohy na postel, v tu chvíli spal jako špalek. V noci na něj přišlo vidění. Dvakrát z něj byly ve spaní strženy šaty. Domníval se, že to udělala jeho žena, ale když se podíval do její postele, zjistil, že manželka spí jako zabitá. Pokaždé se oblékl a znovu usnul. K ránu ale uslyšel naléhavý hlas zhůry, který ho posílal ke křížku u cesty z Vlásenice do Pva. Dlouho odolával nutkavému pobízení, ale nakonec podlehl a vykonal, jak bylo rozkázáno. Trpěl jako zvíře. Celou cestu proplakal a sedmkrát omdlel. U křížku klesl na kolena a vroucně se modlil. V tuto chvíli nabyl přesvědčení, že je v životě pověřen jiným posláním než jen obracet půdu, sít a sklízet. V jeho smýšlení ho utvrdila další příhoda, která se stala o něco později. Mikuláš se vydal s párem volů orat své pole nad Vlásenicí. Zrovna když procházel kolem křížku, jindy klidná zvířata se splašila a uháněla o zlomkrk dolů z kopce směrem k Vlásenickému rybníku. Nelpěl příliš na majetku, i když o volky by nerad přišel. Nemohl se ale dívat, jak ta hovádka šlapou v polích jeho sousedů a ničí cizí majetek. Ovšem běhat za nimi a honit je? To se mu opravdu nechtělo. Obrátil se ke křížku, sepjal ruce a všechny své prosby o ochranu svého i cizího vlastnictví s důvěrou směřoval k nebesům. A skutečně! Sotva vyřkl poslední amen, ohlédl se a vidí, jak se voli docela klidně vrací zpět. Od té chvíle zanechal hospodaření. Opustil statek i ženu a žil o samotě jako poustevník. Téměř každý den chodil ke křížku a celou dobu trávil jen v modlitbách a rozjímání. Čas od času došel vyslechnout kázání do pvského kostela, občas navštívil i kostely v jiných obcích, ale tady, na kopci nad Vlásenicí s výhledem na Pv a Křemešník, tam se setkával s Bohem nejraději. Jednou v neděli, zrovna o křemešnické pouti, opět klečel u křížku. Všiml si, že po cestě šouravým krokem přichází shrbený žebrák v roztrhaných šatech. Mikuláš nezaváhal ani okamžik. Obrátil se k nuzákovi a řekl: Zastav chvíli, člověče, abych tě podaroval. A hned sahal do kapsy, aby mu dal almužnu. Jak vytahoval drobný peníz, vypadl mu nůž. Zaleskl se na slunci a zapadl do trávy. O něco zazvonil. Mikuláš se podíval na zem, a když opětovně zvedl oči, žebrák už tam nebyl. Zmizel, jako by se do země propadl. Začal hledat vypadlý nůž. Ohmatával drny u svých nohou a ruka mu neočekávaně vklouzla do vlhké dutiny v zemi. Odhrabal trochu hlíny a spatřil velký hrnec plný zlaťáků. Spráskl ruce: To je nadělení! Klesl na kolena a vroucně děkoval za ten velký a nečekaný dar. Nenechal si ani groš. Zvažoval, jak s penězi naloží. Rozhodl se rychle. Na místě křížku nechal postavit kapličku a zbytek pokladu rozdal ještě chudším, než byl on sám. Vždyť nic nepotřeboval. Měl svou víru a čistou duši. Dál denně chodil ke kapli modlit se, tak jako před tím chodil k prostému kříži. Klečel vždy na stejném kameni, až vyklečel koleny dva důlky, které jsou zde dodnes patrné. Kaplička byla později na památku zbožného sedláka z Vlásenice zasvěcena svatému Mikuláši. Z knihy Dědečku, povídej Mgr. Miloslava Jirků Vážení čtenář enáři, dnešním příběhem jsme se rozloučili s knihou pověstí Dědečku, povídej. Zdaleka jsme ale nevyčerpali všechny příběhy, které