Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:"

Transkript

1 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem tel.: , fax: , KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 1/2015 Zásady pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Bystřice pod Hostýnem Ve znění vnitřních směrnic: Platnost poslední změny od: Účinnost poslední změny od: Č. ev.: MUBPH 3202/2015 Č.j.: Počet stejnopisů: Hlavní garant směrnice: tajemník Členové garančního týmu: První člen: finanční odbor Druhý člen: útvar interního auditu Datum platnosti směrnice: Datum účinnosti směrnice: Směrnici vydává: Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: tajemník Číslo usnesení orgánu obce: Ruší předpis města: Ruší směrnici města: Nahrazeno předpisem města: Zásady pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Bystřice pod Hostýnem ze dne , včetně změny těchto zásad ze dne Přílohy: 1. Vzor žádosti o úvěr 2. Vzor smlouvy o úvěru Legislativa: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2 Opatření města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015 Zásady pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Bystřice pod Hostýnem Čl. 1 Základní ustanovení 1. Město Bystřice pod Hostýnem v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne účelový peněžní fond s názvem Fond rozvoje bydlení města Bystřice pod Hostýnem (dále jen fond ), který slouží ke zvelebení obytných budov na území města podle stanovených podmínek a pravidel. 1. Příjmy fondu jsou: Čl. 2 Příjmy fondu a) splátky dříve poskytnutých úvěrů (resp. půjček) z fondu včetně úroků b) prostředky převedené do fondu z rozpočtu města c) dary a příspěvky od třetích osob d) úroky z běžného účtu fondu e) jiné příjmy 1. Prostředky fondu je možné používat: Čl. 3 Výdaje fondu a) k poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov podle zde uvedených pravidel b) na opravy a technické zhodnocení obytných budov ve vlastnictví města c) bankovní poplatky z běžného účtu fondu 2. Úvěry z fondu mohou být poskytnuty pouze fyzickým nebo právnickým osobám, které vlastní obytné budovy na území města, a které přijmou smluvní závazek poskytnutý úvěr použít ve prospěch těchto obytných budov podle podmínek stanovených ve smlouvě o úvěru. 3. Poskytuje-li se úvěr ve prospěch stavby v podílovém spoluvlastnictví, jsou úvěrovanými z tohoto úvěru společně a nerozdílně všichni spoluvlastníci dané stavby. Poskytuje-li se úvěr ve prospěch společných částí budovy, v níž vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je úvěrovaným z tohoto úvěru toto společenství vlastníků. Poskytuje-li se úvěr ve prospěch jednotky vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je úvěrovaným z tohoto úvěru vlastník této jednotky, případně společně a nerozdílně všichni její podíloví spoluvlastníci. Čl. 4 Účely čerpání úvěrů 1. Úvěry z fondu se poskytují k těmto účelům a v těchto maximálních částkách: Kód : Účel : Maximální výše úvěru: 01 Obnova střechy starší 15 let včetně obnovy krytiny (mimo ,- Kč na jeden dům střechy ploché) 02 Zřízení plynového či elektrického topení jako jediného zdroje ,- Kč na jeden byt tepla ve stávajícím bytě (podmínkou je prokazatelná likvidace původního topidla) 03 Zřízení kanalizační přípojky na přímé připojení na městskou kanalizaci (podmínkou je prokazatelná likvidace septiku nebo žumpy) ,- Kč na jeden dům