nabízí. Pokud vás zaujala a chtěli byste si ji přečíst celou, není nic snazšího než si ji zakoupit. Třeba na Turistickém informačním centru v Pvě nebo v kterémkoli knihkupectví. Koneckonců, Vánoce se blíží... S knihou se tedy rozloučíme, ale náš seriál Z historie města pokračuje. Jistě jste ještě nezapomněli na zajímavé a čtivé články historičky PhDr. Lenky Martínkové o minulosti města od jeho založení až po 16. století, které jsme prozatím ukončili v březnu Toto téma nabízí ještě mnohé zajímavosti, proto se k němu počínaje 18. prosincem 2009 znovu vrátíme. DDM INFORMUJE V úterý listopadu od 8 hodin se ve sportovní hale v Pvě a tělocvičně ZŠ Osvobození uskuteční florbalový turnaj chlapců (III. kategorie). Druhý den, ve středu 25. listo- padu od 8 hodin, změří síly chlapci ze IV. kategorie. Dívky se utkají ve florbalu 26. listopadu od 8 hodin ve sportovní hale. DDM pořádá 28. listopadu zájezd na představení pro celou rodinu - Nekonečně nekonečný příběh divadla Minor Praha. Pokud chcete, aby vaše dítě navštívil hodný čert a Mikuláš z Domu dětí a mládeže, můžete se přihlásit na tel Počet míst je omezen, čas návštěy určuje DDM podle trasy. PELHŘIMOV - MĚSTO REKORDŮ PELHŘIMOV - MĚSTO REKORDŮ Třetí Česká kniha rekordů mapuje nevšední výkony nadšenců od dvou do 96 let Ve čtvrtek 5. listopadu byla v Pvě oficiálně představena zbrusu nová Česká kniha rekordů. Knihu plnou neobvyklých údajů pokřtil zcela neobvykle vrhač nožů František Olbort. Jeho žena Lada uchopila knihu, přidržela ji před terčovnicí a František, aniž by svou manželku (a knihu) zasáhl, obkroužil Českou knihu rekordů 19 zásahy nožem, třemi hřeby a jedním tomahavkem. Dvacátý nůž pak symbolicky zabodl hodem ze vzdálenosti 3,5 m téměř přesně tam, kde na mapě ČR, která zdobí obálku knihy, leží Pv. V knize je zapsáno mnohem více než lidí, kteří se aktivně zúčastnili zde zapsaných rekordních pokusů, nalézt v ní lze i obsáhlou kapitolu Slovenské rekordy, mezi rekordmany figuruje například i Národní divadlo Brno či Divadlo Járy Cimrmana, Jaderná elektrárna Dukovany, dvouletý chlapeček, ale i nejstarší parašutistka (88 let) či 96letý stále aktivní otužilec... O pestrosti záběru České knihy rekordů svědčí i to, že do Pva - města rekordů přijel předvést své umění člověk, který má v hlavě stoletý kalendář, český atašé v Indii předvádějící jako jediný Evropan nevídané indické cvičení na kůlu, student, který z paměti dokáže napsat dva tisíce číslic, které následují za desetinnou čárkou v Ludolfově čísle... Hned třikrát je v České knize rekordů zapsán i náš první prezident T. G. Masaryk. Na fotografiích si zde lze prohlédnout chlapíka žonglujícího nastartovanými motorovými pilami, nebo borce, který dokázal vytvořit největší mýdlovou bublinu u nás. Třetí Česká kniha rekordů je výpravnou publikací o 152 stranách se stovkami fotografií, nad nimiž mnohdy zůstává rozum stát. Jedná se o průřez toho nejzajímavějšího ze světa českých a slovenských NEJ. Vězte, že rekordmani mohou být nám ostatním mnohdy inspirací, v některých případech i vzorem. Mají totiž vůli, vytrvalost, touhu vyniknout nebo alespoň schopnost pobavit své okolí. Jsou to lidé, pro které platí, že malý čin je lepší než velká nečinnost, a kteří ze svého slovníku škrtli slova nemohu a Den otevř vřenýc ených h dveř eří í na Střední škole ole Střední škola Pv se 13. listopadu představila svým návštěvníkům a případným zájemcům o studium během Dne otevřených dveří. Návštěvníci se mohli seznámit s řadou maturitních a učebních oborů (na snímku prezentace oboru prodavač) včetně nástavbového studia, které škola provozuje. Významnou událostí letošního roku byla pro Střední školu Pv centralizace praktické výuky do dílen v Křemešnické ulici, které byly zmodernizovány nákladem přes 34 miliónů korun. Škola má díky tomu nyní soustředěnu většinu své praktické výuky do jednoho areálu, což vyřešilo i dřívější problémy s organizací výuky a přesuny žáků po městě. Nově rekonstruovaná budova v Křemešnické ulici nabízí kvalitní podmínky pro výuku v oborech zámečník, truhlář a operátor dřevařské a nábytkářské výroby, jsou zde také učebny pro výuku odborníků pro obsluhu CNC strojů a průmyslových robotů. Foto: (př) Strašidelná stezk ezka a na ZŠ Komenského Halloween, původně keltský svátek, se slaví v noci ze 31. října na 1. listopadu. Nejvíce je oblíben v USA, kde se děti převlékají do strašidelných kostýmů. Na naší škole má oslava tohoto svátku již několikaletou tradici. Žáci druhého stupně připravují pro své mladší kamarády strašidelnou stezku odvahy, při které musí plnit řadu zajímavých úkolů. Letos jsme Halloween oslavili v pondělí 26. října. Temnou školou prošlo asi 200 dětí a jejich rodičů. Pozvání přijali i zástupci města, pan starosta i oba místostarostové. Žáci a učitelé Základní školy Komenského v Pvě mohlo by se a nahradili je slůvkem chci. Česká kniha rekordů přináší i zprávu o tom, že není na místě onen poměrně častý obdiv k cizímu a malá úcta k tomu, co je české. I u nás máme co a koho uznávat a obdivovat. To jsou slova autorů knihy, členů Agentury Dobrý den Miroslava Marka, Luboše Rafaje a Ing. Josefa Vaňka. Je na nich určitě hodně pravdy. (dd, př) O bezpečnosti na silnicích netradičně V úterý 3. listopadu zažili prvňáčci, kteří navštěvují družinu základní školy Krásovy Domky v Pvě, zajímavé odpoledne. Bc. Vladimíra Svobodová z pvské služebny Policie ČR si s nimi přišla popovídat o bezpečnosti na silnicích a připravila si pro ně řadu zajímavých soutěží. Děti si nejdřív rozdělila na čtyři různé skupiny, z nichž každá měla svého kapitána, označeného policejní čepicí. Školáci pak označovali správné pořadí barev na semaforu, skládali dopravní značky a určovali, co znamenají, stavěli komín z kostek a plnili další úkoly, při kterých se nenásilnou formou poučovali o správném chování v silničním provozu. Za svou šikovnost a znalosti nakonec děti dostaly průkazy malého policisty a omalovánky. Další besedu policistů s dětmi, zaměřenou na bezpečnost v ulicích, plánuje školní družina uspořádat 24. listopadu. (př) OHLÉDNUTÍ PAMĚTNÍKA Stalo se také v listopadu To ráno 29. listopadu roku 1941 bylo podobné jiným listopadovým dnům. Bylo ponuro a chladno. Pomalu ustupovalo šero, když jako každý všední den se scházívali studenti pvského gymnasia do své boudy u náměstí (reálné gymnasium plk. J. J. Švece sídlilo v dnešní budově