3 04 Dodatečná izolace proti zemní vlhkosti domu staršího 20 let ,- K čna jeden dům 05 Obnova fasády domu staršího 15 let včetně oplechování ,- Kč na jeden dům 06 Zateplení fasády domu staršího 15 let dle norem ,- Kč na jeden dům nebo suma odpovídající částce ,- Kč na jeden byt v domě 07 Vybudování WC a koupelny v bytě, kde dosud nejsou (i ,- Kč na jeden byt jednotlivě) 08 Vybudování samostatného bytu formou nástavby či vestavby za podmínky, že dojde ke zrušení ploché střechy ,- Kč na jeden nově zřizovaný byt 09 Vybudování samostatného bytu formou nástavby či vestavby v půdním prostoru ,- Kč na jeden nově zřizovaný byt 10 Výměna oken starších 15 let ,- Kč na jeden dům nebo byt 2. Ve prospěch jedné stavby lze v jednom roce poskytnout úvěr k více účelům. Čl. 5 Splácení a úročení úvěrů 1. Poskytnutý úvěr je úvěrovaný povinen splatit v souladu s uzavřenou smlouvou v pravidelných stejně velkých měsíčních splátkách počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byl úvěr poskytnut. 2. Lhůta pro splacení úvěru se stanovuje v závislosti na její celkové výši takto: a) Úvěr, jehož celková výše nepřesáhne ,- Kč, je úvěrovaný povinen splatit městu v nejvýše 48 měsíčních splátkách b) Úvěr, jehož celková výše nepřesáhne ,- Kč, je úvěrovaný povinen splatit městu v nejvýše 72 měsíčních splátkách c) Úvěr, jehož celková výše přesáhne ,- Kč, je úvěrovaný povinen splatit městu v nejvýše 96 měsíčních splátkách Smlouvou s úvěrovaným lze ve smlouvě stanovit i rychlejší splácení úvěru. 3. Za poskytnutí úvěru bude úvěrovaný ve smlouvě zavázán zaplatit městu sjednané úroky na základě pevně stanovené úrokové sazby. Sazba úroků se zásadně stanovuje ve výši 3% p. a. Při rozhodování o poskytnutí úvěru z fondu v daném roce může zastupitelstvo města změnit úrokovou sazbu. Čl. 6 Postup při poskytování úvěrů 1. Úvěry z fondu jsou městem poskytovány pouze zájemcům přihlášeným do výběrového řízení. Výběrové řízení probíhá zásadně jednou v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Podmínky výběrového řízení musí být zveřejněny na úřední desce městského úřadu. 2. Výběrové řízení vyhlašuje pro každý kalendářní rok samostatně rada města Bystřice pod Hostýnem. Při vyhlášení výběrového řízení jmenuje rada města rovněž členy komise pro posouzení žádostí. 3. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení může být stanovena v rozmezí od 21 do 45 dní ode dne vyhlášení výběrového řízení. 4. Žádost o úvěr musí zájemce podat na předepsaném formuláři, jehož vzor je přílohou č.1 těchto zásad. Žádost musí vždy obsahovat: a) jména nebo název žadatele, u právnických osob jméno a funkci statutárního zástupce b) adresu bydliště nebo sídla u právnické osoby c) přesné označení obytné budovy, na jejíž opravu či úpravu má být úvěr poskytnut, a to adresou, číslem popisným a číslem parcely,