Střední /Průmyslové/ školy na kraji Růžové ulice). A přece to ráno bylo jiné. Už ta podivná asistence. Na protilehlém chodníku se procházel četník. Také řada z přicházejících studentů byla nezvykle zamlklá. Někteří se totiž už v odpoledních hodinách předcházejícího dne doslechli zprávu, která přišla ředitelství ústavu z táborského gestapa, že pvské gymnasium má být zavřeno. Ti, kdo zprávu zaslechli, předávali ji dalším. Ne všichni však ji věřili. Avšak četnická asistence před budovou byla dokladem, že je až bolestně pravdivá. Netrvalo dlouho a byla oficiálně potvrzená. Krátce po zazvonění vešli do tříd třídní profesoři a verdikt oznámili. Zavření mělo být trestem ze dva výhrůžné dopisy zaslané gestapu a podepsané pvský student. Nevím, zda se kdy ty dopisy našly. Mohlo však spolupůsobit i to, že 28. října zavěsil kdosi (časně ráno) pod bustu J. J. Švece na gymnasiu věnec či kytici s trikolorou. Bylo to prý sice záhy odstraněno. Leč bystrému oku udavače to nemuselo ujít. Zároveň s verdiktem nás profesoři vyzvali, abychom se po rozchodu z budovy neshlukovali, ale hned rozcházeli. Některým to však přece nedalo, aby se nezašli projít do Městských sadů. Městské sady bývaly oasou pvského studentstva. Jak tam bývalo krásně! Chodilo se tam odpočívat, učit se, diskutovat i randit záhy od jara až do podzimu. Restaurace v Sadech byla svědkem nejednoho studentského veselí. V ono listopadové úterý jakoby i Sady sdílely ponurou náladu študáků. Gestapácký příkaz zasáhl zvláště studenty vyšších tříd. Primáni až kvartáni přešli do měšťanských škol a s výchozím vysvědčením z měšťanky měli otevřený přístup k dalšímu studiu. Žáci vyšších tříd podobnou možnost neměli. Někteří se sice pokusili uchytit na jiné škole, ale nepochodili. Vyvstávaly otázky, co bude s námi dál? Budou dále pátrat? Dojde na zavírání osob? Hrozilo též nasazení do Říše, tedy na dost otrockou práci ve zbrojírenských závodech v Německu. Kdo mohl, hledal rychle nějaké zaměstnání, aby se před náborem do Reichu ukryl. Naštěstí k dalšímu pronásledování nedošlo. Pouze si nás za nějaký čas sezvali, vyfotografovali jako zločince zpředu i ze strany s číslem, které jsme museli držet v ruce, a pak nám v srpnu na poslední vysvědčení, které jsme při studiu dostali, dopsali klausuli: Der Schüler darf gemäss Erlass des Ministeriums für Schulwesen vom 25. Juli zu Weiterstudium an keine Schule aufgenommen werden - prostě zákaz jakéhokoli dalšího studia. Pouze několik málo jedinců z každé třídy dostalo zmírněnou klausuli, umožňující studovat na nižší, dvouleté střední škole. Výběr nebyl dělán podle prospěchu, nýbrž zřejmě podle nějakých nordických norem o vzhledu. Uzavření gymnasia znamenalo velký zásah do dalšího života studentů vyšších tříd. Byli jsme vykořeněni a rozptýleni. Ztráceli jsme léta studia. Ne všichni se po válce vrátili do svých tříd. Díky některým profesorům, porozumění městské správy a místních podniků mohlo být hned po válce v roce 1945 gymnasium znovu otevřeno a do měsíce bylo zahájeno vyučování vyšších ročníků. Budova gymnasia ovšem nebyla k disposici. Byla totiž za nějaký čas po zavření rozdělena vestavěnými stěnami: Zadní část s vchodem z Příkopů