4 d) přesný popis účelů, na které je úvěr žádán v klasifikaci podle těchto zásad, požadovanou celkovou částku úvěru podle klasifikace titulů a způsob jejího výpočtu e) doklad o vlastnictví budovy f) doklad o stavební přípustnosti opravy či úpravy stavby, na níž má být úvěr poskytnut (např. stavební povolení, doklad o ohlášení stavby stavebnímu úřadu) g) nezbytnou projektovou dokumentaci h) předběžnou dohodu s dodavatelem díla, na jehož realizaci je úvěr žádán s orientační cenou díla; při realizaci díla svépomocí odhad nákladů, které budou při realizaci dokladovány fakturami a účty i) předpokládaný termín dokončení akce j) návrh na způsob zajištění poskytovaného úvěru ve výši alespoň 130% předpokládané celkové výše úvěru (směnka, zástava nemovitosti) 5. Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem zabezpečí převzetí všech žádostí žadatelů o úvěr podaných ve lhůtě stanovené pro podávání žádostí a předá tyto žádosti předsedovi komise pro posouzení úplnosti žádostí. 6. Komise pro posouzení žádostí posoudí žádost z hlediska její úplnosti. U neúplných žádostí vyzve předseda komise žadatele o doplnění žádosti s upozorněním, že žádost, která nebude žadatelem doplněna do konce lhůty na podání žádostí, nebude předložena zastupitelstvu města k posouzení. U úvěrů, jejichž poskytnutí je podmíněno rovněž předchozí likvidací předchozích technologií (likvidace původního topidla, septiku, žumpy), bude komise požadovat rovněž prokázání této likvidace žadatelem. 7. Úplné žádosti předloží předseda komise pro posouzení žádostí zastupitelstvu města, které v souladu s 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodne o poskytnutí úvěrů pro daný rok. Při stanovení maximální výše objemu úvěrů z fondu v daném kalendářním roce bude zastupitelstvo vycházet z propočtu toku prostředků pro alespoň další dva roky s cílem zabezpečit v maximální míře plynulost v hospodaření fondu. Zásadně nebude překračována hranice 90 % stavu fondu k poslednímu dni lhůty na podání žádostí v daném roce. 8. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni příslušným odborem městského úřadu do třiceti dnů ode dne jednání zastupitelstva města, na němž bylo rozhodnuto o poskytnutí úvěrů z fondu. Žadatelé, kterým zastupitelstvo města schválí poskytnutí úvěru z fondu, budou současně vyzváni k uzavření smlouvy o úvěru. Čl. 7 Čerpání úvěru, zajištění úvěru 1. Se žadateli, kterým zastupitelstvo města rozhodne poskytnout úvěr z fondu, uzavře město smlouvu o úvěru, jejíž vzor je přílohou č. 2 těchto zásad. Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje: a) smluvní strany b) účely čerpání úvěru podle čl. 4 těchto zásad c) celková částka úvěru a v případě více účelů čerpání i skladba d) lhůta splácení a úroky e) režim splácení (úroky, jistiny) včetně platebního dne v měsíci f) způsob splácení (příkazem, složenkou apod.) g) závazek uživatele užití úvěru k dohodnutému účelu h) smluvní pokuta ve výši 30 % celkové výše úvěru za porušení účelovosti i) zajištění úvěru j) souhlas uživatele s kontrolním působením města 2. Úvěr lze čerpat nejpozději do konce roku, ve kterém zastupitelstvo rozhodlo o jeho poskytnutí.

5 3. Každý úvěr z fondu musí být zajištěn směnkou s rukojemstvím nebo zástavou nemovitosti, přičemž hodnota zajištění musí činit alespoň 130 % celkové výše úvěr. Úvěr, jehož celková výše přesáhne ,- Kč, musí být vždy zajištěna alespoň zástavou nemovitosti. 4. Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o úvěru a s jejím zajištěním hradí žadatel o úvěr. 5. Peněžní prostředky do výše poskytnutého úvěru budou městem uvolňovány pouze na základě faktur předložených úvěrovaným za provedené práce nebo za stavební materiál, dle účelu poskytnutého úvěru a budou městem poukazovány přímo na účet dodavatele nebo prodejce. Čl. 7 a) Na prostředky fondu použité dle Čl. 3, odst. 1, bod b, se nevztahují zásady uvedené v Čl. 4 až Čl.7. 1) Žádost o uvolnění prostředků fondu na opravy a technické zhodnocení obytných budov ve vlastnictví města předkládá správce obytné budovy v termínu stanoveném radou města pro podávání žádostí o úvěr. 2) Správce obytné budovy k žádosti o čerpání prostředků fondu přiloží přesné označení obytné budovy, na které bude technické zhodnocení, případně opravy provedeny, přesný popis stavebních prací, doklad o přípustnosti akce, nezbytná projektová dokumentace. Žádost vyhodnotí komise jmenovaná radou města dle Čl. 6 odst. 2, ta rovněž předloží žádost ke schválení zastupitelstvu města. Čl. 8 Závěrečné ustanovení Zrušují se Zásady pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Bystřice pod Hostýnem ze dne , včetně změny těchto zásad ze dne Čl. 9 Účinnost Tyto zásady nabývají účinnosti dnem Mgr. Zdeněk Pánek v.r. Jiří Ott v.r. starosta města místostarosta města

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více