sloužila za kasárna Wehrmachtu, v přední s vchodem z Růžové ulice byly učebny pokračovací (učňovské) školy. Bylo tedy zapotřebí provést v ní řadu oprav a úprav. Začalo se v ní učit až v září se začátkem nového školního roku. Do té doby byly třídy na výuku postižených ročníků rozmístěny po celém Pvě, kde se pro ně našlo vhodné místo. Profesoři tak k výuce museli přecházet zrychleným krokem nebo jezdit na kole. Studenti, kteří byli v době uzavření gymnasia v oktávě, dostali záhy náhradní maturitní vysvědčení, takže se ještě stihli dát zapsat do výjimečného letního semestru na vysokých školách. Pro tehdejší septimány a sextány bylo zřízeno tříměsíční školení zakončené zkouškami ze všech předmětů a získáním závěrečného vysvědčení na úrovni maturitního. Kvintáni měli školení do konce dalšího školního roku. (zdes)

6 6 SPORT,PUBLICISTIKA,INZERCE Pelhř Skiklub Pelhř imov lyžařský oddíl při i TJ Spartak ak Pelhř imov si dovoluje pozvat členy i zájemce o členství na výroční členskou ou schůzi hůzi, která se uskuteční dne v hodin v zasedací místnosti sportovní haly v Nádražní ulici v Pvě. DALŠÍ INFO NA: Kuželkářský turnaj sluchově postižených přinesl sportovní vní vyžití i příjemná setkání V sobotu 7. listopadu 2009 se sešli ve sportovní hale v Pvě neslyšící z různých koutů naší republiky. Konal se tu totiž již 11. ročník turnaje v kuželkách Memoriál Aloise Brázdy. Soutěžící přijeli z Jihlavy, Brna, Břeclavi, Vlašimi, Ledče nad Sázavou a Liberce, nejvíce ale bylo samozřejmě členů místní organizace. Celkem se sešlo 56 dospělých a 8 dětí. Setkání a vzpomínání se neslo ve velmi příjemné a srdečné atmosféře. Část zúčastněných si přijela zasoutěžit, vyhrát pěkné ceny a těšila se hlavně na sportovní vyžití. Někteří se přijeli jen pobavit a setkat se s lidmi, se kterými se už dlouho neviděli. Jako každý rok nás na turnaji navštívil starosta města Pva pan Leopold Bambula. Popovídali jsme si o práci naší organizace a akcích, které pořádáme pro naše členy. Pochválili jsme také novou kuželnu. PLAVÁNÍ Úterý erý,, čtvrtek: , , Středa: Pátek: 6-8, Sobota: Neděle: RELAX!ZMĚNA PROVOZNÍCH HODIN JE VYHRAZENA! Případné aktuální změny provozní doby najdete na nebo tel VEŘEJNÉ BRUSLENÍ :.:. : ; :.: V těchto prostorách se turnaj konal poprvé (v loňském roce nebyl v listopadu volný termín) a všem se průběh her moc líbil. Na házení koulí se celý den těšily děti. Aby pro ně nebylo čekání na soutěž dlouhé, připravila pro ně paní Fáková různé obrázky na vykreslování, vystřihování a vylepování. K našemu velkému překvapení se děti do této činnosti hned zapojily a vytvořily nám pěkné obrázky, ozdoby a figurky. Při - tom jim rychle utíkal čas a brzy už si s nadšením mohly zaházet na kuželně. Pak dostaly zaslouženou odměnu. Turnaj se vydařil ke spoko - jenosti všech zúčastněných i pořadatelů. Prožili jsme velmi příjemný den. Spokojenost soutěžících i nesoutěžících účastníků byla odměnou organizátorům za jejich úsilí při organizaci tohoto turnaje. Touto cestou chceme poděkovat Městu Pv a všem sponzorům, kteří nám na tuto akci přispěli. Z VÝSLEDKŮ: Muži: 1. Sklenák Milan, 442 b. 2. Filip Zdeněk, 399 b. 3. Buzek Jiří, 592 b. Ženy: 1. Tošková Magda, 292 b. 2. Váňová Jitka, 264 b. 3. Cirhanová Zdeňka, 225 b. Františka Nováková SAUNA Úterý: Středa: čtvrtek: Pátek: Sobota: Neděle: Úterý - pátek: ; Sobota: 14-20; Neděle: Lékárenská služba od 20. listopadu do 4. prosince Lékárna U Svatého Víta: PO - PÁ Lékárna U Slovanské lípy: PO - PÁ Lékárna Dr. Max v Kauflandu: PO - NE Lékárna Dr. Max zajišťuje též pohotovostní službu o sobotách a nedělích. Stomatologie od 20. listopadu do 4. prosince Stomatologové zajišťují služby pouze o víkendech. Ostatní dny spadá pacient k lékaři, který zastupuje jeho ošetřujícího lékař aře, dle jejich vzájemné dohody MUDr. Nehyba Jan, zubní středisko Agrostroj, Pv MUDr. Nevěřil Martin, Poliklinika Humpolec MUDr. Nováková Libuše, 5. května 143, Košetice MUDr. Otáhalová Marcela, Masarykova 355, Kamenice n/l SPORTOVNÍ POZVÁNKA Okresní přebor ebor: OP,, krajský přebor ebor: KP,, Pelhř imov: v: PE,, spor- tovní hala: SH, hřiště s umělou trávou za Kalvárií: UT Sobota a 21.. listopadu Florbal III. liga mužů: Sp. PE B SK SVP Trojan Jihlava (8 SH SK Jihlava), T.J. NEOTECH Sokol Písek Sp. PE B (11 SH SK Jihlava) Basketbal ženy: BK Tábor BK PE A (15.00) ej OP: HC PE Spartak PE B (19.15) Neděle 22. listopadu Florbal Liga Vysočiny st. žáků: Tornádo DDM Jemnice Spartak PE (8.00 SH SK Jihlava), Sp. PE FBŠ Jihlava (13.55 SH SK Jihlava), Liga Vysočiny elévů: Sp. PE B PSKC Okříšky (8.30), PSKC Okříšky Sp. PE (9.10), Sp. PE Sp. PE B (9.50), PSKC Okříšky Sp. PE B (10.30), Sp. PE PSKC Okříšky (11.10), Sp. PE B Sp. PE (11.50 všechna utkání elévů v ZŠ Osvobození PE) II. liga: Spartak PE TJ SC Kolín (17) Středa 25. listopadu II. liga: HC Trutnov Spartak PE (18) Sobota 28. listopadu Florbal I. liga mužů: Sp. PE SFK Kozel Počenice (19 ZŠ Osvobození PE) OP: Spartak PE B HC Horní Cerekev (17.45), SK Telč HC PE (17) Neděle 29. listopadu Florbal I. liga mužů: Sp. PE FBC Vikings Kopřivnice (14 ZŠ Osvobození PE), III. liga mužů: Sp. PE B Dukla Rangers Tábor (10.30 SH TJ Sp. Třebíč), FBC Sp. Kaplice Sp. PE B (15 SH TJ Sp. Třebíč) Basketbal KP muži: BK PE B BK Jindřichův Hradec B (10) II. liga: Spartak PE HC Kutná Hora (17) Středa 2. prosince II. liga: HC Benešov Spartak PE (18) (lj) ZE SPORTOVNÍCH VÝSLEDKŮ Basketbal: domácím se nedařilo LIGA MUŽI Basketbal Svitavy vy - BK PE A 86 : 57 (19:15, 46:31, 66:43) body: Fiala, Kubíska, Rajčan 11, Nehasil 7, Matějka 5, Markvart, Jelínek 3, Hnát, Hotovec, Rizák 2; šestky: 24/8, trojky: 6 Pouze v první čtvrtině drželi pvští basketbalisté krok s favoritem utkání. Od druhé části se rozdíl jen navyšoval až na konečných 29 bodů. TJ Šumperk - BK PE A 97 : 58 (28:15, 59:26, 79:36) body: Kubíska 16, Nehasil 10, Jelínek 8, Matějka 6, Markvart, Rajčan, Fiala 5, Hotovec 2, Hnát 1; šestky: 30/16, trojky: 2 V nedělním utkání trvala naděje na slušný výsledek pro pvské basketbalisty jen do třetí minuty první čtvrtiny. Následující úsek 10 minut vyhráli domácí 30:8 a o výsledku bylo rozhodnuto. LIGA STARŠÍ DOROS OSTENKY Loko o Krnov - ŠBK PE 74 : 56 (19:17, 19:10, 19:13, 17:16) V obou zápasech hostující družstvo doplatilo na neproměňování vyložených šancí a trestných hodů. body: Hlavačková 37, Bohunská 14 - Knížová 14, Hrušková 12, Vomelová, Havlíčková po 9, Špatná 6, Janečková N. 3, Poulová 2, Janečková K. 1 SBŠ Ostrava a B - ŠBK PE 57 : 49 (18:13, 18:13, 10:7, 11:16) body: Vejsadová 19, Dvořáková 14 - Vomelová 13, Knížová 11, Poulová 9, Hrušková, Špatná po 5, Janečková N. 4, Havlíčková 2 ŠBK PE - ŠBK Sadská 57 : 49 (14:12, 13:12, 14:13, 16:12) body: Andělová 20, Knížová 14, Zavadilová 11, Vomelová 5, Hnátová 4, Havlíčková 2, Hrušková 1 - Dolistová 20, Hojková M. 16, Mocová 6, Hojková L. 4, Michlová 2, Žampová 1. Rozšíření služeb zdravotně postiženým Centrum pro zdravotně postižené se snaží naslouchat přáním a potřebám svých klientů a uzpůsobovat své služby tak, aby napomohly co nejvíce lidem se zdravotním hendikepem. Proto jsme rozšířili i díky finančnímu příspěvku z Rozvojového fondu Města Pva půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek o užitečné pomůcky i pro osoby se sluchovou va- dou. Jedná se o osobní zesi- lovač a bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdro- je zvuku. Přijďte si osobně vyzkoušet, jak snadno lze poslouchat televizi, aniž byste rušili své okolí hlasitým zvukem. Stále je u nás k dostání publikace JUDr. Hutaře Sociálně právní minimum pro osoby se zdra- votním postižením, která obsáhle shrnuje legislativní úpravy PODĚKOVÁNÍ života s hendikepem (sociální zabezpečení, důchodovou problematiku, oblast zaměstnávání, bydlení, bariér atd.). Novinkou je také Počítačový klub pro zdravotně postižené děti i dospělé. Počítače máme vybaveny speciálními výukovými programy pro ZTP děti a internetem. Zájemci mohou na počítačích pracovat individuálně nebo s podporou pracovníka Centra. Klub Pohoda pro všechny aktivní ženy (nejen) se zdravotním postižením uskuteční do konce roku ještě jedno prosin- cové setkání a to v úterý od hodin. Na pro - gramu bude výroba vánočních přání a drobných dekoračních předmětů. Info: Centrum pro zdravot- ně postižené kraje Vysočina, Na Obci 1768, nebo telef elefon: , (lš) Vážený pane starosto, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil poděkování jménem svým i jménem zaměstnanců a klientů celé Nemocnice Pv za poskytnutí finančního příspěvku na pořízení zdravotnické techniky. Velice si vážím dlouhodobé spolupráce Města Pv s naší nemocnicí, která přispívá ke zkvalitnění poskytované péče pacientům našeho regionu. Jejich spokojenost a návrat k plnohodnotnému životu je pro nás všechny největším oceněním. Vážený pane starosto, mé poděkování patří také všem členům zastupitelstva. S pozdravem Ing. Pavel Hrala, ředitel Nemocnice Pv INZERCE Kulturní zařízení města Pva nabízí k pronájmu za výhodných podmínek VOLNÉ NEBYTOVÉ PROS OSTOR ORY V KULTURNÍM DOMĚ MÁJ V PELHŘIMOVĚ VĚ: 1.. patro o (plocha ha 13 3 m 2 ). Prostory jsou vhodné pro zřízení kanceláří, případně k poskytování služeb. Tel.: , ing. Šauer. Město o Pelhř imov v souladu s usnesením rady města ze dne 23. září 2009 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor: garáž áž o výměře e 15,40 m 2 v čp. 988, třída Legií v Pvě Kritéria soutěže: 1) Výše nájemného za m 2 /rok bez DPH. Podmínky výběrového řízení: 1) Minimální cena nájemného 550,-Kč/m2/rok bez DPH. 2) Ukončení přijímání nabídek do hodin. 3) K minimální ceně nájemného bude připočtena příslušná sazba DPH (19%) 4) Dále v nabídce uveďte čitelně u právnických osob název, sídlo, IČO, výpis z obchodního rejstříku a telefonní kontakt, u podnikajících fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu a telefonní kontakt, u manželských dvojic údaje obou manželů. 3) Město Pv si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky. Výběrovou komisí je rada města. Své nabídky zašlete na Městský úřad Pv, Pražská 127, Pv, nebo osobně na podatelnu MěÚ Pv, Pražská 127 v zalepené obálce s označením: VÝBĚR VÝBĚROVÉ VÉ ŘÍZENÍ na nebyt ytové prost ostor ory - garáž v čp. 988, třída Legií v Pelhř imově - NEOTVÍRA VÍRAT a to nejpozději do do hodin. Bližší info: odbor hospodářský MěÚ Pv, Stanislav Kropáček (tel.: ), Jana Kozojedová (tel.: ). Ing. Bc. Stanislav Kropáček, vedoucí odboru hospodářského Městského úřadu Pv HOSPODÁŘSKÝ ODBOR Město Pv, zastoupené hospodářským odborem MěÚ, nabízí možnost pronájmu nebytových prostor: čp. 17, Masaryk ykovo o náměstí v Pelhř imově I. patro: 14,4 m 2 (kancelář) II. patro: 46,00 m 2, 31,3 m 2, 13,5 m 2 (kanceláře) čp. 271,, ul. Křemešnic emešnická v Pelhř imově suterén: 34,8 m 2 (dílna) čp. 22, objekt bývalé školy v Lipici (místní část) U tohoto objektu je možný i prodej (nutno vidět) Info: hospodářský odbor Městského úřadu Pv, Jana Kozojedová, tel.: Po dohodě možnost prohlídky ohlídky. Vydávají: Kulturní zařízení města Pva, třída Legií 1115, Pv, ID datové schránky: d52kmj7, tel. 565/ , vychází 2 x měsíčně v nákladu 6500 ks, uzávěrka příštího čísla 27.. listopadu Odpovědný redakt edaktor or: Petr Přibyl, za obsahovou stránku příspěvků ručí autoři. Tisk: Nová tiskárna Pv s. r. o., Krasíkovická 1787, Pv, tel.: 565/ Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice".

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice. Vyvěšeno: 28. 2. 2007 Sejmuto: 15. 3. 2007 V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice". Zastupitelstvo města Slavonice

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

L I S T O P A D 2009

L I S T O P A D 2009 L I S T O P A D 2009 Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online rezervace vstupenek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 O vytvoření a použití prostředků Účelového fondu rozvoje bydlení obce Nučice -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČERVENEC + SRPEN 2015

ČERVENEC + SRPEN 2015 Městské kulturní středisko F. F. Procházky 101 509 01 Nová Paka tel /fax: 493 721 928 www.kultura-novapaka.cz ČERVENEC + SRPEN 2015 HERECKÁ DÍLNA PETRA POCHOPA 3D Dech-Duch-Duše Paka 2015 1. 7. - 10. 7.

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010

OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010 'tj, r r v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010 Obce Staré Sedlo o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce STARÉ SEDLO. Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 28.04.2010

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012 Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny Termín residence: 12. 30. září 2012 Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více